Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014'.

NÁVRH USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne            č.            
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství  České republiky v roce 2014 
 
 
 
 
Vláda 
I. 
schvaluje  
Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 obsaženou 
v části III. předloženého materiálu (dále jen „Zpráva“), 
 
II. 
ukládá  
ministru zemědělství zveřejnit Zprávu uvedenou v bodě I. tohoto usnesení. 
 
 
Provede: 
ministr zemědělství 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
předseda vlády