Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů'.

V. 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost 
žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 
 
Vláda ČR dnes projednala a schválila materiál s názvem „Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen 
a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020“.  
Materiál zahrnuje Zprávu za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie 
pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Zpráva 2014“), která shrnuje, 
co se odehrálo v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2014 v České republice, ale i na úrovni 
EU  a mezinárodní.  Zpráva  2014  rovněž  nově  obsahuje  doporučení  Rady  vlády  pro  rovné 
příležitosti  žen  a  mužů  (dále  jako  „Rada“),  jakožto  poradního  orgánu  vlády  ČR  pro  oblast 
rovnosti  žen  a  mužů.  Rada  se  ve  Zprávě  2014  vyjadřuje  k naplňování  Aktualizovaných 
opatření  Priorit  a  postupů  vlády  při  prosazování  rovnosti  žen  a  mužů  v roce  2014  a  2015 
(dále  jako  „Aktualizovaná  opatření“)  a  navrhuje  v nich  jednotlivým  resortům  jejich  lepší 
a důslednější naplňování.  
V  rámci  usnesení  jsou  navrženy  některé  dílčí  změny  Aktualizovaných  opatření,  která  byla 
pro léta  2014  a 2015  přijata  usnesením  vlády  ČR  ze  dne  12. listopadu  2014  č.  930.  Tato 
Aktualizovaná  opatření  jsou  ukládána  jednotlivým  resortům  případně  dalším  subjektům 
(např. předsedkyni Českého statistického úřadu) z důvodu důsledného prosazování rovnosti 
žen a mužů a gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR. Na základě žádosti Ministerstva 
práce  a sociálních  věcí  a  rovněž  na základě  doporučení  Rady  došlo  k úpravě  a  doplnění 
Aktualizovaných  opatření.  Konkrétně  byl  posunut  termín  plnění  úkolu  Ministerstva  práce 
a sociálních  věcí  týkající  se  zakotvení  povinnosti,  aby  zaměstnavatelé  a  zaměstnavatelky 
v podnicích  a  organizacích  s  alespoň  50  zaměstnanci  a  zaměstnankyněmi  zveřejňovali 
informace  o průměrné  odměně,  a to do  30. června  2016.  Dále byly  na  základě doporučení 
Rady doplněny úkoly týkající se urychlení legislativního procesu ve vztahu k zálohovanému 
výživnému  a  zpracování  analýzy  možností  zlepšení  vymáhání  výživného.  Došlo  také 
k posunu termínu plnění dalších dvou úkolů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.