Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů'.

IV. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
 
 
Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu dne 15. května 2015, s termínem dodání stanovisek do 29. května 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 
Bez připomínek: ČNB, MD, MMR, MO, MPO, MV, MZd, MŽP, ÚVČR – KOM, ÚVČR – VÚV, ČSÚ, Asociace svobodných odborů, Hlavní 
město Praha, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, 
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Svaz měst 
a obcí, Ústavní soud.  
 
Resort 
Připomínky 
Vypořádání 
Ministerstvo 
K předmětnému materiálu uplatňujeme následující „zásadní“ připomínku:  Akceptováno částečně. 
financí 
Problematika  zálohovaného  výživného  je  v současné  době  velice  V návaznosti  na  připomínku  MF  byl 
diskutována.  Na  Ministerstvu  práce  a  sociálních  věcí  byla  ustanovena  předmětný  bod  návrhu  usnesení  upraven 
pracovní skupina, kde má Ministerstvo financí své zastoupení. 
na „Předložit vládě ČR legislativní úpravu 
V zásadě  však  naše  ministerstvo  zásadně  nesouhlasí  s vytvořením  řešící  postavení  rodičů  s dětmi  v těch 
nového  zákona  a  se  zavedením  de  facto  nového  mandatorního  výdaje  případech,  kdy  druhý  rodič  neplatí  řádně 
státního rozpočtu.  
stanovené výživné.“. Indikátor byl upraven 
Ministerstvo financí zastává ten názor, že řešení  je nutné hledat v rámci  na  „Předložení  legislativní  úpravy  vládě 
stávající legislativy, zejména v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, který je  ČR“.  
v  gesci     Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  a  pak  důslednou  aplikací   
zákonů spadajících do působnosti Ministerstva spravedlnosti. 
Zároveň upozorňujeme, že předmětný úkol 
Z výše  popsaného  důvodu  nesouhlasíme  s  bodem    I.  1.  b.  Návrhu  navazuje  na  dřívější  závazky  vlády  ČR 
usnesení vlády České republiky a požadujeme jeho vypuštění. 
přijmout  zákon  o zálohovaném  výživném, 
Tato připomínka je zásadní. 
neboť  o  záměru  zpracovat  návrh  zákona 
o zálohovaném 
výživném 
již 
bylo 
na úrovni 
vlády  ČR  rozhodnuto  - 
mj. usnesením  vlády  ČR  ze dne  23.  února 
2015  č.  126  (kterým  byl  schválen  Akční 
plán  prevence  domácího  a genderově 

 

podmíněného  násilí  na  léta  2015  –  2018, 
který  obsahuje  úkol  zpracovat  zákon 
o zálohovaném výživném). 
 
Předmětná  část  návrhu  usnesení  rovněž 
vychází 
z doporučení 
Rady 
vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů vyjádřené 
v jejím usnesení ze dne 21. dubna 2015.  
 
Připomínkové 

místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí.  
Ministerstvo 
Ve  Zprávě  se  na  str.  7  mj.  zmiňuje  doporučení  Rady  vlády  pro  rovnost  Akceptováno částečně. 
kultury 
žen  a  mužů  uvádět  do  souhrnných  zpráv  anonymizované  statistiky  výše  K předmětné  části  Zprávy  (str.  41)  byla 
platů  zaměstnankyň  a  zaměstnanců  v jednotlivých  platových  třídách  dle  doplněna  informace,  že  Oddělení  rovnosti 
pohlaví….  
žen  a mužů  Úřadu  vlády  ČR  poskytne 
K tomuto  bodu  uvádíme,  že  vedení  anonymizovaných  statistik  bude  za účelem 
vedení 
anonymizovaných 
dostatečně vypovídající pouze tehdy, pokud budou údaje uváděny podle  statistik 
výše 
platů 
zaměstnanců 
jednotné  metodiky,  či  v jednotné  struktuře.  V opačném  případě  je  jejich  a zaměstnankyň  jednotnou  sktrukturu  tak, 
vypovídací  schopnost  sporná,  neboť  nebude  možné  je  navzájem  aby byla zajištěna srovnatelnost těchto dat. 
porovnávat, či z nich zpracovávat soubornou statistiku.  
 
Navrhujeme  opětovně  zařadit  úkol  připravit  jednotnou  strukturu  pro  Připomínkové 
místo 
s návrhem 
takové šetření Oddělení rovnosti ÚV. 
vypořádání souhlasí. 
Tato připomínka je zásadní. 
Ve Zprávě k části 2.2.3 k úkolu č. 12 bod A Minimální standard se uvádí,  Akceptováno. 
že  MK  se  neúčastnilo  pravidelného  vzdělávání  resortních  koordinátorů  Informace  o  neúčasti  MK  na  školeních 
zajišťovaného Oddělením rovnosti.  
pro resortní  koordinátory  a  koordinátorky 
K tomuto  bodu  MK  uvádí,  že  o  povinnosti  účasti,  resp.  o  tom,  že  jde  o  byla z textu odstraněna. 
pravidelné  vzdělávání  resortních  koordinátorů,  nebyla  koordinátorka   
rovnosti  na  MK  předem  zpravena.  V průběhu  roku  2014  byly  všechny   
pořádané  akce  termínově  kolizní  s jinými  pracovními  povinnostmi 
koordinátorky  (činnosti  koordinátorky  nejsou  100%  vyhrazeny  pouze 
agendě rovnosti). V době, kdy to bylo možné, se koordinátorka účastnila 
jiných akcí, např. dne 26. 5. 2014 konference Domácí násilí a genderově 

 

podmíněné násilí, kterou pořádalo MPSV. 
Doporučujeme upravit text ve smyslu připomínky. 
Tato připomínka je zásadní. 
Ve Zprávě k části 2.2.3 k úkolu č. 3 bod B Aktualizovaná opatření není  Akceptováno. 
mezi resorty, které mají v plánu zpracovat vlastní koncepci rovnosti žen a  MK bude doplněno do výčtu resortů, které 
mužů během roku 2015, uvedeno MK. V Souhrnné zprávě MK se na str.  mají  v plánu  zpracovat  vlastní  koncepci 
16 uvádí, že: „Pro tvorbu resortní strategie koncepce rovnosti žen a mužů  rovnosti žen a mužů do roku 2020. 
do  roku  2020  (dále  jen  „Strategie“)  si  GFP  vyžádala  podklady  od 
jednotlivých útvarů Ministerstva kultury. Po jejich sumarizaci bude návrh 
Strategie předán poradě vedení v termínu do 30. září 2015.“ 
Prosíme upravit text ve smyslu připomínky. 
Tato připomínka je zásadní. 
Ve  Zprávě  k části  3.2.  k úkolu  č.  8  bod  B  Aktualizovaná  opatření  Akceptováno částečně. 
navrhujeme  doplnit  informaci,  že  MK  nepovažuje  za  nutné  pozitivní  Je  pravdou,  že  MK  dosahuje  vyrovnané 
opatření uplatňovat, neboť v podmínkách tohoto úřadu je zastoupení žen  zastoupení  žen  a  mužů  na  úrovni 
a  mužů  ve  vedoucích  funkcích  takové,  že  pro  uvedená  opatření  není  náměstků/náměstkyň  a  blíží  se  dosažení 
důvod  (zastoupení  náměstkyň  je  50%,  zastoupení  ředitelek  odboru  je  vyrovnaného  zastoupení  také  na  ostatních 
30,4%, zastoupení vedoucích oddělení je 73,3% žen). 
úrovních  vedení.  Tato  informace  bude 
Tato připomínka je zásadní. 
do Zprávy doplněna. 
 
Zároveň upozorňujeme, že Vládní strategie 
pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 
-  2020,  schválením  usnesením  vlády  ČR 
ze dne  12.  listopadu  2014  č.  931,  uvádí 
jako  cíl  40%  zastoupení  obou  pohlaví 
na jednotlivých 
úrovních 
vedení. 
V návaznosti 
na 
Vládní 
strategii 
pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 
–  2020  je  proto  nezbytné,  aby  jednotlivé 
resorty  uplatňovaly  pozitivní  opatření 
na jednotlivých 
úrovních 
vedení, 
na kterých není 40% cíle dosaženo. Tohoto 
cíle  na úrovni  ředitelek/ředitelů  odborů 

 

a vedoucích  oddělení  MK  v  současnosti 
nedosahuje. 
 
Připomínkové 
místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí. 
Ve  Zprávě  k části  4.2.  k úkolu  č.  14  bod  B  Aktualizovaná  opatření  se  Akceptováno. 
uvádí,  že  resorty,  ačkoliv  deklarují  sběr  dat  podle  pohlaví,  konkrétní  Do  předmětné  části  Zprávy  byla  doplněna 
statistiky ve svých zprávách nepřikládají. Upozorňujeme na fakt, že MK  informace,  že  MK  statistická  data 
statistiku  dat  k 31.  12.  2014  ve  zprávě  přikládá,  a  to  na  str.  10  své  o průměrné  výši  platů  členěných  dle 
Souhrnné zprávy. 
pohlaví předložilo. 
I k tomuto uvádíme, že jednotná metodika a struktura je pro vypovídací 
schopnost dat nezbytná
Tato připomínka je zásadní. 
Statut  Rady  vlády  pro  rovnost  žen  a  mužů,  který  je  přílohou  č.  1  Akceptováno. 
k usnesení  vlády,  v čl.  3  Složení  rady  odkazuje  v odst.  (13)  na  článek  5  Odkaz byl opraven. 
odst. 4 a 5. Článek 5 však odstavec 5 nemá. 
Tato připomínka je doporučující. 
Statut  Rady  vlády  pro  rovnost  žen  a  mužů,  který  je  přílohou  č.  1  Akceptováno. 
k usnesení vlády, v čl. 4 Předseda/předsedkyně Rady odkazuje v odst. (3)  Předmětný  odkaz  byl  opraven  tak,  aby 
písm. j) na článek 8. Správný odkaz je na článek 9. 
odkazoval na čl. 9 statutu Rady. 
Tato připomínka je doporučující. 
Statut  Rady  vlády  pro  rovnost  žen  a  mužů,  který  je  přílohou  č.  1  Akceptováno. 
k usnesení vlády, v čl. 5 Členové/členky Rady odkazuje v odst. (3) písm.  Předmětný  odkaz  byl  opraven  tak,  aby 
j) na článek 9. Správný odkaz je na článek 10. 
odkazoval na čl. 10 statutu Rady. 
Tato připomínka je doporučující. 
Název  Článek  12  Jednací  řád  Rady  doporučujeme  přesunout  Akceptováno. 
na následující stránku. 
Název  čl.  12  statutu  Rady  byl  přesunut 
Tato připomínka je doporučující. 
na následující stranu. 
Doporučujeme  číslování  stran  Statutu  Rady  vlády  pro  rovnost  žen  Akceptováno. 
a mužů. 
Číslování stran bylo doplněno. 
Tato připomínka je doporučující. 

 

Předkládací  zpráva  na  str.  2  uvádí,  že  „Bližší  informace  o  obou  Vysvětleno. 
nominovaných 
členkách 
Rady 
jsou 
obsaženy 
v přiložených  Tisková 
zpráva 
obsahuje 
stručný 
životopisech.“  V připojené  příloze  je  místo  životopisu  paní  Zuzany  nestrukturovaný 
životopis 
paní 
Jentschke Stöcklové připojena tisková zpráva. 
náměstkyně Zuzany Jentscke Stöcklové. 
Tato připomínka je doporučující. 
Navrhujeme,  aby  obdobným  způsobem  jako  je  ve  Zprávě  na  str.  9  níže  Akceptováno. 
v tabulce  uvedeno  členství  zástupkyň  a  zástupců  Oddělení  v orgánech  a  Bude  doplněno,  kdo  je  v  rámci  Oddělení 
institucích  EU  bylo  jmenovitě  sledováno  členství  v pracovních  tajemníkem/tajemnicí jakého výboru. 
podskupinách. 
Tato připomínka je doporučující. 
Ve Zprávě k části 2.2.3 k úkolu č. 11 bod A Minimální standard se uvádí,  Akceptováno. 
že  také  na  MK  je  vzdělávací  aktivita  s tématem  rovnosti  žen  a  mužů  Informace 
poskytnuté 
MK 
byly 
zahrnuta do vstupního vzdělávání úvodního. Dovolujeme si upozornit na  do předmětné části Zprávy doplněny. 
skutečnost,  že  v souhrnné  zprávě  MK  se  mj.  uvádí,  že:  „V  roce  2014 
proběhl na ministerstvu jeden semináře s tématikou rovnosti žen a mužů. 
Uskutečnil  se  18.  září  a  zúčastnilo  se  jej  35  nových  zaměstnanců 
ministerstva.“  a  dále  že:  „Část  prezentace  byla  využita  v rámci 
pracovních  porad  zaměstnanců  odpovědných  za poskytování  podkladů 
k plnění  Priorit  a  postupů.  Těchto  porad  se  zúčastnilo  14  zaměstnanců. 
Celkový  počet  účastníků  je  tedy  49,  což  představuje  19%  všech 
zaměstnanců ministerstva.“ 
Doporučujeme upravit text ve smyslu připomínky. 
Tato připomínka je doporučující. 
Ke Zprávě k části 2.2.3. k úkolu č. 6 bod A Minimální standard uvádíme,  Akceptováno. 
že  pracovní  skupina  se  v roce  2014  sešla  pouze  3x  z důvodu  nutného  Informace  o  důvodu  uspořádání  pouze  3 
doplnění členů v důsledku personálních změn. 
setkání  pracovní  skupiny  MK  byly 
Prosíme o zohlednění této skutečnosti ve Zprávě. 
doplněny do závorky. 
Tato připomínka je doporučující. 
Ministerstvo 
K části 3.1.3. Projektové aktivity MPSV a 3.2. 
Akceptováno. 
práce  a  sociálních  V těchto  částech  navrhujeme  opravu  data  předložení  Akčního  plánu  pro  Text byl upraven dle připomínky. 
věcí 
vyrovnané  zastoupení  vládě  ČR  ze  „začátkem  roku  2015“  na  „v  1. 
polovině roku 2015“ (str. 33 a str. 34).  
Odůvodnění: 

 

Akční plán pro vyrovnané zastoupení vládě ČR prozatím předložen nebyl 
a  dle  plánu  nelegislativních  prací  má  být  předložen  do  konce  června 
2015. 
Tato připomínka je zásadní
K části 4.1.2. Gender pay gap 
Akceptováno. 
K části 4.1.2. odstavec druhý: 
Text byl upraven dle připomínky. 
Navrhujeme doplnit statistické údaje za rok 2014.  
 
K části 4.1.2. odstavec pátý navrhujeme upravit a doplnit následovně: 
V roce 2014 proběhl již čtvrtý ročník mezinárodního dne Rovnosti platů 
žen  a  mužů,  tzv.  Equal  pay  day.  Jeho  cílem  je  zvýšit  povědomí  o 
přetrvávajícím rozdílu v odměňování mužů a žen. Den rovnosti platů žen 
a  mužů  se  stanovuje  tak,  že  je  spočítáno,  o  kolik  dní  navíc  musí  ženy 
pracovat,  aby  dosáhly  stejného  příjmu  jako  muži.  Tento  den  připadl  v 
minulém  roce  na  24.  dubna.  U  příležitosti  tohoto  dne  uspořádala 
osvětovou akci nevládní organizace Business and Professional Women1, 
avšak jinak zůstal tento den téměř bez povšimnutí, a to i přesto, že ČR má 
jeden z nejvyšších rozdílů v odměňování žen a mužů v EU. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že Zpráva za rok 2014 vydávaná v polovině roku 2015 by 
měla alespoň u takto závažného jevu poskytovat co nejaktuálnější údaje, 
v tomto případě tedy údaje za rok 2014 a nejen za rok 2013. Na stránkách 
ČSÚ jsou  např. k dnešnímu dni  dostupné mediány  mezd mužů a žen za 
všechna 
čtvrtletí 
roku 
2014 
(blíže 
viz 
https://www.czso.cz/csu/czso/prumerne-mzdy). V tomto směru lze využít 
také 
on-line 
statistik 
MPSV 
(blíže 
viz 
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky).  
Co se týče tzv. Equal pay day, domníváme se, že by v tomto ohledu měl 
být materiál kritičtější a alespoň v jedné větě zhodnotit, že jev nerovného 
odměňování  žen  a mužů  není  v  naší  společnosti  dostatečně  uchopen. 
Veřejnost má o něm pouze nízké povědomí, téměř vůbec není diskutován 
                                            
1 Blíže viz Equal Pay Day, 5. ročník konference úspěšných žen. 2015 [online] [cit. 2015-13-02] URL: <http://www.equalpayday.cz/epd-2010-2014/epd-2014/>. 

 

ve veřejném prostoru a v podstatě vůbec není jev řešen na institucionální 
úrovni. 
Tato připomínka je zásadní
K části 5.1.3. Zákon o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině  Akceptováno. 
a 5.1.4. Aktivity lesních školek 

Text byl upraven dle připomínky. 
Část 5.1.3. navrhujeme upravit následovně: 
K  podpoře  služeb  péče  o  děti  byl  připraven  návrh  zákona  o  dětské 
skupině. Dne 14. listopadu 2014 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 
247/2014  Sb.,  o poskytování  služby  péče  o  dítě  v dětské  skupině  a  o 
změně  souvisejících  zákonů  (dále  jen  zákon  o dětské  skupině).  Zákon  o 
dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče 
o  dítě  na  nekomerční  bázi,  která  má  být  určitou  alternativou  výchovné 
a vzdělávací  péče  poskytované  dětem  v  rámci  systému  předškolního 
vzdělávání v ČR. Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost 
spočívající  v  pravidelné  péči  o  dítě  od  jednoho  roku  věku  do  zahájení 
povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v 
kolektivu dětí, a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, 
rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.  
 
Při přípravě zákona o dětské skupině bylo pojetí služeb péče o děti velmi 
diskutováno.  Zatímco  v první  fázi  zpracovávání  zákona  byla  široce 
diskutována vhodnost péče o dítě do 3 let věku mimo rodinu, následně se 
diskutovaly  samotné  principy  a  podmínky  péče  a  projevila  se  názorová 
rozdílnost  na  podmínky  poskytování  služeb.  Zákon  o  dětské  skupině 
rovněž otevřel debatu o nastavení hygienicko-technických podmínek pro 
zařízení služeb péče o děti předškolního věku, specificky v alternativních 
službách péče o děti. 
 
Návrh  zákona  o  dětské  skupině  byl  schválen  Poslaneckou  sněmovnou 
PČR a předán k projednání Senátu PČR (dále jako „Senát“), který návrh 
zákona projednal a následně jej vrátil Poslanecké sněmovně PČR, neboť 
se  přiklonil  k pozměňovacímu  návrhu  umožňujícímu  dobrovolnou 
registraci  dětských  skupin.  Poslanecká  sněmovna  schválila  zákon 

 

v původní podobě a předložila jej prezidentovi ČR. Prezident ČR v říjnu 
roku  2014  návrh  zákona  vetoval.  Poslanecká  sněmovna  PČR 
prezidentovo veto přehlasovala a zákon nabyl účinnosti dne 29. listopadu 
2014. 
 
Dne 4. prosince 2014 skupina poslanců předložila novelu zákona o dětské 
skupině,  která  řeší  dobrovolnou  registraci  dětských  skupin.  Novela  byla 
schválena  Parlamentem  ČR  a  dne  21.  května  2015  podepsána 
prezidentem  ČR.  Novela  zákona  o  dětské  skupině  zavádí  možnost 
(nikoliv povinnost) poskytovatele/ky služby se k evidenci přihlásit a tím 
spadat  do  věcné  působnosti  zákona.  Rovněž  obsahuje  zpřesnění 
ustanovení § 2 zákona, které jasně stanoví, že službou dětské skupiny se 
rozumí  taková  činnost  péče  o  děti  zde  popsaná,  která  je 
poskytována  nejméně 6 hodin denně.  
 
Odůvodnění: 
Text těchto dvou částí je dle našeho odborného posouzení argumentačně 
nevyvážený  a  dostatečně  neobjasňuje  problematiku  související  se 
zákonem  o  dětské  skupině.  Není  zřejmé,  z jakého  důvodu  je  detailně 
popisován způsob přijetí zákona, ačkoliv zcela chybí popis opatření.  
V části  5.1.3  Zákon  o  poskytování  služeb  péče  o  dítě  …   je  (na  str.  44) 
chybně uvedena účinnost zákona o dětské skupině 1. září 2014, přičemž 
správné datum je 29. listopadu 2014. Tato oprava je reflektována ve výše 
navrženém textu. 
Dále co se týče problematiky lesních školek (část 5.1.4.), bylo by vhodné 
zasadit ji do situace v oblasti péče o děti a doplnit o informace o pilotním 
ověřování  lesních  školek  u MŠMT  a případně  o  stanovisko  MZ. 
Doplňujeme,  že  činnost  lesních  školek  nemá  být  primárně  předmětem 
úpravy  zákona  o  dětské  skupině,  neboť  ten  neupravuje  předškolní 
vzdělávání, ale péči o děti.  
Tato připomínka je zásadní

 

K návrhu usnesení vlády ČR 
Akceptováno částečně. 
K příloze  usnesení  vlády  ze  dne  12. listopadu  2014  č. 930  k Souhrnné  Znění  úkolu  bylo  upraveno  na  „Zahájit 
zprávě  o plnění  Priorit  a  postupů  vlády  při  prosazování  rovnosti  žen  a  přípravu 
zavedení 
povinnosti, 
aby 
mužů v roce 2013 uvádíme: 
zaměstnavatelé 

zaměstnavatelky 
v podnicích  a  organizacích  s alespoň  50 
K úkolu  č.  11  Aktualizovaných  opatření  -  zavedení  povinnosti  v  zaměstnanci 

zaměstnankyněmi 
podnicích a organizacích s alespoň 50 zaměstnanci zveřejňovat informace  zveřejňovali  informace  o  průměrné 
o průměrné 
odměně 
u jednotlivých 
srovnatelných 
kategorií  odměně  u  jednotlivých  srovnatelných 
zaměstnanců/kyň a pracovních pozic podle pohlaví (nový návrh na plnění  kategorií  zaměstnanců  a  zaměstnankyň 
30. 6. 2016): 
a pracovních 
pozic  podle  pohlaví.“. 
  
Ukazatel  plnění  byl  upraven  na:  „Popis 
Není  zřejmé,  co  se  rozumí  pod  pojmem  „zveřejňovat  informace“.  opatření  vedoucích  k přípravě  zavedení 
Povinnost poskytovat informace o strukturovaných průměrných složkách  povinnosti 
zveřejňovat 
informace 
mzdy  (platu)  pro statistické  účely,  již  aktuálně  existuje.  Zakládá  ji  pro  o průměrné odměně.“ 
zaměstnavatele  ve  veřejných  službách  a  správě  Informační  systém  o  Termín plnění úkolu byl stanoven na 30. 6. 
platech zaměstnanců, upravený v § 137 zákoníku  práce. Součástí tohoto  2016. 
systému  je  i  Informační  systém  o platech  státních  zaměstnanců  (§  179   
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě).  
Připomínkové  místo  s vypořádáním 
V podnikatelské  sféře  je  pravidelné  statistické  šetření  výdělkové  úrovně  souhlasí. 
prováděno  na  základě  „Informačního  systému  o  průměrném  výdělku“ 
(dále jen „ISPV“). Šetření se provádí již od roku 1992 a od roku 1996 je 
pod  názvem  „Čtvrtletní  šetření  o průměrném  výdělku“  zařazeno  do 
programu  statistických  zjišťování,  vyhlášených  ČSÚ  ve  Sbírce  zákonů 
pro  příslušný  kalendářní  rok  (pro  rok  2015  se  jedná  o vyhlášku  č. 
239/2014  Sb.,  o  Programu  statistických  zjišťování  na  rok  2015). 
Pro vybrané ekonomické subjekty je podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, povinné.  
Z pohledu  genderové  statistiky  je  v současné  době  sledován  průměrný 
hodinový  výdělek  z pohledu  různých  kritérií,  kterými  jsou  příslušnost 
zaměstnance  do  mzdové  nebo  platové  sféry,  hlavní  třídy  zaměstnání 
podle CZ-ISCO, vzdělání a věk.  
Zákoník  práce  neupravuje  ani  pojem  „povolání“,  ani  „pracovní  pozice“. 
Pokud  by  měl  být  záměr  zveřejňovat  informace  o  průměrné  odměně 

 

u jednotlivých  srovnatelných  kategorií  zaměstnanců/kyň  a pracovních 
pozic  podle  pohlaví  realizován,  muselo  by  se  jednat  o  výkon 
„srovnatelných  prací“.  Srovnatelnost,  by  v souladu  s  §  109  odst. 
4 zákoníku  práce  znamenala,  že  se  jedná  o  práce  stejné  „složitosti, 
odpovědnosti  a namáhavosti  práce,  konané  za  stejně  obtížných 
pracovních  podmínek,  při  stejné  pracovní  výkonnosti  a  dosahovaných 
pracovních  výsledcích.“  V této  souvislosti  je  třeba  upozornit,  že 
posuzování  srovnatelnosti  prací  pro  účely odměňování  přepokládá 
poměrně  vysokou  erudici  v oblasti  odměňování  resp.  hodnocení  prací. 
V České republice je aktuálním problémem nedostatek odborníků na tuto 
oblast.  Pokud  by  tedy  měli  zaměstnavatelé  v podnikatelské  sféře  toto 
porovnání  provádět,  nelze  předpokládat  jeho  spolehlivost,  a  pro 
sledovaný  účel  by  pravděpodobně  nebyly  získány  relevantní  a 
vypovídající informace. Navíc by zavedení takové povinnosti znamenalo 
další administrativní i finanční zátěž podnikatelů, přičemž aktuální trend 
je právě opačný – zjednodušit podmínky podnikání v ČR. 
 
Závěr:  MPSV  považuje  jev  nerovného  odměňování  žen  a mužů  na 
pracovním  trhu  za závažný  problém,  k  jehož  řešení  tento  úkol  směřuje. 
MPSV  zároveň  souhlasí,  že  platová  transparentnost  přispěje  ke snížení 
nerovností  mezi  ženami  a  muži  na  trhu  práce.  Vzhledem  k  výše 
uvedenému  je  však  třeba  nejprve  najít  vhodné  způsoby  jejího  zajištění. 
MPSV  v  současné  době  připravuje  projekt,  který  se  bude  soustředit  na 
komplexní řešení jevu nerovného odměňování žen a mužů na pracovním 
trhu, včetně řešení  na legislativní  úrovni.  Jelikož je zajištění dodržování 
právních předpisů v oblasti stejného odměňování za stejnou práci nebo za 
práci stejné hodnoty také cílem Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v 
ČR  na  léta  2014-2020  (dále  jako  „Strategie“)  s  cílem  snížení  rozdílu  v 
odměňování  žen  a  mužů  na  průměr  EU,  navrhujeme  přeformulovat 
ukazatel plnění tohoto úkolu a posunout termín jeho plnění.  
Navrhujeme následující formulaci ukazatele plnění: 
Vypracovat  analýzu  možných  legislativních  úprav,  které  by  umožnily 
zakotvit  povinnost  zveřejňovat  informace  o průměrné  odměně 
10 
 

u jednotlivých  srovnatelných  kategorií  zaměstnanců  a zaměstnankyň  a 
pracovních  pozic  podle  pohlaví.  Vypracovat  metodiku  k  uplatňování 
legislativy v oblasti odměňování. 
Termín  plnění  (nový  termín  plnění  je  navržen  s  ohledem  na  plnění 
Strategie, implementaci plánovaného projektu a složitosti daného úkolu): 
31.12.2018 
Tato připomínka je zásadní. 
K úkolu č. 19 Aktualizovaných opatření (termín 31. 12. 2015):  
Akceptováno. 
 
Termín  plnění  úkolu  byl  posunut 
Problematikou  vážných  provozních  důvodů  na  straně  zaměstnavatele  na 30.6.2016. 
v případě,  že  zaměstnankyně  nebo  zaměstnanec  požádají  podle  §  241 
odst.  2  zákoníku  práce  o kratší  pracovní  dobu  nebo  o  jinou  vhodnou 
úpravu pracovní doby, se zabývají 2 judikáty Nejvyššího soudu  /(Rc) 21 
Cdo 1561/2003 a (Rc) 21 Cdo 1821/2013/, ve kterých se uvádí:   
1) Pro posouzení vážnosti provozních důvodů ve smyslu ustanovení 156 
odst.  2 (nyní  §  241  odst.  2)  zák.  práce  je  rozhodující  zejména 
vyhodnocení,  jaký  (jak významný)  by  představovala  zásah  do  provozu 
zaměstnavatele  skutečnost,  že  by  zaměstnankyni  byla  povolena 
požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, 
ve srovnání se stavem, kdy pracuje (by pracovala) po stanovenou týdenní 
pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo 
vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, 
lze dovodit, že vyhovění žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 
let  nebo  těhotné  zaměstnankyně  o  kratší  pracovní  dobu  nebo  jinou 
vhodnou  úpravu  pracovní  doby  brání  vážné  provozní  důvody  na  straně 
zaměstnavatele.  
Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má 
tedy  zaměstnankyně  nárok,  kterého  se  může  domáhat,  neuspokojí-li  ho 
zaměstnavatel  dobrovolně,  u  soudu.  Odmítá-li  zaměstnavatel  vyhovět 
žádosti, musí v řízení před soudem tvrdit a také prokázat vážné provozní 
důvody,  které  tomu  brání,  to  platí  nejen  v  případě,  že  zaměstnankyně 
uplatnila nárok podle ustanovení § 156 odst. 2 zák. práce u soudu žalobou 
/ (Rc) 21 Cdo 1561/2003/. 
11 
 

2) Při posuzování, zda jsou na straně zaměstnavatele dány vážné provozní 
důvody ve smyslu ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce, je rozhodný stav 
provozu  zaměstnavatele,  jaký  tu  je  v  době,  v  níž  dochází  k  posuzování 
opodstatněnosti žádosti (zrušení povolení) o kratší pracovní dobu nebo o 
jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Z tohoto stavu je 
třeba  při  posuzování  vážnosti  provozních  důvodů  vycházet,  jak  při 
zkoumání  povahy  provozu  a  dalších  skutečností  o  organizačně 
technických  poměrech  zaměstnavatele,  tak  i  při  posuzování  množství 
(počtu)  zaměstnanců  působících  u  zaměstnavatele,  možností  jejich 
vzájemného  zastupování  a  možnosti  (úrovně)  jejich  odměňování  za 
vykonanou práci. Je - obecně vzato - nepochybné, že zaměstnavatel může 
vyhovět  žádosti  o  kratší  pracovní  dobu  nebo  o  jinou  vhodnou  úpravu 
stanovené  týdenní  pracovní  doby  tím  „snadněji“,  čím  více  má 
zaměstnanců, čím lépe se jeho zaměstnanci mohou vzájemně zastupovat 
a čím více má peněžních prostředků použitelných pro jejich odměňování, 
a  že  vážné  provozní  důvody  nemohou  nikdy  bránit  ve vyhovění  žádosti 
podané zaměstnancem, jehož práci zaměstnavatel pro plnění svých úkolů 
nebo činnosti nepotřebuje vůbec  / (Rc) 21 Cdo 1821/2013/.   
S ohledem  na  výše  uvedené  uvádíme,  že  specifikovat  veškeré  možné 
situace  je  velmi  komplikované,  protože  záleží  na  konkrétních 
podmínkách jednotlivých zaměstnavatelů. Existenci  vážných provozních 
důvodů musí zaměstnavatel prokázat.  
 
Závěr:  
MPSV  považuje  tento  úkol  za  podstatný  pro  zlepšení  postavení 
zaměstnankyň  a zaměstnanců  v pracovně-právních  vztazích  a  zajištění 
podpory slaďování pracovního a rodinného života v ČR. V tuto chvíli lze 
doporučit,  aby  zaměstnavatelé/ky  při  posuzování  toho,  zda  jde  o  vážné 
provozní  důvody,  vycházeli  z judikatury  Nejvyššího  soudu  (viz  výše). 
Judikáty je možné zveřejnit -  například na webových stránkách MPSV. 
Zároveň na tomto  úkolu pracuje Odborná komise pro rodinnou politiku, 
která byla ustavena na MPSV začátkem tohoto roku. Nicméně stejně jako 
v  případě  úkolu  č.  11  výše,  je  třeba  nejprve  najít  vhodné  způsoby 
a opatření, jak daný úkol co nejefektivněji naplnit. Vzhledem ke složitosti 
12 
 

daných  úprav  proto  navrhujeme  změnu  termínu  plnění  daného  úkolu 
do 30. 6. 2016. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
K úkolu č. 21 Aktualizovaných opatření (termín 31. 12. 2015): 
Akceptováno. 
 
Termín  plnění  úkolu  byl  posunut 
Stejně jako u úkolu výše č. 19 MPSV považuje tento úkol za podstatný,  na 30.6.2016. 
především  vzhledem  k  zapojení  mužů  do  oblasti  péče  o  děti,  které  je 
nezbytné pro zlepšení současného stavu (ne)rovnosti žen a mužů v české 
společnosti. Jelikož se opět jedná o komplexní problematiku, která musí 
být řešena nejen na úrovni koncepce rodinné politiky, ale také vzhledem 
k pracovně-právním vztahům, navrhujeme taktéž posunout termín plnění 
daného  úkolu,  aby  MPSV  mohlo  kvalitně  analyzovat  možné  způsoby 
řešení.  (Také  na  plnění  tohoto  úkolu  se  bude  podílet  Odborná  komise 
pro rodinnou politiku.) Z uvedených důvodů navrhujeme změnu termínu 
plnění daného úkolu do 30. 6. 2016. 
 
Zdůrazňujeme, že MPSV je připraveno na těchto úkolech spolupracovat 
s Oddělením rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a poskytnout v rámci této 
spolupráce svou odbornou podporu. 
Tato připomínka je zásadní. 
K části 1. Úvod 

Akceptováno. 
Upozorňujeme  na  nesprávně  použité  datování  v této  části  na  str.  6  -  u  Formální chyba byla opravena. 
usnesení  vlády  č.  931  je  chybně  uveden  datum  12.  listopadu  2015, 
správně by mělo být 12. listopadu 2014. 
Tato připomínka je doporučující. 
K části 4. Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání 

Akceptováno. 
Navrhujeme  v této  části  materiálu  co  nejvíce  zredukovat  používání  Ženský  rod  slova  zaměstnavatel  byl 
generického maskulina podstatného slova zaměstnavatel/é a doplnit jej o  doplněn. 
ženský tvar zaměstnavatelka/y. 
Tato připomínka je doporučující. 
K části  7.1.1.  Statistiky  a  výzkumy  v  oblasti  domácího  násilí  a  Akceptováno. 
genderově podmíněného násilí 

Uvedené statistické údaje byly doplněny. 
 
13 
 

Do  části  7.1.1.  navrhujeme  doplnit  statistické  údaje  o  počtu  zjištěných 
případů  domácího  násilí,  kterého  byly  přítomny  nezletilé  děti,  a  které 
byly řešeny orgány sociálně-právní ochrany dětí s odkazem na § 6 písm. 
g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého 
se  sociálně-právní  ochrana  zaměřuje  rovněž  na  děti,  jež  jsou  ohroženy 
násilím  mezi  rodiči  nebo  jinými  osobami  odpovědnými  za  výchovu 
dítěte,  popřípadě  násilím  mezi  jinými  fyzickými  osobami  v domácnosti 
obývané  dítětem.  Uvedené  statistické  údaje  o  počtu  případů  domácího 
násilí  za  přítomnosti  nezletilých  dětí  jsou  evidovány  v  ročních 
statistických  výkazech  V  (MPSV)  20-01  o  výkonu  sociálně-právní 
ochrany dětí. Od roku 2010 jsou k dispozici následující statistické údaje: 
 
 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
Počet  případů  domácího  násilí,  kterého  byly  přítomny  1 976 
2 505 
2 530 
2 583 
2 592 
nezletilé děti 
Z toho počet případů, ve kterých bylo provedeno vykázání násilné  651 
726 
753 
699 
788 
osoby ze společného obydlí 
 
Zdroj:  Statistický  výkaz  V  (MPSV)  20-01  o  výkonu  sociálně-právní 
ochrany dětí. 
 
Doporučující připomínka
Ministerstvo 
návrhu usnesení Vláda I. mění bod 1. písmeno c. - za nově vložený  Akceptováno částečně
spravedlnosti 
úkol č. 22 vkládá nový úkol č. 23 pro Ministra spravedlnosti s termínem   
plnění  do 31. 12. 2015  a  to  v následujícím  znění:  Zpracovat  analýzu  Jedná  se  o  úkol  formulovaný  na  základě 
současné  situace  ve vztahu  k vymáhání  výživného,  včetně  formulace  usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti 
doporučení  ke  zvýšení  efektivity  vymáhání  výživného  a k prevenci  jeho  žen a mužů ze dne 21. dubna 2014. 
neplacení. 
Doporučení 
zapracovat 
do konkrétních 
opatření.;   
s následujícím  ukazatelem  plnění:  Zpracování  analýzy,  formulace  Domníváme 
se,  že  MSp  disponuje 
doporučení a popis přijatých konkrétních opatření v návaznosti na tato  potřebnými údaji k vypracování předmětné 
doporučení.  
analýzy. 
MSp 
vede 
statistické 
 
přehledy 
 o rozhodnutích 
v civilních 
MSp  nedisponuje  ani  neshromažďuje  potřebná  data,  na  základě  kterých  věcech 
v souvislosti 
s výživným 
14 
 

by  bylo  možné  vyhotovit  předmětnou  analýzu.  Jedná  se  primárně  o  (statistická  ročenka  „Statistický  přehled 
otázku  rodinné  a  sociální  politiky,  tudíž  by  předmětnou  analýzu  mělo  soudních  agend  druhá  část“),  a  to  včetně 
zpracovat MPSV buď samostatně, nebo ve spolupráci s MSp. 
informací  o  zproštění  povinnosti  platit 
MSp disponuje resortním kriminologickým pracovištěm, které je schopno  výživné, 
ponechání 
této 
povinnosti 
úkol řešit pouze z pohledu kriminologie, resp. pohledu trestní justice, tzn.  v původní  i  upravené  výši.  MSp  dále 
získat k dané problematice údaje pouze pokud je podáno trestní oznámení  disponuje 
statistikami 
v souvislosti 
pro podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy a orgány činné  s trestným  činem  zanedbávání  povinné 
v trestním řízení začnou konat. Nutno upozornit, že v návrhu usnesení je  výživy.  
úkol  koncipován  podstatně  šířeji.  Jeho  základ  tkví  především  v oblasti   
uplatňování civilního práva. Ke splnění takto zadaného úkolu nemá MSp  MSp  má  tedy  k dispozici  nezbytné  údaje 
potřebnou kapacitu po věcné ani po odborné stránce. 
k provedení  předmětné  analýzy,  a  to  jak 
Neplacení  výživného  (a  jeho  následné  vymáhání)  je  problém  především  v její  občanskoprávní,  tak  v trestněprávní 
civilního práva a k jeho řešení by měly být využity v prvé řadě prostředky  rovině. 
civilního  práva  a  ne  práva  trestního.  V tomto  směru  se  nesou  také   
současné diskuse k možné dekriminalizaci  tohoto jednání.  Základ  řešení  Na  základě  připomínky  MSp  bylo  MPSV 
proto  podle  našeho  názoru  náleží  do kompetence  resortu  práce  a  doplněno  jako  spolugestor  úkolu.  Text 
sociálních věcí s tím, že resort MSp může přispět pouze dílčím pohledem  úkolu  byl  také  upraven  na  „Zadat 
na přesah tohoto jednání do trestněprávní oblasti. 
zpracování  analýzy  současné  situace 
Kromě  toho  upozorňujeme,  že  termín  do  konce  roku  2015  je  pro  ve vztahu k vymáhání výživného obsahující 
provedení  kvalitního  výzkumu  zcela  nereálný.  Z tohoto  důvodu  také  formulaci  doporučení  ke zvýšení 
požadujeme bod vypustit, nebo změnit gestora a v návaznosti na jeho  efektivity  vymáhání výživného a k prevenci 
požadavek změnit termín realizace. Dle našeho názoru je toto úkol pro  jeho  neplacení.“  Ukazatel  plnění  byl 
ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí,  resp.  jeho  výzkumné  pracoviště  –  upraven  na:  „Zadání  analýzy,  včetně 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 
požadavku  na  formulaci  příslušných 
Tato připomínka je zásadní. 
doporučení.“  Termín  plnění  úkolu  byl 
změněn na 30. 6. 2016. 
 
Připomínkové  místo  s vypořádáním 
souhlasí. 

Ministerstvo 
K bodu 5.1.3 
Akceptováno. 
školství,  mládeže  -  Doporučujeme  slova  „Zákon  o  dětské  skupině“  nahradit  slovy      
Text  byl  upraven  dle  návrhu,  zkratka 
a tělovýchovy 
„zákon o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině“.  
„zákon  o  dětské  skupině“  je  v textu 
-  Opravit datum účinnosti zákona (1. září 2014).  
následně  používán  na  základě  předchozí 
15 
 

Tato připomínka je doporučující. 
definice. 
K bodu 6 
Vysvětleno. 
V nadpisu doporučujeme slova „ve znalostní  společnosti“ nahradit slovy  Argument pro nahrazení nadpisu chápeme. 
„ve vzdělanostní společnosti“.  Pojem „znalostní společnost" je v rozporu  Nicméně nadpis vychází z Vládní strategie 
s  jedním  ze  záměrů  kurikulární  reformy  školství  i  s  aktuálním  trendem  pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 
společenského  vývoje,  konkrétně  s  ústupem  od  encyklopedických  –  2020,  schválené  usnesením  vlády  ČR 
znalostí ve prospěch praktických dovedností.  
ze dne 12. listopadu č. 930. 
Tato připomínka je doporučující. 
K bodu 6.1.1 
Vzato na vědomí. 
- Ve druhé větě slovo „školek“ doporučujeme nahradit slovy „mateřských  Předkladatel  materiálu  považuje  pro  účely 
škol“. 
Zprávy  za  vhodnější  používat  pojem 
-  V  šesté  větě  doporučujeme  slova  „ve  školách“  nahradit  slovy  „školka“.  Pojem  „mateřská  škola“  s sebou 
„v mateřských školách“.  
může nést negativní genderové stereotypy, 
-  V souvislosti  s vysokou  mírou  feminizace  českého  vzdělávacího  protože  tento  typ  škol  spojuje  s jedním 
systému  se  hovoří  pouze  o  učitelích  a  učitelkách.  Doporučujeme  text  z pohlaví  –  ženami.  To  se  může 
rozšířit  také  o  ostatní  kategorie  pedagogických  pracovníků,  např.  na symbolické úrovni negativně projevovat 
vychovatele ve školských zařízeních.  
např. v nízkém  zájmu  mužů  o  výkon 
Tato připomínka je doporučující.   
povolání učitele ve školkách. 
K bodu 6.1.2 a 6.1.3 
Akceptováno. 
Text bodu 6.1.2 se shoduje s textem k bodu 6.1.3. 
Text kapitoly 6.1.3. byl nahrazen. 
Tato připomínka je doporučující.   
K bodu 6.2 
Akceptováno. 
MŠMT  se  v  roce  2014  nevyjádřilo  k  zavádění  vzdělávacích  aktivit  pro  Informace  o  plánovaných  opatřeních 
pedagogické  pracovníky  s  důrazem  na  stereotypní  přístup  k  žákům  MŠMT  v oblasti  nestereotypního  přístupu 
a žákyním vzhledem k tomu, že tento úkol je plánován na rok 2015. Úkol  k žákům  a  žákyním  byla  do  předmětné 
je součástí priorit a postupů MŠMT k prosazování rovnosti žen a mužů;  kapitoly Zprávy doplněna. 
plánované  vzdělávání  bude  uskutečňovat  Národní  institut  pro  další 
vzdělávání. 
Tato připomínka je doporučující.   
K bodu 7.1.4 
Akceptováno částečně. 
Činnost  rezortů  v  oblasti  prevence  a  potírání  domácího  a  genderově  Informace  byly  ve  zkrácené  podobě 
16 
 

podmíněného násilí doporučujeme doplnit o činnost MŠMT v roce 2014  do předmětné kapitoly Zprávy doplněny. 
takto:  
1. MŠMT v červnu 2014 uskutečnilo celostátní konferenci zaměřenou na 
oblast  prevence  domácího  násilí.  Na  konferenci  byli  seznámeni 
s tematikou  domácího  násilí  pedagogičtí  pracovníci,  pracovníci 
pedagogicko-psychologických  poraden,  krajských  úřadů  a  dalších  
odborných  organizací.  Prezentace  a  materiály  z  konference  byly 
zveřejněny  na  webových  stránkách  MŠMT  k  jejich  využití 
pedagogickými pracovníky a dalšími odborníky či veřejností. 
2.  V  roce  2014  MŠMT  připravilo  přílohu  Metodického  doporučení 
k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 
a  školských  zařízeních,  která  je  zaměřena  na  oblast  prevence  domácího 
násilí.  Tato  příloha  byla  v  roce  2015  schválena  a  je  zveřejněna  na 
webových  stránkách  MŠMT.  Metodické  doporučení  je  určeno  pro 
pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. 
3.  MŠMT  v  roce  2014  vyhlásilo  dotační  program  na  realizaci  aktivit 
v oblasti  primární  prevence  rizikového  chování,  na  které  ze  svého 
rozpočtu vyčlenilo 19 500 000,- Kč. V rámci tohoto dotačního programu 
byly  podpořeny  zejména  programy  dlouhodobé  primární  prevence 
rizikových  forem  chování  dětí  a  mládeže,  které  zahrnovaly  také  téma 
domácího  násilí.  Příjemci  dotací  byly  školy,  školská  zařízení  a  nestátní 
neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží. 
Tato připomínka je doporučující.   
K celému materiálu 
Akceptováno. 
Doporučujeme  revizi  všech dat,  s nimiž materiál  pracuje, např. na str. 6  Revize  všech  dat  uvedených  ve  Zprávě, 
ve  druhém  odstavci  se  uvádí  usnesení  vlády  ze  dne  12.  listopadu  2015;   byla provedena a nepřesnosti opraveny. 
na str. 12 se uvádí, že ministr Jiří Dienstbier se stal předsedou Rady vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů od 1. července 2015 (v obou případech 
má být uveden rok 2014). 
Tato připomínka je doporučující.   
Ministerstvo 
Str. 21 – 2.2.1 – A – Úkol č.1 (konec stránky) 
Vysvětleno. 
zahraničních věcí 
 
Navržený  text  je  obsažen  v kapitole  8.1.6. 
Původní text: 
Rovnost  žen  a  mužů  v zahraniční  politice 
17 
 

„Dlouhodobými  prioritami  MZV  jsou  projekty  zahraniční  rozvojové  ČR a rozvojové spolupráci. 
spolupráce, humanitární pomoci a transformační spolupráce.“  
 
Návrh MZV:  
„Rovnost  žen  a  mužů  a  posilování  postavení  žen  jsou  jedním 
z hlavních  aspektů  průřezového  principu  „dodržování  základních 
lidských,  ekonomických,  sociálních  a pracovních  práv  příjemců 
projektů  zahraniční  rozvojové  spolupráce  (ZRS)  ČR“,  který  je 
zakotven  v „Koncepci  ZRS  ČR  na  období  2010-2017
“.  V souladu 
s tímto  principem  se  ČR  snaží  průřezově  uplatňovat  genderové 
hledisko  při  programování  i realizaci  rozvojových  projektů 
zaměřených  na  posílení  postavení  žen  a  plnění  souvisejících 
Rozvojových  cílů  tisíciletí
  (zejména  cíl  č.3  -  Podpora  rovnosti  pohlaví 
a posilování  role  žen  a  cíl  č.  5  –  Zlepšování  zdraví  matek
).  Naplňování 
tohoto průřezového principu je kritériem při evaluaci projektů ZRS 
a patří  i  mezi  hlavní  témata globálního rozvojového vzdělávání,  což 
je zakotveno v příslušných koncepčních dokumentech.
“  
 
Tato připomínka je doporučující.
 
Str. 22 - Úkol č. 5 (předposlední odstavec) 
Akceptováno. 
 
Navržený  text  byl  doplněn  do  kapitoly 
Původní text: 
8.1.6.  Rovnost  žen  a  mužů  v zahraniční 
„MZV  uvedlo  celou  řadu  koncepčních  dokumentů  z oblasti  zahraniční  politice ČR a rozvojové spolupráci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
rozvojové  spolupráce  a humanitární  pomoci,  v  nichž  je  rozpracováno 
hledisko rovných příležitostí.“ 
 
Návrh MZV: 
„Ve  všech  koncepčních  dokumentech  MZV  týkajících  se  zahraniční 
rozvojové  spolupráce  a humanitární  pomoci  je  rovnost  žen  a  mužů 
zakotvena  jako  průřezové  hledisko.  MZV  poskytuje  finanční 
prostředky  na  projekty  zaměřené  na  vzdělávání  žen  a dívek,  na 
oblast  zdraví  a  výživy  těhotných  žen  a matek  s malými  dětmi, 
prevenci  a léčbu  specificky  ženských  forem  rakoviny,  zvyšování 

18 
 

kvalifikace žen či  podporu obětem domácího  násilí,  čímž napomáhá 
plnění Rozvojových cílů tisíciletí.“ 
 
Tato připomínka je doporučující. 
Str. 28 – 1.1.1. – Úkol č. 8 (předposlední věta) 
Akceptováno. 
 
Navržený  text  byl  do  předmětné  kapitoly 
Původní text:  
Zprávy doplněn. 
„MZV  udělilo  v roce  2014  dotace  na konkrétní  projekty  s explicitně 
genderovým aspektem.“ 
Návrh MZV:  
„MZV,  resp.  Česká  rozvojová  agentura  v roce  2014  udělilo  dotace 
NNO  v rámci  šesti  specializovaných  titulů  a  u  části  klasických 
bilaterálních  projektů  ZRS  ČR  (zejména  v sociálně  zaměřených 
sektorech), u nichž je hledisko rovného postavení žen a mužů součástí 
standardní  projektové  osnovy  i  hodnocení.  ČR  se  také  snaží 
podporovat kapacity některých NNO zaměřených na otázky rovnosti 
(například  v Afghánistánu).  V rámci  poskytování  humanitární 
pomoci  MZV  udělilo  v roce  2014  účelovou  dotaci  NNO,  které 
realizovaly  projekty  s tematickým  zaměřením  na  ženy  v Čadu, 
Středoafrické  republice,  Jižním  Súdánu  a  Jordánsku  
(v celkovém 
objemu téměř 9 mil. Kč)
.“  
Tato připomínka je doporučující.
 
Str. 64 - 8.1.4. – poslední odstavec 
Akceptováno. 
 
Navržený  text  byl  do  předmětné  kapitoly 
Původní text: 
Zprávy doplněn. 
 
„Důležitou  součástí  činnosti  GEC  v uplynulém  roce  byla  podpora 
postupného  přistupování  členských  států  Rady  Evropy  k Istanbulské 
úmluvě, která vstoupila v platnost po ratifikaci ze strany 10 zemí dne 1. 
srpna 2014. V roce 2014 došlo k ratifikaci Istanbulské úmluvy ze strany 7 
členských  států  Rady  Evropy  a  celkový  počet  zemí,  které  Istanbulskou 
úmluvu k 31. prosinci 2014 ratifikovaly tak stoupl na 15. Česká republika 
patří  k 10  zbývajícím  členským  státům  Rady  Evropy,  které  dosud 
19 
 

Istanbulskou úmluvu ani nepodepsaly.“  
 
Návrh MZV: 
 
"Po řadě podpůrných akcí pořádaných Radou Evropy vstoupila dne 
1. srpna 2014 v platnost Istanbulská úmluva (viz 7.1.3.)." 
 
Důvodem  změny  je  odstranit  nadbytečnou  duplikaci  informací  již 
obsažených v části 7.1.3.  
Tato připomínka je doporučující. 
Str.  64  -  kapitola  8.1  Vývoj  v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  ve  vnějších  Akceptováno. 
vztazích 
Navržený text byl do Zprávy doplněn jako 
MZV  doporučuje  doplnit  podkapitolu  k Organizaci  pro  bezpečnost  a  samostatná kapitola. 
spolupráci v Evropě (OBSE) za pasáž k Radě Evropy. 
Návrh MZV: 
„Ve dnech 10. – 11. 7. 2014 proběhla ve Vídni konference k 10. výročí 
přijetí  Akčního  plánu  OBSE  na  podporu  genderové  rovnosti  (dále 
„Akční  plán“),  organizovaná  společně  Úřadem  OBSE  pro 
demokratické  instituce  a  lidská  práva  (ODIHR),  oddělením  pro 
genderovou  rovnost  a  švýcarským  předsednictvím  OBSE.  Během 
konference  byl  zhodnocen  dosavadní  pokrok  v naplňování  Akčního 
plánu a dosahování rovnosti žen a mužů. ODIHR představil Manuál 
pro  posílení  role  žen  v politických  stranách.  Pravidelná 
Implementační konference lidské dimenze OBSE ve dnech  22. září - 
3.  října  2014  ve  Varšavě  se  rovněž  věnovala  tématu  rovných 
příležitostí žen a mužů. Švýcarské předsednictví původně navrhovalo 
na  ministerském  zasedání  OBSE  v  Basileji  (4.  -  5.  12.  2014)  přijetí 
rozhodnutí  o  aktualizaci  Akčního  plánu  formou  dodatku,  nakonec 
však  bylo  pro  nedostatek  konsenzu  přijato  pouze  rozhodnutí,  které 
účastnické  státy  úkoluje,  aby  dodatek  k Akčnímu  plánu  předložily 
Stálé radě ke schválení v roce 20152. 

                                            
2 Decision No. 8/14, Addendum to the 2004 OSCE Action Plan for the Promotion of Gender Equality 
20 
 

 
Parlamentní  shromáždění  OBSE  v tzv.  Deklaraci  z Baku,  kterou 
přijalo  na  svém  23.  zasedání  ve  dnech  28.  6.  –  2.  7.  2014  v Baku, 
Ázerbájdžánu vyzvalo účastnické státy k posílení podpory účasti žen 
na  politických  a  občanských  záležitostech  a  rozhodovacích 
procesech.“ 
 
Tato připomínka je doporučující. 
Str.  68  -  bod  8.3.  písm.  B  –  druhé  doporučení  týkající  se  úkolu  č.  31  Akceptováno částečně. 
(finanční podpora UN Women)  
 
 
MLP,  MF  a  MPSV  byli  doplněni  jako 
O finančním  příspěvku  pro  UN  Women  je  nezbytné  jednat  na  úrovni  spolugestoři předmětného úkolu. 
ministrů  MZV,  MLP  a  MPSV  za  účelem  definování  resortu,  z jehož 
rozpočtu  bude  příspěvek  financován.  Dále  je  pro  vyplacení  příspěvku 
nutná finanční součinnost MF. MZV proto doporučuje, aby byl úkol č. 31 
uložen společně  MZV, MLP, MPSV a MF. 
Tato připomínka je doporučující. 
Str.  68  –  bod  8.3.  písm.  B  –  čtvrté  doporučení  týkající  se  úkolu  č.  32  a  Akceptováno částečně. 
kandidatury ČR do CSW 
 
 
MZV 
bylo 
doplněno 
jako 
gestor 
MZV  je  připraveno  předložit  kandidaturu  ČR  do  CSW,  navrhujeme  předmětného úkolu. 
doplnit  MZV jako gestora. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
Ministerstvo 
1.  Požadujeme  oddělit  projednávání  změny  statutu  Rady  pro  rovné  Akceptováno částečně. 
zemědělství 
příležitosti  žen  a  mužů  do  samostatného  materiálu.  Stejně  tak  Na  základě  připomínky  došlo  k rozdělení 
doporučujeme oddělit jmenování místopředsedkyň Rady. 
materiálu na dva materiály: „Zpráva za rok 
Tato připomínka je zásadní. 
2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování 
Vládní  strategie  pro  rovnost  žen  a  mužů 
v ČR  na  léta  2014  –  2020“  a  „Změna 
statutu  Rady  vlády  pro  rovné  příležitosti 
žen  a  mužů  a  návrh  na  jmenování 
místopředsedkyň  Rady  vlády  pro rovné 
21 
 

příležitosti žen a mužů“. 
 
Připomínkové 
místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí. 
2. Nesouhlasíme s pojmem "hostka", ostatní přechýlení akceptujeme.   
Vysvětleno
Odůvodnění:  V  českém  jazyce  se  jedná  o  nezavedený  a  neorganický  Slovo  hostka  jako  ženský  rod  slova  host 
pojem. 
uznává  a  používá  mj.  i  Ústav  pro  jazyk 
Tato připomínka je zásadní. 
český 
Akademie 
věd 
(viz 
např. 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=host&Hle
dej=Hledej).
    Nevidíme  tedy  důvod 
pro jeho nepoužívání.  
Připomínkové 
místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí. 
3. Požadujeme vypuštění úkolu na straně 34: 
Vysvětleno. 
„vládě  ČR  předložit  návrh  zákona  o  výběru  odborníků  a  odbornic  do  Vládní  strategie  pro  rovnost  žen  a  mužů 
funkcí ředitelů a ředitelek a členů a členek dozorčích rad státních podniků  v ČR  na  léta  2014  –  2020,  schválená 
a členek a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem, který  usnesením  vlády  ČR  ze  dne  12.  listopadu 
by obsahoval cílená opatření za účelem dosažení alespoň 40% zastoupení  2014  č.  931,  obsahuje  jako  jeden 
žen  i  mužů  a  objektivní  a  transparentní  pravidla  pro  výběr  těchto  pozic  z hlavních cílů „Dosažení  míry zastoupení 
(MF);“ 
žen  v rozhodovacích  pozicích  ve  veřejné 
Odvodnění: 
i soukromé  sféře  minimálně  na  úrovni 
Nesouhlasíme s tímto úkolem, protože jde významně nad rámec Strategie  40 %.“  Předmětné  doporučení  je  tedy 
a Aktualizovaných opatření.  
v souladu  s tímto  cílem  a  nejde  nad  jeho 
Tato připomínka je zásadní. 
rámec. 
Připomínkové 
místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí. 
4.  Požadujeme  doplnit  do  Aktualizovaných  opatření  úkol,  který  zajistí  Vysvětleno
matkám  samoživitelkám  finanční  pomoc  v  případě  jejich  onemocnění  -  Doplnění 
předmětného 
úkolu 
bylo 
tedy  neschopnosti  se  starat  o  děti.  V  řadě  případů  končí  takové  situace  konzultováno  s MPSV,  které  k němu 
krátkodobým umístěním dětí do dětských domovů. 
zaslalo následující vyjádření:  
Tato připomínka je zásadní. 
Prozatím  úkol  v  této  formulaci  odmítáme 
a to z následujících důvodů: 
-  Nemoc 
je 
řešena 
systémem 
22 
 

nemocenského  pojištění  a  volno 
při ošetřování  člena  domácnosti 
dle právní  úpravy  ZP.  Osamělost 
rodičů je řešena specificky v rámci 
podpůrčí 
doby 
pro 
výplatu 
ošetřovného. Z návrhu není patrné, 
jak  má  opatření  (a  jakou  přesně) 
situaci  řešit  nad  rámec  výše 
uvedené 
úpravy 

zákoně 
č. 187/2006  Sb.,  o  nemocenském 
pojištění a dle zákona č. 206//2006 
Sb., 
zákoník 
práce. 
Dávky 
dle zákona o státní sociální podpoře 
reagují na jiné sociální situace - jde 
o  rodinné  dávky.  Na  aktuální 
majetkovou  a  sociální  situaci 
z hlediska  poklesu  nebo  ztráty 
příjmu  a  hmotné  nouze  reaguje 
zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
-  Systém  nemocenského  pojištění 
nahrazuje ztrátu příjmu z výdělečné 
činnosti  v  případě  nemoci  pouze 
osobám  nemocensky  pojištěným 
bez  rozdílu,  v  jaké  situaci 
se nacházejí  a  nemůže  rozlišovat, 
zda  se  jedná  o  muže  či  ženu, 
samoživitele  nebo  jakékoliv  jiné 
rozdělení.  Tento  systém  přistupuje 
z  principů  své  konstrukce  a  cílů 
ke všem 
pojištěncům 
stejně. 
Náhrada  za  ztrátu  příjmu  je 
ekvivalentní k výši ušlého výdělku. 
V systému nemocenského pojištění 
23 
 

se  vůbec  nesledují  majetkové 
poměry  poživatelů  dávek.  Systém 
nemocenského  pojištění  nahrazuje 
pojištěncům  ušlý  příjem  v  případě 
vzniku definované sociální události 
a  není  určen  k  řešení  problematiky 
chudoby.  Jedná  se  o  pojistný 
systém s principy poměrné náhrady 
za  ušlý  příjem  ze  zaměstnání, 
resp. výdělečné činnosti. 
Doplňujeme,  že  odbor  21  rodinné  politiky 
a politiky stárnutí bude jednat s dotčenými 
odbory sekce 4 a 7 o současném řešení této 
problematiky  a  případných  možných 
vylepšeních  a  následně  bude  ÚV 
o výsledku  jednání  informovat.  Na  jejich 
základě  pak  bude  možné  navrhnout  další 
kroky  k  řešení  situace  samoživitelek 
a samoživitelů  v  případě  nemoci,  pokud 
budou potřeba. 
 
Připomínkové 
místo 
po 
vysvětlení 
ze strany  MPSV  na  připomínce  netrvá 
a souhlasí  s podniknutím  dalších  korků 
ze strany 
MPSV 
k řešení 
situace 
samoživitelek/samoživitelů. 
 
Připomínkové 
místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí. 
Doporučující – technické: 
Akceptováno
str. 6: ale aby se také zaměřila na naplňování nově přijaté Strategie. 
 
str. 25: Všechnya čtyři setkání pracovní skupiny proběhla v roce 2014 na  Formální opravy byly zapracovány. 
MZe 
24 
 

str. 33: pouze jedna ženy
str. 50: tabulka č. 4 je redundantní 
Tato připomínka je doporučující. 
Úřad  vlády  ČR  –  Požadujeme  oddělit  projednávání  změny  statutu  Rady  vlády  pro  rovné  Akceptováno částečně. 
místopředseda 

příležitosti  žen  a  mužů  i  jmenování  místopředsedkyň  jmenované  rady  Na  základě  připomínky  došlo  k rozdělení 
vlády  pro  vědu,  do vlastních samostatných materiálů. 
materiálu na dva materiály: „Zpráva za rok 
výzkum a inovace  Tato připomínka je zásadní. 
2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování 
Vládní  strategie  pro  rovnost  žen  a  mužů 
v ČR  na  léta  2014  –  2020“  a  „Změna 
statutu  Rady  vlády  pro  rovné  příležitosti 
žen  a  mužů  a  návrh  na  jmenování 
místopředsedkyň  Rady  vlády  pro rovné 
příležitosti žen a mužů“. 
 
Připomínkové 
místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí. 
V  části  3.3  „Doporučení  Rady  v  oblasti  vyrovnaného  zastoupení  žen  Vysvětleno. 
a mužů v rozhodovacích pozicích“ (s. 35) požadujeme doplnit doporučení  Vládní  strategie  pro  rovnost  žen  a  mužů 
pro  resort  MF  („vládě  ČR  předložit  návrh  zákona  o  výběru  odborníků  v ČR  na  léta  2014  –  2020,  schválená 
a odbornic  do  funkcí  ředitelů  a  ředitelek  a  členů  a  členek  dozorčích  rad  usnesením  vlády  ČR  ze  dne  12.  listopadu 
státních  podniků  a  členek  a  členů  orgánů  obchodních  společností  2014  č.  931,  obsahuje  jako  jeden 
ovládaných  státem,  který  by  obsahoval  cílená  opatření  za  účelem  z hlavních cílů „Dosažení  míry zastoupení 
dosažení alespoň 40% zastoupení žen i mužů a objektivní a transparentní  žen  v rozhodovacích  pozicích  ve  veřejné 
pravidla pro výběr těchto pozic“) komentářem, který upozorní skutečnost,  i soukromé  sféře  minimálně  na  úrovni 
že  dané  opatření  výrazně  překračuje  rámec  Vládní  strategie  pro  rovnost  40 %.“  Předmětné  doporučení  je  tedy 
žen a mužů v ČR na léta 2014–2020 i Aktualizovaných opatření Priorit a  v souladu  s tímto  cílem  a  nejde  nad  jeho 
postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2014 a 2015. 
rámec. 
Tato připomínka je zásadní. 
Připomínkové 
místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí. 
V předkládací zprávě požadujeme vypustit pojem „hostka“. 
Vysvětleno
Odůvodnění: 
Slovo  hostka  jako  ženský  rod  slova  host 
V  českém  jazyce  se  jedná  o  nezavedený  a  neorganický  pojem.  Ostatní  uznává  a  používá  mj.  i  Ústav  pro  jazyk 
přechýlení akceptujeme. 
český 
Akademie 
věd 
(viz 
25 
 

Tato připomínka je zásadní. 
např. http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=host
&Hledej=Hledej).  
  Nevidíme  tedy  důvod 
pro jeho nepoužívání.  
Připomínkové 
místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí. 
V  části  4.1.6  „Ženy  samoživitelky/muži  samoživitelé  na  trhu  práce“  Vysvětleno
doporučujme doplnit úkol, který zajistí matkám samoživitelkám finanční  Doplnění 
předmětného 
úkolu 
bylo 
pomoc v případě jejich onemocnění a s tím spojené nemožnosti starat se  konzultováno  s MPSV,  které  k němu 
o děti. 
zaslalo následující vyjádření:  
Odůvodnění: 
Prozatím  úkol  v  této  formulaci  odmítáme 
V  řadě  případů  končí  takovéto  situace  krátkodobým  umístěním  dětí  a to z následujících důvodů: 
do dětských domovů, což výrazně narušuje další vývoj těchto dětí. 
-  Nemoc 
je 
řešena 
systémem 
Tato připomínka je doporučující. 
nemocenského  pojištění  a  volno 
při ošetřování  člena  domácnosti 
dle právní  úpravy  ZP.  Osamělost 
rodičů je řešena specificky v rámci 
podpůrčí 
doby 
pro 
výplatu 
ošetřovného. Z návrhu není patrné, 
jak  má  opatření  (a  jakou  přesně) 
situaci  řešit  nad  rámec  výše 
uvedené 
úpravy 

zákoně 
č. 187/2006  Sb.,  o  nemocenském 
pojištění a dle zákona č. 206//2006 
Sb., 
zákoník 
práce. 
Dávky 
dle zákona o státní sociální podpoře 
reagují na jiné sociální situace - jde 
o  rodinné  dávky.  Na  aktuální 
majetkovou  a  sociální  situaci 
z hlediska  poklesu  nebo  ztráty 
příjmu  a  hmotné  nouze  reaguje 
zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
-  Systém  nemocenského  pojištění 
nahrazuje ztrátu příjmu z výdělečné 
26 
 

činnosti  v  případě  nemoci  pouze 
osobám  nemocensky  pojištěným 
bez  rozdílu,  v  jaké  situaci 
se nacházejí  a  nemůže  rozlišovat, 
zda  se  jedná  o  muže  či  ženu, 
samoživitele  nebo  jakékoliv  jiné 
rozdělení.  Tento  systém  přistupuje 
z  principů  své  konstrukce  a  cílů 
ke všem 
pojištěncům 
stejně. 
Náhrada  za  ztrátu  příjmu  je 
ekvivalentní k výši ušlého výdělku. 
V systému nemocenského pojištění 
se  vůbec  nesledují  majetkové 
poměry  poživatelů  dávek.  Systém 
nemocenského  pojištění  nahrazuje 
pojištěncům  ušlý  příjem  v  případě 
vzniku definované sociální události 
a není  určen k řešení  problematiky 
chudoby.  Jedná  se  o  pojistný 
systém s principy poměrné náhrady 
za  ušlý  příjem  ze  zaměstnání, 
resp. výdělečné činnosti. 
Doplňujeme,  že  odbor  21  rodinné  politiky 
a politiky stárnutí bude jednat s dotčenými 
odbory sekce 4 a 7 o současném řešení této 
problematiky  a  případných  možných 
vylepšeních  a  následně  bude  ÚV 
o výsledku  jednání  informovat.  Na  jejich 
základě  pak  bude  možné  navrhnout  další 
kroky  k  řešení  situace  samoživitelek 
a samoživitelů  v  případě  nemoci,  pokud 
budou potřeba. 
 
27 
 

Připomínkové 
místo 
po 
vysvětlení 
ze strany  MPSV  na  připomínce  netrvá 
a souhlasí  s podniknutím  dalších  korků 
ze strany 
MPSV 
k řešení 
situace 
samoživitelek/samoživitelů. 
 
Připomínkové 
místo 
s návrhem 
vypořádání souhlasí. 
V  části  6.1.3  „Aktivity  oddělení  Gender  a  sociologie  Sociologického  Akceptováno. 
ústavu  AV  ČR,  v.v.i.,  a  Národního  kontaktního  centra  –  ženy  a  věda“  Předmětná 
kapitola 
byla 
upravena 
doporučujeme  vypustit  tabulka  č.  4  (s.  50),  která  je  totožná  s  tabulkou  a tabulka vypuštěna. 
uvedenou výše (č. 3). 
Tato připomínka je doporučující. 
Akademie věd ČR  Doporučující  připomínky  ke  Zprávě  za  rok  2014  o  rovnosti  žen  a  Akceptováno. 
mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR  Do  předmětné  kapitoly  Zprávy  bylo 
na léta 2014 - 2020 
doplněno, 
že 
pozice 
resortního 
 
koordinátora/resortní 
koordinátorky 
Ke kapitole 2.1.10. „Resortní koordinátorky a koordinátoři rovnosti  v rámci  Sekce  pro  výzkum,  vývoj 
žen a mužů“ (viz str. 16-17) 
a inovace  ÚV  ČR  k 31.  12.  2014 
 
nevznikla.  
V rámci  Sekce  pro  výzkum,  vývoj  a  inovace  a  z něj  vznikajícího  Úřadu 
pro  výzkum,  vývoj  a  inovace  pozice  resortní  koordinátorky 
a koordinátora  rovnosti  žen  a  mužů  dosud  oficiálně  nebyla  obsazena. 
Upozorňujeme, že navrhovaný text zprávy nepřímo konstatuje opak. 
 
Doporučujeme upřesnit. 
Tato připomínka je doporučující. 
Ke kapitole 2.2.2. „Optimalizace sběru statistických dat (úkoly 4 a 14  Akceptováno částečně. 
Minimálního  standardu
,  úkol  5  Aktualizovaných  opatření,  navazující  Tyto  údaje  nebyly  ze  strany  MŠMT 
na horizontální prioritu Strategie „Sběr statistických dat“)“  (viz str.  poskytnuty.  MŠMT  bude  pro  účely  příští 
23-24) 
Zprávy  o  rovnosti  žen  a  mužů 
 
a o naplňování Vládní strategie pro rovnost 
V  rámci  MŠMT  sbírá  genderově  segregovaná  data  v  oblasti  školství  žen  a  mužů  v  ČR  na  léta  2014  –  2020 
28 
 

Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie. Data jsou sbírána  požádáno o poskytnutí těchto údajů. 
podle  pohlaví.  Chybí  –  stejně  jako  u  ostatních  ministerstev  –  údaje   
o zastoupení žen/mužů mezi (úspěšnými) žadateli o financování výzkumu 
z účelových  prostředků,  o  složení  komisí,  které  o  udělení  financí 
rozhodují.  
Doporučujeme chybějící údaje doplnit. 
Tato připomínka je doporučující. 
Ke  kapitole  „2.2.3.  Optimalizace  institucionálního  zabezpečení  Akceptováno. 
rovnosti žen a mužů (úkoly 2, 3, 6, 10, 11, 12 Minimálního standardu
,  Do  předmětné  kapitoly  Zprávy  byla 
úkol  3  Aktualizovaných  opatření,  navazujících  na  hlavní  cíl  části  doplněna  informace  o  spolupráci  MŠMT 
Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie), k části  s příslušnými akademickými pracovišti. 
A.  Minimální  standard,  k  Úkolu  č. 10  Minimálního  standardu 
(všechny resorty) 
(viz str. 26 a 27) 
 
MŠMT  také  dlouhodobě  spolupracuje  s  akademickými  pracovišti,  a  to 
z Pedagogické Fakulty UK, Fakulty sociálních věd MUNI a NKC – ženy 
a věda Sociologického ústavu AV ČR. 
 
Doporučujeme upřesnit.  
Tato připomínka je doporučující.
 
Ke  kapitole  6.  „Vzdělávání,  výzkum  a  rovnost  žen  a  mužů  Akceptováno. 
ve
 znalostní  společnosti“,  k části  6.1.3. Aktivity  oddělení  Gender  a  Kapitola  6.1.3.  byla  upravena  v souladu 
sociologie  Sociologického  ústavu  AV  ČR,  v.  v.  i.  a   Národního  s podkladem  poskytnutým  NKC  –  ženy 
kontaktního centra  – ženy a věda (dále jako „NKC  – ženy a věda“)  a věda. 
(viz str. 50) 
 
Upozorňujeme,  že  zřejmě  omylem  je  zkopírovaná  tatáž  část  textu,  co 
v předchozím odstavci 6.1.2 (viz str. 49-50).  
 
Materiál k aktivitám NKC – ženy a věda a oddělení Gender a sociologie 
Sociologického ústavu AV ČR byl ÚV dodán.  
 
Navrhujeme  nahradit  text  kapitoly  6.1.3  v souladu  se  zaslaným 
29 
 

materiálem Sociologického ústavu AV ČR.  
Tato připomínka je doporučující. 
Ke kapitole 6.2. „Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných 
Vysvětleno
opatření  a  Minimálního  standardu  v  oblasti  vzdělávání,  výzkumu  a  Úkoly 
uvedené 
v Aktualizovaných 
rovnosti žen a  mužů“, k části B. Aktualizovaná opatření,  k Úkolu č.  opatřeních  i  Minimálním  standardu 
23  Aktualizovaných  opatření  (termín  plnění  do  31.  prosince  2015,  (u nichž  je  gesce  označena  jako  „členky 
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace) (viz str. 51-52) 
a členové 
vlády“)  se  vztahují  také 
 
na místopředsedu  vlády  pro  vědu,  výzkum 
Skupina  zřízená  pod  Sekcí  pro  vědu  výzkum  a  inovace  při  ÚV  ČR  je  a inovace, jakožto člena vlády.  
neformální. Politiky Sekce (resp. vznikajícího Úřadu pro výzkum, vývoj a 
inovace)  nejsou  součástí  státních  politik  genderového  mainstreamingu, 
Sekce dosud nemá povinnosti vyplývající ze státních politik rovnosti žen 
a mužů, a to včetně Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014-2020. 
 
Doporučujeme upřesnit.  
Tato připomínka je doporučující.
 
Ke  kapitole  6.3.  „Doporučení  Rady  v  oblasti  vzdělávání,  výzkum  a  Vysvětleno. 
rovnosti  žen  a  mužů“,  k části  B.
 Pro  jednotlivé  resorty,  k třetí  Aktualizovaná  opatření  i  Vládní  strategie 
odrazce,  k textu  „V  návaznosti  na  specifický  cíl  č.  5  strategické  oblasti  pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 
vzdělávání, výzkum a rovnosti žen a mužů Strategie a úkol č. 23 …“ (viz  –  2020  obsahují  úkoly  stanovené  všem 
str. 52): 
členkám  a  členům  vlády  ČR,  včetně 
 
místopředsedy  vlády  pro  vědu,  výzkum 
Doporučujeme doplnit následující text: 
a inovace. 
 
 
Zahájit  kroky,  které  povedou  k zahrnutí  Sekce  VVI  (Úřadu  VVI)  Také  již  byly  zahájeny  kroky  vedoucí 
do rámce politik rovnosti žen a mužů (tj. členství v Radě pro rovnost žen  k zahrnutí 
náměstka/náměstkyně 
a mužů, stanovení pozice koordinátora/ky této agendy, institucionalizace  místopředsedy  vlády  pro  vědu,  výzkum 
pracovní skupiny…). 
a inovace jako hosta Rady.  
Tato připomínka je doporučující. 
Doporučující připomínky k Příloze č. 1-  Ukazatele  pro  implementaci  Akceptováno. 
Pekingské akční platformy v členských státech EU, k bodu 2. Vzdělávání   
a odborná příprava žen (viz str. 2 Přílohy) 
Předmětné části přílohy č. 2 byly upraveny 
 
dle návrhu. 
30 
 

(1) Podíl žen-absolventek a mužů-absolventů v počtu všech absolventů v 
oboru  matematika  a  ve  vědeckých  a  technických  oborech  (terciární 
vzdělávání) (sleduje MŠMT) 
 
(3a)  Podíl  žen-absolventek  a  mužů-absolventů  na  úrovni  ISCED  5a 
v celkovém  počtu  absolventů  na  úrovni  ISCED  5a  a  podíl  žen-
absolventek  a  mužů-absolventů  na  úrovni  PhD  v  celkovém  počtu 
absolventů na úrovni PhD obecně podle oblasti studia a celkově (sleduje 
MŠMT) 
 
(3b)  Podíl  žen  a  mužů  na  pozicích  akademických  pracovníků  podle  se-
niority a celkově (sleduje MŠMT) 
Tato připomínka je doporučující.
 
ČMKOS 
OBECNĚ K NÁVRHU 
Akceptováno
Českomoravská konfederace odborových svazů oceňuje vysokou úroveň   
zpracovaní    předloženého  materiálu.  Materiál  je  věcný  a  obsahuje  řadu  Problematické  aspekty  flexibilních  forem 
hodnotných informací.    
práce,  na  které  ČMKOS  upozorňuje,  byly 
 
v následujícím 
rozsahu 
doplněny 
K JEDNOTLIVÝM USTANOVENÍM 
do kapitoly  5.1.1.  Zprávy:  „Flexibilní 
K bodu  5.  Slaďování  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života,  formy  práce  by  měly  sloužit  jako 
bod 5.1.1. Flexibilní formy práce a jejich podpora ze strany státu 
prostředky  pro  slaďování  pracovního, 
 
soukromého a rodinného života. Ze strany 
Podle  našeho  názoru,  zpracovatelé  správně  konstatují,  že  slaďování  některých  zaměstnavatelů  jsou  ovšem 
pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  je  velice  komplexní  téma,  vnímány  jako  prostředky  k řešení  jejich 
které se dotýká nejen žen a mužů pečující o malé děti, ale i zaměstnanců  výrobních či odbytových potíží. S tím také 
pečujících  o  další  osoby  blízké,  závislé  na  péči  druhých.  I  ČMKOS  souvisí 
narůstající 
tendence 
považuje flexibilní formy  práce tak, jak je zpracovatelé vypočítávají, za  zaměstnavatelů  volit  takové  pracovní 
možné prostředky ke slaďování pracovního a rodinného života. ČMKOS  režimy, 
kdy 
zaměstnancům 
však  považuje  za  důležité  zdůraznit  ještě  další  aspekty,  které  s danou  a zaměstnankyním 
je 
rozvrhována 
problematikou úzce souvisejí.  
pracovní  doba  na  tzv.  „nesociální  dobu“ 
Především  je  třeba  vzít  v úvahu,  že  u  řady  zejména  výrobních  provozů  (zejména 
v průmyslových 
odvětvích 
jsou  uvedené  flexibilní  formy  práce  (kratší  pracovní  doba,  jiná  vhodná  a v odvětví  služeb),  takže  jde  o  výkon 
úprava pracovní doby aj.) objektivně nevyužitelné, vzhledem k tomu, že  práce  v odpoledních  hodinách,  večer, 
31 
 

to  technologické  postupy  neumožňují.  Máme  ale  za  to,  že  ani  v těchto  v noci,  v sobotu,  v neděli  apod.  To  klade 
případech  není  možné  rezignovat  na  možnost  sladění  pracovního  a  na  zaměstnance  a  zaměstnankyně  značné 
rodinného  života.    V takovém  případě  je  pak  nezbytné  řešit  tuto  situaci   nároky,  pokud  jde  o  organizaci  běžného 
dostatečnou nabídkou finančně dostupných služeb, a to i za cenu podpory  soukromého a rodinného života.“ 
ze strany státu, resp.  krajů či obcí.   
Dále se jedná o to, že flexibilní formy práce by měly především sloužit ke   
slaďování  pracovního  a  rodinného  v období,  kdy  se  zaměstnanec  a  jeho   
rodina  nacházejí  v určité  sociální  situaci  (např.  nízký  věk  dětí, 
dlouhodobá nemoc rodičů vyžadující péči další osoby apod.). Odpadnou-
li  důvody  pro  takovou  formu  práce,  měl  by  mít  zaměstnanec  možnost 
automatického návratu ke standardnímu pracovněprávnímu vztahu.   
Dalším  aspektem  je  skutečnost,  že  zaměstnavatelé  nevnímají  flexibilní 
formy  práce  prvotně  jako  prostředky  ke  slaďování  pracovního  a 
rodinného  života  zaměstnanců,  ale  jako  prostředky  k řešení  svých 
výrobních  či  odbytových  potíží.  S tím  také  souvisí  narůstající  tendence 
zaměstnavatelů  volit  takové  pracovní  režimy,  kdy  zaměstnancům  je 
rozvrhována  pracovní  doba  na  tzv.  „nesociální  dobu“  (zejména 
v průmyslových  odvětvích  a  v  odvětví  služeb),  takže  jde  o  výkon  práce 
v odpoledních hodinách, večer, v noci, v sobotu, v neděli apod. To klade 
na  zaměstnance  značné  nároky,  pokud  jde  o  organizaci  běžného 
rodinného  života    a  v mnoha  případech  to  tradiční  rodinný  život  (např. 
trávení  času  s dětmi  odpoledne  po  skončení  jejich  školní  docházky) 
znemožňuje. Vzrůstá také tlak na rozšiřování provozní doby nejrůznějších 
zařízení  a služeb určených např. k péči  o  děti, a ve kterých opět  pracují 
převážně  ženy.  Vytváří  se  příslovečný  „bludný  kruh“,  který  zdánlivě 
nemá řešení.   Máme za to,  že výše uvedeným  tendencím by proto  měla 
být  rovněž  věnována  náležitá  pozornost  ze  strany  státu,  měly  by  být 
náležitě  analyzovány,  vyhodnoceny  a  měla  by  být  hledána  řešení,  která 
zajistí  rovnováhu  mezi  zájmy  zaměstnavatelů  a  zaměstnanců  a 
v neposlední řadě i celé společnosti.            
ČMKOS proto požaduje, aby zpráva byla v tomto smyslu doplněna. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
32 
 

Konfederace 
Materiál  předložený  k připomínkování  vnímáme  z  podstaty  věci  jako  Vzato na vědomí. 
zaměstnavatelskýc kontroverzní,  popírající  hodnoty  tradiční  rodiny,  křesťanské  kultury,  Materiál  se  vztahuje  k podpoře  rovnosti 

a  kultury našeho národa a vztahu mezi muži a ženami. Materiál by měl být  žen  a  mužů  jako  jedné  z demokratických 
podnikatelských 
ze své podstaty vládou odmítnut. 
hodnot  a  součásti  ústavního  pořádku  ČR. 
svazů ČR 
Tato připomínka je doporučující. 
Kontroverze  této  hodnoty  a jejího  rozporu 
s hodnotami 
tzv.  tradiční  rodiny  či 
křesťanskou  kulturou  si  předkladatel  není 
vědom.  Připomínkové  místo  neuvádí, 
v čem konkrétně deklarovanou kontroverzi 
a rozpory hodnot spatřuje. 
Unie 
Materiál  předložený  k připomínkování  vnímáme  z podstaty  věci  jako  Vzato na vědomí. 
zaměstnavatelskýc kontroverzní,  popírající  hodnoty  tradiční  rodiny,  křesťanské  kultury,  Materiál  se  vztahuje  k podpoře  rovnosti 
h svazů ČR 
kultury našeho národa a vztahu mezi muži a ženami. Materiál by měl být  žen  a  mužů  jako  jedné  z demokratických 
ze své podstaty vládou odmítnut. 
hodnot  a  součástí  ústavního  pořádku  ČR. 
Tato připomínka je doporučující. 
Kontroverze  této  hodnoty  a jejího  rozporu 
s hodnotami 
tzv.  tradiční  rodiny  či 
křesťanskou  kulturou  si  předkladatel  není 
vědom.  Připomínkové  místo  neuvádí, 
v čem konkrétně deklarovanou kontroverzi 
a rozpory hodnot spatřuje. 
 
V Praze dne 21. července 2015 
 
Vypracoval: Radan Šafařík   
 
 
 
 
 
Podpis: ………………………………………………… 
33