Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů'.

 
 
 
 

Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů  
a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 
v ČR na léta 2014 – 2020  
 
 
 
 
 
 

Úřad vlády ČR 
 
 
 
 

červen 2015 
 
 
 

 

Seznam zkratek: 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CEDAW – Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 
ČR – Česká republika 
ČSÚ – Český statistický úřad 
ESLP  - Evropský soud pro lidská práva 
EU – Evropská unie 
GIA – gender impact assessment 
MD – Ministerstvo dopravy 
MF – Ministerstvo financí 
MLP – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
MK – Ministerstvo kultury 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO – Ministerstvo obrany 
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSp – Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV – Ministerstvo vnitra 
MZd – Ministerstvo zdravotnictví 
MZe – Ministerstvo zemědělství 
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
NNO – nestátní nezisková organizace 
OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
OSN – Organizace spojených národů 
PČR – Senát Parlamentu ČR 
PSP ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
PSSO – Pracovní skupina pro sociální otázky 
RB OSN – Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 
SAR – Středoafrická republika 
ÚV ČR – Úřad vlády ČR 
VOP – Veřejná ochránkyně práv 
VŠE – Vysoká škola ekonomická 
 
 

 

 

link to page 6 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 10 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 14 link to page 14 link to page 15 link to page 15 link to page 16 link to page 16 link to page 16 link to page 16 link to page 17 link to page 17 link to page 18 link to page 19 link to page 19 link to page 19 link to page 19 link to page 19 link to page 21 link to page 21 link to page 21 link to page 21 link to page 21 link to page 24 link to page 24 link to page 24 link to page 25 link to page 25 link to page 25 link to page 28 link to page 28 link to page 28 link to page 30 link to page 30 link to page 31 link to page 31 link to page 31 link to page 33 link to page 33 link to page 34 link to page 34 link to page 34 link to page 35 link to page 35 link to page 35 link to page 35 link to page 36 Obsah 
1. 
Úvod .............................................................................................................................. 6 
2. 
Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů v České republice .............................. 8 
2.1. 
Vývoj v oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů v ČR ................. 8 
2.1.1. 
Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR .............................................................. 8 
2.1.2. 
Projekty realizované Oddělením ......................................................................10 
2.1.3. 
Materiály předkládané vládě ČR .....................................................................12 
2.1.4. 
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ..................................................13 
2.1.5. 
Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů (dále 
jako „Institucionální výbor“) ...........................................................................................13 
2.1.6. 
Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako 
„Slaďovací výbor“) ........................................................................................................14 
2.1.7. 
Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jako „Výbor 
pro prevenci DN“) .........................................................................................................15 
2.1.8. 
Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích 
pozicích (dále jako „Politický výbor“) .............................................................................16 
2.1.9. 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní skupina 
muži“)  16 
2.1.10. 
Resortní koordinátorky a koordinátoři rovnosti žen a mužů ..........................17 
2.1.11. 
Veřejná ochránkyně práv ................................................................................17 
2.1.12. 
Kraje a obce ................................................................................................18 
2.1.13. 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny při PSP ČR
 
19 
2.1.14. 
Senát PČR a rovnost žen a mužů ................................................................19 
2.1.15. 
Hlavní legislativní změny projednávané v roce 2014 s dopadem na rovnost 
žen a mužů ...................................................................................................................19 
2.2. 
Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Minimálního standardu 
v oblasti institucionálního zabezpečení .............................................................................21 
2.2.1. 
Zabezpečování principu gender mainstreamingu a GIA (úkol 1 a 5 Minimálního 
standardu, úkoly 1, 2, 4 Aktualizovaných opatření, navazující na specifický cíl 1 a 3 části 
Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie) ......................................21 
2.2.2. 
Optimalizace sběru statistických dat (úkoly 4 a 14 Minimálního standardu, úkol 
Aktualizovaných opatření, navazující na horizontální prioritu Strategie „Sběr 
statistických dat“) ..........................................................................................................24 
2.2.3. 
Optimalizace institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů (úkoly 2, 3, 6, 
10, 11, 12 Minimálního standardu, úkol 3 Aktualizovaných opatření, navazující na hlavní 
cíl části Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie) .........................25 
2.2.4. 
Rovnost žen a mužů ve vztahu k dotační politice (úkol 8 Minimálního 
standardu, úkol 6 Aktualizovaných opatření, navazující na specifický cíl 9 části 
Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie) ......................................28 

2.3. 
Doporučení Rady k oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů v ČR
 
30 
3. 
Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích ......................................31 
3.1. 
Vývoj v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích .....31 
3.1.1. Vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice ......................................................31 
3.1.2. Vyrovnané zastoupení žen a mužů ve státní správě ...........................................33 
3.1.3. Projektové aktivity MPSV ....................................................................................33 
3.1.4. Vyrovnané zastoupení žen a mužů v diplomatických pozicích ............................34 
3.1.5. Vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení obchodních společností ...............34 
3.1.6. Vyrovnané zastoupení žen a mužů v soudnictví .................................................34 

3.2. 
Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Minimálního standardu 
v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích .........................35 
3.3. 

Doporučení Rady v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích ............................................................................................................................35 
4. 
Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání .........................................................36 

 

link to page 36 link to page 36 link to page 36 link to page 37 link to page 38 link to page 38 link to page 39 link to page 40 link to page 40 link to page 42 link to page 43 link to page 43 link to page 43 link to page 44 link to page 45 link to page 45 link to page 45 link to page 46 link to page 46 link to page 46 link to page 47 link to page 47 link to page 47 link to page 47 link to page 49 link to page 50 link to page 50 link to page 50 link to page 50 link to page 51 link to page 51 link to page 51 link to page 53 link to page 53 link to page 53 link to page 53 link to page 54 link to page 55 link to page 55 link to page 55 link to page 55 link to page 57 link to page 57 link to page 58 link to page 58 link to page 58 link to page 59 link to page 59 link to page 60 link to page 61 link to page 63 link to page 63 link to page 65 link to page 65 link to page 65 4.1. 
Vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání ............................36 
4.1.1. 
Zaměstnanost a nezaměstnanost žen a mužů v roce 2014 .............................36 
4.1.2. 
Gender pay gap ..............................................................................................36 
4.1.3. 
Horizontální a vertikální segregace na trhu práce ............................................37 
4.1.4. 
Podnikání ........................................................................................................38 
4.1.5. 
Muži a ženy ve věku 50+ na trhu práce ...........................................................38 
4.1.6. 
Ženy samoživitelky/muži samoživitelé na trhu práce .......................................39 
4.2. 
Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Minimálního standardu 
v oblasti rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání ................................................40 
4.3. 
Doporučení Rady v oblasti rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání .........42 
5. 
Sladění pracovního, soukromého a rodinného života ....................................................43 
5.1. 
Vývoji v oblasti Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života .................43 
5.1.1. 
Flexibilní formy práce a jejich podpora ze strany státu ....................................43 
5.1.2. 
Vážné provozní důvody ...................................................................................44 
5.1.3. 
Zákon o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině (dále jako „Zákon 
o dětské skupině“) ........................................................................................................45 
5.1.4. 

Aktivity lesních školek .....................................................................................45 
5.1.5. 
Analýza možností nastavení systému služeb péče o děti a návrh legislativních 
změn (dále jako „Analýza“) ...........................................................................................46 
5.1.6. 

Problematika pečujících osob z hlediska rovnosti žen a mužů ........................46 
5.1.7. 
Podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života z prostředků 
Evropského sociálního fondu a Norských fondů ...........................................................47 
5.2. 
Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Minimálního standardu 
v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života ..........................................47 
5.3. 
Doporučení Rady v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života ...49 
6. 
Vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti .............................50 
6.1. 
Vývoj v oblasti vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti
 
50 
6.1.1. 
Horizontální a vertikální segregace školství dle pohlaví ...................................50 
6.1.2. 
Rovnost žen a mužů ve vědě a vysokém školství ............................................51 
6.1.3. 
Aktivity oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
a Národního kontaktního centra – ženy a věda (dále jako „NKC – ženy a věda“) ..........51 
6.1.4. 
Sexuální obtěžování v prostředí školských zařízení a projevy sexismu v rámci 
univerzitních soutěží krásy ............................................................................................53 
6.2. 
Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Minimálního standardu 
v oblasti vzdělávání, výzkumu a rovnosti žen a mužů .......................................................53 
6.3. 
Doporučení Rady v oblasti vzdělávání, výzkum a rovnosti žen a mužů ..................54 
7. 
Důstojnost a integrita žen a mužů .................................................................................55 
7.1. 
Vývoj v oblasti důstojnosti a integrity žen ...............................................................55 
7.1.1. 
Statistiky a výzkumy v oblasti domácího násilí a genderově podmíněného násilí
 
55 
7.1.2. 
Příprava Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
na léta 2015 – 2018 ......................................................................................................57 
7.1.3. 
Příprava přístupu ČR k tzv. Istanbulské úmluvě ..............................................58 
7.1.4. 
Činnost rezortů v oblasti prevence a potírání domácího a genderově 
podmíněného násilí ......................................................................................................58 
7.1.5. 
Činnost nestátních neziskových organizací v oblasti prevence a potírání 
domácího násilí ............................................................................................................59 
7.1.6. 
Obchodování s lidmi ........................................................................................60 
7.1.7. 
Péče v souvislosti s porodem ..........................................................................61 
7.2. 
Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Strategie v oblasti 
důstojnost a integrita žen a mužů .....................................................................................63 
7.3. 
Doporučení Rady v oblasti důstojnost a integrita žen .............................................65 
8. 
Rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích ....................................................................65 
8.1. 
Vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích .......................................65 

 

link to page 65 link to page 66 link to page 67 link to page 67 link to page 67 link to page 68 link to page 70 link to page 71 link to page 71 link to page 72 link to page 72 link to page 72 link to page 72 link to page 74 link to page 75 link to page 76 link to page 76 link to page 76 link to page 77 8.1.1. 
Organizace spojených národů .........................................................................65 
8.1.2. 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ..........................................66 
8.1.3. 
Světové ekonomické fórum .............................................................................67 
8.1.4. 
Rada Evropy ...................................................................................................67 
8.1.5. 
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ..........................................67 
8.1.6. 
Evropská unie .................................................................................................68 
8.1.7. 
Rovnost žen a mužů v zahraniční politice ČR a rozvojové spolupráci .............70 
8.2. 
Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Strategie v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích .........................................................................71 
8.3. 
Doporučení Rady v oblasti rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích .....................72 
9. 
Všední život a životní styl ..............................................................................................72 
9.1. 
Vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů ve všedním životě a životním stylu .................72 
9.1.1. 
Sport ...............................................................................................................72 
9.1.2. 
Kultura a média ...............................................................................................74 
9.1.3. 
Doprava ..........................................................................................................75 
9.1.4. 
Životní prostředí ..............................................................................................76 
9.2. 
Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Strategie v oblasti 
v oblasti všední život a životní styl ....................................................................................76 
9.3. 
Doporučení Rady v oblasti všední život a životní styl .............................................77 
 
 
 

 

1.  Úvod 
Tato Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost 
žen  a  mužů  v ČR  na  léta  2014  –  2020  (dále  jako  „Zpráva“)  je  každoročně  předkládanou 
souhrnnou  zprávou,  která  dosud  vždy  navazovala  na  materiál  s názvem  Priority  a  postupy 
vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v České republice. Od roku 1998 je tento materiál 
každoročně  schvalován  vládou  ČR,  včetně  aktualizace  konkrétních  úkolů  ukládaných 
jednotlivým resortům v rámci naplňování principu rovnosti žen a mužů. Vyhodnocení plnění 
těchto  úkolů  a  také  popis  uplynulého  období  z hlediska  rovnosti  žen  a  mužů  na  úrovni 
vnitrostátní,  evropské  i  mezinárodní  byl  pak  každoročně  obsažen  právě  v takovýchto 
hodnotících zprávách.1  
Vláda ČR  přijala usnesením  ze dne  12.  listopadu 2014  č.  931  Vládní  strategie pro  rovnost 
žen  a  mužů  v  České  republice  na  léta  2014  –  2020  (dále  jako  „Strategie“),  která  se  stala 
prvním  víceletým  rámcovým  dokumentem  v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  na  vládní  úrovni 
v České  republice.  V návaznosti  na  přijetí  tohoto  dokumentu  bylo  proto  také  přistoupeno 
k modifikaci  Zprávy  tak,  aby  reflektovala  nejenom  popis  nejvýznamnějších  událostí 
uplynulého  období  a  naplňování  úkolů  obsažených  v Prioritách  a  postupech  vlády 
při prosazování  rovnosti  žen  a  mužů  v České  republice,  ale  aby  se  také  zaměřila 
na naplňování  nově  přijaté  Strategie.  Z toho  důvodu  rovněž  došlo  k úpravě  názvu  Zprávy, 
který lépe reflektuje tuto její modifikovanou podobu.  
Nejvýznamnější modifikací Zprávy je zahrnutí zhodnocení naplňování Strategie a k tomu se 
vztahující  doporučení  Rady  vlády  pro  rovné  příležitosti  žen  a  mužů  (dále  jako  „Rada“), 
jakožto poradního orgánu vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů. Rada se ve Zprávě 2014 
vyjadřuje  k naplňování  Aktualizovaných  opatření  Priorit  a  postupů  vlády  při  prosazování 
rovnosti  žen  a mužů  v roce  2014  a  2015,  která  slouží  jako  první  dílčí  krok  k naplňování 
Strategie,  a  také  k plnění  Minimálního  standardu  obsaženého  ve  Strategi   a  navrhuje 
jednotlivým  resortům  jejich  lepší  a důslednější  naplňování.  Rada  tato  svá  doporučení 
připravila  ve  spolupráci  se  svými  výbory  a  pracovními  skupinami  a projednala  je  na  svém 
jednání dne 21. dubna 2015.  
Kapitoly  obsažené  v této  Zprávě  se  kryjí  s kapitolami,  které  zahrnuje  Strategie.  Jedná  se 
o následující oblasti: 
  Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů v České republice, 
  Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, 
  Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání, 
  Sladění pracovního, soukromého a rodinného života, 
  Vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti, 
  Důstojnost a integrita žen a mužů, 
  Rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích, a 
  Všední život a životní styl. 
Každá  z kapitol  pak  obsahuje  vyhodnocení  průběžného  plnění  Aktualizovaných  opatření 
a Strategie  a  dále  doporučení  Rady  v příslušných  oblastech.  K nejvýznamnějším 
doporučením  patří  v oblasti institucionálního  zabezpečení  rovnosti  žen  a  mužů prohloubení 
a lepší  ukotvení  činnosti  koordinátorek  a  koordinátorů  na  jednotlivých  resortech  a  také 
činnosti  resortních  pracovních  skupin  pro  oblast  rovnosti  žen  a  mužů.  Dále  doporučení 
k pravidelnější  spolupráci  s koordinačním  útvarem  agendy,  tj.  Oddělením  rovnosti  žen 
a mužů  Úřadu  vlády  ČR.  Je  také  doporučováno  využívat  metodiku  pro  hodnocení  dopadů 
na rovnost  žen  a  mužů  materiálů  předkládaných  vládě  ČR  a  tyto  dopady  obecně 
v materiálech důsledněji vyhodnocovat.  
                                                
1  Zprávy  je  možné  najít  zde:  <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-
zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-
123732/>. 

 

Co se týče vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, rada doporučuje 
lépe  využívat  pozitivní  opatření  dle  §  16  odst.  3  zákoníku  práce  v příslušných  vnitřních 
předpisech, dále zveřejňovat přehled zastoupení žen a mužů v dozorčích a správních radách 
státních podniků a akciových společností s většinou majetkovou účastí státu a tento přehled 
zveřejňovat. V této oblasti je rovněž doporučeno zpracovat návrh zákona o výběru odborníků 
a  odbornic  do funkcí  ředitelů  a  ředitelek  a  členů  a  členek  dozorčích  rad  státních  podniků 
a členek  a  členů  orgánů  obchodních  společností  ovládaných  státem,  který  by  obsahoval 
cílená  opatření  za  účelem  dosažení  alespoň  40%  zastoupení  žen  i  mužů  a  objektivní 
a transparentní  pravidla  pro  výběr  těchto  pozic  a  také  Rada  doporučuje  dokončit  přípravu 
novely  volebních  zákonů  zavádějících  tzv.  zipové  pravidlo  pro  zastoupení  žen  a  mužů 
na kandidátních listinách.  
Pro  oblast  trhu  práce  a  podnikání  Rada  doporučila  uvádět  do  souhrnných  zpráv 
anonymizované  statistiky  výše  platů  zaměstnankyň  a zaměstnanců  v jednotlivých platových 
třídách  dle  pohlaví  a  zajišťovat  platovou  transparentnost,  podporovat  zaměstnanosti  žen 
ohrožených  na  trhu  práce  osvobozením  od  plateb  sociálního  pojištění  po  dobu  dvanácti 
měsíců  prostřednictvím  příslušných  legislativních  změn,  vypracovat  komplexní  analýzy 
možností  a způsobů  podpory  podnikání  žen  ze sociálně  vyloučených  oblastí  a  také  zavést 
pilotní  vzdělávání  specificky  zaměřené  na ženy  ze  sociálně  vyloučených  oblastí.  Radou  je 
také  navrhováno  legislativně  zakotvit  povinnosti  v podnicích  a organizacích  s alespoň 
50 zaměstnanci/kyněmi  zveřejňovat  informace  o  průměrné  odměně  u jednotlivých 
srovnatelných kategorií zaměstnanců a zaměstnankyň a pracovních pozic podle pohlaví. Je 
rovněž doporučeno cílenými programy podporovat ženy podnikatelky.  
Pro  oblast  slaďování  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  je  Radou  doporučeno 
některým  resortům  zavést  další  možnosti  flexibilních  forem  práce.  Dále  také  podniknout 
konkrétní  kroky  vedoucí  k  rozšíření  možností  péče  o děti  předškolního  věku.  Rada  rovněž 
doporučuje  spolupracovat  s Výborem  pro  sladění  pracovního,  soukromého  a rodinného 
života při řešení problematiky související s institutem vážných provozních důvodů a revidovat 
právní  úpravu  týkající  se  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  tak,  aby 
odpovídala  potřebám  práce  z domova.  Pro  oblast  slaďování  je  rovněž  doporučeno  zavést 
možnost  specificky  čerpat  tzv.  otcovskou  dovolenou  a  zavést  tzv. rodičovskou  kvótu 
podpořenou také finanční kompenzací.  
V oblasti  vědy,  výzkumu  a  vzdělávání  Rada  doporučila  monitorovat  výstupy  projektů 
zaměřených  na podporu  polytechnického  vzdělávání  v mateřských  a základních  školách. 
Dále  doporučila  se  zaměřit  na zavádění  vzdělávacích  aktivit  pro pedagogické  pracovníky 
a pracovnice s důrazem na stereotypní přístup k žákům a žákyním. Specificky v oblasti vědy 
a  výzkumu  je  pak  ve  Zprávě  obsaženo  doporučení  ke  stanovení  náplně  pracovní  skupiny 
pro otázky  genderové  rovnosti  ve  vědě  při Radě  vlády  pro  výzkum,  vývoj  a inovace.  Je 
rovněž  doporučeno  zapracovat  téma  rovnosti  žen  a  mužů  a  genderových  stereotypů 
do rámcového vzdělávacího programu základních škol.  
V kapitole týkající se důstojnosti a integrity žen a mužů Rada doporučuje provádět pravidelné 
anonymní  šetření  výskytu  sexuálního  obtěžování  na  pracovišti  v rámci  působnosti 
jednotlivých resortů a zavádět konkrétní opatření ke snížení latence sexuálního obtěžování. 
Dále  rovněž  podporovat  osvětové  aktivity  zaměřené  na prevenci  genderově  podmíněného 
násilí  a  zintenzivnit  přípravu  podkladů  k podpisu  a  ratifikaci  Istanbulské  úmluvy.  Je  také 
obsaženo  doporučení  k  rozvíjení  spolupráce  se  zástupkyněmi  a  zástupci nelékařských 
profesí  v otázkách  výkonu  jejich  zaměstnání  v plném  rozsahu  zákonných  kompetencí 
a v otázkách  porodu  mimo  nemocnici.  Rada  rovněž  doporučuje  důsledněji  provádět 
monitoring rozhodování českých soudů v případech diskriminace na základě pohlaví a násilí 
na ženách a zajistit zpřístupnění relevantních rozsudků na internetu.  
Dle doporučení Rady by rovněž mělo dojít k zapracování rovnosti žen a mužů jako průřezové 
priority  do  Zahraničně  politické  koncepce  a  navazující  Koncepce  podpory  lidských  práv 
a transformační  spolupráce.  V  oblasti  zahraničních  vztahů  dále  pokračovat  ve  spolupráci 

 

s UN  WOMEN  a  ve  finanční  podpoře  její  činnosti  a  v širším  hledisku  se  nadále  aktivně 
podílet  na činnosti  orgánů  OSN  (zejména  Komise  pro  postavení  žen)  i  EU,  Rady  Evropy 
a OECD  v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů.  Doporučení  směřované  k ministerstvu  obrany  zní 
dokončit přípravu a schválit resortní akční plán pro implementaci Rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a dále ve spolupráci s některými dalšími resorty 
zpracovat  vládní  akční  plán  v této  oblasti.  Dle  Rady  je  také  vhodné  podniknout  konkrétní 
kroky vedoucí k podpoře vyššího zastoupení žen-vojákyň v zahraničních operacích s účastí 
ČR.  
2.  Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů v České republice 
Nejvýznamnější  změnou  v oblasti  institucionálního  zabezpečení  rovnosti  žen  a  mužů 
v České republice v roce 2014 je přesun této agendy z  MPSV na ÚV ČR, ke kterému došlo 
ke  dni  1. červenci  2014  na základě  usnesení  vlády  ČR  ze  dne  25.  června  2014  č. 492. 
Agenda rovnosti žen a mužů je od uvedeného data v gesci ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti  a  legislativu  Jiřího  Dienstbiera,  a konkrétně  ji  v rámci  ÚV  ČR  zajišťuje Oddělení 
rovnosti žen a mužů (dále jako „Oddělení“). Koordinace agendy rovnosti žen a mužů, jakožto 
agendy  průřezové,  byla  tímto opět  začleněna v rámci ústředního  orgánu státní  správy,  kde 
může být také reálně lépe uchopena tato koordinační funkce a její horizontálnost. 
2.1. 
Vývoj v oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů v ČR 
2.1.1.  Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR 
Kromě  koordinace  agendy  a  dalších  úkolů  uvedených  dále  Oddělení  plní  zároveň  funkci 
sekretariátu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada“) a jejích výborů 
a pracovních skupin.  
V roce  2014  pokračovala  v rámci  Oddělení  realizace  projektu  s názvem  „Optimalizace 
institucionálního 

zabezpečení 
rovných 
příležitostí 
žen 
a mužů 
v ČR“2 
(reg. č.: CZ.1.04/5.1.00/81.00004,  dále  též  jako  „projekt  Optimalizace“),  díky  čemuž 
v Oddělení  pracovalo  celkem  šest  osob.  Od 1. listopadu  2014  se  počet  osob  v Oddělení 
ještě zvýšil, a to díky zahájení realizace projektu financovaného z programu CZ13 Norských 
fondů  s názvem  „Domácí  násilí  a  genderově  podmíněné  násilí  /  Uplatňování  hlediska 
rovných  příležitostí  žena  mužů  a  podpora  slaďování  pracovního  a  soukromého  života“
3. 
Během  roku  bylo  také  umožněno  několika  stážistkám  vykonat  v  Oddělení  praxi  při  studiu. 
Nadále však přetrvává situace, kdy dostatečné personální zabezpečení chodu Oddělení není 
dlouhodobě zajištěno, protože do velké míry závisí na realizaci projektů. 
Díky navýšení počtu osob se i v roce 2014 dařilo udržet v chodu všechny výbory a pracovní 
skupinu  Rady,  ačkoli  do  činnosti  Rady  zasáhl  již  zmíněný  přesun  agendy  rovnosti  žen 
a mužů  a nutnost  jejího  ukotvení  v novém  úřadě.  Oddělení  pokračovalo  ve  sledování 
materiálů  v procesu  vnějšího  připomínkového  řízení,  byly  dokončeny  některé  důležité 
výstupy  projektu  Optimalizace  (viz  dále).  Ve  spolupráci  s výbory  a  pracovní  skupinou  se 
podařilo předložit Radě i vládě ČR celou řadu důležitých materiálů (viz kapitola Rada vlády 
pro rovné příležitosti a kapitola Materiály předkládané vládě ČR).  
Oddělení  v roce  2014  také  zajišťovalo  administrativní  chod  spojený  s dotačním  řízením 
programu  „Podpora  veřejně  účelných  aktivit  nestátních  neziskových  organizací  v  oblasti 
rovnosti žen a mužů
“, a to jak na rok 2014, tak také jeho přípravu na rok 2015, který spolu 
s celou  agendou  přešel  z MPSV  na  ÚV  ČR.  Dotační  program  je  určen  pro  programy 
a aktivity  nestátních  neziskových  organizací  v  oblasti  rovnosti  žen  a  mužů,  a  to  v  souladu 
s „Prioritami a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže“ pro daný 
                                                
2  Více  o  projektu  dostupné  online  na  URL:  <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/projekt_optimalizace/projekt-optimalizace-institucionalniho-zabezpeceni-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-v-
cr-123983/>.
 
3  Více  o  projektu  dostupné  online  na  URL:  <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/projekt_cz13/stranka-se-pripravuje-126352/ 
>. 

 

rok  (dále  jako  „Priority“,  viz  dále).  Oddělení  zčásti  personálně  pokrývalo  také  samotné 
hodnocení žádostí a složení dotační komise.  
Do  přesunu  Oddělení  na  ÚV  ČR  pokračovala  činnost  pracovní  podskupiny  pro  rovné 
příležitosti žen a mužů (dále jako „Pracovní podskupina RKS“) v rámci Resortní koordinační 
skupiny  MPSV  (dále  jako  „RKS  MPSV“).  Pracovní  podskupina  RKS  projednávala  návrhy 
instrukcí a dalších materiálů pro jednání pracovních orgánů Rady EU v oblasti rovnosti žen 
a mužů.  Rovněž  v  rámci  RKS  MPSV  Oddělení  z hlediska  své  agendy  připomínkovalo 
výstupy  ČR  vůči  EU,  které  spadají  do  gesce  MPSV.  Do  července  2014  se  Pracovní 
podskupina  RKS  zabývala  těmito  materiály:  návrhem  směrnice  Evropského  parlamentu 
a Rady  o  zlepšení  genderové  vyváženosti  mezi  členy  dozorčí  rady/nevýkonnými  členy 
správní  rady  společností  kotovaných  na  burzách  a  o  souvisejících  opatřeních  (dále  jako 
„Návrh  směrnice  o  genderové  vyváženosti“),  návrhem  závěrů  Rady  k  tématu  ženy 
a ekonomika: ekonomická nezávislost v perspektivě práce na částečné úvazky a samostatné 
výdělečné  činnosti,  a  dále  návrhem  závěrů  Rady  k  efektivitě  institucionálních  mechanismů 
pro podporu žen a rovnosti žen a mužů. Více o činnosti EU v souvislosti s agendou rovnosti 
žen a mužů viz kapitola Evropská unie. 
Po přesunu Oddělení z MPSV na ÚV ČR došlo v říjnu 2014 ke zřízení podskupiny pro lidská 
práva Resortní koordinační skupiny ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
(dále  jako  „Podskupina  RKS  MLP“).  Podskupina  RKS  MLP  se  věnuje  dokumentům  EU 
v oblasti lidských práv, rovnosti  žen a mužů,  zákazu diskriminace,  romské integrace a práv 
osob  se  zdravotním  postižením.  Také  tato  pracovní  podskupina  se  v roce  2014  zabývala 
Návrhem  směrnice  o  genderové  vyváženosti,  a  dále  návrhem  Rady  s názvem  „Genderová 
rovnost  v  EU:  další  postup  po  roce  2015.  Revize  20  let  implementace  Pekingské  akční 
platformy
“ a návrhem závěrů o spravedlivých možnostech příjmu pro ženy a muže: snižování 
genderových rozdílů v penzích. 
Oddělení  se  také  podílelo  na  přípravě  nového  programového  období  Evropských 
strukturálních  a  investičních  fondů,  zejména  na  přípravě  Operačního  programu 
Zaměstnanost (dále jako „OPZ“),  ale i  dalších operačních programů.  Oddělení  je gestorem 
ex-ante  kondicionality  rovnosti  žen  a  mužů  v těchto  programech  a  v roce  2014 
spolupracovalo  s  příslušnými  gestory  ex-ante  kondicionalit  na přípravě  jejich  operačních 
programů,  zejména  s ohledem  na  horizontální  prioritu  rovnost  žen  a  mužů.  V souvislosti 
s novým  programovým  obdobím  byly  také  podnikány  některé  kroky  k tomu,  aby  jednotlivé 
resorty využívaly prostředky na institucionální podporu rovnosti žen a mužů, zejména formou 
přípravy  individuálních  projektů.  Viz  také kapitola  Rovnost  žen  a  mužů ve vztahu  k dotační 
politice. 
Oddělení  pokračovalo  ve  své  činnosti  také  v oblasti  mezinárodní  spolupráce.  V roce  2014 
Oddělení vypracovalo a odevzdalo Ekonomické komisi OSN pro Evropu periodickou „Zprávu 
o plnění Pekingské deklarace a akční platformy“
, která shrnuje vývoj v prosazování rovnosti 
žen  a  mužů  v ČR  od  roku  19954.  V roce  2014  Oddělení  také  vypracovalo  „Šestou 
periodickou zprávu o plnění Úmluvy Organizace spojených národů o odstranění všech forem 
diskriminace  žen  (CEDAW)“5.  
Následující  tabulka  shrnuje  členství  zástupkyň  a  zástupců 
Oddělení v odborných orgánech a institucích EU: 
Tabulka č. 1 – Členství zástupkyň a zástupců Oddělení v orgánech a institucích EU 
Orgán 
Jméno 
Pozice  Gestor orgánu 
zástupkyně/zástupce 
Poradní výbor pro rovné příležitosti 
Lucia Zachariášová 
členka 
Evropská komise 
                                                
4  Zpráva  o  plnění  Pekingské  akční  platformy  je  dostupná  v českém  a  anglickém  jazyce  online 
na URL:  
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zpravy-o-plneni-pekingske-
akcni-platformy-123750/>.  
5  Šestá  periodická  zpráva  o  plnění  CEDAW  je  dostupná  online  na  URL:    <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-
prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zakladni-dokumenty-rady-123714/www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-
a-muzu/dokumenty/sesta-periodicka-zprava-o-plneni-umluvy-osn-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen-
cedaw-126938/ 
>. 

 

žen a mužů (Advisory Committee on 
Equal Opportunities for Women and 
Men) 
Skupina na vysoké úrovni pro gender  Lucia Zachariášová 
členka 
Evropská komise 
mainstreaming (High Level Group on 
Gender Mainstreaming) 
Skupina na vysoké úrovni pro gender  Radan Šafařík 
alternát  Evropská komise 
mainstreaming (High Level Group on 
Gender Mainstreaming) 
Expertní fórum Evropského institutu 
Radan Šafařík 
alternát  Evropský institut 
pro rovnost žen a mužů (European 
pro rovnost žen 
Institute for Gender Equality
a mužů 
Komise pro rovnost žen a mužů Rady  Radan Šafařík 
člen 
Rada Evropy 
Evropy (Council of Europe Gender 
Equality Commission) 
 
Oddělení také plnilo roli sekretariátu Rady, jejích výborů a pracovních skupin. Následující 
tabulka obsahuje přehled tajemnic a tajemníků Rady, jejích výborů a pracovních skupin: 
Tabulka č. 2 – Přehled tajemníků a tajemnic v rámci Oddělení 
Orgán 
Tajemník/tajemnice 
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Lucia Zachariášová 
Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen 
Monika Skopalová 
a mužů 
Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života  Lenka Grünbergová 
Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 
Radan Šafařík 
Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a 
Lucie Viktorinová (MPSV) 
rozhodovacích pozicích 
Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 
Miroslava Čechová 
 
2.1.2.  Projekty realizované Oddělením 
Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  v roce  2014  pokračovala  realizace  projektu  Optimalizace,  který 
byl  zahájen  1.  listopadu  2012.  S  účinností  od  1.  července  2014  byla  Řídícím  orgánem 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jako „OP LZZ“) schválena žádost 
o podstatnou  změnu  projektu  Optimalizace  týkající  se  změny  příjemce  z MPSV  na  ÚV  ČR. 
Dne  13.  listopadu  2014  byla  schválena  podstatná  změna  projektu  Optimalizace,  která 
umožnila prodloužení realizace projektu z původního 30. června 2015 do 30. listopadu 2015. 
Současně  s touto  změnou  vznikla  zcela  nová  klíčová  aktivita  „Reprezentativní  metodika 
genderového auditu“ a podařilo se navýšit kapacitu týmu celkem o dva celé pracovní úvazky 
(jeden  pro  projektového  manažera  či  manažerku  a  jeden  související  s novou  klíčovou 
aktivitou). 
Usnesením  vlády  ČR  ze  dne  12. listopadu  2014  č.  931  byl  schválen  první  střednědobý 
rámcový  vládní  dokument  pro uplatňování  politiky  rovnosti  žen  a mužů  v České  republice, 
který definuje základní priority a cíle až do roku 2020, a který je jedním z hlavních výstupů 
projektu  Optimalizace.  Tímto  dokumentem  je  „Vládní  strategie  pro  rovnost  žen  a mužů 
v České  republice  na  léta  2014  –  2020“
6  (dále  jako  „Strategie“).  Strategie  má  oporu 
v každoročně  aktualizovaném  dokumentu  Priority7,  a to zejména  v  podobě  stanovení  cílů, 
                                                
6 „Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020“ je dostupná online v českém 
i anglickém 
jazyce 
na 
URL: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/projekt_optimalizace/projekt-optimalizace-institucionalniho-zabezpeceni-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-v-
cr-123983/>.
  
Priority byly dosud jediným základním koncepčním a strategickým dokumentem v oblasti rovnosti žen a mužů 
na úrovni vlády ČR. Jedná se o dokument, který je každoročně schvalován vládou ČR, a jehož součástí je jednak 
10 
 

kterých  bude  třeba  v  období  2014  –  2020  dosáhnout  právě  prostřednictvím  definování 
konkrétních  úkolů  v  Prioritách  i stanovením  tzv.  minimálního  standardu,  který  již  byl  více 
či méně na jednotlivých resortech dosažen a je třeba jej nadále zachovat. Strategie zároveň 
poskytne širší rámec a doplnění dalším strategickým a koncepčním dokumentům vlády ČR, 
které se pojí s agendou rovnosti žen a mužů. 
Jako další výstup projektu Optimalizace byla usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 
č.  931  schválena  „Zpráva  o  možnostech  optimalizace  sběru  dat  k  hodnocení  naplňování 
principů rovnosti žen a mužů
“. V roce 2014 byla také dodavatelsky zpracována a odevzdána 
Metodika hodnocení  dopadů  na  rovnost  žen  a mužů pro  materiály  předkládané vládě ČR“ 
(dále jako „Metodika“). V roce 2015 proběhne ještě proces její oponentury. V rámci projektu 
proběhlo  v roce  2014  několik  workshopů,  jak  mezinárodních,  tak  vnitrostátních.  Ve  dnech 
24. –  25.  dubna  2014  proběhl  mezinárodní  workshop  k tvorbě  Metodiky  za  účasti  expertek 
ze Slovenska,  Rakouska  a  Holandska.  Ve  dnech  17.  -  18.  července  2014  se  konal 
mezinárodní workshop ke sběru statistických dat za účasti zástupkyň ze Statistického úřadu 
SR.  Dne 27. listopadu 2014 proběhl praktický workshop k používání Metodiky pro resortní 
koordinátorky/y  rovnosti  žen  a  mužů  a  pracovníky/ce  legislativních  odborů.  Ve  dnech 
4. a 5. prosince 2014 se konal mezinárodní workshop ke sběru statistických dat, kterého se 
zúčastnily  mimo  jiné  zástupkyně  Statistického  úřadu  SR  a  rakouského  Statistics  Austria. 
Ve dnech  14.  ledna  2014  a  23.  května  2014  proběhla  setkání  ke  vzniku  Strategie,  určená 
především  pro  resortní  koordinátorky/y  rovnosti  žen  a  mužů.8  Oddělení  také  v roce  2014 
zahájilo  kroky  potřebné  k realizaci  navazujícího  projektu,  který  by  proběhl  v rámci  dalšího 
programového období. 
Od  roku  2014  je  Oddělení  také  realizátorem  projektu  podpořeného  z programu  CZ13 
Norských  fondů  s názvem  „Domácí  násilí  a  genderově  podmíněné  násilí  /  Uplatňování 
hlediska  rovných  příležitostí  žena  mužů  a  podpora  slaďování  pracovního  a  soukromého 
života
“ (dále jako „Projekt CZ13“). V rámci projektu proběhl seminář na 58. zasedání Komise 
OSN  pro  postavení  žen,  které  se  konalo  ve  dnech  10.  –  21.  března  2014  v New  Yorku. 
Oddělení  zde  uspořádalo  side-event  na  téma  "Násilí  páchané  na  ženách  a  jeho  dopady 
na trh  práce“
9.  Oficiální  zahajovací  konference  k projektu  se  konala  dne  26.  května  2014.10 
Ve dnech  8.  a  9.  prosince  2014  se  pak  ve spolupráci  s partnerkou  projektu  -  norskou 
neziskovou organizací Alternative til Vold (Alternativa násilí, dále jako „ATV“) konala školení 
k filmu Zuřivec (Sinna Man), který slouží jako edukativní materiál v prevenci domácího násilí, 
zejména  pro  děti.  Součástí  projektu  bude  také  kampaň  zaměřená  na  téma  rovnosti  žen 
a mužů. 
Až do přesunu Oddělení, tj. do 1. července 2014, bylo Oddělení (jakožto Oddělení rovných 
příležitostí  žen  a  mužů  MPSV)  také  realizátorem  projektu  financovaného  z programu 
Evropské  komise  PROGRESS.  Tento  projekt  však  z důvodů  některých  rozpočtových 
komplikací  nemohl  být  přesunut  na  ÚV  ČR  společně  s Oddělením.  V rámci  tohoto  projektu 
byl  v roce  2014  připravován  v úzké  kooperaci  s Výborem  pro  vyrovnané  zastoupení  žen 
a mužů  v politice  a  rozhodovacích  pozicích  „Akční  plán  pro  vyrovnané  zastoupení  žen 
a mužů  v rozhodovacích  pozicích“
.  Druhou  částí  projektu  je  příprava  studie  mapující 
možnosti lepšího nastavení předškolní péče o děti, mimo jiné i v návaznosti na systém dávek 
                                                                                                                                                   
zpráva  o rovnosti  žen  a mužů  v předchozím  kalendářním  roce,  a také  seznam  úkolů  pro jednotlivé  resorty 
na daný  kalendářní  rok  (či  delší  období),  který  je  označován  jako  tzv. Aktualizovaná  opatření.  Souhrnné  zprávy 
vč. 
Aktualizovaných 
opatření 
za 
léta 
1998 
– 
2013 
jsou 
dostupné 
online 
na 
URL: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-
postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/>.
 

Více 

workshopech 
proběhlých 
v rámci 
projektu 
Optimalizace 
je 
dostupné 
online 
na URL: <http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=1081>. 
9 Hlavním tématem jednání komise v roce 2014 byly výzvy a úspěchy při implementaci Rozvojových cílů tisíciletí 
pro ženy a dívky. Více online na URL: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/17510/TZ_140314b.pdf>.    
10 
Tisková 
zpráva 
ke 
konferenci 
je 
dostupná 
online 
na 
URL: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/18075/TZ_270514a.pdf>.   
11 
 

státní  sociální  podpory  a  dalších.  Uvedený  projekt  zůstal  po přesunu  agendy  rovnosti  žen 
a mužů v gesci MPSV, úzká spolupráce s Oddělením však pokračovala i nadále. 
2.1.3.  Materiály předkládané vládě ČR 
Během  roku  2014  zpracovalo  Oddělení  ČR  následující  materiály  pro  vládu  ČR,  které  byly 
předloženy ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu: 
a)  Výroční zprávu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2013 
Výroční  zpráva  Rady  vlády  pro  rovné  příležitosti  žen  a  mužů  za  rok  2013  byla,  jakožto 
každoročně  povinně  předkládaný  materiál11,  vládě  ČR  předložena  na  jejím  jednání  dne 
25. června 2014 pro informaci. 
b)  Šestou  periodickou  zprávu  o  plnění  Úmluvy  Organizace  spojených  národů  o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW) 
Usnesením  vlády  ČR  ze dne  27.  října  2014  č.  871  k  Šesté  periodické  zprávě  o  plnění 
Úmluvy Organizace spojených národů o odstranění všech forem diskriminace žen vláda ČR 
schválila  periodickou  zprávu  o  plnění  Úmluvy  Organizace  spojených  národů  o  odstranění 
všech forem diskriminace žen. Viz také kapitola Organizace spojených národů. 
c)  Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 
Usnesením  vlády  ČR  ze dne  12.  listopadu  2014  č.  931  k  Vládní  strategi   pro  rovnost  žen 
a mužů  v  České  republice  na  léta  2014  -  2020  a  k  návrhu  dalších  opatření  vláda  ČR 
schválila „Vládní  strategii  pro  rovnost  žen  a  mužů v  České  republice na  léta  2014  –  2020“ 
a uložila  členům  a  členkám  vlády  a  předsedkyni  Českého  statistického  úřadu  zabezpečit 
plnění  Strategie  včetně  Minimálního  standardu  rovnosti  žen  a  mužů  ve  státní  správě  (dále 
jako „Minimální standard“). O Strategii byly následně informovány relevantní ústřední orgány 
státní  správy,  předseda Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  (dále  jako  „PSP  ČR“) 
a předseda Senátu Parlamentu ČR (dále jako „PČR“). Bylo rovněž doporučeno hejtmanům, 
primátorovi  hlavního  města  Prahy,  primátorům  statutárních  měst  a starostům  měst  a  obcí 
zohledňovat  opatření  uvedená  ve  Strategii  při  realizaci  úkolů  v přenesené  i samostatné 
působnosti. Vedoucím dalších ústředních orgánů státní správy rovněž doporučila vláda ČR 
zohledňovat opatření uvedená ve Strategii včetně Minimálního standardu
d)  Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů 
Usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 k „Souhrnné  zprávě o plnění Priorit 
a postupů  vlády  při  prosazování  rovnosti  žen  a  mužů  v  roce  2013“
  vláda  ČR  schválila 
Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na léta 
2014  a  2015“
  a  uložila  členům  a  členkám  vlády  ČR  zabezpečit  jejich  plnění.  Více  viz 
poznámka pod čarou kapitoly Projekty realizované Oddělením. 
e)  Zprávu o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice 
Usnesením  vlády  ČR  ze dne  12.  listopadu  2014  č.  930  k  Souhrnné  zprávě  o  plnění  Priorit 
a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2013 vláda ČR vzala na vědomí 
Zprávu o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice. 
f) 
Zprávu o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti 
žen a mužů 
Usnesením  vlády  ČR  ze dne  12.  listopadu  2014  č.  931  k  „Vládní  strategii  pro  rovnost  žen 
a mužů v České republice na léta 2014 – 2020“
 a k návrhu dalších opatření vláda ČR vzala 
na vědomí  „Zprávu  o  možnostech  optimalizace  sběru  dat  k hodnocení  naplňování  principů 
rovnosti  žen  a  mužů“  
(dále  jako  „Zpráva  o  možnostech  sběru  dat“).  Více  viz  kapitola 
Optimalizace sběru statistických dat 
                                                
11 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175. 
12 
 

2.1.4.  Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů12  
Z důvodu  zejména  přesunu  Oddělení,  který  si  vyžádal  značné  přípravy  a  tedy  i  nároky 
na kapacity  sekretariátu,  se  Rada  v roce  2014  sešla  pouze  jednou,  a  to  26.  srpna  2014. 
Jinak jednala prostřednictvím tzv. per rollam hlasování. V důsledku obměny členek a členů 
vlády ČR došlo také ke změnám ve složení Rady, a to na postu předsedy Rady, kterým se 
po  ministryni  práce  a sociálních  věcí  Michaele  Marksové  –  Tominové  stal  od 1. července 
2014 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Ke změnám došlo 
i na postech  některých  dalších  členek  a  členů  Rady  (především  náměstků/náměstkyň 
či vrchních  ředitelů/ředitelek  za jednotlivé  resorty).  Rada  byla  nově  jmenována  ke  dni 
12. června  2014,  přičemž  došlo  také  ke  kompletnímu  přejmenování  členek  a členů  všech 
výborů a pracovní skupiny Rady. 
Rada  projednala  Strategii,  někteří  z členů  a  členek  Rady  se  v rámci  utvořené  expertní 
skupiny přímo podíleli na tvorbě Strategie. Rada dále v roce 2014 schválila „Výroční zprávu 
o činnosti  Rady  za  rok  2013“
  a  „Plán  práce  Rady  na  rok  2014“,  projednala  a schválila 
Aktualizovaná  opatření“,  „Souhrnnou  zprávu  o  rovnosti  žen  a  mužů  v ČR  v  roce  2013“
Šestou  periodickou  zprávu  o  plnění  Úmluvy  Organizace  spojených  národů  o odstranění 
všech  forem  diskriminace  žen  (CEDAW)“
,  „Souhrnnou  zprávu  za  rok  2013  o plnění 
Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014“ 
a zprávu „Sociální 
podmínky otcovství v České republice“.
 Na svém srpnovém jednání se Rada dále zabývala 
činností jednotlivých výborů a pracovní skupiny Rady a vzala na vědomí plány jejich činnosti 
na  rok  2014.  Zabývala  se  také  podněty  jednotlivých  výborů  a  pracovní  skupiny,  které  jsou 
popsány dále.  
Svým usnesením ze dne 10. listopadu 2014 navrhla Rada předsedovi Rady zřízení dotační 
komise  k  programu  „Podpora  veřejně  účelných  aktivit  nestátních  neziskových  organizací 
v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů“
.  V prosinci  2014  Rada  prostřednictvím  per  rollam  hlasování 
projednala  a schválila  „Akční  plán  prevence  domácího  a  genderově  podmíněného  násilí 
na léta 2015 – 2018“

2.1.5.  Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů (dále jako 
„Institucionální výbor“)13 

Jednání Institucionálního výboru se v roce 2014 uskutečnila ve dnech 6. března, 24. června, 
12. listopadu a 5. prosince. Výbor se v uvedeném roce zabýval zejména touto činností: 
  asistencí při vytváření Strategie a Aktualizovaných opatření
  dalším  vyhodnocováním  stavu  institucionálního  zabezpečení  rovnosti  žen  a mužů 
a rozvoje lidských zdrojů v této oblasti; 
  zhodnocením sběru dat a statistik v oblasti rovnosti žen a mužů; 
  spoluprací  s Řídícím  orgánem  OP  LZZ  na  přípravě  operačních  programů  příštího 
období evropských strukturálních a investičních fondů; 
  procesem  hodnocení  dopadů  na  rovnost  žen  a  mužů  v materiálech  předkládaných 
vládě ČR. 
Institucionální  výbor  spolu  s Oddělením  vypracoval  v roce  2014  několik  podnětů  Radě. 
Doporučil  Radě,  aby  vyzvala  ministra  pro  lidská  práva,  rovné  příležitosti  a  legislativu 
k zahájení  kroků  směřujících  ke sjednocení  znění  Jednacího  řádu  vlády,  Legislativních 
pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) tak, aby v nich byla 
jednotně  a explicitně  obsažena  povinnost  zhodnocovat  dopady  na rovnost  žen  a  mužů 
(tzv. gender  impact  assessment,  neboli  GIA).  Tento  podnět  byl  Radou  schválen  dne 
26. srpna 2014.  
                                                
12 
Záznamy 
z jednání 
Rady 
jsou 
dostupné 
[online] 
[cit. 
2014-02-23] 
na 
URL: 
<http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=1074>.  
13  Bližší  informace  o  Institucionálním  výboru  a  záznamy  z jeho  jednání  jsou  dostupné  [online]  [cit.  2014-02-24] 
na URL: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/institucionalni_zabezpeceni/vybor-pro-
institucionalni-zabezpeceni-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu--121941/>. 
13 
 

V dalším podnětu doporučil Institucionální výbor Radě, aby vyzvala ministra pro lidská práva, 
rovné  příležitosti a legislativu,  aby  svým  dopisem  informoval  ústřední  orgány  státní  správy, 
krajské  úřady  a  další  aktéry  a  aktérky  v  oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  o  závěrech  Rady  EU 
s názvem „Účinnost institucionálních mechanismů pro zlepšení postavení žen a prosazování 
zásady  rovnosti  žen  a  mužů“
.  Tento  podnět  byl  Radou  schválen  také  dne  26.  srpna  2014 
a informace byla příslušným orgánům zaslána.  
Výbor  dále  doporučil  Radě,  aby  vyzvala  vládu  ČR  k přijetí  usnesení,  které by uložilo  všem 
ministerstvům členění všech vykazovaných statistických dat týkajících se osob podle pohlaví 
a aby 
byla  tato  povinnost  zařazena  do  připravované  Strategie  a promítnuta 
do Aktualizovaných  opatření.  Tento  podnět  byl  Radou  schválen  také  dne  26.  srpna  2014, 
do Strategie a Aktualizovaných opatření byl tento cíl ještě v roce 2014 začleněn. 
Výbor také doporučil Radě, aby vyzvala krajské úřady k přijetí opatření vedoucích k zavedení 
pozice  krajského  koordinátora  či  koordinátorky  rovnosti  žen  a mužů.  Tento  podnět  bude 
projednán  na  nejbližším  jednání  Rady  v roce  2015,  a  vznikla  k němu  v rámci 
Institucionálního  výboru  pracovní  skupina,  která  se  bude  zabývat  nástroji  podpory  gender 
mainstreamingu  na  úrovni  krajů.  Druhá  pracovní  skupina,  která  v rámci  Institucionálního 
výboru  v roce  2014  vznikla,  se  bude  zabývat  analýzou  pracovních  úvazků  koordinátorek/ů 
rovnosti žen a mužů na jednotlivých resortech.  
2.1.6.  Výbor  pro  sladění  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  (dále  jako 
„Slaďovací výbor“)14 

Jednání  Slaďovacího  výboru  se  v roce  2014 uskutečnila  ve  dnech  10.  dubna  (kdy  se 
uskutečnilo zasedání společně s Výborem pro vyrovnané  zastoupení  žen a  mužů v politice 
a rozhodovacích  pozicích),  18.  června,  20.  října  a 17. prosince.  Slaďovací  výbor  se 
v uvedeném roce zabýval především těmito tématy: 
  vážnými provozními důvody15 a tématem flexibilních forem práce; 
  problematikou  předškolní  péče  o  děti  a  zákonem  o  poskytování  služby  péče  o dítě 
v dětské skupině; 
  problematikou péče o blízké osoby a jejím slaďováním se zaměstnáním; 
  odbornou konzultací připravované Strategie a Aktualizovaných opatření
  část  Slaďovacího  výboru  se  podílela  na  přípravě  analýzy  MPSV,  jejímž  cílem  bude 
rozbor možností rozvoje služeb péče o děti (v návaznosti na program PROGRESS). 
Nejvýznamnější  aktivitu  Slaďovací  výbor  vyvíjel  v oblasti  institutu  vážných  provozních 
důvodů.  Bylo  provedeno  dotazníkové  šetření  mezi  zaměstnavateli  a  zaměstnavatelkami, 
odbory,  inspektoráty  práce  a  neziskovými  organizacemi.  Z výsledků  šetření  vyplynulo, 
že institut vážných provozních důvodů je v některých případech nadužíván a zaměstnavatelé 
a  zaměstnavatelky,  respektive  zaměstnankyně  a zaměstnanci,  nemají  jasný  přehled 
o možnostech  flexibilních  a alternativních  pracovních  úvazků,  které  by  pro  ně  z hlediska 
různých  životních  situací  mohly  být  výhodnější.  Slaďovací  výbor  následně  navrhl  možná 
řešení  této  problematiky.  V návaznosti  na  to  byly  zahájeny  kroky  ke  společnému  jednání 
s MPSV. 
Slaďovací  výbor  také  ve  svém  podnětu  doporučil  Radě,  aby  vyzvala  vládu  ČR, 
aby neprodleně  přistoupila  ke komplexnímu  řešení  problematiky  kapacit  zařízení  předškolní 
                                                
14  Bližší  informace  o  Slaďovacím  výboru  a  záznamy  z jeho  jednání  jsou  dostupné  [online]  [cit.  2014-02-25] 
na URL: 
 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/sladeni_pracovniho_a_soukromeho_zivota/vybor-pro-sladeni-pracovniho--soukromeho-a-rodinneho-zivota-
121937/>. 
   
15 Ustanovení § 241, odst. 2 zákoníku práce stanoví, že: 
„Požádá-li  zaměstnankyně  nebo  zaměstnanec  pečující  o  dítě  mladší  než  15  let,  těhotná  zaměstnankyně  nebo 
zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního 
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni 
III  (těžká  závislost)  nebo  stupni  IV  (úplná  závislost)77a),  o  kratší  pracovní  dobu  nebo  jinou  vhodnou  úpravu 
stanovené  týdenní  pracovní  doby,  je  zaměstnavatel  povinen  vyhovět  žádosti,  nebrání-li  tomu  vážné  provozní 
důvody.“ 
14 
 

péče  o  děti  a příslušným  resortům  doporučila  zřídit  meziresortní  pracovní  skupinu  k této 
agendě. Tento podnět byl Radou schválen dne 26. srpna 2014. Výbor se dále v roce 2014 
zabýval  přípravou  podnětu  pro  Radu  k zavedení  Dne  otců  a  Dne  matek  jako  významných 
dní. 
Slaďovací  výbor  také  pokročil  v přípravě  semináře  „Šedá  ekonomika  a  péče“,  nad  nímž 
převzala záštitu Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR. 
Termín jeho konání byl stanoven na 26. února 2015. 
2.1.7.  Výbor  pro  prevenci  domácího  násilí  a  násilí  na  ženách  (dále  jako  „Výbor 
pro prevenci DN“)16 
Jednání  Výboru  pro  prevenci  DN  se  v roce  2014 uskutečnila  ve  dnech  20.  března, 
19. června, 25. září a 11. prosince. Hlavní náplň práce Výboru pro prevenci DN v roce 2014 
tvořilo vyhodnocení plnění „Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 
–  2014“  (dále jako  „NAP  DN“)  a  příprava  navazujícího  „Akčního  plánu  prevence  domácího 
a genderově podmíněného násilí na  léta 2015  – 2018“
 (dále jako „Akční plán  DN a GPN“). 
K přípravě  Akčního  plánu  DN  a  GPN  byla  v rámci  Výboru  pro  prevenci  DN  vytvořena 
pracovní  skupina  složená  ze  zástupců  a  zástupkyň  relevantních  resortů  a  odborníků 
a odbornic  z řad  nestátních  neziskových  organizací.  Tato  pracovní  skupina  se  v průběhu 
roku  2014  sešla  na  celkem  devíti  jednáních  a  o  své  práci  průběžně  informovala  Výbor 
pro prevenci DN. Finální verze Akčního plánu DN a GPN byla schválena na jednání Výboru 
pro  prevenci  DN  dne  11.  prosince  2014  a  následně  byla  rozeslána  do  meziresortního 
připomínkového  řízení  a  také  Radě.17  K dalším  činnostem  Výboru  pro prevenci  DN  v roce 
2014 patřilo: 
  podpora  přistoupení  ČR  k  Úmluvě  Rady  Evropy  o  předcházení  a  potlačování  násilí 
na ženách  a  domácího  násilí  (tzv.  Istanbulská  úmluva)  a  monitoring  kroků 
podniknutých za účelem budoucího přistoupení ČR (viz také kapitola Příprava přístupu 
ČR k tzv. Istanbulské úmluvě); 
  poskytování  asistence  Oddělení  na  přípravě  a  realizaci  projektu  Optimalizace 
a Projektu CZ13; 
  navázání a rozvoj spolupráce s nestátní neziskovou organizací ATV; 
  spolupráce na přípravě Strategie a Aktualizovaných opatření
  sledování  a  vyhodnocování  výzkumů  v oblasti  domácího  a  genderově  podmíněného 
násilí a sledování činnosti mezinárodních a evropských organizací v této oblasti; 
  spolupráce s Českou televizí na přípravě dokumentárního filmu týkajícího se domácího 
násilí,  
  diskuse o možných opatřeních za účelem prevence a potírání kyberšikany. 
V roce  2014  také  Výbor  pro  prevenci  DN  inicioval  rozšíření  své  působnosti  a  svého  názvu 
o další  formy  genderově  podmíněného  násilí  (jako  je  sexuální  obtěžování,  znásilnění  či 
nebezpečné  pronásledování),  neboť  oba  jevy  (domácí  násilí  a  ostatní  formy  genderově 
podmíněného  násilí)  spolu  věcně  úzce  souvisí  a  jejich  prevence  a  potírání  nese  řadu 
společných  znaků.  Na svém  zasedání  dne  26.  srpna  2014  Rada  schválila  změnu  statutu 
Výboru  pro  prevenci  DN,  kterou  došlo  k tomuto  rozšíření  působnosti  a  ke  změně  názvu 
z „Výbor  pro  prevenci  domácího  násilí“  na  „Výbor  pro  prevenci  domácího  násilí  a  násilí 
na ženách“. 
                                                
16  Bližší  informace  o  Výboru  DN  a  záznamy  z jeho  jednání  jsou  dostupné  [online]  [cit.  2014-02-25]  na URL: 
<h
ttp://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/prevence_domaciho_nasili/vybor-pro-prevenci-
domaciho-nasili-121940/>.
   
17 Vláda ČR Akční plán DN a GPN schválila usnesením č. 126 ze dne 23. února 2015. 
15 
 

2.1.8.  Výbor  pro  vyrovnané  zastoupení  žen  a  mužů  v  politice  a  rozhodovacích 
pozicích (dále jako „Politický výbor“)18 

Jednání  Politického  výboru  se  v roce  2014 uskutečnila  ve  dnech  10.  dubna  (kdy  se 
uskutečnilo  zasedání  společně  se  Slaďovacím  výborem),  30.  července,  16.  října 
a 18. prosince. Politický výbor se v uvedeném roce věnoval především těmto tématům: 
  možnostem  spolupráce  v rámci  programu  PROGRESS,  především  v souvislosti 
s tvorbou  „Akčního  plánu  pro vyrovnané  zastoupení  žen  a  mužů  v rozhodovacích 
pozicích“

  návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do PČR a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 
Sb.,  o  volbách  do   zastupitelstev  krajů  a  o  změně  některých  zákonů,  ve znění 
pozdějších  předpisů,  a zákon  č. 424/1991  Sb.,  o  sdružování  v  politických  stranách 
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (tzv. zipový zákon); 
  komunálním  a  senátním  volbám  z hlediska  vyrovnaného  zastoupení  žen  a  mužů 
v politice; 
  návrhem směrnice o genderové vyváženosti; 
  odborné konzultaci připravované Strategie a Aktualizovaných opatření
Slaďovací  a  Politický  výbor  se  společně  dne  10.  dubna  2014  usnesly  na  prohlášení, 
ve kterém 
deklarovaly  například  prosazování  dostatečné  kapacity  předškolních 
zařízení vzdělávání  a péče  o  děti,  podporu  flexibilních  forem  práce  (jako  jsou  částečné 
úvazky,  práce  z domova,  pružná  pracovní  doba,  atd.),  podporu  vyššího  zapojení  mužů 
do péče  v rodině  a prosazení  opatření  podporujících  vyšší  zastoupení  žen  v politice 
či jiných rozhodovacích  pozicích.  Zároveň  si  vzaly  za  cíl  společně  se  zasazovat  o posílení 
a rozvoj celospolečenské diskuse k těmto tématům. 
Z podnětu  Politického  výboru  přijala  dne  26.  srpna  2014  Rada  usnesení,  ve  kterém  uvítala 
návrh zipového zákona a doporučila vládě ČR jeho schválení a následné předložení PČR.  
Z podnětu  Politického  výboru  Rada  dále  dne  26.  srpna  2014  vyzvala  vládu  ČR,  aby 
revidovala  stávající  rámcovou  pozici  k návrhu  směrnice  o  genderové  vyváženosti  tak,  aby 
vyjadřovala pozitivní postoj České republiky k tomuto návrhu a aby reflektovala priority vlády 
ČR v oblasti rovnosti žen a mužů. 
2.1.9.  Pracovní  skupina  muži  a  rovnost  žen  a  mužů  (dále  jako  „Pracovní  skupina 
muži“)19 

Jednání Pracovní skupiny muži se v roce 2014 uskutečnila ve dnech 15. ledna, 19. března, 
29. května a 16. září. Pracovní skupina muži se v uvedeném roce věnovala především těmto 
činnostem:  
  finalizaci zprávy „Sociální podmínky otcovství v České republice20;  
  mediální  a  osvětové  činnosti  –  realizace  semináře  ke  zprávě  „Sociální  podmínky 
otcovství v České republice21
                                                
18 Bližší informace o Politickém výboru a záznamy z jeho jednání jsou dostupné [online] [cit. 2014-02-25] na URL: 
<h
ttp://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/vybor-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice-a-
rozhodovacich-pozicich-121939/>.
 
19  Bližší  informace  o  Pracovní  skupině  a  záznamy  z jejího  jednání  jsou  dostupné  [online]  [cit.  2014-02-25]  na 
URL:  
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/pracovni-skupina-muzi-a-rovnost-zen-a-muzu-121938/>.   
20  Zpráva  Sociální  podmínky  otcovství  v České  republice  je  dostupná  online  na 
URL: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/zprava-socialni-podminky-otcovstvi-v-ceske-republice-
123768/>.
   
21  Shrnutí  ze  semináře  je  dostupné  online  na  URL:  <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/pracovni-skupina-muzi-a-rovnost-zen-a-muzu-
121938/www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/probehl-seminar-socialni-podminky-otcovstvi-v-ceske-
republice-125602/>.
   
16 
 

  přípravě koncepce zprávy „Muži a násilí“
  odborné konzultaci připravované Strategie a Aktualizovaných opatření
  finalizaci  dokumentu  Inventura  aktivit  v  oblasti  zapojení  mužů  do  agendy  rovných 
příležitostí žen a mužů v ČR, Evropě a ve světě – databáze důležitých (relevantních) 
témat a problémů
22

  podnětům redakční radě k ročence „Zaostřeno na ženy a muže 2014“.  
Pracovní  skupina  muži  si  pro  svoji  činnost  vytyčila  tato  hlavní  témata:  1)  násilí  –  domácí 
i veřejné,  2)  sociální  podmínky  otcovství,  3)  muži  v  systému  vzdělávání  –  přičemž  témata 
budou  vzájemně  propojována;  a  dále  tzv.  mužské  zdraví  jako  doplňkové  téma  k  otevření 
diskuze.  V roce  2014  se zaměřila  především  na  dokončení  zprávy  „Sociální  podmínky 
otcovství  v České  republice“  
a databáze  důležitých  (relevantních)  témat  a problémů 
s názvem  „Inventura  aktivit  v  oblasti  zapojení  mužů  do agendy  rovných  příležitostí  v  ČR, 
Evropě  a  ve  světě“
,  které  předložila  ke schválení  Radě  na jednání  26. srpna  2014  jako 
výstupy  své  činnosti.  Pracovní  skupina  dále  pokračovala  v mediální  a osvětové  činnosti. 
19. listopadu  2014  uspořádala  seminář  k vytvořené  zprávě  „Sociální  podmínky  otcovství 
v České republice“
.  V závěru  roku  začala  pracovní  skupina  též  připravovat  zprávu  k tématu 
Muži a násilí“
2.1.10. Resortní koordinátorky a koordinátoři rovnosti žen a mužů 
V roce 2014 pokračovalo Oddělení v systematické spolupráci s resortními koordinátorkami/y 
rovnosti žen a mužů, jejichž pozice je zřízena na každém resortu k zajištění agendy rovnosti 
žen  a  mužů.  V roce  2014  došlo  k několika  personálním  obměnám  na  této  pozici,  a  to 
na MMR  a  MF.  V rámci  úřadu  místopředsedy  vlády  pro  vědu,  výzkum  a  inovace  k 31.  12. 
2014  ke  zřízení  pozice  resortní  koordinátorky  či  koordinátora  nedošlo.  Prostřednictvím 
členství  ve  výborech  Rady  bylo  resortním  koordinátorkám/ům  rovnosti  žen  a  mužů 
umožněno  zapojit  se  aktivně  do  tvorby  již  uvedených  výstupů  Oddělení  a  projektu 
Optimalizace. Všechny resortní koordinátorky/ři rovnosti žen a mužů jsou stálými hostujícími 
Rady  a  byly  i  v roce  2014  zvány  na  všechna  jednání  Institucionálního  výboru  a také  na 
všechny  workshopy  realizované  v rámci  projektu  Optimalizace,  zejména  v souvislosti 
s nutností implementace nově schválené Strategie a Metodiky
Jako  každoročně,  také  v roce  2014  bylo  úlohou  resortních  koordinátorek/ů  rovnosti  žen 
a mužů zajistit za svůj resort vyhodnocení plnění opatření k „Souhrnné zprávě o plnění Priorit 
a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2013“
. Aktuální 
otázkou se stává nedostatečná výše úvazků většiny resortních koordinátorek/ů rovnosti žen 
a mužů. Jak již bylo uvedeno, situací se zabývá Institucionální výbor, a zároveň jsou resorty 
podporovány v tom, aby si, jako alternativní řešení, zřídily pozici koordinátorek/ů rovnosti žen 
a mužů na plný úvazek v rámci vlastního projektu z dalšího programového období. 
2.1.11. Veřejná ochránkyně práv  
Od  18.  února  2014  je  do  funkce  veřejné  ochránkyně  práv  zvolena  Anna  Šabatová. 
Diskriminace  z  důvodu  pohlaví  bylo  hlavním  tématem  osvěty  a  výzkumů  pro  rok  2014 
v oblasti  rovného  zacházení.  Své  zkušenosti  vyplývající  z  řešení  podnětů  týkající  se 
diskriminace  na základě  pohlaví  se  VOP  rozhodla  sdílet  s  inspekčními  orgány,  nevládními 
organizacemi  a advokáty,  kteří  se  specializují  na  problematiku  rovného  zacházení.  V roce 
2014  se  za  tímto  účelem  uskutečnilo  několik  setkání  formou  kulatých  stolů  a  seminářů, 
například  workshop na  téma  diskriminace na  pracovišti.  Kancelář  veřejného  ochránce práv 
realizuje  od  1.  ledna  2014  projekt  s názvem  „Společně  k dobré  správě“,  který  je 
spolufinancován  z prostředků  OPLZZ.  Hlavním  cílem  projektu  je  identifikace  příležitostí 
ke zvýšení  efektivnosti  činnosti  Kanceláře  veřejného  ochránce  práv  s využitím  mezinárodní 
spolupráce. 
                                                
22 
Dostupné 
online 
na 
URL: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/inventura-aktivit-v-oblasti-zapojeni-muzu-do-agendy-
rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-v-cr--evrope-a-ve-svete-123770/>.
   
17 
 

Tematicky se činnost VOP zaměřovala na oblast slaďování soukromého a pracovního života. 
V souvislosti  s agendou  rovnosti  žen  a mužů  proběhla  ve dnech  23. - 24.  října  2014 
mezinárodní  dvoudenní  konference  „Slaďování  soukromého  a pracovního  života“.  V roce 
2014 VOP také realizovala výzkum týkající se uplatnění žen na pracovní pozici zdravotnické 
záchranářky  v souvislosti  s hmotnostními  limity  pro  manipulaci  s břemeny.23  Předběžné 
výsledky budou prezentovány na kulatém stole dne 2. dubna 2015. 
Dále  se  VOP  zabývala  například  případem  odvolání  z  vedoucí  funkce z  důvodu  mateřství, 
odmítnutím  lázeňské  péče  z důvodu  těhotenství,  nebo  nerovným  přístupem  k zaměstnání 
na základě  domnělého  diskriminačního  důvodu,  či  případem  sexuálního  obtěžování 
na pracovišti.24 Obecně se v roce 2014 objevovaly nejčastěji podněty na nerovné zacházení 
v pracovněprávních  vztazích,  ve  veřejné  správě  a  v bydlení.  V roce  2014  nevydala  VOP 
žádné samostatné doporučení související s problematikou rovných příležitostí. 
VOP 
se 
v roce 
2014 
vyjadřovala 
pozitivně 
například 
k návrhu 
zipového 
zákona, připomínkovala  plnění  závazků  České  republiky  plynoucích  z Úmluvy  o  odstranění 
všech  forem  diskriminace  žen  (CEDAW).  Dále  se  vyjádřila  k nepřijatelnosti  návrhu  zákona 
o soukromém  zdravotním  pojištění  cizinců  a  cizinek25  a  k otázkám  souvisejícím 
se svobodnou  volbou  rodičů  v oblasti  předporodní,  porodní  a  poporodní  péče.26  viz  také 
kapitola Legislativní změny a Důstojnost a integrita žen a mužů 
2.1.12. Kraje a obce 
V roce  2014  se  konal  již  8.  ročník  soutěže  „Úřad  roku  Půl  na  půl  –  respekt  k  rovným 
příležitostem
“,  kterou  pravidelně  vyhlašuje  MV.  V  rámci  této  soutěže  jsou  pravidelně 
hodnoceny úřady veřejné správy na obecní, městské a krajské úrovni, které nejlépe splňují 
požadavky  rovných  příležitostí  pro muže  a  ženy  nebo  vycházejí  vstříc  znevýhodněným 
skupinám obyvatel. Při té příležitosti se dne 5. června 2014 uskutečnila konference  „Rovné 
příležitosti“
,  tentokrát  s  podtitulem  „Města  a  obce  pro všechny“,  kde  proběhlo  vyhlášení 
výsledků.  V roce  2014  se  v soutěži  umístily  následující  úřady  (děleno  podle  úrovně 
samosprávy): 
  Obce I. typu: Kamýk nad Vltavou, Otice, Kunovice;  
  Obce II. typu: Fulnek, Studénka, Jílové u Prahy; 
  Obce III. typu: Městská část Praha 18, Most, Městská část Praha 22 
  Kraje:  Krajský  úřad  Kraje  Vysočina,  Krajský  úřad  Zlínského  kraje,  Krajský  úřad 
Královéhradeckého kraje  
Zlepšení stavu institucionálního zabezpečení na úrovni samosprávy je také jednou z oblastí 
zájmu  Institucionálního  výboru.  Ten  na  základě  skutečnosti,  že  šest  ze  čtrnácti  krajských 
úřadů  již  má  vytvořeno  pracovní  místo,  kde  je  prosazování  rovnosti  žen  a  mužů 
deklarovanou  součástí  náplně  práce,  přijal  dne  12.  listopadu  2014  usnesení,  ve  kterém 
doporučuje Radě, aby vyzvala krajské úřady k přijetí opatření vedoucích k zavedení pozice 
krajského  koordinátora  či koordinátorky  rovnosti  žen  a  mužů.  V rámci  optimalizace 
a přejmenovávání  členstva  výborů  a  pracovní  skupiny  Rady  došlo  v roce  2014  také 
k zařazení zástupců krajů Vysočina a Libereckého kraje do Institucionálního výboru. 
Nezisková  organizace  Fórum  50  %  je  realizátorem  projektu  s názvem  „Ženy  a  muži 
v rovnováze“
,  který  běží  od  1.  července  2014  do  30.  dubna  2016  a  je  financovaný 
                                                
23 Viz Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. 
24  Různé  další  případy  diskriminace  na  základě  pohlaví  jsou  dostupné  [online]  [cit.  2014-02-25]  na  URL: 
<h
ttp://www.ochrance.cz/diskriminace/pripady-ochrance/diskriminace-dle-zakazanych-duvodu/diskriminace-na-
zaklade-pohlavi/>. 
 
25  Prohlášení  je  dostupné  [online]  [cit.  2014-02-25]  na  URL:  <http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-
zpravy-2014/navrhovany-zakon-o-zdravotnim-pojisteni-cizincu-je-spatny-a-strani-pojistovnam/>.  
 
26  Blíže  viz  Veřejný  ochránce  práv.  Postup  matrik  v případě  domácích  porodů  musí  být  přiměřený.[online]  [cit. 
2015-28-02] 
URL: 
<http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/postup-matrik-v-pripade-
domacich-porodu-musi-byt-primereny/>. 
18 
 

z programu  „Dejme  (že)nám  šanci“  z Norských  fondů.  Cílem  tohoto  projektu  je  zmapování 
zastoupení mužů a žen v rozhodovacích pozicích obcí a měst a analýza uplatňování principů 
rovných příležitostí na samosprávné úrovni, praktická implementace gender mainstreamingu 
na úrovni měst a obcí či zvyšování povědomí o problematice rovných příležitostí a Evropské 
chartě  za  rovnost  žen  a  mužů  na  úrovni  místních  samospráv.  Partnery  projektu  jsou  Svaz 
měst a obcí ČR, Sociologický ústav AV ČR a Severská obchodní komora v ČR. 
2.1.13. Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny při PSP ČR  
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny (dále jako „Stálá komise“) 
byla při PSP ČR zřízena dne 10. prosince 2013 a její první jednání proběhlo dne 15. ledna 
2014.  Stálá  komise  nahradila  dosavadní  Stálou  komisu  pro  rodinu  a  rovné  příležitosti,  její 
předsedkyní se stala poslankyně Radka Maxová. Stálá komise se v roce 2014 sešla celkem 
sedmkrát. Zabývala se Dotačním programem MPSV “Rodina a ochrana práv dětí“, návrhem 
zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, obsahem plánovaných seminářů, 
připravovaným  rozpočtem  na  rok  2015  (z  hlediska  podpory  rodin  a  aktivní  politiky 
zaměstnanosti se zaměřením na ohrožené skupiny), způsobem prezentace rodiny v médiích, 
návrhy  změn  v zákoně  o  registrovaném  partnerství,  činností  Rady,  dopady  rozhodnutí 
Ústavního soudu ke stanovování střídavé péče do praxe či současným fungováním projektu 
Fondu ohrožených dětí – Klokánky a diskuzí o lesních školkách.  
Dne 15. dubna 2014 uspořádala Stálá komise kulatý stůl na téma střídavé péče o děti. Dne 
14. října  2014  se  uskutečnil  seminář  s názvem  „Kvóty  ve  Skandinávii:  zkušenosti  z  praxe“ 
pořádaný  organizací  Fórum  50  %,  nad  kterým  převzala  záštitu  předsedkyně  Stálé  komise. 
Dne 26. listopadu 2014 pak pod záštitou Stálé komise proběhl seminář k násilí na dětech.  
2.1.14. Senát PČR a rovnost žen a mužů 
V Senátu PČR spadala tématika rovnosti žen a mužů i v roce 2014 do Podvýboru pro lidská 
práva  a rovné  příležitosti  (dále  jako  „Podvýbor“)  Výboru  pro  vzdělání,  vědu,  kulturu,  lidská 
práva  a  petice,  kterému  předsedá  senátor  Jiří  Čunek.  V roce  2014  se  uskutečnilo  jedno 
jednání  Podvýboru,  přičemž  je  uvedené  jako  první  schůze  Podvýboru  v rámci  desátého 
funkčního období. Na programu jednání bylo kromě ustanovení funkcí především projednání 
konkrétního případu žádosti o svěření dítěte do náhradní péče a podobných případů s touto 
tematikou.  Přímo  v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  Podvýbor  v roce  2014  nevyvinul  žádnou 
aktivitu.  
2.1.15. Hlavní legislativní změny projednávané v roce 2014 s dopadem na rovnost žen 
a mužů 
Dne  24.  července  2014  byl  do  vnějšího  připomínkového  řízení  zaslán  návrh  tzv.  zipového 
zákona.  Tento  návrh  si  klade  za  cíl  zvýšit  vyrovnané  zastoupení  žen  a  mužů  ve  volených 
politických  orgánech,  konkrétně  v PSP  ČR  a  krajských  zastupitelstvech.  K projednávání 
návrhu v roce 2014 nedošlo, bylo zařazeno do Plánu legislativních prací vlády na rok 2015. 
Otázka  případné  regulace  prostituce  navázala  na  diskuze  z předchozích  let.  Zastupitelstvo 
hlavního  města  Prahy  předložilo  PSP  ČR  dne  30. ledna  2014  návrh  zákona  o  regulaci 
prostituce.  Vláda  návrh  na  své  schůzi  dne  26.  února  2014 projednala  a vyslovila  s  ním 
nesouhlas.  Ve  svém  stanovisku  k návrhu  uvádí,  že případnému  návrhu  komplexní  právní 
úpravy regulace prostituce by měla předcházet širší odborná diskuze, v rámci které by měly 
být  zvažovány  otázky  dopadu  regulace  do  osobní  integrity  prostituujících  se  osob,  jejich 
bezpečnosti,  rovnosti  mužů  a  žen,  sociálních  důsledků  navrhované  úpravy  pro  prostituující 
se  osoby,  jakož  i  jejich  ochrany,  včetně  právní,  zdravotní,  sociální  a  psychologické 
19 
 

poradenské služby.27 Návrh byl poté předán k projednání výborům, Petiční výbor vydal dne 
9. října 2014 doporučení k jeho zamítnutí. 
Dne  26.  června  2014  předložila  skupina  poslanců  PSP  ČR  návrh  zákona  o  soukromém 
zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území ČR, který by stanovoval povinnost cizinkám 
a  cizincům  žijícím  na  území  ČR  uzavřít  soukromé  zdravotní  pojištění.  Podoba  návrhu  byla 
kritizována  neziskovým  sektorem,  VOP  i  některými  orgány  státní  správy.  Vláda  ČR 
s návrhem vyjádřila dne 21. července 2014 nesouhlas, mimo jiné s odůvodněním, že návrh 
je  neslučitelný  s  právem  EU  a  působí  dojmem  nevyváženosti  práv  a  povinností  pojistitele 
a osoby pojištěné, a to ve prospěch pojišťoven. Vláda ČR ve svém stanovisku také namítla, 
že předložený návrh zákona neodpovídá připravované koncepci zdravotního pojištění cizinců 
a cizinek na území ČR, neboť tato koncepce počítá s tím, že zdravotní služby budou hrazeny 
buď  z  veřejného  zdravotního  pojištění  nebo  soukromého  zdravotního  pojištění,  nebo  tyto 
služby bude v některých případech hradit přímo stát. Návrh zákona byl ke dni 1. září 2014 
vzat zpět.  
Návrh  zákona  o poskytování  služby  péče  o  dítě  v  dětské  skupině  byl  dne  23.  září  2014 
schválen  PSP  ČR.  Dětské  skupiny  by  měly  být  v oblasti  služeb  péče  o  děti  alternativním 
řešením.  Návrh  zákona  upravuje  novelizací  zákona  o  daních  z  příjmů  také  prorodinná 
daňová 
opatření, 
tj. 
zavedení 
daňové 
uznatelnosti 
nákladů 
zaměstnavatelů 
a zaměstnavatelek  v  souvislosti  s  poskytováním  služeb  péče  o  děti  svých  zaměstnanců 
a zaměstnankyň a zavedení slevy na dani z příjmů pro rodiče, kteří využijí služeb péče o děti 
v souvislosti se vstupem nebo návratem na trh práce.  
Od  1.  ledna  2014  lze  ze  zdravotního  pojištění  hradit  péči  porodní  asistentky,  která  vede 
fyziologický  porod  v  porodnici,  i  péči  porodní  asistentky  poskytovanou  porodní  asistentkou 
v prenatálním období. Porod vedený pouze porodní asistentkou je však v ČR nadále možné 
vést  pouze  v  řádně  vybavených  lůžkových  zařízeních,  přičemž  porodní  asistentka  s těmito 
zařízeními  musí  mít  smluvní  vztah.  Faktická  změna  v okolnostech,  za  jakých  může  žena 
rodit, tak spočívá pouze ve vykazování péče zdravotním pojišťovnám – nositelkou výkonu je 
v takovém  případě  přímo  porodní  asistentka.  Lékař/ka  je  k  porodu  přivolán/a  až  v  případě 
nenadálých komplikací.  
Jak  již  bylo  uvedeno  ve  „Zprávě  o  rovnosti  žen  a  mužů  v České  republice  za  rok  2013“
v roce 2012 vstoupil v platnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti 
k 1. lednu 2014. Nově je pod občanským zákoníkem zahrnut také zákon o rodině. V oblasti 
rodinného práva také došlo k některým změnám – zejména v otázkách přiznávání otcovství, 
výživného  a  úhrady  některých  nákladů  pro  neprovdanou  matku,  či  vyživovacích  povinností 
mezi  rozvedenými  manželi.  Občanský  zákoník  výslovně  zavádí  ochranné  ustanovení 
k bydlení  rodiny  a  rovněž  upravuje  bydlení  po  zániku  manželství.  Rodina,  rodičovství 
a manželství  požívají  podle  občanského  zákoníku  zvláštní  zákonné  ochrany,  manželé  mají 
rovné povinnosti a rovná práva.  
V  rámci  nové  úpravy  řízení  ve  věcech  péče  soudu  o  nezletilé  v  zákoně  č.  292/2013  Sb., 
o zvláštních  řízeních  soudních,  je  s  účinností  od  1.  ledna  2014  zakotveno,  že  všechny 
rozsudky  odsuzující  k  plnění  výživného  jsou  ze  zákona  předběžně  vykonatelné  (viz  §  473 
č. 292/2013). To znamená, že tyto rozsudky jsou vykonatelné okamžikem doručení povinné 
osobě,  která  je  povinna  platit  výživné  na  dítě,  bez  ohledu  na  datum  nabytí  právní  moci 
rozsudku  a  bez  ohledu  na  skutečnost,  zda  povinná  osoba  podá  či  nepodá  proti  rozsudku 
odvolání  ke  krajskému  soudu.  Tato  úprava  významně  urychlila  možnost  dosáhnout  plnění 
výživného  například  v  případech,  kdy  se  osoba,  která  se  stala  obětí  domácího  násilí, 
domáhá vůči otci či matce dítěte stanovení a placení výživného na dítě, které má tato osoba 
ve své péči.  
                                                
27  Stanovisko  vlády  k  návrhu  zastupitelstva  hlavního  města  Prahy  na  vydání  zákona  o  regulaci  prostituce 
a o změně některých zákonů (zákon o regulaci prostituce) (sněmovní tisk č. 115) je dostupný [online] [cit. 2015-
02-25]  na URL: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=115&CT1=1>.  
20 
 

Dne  12.  prosince  2014  byl  do  vnitřního  připomínkového  řízení  zařazen  návrh  věcného 
záměru  zákona  o  zálohovaném  výživném.  Věcný  záměr  zákona  o  zálohovaném  výživném 
byl  zpracován  na  základě  koaliční  smlouvy,  která  deklaruje  podporu  rodičů  s  dětmi  v  těch 
případech,  kdy  druhý  rodič  neplatí  řádně  stanovené  výživné,  a  to  formou  zákonné  úpravy 
řešící  zálohované  výživné,  které  bude  poskytované  za  jasných  a  státem  předem 
stanovených podmínek. 
Dne  2.  července  2014  se  konalo  úvodní  zasedání  nově  ustavené  meziresortní  pracovní 
skupiny  k  otázce  protiprávních  sterilizací,  která  připravuje  návrh  věcného  záměru  zákona 
o odškodnění  protiprávně  sterilizovaných  osob.  Navrhovaný  zákon  předpokládá  komplexní 
odškodnění  obětí  protiprávních  sterilizací  a  uspokojení  jejich  nároků  ze  strany  státu.  Oběti 
tedy  již  nebudou  muset  vznášet  u  soudu  občanskoprávní  žaloby  proti  zdravotnickým 
zařízením,  kde  došlo  k  provedení  protiprávních  sterilizací.  V  rámci  odškodňovacího 
mechanismu  budou  žadatelům  poskytovány  i  nutné  informace  a  poradenství  k  uplatnění 
jejich nároků. Předložení návrhu je zahrnuto do Plánu legislativních prací vlády na rok 2015.  
2.2. Vyhodnocení  průběžného  plnění  Aktualizovaných  opatření  a  Minimálního 
standardu v oblasti institucionálního zabezpečení 
Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  usnesením  vlády  ČR  ze dne  12.  listopadu  2014  č.  931  uložila 
vláda  ČR  členům  a  členkám  vlády  a  předsedkyni  Českého  statistického  úřadu  (dále  jako 
„ČSÚ“)  zabezpečit  plnění  Strategie  včetně  Minimálního  standardu.  Následující  část  této 
zprávy  hodnotí  plnění  Aktualizovaných  opatření  a  Minimálního  standardu  v oblasti 
institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů. 
2.2.1.  Zabezpečování principu gender mainstreamingu a GIA (úkol 1 a 5  Minimálního 
standardu,  úkoly  1,  2,  4  Aktualizovaných  opatření,  navazující  na  specifický  cíl 
1 a 3 části Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie

A. 
Minimální standard 
Úkol č. 1 Minimálního standardu (všechny resorty) 
K tomuto  úkolu,  kde  mají  resorty  v rámci  své  působnosti  vyhodnocovat  plnění  opatření 
k uplatňování principu rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu, uvedlo MF, MK, MMR, 
MPO  a  MZV  opatření  ke  slaďování  osobního  a  pracovního  života  svých  zaměstnanců 
a zaměstnankyň  s tím,  že  tato  část  prosazování  rovnosti  žen  a  mužů  je  zaměstnanci 
a zaměstnankyněmi  vnímána  stále  pozitivněji.  MMR  navíc  uvedlo,  že  se  v roce  2014  dařilo 
v oblasti  vzdělávání  a  při  uplatňování  rovnosti  žen  a  mužů  jako  průřezového  tématu 
evropských  fondů.  MO  má  problematiku  rovnosti  žen  a  mužů  zpracovanou  ve vnitřním 
předpisu  Prosazování  principu  rovnosti  mužů  a  žen  v  působnosti  MO.  Všem  vedoucím 
zaměstnancům  a zaměstnankyním  jsou  v  něm  uloženy  povinnosti  týkající  se  koncepční, 
normativní a rozhodovací činnosti, jsou zde stanoveny úkoly týkající se zvyšování právního 
vědomí  (vzdělávání,  výchova,  medializace),  kontrolní  činnosti  a spolupráce.  Mimo  tyto 
povinnosti  je  v citovaném  přepisu  zakotven  úkol  zpracovávat  souborné  kvantitativní 
genderové  analýzy,  příp.  uskutečnit  (dle  potřeby)  sociologický  průzkum  mezi  zaměstnanci 
a zaměstnankyněmi.  Z výsledků  souborné  kvantitativní  genderové  analýzy  MO  nevyplynula 
potřeba  přijímat  další  dílčí  opatření  směrem  k prosazování  rovnosti  žen  a  mužů.  MŠMT 
uvádí, že ve své odborné činnosti napříč ministerstvem uplatňuje princip rovnosti mužů a žen 
jak v kurikulárních dokumentech, tak v dotačních programech i personálních činnostech. Již 
dříve  byl  na MŠMT  vypracován  analytický  materiál  o  stavu  genderové  rovnosti  v resortu 
MŠMT,  který  obsahuje  jednak  analytickou  studi   o  stavu  genderové  rovnosti  a  návrh 
střednědobého  strategického  plánu  v oblasti  genderové  rovnosti  v resortu.  V roce  2014  již 
byly  zahájeny  první  kroky  k plnění  úkolů  vyplývajících  z  tohoto  strategického  plánu.  Co  se 
týká MD, v obecné rovině podle něj platí, že veřejná doprava je v ČR systematicky rozvíjena 
s ohledem  na  princip  gender  mainstreamingu.  MSp  v plnění  tohoto  bodu  uvádí  především 
problematiku  práce  s oběťmi  trestných  činů.  MSp  připravuje  komunikační  systém,  který 
21 
 

umožní  plošné  využívání  videokonferencí  ke  komunikaci  mezi  státními  zastupitelstvími, 
soudy  a  věznicemi.  Tento  nástroj  mj.  zvýší  bezpečnost  při  soudních  procesech  a  zlepší 
postavení  poškozených  v  trestním  řízení.  MSp  se  také  v rámci  publicity  snaží  informovat 
o opatrovnické  agendě,  včetně  otázek  povinného  výživného.  Aktivity  MV  v oblasti  rovnosti 
žen  a  mužů  se  v roce  2014  týkaly  kromě  slaďování  pracovního  a  rodinného  života  také 
dotačních  programů,  oblasti  násilí  založeného  na  pohlaví,  domácího  násilí  a obchodování 
s lidmi a azylové a migrační politiky ve vztahu k postavení migrantek. Stěžejní prioritou MZe 
v roce  2014  byla  spolupráce  s neziskovými  organizacemi  v oblasti  venkova.  Další  prioritou 
MZe  byla  příprava  zařízení  péče  o  děti  předškolního  věku  pro  zaměstnankyně 
a zaměstnance  MZe.  MZe  uvedlo  jako  příklad  prosazování  principu  rovnosti  žen  a  mužů 
svoji  personální  politiku.  MŽP  se  podle  své  zprávy  v roce  2014  věnovalo  plnění  opatření 
k uplatňování principu rovnosti mužů a žen a genderového mainstreamingu zejména v oblasti 
přírodních věd, která byla podle MŽP dosud stereotypně chápána jako mužská doména, což 
se  mění  více  směrem  k genderové  neutralitě.  Toto  tvrzení  však  není  nijak  více  podloženo. 
Další opatření v roce 2014 na MŽP byla též personalistického a slaďovacího charakteru. MZV 
se  v roce  2014  ve  vztahu  k rovnosti  žen  a  mužů  věnovalo  především  naplňování  „Rezoluce 
OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a č. 1820 o sexuálním násilí během ozbrojených 
konfliktů“
,  o  jejichž  naplňování  bude  dále  usilovat.  Dlouhodobými  prioritami  MZV  jsou 
projekty  zahraniční  rozvojové  spolupráce,  humanitární  pomoci  a  transformační  spolupráce. 
MZd k plnění úkolu č. 1 Minimálního standardu nepodalo žádné doplňující informace, MPSV 
pouze  zmínilo  plán  někdy  v budoucnu  zpracovat  resortní  strategi .  Všechny  resorty 
odevzdaly svou zprávu o plnění Aktualizovaných opatření.  
Ze  způsobu,  jakým  byl  úkol  č.  1  Minimálního  standardu  resorty  reportován,  vyplývá,  že  ne 
pro  všechny  bylo  zadání  zcela  srozumitelné.  Některé  resorty  hodnotily  tento  úkol  spíše 
ve smyslu popisu stavu uvnitř úřadu, jiné zahrnuly také princip rovnosti žen a mužů a gender 
mainstreaming  v oblasti  své  působnosti  navenek.  Podstatou  tohoto  úkolu  je  především 
předložit  v daném  termínu  resortní  zprávu  o  plnění  Aktualizovaných  opatření.  To  všechny 
resorty  učinily,  a  některé  ještě  navíc  v rámci  plnění  tohoto  úkolu  popsaly  další  různorodá 
opatření  uvedená  výše.  Ke  způsobu  vyhodnocování  Aktualizovaných  opatření  a Strategie 
zorganizuje v roce 2015 Oddělení opět setkání s resorty stejně, jako tomu bylo v roce 2014 - 
tohoto setkání se však všechny resorty nezúčastnily.  
Úkol č. 5 Minimálního standardu (všechny resorty) 
V roce 2014 proběhla první vzdělávací akce v souvislosti s praktickým využíváním Metodiky
které  se  zúčastnili  resortní  koordinátorky/ři  rovnosti  žen  a  mužů  a pracovníci  a  pracovnice 
legislativních  odborů.  Další  praktické  semináře  k Metodice  budou  navazovat  v roce  2015. 
Některé  resorty  uvedly,  že  zahájení  implementace  Metodiky  do  relevantní  koncepční, 
rozhodovací a vyhodnocovací činnosti dovnitř i vně resortu předpokládají v roce 2015. MMR 
uvádí,  že  v roce  2014  nebyly  přijaty  žádné  koncepční,  rozhodovací  a  hodnotící  materiály, 
ve kterých by bylo podrobněji rozpracováno hledisko rovnosti žen a mužů.  MPO uvádí jako 
materiály, ve kterých je podrobněji rozpracováno hledisko rovnosti žen a mužů, dvě Opatření 
ministra  a  kolektivní  smlouvu  MPO,  kde  je  zakotven  genderový  princip  při  obsazování 
vedoucích  míst.  MF  ve  své  zprávě  uvádí,  že  v souladu  s čl.  4  a  9  Legislativních  pravidel 
vlády  zapracovává  a  zohledňuje  standardně  hledisko  rovnosti  žen  a  mužů  do  návrhů 
právních předpisů předkládaných vládě ČR. V roce 2014 obsahovalo cca 50 návrhů takovéto 
hodnotící  stanovisko,  přičemž  podle  MF  se  žádný  z předkládaných  materiálů  přímo  ani 
nepřímo netýkal rovnosti žen a mužů a zároveň žádný ani neporušoval princip rovnosti žen 
a mužů. Také MŽP sice uvádí, že  všechny návrhy právních předpisů,  které MŽP předkládá 
do legislativního  procesu,  obsahují  vyhodnocení  dopadů  na  rovnost  žen  a  mužů,  avšak  že 
žádný právní předpis v působnosti MŽP přijatý v roce 2014 nijak neomezil rovné příležitosti 
pro ženy a muže. Podobně se vyjádřilo MPSV. MK ve své zprávě o plnění resortních priorit 
uvádí,  že  reflexe  hlediska  rovnosti  žen  a  mužů  v rámci  koncepčních,  rozhodovacích 
a vyhodnocovacích  procesů  je  vedoucím  i  koncepčním  zaměstnancům  a  zaměstnankyním 
průběžně  připomínána.  Za  tvorbu  právních  předpisů  odpovídali  na  MO  věcní  gestoři 
22 
 

jednotlivých  vnitřních  předpisů,  a  to  vždy  ve  spolupráci se  sekcí  legislativní  a  právní. 
V hodnoceném období nebylo zjištěno žádné porušení principu rovnosti žen a mužů. Na MV 
byla  v souvislosti  se  zavedením  principu  gender  mainstreamingu  v rámci  pracovní  skupiny 
zřízena  podskupina,  která  se  zabývá  metodikou  zavedení  hlediska  rovnosti  žen  a  mužů 
do práce  MV.  V roce  2014  bylo  hledisko  rovnosti  žen  a  mužů  zapracováno  do  sedmi 
dokumentů MV. MZd v rámci úkolu předložit materiály, ve kterých bylo zohledněno hledisko 
rovnosti  žen  a  mužů,  uvedlo  vyhlášku,  která  po  nabytí  účinnosti  v roce  2015  upraví  práci 
a pracoviště  zakázané  těhotným  ženám,  kojícím  ženám  a  matkám  do  konce  devátého 
měsíce po porodu a mladistvým. Jako další opatření, ve kterém lze zachytit snahu o gender 
mainstreaming,  je  možné  uvést  Národní  strategi   ochrany  a  podpory  zdraví  a  prevence 
nemocí  Zdraví  2020,  která  byla  v roce  2014  schválena  vládou  ČR  a  která  se  mj.  zabývá 
snižováním  a  odstraňováním  nerovností  ve zdraví,  vč.  nerovností  mužů  a  žen.  Ve  všech 
koncepčních dokumentech MZV týkajících se zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární 
pomoci  je rovnost  žen  a mužů zakotvena jako průřezové hledisko.  MZV  poskytuje finanční 
prostředky  na  projekty  zaměřené  na  vzdělávání  žen  a dívek,  na  oblast  zdraví  a  výživy 
těhotných žen a matek s malými dětmi, prevenci a léčbu specificky ženských forem rakoviny, 
zvyšování  kvalifikace  žen  či  podporu  obětem  domácího  násilí,  čímž  napomáhá  plnění 
Rozvojových cílů tisíciletí. 
Z uvedeného  vyplývá,  že  úroveň  povědomí  a  skutečného  zařazování  principu  GIA 
do koncepční,  rozhodovací  a  vyhodnocovací  činnosti  se  na  jednotlivých  resortech  značně 
liší.  Některé  resorty  přímo  připouští,  že  tento  princip  nezohledňují,  jiné  se  k němu 
nevyjadřují,  protože  Metodiku  dosud  nepovažují  za  formálně  zveřejněnou.  Naproti  tomu 
některé  resorty  (např.  MV)  již  nyní  podnikají  kroky  k zavádění  tohoto  opatření  při  tvorbě 
svých  materiálů.  Celkově  je  však  úroveň  hodnocení  velmi  nízká  a  je  třeba  v této  oblasti 
podniknout  další  kroky,  které  povedou  ke  zlepšení  situace  v rámci  naplňování  tohoto 
důležitého nástroje genderového mainstreamingu.  
B. 
Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 1 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, MLP) 
Co  se  týká  procesu  zhodnocování  dopadů  na  rovnost  žen  a  mužů,  v roce  2014  došlo k již 
zmiňovanému podnětu, který vzešel  z diskuze Institucionálního  výboru, a na základě něhož 
byl do Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2015 zařazen podnět ke  sjednocení 
znění Jednacího řádu vlády, Legislativních pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů  regulace  (RIA)  tak,  aby  v nich  byla  jednotně  a explicitně  obsažena  povinnost 
zhodnocovat  dopady  na rovnost  žen  a  mužů.  Připravovaný  podnět  je  úzce  propojen 
Metodikou,  jejíž  používání  by  mohlo  výrazně  přispět  k důslednému  uplatňování  GIA 
v procesu tvorby i hodnocení koncepčních dokumentů.  
Úkol č. 2 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, MLP) 
Jak  již  bylo  uvedeno,  ke  zpracování  Metodiky  došlo  v roce  2014.  Více  také  viz  úkol 
hodnocení plnění úkolu č. 5 Minimálního standardu výše.  
Úkol č. 4 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, MF) 
MF  ve svém  stručném  odůvodnění  uvedlo,  že toto  opatření  nelze uskutečnit,  ale je možné 
genderové  hledisko  promítnout  do  jednotlivých  konkrétních  politik,  což  se  pak  zcela 
automaticky  přenese  v procesu  zpracování  návrhu  rozpočtu  a  jeho  schvalování 
do rozpočtové  dokumentace  -  schválených  rozpočtů.  MF  v rámci  sestavování  návrhu 
státního rozpočtu na příslušný rok upozorňuje všechny správce kapitol na skutečnost, že ČR 
se  přijetím  legislativy  EU  zavázala  k vytváření  a  dodržování  rovných  příležitostí  pro ženy 
a muže. Proto v  komentáři k návrhu rozpočtu by měl správce kapitoly uvést, do jaké míry je 
vynakládání  prostředků  rozpočtu  kapitoly  rovnoměrně  zaměřeno  na  potřeby  a priority  žen 
a mužů – např. formou dotační a grantové politiky, aj.  
23 
 

Jelikož tento bod byl ze strany MF okomentován poměrně stručně, nedošlo k naplnění úkolu 
č.  4  Aktualizovaných  opatření  a  navrhuje  se  vypracovat  podrobnější  zprávu,  kde  by  byly 
zhodnoceny také konkrétní kroky, jež by bylo možné v této věci dále podniknout.  
2.2.2.  Optimalizace sběru statistických dat (úkoly 4 a 14 Minimálního standardu, úkol 
5  Aktualizovaných  opatření,  navazující  na  horizontální  prioritu  Strategie  „Sběr 
statistických dat“) 

A. 
Minimální standard 
Úkol č. 4 Minimálního standardu (termín plnění průběžně, informovat do 31. prosince 2015, 
MLP, ČSÚ) 

Oba úkoly jsou plněny prostřednictvím této zprávy a jejích příloh. 
B. 
Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 5 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. ledna 2015, všechny resorty) 
Jak již bylo uvedeno výše, Institucionální výbor také v roce 2014 doporučil Radě, aby vyzvala 
vládu  ČR  k přijetí  usnesení,  které  by  uložilo  všem  ministerstvům  členění  všech 
vykazovaných statistických dat týkajících se fyzických osob podle pohlaví. Podnět týkající se 
sběru  statistických  byl  taktéž  zařazen  do Plánu  nelegislativních  úkolů  vlády  na  1.  pololetí 
2015 a bude provázán s podnětem na sjednocení znění Jednacího řádu vlády, Legislativních 
pravidel  vlády  a Obecných  zásad  pro hodnocení  dopadů  regulace  (RIA),  jelikož  dostupná 
statistická data jsou důležitou součástí procesu hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů. 
Struktura  a obsah  statistického  sledování  údajů  o  ženách  a  mužích  byla  vyhodnocena 
v rámci Zprávy o možnostech sběru datu vzaté vládou ČR na vědomí dne 12. listopadu 2014 
č.  931.  Pracovní  skupina  pro  rovné  příležitosti  při  MD  možnosti  rozšíření  v rámci  sběru 
statistických  dat  o  kategorii  pohlaví  plánuje  projednat.  MF  standardně  a  dlouhodobě 
poskytuje údaje o vybraných ukazatelích sledovaných podle pohlaví ČSÚ, nebo je poskytuje 
jako podklady k vypracování různých  vnitrostátních a mezinárodních zpráv. Dle příslušných 
ustanovení  zákona  č.  234/2014  Sb.  o  státní  službě  bude  resort  MF  poskytovat  údaje 
o státních zaměstnancích a zaměstnankyních správci informačního systému o státní službě, 
tedy MV. Pro rok 2015 si MF klade za cíl zkvalitnit sběr stávajících dat a prohloubit v tomto 
ohledu  i meziresortní  spolupráci.  MMR  uvádí,  že  neeviduje  statistická  data  fyzických  osob, 
s výjimkou  údajů  o  zaměstnancích  a  zaměstnankyních,  kde je  pohlaví  rozlišeno.  MPO  také 
dle  uvedeného  kritéria  statistická  data  zatím  nesleduje,  ale  bude  to  v budoucím  období 
předmětem  případné  spolupráce  s ČSÚ.  MŠMT  se  k doporučení  uvedenému  ve  Zprávě 
o možnostech  sběru  dat  nevyjádřilo.  V  návaznosti  na  Zprávu  o možnostech  sběru  dat  MV 
v červnu  2014  vytvořilo  novou  kategorii  obětí  -  seniorů  (žen  a  mužů)  nad  65  let  věku. 
Rozšíření  sběru  statistických dat  má MV  zařazeno  do svých  resortních  priorit  na  rok  2015. 
MZd  plánuje  v roce  2015  pokračovat  ve  spolupráci  s Ústavem  zdravotnických  informací 
a statistiky  ČR  (dále  jako  „ÚZIS“)  a  s ČSÚ.  ÚZIS  poskytuje  MZd  řadu  výstupů  ze  statistik 
o zdravotním  stavu  obyvatel,  které  jsou  zaměřené  zejména  na  civilizační  choroby,  a  to 
v rozdělení podle pohlaví. K doporučením, která pro Mzd vyplývají ze Zprávy o možnostech 
sběru dat, a která se týkají sběru biostatistik, se MZd nevyjádřilo. MZe  uvedlo, že kategorii 
pohlaví používá pouze jako administrativní údaj, nikoli v rámci sběru statistických dat. MPSV 
reagovalo na výzvy obsažené ve Zprávě o možnostech sběru dat s tím, že současná resortní 
statistická zjišťování lze v ročních intervalech případně rozšiřovat, ale po důkladné předchozí 
analýze. 
24 
 

Z uvedeného  vyplývá,  že  většina  resortů  vzala  potřebu  rozšiřovat  resortní  statistická 
zjišťování  na  vědomí,  ale  ne  vždy  je  vůle  ke  změně.  Resorty  musí  mít  z povahy  své 
působnosti  k dispozici  i  data,  která  se  netýkají  pouze  zaměstnankyň  a  zaměstnanců 
(např. MMR).  V roce  2015  plánuje  Oddělení  za  tímto  účelem  setkání  s jednotlivými  resorty 
a bude dále v této oblasti působit. 
2.2.3.  Optimalizace institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů  (úkoly 2, 3, 6, 
10,  11,  12  Minimálního  standardu,  úkol  3  Aktualizovaných  opatření,  navazující 
na hlavní cíl části Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie

A. 
Minimální standard 
Úkol č. 2 Minimálního standardu (všechny resorty) 
Resortní  Priority  a  postupy  pro  prosazování  rovnosti  žen  a  mužů  (dále  jako  „Resortní 
priority“)  by  měly  nově  vzniknout  v návaznosti  na  cíle  Strategie,  což  se  většina  resortů 
snažila zohlednit. MD uvádí, že jejich Resortní priority korespondují s resortním strategickým 
dokumentem  „Dopravní  politika  pro  období  2014-2020  s  výhledem  do  roku  2050“.  V  roce 
2015  má  MD  v plánu  pokračovat  v rozvoji  Implementace  politiky  rovných  příležitostí  jako 
průřezové zásady Dopravní politiky ČR, slaďování profesního a rodinného života, vzdělávání 
v  oblasti  rovných  příležitostí,  v podpoře  prosazování  žen  do  vedoucích  pozic  a  pozic 
s rozhodovací pravomocí. Základní zaměření Resortních priorit MF pro rok 2015 je podobné 
jako  v roce  2014.  Hlavní  důraz  je kladen  na  podporu  rodiny  -  zaměstnávání    matek  či  otců 
na/po mateřské a rodičovské, vstřícnost při úpravě jejich pracovních úvazků, činnost resortní 
pracovní skupiny, vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň a zřízení dětské skupiny při MF. 
Kromě toho budou opět zpracovány statistiky zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích 
ministerstva i  resortu a vypracována resortní  koncepce  rovnosti  žen  a  mužů do roku 2020. 
Resortní  priority  MK  vychází  z opatření  z minulých  let,  přičemž  na  rok  2015  do  nich  byly 
zapracovány  cíle  Strategie.  Resortní  priority  MMR  budou  v roce  2015  zaměřené 
na uplatňování 
rovných  příležitostí  v dotačních  programech,  slaďování  osobního 
a pracovního života, vytvoření metodiky pro uplatňování zákazu diskriminace. Konkrétní text 
Resortních priorit bude schválen pracovní skupinou při MMR na jednání v dubnu 2015. MO 
zapracovalo  Aktualizovaná  opatření  a  výsledky  své  kvantitativní  genderové  analýzy 
do dílčího  pracovního  dokumentu  Resortních  priorit  na  rok  2015,  přičemž  jejich  součástí  je 
služební  pomůcka  Pers-51-1  „Rovné  zacházení  s  muži  a ženami“.  MPO  bude  také  v  roce 
2015  pokračovat  ve  vyhlašování  prioritních  programů  určených  na ochranu  spotřebitelů 
pro nestátní neziskové organizace (dále jako „NNO“). Další prioritou a krokem bude realizace 
projektů  na  podporu  malých  a  středních  podniků,  které  v  sobě  mají  již  zakotvený  rovný 
přístup.  Směrem  dovnitř  resortu  čeká  MPO  průběžné  zpracovávání  materiálů  zaměřených 
na zmapování rovnosti pro ženy a muže a začátek tvorby metodiky na slaďování rodinného 
a pracovního  života.  Resortní  priority  MŠMT  pro  rok  2015  jsou  zaměřeny  především 
na pokračování  úkolů  ze střednědobého  strategického  plánu  v oblasti  genderové  rovnosti 
na MŠMT,  jak  v oblasti  vzdělávací,  tak  v oblasti  vědy  a  výzkumu.  MSp  má  ve  svém  plánu 
na rok  2015  například  přihlížet  k  tématu  rovnosti  žen  a  muž  v rámci  dotačních  programů, 
navazovat  a  rozšiřovat  spolupráce  s NNO  a  sociálními  partnery,  implementovat  Metodiku
či revidovat  možnost  rozšíření  sběru  statistických  dat  –  tedy  opatření  vycházející 
Minimálního  standardu  a  Aktualizovaných  opatření.  V  roce  2015  bude  realizace  opatření 
i dlouhodobých  úkolů  MV  zaměřena  zejména  na   zpracování  resortní  strategie  pro  rovnost 
žen  a  mužů  na léta  2014-2020  a  její  implementace,  provádění  GIA,  vzdělávací  a  mediální 
činnost,  platová transparentnost,  slaďování  pracovního  a osobního  života,  migrační  politika 
a situace migrantek a další úkoly, které pokračují z předešlých let nebo vychází ze Strategie 
Aktualizovaných  opatření.  Resortní  priority  MZe  lze  shrnout  do  několika  hlavních 
strategických  oblastí  –  obecné  informovanosti  o  rovnosti  žen  a  mužů,  vč.  slaďování 
soukromého  a  pracovního  života  (otevření  dětské  skupiny),  vzdělávání  a  osvěty  dovnitř 
resortu,  spolupráce s NNO,  oblasti výzkumu  (statistik),  a legislativních  opatření,  vč.  gender 
mainstreamingu.  Resortní  priority  MŽP  na  rok  2015  do  velké  míry  navazují  na  resortní 
25 
 

priority  z předchozích  let.  V plánu  práce  MŽP  se  objevuje  nekonzistentnost  -  ve  vyplněném 
dotazníku  obsah  Resortních  priorit  více  odpovídá  plnění  Strategie  a  Aktualizovaných 
opatření
,  v samotných Resortních  prioritách  se  však  všechna  opatření  nepromítají 
(např. chybí  plán  vypracovat  resortní  koncepci  rovnosti  žen  a  mužů  do  roku  2020).  MZd 
u plnění tohoto úkolu pouze uvedlo, že jeho Resortní priority jsou totožné s Prioritami. MPSV 
své Resortní priority vůbec nezaslalo.  
Úkol č. 3 Minimálního standardu (MLP) 
Oddělení průběžně vyhodnocuje účinnost resortních opatření k uplatňování principu rovnosti 
žen  a  mužů  a  jejich  vyhodnocení  pravidelně  předkládá  vládě  ČR  jako  součást  Souhrnné 
zprávy.
 
Úkol č. 6 Minimálního standardu (všechny resorty) 
Některé  resorty  neuvádějí  počet  setkání  pracovní  skupiny  vůbec  (MD,  MF)  nebo  nahrazují 
osobní setkávání emailovou komunikací (MF, MMR, MŠMT, MV, MŽP). Na MMR bude nová 
pracovní  skupina  jmenována  na  začátku  roku  2015.  Pracovní  skupina  při  MK  (z  důvodu 
nutného doplnění členek a členů v návaznosti na personální změny) a MZV se v roce 2014 
sešla třikrát, pracovní skupina na MO a MV dvakrát, MŠMT a MSp pouze jednou. Pracovní 
skupina  na  MZd  v  roce  2014  nejednala  vůbec,  ani  elektronicky.  Všechna  čtyři  setkání 
pracovní skupiny proběhla v roce 2014 na MZe, na MPO proběhlo dokonce dvanáct jednání 
pracovní skupiny. Náplní činnosti pracovních skupin bylo zejména připomínkování Strategie 
a  Aktualizovaných  opatření  v rámci  meziresortního  připomínkového  řízení,  a  projednání 
Resortních priorit pro rok 2015. Pracovní skupina při MD projednala také možnost provázání 
svých  Resortních  priorit  s kolektivní  smlouvou  a  možností  spolupráce  s odborovou 
organizací.  Pracovní  skupina  při  MK  projednávala  navíc  možnost  realizace  projektu 
k vybudování  zařízení  péče  o děti  předškolního  věku.  Pracovní  skupina  MO  řešila  kromě 
vyhodnocení  pilotního  provozu  zařízení  péče  o  děti  také  návrh  „Akčního  plánu  MO 
k implementaci  Rezoluce  RB  OSN,  o ženách,  míru  a  bezpečnosti“
.  Dále  byla  seznámena 
s výsledky  genderové  kvantitativní  analýzy  a  s průběžným  hodnocením  pilotního  provozu 
zaměstnanců  a zaměstnankyň  resortu  MO.  Pracovní  skupina  MO  také  projednala 
pokračování  ankety  na téma  sexuálního  obtěžování,  která  probíhala  na  Univerzitě  obrany 
a nastínila  záměr  uspořádat  mezinárodní  konferenci  „Postavení  žen  v ozbrojených  silách 
NATO".
  Pracovní  skupina  MPO  se  zabývala  například  účastí  zástupců  a  zástupkyň  MPO 
na konferencích,  jednáních,  workshopech  a seminářích  k rovnosti  žen  a  mužů,  dále 
projektem  MPO  ke slaďování  rodinného  a pracovního  života,  či  doplněním  podkladů  k  e-
learningovému  kurzu  vstupního  vzdělávání,  který  je  určen  pro  nové  zaměstnance 
a zaměstnankyně  MPO.  V rámci  pracovní  skupiny  MV  vznikly  tři  pracovní  podskupiny  - 
k   zavedení  hlediska  rovnosti  žen  a mužů  do  práce  MV,  ke zřízení  dětské  skupin 
a k vytvoření resortní strategie pro rovnost žen a mužů. Také na MF se v roce 2014 dvakrát 
sešla  pracovní  skupina  zřízená  přímo  za účelem  založení  dětské  skupiny  při  MF.  Dětskou 
skupinu řešila v roce 2014 také pracovní skupina při MZe. Prioritami pracovní skupiny MZV 
bylo čerpání mateřské v zahraničí, postavení nepracujících partnerů a partnerek v zahraničí, 
či slaďování profesního a rodinného života v rámci výjezdů do zahraničí. 
Z uvedeného  vyplývá,  že  fungování  pracovních  skupin  pro  rovnost  žen  a  mužů  se 
na jednotlivých  resortech  značně  liší.  Nejhůře  v tomto  směru  plní  tento  úkol  Minimálního 
standardu
  MZd,  který  ho  neplní  vůbec.  Úkol  splnily  v plném  rozsahu  pouze  dva  resorty  – 
MPO  a  MZe.  Jde  přitom  o  úkol,  který  není  nový,  ale  navazuje  na  Aktualizovaná  opatření 
z předchozích let.  
Úkol č. 10 Minimálního standardu (všechny resorty) 
Spolupráce  s NNO  a  akademickým  sektorem,  ale  i  se  zástupkyněmi  a zástupci  krajů, 
odborových organizací, či politických stran, je dlouhodobě zajišťována především skrze jejich 
členství ve výborech, pracovních skupinách Rady a v Radě. Skrze tyto poradní orgány mají 
jejich členky  a členové možnost  vyjadřovat  svá stanoviska a podílet  se na  tvorbě usnesení 
26 
 

či důležitých  koncepčních  dokumentů.  Činnost  některých  NNO  byla  také  v roce  2014 
finančně  podpořena  z  Dotačního  programu  na  podporu  veřejně  účelných  aktivit  nestátních 
neziskových  organizací  zabývajících  se  rovnými  příležitostmi  žen  a  mužů  při MPSV. 
Neziskové organizace zabývající se rovností žen a mužů si mohly žádat o finanční podporu 
také  na  jiných  resortech,  pokud  se  jejich  činnost  nějakým  způsobem  prolíná  s činností 
resortu  (MPSV,  MV,  MZd).  MMR  průběžně  analyzuje  čerpání  NNO  ze  strukturálních  fondů 
a aktivně spolupracuje v orgánech zřízených Radou vlády pro nestátní neziskové organizace 
(Výbor  pro  EU).  V roce  2014  spolupracovalo  MMR  se  sdružením Alternativa  50+  (účast 
na konferenci  Age  management).  Na  rok  2015  je  plánováno  setkání  s  organizací  Fórum 
50 %.  V hodnoceném  období  spolupracovala  sekce  legislativní  a  právní  MO  s  Otevřenou 
společností, o.p.s. na přípravě Metodiky. Jde-li o tvorbu právních předpisů, vnitřních předpisů 
či  zásadních  resortních  rozhodnutí,  které  se  týkají  občanských  zaměstnanců 
a zaměstnankyň,  pak  jsou  sociální  partneři  trvalým  připomínkovým  místem.  Konkrétní 
spolupráce byla ze strany MO navázána se spolkem Jagello 2000 v souvislosti se záměrem 
na uspořádání  již  výše  zmíněné  mezinárodní  konference.  V  roce  2014  navrhlo  MPO 
dlouhodobější spolupráci se sdružením Gender Studies, a to v rámci poradenské a dozorové 
služby  v projektu  MPO  ke  slaďování  rodinného  a  pracovního  života.  MŠMT  spolupracuje 
s NNO  především  při předávání  informací  a  při  spolupráci  v rámci  vzdělávacích  aktivit. 
Odbor  personální  MŠMT  plánuje  v roce  2015  realizovat  vzdělávací  –  osvětovou  aktivitu 
zaměřenou  na  diverzitu  v zaměstnání  a  možnosti  řešení  požadavků  rozdílných  skupin 
zaměstnanců  a zaměstnankyň.  V rámci  přípravy  a  realizace  této  aktivity  plánuje  MŠMT 
spolupráci s tematicky zaměřenými neziskovými organizacemi typu Fórum 50 %, LOM, apod. 
MSp  spolupracovalo  v roce  2014  s NNO  především  v souvislosti  s tzv.  Platformou 
spolupráce,  jejíž  činnost  bude  pokračovat  i  v roce  2015.  Jednání  Platformy  spolupráce  se 
budou konat pravidelně a jejich smyslem a účelem bude pravidelná a vzájemná komunikace, 
koordinovaná  spolupráce  mezi  MSp  a  subjekty  poskytujícími  pomoc  dle  zákona  o  obětech 
trestných činů, dále monitorování potřeb obětí i poskytovatelů pomoci s cílem lépe a přesněji 
plánovat objem finančních prostředků na dotace a v neposlední řadě i systematicky usilovat 
o zkvalitnění  aplikační  praxe.  Personální  odbor  MSp  ve  spolupráci  s organizací  Gender 
Studies pořádal v roce 2014 seminář „Rovné příležitosti a slaďování osobního a pracovního 
života  s ohledem  na  gender  a  věk“
.  MV  spolupracovalo  v roce  2014  v rámci  organizace 
soutěže „Úřad roku Půl na Půl – respekt k rovným příležitostem“ s neziskovými organizacemi 
Fórum  50%  a  Alternativa  50+.  Policejní  školy  a  jednotlivé  odbory  v rámci  své  působnosti 
spolupracují  s řadou  dalších  NNO.  Jak  již  bylo  uvedeno,  spolupráce  MZe  s NNO  je 
zaměřena  především  na  oblast  rozvoje  venkova.  MZV  navazuje  spolupráci  s českými 
i zahraničními  NNO  působícími  v oblasti  lidských  práv,  v roce  2014  spolufinancovalo 
vypracování studie „Jak zohlednit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů v rozvojových, 
humanitárních,  vzdělávacích  a  osvětových  projektech“
.  MPSV  spolupracovalo  v roce  2014 
se  zástupkyněmi  NNO  především  v souvislosti  s programem  PROGRESS  a  tvorbou 
Akčního  plánu  pro  vyrovnané  zastoupení  žen  a  mužů  v rozhodovacích  pozicích 
a souvisejících opatření“.  
MŽP v roce 2014 žádnou spolupráci s NNO nemělo,  MZd žádnou 
spolupráci  s NNO  ani  neplánuje.  Některé  resorty  s NNO  a  sociálními  partnery 
nespolupracují,  ale  mají  v plánu  projednat  tuto  otázku  v rámci  jednání  svých  pracovních 
skupin (MD). Případně se jedná o spolupráci nárazovou (MK, MF). MŠMT také dlouhodobě 
spolupracuje  s akademickými  pracovišti,  a  to  z Pedagogické  fakulty  Univerzity  Karlovy, 
Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity či NKC – Ženy a věda Sociologického ústavu 
AV ČR. 
Ukazuje  se,  že  také  v oblasti  spolupráce  resortů  s NNO  či  sociálními  partnery  v oblasti 
rovnosti  žen  a  mužů  není  napříč  resorty  zdaleka  jednotná.  V podstatě  odpovídá  míře 
angažovanosti v této oblasti, vůli zapojovat rovnost žen a mužů do vnitroresortních i vnějších 
politik. Existují přitom resorty, jejichž působnost (MŽP, MZd) nesouvisí s rovností žen a mužů 
pouze  zdánlivě,  a  spoluprací  s NNO  by  mohlo  dojít  k prohloubení  pochopení  těchto 
souvislostí. 
 
27 
 

Úkol č. 11 Minimálního standardu (všechny resorty) 
Většina  rezortů  uvedla,  že  vzdělávací  aktivity  v  oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  jsou  zařazeny 
do vstupního vzdělávání úvodního či následného pro všechny nově zaměstnance (MD, MF, 
MK,  MPO,  MO,  MMR,  MŠMT,  MV,  MZE,  MŽP,  MZV).  Rezort  MZD  pořádal  v roce  2014 
jednodenní  prezenční  kurzy  k  tématu  rovnosti  žen  a  mužů.  Většina  rezortů,  kromě  MZV, 
uvedla  i  požadované  konkrétní  počty  proškolených  osob  (MD,  MF,  MK,  MMR,  MO,  MPO, 
MŠMT,  MV,  MZE,  MŽP),  např.  na  MK  se  semináře  na  rovnost  žen  a  mužů  zúčastnilo  35 
nových zaměstnanců a zaměstnankyň. Většina rezortů realizovala v roce 2014 další odborné 
semináře či se účastnila externích workshopů v oblasti rovnosti žen a mužů. Pouze  MŠMT 
explicitně  uvedlo,  že  „v  roce  2014  nebyla  na  MŠMT  pro  velmi  nízký  zájem  realizována 
vzdělávací aktivita přímo zaměřená na oblast rovných příležitostí žen a mužů“. 
Úkol č. 12 Minimálního standardu (MLP) 
Pravidelné vzdělávání resortních koordinátorek/ů rovnosti žen a mužů zajišťuje Oddělení jak 
prostřednictvím  workshopů  v rámci  jím  realizovaných  projektů,  tak  zvaním  na  různé 
semináře  a konference týkající  se  tématu  rovnosti  žen  a  mužů  organizovaných  i  mimo  ÚV 
ČR.  Dá  se  říci,  že  v roce  2014  se  všechny  resorty  zúčastnily  alespoň  jednoho  workshopu 
či semináře  realizovaného  Oddělením.  (Více  také  kapitola  Resortní  koordinátorky 
a koordinátoři rovnosti žen a mužů). 
Úkol č. 13 Minimálního standardu (ČSÚ, všechny resorty) 
Statistické  údaje  ve  vztahu  k rovnosti  žen  a  mužů  jsou  každoročně  obsaženy  v ročence 
Zaostřeno  na  ženy  a  muže  v datech,  kterou  sestavuje  ČSÚ  na  základě  statistických  údajů 
jednotlivých resortů. 
Úkol č. 14 Minimálního standardu (MLP) 
Vyhodnocení  sledování  ukazatelů  pro  implementaci  Pekingské  akční  platformy  je 
každoročně zpracováno jako příloha Zprávy o rovnosti žen a mužů
B. 
Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 3 Aktualizovaných opatření (termín plnění 31. prosince 2015, všechny resorty) 
Některé resorty  mají  v plánu  zpracovat  svou  vlastní  koncepci  rovnosti  žen  a mužů  do  roku 
2020  během  roku  2015  (MD,  MK,  MF,  MSp,  MV,  MŽP)  nebo  zahájení  její  přípravy  zatím 
blíže nespecifikovaly (MMR, MZd, MZe, MPSV). Na MO je koncepce jakožto vnitřní předpis 
v přípravném  řízení.  MŠMT  podle  své  zprávy  již  zpracovalo  resortní  koncepci  rovnosti  žen 
a mužů  do roku  2020  a  byly  zahájeny  i  první  kroky  k její  implementaci.  Samotná  koncepce 
však  nebyla  doložena,  ani  na  ni  nebylo  odkázáno.  MZV  plánuje  využít  možnosti  čerpat 
finanční  prostředky  na  implementaci  Strategie  z OPZ  2014  –  2020.  V rámci  toho  by  pak 
případně  MZV  vytvořilo  také  svou  resortní  koncepci,  zřídilo  si  pozici  resortní/ho 
koordinátorky/a  rovnosti  žen  a  mužů  na  plný  úvazek,  apod.  Zapojit  se  podobně 
do stávajícího programového období bere v úvahu také MPSV. 
Je  zřejmý  krátký  časový  úsek,  který  uběhl  od  schválení  Strategie  k reportování  o  plnění 
úkolů  vyplývajících  z Minimálního  standardu  a  Aktualizovaných  opatření,  je  proto  pozitivní 
zprávou,  že  některé  resorty  plánují  začít  s tvorbou  resortní  koncepce  rovnosti  žen  a  mužů 
do roku 2020 během roku 2015.  
2.2.4.  Rovnost žen a mužů ve vztahu k dotační politice (úkol 8 Minimálního standardu
úkol  6  Aktualizovaných  opatření,  navazující  na  specifický  cíl  9  části 
Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie

A. 
Minimální standard 
Úkol č. 8 Minimálního standardu (všechny resorty) 
28 
 

Institucionální  výbor  měl  jako  jeden  z bodů  plánu  práce  na  rok  2014  spolupráci  s Řídícím 
orgánem  OP  LZZ,  kterým  je  MPSV,  na  přípravě  operačních  programů  příštího  období 
kohezní  politiky.  V rámci  tohoto  bodu  proběhla  v roce  2014  diskuze  mezi  členkami  a  členy 
výboru a zástupkyní Řídícího orgánu o podobě výzvy na zpracování genderové analýzy OPZ 
pro období 2014 – 2020. V plánu práce na rok 2015 má Institucionální výbor zhodnocování 
naplňování  rovnosti  žen  a  mužů  jako  horizontálního  principu  v operačních  programech 
vztahujících se k období  2014  –  2020,  přičemž si  vzal  za cíl  poskytovat  odbornou podporu 
Oddělení, které je gestorem ex-ante kondicionality rovnosti žen a mužů v těchto programech. 
Oddělení v roce 2014 spolupracovalo s příslušnými gestory ex-ante kondicionalit na přípravě 
jejich operačních programů, zejména s ohledem na horizontální prioritu rovnost žen a mužů. 
Odbor umění, literatury a knihoven MK do svých vyhlašovaných výběrových dotačních řízení 
kritérium  rovnosti  mužů  a  žen  nezahrnuje,  neboť  podle  něj  toto  kritérium  nemá  přímou 
souvislost  s kvalitou  toho  či  onoho  projektu.  Na  podporu  projektů  s genderovou  tématikou 
není  sice  zaměřen  žádný  z dotačních  okruhů  v působnosti  odboru  médií  a  audiovize  MK, 
tento odbor ale například dlouhodobě podporuje festivaly a filmové přehlídky, na kterých se 
filmy  zabývající  se  problematikou  genderu  uvádějí.  MK  poskytuje granty  na kulturní  aktivity 
realizované českými  subjekty  ve spolupráci  se  zahraničními  partnery.  Ze žádostí  podaných 
za  rok  2014  se  jedna  žádost  přímo  týkala  problematiky  rovnosti  žen  a  mužů.  Jiné  resorty 
(MD,  MŠMT,  MPO,  MSp,  MV,  Mze,  MŽP,  MPSV)  chápou  rovnost  žen  a  mužů  jako  jeden 
ze základních  principů,  který  je  aplikován  při  čerpání  evropských  fondů.  V roce  2014 
nerealizovalo  či  nepodporovalo  žádný  projekt  prosazující  rovnost  žen  a  mužů  MF,  MO 
a MZd. Na MŠMT byla v roce 2014 vyhlášena řada dotačních programů v různých odborech, 
které mj. přispívají k dodržování rovnosti žen a mužů. Dotační program na podporu činnosti 
NNO  působících  v oblasti  vzdělávání  v roce  2015  bude  v  Modulu  3  zaměřen  na  podporu 
polytechnického  vzdělávání  v mateřských  a  základních  školách  v  souvislosti  s Rokem 
technického vzdělávání  2015, který  má  mj. genderově vyvážit  vztah  k pracovním  a tvůrčím 
schopnostem  dětí  předškolního  a školního  věku.  MV  v roce  2014  dotovalo  programy 
zaměřené na ženy skrze odbor azylové a migrační politiky a odbor prevence kriminality. Dále 
byly v rámci dotačního programu MV podpořeny obce,  dobrovolnictví a prevence domácího 
násilí. Mze neplánuje na rok 2015 realizovat dotační program konkrétně zaměřený na oblast 
rovnosti  žen  a  mužů,  ale  spolupracuje  s  Evropským  zemědělským  fondem  pro  rozvoj 
venkova  v období  2014  –  2020  na podpoře  rozšiřování  a  diverzifikaci  ekonomických  aktivit 
ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru 
nezaměstnanosti,  podpořit  ženy  na  trhu  práce,  atp.  MZV  udělilo  v roce  2014  dotace 
na konkrétní  projekty  s explicitně  genderovým  aspektem.  Rovnost  žen  a  mužů  je  také 
samostatnou oblastí podpory OPLZZ (MPSV). 
B. 
Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 6 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. ledna 2015, MLP, MMR) 
MMR,  které  má  spolu  s ÚV  ČR  za  úkol  koordinovat  naplňování  horizontálního  principu 
rovnosti  žen  a  mužů  ve  všech  operačních  programech  vztahujících  se  k programovému 
období  2014  –  2020,  kromě  již  zmíněné  spolupráce  na  přípravě  a  vyjednávání  dotačních 
programů  a zapracování  principů  rovných  příležitostí  a  předběžné  podmínky  Rovnost  žen 
a mužů  do  všech  programů,  umožnilo  také  sdílení  informací  prostřednictvím  webového 
portálu  strukturalnífondy.cz.  MMR  deklaruje,  že  při  přípravě  programů  byly  a  při  jejich 
realizaci  dále  budou  tato  témata  zohledněna  ve  všech  fázích  tak,  aby  jednotlivé  programy 
dodržovaly  zákaz  diskriminace  a  podporovaly  rovný  přístup  k ženám  i  mužům.  Za  tímto 
účelem  je  v návaznosti  na  plnění  příslušných  předběžných  podmínek  určena  u  každého 
řídícího  orgánu  kontaktní  osoba  či  osoby,  které  mají  tuto  věc  na  starosti.  Nebude  možné 
podpořit projekt s negativním vlivem na rovnost mezi muži a ženami, nediskriminaci a rovné 
zacházení.  
Všechny dosud výše uvedené úkoly souvisí také s horizontálními prioritami Strategie, kterými 
jsou  genderové  stereotypy  a  vztahy,  legislativa  v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů,  sběr 
statistických dat, muži a rovnost žen a mužů, spolupráce s partnery. Co se týká genderových 
29 
 

stereotypů  a  vztahů,  jedná  se  o  horizontální  prioritu,  která  je  pro svou  povahu  nejobtížněji 
zachytitelná a vyhodnotitelná. Obecně lze říci, že všechna opatření, která skutečně podporují 
větší rovnost žen a mužů tak, že mají stejný přístup ke stejným opatřením, pomáhají potírat 
genderové  stereotypy.  Pokud  však  budou  například  opatření  na  slaďování  pracovního 
a soukromého  života  primárně  nabízena  ženám,  k narušování  genderových  stereotypů 
nedojde, protože péče o rodinu a blízké bude nadále spojována především s nimi. Na druhou 
stranou  zřízením  dětské  skupiny  při  resortech  lze  napomoci  tomu,  že  budou-li  ji  využívat 
muži zde zaměstnaní, budou to oni, kdo bude více času trávit se svými dětmi. Horizontální 
priority  týkající  se  sběru  statistických  dat,  legislativy  a  spolupráce  s partnery  se  pak  výše 
zmíněná opatření týkají bezprostředně. 
2.3. Doporučení  Rady  k oblasti  institucionálního  zabezpečení  rovnosti  žen  a mužů 
v ČR 
Zapojení  Rady  do  monitorování  naplňování  Strategie  a  Aktualizovaných  opatření  vychází 
ze specifického úkolu č. 7 části Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie. 
Z předchozího  souhrnu  plnění  úkolů  Minimálního  standardu  a  Aktualizovaných  opatření
které  se  týkají  institucionálního  zabezpečení  rovnosti  žen  a  mužů,  vyplynuly  následující 
doporučení Rady: 
A.  Doporučení pro všechny resorty: 
  V návaznosti  na  úkol  č.  11  Minimálního  standardu  a  specifický  cíl  č.  4,  5  a  8  části 
Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie zajistit maximální účast 
všech relevantních osob na školeních pořádaných Oddělením;  
  V návaznosti  na  úkol  č.  6  Minimálního  standardu  a  specifický  cíl  č.  4  a  5  části 
Institucionálního  zabezpečení  rovnosti  žen  a  mužů  Strategie  důsledněji  vykonávat 
činnost pracovních skupin k rovnosti žen a mužů a dodržovaly daný minimální počet 
setkání  (čtyři).  Jednání  online  by  mělo  být  spíše  výjimečné,  odůvodněné  a  taktéž 
doložené zápisem; 
  V návaznosti  na  úkol  č.  10  Minimálního  standardu  zahájit  či  prohloubit  svoji 
spolupráci  s neziskovým,  či  akademickým  sektorem,  příp.  se  sociálními  partnery 
v oblasti rovnosti žen a mužů; 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  5  části  Institucionálního  zabezpečení  rovnosti  žen 
a mužů  Strategie  se  obracet  na  gestora  rovnosti  žen  a  mužů  (Oddělení)  ve  věcech 
poradních a konzultačních; 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  3,  5,  6  a  9  části  Institucionálního  zabezpečení 
rovnosti  žen  a  mužů  Strategie  využívat  možností,  které  skýtá  Operační  program 
zaměstnanost,  a  zpracovaly  a  podaly  projekty,  které  se  budou  týkat  prosazování 
rovnosti žen a mužů v resortu; 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  5  části  Institucionálního  zabezpečení  rovnosti  žen 
a mužů Strategie se obracet v případě zájmu o účast na jednání některého z výborů 
či pracovní skupiny Rady na sekretariát Rady (Oddělení); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  7  Minimálního  standardu  zveřejňovat  své  Resortní  priority 
a postupy  při  prosazování  rovnosti  žen  a mužů  či  jiné  koncepční  dokumenty  pro  tu 
oblast na svých webových stránkách; 
  V návaznosti na úkol č. 4 Minimálního standardu a úkol č. 5 Aktualizovaných opatření 
revidovat  možnosti  sběru  statistických  dat  týkajících  se  fyzických  osob,  zejména 
s ohledem na možnost rozšíření o kategorii pohlaví; 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  5  a  6  části  Institucionálního  zabezpečení  rovnosti 
žen  a mužů  Strategie  a také v návaznosti  na  usnesení  vlády  ČR  ze dne  20.  dubna 
2005 č. 464 posílit pozice resortních koordinátorek/ů rovnosti žen a mužů, k rozšíření 
jejich  pracovního  úvazku  a  efektivnějšímu  ukotvení  v rámci  organizační  struktury 
resortu; 
  V návaznosti  na  úkol  č.  5  Minimálního  standardu  a  cíl  č.  3  části  Institucionálního 
zabezpečení  rovnosti  žen  a  mužů  Strategie  důsledněji  uplatňovat  gender 
30 
 


mainstreaming  vč.  nástroje  hodnocení  dopadů  na  rovnost  žen  a mužů,  za  využití 
Metodiky. 
B.  Doporučení pro jednotlivé resorty: 
  V návaznosti  na  úkol  č.  4  Aktualizovaných  opatření  vypracovat  podrobnější  zprávu 
s obsáhlejší  argumentací  a  konkrétními  návrhy  a doporučeními,  která  by  přispěla 
k tomu,  aby  se  daly  sledovat  výdaje,  které  mají  dopad  na  rovnost  žen  a  mužů. 
Součástí zprávy by měla být také podrobnější analýza toho, jak tyto možnosti navázat 
na návrh státního rozpočtu a střednědobého výhledu státního rozpočtu (MF); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  12  Minimálního  standardu  a  úkol  č.  2  Aktualizovaných 
opatření pokračovat ve školení resortů k používání Metodiky a k samotnému principu 
gender impact assessmentu (MLP); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  3  a  12  Minimálního  standardu  a  specifický  cíl  č.  8  části 
Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů  Strategie pokračovat v setkávání 
s resorty,  jejichž  obsahem  je  diskuze  o  způsobu  vyhodnocení  cílů  Strategie  a  úkolů 
v Aktualizovaných opatřeních (MLP). 
3.  Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 
3.1. 
Vývoj v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 
3.1.1. Vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 
V květnu  2014  se  uskutečnily  volby  do  Evropského  parlamentu.  Česká  republika  volila 
celkem  21  poslanců  a  poslankyň.    Voleb  se  zúčastnilo  39  politických  subjektů,  na  jejichž 
kandidátních  listinách  bylo  622  mužů  a  227  žen  (což  odpovídá  26,7%  zastoupení  žen 
na kandidátních  listinách).28  Zvoleno  bylo  celkem  16  mužů  a  5  žen.  Zastoupení  žen 
v Evropském  parlamentu  za  ČR  tedy  tvoří  23,8  %,  což  představuje  jednu  z nejnižších  měr 
zastoupení  zvolených  europoslankyň  v rámci  členských  států  EU  (nižšího  zastoupení 
dosáhly  jen  Lotyšsko  s 9  %,  Kypr  se  17  %  a  Maďarsko  s 19  %).  V celkem  12  zemích 
zastoupení  zvolených  žen  přesáhlo  40%  hranici  (Dánsko,  Estonsko,  Španělsko,  Francie, 
Chorvatsko, Itálie,  Malta,  Nizozemí,  Rakousko, Finsko,  Švédsko  a Velká Británie).  Celkové 
zastoupení  žen  v Evropském  parlamentu  v roce  2014  vzrostlo  na  37  %  oproti  předchozím 
35 %  v roce  2009.  V Evropském  parlamentu  tak  pokračoval  trend  mírného  nárůstu 
zastoupení žen (viz graf níže). 
Graf č. 1: Zastoupení žen a mužů v Evropském parlamentu 
Zdroj: Evropský parlament.29 
                                                
28 Blíže viz Fórum 50 %: 
<http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/analyza_vysledky_ep_2014.pdf>.  
29 Dostupná na: European parliament: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/gender-
balance.html>.
  
31 
 


Ve  dnech  10.  a  11.  října  2014  proběhly  volby  do  Senátu  Parlamentu  ČR  ve  27  volebních 
obvodech.  Ve  2.  kole  senátních  voleb  bylo  zvoleno  celkem  5  senátorek.  Zastoupení  žen 
v Senátu Parlamentu ČR se v roce 2014 zvýšilo ze 17,3 % na 18,5 % (celkem 15 senátorek) 
v důsledku doplňovacích voleb na Praze 10, kde zvítězila kandidátka Strany zelených Ivana 
Cabrnochová. 30 
V roce  2014  také  proběhly  volby  do  obecních  zastupitelstev,  v nichž  kandidovalo  celkem 
157 191 mužů a 76 284 žen. Zastoupení žen mezi kandidujícími tedy tvořilo 32,7 %. Zvoleno 
bylo  celkem  45 264  mužů  a  16 857  žen  a  zastoupení  žen  mezi  osobami  zvolenými 
do obecních zastupitelstev tedy tvoří 27,1 %. Ženy byly  ve volbách tedy méně úspěšní než 
muži, a to zejména z toho důvodu, že na většině kandidátních listin byly umístěny na nižších 
příčkách  než  muži.    Přesto  pokračoval  trend  postupného  nárůstu  zastoupení  žen  mezi 
kandidujícími i zvolenými osobami (viz graf níže). 
Graf č. 2: Vývoj zastoupení žen mezi kandidujícími a zvolenými ve volbách do zastupitelstev 
obcí. 
 
Zdroj: ČSÚ. 
Dle  analýzy  nestátní  neziskové  organizace  Fórum  50  %  nadále  také  platí,  že  s velikostí 
města se zpravidla snižuje podíl  žen  v zastupitelstvu. 31 Ze statutárních měst dosáhly  ženy 
nejvyššího  zastoupení  v Havířově  –  37,2  %.  Naopak  nejnižšího  zastoupení  dosáhly  ženy 
v Českých Budějovicích (15,6 %). Co se týče zastoupení žen v radách obcí a mezi starosty 
a starostkami, tak tato data nejsou v ČR v současnosti systematicky shromažďována. 
V návaznosti na programové prohlášení vlády ČR a v návaznosti na Plán legislativních prací 
vlády  na  zbývající  část  roku  2014  MV  zpracovalo  návrh  novely  volebních  zákonů 
zavádějících  tzv.  zipové  pravidlo  pro  zastoupení  žen  a  mužů  na  kandidátních  listinách 
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Návrh novely 
volebních  zákonů  obsahuje  podmínku,  že  na  kandidátních  listinách  mají  být  v první  dvojici 
a každé následující trojici  zastoupena obě pohlaví s tím, že celkové zastoupení  žen i mužů 
na  kandidátních listinách má být  minimálně  30 %.  V případě  nesplnění  této  podmínky  mají 
kandidující  subjekty  přijít  o  část  státních  příspěvků  na  získaný  mandát.  Návrh  novely 
volebních  zákonů  směřuje  k tomu,  aby  se  ČR  připojila  k řadě  dalších  evropských 
i mimoevropských  zemí,  které  zavedla  legislativní  pravidla  pro  zastoupení  žen  a  mužů 
na kandidátních  listinách.32  Do  meziresortního  připomínkového  řízení  byl  návrh  novely 
volebních  zákonů  rozeslán  v srpnu  2014.  V rámci  meziresortního  připomínkového  řízení 
                                                
30 Blíže viz <http://padesatprocent.cz/cz/tz-v-senatu-zasedne-6-novych-zen-od-fora-50-a-mistopredsedkyne-
senatu-dostaly-ruzi>.
  
31 Blíže viz 
<http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/analyza_komunal_2014_vysledky_fin.pdf>.  
32 Seznam zemí, která zavedla legislativní pravidla pro zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách je 
k dispozici zde: <http://www.quotaproject.org/>.  
32 
 

navrhl  ministr  pro  lidská  práva,  rovné  příležitosti  a  legislativu  z důvodu  zvýšení  efektivity 
návrhu  novely  volebních  zákonů,  aby  se  pravidla  pro  zastoupení  žen  a  mužů 
na kandidátních  listinách  vztahovala  také  na  volby  do  Evropského  parlamentu  a  na  volby 
do zastupitelstva  hlavního  města  Prahy.  Rovněž  navrhl  rozšíření  finančních  sankcí 
na snížení  stálého  příspěvku  (nejen  příspěvku  na  mandát).  Do  konce  roku  2014  nebyly 
připomínky vypořádány a materiál nebyl vládě ČR předložen. 
Tématu  nízkého  zastoupení  žen  v politice  se  dlouhodobě  věnuje  nestátní  nezisková 
organizace Fórum 50 %. Ta v roce 2014 uspořádala řadu akcí za účelem zvyšování osvěty 
v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, k nimž např. patřily: 
  tisková  konference  s názvem  „Evropa  pro  ženy,  ženy  pro  Evropu“  (dne  24.  dubna 
2014)33 ; 
  seminář s názvem „Kvóty ve Skandinávi  – zkušenosti z praxe“ (dne 14. října 2014)34; 
  debatní setkání s názvem „Ženy v politice po roce 1989“ (dne 15. prosince 2014)35.  
3.1.2. Vyrovnané zastoupení žen a mužů ve státní správě 
Státní  správa se nadále vyznačuje vysokou  mírou  vertikální  segregace dle pohlaví.  V nově 
ustavené  vládě  ČR  jmenované  v lednu  2014  zasedly  3  ženy  (Věra  Jourová  na  MMR, 
Michaela  Marksová  na  MPSV  a  Helena  Válková  na  MSp).  Zastoupení  žen  mezi  členkami 
a členy  vlád  ČR  tak  v lednu  2014  tvořilo  17,6  %,  což  představuje  mírný  nárůst  oproti 
předchozí  vládě  ČR  Jiřího  Rusnoka,  v jehož  kabinetu  zasedala  pouze  jedna  žena  (což 
odpovídá pouze 6,7% zastoupení).  
K 31.  prosinci  2014  ze  107  pozic  náměstků  a  náměstkyň  zastávaly  27  žen.  Na  této  úrovni 
řízení tak došlo oproti roku 2013 z nárůstu zastoupení žen ze 14,1 % na 25,2 %. Nadále platí 
pravidlo,  že  směrem  dolů  v  hierarchii  rozhodovacích  pozic  ve  státní  správě  relativní 
zastoupení  žen  roste  –  zastoupení  žen  na  úrovni  ředitelek  a  ředitelů  odborů  bylo  136  žen 
z celkového  počtu  455,  což  odpovídá  29,9 %  zastoupení  žen,  a  na  úrovni  vedoucích 
oddělení  působilo  celkem  541  žen  z celkového  počtu  1 241,  což  představuje  43,6% 
zastoupení žen na této úrovni vedení.  
3.1.3. Projektové aktivity MPSV 
V roce  2014  pokračovala  realizace  projektu  MPSV  s názvem  „Příprava  Akčního  plánu 
pro vyrovnané  zastoupení  žen  a  mužů  v rozhodovacích  pozicích  a dalších  souvisejících 
opatření
“  (dále  jako  „Projekt  vyrovnané  zastoupení“)  který  je  financován  z   programu 
Evropské  komise  PROGRESS.  Hlavním  cílem  Projektu  vyrovnané  zastoupení  je  příprava 
Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2015 
–  2017  
(dále jako „Akční  plán  pro  vyrovnané  zastoupení“).  Jeho účelem  je prostřednictvím 
konkrétních  úkolů  uložených  institucím  státní  správy  přispět  k procesu  vyrovnávání 
zastoupení  žen  a mužů  v rozhodovacích  pozicích  v naší  společnosti.  Do  přípravy  Akčního 
plánu  pro  vyrovnané  zastoupení  jsou  zapojeni  odbornice  a  odborníci  z akademické  sféry, 
nestátních neziskových organizací, obchodních společností a sociálních partnerů. Akční plán 
by měl být vládě ČR předložen v první polovině roku 2015. 
V rámci Projektu vyrovnané zastoupení byly v roce 2014 realizovány tyto workshopy a kulaté 
stoly: 
  workshop  s názvem  „Jak  docílit  vyrovnaného  zastoupení  žen  a  mužů 
v rozhodovacích pozicích“ (dne 19. června 2014)36; 
  workshop  k analýze  možností  nastavení  systému  služeb  péče  o  děti  (dne  20.  října 
2014); 
  kulatý stůl k představení Akčního plánu (dne 24. listopadu 2014)37. 
                                                
33 Blíže viz <http://padesatprocent.cz/cz/tiskova-konference-24-4-evropa-pro-zeny-zeny-pro-evropu>.  
34 Blíže viz <http://padesatprocent.cz/cz/prezentace-kvoty-seminar-141014>.  
35 Blíže viz <http://padesatprocent.cz/cz/debatni-setkani-zeny-v-politice-po-roce-1989-2>.  
36 Blíže viz <http://www.mpsv.cz/files/clanky/18304/TZ_190614b.pdf>.  
33 
 

3.1.4. Vyrovnané zastoupení žen a mužů v diplomatických pozicích 
V uplynulém  roce  pokračoval  mírný  pokles  zastoupení  žen  mezi  diplomaty  a  diplomatkami. 
V roce 2014 byly ženy na těchto pozicích zastoupeny 35 %, což představuje pokles o 2 p.b. 
oproti roku 2013 a o 6 p.b. oproti roku 2012. Zároveň však dle údajů MZV došlo k mírnému 
nárůstu zastoupení žen na pozicích vedoucí zastupitelského úřadu, a to z 15 % v roce 2013 
na  současných  18  %.  Dlouhodobě  se  ovšem  zastoupení  žen  na  těchto  pozicích  pohybuje 
mezi 15 a 20 % a nedochází k výraznějším změnám.  
3.1.5. Vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení obchodních společností 
V roce  2014  pokračoval  proces  projednávání  směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady 
o zlepšení genderové  vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady 
společností  kotovaných  na burzách  a o souvisejících  opatřeních  (dále  jako  „Směrnice 
o genderové  vyváženosti“),  kterou  předložila  Evropská  komise  dne  12.  listopadu  2012. 
S ohledem  na  priority  nové  vlády  ČR  v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů,  včetně  vyššího 
zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, a na základě usnesení Rady z jejího zasedání dne 
26.  srpna  2014  iniciovalo  Oddělení  diskusi  o  revizi  rámcové  pozice  k Návrhu  směrnice 
a zpracovalo  návrh  aktualizované  rámcové  pozice,  která  Návrhu  směrnice  vyjadřuje 
podporu. Aktualizovaná rámcová pozice byla projednána v podskupině pro lidská práva RKS 
MLP.  Ze  strany  MSp  byly  vzneseny  zásadní  připomínky,  které  se  nepodařilo  vypořádat 
na úrovni  RKS  MLP  ani jednání  Výboru  pro  EU  na  pracovní  úrovni.  V prosinci  2014  byla 
aktualizovaná rámcová pozice projednána vládou ČR, která rozhodla o setrvání na současné 
negativní pozici.  
Z  údajů  Evropské  komise  z roku  2014  hodnotících  vývoj  v oblasti  zastoupení  žen  a  mužů 
v rozhodovacích pozicích ve vedení obchodních společností kotovaných na burzách vyplývá, 
že  zastoupení  žen  v těchto  pozicích  zůstává  nadále  velmi  nízké  (průměr  EU  činí  20,2  %) 
a že existují výrazné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Česká republika ve srovnání 
(viz  graf  níže)  obsadila  po  Maltě  druhé  nejhorší  místo  s 3,5%  zastoupením  žen  v těchto 
pozicích.  Nejvyšší  míry  zastoupení  žen  v rozhodovacích  pozicích  obchodních  společností 
kotovaných  na burzách  dosahují  zpravidla  země,  která  přijala  cílená  opatření  za  účelem 
dosažení vyrovnaného zastoupení (kvóty).38  
3.1.6. Vyrovnané zastoupení žen a mužů v soudnictví 
Celkové  zastoupení  soudkyň  na  všech  úrovních  soudů  v roce  2014  činilo  61  %,  což  je 
shodné  zastoupení  jako  v roce  předchozím.  Nejvíce  soudkyň  (66  %)  je  zastoupeno 
na nejnižší  úrovni,  tedy  na  okresních  soudech.  Celkové  procentní  zastoupení  soudkyň 
ve vedoucích  funkcích  na  všech  úrovních  soudů  v roce  2014  činilo  40  %,  což  je  o  celých 
6 p.b.  méně  než  v roce  předcházejícím.  V rámci  všech  úrovní  soudů  je  mnohem  více 
soudkyň  ve  funkcích  místopředsedkyň  (44  %)  než  ve  funkcích  předsedkyň  soudů  (35  %). 
Zjednodušeně se dá říci, že čím vyšší úroveň soudu, tím menší zastoupení žen ve funkcích 
předsedkyň  a  místopředsedkyň.  Výjimku  představuje  Nejvyšší  soud,  jehož  předsedkyní  je 
žena.  
Zatímco  na  soudech  došlo  k poklesu  zastoupení  žen  ve  vedoucích  funkcích,  na  státních 
zastupitelstvích  zůstal  poměr  žen  stejný  jako  v předcházejícím  roce.  Státních  zástupkyň 
ve vedoucích funkcích na všech úrovních státních zastupitelství činí v roce 2014 50 %. 
 
                                                                                                                                                   
37 Blíže viz <http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/avizo-v-parlamentu-
dojde-k-predstaveni-pripravovaneho-akcniho-planu-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-rozhodovacich-
pozicich--124696/>.
  
38 Blíže viz <http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf>.
  
34 
 

3.2. Vyhodnocení  průběžného  plnění  Aktualizovaných  opatření  a  Minimálního 
standardu v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 
A. 
Minimální standard 
Úkoly  v oblasti  vyrovnaného  zastoupení  žen  a  mužů  v rozhodovacích  pozicích  Minimální 
standard neobsahuje. 
B.  
Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 7 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MLP, MPSV) 
V roce  2014  pokračovala  příprava  Akčního  plánu  pro  vyrovnané  zastoupení,  na  které 
spolupracuje  Oddělení  s MPSV  a  Politickým  výborem.  Akční  plán  byl  prezentován 
na kulatém  stolu  dne  24.  listopadu  201439  a  měl  by  být  vládě  ČR  předložen  k projednání 
začátkem roku 2015. 
Úkol č. 8 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, všechny resorty) 
Přestože Aktualizovaná opatření ukládají členům a členkám vlády přijímat pozitivní opatření 
dle  §  16  odst.  3  zákoníku  práce,  většina resortů  tato  opatření  cíleně  nevyužívá  a ženy 
na úrovni  náměstkyň  a  ředitelek  zůstávají  v rámci  státní  správy  nadále  výrazně 
podreprezentovány.  Výjimku  tvoří  MPO,  které  uvádí,  že  má  ve  vnitřním  předpisu  pozitivní 
opatření výslovně upravena a v případě shodných předpokladů pro výkon dané funkce u více 
kandidátů a kandidátek dostává přednost méně zastoupené pohlaví. Např. MF uvádí, že je 
připraveno pozitivní opatření uplatňovat, ale že zatím nedošlo k situaci, kdy by se na jedno 
místo hlásil uchazeč a uchazečka se stejnou kvalifikací a zkušeností. Vyrovnané zastoupení 
žen  a  mužů  v rámci  jednotlivých  úrovní  vedení  tak  zůstává  výjimkou  (např.  MK  dosahuje 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů na pozici náměstků/náměstkyň).  
Obdobně nejsou pozitivní opatření uplatňována ani ve vedení státních podniků a akciových 
společnostech s většinovým vlastnickým podílem státu, kde zastoupení žen zůstává nadále 
velmi nízké. Část resortů (MD, MF a MZe) informace u zastoupení žen a mužů jmenovaných 
za  jejich  resort  do  státních  podniků  a  akciových  společností  s většinou  majetkovou  účastí 
státu vůbec neuvádí. 
3.3. Doporučení Rady v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích 
A. Doporučení pro všechny resorty: 
  V návaznosti  na  úkol  č.  8  Aktualizovaných  opatření  ukotvit  povinnost  využívat 
pozitivní opatření dle § 16 odst. 3 zákoníku práce v příslušných vnitřních předpisech; 
  V návaznosti  na  úkol  č.  8  Aktualizovaných  opatření  vést  přehled  zastoupení  žen 
a mužů  v dozorčích  a  správních  radách  státních  podniků  a  akciových  společností 
s většinou  majetkovou  účastí  státu  a  tento  přehled  zveřejňovat  na  internetových 
stránkách resortů. 
B. Doporučení pro jednotlivé resorty: 
  V návaznosti na úkol č. 8 Aktualizovaných opatření a v návaznosti na specifické cíle 
č.  1  a  3  strategické  oblasti  Vyrovnané  zastoupení  žen  a  mužů  v rozhodovacích 
pozicích  Strategie  vládě  ČR  předložit  návrh  zákona  o  výběru  odborníků  a  odbornic 
do funkcí ředitelů a ředitelek a členů a členek dozorčích rad státních podniků a členek 
a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem, který by obsahoval cílená 
opatření  za  účelem  dosažení  alespoň  40%  zastoupení  žen  i  mužů  a  objektivní 
a transparentní pravidla pro výběr těchto pozic (MF); 
                                                
39 Blíže viz <http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/avizo-v-parlamentu-
dojde-k-predstaveni-pripravovaneho-akcniho-planu-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-rozhodovacich-
pozicich--124696/>.
  
35 
 

  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  1  strategické  oblasti  Vyrovnané  zastoupení  žen 
a mužů  v rozhodovacích  pozicích  Strategie  dokončit  přípravu  novely  volebních 
zákonů zavádějících tzv. zipové pravidlo pro zastoupení žen a mužů na kandidátních 
listinách a předložit návrh novely vládě ČR (MV). 
 
4.  Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání 

4.1. Vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání 
4.1.1.  Zaměstnanost a nezaměstnanost žen a mužů v roce 2014 
Celková  zaměstnanost  se  ve  4.  čtvrtletí  2014  zvýšila  proti  stejnému  období  roku  2013 
o 59,3 tis. osob,  míra  zaměstnanosti  15  –  64  letých  dosáhla  69,8 %  a  meziročně  vzrostla 
o 1,5 procentního  bodu.  Míra  zaměstnanosti  (podíl  počtu  zaměstnaných  osob  ve  skupině 
15 -  64letých)  dosáhla  69,8 %  a  ve  srovnání  se  4. čtvrtletím  roku  2013  vzrostla 
o 1,5 procentního  bodu.  Míra  zaměstnanosti  mužů  se  zvýšila  o  1,4  procentního  bodu 
na 77,5 %,  míra  zaměstnanosti  žen  vzrostla  o  1,6 procentního  bodu  na  61,8 %.40 
Zaměstnanost mužů tedy zůstává vyšší než zaměstnanost žen. Cílem definovaným v rámci 
Strategie  Evropa  2020  je  dosažení  75 %  zaměstnanosti  žen  a mužů  ve  věku  od 20 do 64 
let.41 Specifickým národním cílem ČR v rámci Strategie Evropa 2020 je potom dosažení míry 
zaměstnanosti  žen  v horizontu  roku  2020  ve  výši  minimálně  65 %  (přitom  celkové  míry 
zaměstnanosti  má  být  ve  stejném  časovém  horizontu  dosaženo  ve  výši  75 %)42.  Tento 
ukazatel  převzala  také  Vládní  strategie  pro  rovnost  žen  a  mužů  v České  republice  na  léta 
2014-2020, která rovněž přepokládá dosažení míry zaměstnanosti žen (20 - 64 let) do roku 
2020 na úrovni 65 %. 
Počet  nezaměstnaných  osob  se  podle  metodiky  Mezinárodní  organizace  práce  (ILO) 
meziročně  snížil  o  50,1  tis.  osob,  počet  dlouhodobě  nezaměstnaných  se  snížil  o  8,9  tis. 
osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15 - 64 letých meziročně klesla o 1,0 procentního bodu 
a  činila  5,8 %.  Ve  4.  čtvrtletí  roku  2014  dosáhl  počet  nezaměstnaných  osob  hodnoty 
305,3 tis., z toho 161,2 tis. žen, to znamená, že nezaměstnaných žen bylo o více než 17 tis. 
více než  mužů.  Obecným  cílem  definovaným  v rámci  Strategie  je snížení  nezaměstnanosti 
oproti výchozímu stavu, a to zejména ve specifických věkových kategoriích (tj. kde je jejich 
nezaměstnanost výrazně vyšší než nezaměstnanost mužů).43  
4.1.2.  Gender pay gap  
K definici gender pay gapu neboli rozdílu v odměňování žen a mužů odkazujeme na dřívější 
Zprávu  o  rovnosti  žen  a  mužů  v  České  republice.44  Usilovat  o  stejnou  odměnu  za  stejnou 
nebo srovnatelnou práci je součástí Programového prohlášení vlády schváleného usnesením 
vlády ze dne 12. února 2014 č. 96.  
Údaje ČSÚ za rok 2013 vykazují průměrnou hrubou měsíční mzdu mužů ve výši 29 250 Kč 
a průměrnou hrubou měsíční mzdu žen za stejné období ve výši 22 955 Kč. Hodnotu gender 
pay gap tak lze podle těchto údajů stanovit na 21,5 % (tzn. průměrná hrubá měsíční mzda 
mužů  byla  v  roce  2013  vyšší  o  21,5  %  než  mzda  žen).  Při  srovnání  tohoto  údaje 
                                                
40 Blíže viz ČSÚ, Historicky nejvyšší míra zaměstnanosti. Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků 
VŠPS – 4. čtvrtletí 2014. 2015 [online] [cit. 2015-31-03] URL: 
<https://www.czso.cz/documents/11350/20568057/czam020315.docx/1aaff146-054a-4abb-8ca3-
0ea278b6ef65?version=1.0.>.
 
41 Blíže viz Vláda ČR, Strategie Evropa 2020 [online] [cit. 2015-31-03] URL:  <http://www.vlada.cz/cz/evropske-
zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/>.
 
42 Blíže viz Vláda ČR, Strategie Evropa 2020 a ČR [online] [cit. 2015-31-03] URL: 
<http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/>.  
43 Data o stavu nezaměstnanosti podle pohlaví ve specifických věkových kategoriích za rok 2014 nebyla v době 
psaní Souhrnné zprávy o plnění priorit dostupná. 
44 Blíže viz MPSV, Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2012 v České republice. 2013. [online] [cit. 2015-27-02] 
URL: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/15492/zprav_rovnost_2012.pdf>.   
36 
 

s předchozím rokem lze pozorovat jen nepatrné snížení rozdílu v odměňování mužů (za rok 
2012 vykazuje Eurostat údaj 22 %45 a ČSÚ údaj 21,6 %46). 
Tyto  rozdíly  jsou  takřka  nepozorovatelné  u  nejnižších  výdělků  v oblasti  kolem  minimální 
mzdy.  S vyšší  mzdou  ale  rychle  rostou,  26  %  žen  pobírá  mzdu  nižší  než  2/3  celkového 
mediánu, což je mezinárodně uznávaná hranice nízkého výdělku; u mužů je to pouze 15 %. 
Největší rozdíly ve výdělcích u obou pohlaví můžeme zaznamenat u nejvyšších výdělků, kde 
pouze 1 % žen vydělává víc než 73 tisíc hrubé měsíční mzdy, zatímco u mužů je to 3,25 %.47 
Signifikantní  je  působení  faktoru  věku  na  mzdovou  úroveň.  Ve  zřejmé  souvislosti 
s odchodem  žen  na  mateřskou,  resp.  rodičovskou  se  mediánová  mzda  u  žen  po  třicítce 
propadá.  Nízká  výdělková  úroveň  je  u  žen  středního  věku  s malými  dětmi  (3–6  let)  navíc 
kombinovaná  s vysokou  nezaměstnaností,  která  je  trojnásobná  proti  ženám  bezdětným. 
To má výrazný dopad na životní úroveň především těch žen, které nežijí s partnerem.48 
V roce 2014 proběhl již čtvrtý ročník mezinárodní akce Equal pay day, tj. Den rovnosti platů 
žen  a  mužů.  Jeho  cílem  je  zvýšit  povědomí  o  přetrvávajícím  rozdílu  v  odměňování  mužů 
a žen.  Den  rovnosti  platů  žen  a  mužů  se  stanovuje  tak,  že  je  spočítáno,  o  kolik  dní  navíc 
musí  ženy  pracovat,  aby  dosáhly  stejného  příjmu  jako  muži.  Tento  den  připadl  v  minulém 
roce na 24. dubna. U příležitosti tohoto dne uspořádala osvětovou akci nevládní organizace 
Business  and  Professional  Women49,  avšak  jinak  zůstal  tento  den  téměř  bez  povšimnutí, 
a to i přesto, že ČR má jeden z nejvyšších rozdílů v odměňování žen a mužů v EU. 
4.1.3.  Horizontální a vertikální segregace na trhu práce 
Jak  ukazují  statistiky,  přetrvává  na  českém  pracovním  trhu  nerovnoměrné  zastoupení  žen 
a mužů  v hierarchii  organizací  (vertikální  segregace)  i  jednotlivých  pracovních  sektorech 
(horizontální segregace).50 Přitom platí, že ženy jsou vždy zastoupeny více na těch pozicích, 
které  jsou  finančně  méně  ohodnocené,  tedy  v nižších  pozicích  či  hůře  hodnocených 
sektorech (například  zdravotní  a sociální  péče,  vzdělávání,  ubytování,  apod.,  zatímco muži 
jsou  zastoupeni  nejčastěji  v oblasti  stavebnictví,  těžby,  dopravy  atd.).51  Ženy  jsou  dle  dat 
dostupných  z ČSÚ  zastoupeny  z více  než  80 % v odvětví  činnosti  domácností  jako 
zaměstnavatelů
,  nejméně  potom  v odvětví  stavebnictví,  kde  se  jejich  zastoupení  pohybuje 
pod 10 %.52 Rozložení zastoupení žen a mužů v jednotlivých odvětvích kopíruje do  značné 
míry genderové stereotypy ve společnosti. 
Důsledkem  vertikální  segregace  jsou  kromě  horšího  finančního  ohodnocení  také  například 
nízká míra zastoupení žen na vedoucích pozicích (více viz kapitola Vyrovnané zastoupení 
žen  a  mužů  v rozhodovacích  pozicích),  omezení  pracovních  možností  (předpoklad  nižší 
kvalifikace  na nižších  pracovních  pozicích)  a  další.  Důsledkem  segregace  horizontální  jsou 
potom  pro ženy  opět,  kromě  horšího  finančního  ohodnocení,  také  horší  ohodnocení 
statusové,  či snížená  možnost  kariérního  postupu  (na  rozdíl  od  stejných  pozic,  do  kterých 
jsou obsazováni nejčastěji muži). 
                                                
45 Blíže viz Eurostat, Gender pay gap in unajusted form2013. [online] [cit. 2014-07-03] URL:  
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/earnings/main_tables>.   
46 Blíže viz ČSÚ, Zaostřeny na ženy a muže 2013. 2013. [online] [cit. 2014-04-02] URL: 
<https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2013-j7b2up4uwn>.   
47 Blíže viz ČSÚ, Kulatý stůl na téma ženy v práci (Women at work). 2015 [online] [cit. 2015-13-02] URL: 
<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/kulaty_stul_na_tema_zeny_v_praci_women_at_work>. 
48  Blíže  viz  ČSÚ,  Kulatý  stůl  na  téma  ženy  v práci  (Women  at  work).  2015  [online]  [cit.  2015-13-02]  URL: 
<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/kulaty_stul_na_tema_zeny_v_praci_women_at_work>. 
49 Blíže  viz  Equal  Pay  Day,  5.  ročník  konference  úspěšných  žen.  2015  [online]  [cit.  2015-13-02]  URL: 
<http://www.equalpayday.cz/epd-2010-2014/epd-2014/>. 
50 Blíže viz ČSÚ, Gender: základní pojmy. URL: <https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy>. 
51 Blíže 
viz 
ČSÚ, 
Zaostřeno 
na 
ženy 

muže 
2013 
[online] 
[cit. 
2015-06-03] 
URL: 
<http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/6D0027D685/$File/1413134407.pdf>.  
52 Blíže viz ČSÚ, Práce a mzdy: Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) [online] [cit. 
2015-06-03] URL: <https://www.czso.cz/documents/10180/25385875/16814430+1413134407.pdf/f2160ee8-
7e29-4bed-8154-2ffaa38af7b8?version=1.0>.
  
37 
 

4.1.4.  Podnikání 
Podle  statistických  údajů  za  průměr  jednotlivých  čtvrtletí  roku  2013  představují  v  České 
republice ženy 32,9 % z celkového počtu podnikatelských subjektů (881,9 tisíc osob), což je 
o zhruba tři a půl procentního bodu vyšší údaj než za rok 2010. Mezi zaměstnanými ženami 
tvoří  podnikatelky  13,5  %  (v  roce  2005  činil  tento  podíl  9,2  %)  a  z  celkového  počtu 
zaměstnaných mužů představují podnikatelé necelých 21,2 %.53  
Podstatným  zjištěním  je  také  fakt,  že  se  v roce  2013  nejvyšší  podíl  podnikajících  žen 
vyskytoval  (podobně  jako  u  mužů  a celkově)  v  odvětvích  profesní,  vědecké  a  technické 
činnosti  a  činnosti  v  oblasti  nemovitostí.  Třetí  nejvýraznější  podíl  podnikajících  (ze  všech 
zaměstnaných)  žen  byl  zaznamenán  u peněžnictví  a  pojišťovnictví  (necelá  pětina). 
Na obecné  úrovni  tak  lze  předpokládat,  že  nedochází  k segregaci  v oblasti  podnikání 
ve vztahu k genderovým  stereotypům  (tj.  ženy  nezaměřují  svou  podnikatelskou  činnost 
častěji například k zdravotní a sociální péči).54 
V červnu  2014  realizoval  ČSÚ  kulatý  stůl  na  téma  Ženy  v práci,  kde  bylo  diskutováno 
zástupci/kyněmi  státní  správy,  akademické  sféry  a  neziskových  organizací  téma  podnikání 
žen a jejich specifika a obtíže, se kterými se setkávají.55 Zde mimo jiné zaznělo, že ženy volí 
cestu  podnikání  jako  jednu  z  mála  příležitostí  pracovního  uplatnění  v situaci,  kdy  není 
dostatek  lepších  alternativ  placeného  zaměstnání  a  kdy  jsou  ohroženy  nezaměstnaností, 
případně  při  péči  o  děti  nemají  jinou  možnost,  jak  kombinovat  práci  s péčí,  vzhledem 
k nedostatku flexibilních forem práce. 
V  září  2014  se  v  Praze  konal  2.  ročník  konference  pořádané  C2C  Solutions  Group  s.r.o. 
a Cats2Cats 
Partnership 
for 
Equal 
Opportunities 
and 
Economic 
Development 
(překl. Partnerství  pro  rovné  příležitosti  a  ekonomický  rozvoj)56,  který  se  zaměřil  na  témata 
institucionální  možnosti  podpory  podnikání,  odpovědného  podnikání  a  možnosti 
mikrofinancování  v ČR.  Na konferenci  vystoupili/y  čeští  i zahraniční  experti  a  expertky, 
investoři  a  investorky,  úspěšní  počínající  podnikatelé  a  podnikatelky,  specialisté 
a specialistky 
na 
mikrofinancování 
a sociální  podnikání,  zástupci  a  zástupkyně 
mezinárodních firem. 
4.1.5.  Muži a ženy ve věku 50+ na trhu práce  
Nezaměstnanost  a  dlouhodobá  nezaměstnanost  jsou  obecně  často  důvodem  k dřívějšímu 
odchodu do důchodu. Zatímco ve věku 55 - 59 let je zaměstnanost mužů 82 %, ve věkové 
kategorii  60+  je  zaměstnanost  pouze  18,5 %.  Zaměstnanost  žen  ve  věku  55  -  59  let  je 
pouhých  65,3 %,  v kategori   60+  dokonce  již  jen  7,7%.57  Z  genderového  hlediska  muži 
obecně  dosahují  vyšších  pozic  a  jsou  déle  ekonomicky  aktivní,  zatímco  ženy  jsou  na  trhu 
práce  více  znevýhodněné.  Z  hlediska  diskriminace  na  pracovním  trhu  je  nejvíce  negativně 
vnímán  věk  „po  padesátce“,  což  spíše  vnímají  ženy.  Podle  Šimandlové  (2014)  tvořil  počet 
uchazečů/ček  o  zaměstnání  ve  věku  na  50  let  v roce  2013  více  než  čtvrtinu  všech 
nezaměstnaných.  Přitom  největší  nárůst  nezaměstnanosti  byl  zaznamenán  u  věkové 
kategorie  55-59  let,  kde  větší  část  nezaměstnaných  tvořily  ženy.58  Otázku  zaměstnávání 
osob  50+  je  nezbytné  řešit.  Nezaměstnávání  osob  ve  věku  50+  může  v budoucnu  vést, 
                                                
53  Blíže  viz  ČSÚ,  Zaostřeny  na  ženy  a  muže  2013.  [online]  [cit.  2015-05-03]  URL:  
<http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/AA003F8D11/$File/30000414k05.pdf>. 
54 dtto 
55  Blíže  viz  ČSÚ,  Kulatý  stůl  na  téma  ženy  v práci  (Women  at  work).  2015  [online]  [cit.  2015-13-02]  URL: 
<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/kulaty_stul_na_tema_zeny_v_praci_women_at_work>.  
56  Blíže  viz  C2C,  2.  ročník  konference  o  podnikání  a  mikrofinancování.  2014  [online]  [cit.  2015-01-04]  URL: 
<https://www.eoedprague.com/>. 
57 Blíže viz ČSÚ, Míra zaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS). 2014 [online] [cit. 2015-02-04] 
URL: 
<https://www.czso.cz/documents/10180/25705258/3000024418.pdf/ef8da37b-6a82-44f4-8971-
4f4d00c003c0?version=1.1>. 
58 Blíže viz Šimandlová in 2014. Stárnutí populace jako výzva: Age management a postavení lidí 50+ 
ve společnosti a na trhu práce.
 Alternativa 50+: Praha. 
38 
 

především  vzhledem  k demografickému  vývoji,  k nedostatku  pracovní  síly  v produktivním 
věku. 
V roce 2014 zpracovala organizace Alternativa 50+, o. p. s., která se zaměřuje na otázky age 
managementu z pohledu genderu, tři publikace. Jde o publikace Postavení lidí po padesátce 
a reakce v oblasti veřejných politik v ČR
, tj. stínovou zprávu k postavení lidí 50+, pečujících 
osob  a  demografickému  stárnutí  v  České  republice;  Výzkum  překážek  a  výzev  v  oblasti 
zaměstnávání  osob  50+  a  pečujících  osob  ve  skupině  50+
,  která  na  základě  šetření  mezi 
lidmi 50+ a zaměstnavateli a zaměstnavatelkami poukazuje na překážky, které brání starším 
lidem  v uplatnění  se na trhu  práce,  a  mapuje  různé  životní  situace,  s  nimiž  se  starší  lidé 
ve svém životě setkávají, jako je např. péče o osobu blízkou;  Stárnutí populace jako výzva: 
Age  management  a  postavení  lidí  50+  ve  společnosti  a  na  trhu  práce
,
  která  se  zaměřuje 
na koncept  age  managementu,  ale  zahrnuje  i  širší  pohled  v  rámci  demografického  stárnutí 
a zahraničních zkušeností.59 
Nevládní organizace Gender studies, o. p. s. v roce 2014 uspořádala pod záštitou ministryně 
práce  a  sociálních  věcí  konferenci  s názvem  „Age  Management:  Strategické  řízení  věkové 
diverzity“. Program byl věnován především tématu age managementu ve firemní praxi, dále 
například tématu stárnutí obyvatelstva v demografickém kontextu.60 
Tématu žen a mužů ve věku 50+ na trhu práce se věnoval také projekt nevládní organizace 
Žába na prameni, o. s. a společnosti CZECH TOP 100 s názvem „Motivované ženy 50 plus, 
poklad k objevení“. V rámci projektu vznikala metodika hodnotící rovné příležitosti ve firmách 
s důrazem na pozici zaměstnankyň předdůchodového věku.61 
4.1.6.  Ženy samoživitelky/muži samoživitelé na trhu práce   
Matky  samoživitelky  představují  na  trhu  práce  jednu  z  nejohroženějších  skupin.  V  případě 
jejich  životní  situace dochází  ke kumulaci  několika  znevýhodnění,  která znesnadňují  pohyb 
na trhu práce. K problematické situaci samoživitelů a především samoživitelek na trhu práce 
odkazujeme na dřívější Zprávu o rovnosti žen a mužů v České republice.62  
Jak  ukazují  nejaktuálnější  data  zveřejněná  ČSÚ:  Jednu  čtvrtinu  všech  domácností  tvořily 
v roce 2013 neúplné rodiny. Jak v případě domácností jednotlivců, tak neúplných rodin, byla 
zřetelná  převaha  žen.  V  domácnostech  jednotlivců  činil  podíl  žen  60  %,  v neúplných 
rodinách představovaly ženy téměř tři čtvrtiny všech osob v čele těchto domácností.63 
Riziko  ohrožení  chudobou  u  rodin  pouze  s  jedním  rodičem  v  roce  2011  činilo  35,7 %.64 
Chudobou pak byly ohroženy častěji ženy (10,4 % všech žen) než muži (8,9 % všech mužů). 
Míra  ohrožení  příjmovou  chudobou  v letech  2010  a  2011  činila  v domácnostech  bez  dětí 
celkem 7 % u žen (6,2 % u mužů) a v domácnostech se závislými dětmi celkem 12,1 u žen 
(11,6 % u mužů).65 Ženy se matkami samoživitelkami v důsledku rozvodu či rozchodu stávají 
                                                
59 Blíže viz Alternativa plus, Publikace. 2014. [online] [cit. 2015-02-04] URL: <http://alternativaplus.cz/publikace-
ke-stazeni/>. 
 
60 Blíže viz Feminismus.cz, Pozvánka na konferenci Age Management: Strategické řízení věkové diverzity. 2014. 
[online]  [cit.  2015-02-04]  URL:    <http://www.feminismus.cz/cz/clanky/pozvanka-na-konferenci-age-management-
strategicke-rizeni-vekove-diverzity>.
  
61 
Blíže 
viz 
Pro 
ženy 
50 
plus.cz, 
CT100, 
2014. 
[online] 
[cit. 
2015-02-04] 
URL: 
<http://www.prozeny50plus.cz/ct100.html>.  
62 Blíže viz MPSV, Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice. 2014. [online] [cit. 2015-28-02] 
URL:  <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-
postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/>. 
63 Blíže viz ČSÚ, Osoby v čele domácností a jejich partnerky podle typu domácnosti. 2014 [online] [cit. 2015-13-
02] URL: <http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/AA003F70EE/$File/30000414k02.pdf>.  
64  Blíže  viz  ČSÚ,  Založení  rodiny  je  ekonomicky  náročné.  2014.  [online]  [cit.  2015-27-03]  URL: 
<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zalozeni_rodiny_je_ekonomicky_narocne_20140507>.  
65 Blíže viz ČSÚ, Předběžné výsledky ze šetření Životní podmínky 2011. 2011. [online] [cit. 2015-02-04] URL: 
<https://www.czso.cz/csu/czso/predbezne_vysledky_ze_setreni_zivotni_podminky_20111213>. 
39 
 

nejčastěji  ve  věku  25–49  let.66  V případě  žen  samoživitelek  pak  obecně  nižší  mzdy  žen 
prohlubují příjmový propad rodiny.  
4.2. Vyhodnocení  průběžného  plnění  Aktualizovaných  opatření  a  Minimálního 
standardu v oblasti rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání 
Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  usnesením  vlády  ČR  ze dne  12.  listopadu  2014  č.  931  uložila 
vláda  ČR  členům  a  členkám  vlády  a  předsedkyni  Českého  statistického  úřadu  (dále  jako 
„ČSÚ“)  zabezpečit  plnění  Strategie  včetně  Minimálního  standardu.  Následující  část  této 
zprávy hodnotí právě plnění Aktualizovaných opatření v oblasti rovnosti žen a mužů na trhu 
práce a v podnikání.  
A.  
Minimální standard 
Úkoly  v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  na  trhu  práce  a  v  podnikání  Minimální  standard 
neobsahuje. 
B. 
Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 9 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. ledna 2015, MPSV) 
MPSV  zodpovídá  za  podpoření  zaměstnanosti  žen  ohrožených  na  trhu  práce 
osvobozením od plateb  sociálního  pojištění  po  dobu  12 měsíců,  a  to  zejména  u  rodičů 
vracejících  se na  trh  práce  po  mateřské  a  rodičovské  a u  osob ve  věku  50+.  V této 
souvislosti  připravilo  návrh  principů  podpory  zaměstnanosti  obsahující  zejména  určení 
cílových skupin a podmínek pro poskytnutí slevy, dále návrh výše slevy, zdůvodnění výběru 
a  také  porovnání  s parametry  slev  na  pojistném,  které  byly  aplikovány  v roce  2009. 
V současné  době  probíhá  k uvedenému  návrhu  konzultace  s Ministerstvem  financí,  neboť 
navrhovaná podpora má být konstruována tak, aby byla v zásadě rozpočtově neutrální. Úkol 
je průběžně plněn.  
Úkol č. 10 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. ledna 2015, MPSV, MLP) 
K úkolu  vypracování  komplexní  analýzy  možností  a způsobů  podpory  podnikání  žen 
ze sociálně  vyloučených  oblastí,  včetně  pilotního  vzdělávání,  MPSV  uvedlo,  že  zahájení 
výkonu  činnosti  OSVČ  podporuje  u  uchazečů/ček  o  zaměstnání  v rámci  opatření  Aktivní 
politika  zaměstnanosti.  Současně  připravuje  pro  rok  2015  a  následující  realizaci  projektu 
financovaného  z Operačního  programu  Zaměstnanost  zaměřeného  na rozvoj  služeb 
v oblasti  poskytování  poradenství  k zahájení  a  vedení  podnikání  pro uchazeče  či  zájemce 
o zaměstnání  v rámci  Úřadu  práce  ČR.  Ani jedno  z opatření  se  však nezaměřuje  specificky 
na podporu  podnikání  žen  ze  sociálně  vyloučených  oblastí,  což  může  v důsledku  vést 
k prohlubování  nerovností.  Současně  nebyla,  dle  dodaných  informací  MPSV  zahájena 
příprava a realizace analýzy pilotního vzdělávání specificky zaměřeného na ženy ze sociálně 
vyloučených oblastí.  MPL  počítá se součinností  a podporou  při těchto  aktivitách  především 
prostřednictvím sekretariátu Rady.  
Úkol č. 11 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. ledna 2015, MPSV) 
MPSV  v oblasti  trhu  práce  a  podnikání  dále  zodpovídá  za  zakotvení  povinnosti, 
aby zaměstnavatelé/lky  v  podnicích  a organizacích  s alespoň  50 zaměstnanci/kyněmi 
zveřejňovali  informace  o  průměrné  odměně  u jednotlivých  srovnatelných  kategorií 
zaměstnanců/kyň  a pracovních  pozic  podle  pohlaví.  MPSV  k tomuto  úkolu  uvedlo, 
že zakotvení této povinnosti není možné, protože se vymyká z rozsahu působnosti Zákoníku 
práce  (§1),  neboť  se  nezabývá  tím,  co  lze  pokládat  za  srovnatelná  povolání.  Současně 
MPSV  uvádí,  že  „porovnání  ve  mzdové  oblasti,  kde  je  vnitřní  mzdový  systém  založen 
na odlišných  principech  než  plat  (neexistuje  povinnost  „diferenciace  ve  třídách“)  by  byla 
                                                
66  Blíže  viz    Hasmanová  Marvánková,  J.  Matky  samoživitelky  a  jejich  situace  v  české  republice,  „Sandwichová 
generace“  –  kombinování  práce  a  péče  o  závislé  členy  rodiny  (děti  a  seniory).  2011.  [online]  [cit.  2014-07-03] 
URL: <http://www.genderstudies.cz/download/samozivitelky_sendwichova.pdf>.    
40 
 

situace  ještě  obtížnější,  nehledě  na  „téměř  neuchopitelnou“  veličinu  „srovnatelné  kategorie 
zaměstnanců“. MPSV se rovněž odvolává na možný rozpor s čl. 10 Listiny základních práv 
a svobod  v případě,  že  by  povinnost  zveřejňování  odměny  byla  stanovena  pouze 
pro zaměstnavatele  a  zaměstnavatelky  zaměstnávající  osoby  nad  50  zaměstnanců/kyň. 
Rozpor  s čl.  10  Listiny  základních  práv  a svobod  však  nepovažujeme  v tomto  případě 
za možný,  neboť  zveřejňování  informací  o  průměrné  odměně  jednotlivých  srovnatelných 
kategorií v sobě neukládá povinnost zveřejňovat údaje o jednotlivých zaměstnancích/kyních. 
Lze proto uvažovat o naformulování návrhu změny Zákoníku práce (či dalších legislativních 
úprav)  tak,  aby  bylo zjevné,  že cílem  je pouze zveřejňování  informací  o  průběžné  odměně 
u jednotlivých  srovnatelných  kategorií  zaměstnanců  a  zaměstnankyň  a  pracovních  pozic 
podle  pohlaví  (nikoli  osobních  údajů  o zaměstnancích/kyních).  Zveřejňování  informací 
o stavu  rozdílného  (či  spravedlivého)  odměňování  žen  a  mužů  na  srovnatelných  pozicích 
přispěje  k platové  transparentnosti  a  ke  snížení  nerovností  mezi  ženami  a  muži  na  trhu 
práce. Je tedy vhodné se podrobněji zabývat možnostmi legislativních úprav. 
Úkol č. 12 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. ledna 2015, MPSV)  
MPSV pokračuje v proškolování poradců a poradkyň pro volbu povolání, zprostředkovatelů 
a zprostředkovatelek  práce  a  dalších  zaměstnanců  a zaměstnankyň  inspektorátů  a Úřadu 
práce ČR v problematice rovnosti žen a mužů. V roce 2014 bylo do tohoto školení zařazeno 
2103 zaměstnanců a zaměstnankyň. Úkol je průběžně plněn. Je vhodné průběžně revidovat 
probíhající  školení  tak,  aby  se  předcházelo  pouze  formálnímu  procesu  proškolování. 
Současně  je  vhodné  uvažovat  o  možnostech  dalšího  vzdělávání  v oblasti  rovnosti  žen 
a mužů, které by podpořilo mimo jiné výběr nestereotypních typů povolání muži a ženami. 
Úkol č. 13 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. ledna 2015, MZ, MPSV, MPO) 
Dle dostupných informací z jednotlivých resortů zodpovědných za plnění úkolu (MPSV, MZ, 
MPO),  nebyla  v rámci  dotační  politiky  jednotlivými  resorty  v roce  2014  zajišťována  cílená 
podpora  žen  podnikatelek.  MPSV  uvádí  nekompetentnost  k podpoře  podnikání.  Doplňuje 
však  obecnou  podporu  podnikání  uchazeči  a  uchazečkami  o zaměstnání  či  rozsáhlejších 
podnikatelských záměrů. Doslova uvádí: „V zájmu zachování rovného přístupu pro všechny 
nejsou  ženy  specificky  v dotčeném  opatření,  jehož  cílem  je  primárně  podpora  sociální 
integrace  a uplatnění  na trhu  práce  pro  znevýhodněné  skupiny,  zdůrazňovány.“  Tvrzení 
MPSV  o nemožnosti  podporovat  ženy  v podnikání  je  však  v přímém  rozporu  s možností 
podpory žen v rámci OP LZZ pro období 2007-2013, v němž byl zvláštní důraz kladen právě 
na podporu samostatné výdělečné činnosti žen. MZe informuje o realizaci Programu rozvoje 
venkova ČR pro období 2007-2013, jehož realizace bude dokončena v roce 2015. Jak MZe 
uvádí, zmíněný program obsahuje dvě opatření, která určitou měrou podporují podnikatelky 
v zemědělství,  ačkoli  ne  cíleně.  Jedná  se  o opatření  I.3.2.  Zahájení  činnosti  mladých 
zemědělců
  a opatření  III.1.3.  Podpora cestovního ruchu.  Statistiky  v případě opatření  I.3.2. 
ukazují, že z celkového počtu podpořených žadatelů se v téměř 1/3 případů jednalo o ženy. 
U opatření III.1.3. bývají zemědělské podnikatelky  zapojeny  zejména v oblasti agroturistiky, 
kdy  na  rodinných  farmách  budují  ubytovací  kapacity.  Obě  výše  uvedené  podpory  budou 
pokračovat  v následujících  letech  v rámci  Programu rozvoje  venkova  ČR  pro  období  2014-
2020.  MPO  sice  deklaruje,  že  v rámci  své  dotační  politiky  vytváří  předpoklady  s důrazem 
na genderovou  problematiku,  neuvádí  však  konkrétní  příklady,  ze kterých  by  byla  podpora 
žen  v podnikání  patrná.  V návaznosti  na  výše  uvedené  se  doporučuje  podporovat 
konkrétními opatřeními ženy ke vstupu do podnikání, ovšem s vědomou snahou podpořit je 
v oblastech  podnikání  tak,  aby  podnikatelská  činnost  nevedla  k prohlubování  genderových 
stereotypů,  a  tedy  nerovností.  Do  dalších  zpráv  požadujeme  v případě  deklarace  plnění 
úkolu doplnění konkrétních kroků a jejich výsledků. 
Úkol č. 14 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. ledna 2015, všechny resorty)  
K  části úkolu  přiděleného  všem  resortům  konkrétně sledování  a  vedení  anonymizovaných 
statistik  výše  platů  zaměstnankyň  a zaměstnanců  v jednotlivých platových  třídách 
dle pohlaví
,  se  především  resorty,  které  neplní  část  výše  stanoveného  úkolu  (MF, MPO, 
41 
 

MŠMT, MV, MŽP) odkazují na zajišťování platové transparentnosti prostřednictvím stanovení 
platů  zaměstnanců  a zaměstnankyň  v souladu  se  zákoníkem  práce,  č. 262/2006  Sb., 
ve znění  pozdějších  předpisů,  nařízením  vlády  č. 222/2010  Sb.,  o katalogu  prací 
ve veřejných  službách  a  správě,  nařízením  vlády  č. 564/2006,  o platových  poměrech 
zaměstnanců  ve veřejných  službách  a správě,  případně  na  systemizaci  pracovních  míst 
na konkrétním  resortu  (např.  MF).  Rovněž  v tomto  kontextu  odkazují  na vlastní  přípravu 
resortu  na implementaci  zákona  č. 234/2014  Sb.,  o státní  službě,  konkrétně  v oblasti 
nastavení systému odměňování. Pozitivním ukazatelem je vyšší počet resortů, které vedou 
výše uvedené anonymizované statistiky podle pohlaví. Mezi tyto resorty patří MD, MK, MMR, 
MO,  MPSV,  MZe,  MZD,  MZV.  MD  a  MMR  ke sběru  a  dalšímu  třídění  těchto  dat  navíc 
využívají  specifické  personální  informační  systémy.  Tyto  resorty  však,  včetně  MZe,  ačkoli 
deklarují sběr dat podle pohlaví, konkrétní statistiky ve svých zprávách o plnění nepřikládají. 
Výjimku  v tomto  ohledu  tvoří  MK,  které  tyto  údaje  ve  zprávách  o  plnění  poskytuje. 
Doporučujeme aktivně spolupracovat s MLP a předávat konkrétní informace o plnění tohoto 
úkolu  doložením  potřebných  statistik.  V případě  neplnění  úkolu  výše  zmíněnými  resorty 
doporučujeme začít činnost realizovat. Jednotná struktura pro vykazování anonymizovaných 
statistik výše platů bude poskytnuta Oddělením. 
4.3. Doporučení Rady v oblasti rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání  
Zapojení  Rady  do  monitorování  naplňování  Strategie  a  Aktualizovaných  opatření  vychází 
ze specifického úkolu č. 7 části Institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů Strategie. 
Z předchozího  souhrnu  plnění  úkolů  Aktualizovaných  opatření,  které  se  týkají  rovnosti  žen 
a mužů na trhu práce a v podnikání, vyplynula následující doporučení Rady: 
A.  Doporučení pro všechny resorty: 
  V návaznosti  na  úkol  č.  14  Aktualizovaných  opatření  a  specifický  cíl  č.  3  části 
Rovnost  žen  a  mužů  na  trhu  práce  a  v podnikání  Strategie  uvádět  do  souhrnných 
zpráv  anonymizované  statistiky  výše  platů  zaměstnankyň  a zaměstnanců 
v jednotlivých platových  třídách  dle  pohlaví  následovně:  uvádět  počty  a procentuální 
vyjádření  zaměstnankyň/zaměstnanců  podle  zařazení  do jednotlivých  platových  tříd 
a souhrnně.  Sekretariát  Rady  vytvoří  pro možnost  sjednocení  těchto  údajů 
z jednotlivých  resortů  do  osnovy  k Vyhodnocení  plnění  jednotlivých  opatření 
stanovených za rok 2015 a následné šablonu. 
B.  Doporučení pro jednotlivé resorty: 
  V návaznosti na úkol č. 9 Aktualizovaných opatření a specifický cíl č. 1 části Rovnost 
žen  a  mužů  na  trhu  práce  a  v podnikání  Strategie  pokračovat  (MPSV)  v podpoře 
zaměstnanosti  žen  ohrožených  na  trhu  práce  osvobozením  od  plateb  sociálního 
pojištění  po  dobu  12  měsíců  prostřednictvím  příslušných  legislativních  změn 
za průběžné konzultace se sociálními partnery; 
  V návaznosti  na  úkol  č.  10  Aktualizovaných  opatření  a  specifické  cíle  č.  7,  8  části 
Rovnost  žen  a  mužů  na  trhu  práce  a  v podnikání  Strategie  zahájit  (MPSV  a MLP) 
vypracování  komplexní  analýzy  možností  a způsobů  podpory  podnikání  žen 
ze sociálně vyloučených oblastí; 
  V návaznosti  na  úkol  č.  10  Aktualizovaných  opatření  a  specifický  cíl  č.  7,  8  části 
Rovnost  žen  a  mužů  na  trhu  práce  a  v podnikání  Strategie  zahájit  (MPSV  a  MLP) 
pilotní vzdělávání specificky zaměřené na ženy ze sociálně vyloučených oblastí; 
  V návaznosti  na  úkol  č.  11  Aktualizovaných  opatření  a  specifický  cíl  č.  3  části 
Rovnost  žen  a  mužů  na  trhu  práce  a  v podnikání  Strategie  zahájit  diskusi  (MPSV) 
o možnostech  legislativního  zakotvení  povinnosti  v podnicích  a organizacích 
s alespoň  50  zaměstnanci/kyněmi  zveřejňovat  informace  o  průměrné  odměně 
u jednotlivých  srovnatelných  kategorií  zaměstnanců  a  zaměstnankyň  a pracovních 
pozic  podle  pohlaví  za  průběžné  konzultace  s veřejnou  ochránkyní  práv  a  se 
sociálními partnery. Termín plnění tohoto úkolu se prodlužuje do června 2016; 
42 
 

  V návaznosti  na  úkol  č.  13  Aktualizovaných  opatření  a  specifický  cíl  č.  7  části 
Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání Strategie cílenými programy v rámci 
dotační politiky zajistit (MPSV a MZE) podporu žen podnikatelek, včetně podnikatelek 
v oblasti  zemědělství  či  sociálního  podnikání  (tj.  podpořit  ženy  k podnikání  zejména 
v takových  oblastech  podnikání,  kde  činnost  v nich  podpoří  genderovou  rovnost 
a rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  13  Aktualizovaných  opatření  a  specifický  cíl  č.  7  části 
Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání Strategie do dalších zpráv v případě 
deklarace plnění úkolu doplnění konkrétních kroků a výsledků (MPO); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  14  Aktualizovaných  opatření  a  specifický  cíl  č.  3  části 
Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání Strategie resortům, které tak dosud 
nečinily (MF, MPO, MŠMT, MV, MŽP), začít sledovat a vést anonymizované statistiky 
výše platů zaměstnankyň a zaměstnanců v jednotlivých platových třídách dle pohlaví 
a na tomto základě zajišťovat platovou transparentnost.  
5.  Sladění pracovního, soukromého a rodinného života 
5.1. 
Vývoji v oblasti Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života 
Slaďování  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  je  velice  komplexní  téma,  které  se 
v různých fázích života a různým způsobem dotkne každé osoby. Je důležité mít na paměti, 
že  slaďování  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  se  týká  stejně  mužů  i  žen 
a že nesouvisí  pouze  s péčí  o  malé  děti,  ale  rovněž  o  další  blízké  osoby,  které  mohou 
v různé intenzitě potřebovat pomoc/péči, ale i s jinými událostmi osob v soukromém životě.  
V současné době však nutnost slaďování pracovního, soukromého a rodinného života stále 
více  doléhá  na  ženy.  Podle  zprávy  Evropské  komise  „Rovnost  žen  a  mužů  na  pracovním 
trhu: Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života v Evropě
“67 z dubna roku 2014 
je  v České  republice  míra  zaměstnanosti  žen  s dětmi  ve  věku  do  dvanácti  let  o  téměř 
30 procentních  bodů  nižší  než  u  bezdětných  žen  (zatímco  v Evropské  uni   jako  celku  činí 
tento  rozdíl  11  procentních  bodů)68.  Tento  stav  má  vliv  na  ztrátu  profesní  kvalifikace, 
případně  i  zaměstnání  a  také  negativní  dopad  na  rovnost  žen  a  mužů  obecně.  Je  zřejmé, 
že slaďování  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  je  naléhavým  tématem,  které 
Česká  republika  musí  řešit.  Stále  totiž  platí,  že  ženy  jsou  v nepoměrné  výši  oproti  mužům 
primárními pečovatelkami o děti předškolního věku (statistická data za rok 2014 zatím nejsou 
dostupná,  ale  z minulých  let  víme,  že  rodičovský  příspěvek  je  z naprosté  většiny  čerpán 
ženami),  což  následně  způsobuje  jejich  znevýhodnění  na  trhu  práce  (a obraz  žen  jakožto 
potenciálně problémových zaměstnankyň). Proto je nutné se zaměřit na podporu flexibilních, 
ale stabilních forem práce a sdílení péče mezi muži a ženami a také na zvýšení počtu míst 
ve  školkách,  případně  jiných  zařízeních  služeb  péče  o  děti.  Stojí  též  za  zvážení  znovu 
koncepčně  promyslet  nastavení  péče  o  malé  děti  a  to  i  včetně  délky  rodičovské,  která  je 
v rámci EU nejdelší. 
5.1.1.  Flexibilní formy práce a jejich podpora ze strany státu 
Nejčastější flexibilní formy práce jsou stále částečné úvazky, dále sem patří pružná pracovní 
doba, práce z domova/práce na dálku, dohody o práci konané mimo pracovní poměr, konto 
pracovní doby, sdílení pracovního místa, víkendová práce, volná pracovní doba a „stlačený“ 
pracovní týden. 
V  oblasti flexibilních forem  práce i  v  roce  2014  evidujeme  zásadní  problém  s  nedostatkem 
dostupných  relevantních  statistik,  které  by  ukázaly,  jak  a  kým  jsou  různé  formy  flexibilních 
forem  práce  využívány.  V  současné  době  je  ve  státní  i  soukromé  sféře  vedení  takových 
statistik  stále založeno na  dobrovolnosti.  Zpráva, která byla v  roce  2014  vytvořena v  rámci 
                                                
67 Blíže viz: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140502_gender_equality_workforce 
_ssr_en.pdf>.
 
68 Tamt. str. 7 – 8.  
43 
 

projektu Optimalizace, identifikuje tento nedostatek v oblasti statistik práce a ekonomiky jako 
jeden  z  hlavních  indikátorů.  V  rámci  probíhající  fáze  optimalizace  sběru  statistických  dat 
v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  budou  probíhat  jednání  o zavedení  této  statistiky  týkající  se 
využívání flexibilních forem práce na úrovni všech ministerstev. 
I  přesto,  že  flexibilní  formy  práce  mohou  pomáhat  slaďovat  pracovní,  soukromý  a  rodinný 
život,  mají  také  svá  negativa.  Zkrácené  úvazky  např.  znamenají  nižší  měsíční  mzdu 
zaměstnankyně/ce,  a  tedy  její/jeho  sníženou  ekonomickou  soběstačnost  a  nezávislost, 
zároveň často zkrácení pracovního úvazku neznamená snížení nároků na objem vykonané 
práce. Při práci z domova/na dálku identifikujeme problém s bezpečností a ochranou zdraví 
při  práci.  V neposlední  řadě  problém  představuje  rovněž  nadužívání  institutu  vážných 
provozních  důvodů  ze  strany  zaměstnavatelů/ek  při odmítnutí  žádosti  zaměstnankyň/ců 
o zkrácenou pracovní dobu.  
5.1.2.  Vážné provozní důvody 
Vážné  provozní  důvody69  přináší  do  pracovně  právních  vztahů  mnoho  komplikací. 
Identifikace vážných provozních důvodů bývá ze strany zaměstnavatelů/ek často nadužívána 
a zneužívána  v situacích,  kdy  rodiče  a  jiné  osoby  pečující  i  jinou  blízkou  osobu  usilují 
o úpravu pracovní doby, a ta jim bývá zamítnuta právě z důvodu vážných provozních důvodů 
na straně zaměstnavatele/ky.  
Institut  vážných  provozních  důvodů  není  v žádném  právním  předpise  specificky  upraven. 
V každém  odvětví  mohou  být  vážné  provozní  důvody  definovány  odlišně  a  v současné 
situaci je pouze na uvážení zaměstnavatele/ky, zda a kdy vážné provozní důvody deklaruje. 
Z průzkumu, který v roce 2014 provedl Slaďovací výbor, vyplynulo, že instituce a firmy často 
ani  nemají  závaznou  specifikaci  „provozních  důvodů“  aplikovatelnou  na  jejich  konkrétní 
provoz.  Problémem  je  rovněž,  že  ani  zaměstnankyně  a zaměstnanci  nemají  jasný  přehled 
o možnostech  flexibilních  a  alternativních  pracovních  úvazků,  které  by  pro  ně  z hlediska 
různých životních situací mohly být výhodnější. 
Důležitým  příspěvkem  k  této  problematice  se  stalo  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  21  Cdo 
1821/201370  o  neplatnosti  výpovědi  z pracovního  poměru,  kterou  obdržela  zaměstnankyně 
z vážných  pracovních  důvodů  na  straně  zaměstnavatele/ky  –  nemožnosti  zkrátit  jí  pracovní 
dobu  o  pět  hodin  týdně.  Z  rozhodnutí  vyplývá,  jak  důležité  je  stanovení  podstatných,  tedy 
vážných  okolností,  které  vedou  zaměstnavatele/ky  k odmítnutí  žádosti  o  flexibilní  pracovní 
dobu  zaměstnanci/kyni.  Je  nutné  upozornit,  že  ne  jakékoliv  provozní  komplikace  jsou 
důvodem pro odepření takové žádosti. Nejvyšší soud v judikátu uvedl, že „pouze v případě, 
že  by  byl  znemožněn,  narušen  nebo  vážně  ohrožen  řádný  provoz  zaměstnavatele/ky,  lze 
dovodit, že vyhovění žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let o kratší pracovní 
dobu  nebo  jinou  vhodnou  úpravu  pracovní  doby  brání  zaměstnavatelovy  vážné  provozní 
důvody“71. 
Na  základě  výše  zmíněného  průzkumu  Slaďovacího  výboru  vyplynulo  několik  návrhů 
na řešení  situace  ve  vztahu  k vážným  provozním  důvodům.  Jako  nejvhodnější  se  jeví 
vytvoření  závazné  metodiky  MPSV  pro zaměstnavatele/ky  k výkladu  vážných  provozních 
                                                
69 Tento institut je ukotven v ustanovení § 241 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
takto:  
(1)  Zaměstnavatel  je  povinen  přihlížet  při  zařazování  zaměstnanců  do  směn  též  k  potřebám  zaměstnankyň 
a zaměstnanců pečujících o děti. 
(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo 
zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního 
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni 
III  (těžká  závislost)  nebo  stupni  IV  (úplná  závislost)77a),  o  kratší  pracovní  dobu  nebo  jinou  vhodnou  úpravu 
stanovené  týdenní  pracovní  doby,  je  zaměstnavatel  povinen  vyhovět  žádosti,  nebrání-li  tomu  vážné  provozní 
důvody. 
70 Blíže viz: <http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0F4E9D8577AFF91DC1257D1E004B 
30F3?openDocument&Highlight=0>.
 
71 Tamt. 
44 
 

důvodů,  která  by  se  stala  vodítkem  pro specifikaci  provozních  důvodů  v různých  typech 
provozů. V souvislosti s tím byl již v Aktualizovaných opatřeních uložen úkol ministryni práce 
a sociálních věcí.  
5.1.3.  Zákon  o  poskytování  služeb  péče  o  dítě  v  dětské  skupině  (dále  jako  „Zákon 
o dětské skupině“) 
K  podpoře  služeb  péče  o  děti  byl  připraven  návrh  zákona  o  dětské  skupině.  Dne 
14. listopadu  2014  byl  ve  Sbírce  zákonů  vyhlášen  zákon  č.  247/2014  Sb.,  o  poskytování 
služby  péče  o  dítě  v  dětské  skupině  a  o  změně  souvisejících  zákonů  (dále  jako  „zákon 
o dětské  skupině“).  Zákon  o  dětské  skupině  nastavuje  základní  právní  rámec  poskytování 
služby  péče  o  dítě  na  nekomerční  bázi,  která  má  být  určitou  alternativou  výchovné 
a vzdělávací  péče  poskytované  dětem  v  rámci  systému  předškolního  vzdělávání  v  ČR. 
Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě 
od  jednoho  roku  věku  do  zahájení  povinné  školní  docházky,  která  je  poskytována  mimo 
domácnost  dítěte  v  kolektivu  dětí,  a  která  je  zaměřena  na  zajištění  potřeb  dítěte 
a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.  
Při  přípravě  zákona  o  dětské  skupině  bylo  pojetí  služeb  péče  o  děti  velmi  diskutováno. 
Zatímco v první fázi zpracovávání zákona byla široce diskutována vhodnost péče o dítě do 3 
let věku mimo rodinu, následně se diskutovaly samotné principy a podmínky péče a projevila 
se  názorová  rozdílnost  na  podmínky  poskytování  služeb.  Zákon  o  dětské  skupině  rovněž 
otevřel debatu o nastavení hygienicko-technických podmínek pro zařízení služeb péče o děti 
předškolního věku, specificky v alternativních službách péče o děti. 
Návrh zákona o dětské skupině byl schválen PS PČR a předán k projednání Senátu PČR, 
který  návrh  zákona  projednal  a  následně  jej  vrátil  PS  PČR,  neboť  se  přiklonil 
k pozměňovacímu  návrhu  umožňujícímu  dobrovolnou  registraci  dětských  skupin.  PSP  ČR 
schválila zákon v původní podobě a předložila jej prezidentovi ČR. Prezident ČR v říjnu roku 
2014 návrh zákona vetoval. PS PČR prezidentovo veto přehlasovala a zákon nabyl účinnosti 
dne 29. listopadu 2014. 
Dne  4.  prosince  2014  skupina  poslanců  předložila  novelu  zákona  o  dětské  skupině,  která 
řeší  dobrovolnou registraci  dětských skupin.  Novela  byla schválena  PČR  a dne 21.  května 
2015 podepsána prezidentem ČR. Novela zákona o dětské skupině zavádí možnost (nikoliv 
povinnost) poskytovatele/ky služby se k evidenci přihlásit a tím spadat do věcné působnosti 
zákona. Rovněž obsahuje zpřesnění ustanovení § 2 zákona, které jasně stanoví, že službou 
dětské  skupiny  se  rozumí  taková  činnost  péče  o  děti  zde  popsaná,  která  je  poskytována 
nejméně 6 hodin denně.  
5.1.4.  Aktivity lesních školek 
Lesní  školky  spolu  s dalšími  organizacemi  pracujícími  s dětmi  založily  webové  stránky 
http://www.dorokaadodne.cz/home,  kde  informují  o  důležitých  aspektech  a  aktuálním  vývoji 
souvisejícím  se  zákonem  o  dětské  skupině.  Tyto  organizace  od  počátku  stávající  stav 
zákona  o  dětské  skupině  kritizují  a usilují  o  to, aby  se  zákon  o  dětské  skupině  vztahoval 
pouze  na  ty  organizace,  které  se  dobrovolně  chtějí  registrovat  jako  poskytovatelé  služby 
péče  o  dítě  v dětské  skupině.  Snaží  se  tak  upozorňovat  na  likvidační  dopady  povinné 
registrace  pro  neziskové  organizace  a  spolky,  které  by  nesplňovaly  parametry  dětské 
skupiny  a  také  na současnou  potřebu  zvýšení  počtu  míst  v zařízeních  péče  o  děti 
předškolního věku, které by dobrovolná registrace dětské skupiny, a tedy i možnost trvalého 
fungování  lesních  školek  přinesla.  Činnost  lesních  školek  ovšem  nemá  být  primárně 
předmětem  úpravy  zákona  o  dětské  skupině,  neboť  ten  neupravuje  předškolní  vzdělávání, 
ale péči o děti. 
45 
 

5.1.5.  Analýza možností nastavení systému služeb péče o děti a návrh legislativních 
změn (dále jako „Analýza“) 
Analýza je v současné době na MPSV finalizována v rámci projektu „Příprava Akčního plánu 
pro  vyrovnané  zastoupení  žen  a  mužů  v  rozhodovacích  pozicích  a  dalších  souvisejících 
opatření“ viz výše.  
Analýza  mapuje  lepší  možnosti  sladění  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  a je 
zaměřená  na  aktuální  situaci  systému  předškolní  péče,  její  komparaci  se  zahraničím 
a konečný  návrh  nastavení  lepšího  systému  předškolní  péče  o  děti  v České  republice.  Dle 
autorek Analýzy je v České republice nutnost vybudovat a/nebo zabezpečit dostupné služby 
péče  o předškolní  děti,  která  je  motivována  především  aktuálním  vývojem  na  trhu  práce 
a zároveň  změnami  v životě  rodin.  Narůstá  celková  nejistota  na  trhu  práce,  co  se  týká 
konkrétních  pracovních  míst,  ale  i  zaměstnanosti  jako  takové,  a  tedy  narůstá  i  nejistota 
zajištění  dostatečného  příjmu  rodin.  Současně  se  zvyšuje  tlak  na  flexibilitu  a  adaptabilitu 
pracovní síly, která je nucena přizpůsobovat se poměrně rychle se měnícím potřebám trhu, 
respektive  potřebám  zaměstnavatelů/ek.  A  konečně  také  začíná  ustupovat  tradiční  rodinný 
model,  kde  muž  je  živitelem  rodiny  a žena  nese  odpovědnost  za  péči  o  děti  a  domácnost 
a dále  z důvodu  zlepšení  sladění  mezi  pracovním  a  rodinným  životem  (především  u  žen) 
vyvstává potřeba externalizace péče o závislé osoby i s ohledem na to, jak se v posledních 
letech mění počty 3 – 5 letých dětí. 
5.1.6.  Problematika pečujících osob z hlediska rovnosti žen a mužů  
Pečující  osoby  se  ve  svém  životě  dostávají  do  dilemat,  kdy  musí  slaďovat  péči  o  osobu 
blízkou (o děti, vnoučata či stárnoucí členy a členky rodiny), tedy soukromý a rodinný život 
se  životem  pracovním.  Přitom  se  často  nacházejí  v  neřešitelných  situacích,  které  mají  vliv 
na jejich  pracovní  život.  Pečující  osoby  mají  např.  častější  absence  v  práci,  pracují  méně 
přesčas, 
potřebují 
nastavení 
specifických 
pracovních 
podmínek 
ze 
strany 
zaměstnavatelů/ek,  což  může  přinášet  dojem  jejich  menší  pracovní  výkonnosti, 
nespolehlivosti, apod. Dochází tak k cyklickému znevýhodnění těchto osob. 
Významným  tématem  je  nelegální  zaměstnávání,  zejména  žen, jako např.  uklízeček,  chův, 
ošetřovatelek či hospodyň, tedy poskytování služeb právě v oblasti péče. Jelikož se zpravidla 
jedná  o  osoby  znevýhodněné  na  trhu  práce  (tj.  matky  na  mateřské/rodičovské,  migrantky 
často  bez  pracovního  povolení,  starší  ženy  z tzv. sendvičové  generace  apod.), 
mohou  se zde projevovat vztahy závislosti takto pracujících osob na osobách, které jim práci 
nabízí  a  poskytují. Z toho  vyplývá  zvýšená  ochota  pracovat  v jakýchkoliv  podmínkách 
i ochota  k obcházení  pracovních  předpisů.  Vyvstává  také  otázka  neplacené  nebo  nízko 
placené pečovatelské práce obecně, která do jisté míry staví na genderových stereotypech. 
Péče  a ochota  ji  provádět  je  vnímána  jako přirozená  zejména  ženám  a  také  zcela 
samozřejmá,  tudíž  nehodná  žádné  výraznější  pozornosti.  Jedná  se  však  o  vysoce 
společensky  prospěšnou  činnost,  která  bezesporu  vyžaduje  náležité  ohodnocení  (otázka 
ocenění „péče o peníze“ vs. péče o lidi). 
Důležitá  je také  otázka participace  mužů  na  péči,  a  to  jak  na  institucionalizované,  tak  také 
neformální.  V souvislosti  s tím  v České  republice  stále  chybí  tzv.  otcovská  dovolená, 
tj. placené volno v souvislosti s narozením dítěte nebo opatření tzv. rodičovských kvót, které 
specifikují  nepřenositelný  nárok  na  čerpání  volna  z  práce  pro každého  z  rodičů  za  účelem 
péče o malé dítě. Významnými aspekty spojenými s péčí je obecně otázka zastoupení  žen 
a mužů  v rozhodovacích  pozicích,  gender  pay  gap,  dále  již  zmiňovaná  nedostatečná 
kapacita zařízení  poskytujících péči  (o děti,  ale i  další  blízké osoby)  i  diskutované flexibilní 
formy práce a jejich úskalí. Je velmi důležité nadále tematizovat problematiku péče a usilovat 
o větší podporu pečujících osob ze strany státu. 
46 
 

5.1.7.  Podpora  sladění  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  z  prostředků 
Evropského sociálního fondu a Norských fondů 
Evropský  sociální  fond  se  slaďováním  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  zabývá 
v Operačním  programu  Lidské  zdroje  a  zaměstnanost.  Jednou  z  oblastí  podpory  (3.4)  jsou 
Rovné  příležitosti žen  a mužů na  trhu  práce a slaďování  pracovního  a soukromého života. 
V roce  2014  nebyl  v této  oblasti  nově  podpořen  žádný  projekt  (uzávěrka  poslední  výzvy 
k předkládání projektů byla v květnu roku 2013). 
V roce  2014  bylo  v realizaci  36  grantových  projektů  o  celkovém  objemu  66 188 934  Kč 
zaměřených  na  vznik  a  provoz  zařízení  péče  o  děti  předškolního  věku  financované 
na základě standardní stupnice jednotkových nákladů v rámci zmíněné oblasti podpory 3.4. 
Cílem podpory těchto projektů je zlepšovat situaci ve sladění pracovního a rodinného života 
prostřednictvím zřízení a provozu zařízení péče o děti předškolního věku. Podpora je určena 
na  vytvoření  nového  zařízení  péče  o  děti  předškolního  věku  typu  dětské  skupiny 
a na prvních  18  měsíců  jeho  provozu.  Zařízení  péče  o  děti  musí  být  zřizovaná 
zaměstnavatelem či zaměstnavatelkou pro péči o děti jeho zaměstnanců nebo zaměstnanců 
projektových partnerů. 
Norské fondy rovněž podporují rovnost žen a mužů v oblasti „Uplatňování hlediska rovných 
příležitostí žen a mužů / Podpora zlepšení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem 
/ Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ (CZ 12). Z 23 projektů schválených v roce 2014 
se  tři  přímo  zaměřují  na  slaďování  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života.  Finanční 
podpora těchto projektů je v celkové výši cca 10.304.000,- Kč. 
Oddělení  realizuje  projekt  financovaný  z  Norských  fondů  s názvem  „Domácí  násilí 
a genderově  podmíněné  násilí  /  Uplatňování  hlediska  rovných  příležitostí  žen  a  mužů 
a podpora slaďování  pracovního  a  soukromého života“,  v  rámci  něhož  se  připravuje  na rok 
2015  a  začátek  roku  2016  mediální  kampaň,  která  si  klade  za  cíl  na  tyto  oblasti  upozornit 
širokou veřejnost a zároveň i odpovídajícím způsobem informovat o souvisejících aspektech. 
V rámci  tohoto  projektu  bude  rovněž  vytvořena  odborná  metodika  pro  praktické  a  právní 
možnosti rozšiřování opatření pro slaďování pracovního a soukromého života se zaměřením 
na správní úřady. 
5.2. Vyhodnocení  průběžného  plnění  Aktualizovaných  opatření  a  Minimálního 
standardu v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života 
A. 
Minimální standard 
Úkoly v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života Minimální standard 
neobsahuje. 
B. 
Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 15 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, všechny resorty) 
Je  možné  konstatovat,  že  téměř  všechny  rezorty  svým  zaměstnankyním  a zaměstnancům 
nabízí  klasické,  poměrně  široké,  možnosti  flexibilních  forem  práce,  tj. pružnou  pracovní 
dobu,  zkrácené  pracovní  úvazky,  sdílené  pracovní  pozice,  dohody  o práci  konané  mimo 
pracovní  poměr  a  čerpání  indispozičního  volna.  Menšinově  bývá  umožněna  i  práce 
z domova/z  jiného  místa  (krátkodobě).  Pouze  MPO  z  flexibilních  forem  práce  nabízí  pouze 
zkrácený  pracovní  úvazek  a  má  pevnou  pracovní  dobu,  MZd  uvádí  rovněž  pouze  kratší 
pracovní  úvazek  a  úpravu  pracovní  doby.  Zmíněné  flexibilní  formy  práce  bývají  v drtivé 
většině  využívány  zaměstnankyněmi,  a  to  z důvodu  péče  o  osobu  blízkou.  Informace 
o flexibilních formách práce jsou na většině rezortů sdělovány již při pracovních pohovorech, 
personálním odborem při nástupu do zaměstnání, dále prostřednictvím povinného vstupního 
vzdělávání,  případně  je  toto  upraveno  Pracovním  řádem  (který  je  součástí  vnitřních 
předpisů) nebo Kolektivní smlouvou. Statistická data týkající se využívání flexibilních forem 
práce členěná dle pohlaví dokládá většina rezortů (kromě MO, MŽP, MŠMT, MSp). 
47 
 

Lze  také  uvítat  inovativní  aktivity  některých  rezortů  v této  oblasti  jako  je  např.  možnost 
pracovat  v režimu  tzv.  „stlačeného  týdne“  (MŠMT,  MSP),  dále  plánované  nebo  již 
zrealizované  osvětové  aktivity  v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  a  slaďování  pracovního, 
soukromého  a  rodinného  života  (MŠMT,  MF),  pomoc  při  zajištění  místa  v mateřské  škole 
pro děti svých zaměstnankyň a zaměstnanců v blízkosti pracoviště (MF), udržování kontaktu 
se  zaměstnankyněmi  a  zaměstnanci  na  mateřské/rodičovské  (MMR,  MV),  případně  je 
vyčleněn  prostor  na  intranetu  věnovaný  specificky  této  oblasti  a  případným  souvisejícím 
dotazům zaměstnankyň a zaměstnanců (MV). 
Úkol č. 16 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, všechny resorty) 
Téměř  všechny  resorty  (kromě  MZd)  v této  věci  již  podnikly  konkrétní  kroky.  V několika 
případech  se  jedná  o základní  sběr  informací  a  příkladů  dobré  praxe,  distribuci  dotazníků 
mezi  zaměstnankyně  a zaměstnance  pro  zjištění  aktuálních  potřeb  či  jasný  plán  zřízení 
dětské  skupiny  v roce  2015  (2016).  Několik  rezortů  realizaci  zřízení  dětské  skupiny  váže 
na možnost  využití  finančních  prostředků  z OP  LZZ    pro  další  programové  období 
(např. MSp, MŠMT). MO, MZV, MPO a MPSV již provozuje zařízení péče o děti předškolního 
věku  (MPSV  má  v současnosti  i  dětský  koutek,  dokonce  dvě  dětské  skupiny  a  uvažuje 
o zřízení  třetí).  MV  potřebu  svých  zaměstnankyň  a zaměstnanců  chce  uspokojit  dohodou 
s úřadem  městské  části  Praha  7  a  následným  zřízením  firemní  školky  v  podobě 
detašovaného pracoviště místní školky k 1. září 2015. 
Finanční  náročnost  realizace  zařízení  péče  o  děti  předškolního  věku,  kterou  rezorty  uvádí, 
bude  možno  řešit  případným  čerpáním  finančních  prostředků  z OP  LZZ.  Přesun  silných 
populačních  ročníků  dětí  předškolního  věku  do  věku  školního  nelze  považovat 
za opodstatněný  důvod  k neposkytování  možností  péče  o děti  předškolního  věku 
pro zaměstnankyně a zaměstnance. 
Úkol  č.  17  Aktualizovaných  opatření  (termín  plnění  do  31.  prosince  2015,  MPSV,  MŠMT, 
MMR, MPO) 

Z dostupných informací vyplývá, že tento úkol zatím není plněn ve své komplexnosti. Jedná 
se  spíše  o  dílčí  úspěchy  např.  v oblasti  přijetí  Zákona  o  dětské  skupině  či  podporu 
takovýchto  služeb  prostřednictvím  OP  LZZ a dotačních programů (MPSV),  dále rozšířením 
možnosti  odborné  způsobilosti  u  vázané  živnosti  „Péče  o  dítě  do  tří  let  věku  v  denním 
režimu“,  čímž  je  tato  živnost  zpřístupněna  většímu  množství  kvalifikovaných  osob  (MPO) 
nebo podporou prostřednictvím Fondu na podporu rozšíření kapacit mateřských a základních 
škol  (MŠMT).  Většina  opatření  je  však  reálně  orientovaná  na  služby  péče  o  děti 
a nezaměřuje  se  na  rozvoj  sociálních  služeb  zaměřených  na  péči  o další  závislé  osoby. 
Zcela  absentuje  zhodnocení  vývoje  v dané  oblasti  v krajích  a  posouzení  stávající  sítě 
sociálních služeb.  
Úkol č. 18 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, MLP) 
Kampaň bude v roce 2015 prostřednictvím Oddělení realizována  v rámci projektu s názvem 
„Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen 
a  mužů  a  podpora  slaďování  pracovního  a  soukromého  života“  financovaného  z  Norských 
fondů. Úkol bude do konce roku 2015 splněn.  
Úkol č. 19 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, MPSV) 
Dle  MPSV  není  žádoucí  ani  možné  obecně  stanovit  či  naopak  specifikovat,  co  jsou  vážné 
provozní důvody kvůli odlišným podmínkám různých zaměstnavatelů/ek. Co se týká úpravy 
z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, 
aby odpovídala potřebám práce z domova, MPSV nevidí jako možné snižovat úroveň BOZP. 
ÚV ČR chce však otázku vážných provozních důvodů dále diskutovat s příslušným odborem 
MPSV, aby bylo možné najít kompromis, který bude vyhovovat všem zúčastněným stranám 
a  především  pomůže  zlepšit  postavení  zaměstnankyň  a  zaměstnanců  v pracovně-právních 
vztazích. 
48 
 

Úkol  č.  20  Aktualizovaných  opatření  (termín  plnění  do  31.  prosince  2015,  MLP,  MPSV, 
všechny resorty) 

Stěžejní  úlohu  zde  sehrává  metodika,  která  bude  vytvořena  v rámci  projektu  s názvem 
„Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen 
a  mužů  a  podpora  slaďování  pracovního  a  soukromého  života“  financovaného  z  Norských 
fondů,  který  Oddělení  realizuje.  Při  realizaci  tvorby  metodiky  se  předpokládá  spolupráce 
s MPSV. Úkol bude do konce roku 2015 splněn. Po vytvoření metodiky se předpokládá její 
distribuce  ostatním  rezortům,  a  tedy  její  následné  šíření  mezi  státní  zaměstnankyně 
a zaměstnance.  Některé  rezorty  nicméně  již  nyní  problematiku  slaďování  pracovního, 
soukromého a rodinného života řeší svými interními dokumenty. 
Úkol č. 21 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, MPSV, MF) 
MF  uvádí,  že  kompenzace  za  vystřídání  rodičů  během  rodičovské  nejsou  bez  dostatečné 
právní  podpory  možné  a  v současné  chvíli  nejsou  pro  ně  ve  státním  rozpočtu  vyčleněny 
prostředky.  MPSV  vidí  současné  řešení  mateřské/rodičovské  jako  dostačující  a  zavedení 
rodičovské  kvóty  či  specifické  otcovské  neshledává  jako  žádoucí.  Problematika  otcovské 
však patří mezi prioritní témata Slaďovacího výboru na rok 2015 a proto se dá očekávat, že 
dojde  k přípravě  konkrétních  návrhů  řešení  této  věci  a  následné  jednání  se 
zástupkyněmi/zástupci MPSV, případně MF. 
5.3. Doporučení Rady v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života  
A. 
Pro všechny resorty: 
Žádné  doporučení  z oblasti  slaďování  pracovního,  soukromého  a  rodinného  života  není 
vztáhnuto na všechny resorty. 
B. 
Pro jednotlivé resorty: 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  3  strategické  oblasti  Slaďování  pracovního, 
soukromého  a  rodinného  života  Strategie  a  úkol  č.  15  Aktualizovaných  opatření 
důsledně vést statistiky o využívání flexibilních forem práce členěné dle pohlaví (MO, 
MŽP,  MŠMT,  MSp)  a zavést  možnost  využívání  více  forem  flexibilních  pracovních 
úvazků (MPO, MZd); 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  1  strategické  oblasti  Slaďování  pracovního, 
soukromého  a  rodinného  života  Strategie  a  úkol  č.  16  Aktualizovaných  opatření 
podniknout  konkrétní  kroky  vedoucí  k  rozšíření  možností  péče  o děti  předškolního 
věku pro své zaměstnankyně a zaměstnance (MZd, MMR, MŠMT, MSp);  
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  2  strategické  oblasti  Slaďování  pracovního, 
soukromého  a  rodinného  života  Strategie  a  úkol  č.  17  Aktualizovaných  opatření 
zaměřit  se  na  zhodnocení  vývoje  v dané  oblasti  zejména  s ohledem  na  situaci 
rozvoje sociálních služeb v krajích a posouzení  stávající  sítě (MPSV,  MŠMT,  MMR, 
MPO); 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  5  strategické  oblasti  Slaďování  pracovního, 
soukromého  a  rodinného  života  Strategie  a  úkol  č.  19  Aktualizovaných  opatření 
spolupracovat se Slaďovacím výborem při řešení problematiky související s institutem 
vážných  provozních  důvodů  a  upřesnit  pojem  vážné  provozní  důvody  s ohledem 
na specifikaci konkrétních situací, na které se tento pojem vztahuje a revidovat právní 
úpravu z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při  práci  a  případných  dalších  relevantních  právních  úprav  tak,  aby  odpovídala 
potřebám práce z domova (MPSV). Při těchto postupech se doporučuje projednávat 
daná témata také se sociálními partnery; 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  4  strategické  oblasti  Slaďování  pracovního, 
soukromého a rodinného života Strategie úkol č. 21 Aktualizovaných opatření zavést 
možnost specificky čerpat tzv. otcovskou dovolenou a zavést tzv. rodičovskou kvótu 
podpořenou  finanční  kompenzací  (MPSV,  MF),  konkrétní  postupy  a  možnosti 
diskutovat se sociálními partnery. 
49 
 

6.  Vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti 
6.1. Vývoj v oblasti vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti 
6.1.1.  Horizontální a vertikální segregace školství dle pohlaví 
Český  vzdělávací  systém  je  charakteristický  vysokou  mírou  feminizace  a  vertikální 
a horizontální  genderové  segregace.  Zastoupení  mužů  mezi  učiteli  a  učitelkami  školek  bylo 
ve školním roce 2013/2014 jen 0,5 %. Na úrovni základních škol bylo zastoupení mužů mezi 
pedagogickými  pracovníky  a  pracovnicemi  ve  stejném  období  15,7  %  (oproti  předešlému 
roku došlo k mírnému poklesu zastoupení mužů, a to o 0,1 p. b.). Na úrovni středních škol 
činil  podíl  mužů  40,4  %  (oproti  předešlému  školnímu  roku  došlo  k mírnému  nárůstu 
zastoupení  mužů  o  0,1  p.  b.).  S  výjimkou  odborných  škol  lze  tvrdit,  že  čím  vyšší  stupeň 
školy,  tím  je  zde  nižší  podíl  žen  mezi  pedagogickým  personálem.  Zatímco  ve  školách  se 
muži  jako  učitelé  téměř  nevyskytují,  mezi  akademickými  pracovníky  již  dominují  (64  % 
akademických  pracovníků  jsou  muži).  Na vyšších  odborných  školách  učí  přibližně  1  800 
pedagogů a pedagožek, podíl žen zde představuje téměř 64 %. 
Tabulka  č.  3  Podíly  mužů  z  celkového  počtu  zaměstnanců  a  zaměstnankyň  regionálního 
školství ve školním roce 2013/2014 
Zřizovatelé: MŠMT, obec, kraj 
Podíl  mužů  z  celkového 
Zákon č. 262/2006, § 109 odst. 3  počtu 
  
Školní rok 2013/2014 
Učitelé mateřských škol 
0,50% 
Učitelé základních škol 
15,70% 
Učitelé středních škol  
40,40% 
Učitelé konzervatoří 
49,60% 
Učitelé vyšších odborných škol 
36,10% 
Celkem řídící pracovníci 
26,40% 
Řídící  pracovníci  mateřských 
škol
0,90% 
 
Řídící pracovníci základních škol 
34,50% 
Řídící  pracovníci  středních  škol 
vč. VOŠ a konzervatoří
57,50% 
 
Řídící  pracovníci  škol  určených 
pro žáky se SVP
12,70% 
 
 
Zdroj: ČSÚ na základě dat z MŠMT 
Přes  vysokou  míru feminizace  českého  školství  platí,  že  muži  častěji  než  ženy  (s ohledem 
na jejich  zastoupení  mezi  pedagogickým  personálem)  vykonávají  řídící  pozice.  Přestože 
zastoupení mužů mezi pedagogickými pracovníky a pracovnicemi na úrovni základních škol 
je  15,7  %  jejich  zastoupení  mezi  řídícími  pracovníky  a  pracovnicemi  na  stejné  úrovni  je 
34,5 %.  Obdobně  platí,  že  většinu  z  řídících  pracovníků  a  pracovnic  (57,5  %)  na  úrovni 
středních škol tvoří muži, zatímco jejich zastoupení mezi pedagogickým personálem na této 
úrovni je jen 40,4 %. 
Vysoká  míra  horizontální  segregace  dle  pohlaví  přetrvává  mezi  studujícími  osobami. 
Ve školním  roce  2013/2014  studovalo  na středních  školách  zakončovaných maturitní 
zkouškou zaměřených na technické obory celkem 8 938 dívek, což odpovídá 15,7 % všech 
studentů a studentek technických oborů středních škol. Střední školy zakončované maturitní 
50 
 

zkouškou  zaměřené  na společenské  vědy  studovalo  ve školním  roce  2013/2014  celkem 
79 481  dívek,  tedy 68,5  %  ze všech  studujících  těchto  oborů.  Obdobná  míra  genderové 
segregace  panuje  i  na vysokých  školách.  Na  technicko-vědních  oborech  vysokých  škol 
výrazně  převažují  muži  (70 %),  zatímco  mezi  studentkami  a  studenty  humanitních 
a společenských věd (60 %  žen) a ekonomických věd (61  %) převažují  ženy. Nejvýraznější 
míra  genderové  segregace  panuje  na pedagogických  oborech,  kde  zastoupení  studujících 
žen dosahuje 81 %.72  
Celkový počet absolventů/absolventek vysokých škol byl ve školním roce 2013/2014 55 952 
žen a 35 599 mužů, ženy tedy tvořily 61 % všech studujících. 
6.1.2.  Rovnost žen a mužů ve vědě a vysokém školství 
Z dostupných  dat  vyplývá,  že  zatímco  zastoupení  žen  mezi  studujícími  vysokých  škol 
postupně roste a převyšuje zastoupení mužů, tak zastoupení žen ve vědě se spíše snižuje. 
Zásadní  nedostatek  žen  je  v  rozhodovacích  pozicích  výzkumu  a  vysokého  školství  a  mezi 
profesory  a  profesorkami  a  docenty  a  docentkami.  Zastoupení  žen  mezi  profesory 
na vysokých školách bylo v akademickém roce 2013/2014 na úrovni 14,5 % a mezi docenty 
na úrovni 24,8 % žen.  
V této  souvislosti  je  nutné  zdůraznit  fakt  chybějících  statistických  dat  z  této  oblasti,  kde 
konkrétně chybí  v souhrnné podobě u žen  v kvalifikační struktuře výzkumnic a výzkumníků 
v rozlišení  podle  oborů.  To  se  promítlo  i  do  doporučujících  návrhů  k rozšíření  stávajících 
sběrných  šetření  v  oblasti  vědy  a výzkumu  Zprávy  o  možnostech  optimalizace  sběru  dat 
k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů. 
Tabulka č. 4 Akademičtí pracovníci/pracovnice na veřejných vysokých školách 
Pozice 
Podíl žen (v %) 
lektoři/ky 
60,3 
asistenti/ky 
48,9 
odborné 
40,8 
asistenti/ky 
docenti/ky 

24,8 
profesoři/ky 
14,5 
Zdroj: MŠMT, ČSÚ 
6.1.3.  Aktivity  oddělení  Gender  a  sociologie  Sociologického  ústavu  AV  ČR,  v.v.i. 
a Národního kontaktního centra – ženy a věda (dále jako „NKC – ženy a věda“) 
Oddělení Gender a sociologie a NKC – ženy a věda jako pracoviště věnující se problematice 
genderové  rovnosti  ve  vědě  v  České  republice  a  zajišťující  mezinárodní  spolupráci  České 
republiky v této oblasti na mnoha úrovních a vůči různým aktérům, se v roce 2014 staly také 
partnery  třech  aplikovaných  projektů,  podpořených  Nadací  Open  Society  Fund  Praha 
z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů za účelem podpory 
rovných  příležitostí  žen  a  mužů  v  pracovním  i  osobním  životě.  Jedním  z  nich  je  projekt 
Hájíme práva žen v České republice, jehož žadatelem byla Česká ženská lobby, o.s. NKC – 
ženy a věda v rámci projektu mimo jiné koordinuje vznik Genderové expertní komory. Tato 
profesní  komora  bude  sdružovat  kvalifikované  genderové  expertky  a  experty  z  různých 
vědních  oblastí,  specializací  a  sektorů  společnosti;  bude  partnerským  orgánem  pro  orgány 
státní  správy  a  samosprávy;  bude  poskytovat  služby  v  oblasti  genderového  vzdělávání, 
poradenství  a  konzultační  činnosti,  expertíz  a  analytické  činnosti.  Komora  bude  garantovat 
vysokou  expertní  znalost  v  oboru  genderových  a  feministických  studií  se  zaměřením 
na konkrétní  oblasti  (různé  aspekty  fungování  trhu  práce,  kombinace  práce  a  rodiny, 
genderové násilí  a sexuální  obtěžování,  porodnictví  a sexuální  práva  žen,  LGBT, menšiny, 
                                                
72 
ČSÚ 
(2014), 
Zaostřeno 
na 
ženy 

muže 
2014; 
available 
online 
at: 
<http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/kapitola/300002-14-r_2014-13>.  
51 
 

přistěhovalci  a  migranti,  právo,  vytváření  vědeckého  poznání  a  expertíza  ve  znalostních 
společnostech atd.). 
 
NKC  –  ženy  a  věda  iniciovalo  jednání  se  Sekcí  pro  vědu,  výzkum  a  inovace  Úřadu  vlády, 
spadající  pod  vicepremiéra  pro  vědu,  výzkum  a  inovace  Pavla  Bělobrádka.  V  roce  2014 
proběhla  čtyři  jednání  a  byla  ustavena  pracovní  skupina  při  Úřadu  vlády,  která  se  tématu 
bude  věnovat.  V  této  souvislosti  NKC  –  ženy  a  věda  předložilo  Úřadu  vlády  poziční 
dokument, ve kterém identifikovalo klíčové problémy a návrhy řešení.  
 
V  průběhu  celého  roku  NKC  –  ženy  a  věda  spolupracovalo  s  MŠMT  a  účastnilo  se 
konzultačních  procedur  tak,  aby  byla  v  Operačním  programu  výzkum,  vývoj  a  vzdělávání 
zachována  podpora  pro  kulturní  a  institucionální  změnu  v  rámci  Specifického  cíle  5  rozvoj 
lidských  zdrojů.  NKC  –  ženy  a  věda  dále  s  MŠMT  spolupracovalo  na  plnění  jeho  Priorit 
a postupů  při  prosazování  rovnosti  mužů  a  žen,  včetně  Ceny  Milady  Paulové  udělované 
v různých  oborech  vědkyním  za  jejich  celoživotní  přínos  vědě.  K  důležitým  změnám  došlo 
zejména v komunikaci s grantovými agenturami, s nimiž se podařilo navázat užší spolupráci. 
V  návaznosti  na  přípravy  3.  národní  konference  o  genderu  a  vědě  proběhla  jednání 
s Grantovou agenturou České republiky a Technologickou agenturou České republiky. Tato 
jednání se zaměřila na identifikaci genderových zatížení v programech podpory a možnosti 
rozvoje další spolupráce.  
 
NKC – ženy a věda dále konzultovalo a připomínkovalo dokumenty výzkumu a vývoje pro AV 
ČR, MŠMT i Oddělení. Ve spolupráci s posledním ze jmenovaných došlo k přijetí některých 
našich podnětů i podnětů vzešlých z workshopu ke slaďování ve vědě pod záštitou veřejné 
ochránkyně  práv  při  novelizování  pravidel  juniorských  grantů  Grantové  agentury  České 
republiky.73  
 
V  neposlední  řadě  proběhl  také  4.  ročník  mentoringového  programu  pro  středoškolské 
studentky  se  zájmem  o  technické  a  přírodní  vědy.  Programu  se  účastnil  rekordní  počet 
studentek a mentorek, který svědčí o rostoucím zájmu o tento typ podpory. Dále byl zahájen 
projekt  MENTOR74,  jehož  cílem  je  podpora  profesního  rozvoje  (post)doktorandek 
a (post)doktorandů.  
 
Byla publikována další z úspěšných knih rozhovorů Rozehraná partie: Talentky sedm let poté 
Marty  Vohlídalové,  která  mapuje  životní  a  pracovní  dráhy  mladých  žen  ve  vědě,  včetně 
překážek,  na  které  vědkyně  v  českém  prostředí  narážejí  nejen  při  snaze  kombinovat 
vědeckou  činnost  a  péči  o  rodinu.  Vyšla  také  každoroční  Monitorovací  zpráva,  mapující 
statistiky týkající se postavení žen v české vědě.  
 
NKC  –  ženy  a  věda  dále  poskytovalo  podporu  výzkumným  a  vysokoškolským  institucím, 
které se rozhodly aktivně přistoupit k řešení genderové rovnosti na svých pracovištích, a to 
prostřednictvím  přístupu  kulturní  a  institucionální  změny.  NKC  –  ženy  a  věda  se  podílí 
na implementaci  projektů  změny  TRIGGER75  a  PEDICEV  a  genderového  akčního  plánu 
                                                
73  Žadatelům/kám  bude  umožněno  znovu  žádat  o  juniorský  grant,  pokud  předchozí  nebyl  zahájen  z  důvodů 
rodičovských povinností (rodičovské dovolené/ těhotenství), ze stejných důvodů bude umožněna změna řešitele 
na  dobu  určitou,  požadovanou  půlroční  stáž  bude  možné  rozdělit  do  dvou  kratších  stáží  (v  odůvodněných 
případech lze udělit výjimku z absolvování stáže, při studiu v zahraničí pak bude platit stáž v ČR). 
74  8.  12.  2014  byl  v  Galerii  Café  Louvre  slavnostně  zahájen  projekt  MENTOR,  nebo-li  Mentoringový  program, 
jehož  cílem  je  podpora  profesního  rozvoje  (post)doktorandek  a  (post)doktorandů.  Mentoringový  program  pro 
(post)doktorandky  a  pro  (post)doktorandy  poběží  od  února  do  prosince  2015.  Do  pilotního  kola  programu  je 
přihlášeno 73 (post)doktorandek a (post)doktorandů. 
75 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. je prostřednictvím NKC – ženy a věda členem konsorcia projektu TRIGGER 
(Transformace  institucí  pro  genderovou  rovnost  ve  vědě),  financovaného  7.  rámcovým  programem  EU 
ve specifickém  programu  SCIENCE-IN-SOCIETY.  Ve  spolupráci  s  Vysokou  školou  chemicko-technologickou 
v Praze  se  podílí  na  implementaci  genderového  akčního  plánu  VŠCHT.  Cílem  projektu  TRIGGER  je  navrhnout 
a uskutečnit  na  institucionální  úrovni  systémové  změny  hlubšího  a  udržitelného  charakteru  v  pěti  evropských 
52 
 

na Vysoké  škole  chemicko-technologické  v  Praze,  jehož  je  partnerskou  organizací.  NKC  – 
ženy a věda se rovněž podílelo na aktivitách druhého projektu změny v ČR EGERA76, který 
realizuje brněnský výzkumný ústav CzechGlobe.  
 
Co  se  týče  odborných  konferencí,  v  listopadu  se  v  Praze  konala  3.  národní  konference 
o genderu  a  vědě:  Kulturní  a  institucionální  změna:  Role  státu  a  výzkumných  institucí77. 
Konference se věnovala prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí a v oblasti vědní 
politiky.  Zaměřila  se  na  tři  klíčové  oblasti:  profesní  rozvoj,  zastoupení  žen  na  vedoucích 
pozicích  a  genderové  aspekty  vzniku  vědeckého  poznání.  Záštitu  nad  konferencí  přijala 
veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, místopředseda pro vědu, výzkum a inovace Pavel 
Bělobrádek a předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Cílem konference bylo navázat spolupráci 
s  institucemi  výzkumu  a  vývoje  a  podnítit  diskusi  o  současném  stavu  genderové  rovnosti 
v české vědě. 
  
6.1.4.  Sexuální obtěžování v prostředí školských zařízení a projevy sexismu v rámci 
univerzitních soutěží krásy 
Sexuální  obtěžování  v akademickém  prostředí  patří  v současné  době  stále  k vysoce 
tabuizovaným tématům. K této problematice byla v září 2014 oddělením Gender a sociologie 
a  NKC-  ženy  a  věda  v  rámci  Noci  vědců  a  vědkyň78  uspořádaná  odborná  diskuze 
s přednáškou na téma sexuálního obtěžování  v  akademické sféře „Sex jí kouká  z očí  aneb 
o čem se v akademické sféře nemluví
“79. 
Další téma týkající se akademického prostředí, které se díky iniciativě studentek a studentů 
Univerzity  Karlovy  dostalo  do  širšího  diskurzu,  je  snaha  upozornit  na  sexistické  aspekty 
soutěží  krásy  pořádaných  pod  záštitou  vysokých  škol.  Studující  Univerzity  Karlovy 
na sklonku roku 2013 založili skupinu „Za Karlovku bez sexismu“, jejímž cílem bylo zastavit 
zneužívání  dobrého  jména  Univerzity  Karlovy  pro  komerční  účely  zejména  v souvislosti 
s pořádáním  soutěží  krásy.  Iniciátor/ky  sepsali  výzvu  určenou  rektorovi  Univerzity  Karlovy, 
aby takové jednání odmítl a podnikl kroky, které tuto praxi ukončily. Opakování soutěže se 
iniciativě  Za  Karlovku  bez  sexismu  podařilo  zamezit  až  v roce  2014,  a  to  ve  spolupráci  se 
studentskými  senáty  a  Studentskou  unií.  Na  sklonku roku  2014  také  proběhla  soutěž  Miss 
VŠE,  jejíž  program  vyvolal  další  vlnu  veřejné  diskuze  nad  vhodností  záštity  akce  tohoto 
druhu  oficiální  reprezentací  univerzit.  Posléze  vedení  VŠE  rozhodlo,  že  příští  rok  nepovolí 
žádnému subjektu použít značku VŠE pro organizaci soutěže Miss, a přidalo se tak k dalším 
univerzitám, které se od akcí podobného typu distancovaly. 
6.2. Vyhodnocení  průběžného  plnění  Aktualizovaných  opatření  a  Minimálního 
standardu v oblasti vzdělávání, výzkumu a rovnosti žen a mužů 
A. 
Minimální standard 
Úkoly v oblasti vzdělávání, výzkumu a rovnosti žen a mužů Minimální standard neobsahuje. 
                                                                                                                                                   
výzkumných organizacích. SOÚ se prostřednictvím NKC – ženy a věda rovněž účastní projektu PEDICEV, který 
je zaměřen na rozvoj mezinárodní spolupráce, podporu genderové rovnosti a rozvoj lidských zdrojů na VŠCHT 
Praha.   
76  V roce  2014  NKC  –  ženy  a  věda  poskytovalo  podporu  a  genderovou  expertízu  brněnskému  výzkumnému 
ústavu Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. – CzechGlobe, který je českým partnerem mezinárodního 
projektu  EGERA.  Cílem  projektu  EGERA  je  prosazení  nástrojů  a  metod  k dosažení  genderové  rovnosti 
a potlačení  genderových  stereotypů,  které  stále  přežívají  v akademické  sféře  a  v oblasti  výzkumu.  Projekt 
evropského rozměru dal dohromady 8 evropských výzkumných a vzdělávacích institucí. 
77 (http://www.zenyaveda.cz/gender-veda/181103-konference/1103650-). 
78 Od roku 2005 pořádané každoroční diskusní večery NKC – ženy a věda, kterými se připojují k celoevropské 
akci Noc vědců. Noc vědců a vědkyň je komunikační platformou mezi vědeckou obcí a zainteresovanými občany 
a občankami. Jedná se o budování kritické debaty o znalostní společnosti, roli vědy v ní a o odpovědnosti vědy 
vůči společnosti a přírodě. 
79 URL: <http://www.zenyaveda.cz/novinky/noc-vedkyn-2014>. 
53 
 

B. 
Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 22 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, MŠMT) 
MŠMT  se  zavázalo  i  nadále  působit  na  žáky  a  žákyně  ve  směru  učení  a  následně 
nestereotypní  volby  povolání.  V  rámci  dotačního  programu  na  podporu  činnosti  nestátních 
neziskových  organizací  působících  v  oblasti  předškolního,  základního,  středního 
a základního  uměleckého  vzdělávání  v  roce  2015,  Modul  3:  Podpora  polytechnického 
vzdělávání  v  mateřských  a  základních  školách,  budou  v  souvislosti  s  Rokem  technického 
vzdělávání  2015  projekty  zaměřeny  na  podporu  polytechnického  vzdělávání  v  mateřských 
a základních  školách.  Jedná  se  např.  o  vznik  výukových  materiálů  (včetně  audiovizuálních) 
a publikací, které bude možné použít v rámci celé republiky pro rozšíření znalostí pedagogů 
mateřských  a  základních  škol  o  významu,  způsobech  zařazení  a  formách  polytechnického 
vzdělávání  ve  školních  vzdělávacích  programech.  MŠMT  dále  uvedlo,  že  v  rámci 
kariérového poradenství bude rozpracovávána genderová metodika pro volbu povolání. 
Úkol zavádět  vzdělávací  aktivity  pro  pedagogické  pracovníky  a pracovnice  s důrazem 
na nestereotypní  přístup  k žákům  a  žákyním  je  součástí  priorit  a  postupů  MŠMT 
k prosazování rovnosti žen a mužů pro rok 2015. 
Úkol  č.  23  Aktualizovaných  opatření  (termín  plnění  do  31.  prosince  2015,  Místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a inovace) 

Sekce  pro  vědu  výzkum  a  inovace  při  ÚV  ČR  informovala,  že  výše  zmíněná  pracovní 
skupina  byla  ustavena  a  při  své  činnosti  úzce  spolupracovala  především  s NKC  –  ženy 
a věda.  Mezi  hlavní  cíle  této  pracovní  skupiny  patří  zejména  identifikovat  případné 
genderové  překážky  v nastavení  systému  vědy,  výzkumu  a  inovací  a  navrhnout  příslušná 
opatření  ke  zlepšení  stávajícího  stavu.  Tuto  skupinu  vede  náměstek  místopředsedy  vlády 
pro  vědu,  výzkum  a  inovace,  Arnošt  Marks,  který  také  v roce  2014  vystoupil  k tématu 
genderové rovnosti ve vědě na konferenci „Jak na vědu? Férově!“. V rámci popisu činnosti 
této pracovní skupiny však chybí detailní popis jejího plánu práce pro následující období. 
Co se týče konkrétních opatření, doporučil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 
zohlednit  genderové  hledisko  ve  výzvě  k podání  návrhů  na  člena/členku  předsednictva 
Grantové agentury ČR. Do předsednictva Grantová agentura České republiky (dále jen „GA 
ČR“) byla poté zvolena profesorka Stanislava Hronová (první žena v předsednictvu GA ČR 
od roku 1993). 
Úkol č. 24 Aktualizovaných opatření (termín plnění do 31. prosince 2015, MŠMT) 
V současné době je na MŠMT připraven návrh na systémové řešení inovací a úprav RVP – 
cyklické revize RVP. Materiál je v současnosti ve schvalovacím řízení MŠMT. Již revidovaný 
RVP ZV Výchovy k občanství s účinností od 1. 9. 2013 uvádí mezi svými cílovými oblastmi 
mj.  i  utváření  pozitivních  vztahů  k  opačnému  pohlaví  v  prostředí  školy  i  mimo  školu, 
rozpoznávání  stereotypního  nahlížení  na  postavení  muže  a  ženy  v  rodině,  zaměstnání 
i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti. MŠMT však 
explicitně  neuvádí,  jakými  nástroji  je  v rámci  cílových  oblastí  dosahováno  zapracování 
genderových stereotypů, zejména v souvislosti s rovností žen a mužů na trhu práce a volbou 
povolání do rámcového vzdělávacího programu základních škol.  
6.3. Doporučení Rady v oblasti vzdělávání, výzkum a rovnosti žen a mužů 
A.  
Pro všechny resorty: 
Žádné  doporučení  z oblasti  vzdělávání,  výzkum  a  rovnosti  žen  a  mužů  není  vztáhnuto 
na všechny resorty. 
B. 
Pro jednotlivé resorty: 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  1  a  2  strategické  oblasti  vzdělávání,  výzkum 
a rovnosti  žen  a mužů  Strategie  úkol  č.  22  Aktualizovaných  opatření  monitorovat 
výstupy  projektů  zaměřených  na podporu  polytechnického  vzdělávání  v mateřských 
54 
 

a základních  školách  v  rámci  dotačního  programu  na  podporu  činnosti  nestátních 
neziskových  organizací  působících  v  oblasti  předškolního,  základního,  středního 
a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015 (Modul 3: Podpora polytechnického 
vzdělávání  v  mateřských  a  základních  školách)  s cílem  posoudit  jejich  dopad 
na podporu  studia  a zaměstnávání  v  oborech,  které  jsou  z  hlediska  pohlaví 
považovány za netypické (MŠMT); 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  3  a  4  strategické  oblasti  vzdělávání,  výzkum 
a rovnosti  žen  a mužů  Strategie  a  úkol  č.  22  Aktualizovaných  opatření  se  zaměřit 
na zavádění 
vzdělávacích  aktivit  pro pedagogické  pracovníky  a pracovnice 
s důrazem na stereotypní přístup k žákům a žákyním (MŠMT); 
  V návaznosti na specifický cíl č. 5 strategické oblasti vzdělávání, výzkum a rovnosti 
žen a mužů Strategie a úkol č. 23 Aktualizovaných opatření stanovit náplň pracovní 
skupiny  pro  otázky  genderové  rovnosti  ve  vědě  při  Radě  vlády  pro  výzkum,  vývoj 
a inovace včetně definice její pracovní náplně, a to včetně plánu kroků, které budou 
uskutečněny,  a  dále  také  informovat  Oddělení  o  frekvenci  setkávání  pracovní 
skupiny.  Mezi  členky  a  členy  pracovní  skupiny  zařadit  také  zástupkyni  NKC  –  Ženy 
a věda (Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace); (Místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace); 
  V návaznosti na strategický cíl č. 5 strategické oblasti vzdělávání, výzkum a rovnosti 
žen a mužů Strategie začlenit téma rovnosti žen a mužů do strategických dokumentů 
týkajících  se  vědy,  výzkumu  a  inovací  (Místopředseda  vlády  pro  vědu,  výzkum 
a inovace); 
  V návaznosti na specifický cíl č. 1 strategické oblasti vzdělávání, výzkum a rovnosti 
žen  a mužů  Strategie  úkol  č.  24  Aktualizovaných  opatření  uvést  konkrétní  nástroje 
a způsoby zapracování genderových stereotypů, zejména v souvislosti s rovností žen 
a  mužů  na  trhu  práce  a  volbou  povolání  do  rámcového  vzdělávacího  programu 
základních škol (MŠMT). 
7.  Důstojnost a integrita žen a mužů 
7.1.  Vývoj v oblasti důstojnosti a integrity žen 
7.1.1.  Statistiky a výzkumy v oblasti domácího násilí a genderově podmíněného násilí 
Z povahy  domácího  násilí  a  dalších  forem  genderově  podmíněného  násilí  jako  vysoce 
latentních  jevů  mj.  vyplývá  obtížná  měřitelnost  jejich  výskytu  a  sledování  vývoje.  Dostupné 
statistické údaje (např. statiky v oblasti vykázání, trestného činu znásilnění či trestného činu 
týrání  osoby  žijící  ve  společném  obydlí)  vystihují  jen  velmi  malou  výseč  případů  domácího 
a genderově  podmíněného  násilí.80  Pro  komplexní  poznání  výskytu  domácího  a  genderově 
podmíněného násilí v české společnosti a jeho vývoje je nezbytné provádět pravidelné studie 
výskytu  těchto  forem  násilí.  Poslední  významnější  studie  výskytu  genderově  podmíněného 
násilí (konkrétně partnerského násilí na ženách) v České republice byla provedena nestátní 
neziskovou  organizací  proFEM  v roce  2012  na vzorku  3  000  žen.81  Systematické  studie 
výskytu domácího a genderově podmíněného násilí v ČR prováděny nejsou. 
Na  úrovni  EU  byla  Agenturou  EU  pro  základní  práva  (dále  jako  „FRA“)  v roce  2013 
provedena  studie  výskytu  násilí  na  ženách  v zemích  EU  (její  výsledky  byly  publikovány 
v březnu  2014)  s názvem  „Násilí  na  ženách:  průzkum  napříč  EU“.82  Studie  nabízí 
komparativní  data  ze  všech  členských  států  EU.  Celkem  byla  studie  provedena  na  42 000 
respondentkách, přičemž vzorek z každé země tvořil průměrně 1 500 žen. Z této studie mj. 
vyplynulo,  že  33  %  respondentek  zažilo  během  posledních  12  měsíců  fyzické  či  sexuální 
násilí, 5 % respondentek se stalo obětí znásilnění, 18 % zažilo nebezpečné pronásledování 
                                                
80 Blíže viz např. ProFem: Ekonomické dopady domácího násilí v ČR. 2012. Dostupné na: 
<http://www.profem.cz/shared/clanky/103/profem-studie2b-web_1.pdf>.  
81 
Blíže 
viz: 
K. 
Kunc 

kol.: 
Ekonomické 
dopady 
domácího 
násilí. 
2012. 
Dostupné 
na  <http://www.profem.cz/shared/clanky/103/profem-studie2b-web_1.pdf>.  
82 Blíže viz: <http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf>. 
55 
 

a 29  %  sexuální  obtěžování  jako nepříjemné dotýkání,  objímaní  či  líbání.  V oblasti výskytu 
různých  forem  násilí  na  ženách  Česká  republika  výrazně  nevybočovala  vůči  průměru  EU. 
Naopak  české  ženy  v rámci  studie  uváděly  výrazně  častěji  pocit  strachu,  než  je  obvyklé 
ve zbylých  zemích  EU  –  na  otázku,  zda se  v posledním  roce  vyhýbaly  některým  místům 
nebo situacím z důvodu strachu, že budou fyzicky či sexuálně napadeny, odpovědělo kladně 
66  %  českých  žen  (průměr  EU  je  53  %).  Studie  také  ukázala,  že  v ČR  přetrvává  nízké 
povědomí  o  kampaních  proti  genderově  podmíněnému  násilí.  Na  otázku,  zda  v poslední 
době  zaznamenaly  takovou  kampaň,  kladně  odpovědělo  jen  26  %  dotázaných  Češek 
(průměr EU je 50 %).  
Níže  uvádíme  některá  statistická  data,  která  jsou  sledována  orgány  státní  správy  v oblasti 
domácího  a  genderově  podmíněného  násilí.  Tento  výčet  statistických  údajů  slouží  pouze 
jako  indikativní  nástin  výskytu  případů  těchto  forem  násilí,  které  jsou  zaznamenány 
příslušnými  orgány.  Tato  data  je  nezbytné  interpretovat  v kontextu  statistických  údajů 
shromažďovaných  nestátními  neziskovými  organizacemi  působícími  v oblasti  prevence 
domácího  a  genderově  podmíněného  násilí  a  nelze  z nich  jednoznačně  usuzovat  trend 
klesajícího či rostoucího počtu případů tohoto násilí.  
Tabulka č. 5: Počet realizovaných vykázání 2007 - 201483 
Počet 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
vykázaných 
osob 
Rok 
862 
679 
789 
1 058 
1 430 
1 400 
1 367 
1 382 
V roce  2014  činil  celkový  počet  vykázání  1 382,  což  představuje  nárůst  o  15  případů 
vykázání oproti předchozímu roku. 
Tabulka č. 6: Počet trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí 2008 - 201484 
Trestný  čin  týrání  osoby  2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
žijící ve spol. obydlí 
zjištěno skutků 
522 
507 
568 
661 
603 
572 
541 
objasněno skutků 
425 
410 
477 
534 
494 
445 
408 
stíháno osob 
400 
384 
436 
485 
463 
392 
391 

z toho ženy 
18 
16 
18 
11 
13 
14 
15 
V roce 2014 pokračoval trend mírného poklesu počtu zjištěných trestných činů týrání osoby 
žijící  ve  společném  obydlí.  V uplynulém  roce  bylo  zjištěno  celkem  541  případů  tohoto 
trestného činu, což představuje pokles o 31 případů oproti předchozímu roku. Ze stíhaných 
osob za trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí tvořily v loňském roce ženy 3,7 %. 
Tabulka č. 7: Počet trestných činů znásilnění 2008 - 201485 
Trestný čin znásilnění 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
zjištěno skutků 
529 
480 
586 
675 
669 
589 
669 
objasněno skutků 
361 
343 
437 
468 
489 
461 
455 
stíháno osob 
345 
315 
377 
405 
404 
366 
390 

z toho ženy Počet  zjištěných  trestných  činů  znásilnění  v loňském  roce  vzrostl  z 589  na  669, 
což představuje  nárůst  o  80  nahlášených  případů.  Rovněž  vzrostl  počet  stíhaných  osob 
z 366 na 390.  
 
                                                
83 Zdroj: Bílý kruh bezpečí: Statistiky. Dostupná na: <http://www.domacinasili.cz/statistiky/>.  
84  Zdroj:  Policie  ČR:  Statistické  přehledy  kriminality.  Dostupné  na  <http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-
statisticke-prehledy-kriminality.aspx>.
   
85  Zdroj:  Policie  ČR:  Statistické  přehledy  kriminality.  Dostupné  na  <http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-
statisticke-prehledy-kriminality.aspx>.
   
56 
 

Tabulka č. 8: Počet pravomocně odsouzených osob za trestný čin Týrání osoby žijící ve 
společném obydlí 2008 - 201386 
Počet  pravomocně  odsouzených  osob  2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
za  tr.  čin  týrání  osoby  žijící  ve 
společném obydlí 
Počet odsouzených osob 
281 
238 
271 
283 
321 
291 

z toho žen 
11 

Trest odnětí svobody nepodmíněný 
72 
56 
68 
75 
96 
79 
Trest odnětí svobody podmíněný 
200 
171 
201 
205 
219 
209 
Ke  dni  zpracování  Zprávy  o  rovnosti  nebyly  údaje  k počtu  pravomocně  odsouzených  osob 
za trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí v roce 2014 k dispozici. V předchozích 
letech se počty odsouzených osob pohybovaly v rozmezí od 238 do 321. 
Od roku 2010 také roste počet případů domácího násilí za přítomnosti dětí, které byly řešeny 
orgány sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2014 počet těchto případů dosáhl 2 592, z toho 
v 788 případech došlo k vykázání násilné osoby (viz následující tabulka). 
Tabulka č. 9: Statistické údaje o počtu případů domácího násilí za přítomnosti dětí87 
 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
Počet  případů  domácího  násilí,  kterého  1 976 
2 505 
2 530 
2 583 
2 592 
byly přítomny nezletilé děti 
Z  toho  počet  případů,  ve  kterých  bylo  651 
726 
753 
699 
788 
provedeno  vykázání  násilné  osoby  ze 
společného obydlí 
 
7.1.2.  Příprava  Akčního  plánu  prevence  domácího  a  genderově  podmíněného  násilí 
na léta 2015 – 2018 
Usnesením  vlády  ČR  ze  dne  13.  dubna  2011  č.  262  byl  schválen  Národní  akční  plán 
prevence  domácího  násilí  na  léta  2011  –  2014  (dále  jako  „NAP  DN“).  NAP  DN  stanovil 
opatření v oblasti prevence a potírání domácího násilí do roku 2014.  
V roce  2014  zahájil  Výbor  pro  prevenci  DN  přípravu  navazujícího  akčního  plánu  s názvem 
Akční plán PD GPN.88 Oproti NAP DN došlo k rozšíření působnosti Akčního plánu PD GPN 
i o další formy genderově podmíněného násilí jako je např. znásilnění, sexuální obtěžování či 
nebezpečné pronásledování. Domácí a další formy genderově podmíněného násilí totiž mají 
řadu  společných  znaků.  Jedná  se  např.  o  vysokou  míru  latence,  závažné  dopady  na  život 
a zdraví  obětí,  častou genderovou  asymetri   či  zneužívání  násilí  jako  prostředku  moci. Tyto 
formy  násilí  se  často  prolínají  (např.  domácí  násilí  a znásilnění).  Oběti  těchto  forem  násilí 
mají také velmi často podobné potřeby (izolace od osoby násilné, poskytnutí terapie a služeb 
s cílem  komplexního  řešení  jejich  situace).  Z důvodu  věcné  provázanosti  domácího 
a genderově  podmíněného  násilí  je  proto  účelné  prevenci  a  potírání  těchto  forem  násilí 
implementovat v rámci jednoho společného strategického dokumentu. 
Akční plán PD GPN navazuje na programové prohlášení vlády ČR, který obsahuje závazek 
k potlačování  genderově  podmíněného  násilí.  Akční  plán  také  navazuje  na  Vládní  strategi , 
a to v oblasti Důstojnost a integrita žen a mužů. Výborem pro prevenci DN byl Akční plán PD 
GPN  schválen  na  jeho  jednání  dne  11.  prosince  2014.  Vláda  ČR  Akční  plán  PD  GPN 
schválila svým usnesením ze dne 23. února 2015 č. 126.  
                                                
86 
Zdroj: 
Ministerstvo 
spravedlnosti: 
Statistika 

výkaznictví. 
Dostupné 
na <http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html>.  
87 Blíže viz Statistický výkaz V (MPSV) 20-01 o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 
88  Dostupný  zde:  <http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-
akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/>.
  
57 
 

Akční plán PD GPN obsahuje celkem 70 úkolů rozdělených do 7 strategických oblastí. Jeho 
účelem  je  formulovat,  implementovat  a  koordinovat  komplexní  systém  opatření  pro  oblast 
prevence  a  potírání  domácího  a  genderově  podmíněného  násilí.  Realizací  opatření 
uvedených  v Akčním  plánu  PD  GPN  dojde  ke  zlepšení  současné  úrovně  ochrany  osob 
ohrožených  domácím  a  genderově  podmíněným  násilím  (včetně  dětí  žijících  v rodině 
s výskytem  domácího  a  genderově  podmíněného  násilí),  ke  zefektivnění  prevence  tohoto 
násilí, k rozvoji vzdělávání příslušných profesí v oblasti domácího a genderově podmíněného 
násilí a k podpoře systémové práce s osobami násilnými.  
7.1.3.  Příprava přístupu ČR k tzv. Istanbulské úmluvě 
Úmluva  Rady  Evropy  a  prevenci  a  potírání  násilí  vůči  ženám  a  domácího  násilí  (dále  jako 
„Istanbulská  úmluva“)  představuje  mezinárodněprávní  dokument  stanovující  komplexní 
standardy  v oblasti  prevence  a  potírání  domácího  a  genderově  podmíněného  násilí. 
Ze 47 členských  států  Rady  Evropy  Istanbulskou  úmluvu  k 28.  únoru  2015  podepsalo 
37 a k ratifikaci  došlo  v 16  z nich.  ČR  patří  k 10  zbývajícím  zemím  Rady  Evropy,  které 
Istanbulskou úmluvu zatím nepodepsaly, 
Usnesením  vlády  ČR  ze  dne  15.  května  2013  č.  348  bylo  MSp  uloženo  v termínu 
do 30. června 2014 připravit podklady k podpisu a ratifikaci Istanbulské úmluvy. Usnesením 
vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 byl termín splněné úkolu posunut na 30. června 
2015.  Dle informací  MSp je v současnosti zpracováván  překlad  Istanbulské úmluvy  a mělo 
by  dojít  ke  zřízení  pracovní  skupiny,  která  bude  pracovat  na  vytvoření  analýzy  nezbytných 
legislativních  a  nelegislativních  změn  v souvislosti  s případným  přistoupením  ČR 
k Istanbulské úmluvě. 
7.1.4.  Činnost  rezortů  v oblasti  prevence  a  potírání  domácího  a  genderově 
podmíněného násilí 
Z  aktivit  MSp  v  roce  2014  na  ochranu  obětí  domácího  násilí  lze  zmínit  přípravu  návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních,  a  další  související  zákony.  Cílem  návrhu  je  zajistit  implementaci  směrnice 
2011/99/EU  o evropském  ochranném  příkazu,  který  má  zajistit  pro případ,  že  bylo  v ČR 
v trestním řízení vydáno rozhodnutí na ochranu oběti, které má zamezit formám nepřímého 
nátlaku  ze  strany  pachatele  trestného  činu  a  jehož  cílem  je  zabránit  pokračování  nebo 
opakování  trestné  činnosti  pachatele,  a  oběť  trestného  činu  se přestěhuje  z ČR  do  jiného 
členského státu, může žádat o vydání evropského ochranného příkazu za účelem zajištění 
obdobné  ochrany  v tomto  jiném  členském  státu  EU.  Tento  návrh  je  v současné  době 
projednáván  Poslaneckou  sněmovnou  PČR.  V rámci  gesce  MSp  také  nadále  pokračuje 
odborné vzdělávání v souvislosti s oblastí domácího násilí ze strany Justiční akademie. Toto 
vzdělávání bylo v roce 2014 zaměřeno mj. na specifika výslechu, trestnou činnost na mládeži 
či na problematiku práv obětí trestného činu a definici zvlášť zranitelné oběti. 
Institut  pro  kriminologi   a  sociální  prevenci  (dále  jako  „IKSP“)  v roce  2014  vydal  publikaci 
s názvem  „Vybrané  problémy  z oblasti  domácího  násilí  v ČR“89, která se  zabývala  specifiky 
domácího násilí a právní úpravou prostředků ochrany před tímto násilím. 
V roce  2014  pokračoval  odbor  prevence  kriminality  MV  v realizaci  dotačního  programu 
„Prevence  sociálně  patologických  jevů“  se  zaměřením  na  prevenci  domácího  násilí 
a trestnou  činnost  páchanou  na  seniorech.  V rámci  uvedeného  dotačního  programu  bylo 
podpořeno 6 projektů  NNO  v celkové výši  1 526 000 Kč.  Podpořeny  byly  projekty, které se 
zaměřují na aktivizační programy pro seniory a seniorky v oblasti prevence domácího násilí 
a trestné  činnosti  páchané  na  seniorech  a  seniorkách,  na  propagační  a  osvětové  aktivity 
pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci problematiky domácího násilí 
páchaném  na  seniorech  a  seniorkách  v domácím  a institucionalizovaném  prostředí 
                                                
89 Dostupné na <http://www.ok.cz/iksp/docs/414.pdf>.  
58 
 

a na propagační  a  osvětové  aktivity  pro odbornou  a  širokou  veřejnost  se  zaměřením 
na medializaci problematiky trestné činnosti páchané na seniorech a seniorkách. 
MŠMT v roce 2014 připravilo přílohu Metodického doporučení k primární prevenci rizikového 
chování  u  dětí,  žáků  a  studentů  ve  školách  a  školských  zařízeních,  která  se  zaměřuje 
specificky na oblast prevence domácího násilí. V červnu 2014 MŠMT uspořádalo konferenci 
pro  pedagogické  pracovníky  a  pracovnice  zaměřenou  na  domácí  násilí.  MŠMT  také 
provozuje internetové stránky www.prevence-info.cz, na kterých jsou zveřejňovány podrobné 
informace  z oblasti  primární  prevence  rizikového  chování,  včetně  domácího  a  genderově 
podmíněného násilí. 
V březnu  2014  zahájilo  MPSV  realizaci  Projektu  CZ13  financovaného  z Norských  fondů, 
v souvislosti  s přesunem  agendy  rovnosti  žen  a  mužů  a  Oddělení  přešla  i  realizace  tohoto 
projektu na ÚV ČR (blíže viz kapitola  Vývoj v oblasti institucionálního  zabezpečení rovnosti 
žen  a  mužů  v  ČR).  Cílem  projektu  je  mj.  přispět  ke  snížení  výskytu  a latence  domácího 
a genderově  podmíněného  násilí.  Jednou  z aktivit  Projektu  CZ13  je  i realizace  mediální 
kampaně,  jejímž  cílem  bude  zvýšit  společenské  povědomí  o  otázkách  souvisejících 
s domácím a genderově podmíněným násilím. Mediální kampaň se bude skládat z mediální 
kampaně,  internetových  stránek,  kampaně  vedené  prostřednictvím  sociálních  médií 
a podpůrných  prvků  kampaně  jako  jsou  letáky  a  další  doprovodné  materiály.  Dle 
schváleného  rozpočtu  projektu  činí  náklady  na realizace  kampaně  celkem  přibližně  12  mil. 
Kč. 
V rámci  realizace  Projektu  CZ13  v uplynulém  roce  pořádalo  MPSV,  resp.  ÚV  ČR 
(po přesunu  Oddělení  z MPSV  na  ÚV  ČR)  následující  konference,  semináře  a  workshopy 
vztahující se k problematice domácího a genderově podmíněného násilí: 
  Mezinárodní seminář s názvem „Násilí páchané na ženách a jeho dopady na trh práce“ 
(13.  března  2014,  New  York)  u  příležitosti  58.  zasedání  CSW.  Cílem  mezinárodního 
semináře  bylo  vést  diskusi  o  ekonomických  dopadech  domácího  a genderově 
podmíněného násilí;90  
  Zahajovací  konference  Programu  CZ  13  s názvem  „Uplatňování  hlediska  rovných 
příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí 
násilí a násilí založené na pohlaví“ (26. května 2014, Praha);91 
  Workshop  k filmu  Zuřivec  (Sinna  Mann)  zaměřený  na  prevenci  domácího  násilí 
(8. a 9. prosince  2014,  Praha).  Cílem  workshopu  bylo  poskytnout  účastníkům 
a účastnicím  odborné  proškolení  za účelem  využívání  norského  filmu  Zuřivec  (Sinna 
Mann) k edukačním účelům.92 
7.1.5.  Činnost  nestátních  neziskových  organizací  v oblasti  prevence  a  potírání 
domácího násilí 
V roce 2014 došlo k zahájení realizace projektu s názvem „Dejme (že)nám šanci“ (dále jako 
„Program  CZ12“)  financovaného  z Norských  fondů.  Celková  alokace  Programu  CZ12  je 
164,3 mil. Kč a jeh cílem je přispět mj. k prevenci a snížení výskytu domácího a genderově 
podmíněného  násilí  a  ke  zvýšení  rozvoje  služeb  pro  osoby  ohrožené  tímto  násilím.  V roce 
2014  bylo  podpořeno  celkem  17  projektů  specificky  zaměřených  na  domácí  a  genderově 
podmíněné násilí.93 
Jedním  z podpořených  projektů  je  i  projekt  s názvem  „Zlepšení  praxe  při  prevenci, 
identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“, který navazuje 
na  dosavadní  aktivity  Asociace  pracovníků  intervenčních  center  ČR  v oblasti  podpory 
                                                
90 Blíže viz <http://www.mpsv.cz/files/clanky/17510/TZ_140314b.pdf>.  
91 
Blíže 
viz 
<http://www.eeagrants.cz/cs/propagace/konference-a-seminare/2014/zaznam-ze-zahajovaci-
konference-programu-1298>. 
92  Blíže  viz  zde:  <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/probehl-workshop-k-filmu-
zurivec-sinna-mann-zamereny-na-prevenci-domaciho-nasili-125867/>
.  
93 Seznam podpořených projektů viz <http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-
zenam-sanci/cz12-schvalene-projekty>.
  
59 
 

specializace  příslušných  orgánů  na  případy  domácího  násilí.  Cílem  projektu  je  vytvořit 
podmínky  pro  celorepublikovou  specializaci  pracovníků  a  pracovnic  institucí  klíčových 
pro prevenci a eliminaci domácího násilí.94 
K dalším podpořeným projektů v rámci Programu CZ12 patří např. projekt „Tři pilíře bezpečí“ 
zaměřený  na  vybudování  inovativního  systému  práce  s celou  rodinou  ohroženou  domácím 
násilím,95  projekt  „AdvoCats  for  Women  –  právem  proti  násilí  na  ženách“  zaměřený 
na poskytování  právní  pomoci  ženám  ohroženým  domácím  násilím96,  projekt  „První  pomoc 
osobám  ohroženým/postiženým  (domácím)  násilím“  zaměřený  na  zřízení  celostátní 
bezplatné telefonní linky pro osoby ohrožené domácím násilím97 či projekt „Muži proti násilí 
na ženách a dětech“ zaměřený na terapii násilných osob98.  
Dne  14.  února  2014  proběhl  další  ročník  akce  „One  Bil ion  Rising“,  která  upozorňuje 
na problematiku  genderově  podmíněného  násilí.  Loňský  ročník  byl  věnován  problematice 
kybernásilí na ženách. Na prevenci kyberšikany je zaměřena i kampaň organizace proFEM 
s názvem „StopKyberšikaně“.99 
Organizace  Rosa  v roce  2014  pokračovala  v realizaci  projektu  s názvem  „Stopnasili.cz“, 
který  se  věnuje  osvětě  v oblasti  domácího  násilí.100  Organizace  Bílý  kruh  bezpečí  v srpnu 
2014  zorganizovala  konferenci  k prvnímu  roku  platnosti  zákona  o  obětech  trestných  činů101 
a následnou  výstavu  s názvem  „Zločin  a  oběti“102.  V roce  2014  také  pokračovala  kampaň 
Ligy  otevřených  mužů  s názvem  „Muži  proti  násilí  na  ženách  a  dětech“,  jejímž  cílem  je 
zdůrazňovat nepřijatelnost násilí páchaného na ženách a dětech ze strany mužů.103 
7.1.6.  Obchodování s lidmi 
ČR  v roce  2014  nadále  zůstávala  zdrojovou,  tranzitní  a  cílovou  zemí  pro  obchod  s lidmi 
za účelem  sexuálního  a  pracovního  vykořisťování.  Dle  zprávy  „Zpráva  o  obchodu  s lidmi 
v roce 

2014“ 
se 
v ČR 
stávají 
oběťmi 
nucené 
prostituce 
zejména 
ženy 
ze Slovenska, Bulharska,  Moldavska,  Nigérie,  Filipín,  Rumunska,  Ukrajiny  a  Vietnamu.104 
Česká republika také nadále slouží jako transitní země pro obchodované osoby do dalších 
zemí EU. Rámec pro prevenci a potírání obchodování s lidmi na vnitrostátní úrovni stanoví 
Národní  strategie  boje  proti  obchodování  s lidmi  v ČR  pro  období  2012  –  2015  (dále  jako 
„Strategie  proti  obchodování  s lidmi“),  schválená  usnesením  vlády  ČR  ze  dne  18.  dubna 
2014  č.  282.  Strategický  dokument  v oblasti  prevence  a  potírání  obchodování  s  lidmi 
pro následující období má být vládě ČR předložen do 31. března 2016. 
Ministerstvo  vnitra  v návaznosti  na  Strategi   proti  obchodování  s lidmi  pravidelně  zveřejňuje 
Zprávu o stavu obchodování s lidmi v ČR za uplynulý rok (dále jako „Zpráva o obchodování 
s lidmi“).105  Zprávy  o  obchodování  s lidmi  obsahují  komplexní  vyhodnocení  vývoje  v této 
oblasti,  včetně  vymezení  priorit  pro  následující  období.  Pro  rok  2014  byly  jako  priority 
                                                
94  Blíže  o  projektu  viz  <http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-
sanci/cz12-schvalene-projekty/zlepseni-praxe-pri-prevenci-identifikaci-1675>.
  
95  Blíže  o  projektu  viz  <http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-
sanci/cz12-schvalene-projekty/tri-pilire-bezpeci-1646>.
  
96  Blíže  o  projektu  viz  <http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-
sanci/cz12-schvalene-projekty/advocats-for-women-pravem-proti-nasili-n-1641>.
  
97  Blíže  o  projektu  viz  <http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-
sanci/cz12-schvalene-projekty/prvni-pomoc-osobam-ohrozenym-postizenym-1570>.
  
98  Blíže  o  projektu  viz  <http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-
sanci/cz12-schvalene-projekty/muzi-proti-nasili-na-zenach-a-detech-1564>.
  
99 Blíže viz <http://stopkybersikane.cz/>.  
100 Blíže o projektu viz <http://stopnasili.cz/>. 
101  ¨Blíže  viz  <http://www.bkb.cz/aktuality/n420-v-ostrave-probehla-odborna-konference-k-prvnimu-roku-platnosti-
zakona-o-obetech/>.
  
102 Blíže viz <http://www.bkb.cz/aktuality/n419-vystava-zlocin-a-obeti-v-ostrave-zahajena/>.  
103 Blíže o kampani viz <http://www.muziprotinasili.cz/>.  
104 Blíže viz <http://www.state.gov/documents/organization/226845.pdf>.  
105 Zprávy jsou dostupné zde: <http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx>.  
60 
 

stanoveny:  i)  intenzivní  kontrolní  činnosti,  i )  monitoring  privátní  prostituční  scény 
a iii) obchod s lidmi v prostředí internetu.  
V roce 2014 také pokračovala činnost Meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti 
obchodování  s lidmi  (dále  jako  „Meziresortní  koordinační  skupina“),  která  je  koordinačním 
orgánem vlády ČR v oblasti potírání obchodování s lidmi.106 V uplynulém roce se uskutečnily 
dvě  zasedání  Meziresortní  koordinační  skupiny,  na  jejichž  programu  bylo  zejména 
zhodnocení aktuální situace v oblasti obchodování s lidmi a diskuse o aktivitách a projektech 
státní  správy  a  nestátních  neziskových  organizací  v oblasti  prevence  obchodování  s lidmi 
a pomoci jeho obětem. 
Z pohledu  statistiky  počtu  zjištěných  a  objasněných  trestných  činů  obchodování  s lidmi 
v roce  2014  nelze  oproti  předchozím  rokům  vysledovat  výraznější  změnu  (viz  následující 
tabulka). 
Tabulka č. 10 Počty zjištěných/objasněných trestných činů obchodování s lidmi107 
Počet  Policií  ČR  zjištěných  a  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
objasněných 

trestných 
činů 
obchodování s lidmi 
Zjištěno 
29 
10 
24 
19 
24 
18 
20 
Objasněno 
11 

13 
11 
18 
11 
14 
Vyšetřované a stíhané osoby 
22 
32 
35 
29 
22 
25 
16 
Zdroj: Policie ČR 
MV  v roce  2014  pokračovalo  v realizaci  projektu  s názvem  „Program  podpory  a  ochrany 
obětí  obchodování  s lidmi“  (dále  jako  „Program  ochrany  obětí“).  Cílem  Programu  ochrany 
obětí  je  poskytnout  pravděpodobným  obětem  obchodování  s lidmi  podporu  a  náležitou 
ochranu na základě individuálního posouzení rizika. Program ochrany obětí chrání zejména 
pravděpodobné  oběti  obchodování  s lidmi  v procesním  postavení  svědka,  které  poskytují 
součinnost  orgánům  činným  v  trestním  řízení.  V roce  2014  bylo  specializovanými  NNO 
referováno  a  zařazeno  do  Programu  ochrany  obětí  celkem  43  obětí  obchodování  s lidmi 
(stav ke dni 25. 11. 2014), z toho 39 obětí pocházelo  z Rumunska (převážně muži  ve věku 
24 – 51 let).  
Důležitou  součástí  aktivit  MV  v oblasti  potírání  obchodování  s lidmi  je  také  podpora 
preventivních  aktivit,  zejména  terénní  práce,  osvětových  aktivit  a  sociálního  poradenství. 
V prevenci  obchodování  s lidmi  bylo  v uplynulém  roce  podpořeno  celkem  37  terénním 
výjezdů za účelem vyhledávání a informování potenciálních obětí. 
7.1.7.  Péče v souvislosti s porodem 
Nabídka  péče  v  souvislosti  s  porodem  je  nadále  soustředěna  výhradně  do  zdravotnických 
zařízení.  Péče  porodní  asistentky  je  hrazena  z veřejného  zdravotního  pojištění  pouze 
za podmínky její předchozí indikace lékařem.  
V  průběhu  roku  2014  byly  v rámci  úřadu  ministra  pro  lidská  práva,  rovné  příležitosti 
a legislativu zahájeny přípravné kroky ke zřízení Pracovní skupiny k porodnictví při Radě.108 
Pracovní  skupina  k porodnictví  se komplexně  zaměřuje  na řešení  otázky  místa,  způsobu 
a okolností  předporodní,  porodní  a poporodní  péče,  a  to  mimo  jiné  i  s  ohledem  na  porodní 
asistenci  v  České  republice.  S ohledem  na  složitost  a  citlivost  tématu  jsou  v Pracovní 
skupině zastoupeny nejen relevantní zdravotnické profese, ale i další zástupkyně a zástupci 
odborné veřejnosti a rodičů. První jednání Pracovní skupiny se uskutečnilo 21. ledna 2015.  
                                                
106  Informace  o  činnosti  Meziresortní  koordinační  skupiny  viz  <http://www.mvcr.cz/clanek/mezirezortni-
koordinacni-skupina-pro-oblast-boje-proti-obchodovani-s-lidmi-mks.aspx>.
  
107 Blíže viz <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2014.aspx> . 
108 Viz také kapitola XY - Monika 
61 
 

Z působnosti resortu MZd je třeba uvést zejména dokument Zdraví 2020 – Národní strategie 
ochrany  a podpory  zdraví  a  prevence  nemocí,109  přijatý  usnesením  vlády  ČR  ze dne 
8. ledna  2014  č.  23  a  následně  schválený  usnesením  Poslanecké  sněmovny  ČR  ze dne 
20. března  2014  č.  175.  Prioritní  oblasti  Národní  strategie  obsahují  mimo  jiné posilování 
zdravotnických systémů zaměřených na lidi, zajištění použitelnosti a dostupnosti zdravotních 
služeb  z hlediska  příjemců  a  posilování  role  občanů  při  řízení  a rozhodování.  Národní 
strategie  se mimo  jiné  zabývá  snižováním  a  odstraňováním  nerovností  ve zdraví,  včetně 
nerovností mužů a žen. Snižování nerovností ve zdraví je přímo jedním z pěti definovaných 
vertikálních témat pro rozvoj aktivit v rámci Národní strategie Zdraví 2020 a pro rozvoj aktivit, 
které  ovlivňují  hlavní  příčiny  úmrtnosti  a nemocnosti  populace  a rozhodují  o kvalitě a délce 
života  ve  zdraví.  Pro  potřeby  naplňování  snižování  nerovností  ve  zdraví,  vč. rovnosti  žen 
a mužů, v roce 2014 vznikla a svoji činnost zahájila Pracovní skupina pro otázky nerovností 
ve  zdraví,  která  úzce  spolupracuje  se  všemi  dalšími  pracovními  skupinami,  které  vytvářejí 
jednotlivé  akční  plány  Národní  strategie.  Otázkami  zdraví  žen  a  mužů  se  rovněž  zabývá 
periodická  Zpráva  o  plnění  Pekingské  deklarace  a akční  platformy  (dále  jako  „Periodická 
zpráva“)110  v rámci  oblasti  Ženy  a  zdraví.  Periodická  zpráva  mimo  jiné  uvádí,  že  ženy  se 
v ČR  dožívají  vyššího  věku  než  muži,  zároveň  však  upozorňuje  na  fakt,  že  ženy  se  sice 
dožívají  vyššího  věku,  zato  ale  s vyšší  nemocností  a  nižší  kvalitou  života  než  muži. 
Periodická  zpráva  se  dále  mimo  jiné  zabývá  podrobněji  také  situací  v  oblasti  péče 
v souvislosti s porodem, například dopadem legislativních změn na praxi v porodní asistenci, 
tzv.  ambulantními  porody  či otázkami  svobodné  volby  rodičů  vybrat  si  místo,  způsob 
a okolnosti porodu.  
Otázkami zajištění možnosti rodičů vybrat si  způsob, okolnosti a místo porodu se zabývala 
mimo  jiné  také  VOP.  Ve  svých  závěrech  z šetření111  o  požadování  úhrady  při  uplatnění 
práva na přítomnost osob určených rodičkou u porodu VOP uvádí, že přítomnost těchto osob 
u porodu nelze za současné právní úpravy vázat na jakoukoli finanční úhradu. VOP se mimo 
jiné  rovněž  zabývala  postupem  matrik  při  zapisování  dětí  narozených  mimo  nemocnici, 
přičemž  zdůraznila,  že  postup  matrik  musí  v  požadavcích  na  rodiče  respektovat  princip 
přiměřenosti.112 
S uplatněním  svobodné  volby  rodičů  vybrat  si  způsob,  okolnosti  a  místo  porodu, 
resp. těhotenskou,  porodní  a poporodní  péči  souvisí  také  dva  rozsudky  ESLP,  které  byly 
zveřejněny dne 11. prosince 2014. V prvním z nich ve věci Hanzelkovi v. Česká republika113 
stěžovatelé  především  namítali,  že  v důsledku  nuceného  návratu  do  porodnice,  kterou 
opustili v den porodu, došlo k porušení jejich práva na respektování soukromého a rodinného 
života  ve smyslu  článku  8  Evropské  úmluvy  o lidských  právech,  a  že  proti  uvedenému 
zásahu ze strany státních orgánů neměli k dispozici účinný prostředek nápravy, jak požaduje 
článek  13  Úmluvy.  ESLP  v tomto  případě  shledal,  že  bylo  porušeno  právo  stěžovatelů 
na ochranu  soukromého  a rodinného  života  i  jejich  právo  na  účinné  prostředky  nápravy. 
Ve věci  Dubská  a  Krejzová  v. Česká  republika114  ESLP  prozatím  dospěl  k závěru, 
že znemožnění  výkonu  povolání  porodní  asistentky  při  porodech  v  domácnosti 
nepředstavuje  porušení  práva  matek  na soukromý  život,  chráněného  článkem  8  Evropské 
úmluvy  o lidských  právech.  ESLP  však  v odůvodnění  rozsudku  vybízí  ke  změně  praxe 
v České  republice,  konkrétně  vyzývá,  aby české  orgány  neustále  přehodnocovaly  příslušná 
ustanovení  právních  předpisů  ve  světle  vývoje  na  poli  medicíny,  vědy  a  práva.  Rozsudek 
                                                
109  Online  k dispozici  na:  <http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-
zdravi-a-prevence-nemoci_8690_5.html>.
 
110 Blíže viz Úřad vlády ČR, Periodická zpráva o plnění Pekingské akční platformy. [online] [cit. 2015-28-02] URL: 
<http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zprava_Peking_platforma.pdf>. 
111 Online k dispozici na: <http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A141029_HV_024_ZPRVAZEETEN.PDF>. 
112  Blíže  viz  <http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/postup-matrik-v-pripade-domacich-
porodu-musi-byt-primereny/>.
 
113  Blíže  viz  <http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/tiskove-prohlaseni-ministerstva-spravedlnosti-k-
rozsudku-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-ve-veci-hanzelkovi-proti-ceske-republice>.
 
114  Blíže  viz  <http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/tiskove-prohlaseni-ministerstva-spravedlnosti-k-
rozsudku-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-ve-veci-dubska-a-krejzova-proti-ceske-republice>.
 
62 
 

ve věci  Hanzelkovi  již  nabyl  právní  moci,  rozsudek  ve  věci  Dubská  a  Krejzová  zatím 
pravomocný není.  
V roce  2014  proběhl  30.  mezinárodní  kongres  porodních  asistentek  pořádaný  Mezinárodní 
konfederací porodních asistentek, který se uskutečnil v červnu. Hostitelskou organizací této 
akce byla Česká konfederace porodních asistentek. Odborný program kongresu byl zaměřen 
mimo jiné na právo matek na volbu porodní péče, na překonávání rozdílů a sbližování kultur 
a  postupů  v  porodní  asistenci  a  na  kompetence  porodních  asistentek.  V květnu  proběhl 
desátý ročník festivalu Světový týden respektu k porodu, každoročně vyhlašovaný organizací 
Al iance francophone pour l'accouchement respecté. Hlavním cílem této aktivity je upozornit 
na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomoci prosazování nejnovějších výsledků 
vědeckých  výzkumů  do  porodnické  praxe.  V listopadu  proběhla  v ČR  historicky  první 
mezinárodní  konference  o kontinuální  komunitní  péči  s  názvem  Porod  doma – co  o  něm 
víme?,  kterou  pořádala  obecně  prospěšná  společnost  Porodní  dům  U čápa.  Cílem 
konference  bylo  zejména  zprostředkovat  informace  podporující  humanizaci  českého 
porodnictví,  vědecké  výzkumy,  praktické  porodnické  zkušenosti  a dovednosti  aplikovatelné 
v porodnici i mimo ni.  
7.2. Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Strategie v oblasti 
důstojnost a integrita žen a mužů 
A. Minimální standard 
Úkol č. 9 Minimálního standardu (všechny resorty) 
K úkolu  zjišťovat,  monitorovat  a  řešit  případy  sexuálního  obtěžování  na  pracovišti  většina 
resortů uvádí, že v rámci jejich resortu nebyl v uplynulém roce zjištěn a řešen žádný případ 
sexuálního  obtěžování.  Příklad  konkrétních  kroků  vedoucích  ke  zjišťování  a  řešení  těchto 
případů uvádí jen část resortů. MO v rámci plnění tohoto úkolu provedlo sociologické šetření 
mezi  studenty  a  studentkami  vojenského  prezenčního  studia  Univerzity  obrany  za  účelem 
zjištění jejich zkušeností se sexuálním obtěžováním. Celkem 7,9 % studujících uvedlo, že se 
během  studia  osobně  ocitlo  v situaci,  která  vykazovala  znaky  sexuálního  obtěžování. 
Obdobný  výzkum  výskytu  sexuálního  obtěžování  provedlo  MO  v minulosti  i  u  pracovníků 
a pracovnic  MO.  Některé  resorty  také  za účelem  řešení  případů  sexuálního  obtěžování 
zřídily  anonymizované  emailové  schránky,  kam  je  možné  tyto  případy  hlásit.  Plnění  tohoto 
úkolu tak probíhá nesystémově a s různou intenzitou. 
B. Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 25 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MV, MLP) 
Úkol vypracovat Akční plán DN a GPN byl splněn (blíže viz kapitola 7.1.2). 
Úkol č. 26 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MLP) 
Oddělení  v roce  2014  zahájilo  přípravu  zadávacího  řízení  na  realizaci  mediální  osvětové 
kampaně zaměřené na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí tak, aby mohla 
proběhnout ve stanoveném termínu do 31. prosince 2015. 
Úkol č. 27 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 30. června 2015, MSp) 
K plnění  úkolu  dokončit  přípravu  podkladů  k podpisu  a  ratifikaci  Istanbulské  úmluvy  MSp 
uvádí,  že  v současnosti  připravuje  překlad  Istanbulské  úmluvy  a  návrh  rozdělení  gescí 
k jednotlivým ustanovením. Následně by mělo dojít ke zpracování analýzy současné situace 
ve  vztahu  k plnění  Istanbulské  úmluvy  v oblasti  legislativní  i  nelegislativní.  S ohledem 
na skutečnost, že dosud nedošlo k ustavení pracovní skupiny k přípravě této analýzy, lze mít 
pochybnosti, že dojde ke splnění tohoto úkolu ve stanoveném termínu do 30. června 2015. 
Úkol č. 28 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MV) 
MV průběžně plní úkol přijímat opatření k odstraňování a prevenci genderově podmíněného 
násilí  a  obchodování  s  lidmi,  což  se  mimo  jiné  projevuje  v realizaci  programů  zaměřených 
63 
 

na podporu  prevence  těchto  forem  násilí  a  pomoci  jeho  obětem.  MV  se  také  nadále 
koordinuje vnitrostátní politiku prevence a potírání obchodování s lidmi, a to prostřednictvím 
činnosti  Meziresortní  koordinační  skupiny  a  realizace  Strategie  proti  obchodování  s lidmi. 
K plnění  úkolu  podporovat  projekty  zaměřené  na  řešení  rizikových  situací  v životě  žen-
migrantek v návaznosti na Zprávu o situaci žen-migrantek v ČR MV uvádí, že považuje ženy-
migrantky  za  osoby  ve  zranitelném  postavení  a usiluje  o  jejich  integraci,  snižování  jejich 
izolace  o  řešení  obtížných  životních  situací.  Konkrétní  počet  a  popis  podpořených  projektů 
v návaznosti na Zprávu o situaci žen-migrantek v ČR MV ovšem neuvádí. 
Úkol č. 29 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MZD, MLP) 
Ve  vztahu  k plnění  úkolu  nadále  pokračovat  v revizi  stávajícího  stavu  porodní  a  poporodní 
péče z hlediska práv žen, včetně porodu mimo nemocnici (úkol č. 29 Priorit) a specifického 
cíle  Strategie (cíl.  č.  3,  oblast  důstojnost  a  integrita  žen  a    mužů),  který  požaduje  zajištění 
svobodné volby rodičů v oblasti péče související s porodem a zlepšení postavení porodních 
asistentek,  došlo  rozhodnutím  ministra  pro  lidská  práva,  rovné  příležitosti  a  legislativu 
ke zřízení  pracovní  skupiny  Rady  k porodnictví.  Rovněž  MZd  v rámci  plnění  těchto  úkolů 
zavedlo  několik  opatření.  Patří  k nim  zejména  rozšíření  spektra  možných  ambulantních 
služeb poskytovaných porodní asistentkou či asistentem a vypracování metodického pokynu 
s názvem  „Postup  poskytovatelů  zdravotních  služeb  při propouštění  novorozenců 
do vlastního  sociálního  prostředí“.115  Od  1.1.2014  je  rovněž  umožněno  hradit  z veřejného 
zdravotního  pojištění  i  vedení  fyziologického  porodu  porodní  asistentkou/asistentem,  avšak 
za  podmínky  předchozího  schválení  ošetřujícím  porodníkem.  S plněním  strategického  cíle 
souvisí  i další  aktivity  MZd,  zejména  podpis  memoranda  o spolupráci  v oboru  porodní 
asistence,  které  dne  12. 3.  2014  podepsaly  zástupkyně  profesních  sdružení  České 
konfederace porodních asistentek, Unie porodních asistentek, České společnosti porodních 
asistentek  a  gynekologicko-porodnické  sekce  České  asociace  sester.  Snahou  je  najít 
společné  řešení  k  zabezpečení  porodní  a poporodní  péče  všem  ženám  dle  práv  pacientky 
i dítěte. V otázce zajištění svobodné  volby rodičů v oblasti péče související s porodem  však 
nedošlo  v názoru  MZd  k žádnému  posunu.  Zajištění  tohoto  základního  práva  MZd  nadále 
popisuje  jako  příležitost,  která  rodičům  umožňuje  svobodně  se  informovat  o  možnostech, 
které nabízejí zdravotnická zařízení. Umožnění asistovaných porodů mimo zařízení splňující 
technické,  věcné  a personální  požadavky  stanovené  příslušnými  vyhláškami  je  ze  strany 
MZd nadále výslovně odmítána.  
Úkol č. 36 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MSP) 
MSP  pravidelně  zveřejňuje  informace  o  rozhodování  českých  soudů  v případech 
diskriminace  na  základě  pohlaví  a  násilí  na  ženách  na  internetových  stránkách 
www.justice.cz v záložce infoData. Tyto internetové stránky ovšem obsahují pouze statistické 
ukazatele, nikoli texty samotných rozhodnutí.  
Kancelář  vládního  zmocněnce  pro  zastupování  ČR  před  ESLP  připravuje  spuštění  veřejně 
přístupné  databáze  vybraných  rozhodnutí  ESLP  v českém  jazyce,  týkajících  se  mj. 
diskriminace na základě pohlaví. 
Úkol č. 37 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MSP) 
IKSP v roce 2014 realizoval dva  výzkumy, které se přímo týkají oblasti  genderové rovnosti. 
Výzkum  násilné  sexuálně  motivované  trestné  činnosti  se  zabýval  právní  úpravou, 
charakteristikami  pachatelů  a  možnými  způsoby  nakládání  s pachateli.  Z dosavadních 
                                                
115 Online k dispozici na: 
<http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2
F%2Fwww.mzcr.cz%2FSoubor.ashx%3FsouborID%3D19170%26typ%3Dapplication%2Fpdf%26nazev%3DZDR
AVOTNICTVI%25200813.pdf&ei=CFzsVK_FAqrfywOI5oGwAg&usg=AFQjCNG_bi8YT1LxYJj8H4diZtxdHVCcWA
&sig2=kiGlVnPbCaKF27ivCt8cjg>.
 
64 
 

výsledků  byla  publikována  monografie  „Násilná  sexuální  kriminalita  –  téma  pro  experty 
i veřejnost
“.116 Výzkum dle informací MSP pokračuje i v roce 2015. 
 
7.3. Doporučení Rady v oblasti důstojnost a integrita žen 
A. Doporučení pro všechny resorty 
  V návaznosti na úkol č. 9 Minimálního standardu provádět pravidelné (alespoň jednou 
za  tři  roky)  anonymní  šetření  výskytu  sexuálního  obtěžování  na  pracovišti  v rámci 
působnosti  jednotlivých  resortů  a zavádět  konkrétní  opatření  ke  snížení  latence 
sexuálního obtěžování, a to mj. ve spolupráci se sociálními partnery. 
B. Doporučení pro jednotlivé resorty 
  V návaznosti  na  specifický  cíl  č.  2  strategické  oblasti  Důstojnost  a  integrita  žen 
a mužů Strategie podporovat osvětové aktivity NNO a sociálních partnerů a realizovat 
vlastní osvětové aktivity zaměřené na prevenci genderově podmíněného násilí (MLP, 
MV, MPSV, MSP); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  27  Aktualizovaných  opatření  zintenzivnit  přípravu  podkladů 
k podpisu  a  ratifikaci  Istanbulské  úmluvy  tak,  aby  tyto  podklady  byly  vládě  ČR 
předloženy do 30. června 2015 (MSP); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  28  Aktualizovaných  opatření  v rámci  přípravy  strategického 
dokumentu  vlády  ČR  v oblasti  prevence  a  potírání  obchodování  s lidmi 
pro následující  období  zapracovat  hledisko  rovnosti  žen  a  mužů  a  zohlednit 
specifické potřeby žen v rolích obětí obchodování s lidmi (MV); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  29  Aktualizovaných  opatření  nadále  rozvíjet  spolupráci  se 
zástupkyněmi  a  zástupci nelékařských  profesí,  zejména porodních  asistentek 
a asistentů,  zejména  v otázkách  výkonu  jejich  zaměstnání  v plném  rozsahu 
zákonných kompetencí a v otázkách porodu mimo nemocnici (MZD); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  29  Aktualizovaných  opatření  se  zaměřit  na  řešení  otázek 
kontinuity zdravotnické péče, mimo jiné v souvislosti s vydáním metodického pokynu 
Postup  poskytovatelů  zdravotních  služeb  při propouštění  novorozenců  do vlastního 
sociálního prostředí (MZD); 
  V návaznosti na úkol č. 36 Aktualizovaných opatření provést monitoring rozhodování 
českých  soudů  v případech  diskriminace  na  základě  pohlaví  a  násilí  na  ženách 
a zajistit zpřístupnění relevantních rozsudků na internetu (MSP). 
8.  Rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích 
8.1. Vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích 
8.1.1.  Organizace spojených národů 
Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (dále jako „Výbor OSN“) v roce 2014 uspořádal 
všeobecnou rozpravu na téma právo dívek a žen na vzdělání s cílem následného zpracování 
všeobecného  doporučení  k čl.  10  Úmluvy  OSN  o odstranění  všech  forem  diskriminace žen 
(dále  jako  „Úmluva“).117  V listopadu  2014  Výbor  OSN  také  vydal  všeobecné  doporučení 
k genderové  dimenzi  uprchlického  statusu  a  azylu.118  V uplynulém  roce  Česká  republika 
zaslala Výboru OSN Šestou periodickou zprávu o plnění Úmluvy pokrývající období od srpna 
2008  do  července  2014,  která  byla  schválena  usnesením  vlády  ČR  ze dne  27.  října  2014 
č. 871. Její projednání ze strany Výboru OSN lze předpokládat v průběhu roku 2016. 
Agentura  UN  Women  v minulém  roce  soustředila  nadále  především  na  otázky  spojené 
s genderově  podmíněným  násilím,  ekonomickým  postavením  žen  a  genderovými  aspekty 
                                                
116 Online k dispozici na:<http://ok.cz/iksp/docs/418.pdf>.  
117 Blíže viz <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Womensrighttoeducation.aspx>.  
118 Blíže viz <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/90/PDF/N1462790.pdf?OpenElement>.  
65 
 

rozvojové  agendy.  V roce  2014  vydala  agentura  UN  Women  mimo  jiné  tyto  publikace: 
Příručka  k efektivnímu  stíhání  násilí  na  ženách  a  dívkách119,  Světový  průzkum  role  žen 
v rozvoji  v roce  2014:  genderová  rovnost  a  udržitelný  rozvoj120,  Globální  ekonomická  krize 
a genderová rovnost121 či Násilí na ženách v politice122. 
Ve dnech 10. – 21. března 2014 proběhlo 58. zasedání Komise OSN pro postavení žen (dále 
jako  „CSW“),  jehož  prioritním  tématem  byly  výzvy  a  úspěchy  při  implementaci  rozvojových 
cílů tisíciletí pro ženy a dívky. K tomuto tématu přijala CSW konsensuální závěry, ve kterých 
mj. vyzvala zahrnutí rovnosti žen a mužů jako samostatného cíle v rámci rozvojové agendy 
po  roce  2015  či  k uplatňování  principu  genderového  mainstreamingu  ve  všech  oblastech 
rozvojové  spolupráce.123  58.  zasedání  CSW  se  aktivně  zúčastnila  i  delegace  ČR,  která 
uspořádala side-event na téma Násilí páchané na ženách a jeho dopady na trh práce.124 
Dne  8.  prosince  2014  zorganizovala  Stálá  mise  ČR  při  OSN  ve  spolupráci  s Úřadem 
vysokého  komisaře  OSN  pro  lidská  práva  a  UN  WOMEN  v sídle  OSN  panelovou  diskusi 
s názvem  „Politická  participace  žen  –  proč  by  měla  zajímat  muže“.  Na  akci  vystoupil  první 
náměstek  ministra  zahraničních  věcí  ČR  Petr   Drulák  a  další  hosté.  Ve  svém  projevu 
mj. podpořil zavádění kvót jakožto efektivního opatření pro podporu vyrovnaného zastoupení 
žen  a  mužů  v rozhodovacích  pozicích,  které  zároveň  musí  být  doprovázeno  řadou  dalších 
praktických kroků.125 
V rámci svého členství v Radě OSN pro lidská práva (dále jako „Rada OSN“) předložila ČR 
návrh rezoluce k vyrovnané účasti v politice a veřejném životě. ČR vznik rezoluce iniciovala 
společně  s Botswanou,  Indonésií,  Nizozemskem  a  Peru.  Cílem  rezoluce  je  formulovat 
konkrétní návrhy opatření za účelem odstranění překážek bránících vyrovnané účasti všech 
osob  (včetně  žen)  v politice  a  ve  veřejném  životě.  Český  návrh  rezoluce  byl  přijat 
na 27. zasedání  Rady  OSN  dne  26.  září  2014  jako  Rezoluce  Rady  OSN  27/24.126 
K 31. prosinci 2014 členství ČR v Radě OSN vypršelo (ČR byla členkou od 19. června 2011). 
Během  svého  členství  se  ČR  podařilo  prezentovat  řadou  aktivit  v oblasti  podpory  lidských 
práv  (např.  předložení  návrhů  rezolucí  k politické  participaci  či  svobodě  projevu 
a sdružování). Zástupkyně ČR také v tomto období zastávala pozici místopředsedkyně Rady 
OSN.127 
8.1.2.  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
V roce  2014  pokračovaly  aktivity  Organizace  pro  hospodářskou  spolupráci  a  rozvoj  (dále 
jako „OECD“) zaměřené na rovnost žen a mužů. V listopadu 2014 prezentovala OECD svůj 
Index společenských norem a genderové rovnosti (Social Institutions and Gender Index)128, 
                                                
119 
Blíže 
viz 
<http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/unodc_unw_ebo
ok_prosecutors%20and%20vaw.pdf>.
  
120 
Blíže 
viz 
<http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/unwomen_surve
yreport_advance_16oct.pdf>.
  
121 
Blíže 
viz 
<http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/theglobaleconom
iccrisisandgenderequality-en%20pdf.ashx>.
  
122 
Blíže 
viz 
<http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/violence%20agai
nst%20women%20in%20politics-report.pdf>.
  
123 Blíže viz <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/L.7>.  
124 Blíže viz také <http://www.mpsv.cz/files/clanky/17510/TZ_140314b.pdf>.  
125 
Blíže 
viz 
<http://www.mzv.cz/un.newyork/cz/zpravy_a_udalosti/pozvanka_na_diskusi_o_zastoupeni_zen_v.html>.  
126 
Text 
rezoluce 
je 
dostupný 
zde: 
<http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/179/73/PDF/G1417973.pdf?OpenElement>.  
127 
Blíže 
viz 
<http://www.mzv.cz/mission.geneva/en/human_rights/human_rights_council/active_visible_and_principled_the_cz
ech.html>.
  
128 Blíže viz <http://genderindex.org/>.  
66 
 

který  hodnotí  úroveň  přetrvávajících  diskriminačních  společenských  norem  ve  vztahu 
k rovnosti  žen  a  mužů  ve  více  než  160  zemí  světa.  V uplynulém  roce  také  OECD  vydala 
publikace  s názvem  Ženy  a  sociální  podnikání  a  inovace129  či  Ženy,  vlády  a  tvorba  politiky 
v zemích OECD130. 
8.1.3.  Světové ekonomické fórum 
V roce  2014  vyšel  další  ročník  zprávy  Světového  ekonomického  fóra  s názvem  Globální 
genderové  rozdíly,  která  sestavuje  žebříček  zemí  dle  dosažení  úrovně  žen  a  mužů  – 
tzv. Globální  index  genderových  rozdílů.131  Na  předních  příčkách  žebříčku  se  stejně  jako 
v minulých letech umístily Island, Finsko, Norsko, Švédsko a Dánsko. ČR v žebříčku nadále 
klesala  a  obsadila  96.  místo  z celkem  142  zkoumaných  zemí.  Jedná  se  o  dosud  nejhorší 
umístění  ČR  (loni  se  umístila  na  83.  místě  a  oproti  roku  2007  poklesla  již  o  34  příček). 
Naopak z hlediska ekonomické rovnosti žen a mužů a vyrovnaného zastoupení žen a mužů 
v politickém  rozhodování  patří  ČR  k výrazně  podprůměrným  zemím  OECD.  Za  pokles 
umístění ČR může především skutečnost, že v ostatních zemích úroveň rovnosti žen a mužů 
v rámci  sledovaných  oblastí  (zdraví,  vzdělání,  ekonomické  postavení  a  politika)  postupně 
roste, zatímco v ČR dlouhodobě stagnuje.  
8.1.4.  Rada Evropy 
Agendu  rovnosti  žen  a  mužů  v rámci  Rady  Evropy  má  v gesci  Komise  pro  genderovou 
rovnost  (Gender  Equality  Commission,  dále  jako  „GEC“),  která  se  v roce  2014  stala 
poradním  orgánem  nově  zřízeného  Evropského  výboru  pro  sociální  kohezi,  lidskou 
důstojnost  a  rovnost.  Úlohou  GEC  bylo  v roce  nadále  zajišťovat  implementaci  genderové 
perspektivy  v aktivitách  Rady  Evropy  a  poskytovat  členským  státům  expertízu  pro  podporu 
rovnosti žen a mužů na vnitrostátní úrovni. V roce 2014 se uskutečnily dvě zasedání GEC, 
a to  ve  dnech  2.  –  4.  dubna  2014  a  19.  –  21.  listopadu  2014.132  GEC  se  na  těchto 
zasedáních  věnovala  zejména  vyhodnocení  plnění  Strategie  Rady  Evropy  pro  genderovou 
rovnost  na léta  2014  –  2017,  přípravě  příkladů  dobré  praxe  k potírání  genderových 
stereotypů  a sexismu  v médiích,  vyhodnocení  plnění  doporučení  Rady  Evropy  v oblasti 
vyrovnaného  zastoupení  žen  a  mužů  v rozhodovacích  pozicích  a  v oblasti  prevence 
a potírání  genderově  podmíněného  násilí.  Členek  GEC  za  ČR  je  Radan  Šafařík,  pracovník 
Oddělení. 
Důležitou  součástí  činnosti  GEC  v uplynulém  roce  byla  podpora  postupného  přistupování 
členských  států  Rady  Evropy  k Istanbulské  úmluvě,  která  vstoupila  v platnost  po  ratifikaci 
ze strany  10  zemí  dne  1.  srpna  2014.  V roce  2014  došlo  k ratifikaci  Istanbulské  úmluvy 
ze strany  7  členských  států  Rady  Evropy  a  celkový  počet  zemí,  které  Istanbulskou  úmluvu 
k 31.  prosinci  2014  ratifikovaly  tak  stoupl  na  15.  Česká  republika  patří  k 10  zbývajícím 
členským státům Rady Evropy, které dosud Istanbulskou úmluvu ani nepodepsaly. Po řadě 
podpůrných akcí pořádaných Radou Evropy vstoupila Istanbulská úmluva dne 1. srpna 2014 
v platnost. 
8.1.5.  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
Ve dnech 10. – 11. 7. 2014 proběhla ve Vídni konference k 10. výročí přijetí Akčního plánu 
OBSE  na  podporu  genderové  rovnosti  (dále  „Akční  plán  OBSE“),  organizovaná  společně 
Úřadem  OBSE  pro  demokratické  instituce  a  lidská  práva  (ODIHR),  oddělením 
pro genderovou  rovnost  a  švýcarským  předsednictvím  OBSE.  Během  konference  byl 
zhodnocen  dosavadní  pokrok  v naplňování  Akčního  plánu  a  dosahování  rovnosti  žen 
                                                
129  Blíže  viz  <http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/women-s-social-
entrepreneurship-and-innovation_5jxzkq2sr7d4-en#page1>.
  
130  Blíže  viz  <http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/women-government-and-
policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en#page1>.
  
131 Blíže viz <http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf>.  
132 
Blíže 
k činnosti 
GEC 
viz 
<http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/02_GenderEqualityProgramme/GEC/GECmeeting
s_en.asp>.
  
67 
 

a mužů.  ODIHR  představil  Manuál  pro  posílení  role  žen  v politických  stranách.  Pravidelná 
Implementační  konference  lidské  dimenze  OBSE  ve  dnech  22.  září  -  3.  října  2014 
ve Varšavě  se  rovněž  věnovala  tématu  rovných  příležitostí  žen  a  mužů.  Švýcarské 
předsednictví  původně  navrhovalo  na  ministerském  zasedání  OBSE  v  Basileji  (4.  - 
5. 12. 2014)  přijetí  rozhodnutí  o  aktualizaci  Akčního  plánu  formou  dodatku,  nakonec  však 
bylo pro nedostatek konsenzu přijato pouze rozhodnutí, které účastnické státy úkoluje, aby 
dodatek k Akčnímu plánu předložily Stálé radě ke schválení v roce 2015133. 
Parlamentní  shromáždění  OBSE  v tzv.  Deklaraci  z Baku,  kterou  přijalo  na  svém 
23. zasedání  ve  dnech  28.  6.  –  2.  7.  2014  v Baku,  Ázerbájdžánu  vyzvalo  účastnické  státy 
k posílení  podpory  účasti  žen  na  politických  a  občanských  záležitostech  a  rozhodovacích 
procesech. 
8.1.6.  Evropská unie 
V rámci  řeckého  předsednictví  Radě  EU  byly  dne  19.  června  2014  schváleny  závěry  Rady 
EU s názvem Ženy a ekonomika: Ekonomická nezávislost  z perspektivy částečných úvazků 
a samostatné výdělečné činnosti (dále jako „Závěry ženy a ekonomika“).134 V Závěrech ženy 
a  ekonomika  Rada  EU  mj.  vyzývá  členské  státy  a  Evropskou  komisi,  aby  nadále  potíraly 
genderovou  segregaci  ve  školství  a  na  trhu  práce  a  aby  podporovaly  zaměstnanost  žen 
a lepší  podmínky  pro  slaďování  pracovního  a  soukromého  života,  včetně  zajištění 
dostupnosti služeb péče o děti. 
Řecké předsednictví Radě EU se věnovalo také tématu rovnosti žen a mužů ve sportu. Dne 
21.  května  2014  přijala  Rada  EU  závěry  k genderové  rovnosti  ve  sportu,  ve  kterých  mimo 
jiné vyzvala členské státy k důslednému uplatňování genderového mainstreamingu ve sportu 
a zahrnutí hlediska rovnosti žen a mužů při financování sportovních aktivit.135 Rada EU také 
vyzvala  sportovní  organizace  k přijetí  a  realizaci  vlastních  strategií  zaměřených  na  rovnost 
žen  a  mužů  ve  sportu,  podpoře  nesexistického  zobrazování  sportujících  žen  a  podpoře 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích vztahujících se ke sportu. 
Italské  předsednictví  Radě  EU  se  zaměřilo  v rámci  agendy  rovnosti  žen  a  mužů 
na vyhodnocení  plnění  Pekingské  akční  platformy.  Za  tímto  účelem  byly  dne  4.  prosince 
2014  přijaty  Závěry  Rady  EU  s názvem  Revize  implementace  Pekingské  akční  platformy 
ze strany  členských  států  a  institucí  EU  (dále  jako  „Závěry  revize  Pekingské  akční 
platformy“).136  V Závěrech revize Pekingské akční platformy Rada EU vyzývá členské státy 
mj.  k využívání  evropských  strukturálních  a  investičních  fondů  za  účelem  podpory  rovnosti 
žen a mužů, zajištění adekvátních kapacit na vnitrostátní úrovni pro prosazování rovnosti žen 
a mužů a k podpisu a ratifikaci Istanbulské úmluvy. Rada EU dále vyzvala Evropskou komisi 
k přípravě strategie rovnosti žen a mužů, která by navázala na současnou Strategi  Evropské 
komise pro rovnost žen a mužů na léta 2011 – 2015 a na Strategii Evropa 2020. 
V říjnu 2014 byla do funkce komisařky pro spravedlnost, spotřebitelská práva a rovnost žen 
a mužů  jmenování  Věra  Jourová,  bývalá  ministryně  pro  místní  rozvoj  vlád  ČR.  Ve  svém 
úvodním  slovu  k Evropskému  parlamentu  Věra  Jourová  za  své  priority  mj.  označila 
prosazení  Směrnice  o  genderové  vyváženosti,  podporu  vyšší  účasti  žen  v rozhodovacích 
pozicích  a  potírání  genderově  podmíněného  násilí.137  Ve  svých  dalších  projevech  před 
Výborem Evropského parlamentu pro práva žen a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla, 
že  podpoří  přistoupení  EU  k Istanbulské  úmluvě,  že  bude  nadále  podporovat  aktivity  EU 
                                                
133 Decision No. 8/14, Addendum to the 2004 OSCE Action Plan for the Promotion of Gender Equality 
134 Dostupné na <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/143269.pdf>.  
135 
Blíže 
viz 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614%2809%29&from=EN>.  
136 Dostupné na <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016304%202014%20INIT>.  
137 
Blíže 
viz 
<http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_ep_hearings/jourova-
statement_en.pdf>.  
68 
 

k potírání  genderových  rozdílů  v odměňování  a  v  důchodech  a  že  zahájí  přípravu  nové 
strategie Evropské komise pro rovnost žen a mužů.138 
V roce  2014  také  pokračovala  činnost  Evropské  komise  zaměřená  na  publikaci  odborných 
studií v oblasti rovnosti žen a mužů, byly vydány následující studie a publikace: 
  Rovnost  žen  a  mužů  na  trhu  práce:  slaďování  pracovního,  soukromého  a  rodinného 
života v Evropě,139 
  Potírání genderových rozdílů v odměňování v EU,140 
  Přehled evropského práva v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2014,141 
Poradní  výbor  Evropské komise  pro rovné  příležitosti žen  a mužů (jehož  členkou  za ČR  je 
Lucia Zachariášová, vedoucí Oddělení) v roce 2014 vydal následující stanoviska: 
  Stanovisko k rovnosti žen a mužů v EU ve 21. století: přetrvávající výzvy a priority,142 
  Stanovisko ke sběru dat v oblasti násilí na ženách,143 
  Stanovisko ke střednědobě revizi Strategie Evropa 2020.144 
Nadále také pokračovala činnost Skupiny na vysoké úrovni pro gender mainstreaming (dále 
jako  „HLG  GM“),  jehož  členkou  a  členem  za  ČR  je  Lucia  Zachariášová  a  Radan  Šafařík. 
HLG GM je neformální pracovní skupinou Evropské komise pro oblast rovnosti žen a mužů. 
V roce  2014  se  uskutečnily  dvě  zasedání  HLG  GM,  a  to  v únoru  2014  v  Athénách  a  v září 
2014  v  Římě.  Na  zasedáních  HLG  GM  jednal  především  o  prioritách  Řeckého  a Italského 
předsednictví  v Radě  EU,  uplatňování  gender  mainstreamingu  v rámci  Strategie  Evropa 
2020,  o  aktivitách  EU  v oblasti  potírání  genderově  podmíněného  násilí  a  o  programech  EU 
v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  po  roce  2014.  Obou  loňských  zasedání  se  zúčastnil  také 
zástupce ČR. 
Stejně  jako  v předchozích  letech  vydala  Evropská  komise  pravidelnou  Zprávu  o  pokroku 
v rovnosti žen a mužů v roce 2014 (dále jako „Zpráva o pokroku“), která je přílohou Zprávy 
o uplatňování Charty EU o základních právech. Zpráva o pokroku mj. uvádí, že rozdíly v míře 
zaměstnanosti  žen  a  mužů  v EU  se  v posledních  letech  snižují  a  že  se  postupně  zlepšují 
podmínky  pro  sladění  pracovního  a  soukromého  života.  Za  přetrvávající  výzvy  označuje 
Zpráva  o  pokroku  především  vysoký  rozdíl  v odměňování  žen  a  mužů  a  v jejich  penzích, 
vysoký  výskyt  genderově  podmíněného  násilí  a  také  pomalý  růst  zastoupení  žen 
v rozhodovacích  pozicích.145  V této  oblasti  Zpráva  o  pokroku  upozorňuje  především 
na nízkou  míru  ve  vedení  obchodních  společností  kotovaných  na  burzách  a  vysoké  rozdíly 
mezi  jednotlivými  členskými  státy.  ČR  v tomto  ohledu  patří  k zemím  EU  s nejnižší  mírou 
zastoupení žen (viz následující graf). 
 
 
 
                                                
138  Blíže  viz  <http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova/announcements/commissioner-vera-jourovas-
remarks-european-parliaments-womens-rights-and-gender-equality-femm_en>.
  
139 
Dostupné 
zde: 
<http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/140502_gender_equality_workforce_ssr_en.pdf>.  
140 Dostupní zde: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf>.  
141 
Dostupné 
zde: 
<http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/law_reviews/egelr_2014_1_final_web_en.pdf>.  
142 
Dostupné 
zde: 
<http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/141201_opinion_ge_eu_en.pdf>.  
143 
Dostupné 
zde: 
<http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/141126_opinion_data_vaw_en.pdf>.  
144 
Dostupné 
zde: 
<http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/141029_ad_hoc_opnion_eu2020_mtr_en.pdf>.  
145 
Dostupná 
na: 
<http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf>.  
69 
 


Graf č. 3: Zastoupení žen a mužů ve správních a dozorčích radách obchodních společností 
kotovaných na burzách v členských státech EU  
 
Zdroj: Databáze Evropské komise zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) v roce 2014 vydal zprávu s názvem „Peking 
+20:  Čtvrtá  revize  plnění  Pekingské  akční  platformy  v členských  státech  EU“  (dále  jako 
„Zpráva  Peking  +20“).146  Zpráva  Peking  +20  představuje  komplexní  vyhodnocení  plnění 
jednotlivých  oblastí  Pekingské  akční  platformy  v rámci  EU.  Vyhodnocení  je  založeno 
na indikátorech  Pekingské  akční  platformy  schvalovaných  a  pravidelně  aktualizovaných 
Radou  EU.  Zpráva  Peking  +20  mj.  konstatuje,  že  přes  dílčí  úspěchy  nadále  v členských 
státech  EU  přetrvává  řada  překážek  bránících  dosažení  rovnosti  žen  a  mužů.  Upozorňuje 
zejména na nedostatečnou aplikaci gender mainstreamingu, snižování kapacit vnitrostátních 
orgánů zodpovědných za agendu rovnosti žen a mužů či přetrvávající nízké zastoupení žen 
v rozhodovacích pozicích. 
8.1.7.  Rovnost žen a mužů v zahraniční politice ČR a rozvojové spolupráci 
Rovnost žen a mužů a posilování postavení žen jsou jedním z hlavních aspektů průřezového 
principu  „Dodržování  základních  lidských,  ekonomických,  sociálních  a  pracovních  práv 
příjemců projektů zahraniční rozvojové pomoci ČR“, který je zakotven v Koncepci zahraniční 
a rozvojové spolupráce ČR na období 2010 – 2017 (dále jako „Koncepce ZRS“). V souladu 
s tímto 
principem  ČR  usiluje  o uplatňování  genderového  hlediska  průřezově 
při programování  i  realizaci  rozvojových  projektů  zaměřených  na  posílení  postavení  žen 
a plnění  souvisejících  Rozvojových  cílů  tisíciletí.  Praktické  naplňování  průřezového  principu 
rovnosti  žen  a  mužů  je  jedním  z hlavních  kritérií  při  evaluaci  projektů  zahraniční  rozvojové 
spolupráce a patří i mezi hlavní témata globálního rozvojového vzdělávání, což je zakotveno 
i v hlavních koncepčních dokumentech. 
Ve  všech  koncepčních  dokumentech  MZV  týkajících  se  zahraniční  rozvojové  spolupráce 
a humanitární  pomoci  je  rovnost  žen  a  mužů  zakotvena  jako  průřezové  hledisko.  MZV 
poskytuje  finanční  prostředky  na  projekty  zaměřené  na  vzdělávání  žen  a dívek,  na  oblast 
zdraví a výživy těhotných žen a matek s malými dětmi, prevenci a léčbu specificky ženských 
forem  rakoviny,  zvyšování  kvalifikace  žen  či  podporu  obětem  domácího  násilí,  čímž 
napomáhá plnění Rozvojových cílů tisíciletí. 
V roce  2014  byla  v rámci  humanitární  pomoci  rovnost  žen  a  mužů  zohledňována  jak 
v zemích  s komplexními  problémy,  tak  při  podpoře  vnitřně  vysídlených  osob  a  uprchlíků 
v důsledku konfliktu (Irák, Jižní Súdán, SAR, Sýrie, Ukrajina) a v omezenější míře i při reakci 
na přírodní katastrofy. 
Ve  vztahu  k vývoji  zastoupení  žen  v zahraničních  operacích  nadále  přetrvává  stagnující 
vývoj  (viz  graf  níže).  Nejvyšší  účast  žen-vojákyň  v zahraničních  operacích  s účastí  ČR 
                                                
146 Dostupná na <http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0414886ENN.PDF>.  
70 
 

dosáhla Armáda ČR  (dále jako „AČR“)  v roce  2007  (9,8  %).  V roce  2013  činilo  zastoupení 
žen-vojákyň  v zahraničních  operacích  5,5  %.  V této  souvislosti  MO  doplňuje,  že  vojákyně 
jsou do zahraničních operací vysílány převážně jako součást vybraného útvaru a jejich účast 
v průběhu  let  musí  být  vnímána  vždy  v  kontextu  s  plněnými  operačními  úkoly  kontingentů 
AČR v daném kalendářním roce. Charakter úkolů, které příslušníci a příslušnice kontingentů 
AČR plní, se každoročně mění a s tím se mění i reálné uplatnění vojákyň. 
Graf č. 4: Podíl vojákyň v zahraničních operacích MO 
Zahraniční operace - podíl vojákyň 
9,8% 
8,8% 
7% 
5,9% 
6,1% 
6,0% 
5,2% 
5,5% 
4% 
3,8% 
rok 2004 rok 2005
rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013
 
Zdroj: MO 
8.2. Vyhodnocení průběžného plnění Aktualizovaných opatření a Strategie v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích 
A. Minimální standard 
Úkoly v oblasti rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích Minimální standard neobsahuje. 
B. Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 30 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MZV) 
K úkolu zpracovat analýzu uplatnění genderové perspektivy jako průřezového tématu v rámci 
zahraniční  rozvojové  spolupráce  MZV  uvádí,  že  v  roce  2015  bude  pokračovat  analýza 
zahájená v roce 2014 studiemi nevládního sektoru a průřezová témata včetně genderového 
budou zvýrazněna v nové metodologi  projektového cyklu.  
Úkol č. 31 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MZV) 
MZV také průběžně zohledňuje princip rovnosti žen a mužů při realizaci koncepce zahraniční 
politiky  a při  tvorbě  a  realizaci  dalších  věcných  politik.  V souladu  s tímto  úkolem  MZV  také 
podporovalo spolupráci s UN WOMEN, které poskytlo finanční dar ve výši 300 000 Kč. MZV 
také  upozorňuje,  že  důležitým  úkolem  pro  rok  2015  se  zásadním  dopadem  na agendu 
lidských  práv  a  podpory  demokracie  bude  dokončení  nové  Zahraničně  politické  koncepce 
a navazující Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce. 
Úkol č. 32 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MZV, MLP) 
Co  se  týče  úkolu  zajistit  aktivní  účast  delegace  ČR  na  relevantních  mezinárodních  fórech 
v oblasti rovnosti žen a mužů, tak ten byl v roce 2014 ze strany MLP a MZV plněn, neboť ČR 
byla na příslušných jednáních orgánů OSN, Rady Evropy a EU zpravidla zastoupena. 
Úkol č. 33 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MZD, MV) 
MZD  uvádí,  že  k předložení  návrhu  nového  legislativního  nastavení  zdravotního  pojištění 
cizinců a cizinek dlouhodobě pobývajících na území ČR dojde v termínu do konce září 2015.  
71 
 

Úkol č. 34 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MO) 
Plněn je také úkol zpracovat akční plán MO k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 
1325,  který  je  v současnosti  připravován.  V rámci  MO  ovšem  dosud  nedošlo  k jeho 
schválení.  Co  se  týče  podpory  účasti  žen  v zahraničních  operacích,  tak  informace 
o konkrétních krocích k jeho plnění MO ve své zprávě neuvádí. 
8.3. Doporučení Rady v oblasti rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích 
A. Doporučení pro všechny resorty 
Doporučení  v oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  ve  vnějších  vztazích  jsou  formulovány  pouze 
pro jednotlivé resorty. 
B. Doporučení pro jednotlivé resorty 
  V návaznosti na úkol č. 31 Aktualizovaných opatření zapracovat podporu rovnosti žen 
a  mužů  jako  průřezovou  prioritu  a  jako  samostatný  cíl  do  připravované  Zahraničně 
politické  koncepce  a  navazující  Koncepce  podpory  lidských  práv  a  transformační 
spolupráce (MZV); 
  V návaznosti na úkol č. 31 Aktualizovaných opatření nadále pokračovat ve spolupráci 
s UN WOMEN a finanční podpoře její činnosti (MZV, MLP, MPSV, MF); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  32  Aktualizovaných  opatření  se  nadále  aktivně  podílet 
na činnosti  orgánů  OSN  (zejm.  CSW  a  Výboru  OSN),  EU  (zejm.  Poradního  sboru, 
HLG GM, PSSO), Rady Evropy (zejm. GEC) a OECD v oblasti rovnosti žen a mužů, 
včetně  zajišťování  účasti  delegace  ČR  na  jednáních  těchto  orgánů  na  expertní 
i vysoké úrovni (MZV, ÚV ČR); 
  V návaznosti na úkol č. 32 Aktualizovaných opatření a na aktivní účast delegace ČR 
na zasedáních CSW zajistit předložení žádosti o kandidaturu ĆR na členství v CSW 
(MZV). 
  V návaznosti  na  úkol  č.  34  Aktualizovaných  opatření  dokončit  přípravu  a  schválit 
resortní akční plán MO pro implementaci Rezoluce RB OSN č. 1325; 
  V návaznosti na resortní akční plán MO pro implementaci Rezoluce RB OSN č. 1325 
zpracovat vládní akční plán (MLP, MZV, MO, MV); 
  V návaznosti  na  úkol  č.  34  Aktualizovaných  opatření  podniknout  konkrétní  kroky 
vedoucí k podpoře vyššího zastoupení žen-vojákyň v zahraničních operacích s účastí 
ČR (MO). 
9.  Všední život a životní styl 
9.1. Vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů ve všedním životě a životním stylu 
K  otázkám  všedního  života  a  životního  stylu  ve vztahu  k  rovnosti  žen  a mužů  se  vyjadřuje 
mimo jiné Pekingská deklarace a akční platforma. Jejím cílem, který se prolíná napříč všemi 
tématy, je uplatňování principu gender mainstreamingu, který se týká mimo jiné také otázek 
rovnosti žen a mužů ve všedním životě a životním stylu. Pekingská akční platforma vymezuje 
12 kritických oblastí zájmu, v nichž se soustřeďují překážky bránící zlepšení postavení žen. 
V souvislosti  s rovností  žen  a  mužů  ve  všedním  životě  a  životním  stylu  jsou  relevantní 
zejména  oblasti  Ženy  a  média,  Ženy  a  životní  prostředí  a  Ženy  u  moci  a v rozhodovacích 
pozicích. V Periodické zprávě147 vypracované Oddělením v r. 2014 se mimo jiné uvádí, že 
témata  genderové  rovnosti  se  daří  (byť  s obtížemi)  dostávat  do veřejného  a mediálního 
prostoru a stávají se stále více předmětem diskuzí.  
9.1.1.  Sport 
V souvislosti  s otázkami  kvality  života,  resp.  délkou  života  ve zdraví  je  třeba  poukázat 
na značný  význam  pohybových/sportovních  aktivit.  Jak  uvádí  studie  Sociální  diferenciace 
                                                
147 Blíže viz Úřad vlády ČR, Periodická zpráva o plnění Pekingské akční platformy. [online] [cit. 2015-28-02] URL: 
<http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zprava_Peking_platforma.pdf> 
72 
 

aktivní sportovní participace v České republice,148 genderové rozdíly mezi sportováním mužů 
a  žen  potvrzují,  že  aktivní  sport  je  nadále  převážně  mužskou  doménou.  U  žen  je  míra 
sportovní  participace více jak  dvakrát  nižší.  Analytický  materiál  o stavu  genderové rovnosti 
v resortu  MŠMT149  poukazuje  mimo  jiné  na  skutečnosti,  že  genderový  mainstreaming  není 
uplatňován v zásadách rozdělování státních dotací, že přetrvává nevyvážené zastoupení žen 
a mužů v odborných a řídících pozicích ve sportu i problémy násilí a sexuálního obtěžování 
v této oblasti.  
V rámci dotační politiky MŠMT, která je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou 
činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které 
napomáhají  zkvalitňování,  rozšiřování  a  rozvoji  činnosti  jednotlivých  organizací  dětí 
a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží, je samozřejmostí uplatňování rovného 
přístupu dívek a chlapců (žen a mužů) jak k využívání nabídky služeb těchto organizací, tak 
k poskytovaným  informacím.  Rovný  přístup  k finanční  podpoře  vyhlašovaných  programů 
je v obecné  rovině  deklarován  i na  webových  stránkách  odboru  pro  mládež.150  Konkrétní 
údaje  o  zapojení  chlapců  a  dívek  do  sportovních  aktivit  poskytuje  např.  šetření 
Eurobarometr.151  Výsledky  tohoto  šetření  ukazují,  že  rozdíl  mezi  zapojením  do  sportovních 
aktivit je největší právě u mladších generací. Ve věkové skupině 15 – 24 let sportuje alespoň 
jednou týdně 74 % chlapců (mužů), avšak pouze 55 % dívek (žen).  
Podporou  aktivní  činnosti  a rovnoprávným  postavením  žen  ve  sportu  se rovněž  zabývá 
Komise  rovných  příležitostí  ve sportu  Českého  olympijského  výboru  (dále  jako  „Komise“ 
a „ČOV“).  Komise  se dlouhodobě  zaměřuje  na  téma  zastoupení  žen  v rozhodovacích 
pozicích  ve  sportu,  na mediální  propagaci  sportu  žen,  prevenci  sexuálního  obtěžování 
a násilí  ve  sportu,  v rámci  mezinárodní  spolupráce  se  snaží  o začleňování  doporučení 
mezinárodních  institucí,  týkajících  se  rovnosti  žen  a  mužů,  do aktivit  a  podmínek  českého 
sportu.  Komise  ve  shodě  se  závěry   Periodické  zprávy  mimo  jiné  upozorňuje  na  setrvale 
nízké  zastoupení  žen  v rozhodovacích  pozicích  ve  sportu.  V  případě  svazů  osmdesáti 
hlavních  a olympijských  sportů  je  v jejich  vedení  jen  11 %  žen,  z  toho  jen  6 svazů  má 
momentálně  v  čele  předsedkyni  (aerobik,  auta-okruhy,  badminton,  tanec,  krasobruslení, 
moderní  gymnastika).152  Co  také  zůstává  bez výraznější  změny,  je  počet  svazů  úplně  bez 
žen  ve výkonném  výboru.  Ani  jednu  zástupkyni  v  něm  nemá  41  sportovních  svazů,  a  to 
včetně  řídicích  orgánů  sportů  jako  je  basketbal,  biatlon,  cyklistika,  florbal,  kanoistika, 
lyžování, softbal, volejbal nebo tenis.153 Z dat také vyplývá, že pozice generálního sekretáře 
svazů je ženami aktuálně obsazena ve 23 případech. Ze střešních organizací pak má nula 
žen ve svém předsednictvu Česká unie sportu, ČUBU a Autoklub ČR. Jedinou předsedkyni 
resp. starostku  má  Česká  obec  sokolská.  Celkem  je v devíti  střešních  organizacích  17  žen 
a 109  mužů  ve  výkonných  výborech,  což  je  13  %.  V ČOV  jsou  ve výkonném  výboru 
zastoupeny  tři  ženy.154  Komise  rovněž  vyzdvihuje  některé  pozitivní  trendy  ve sportu, 
                                                
148 Blíže viz Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Sociální diferenciace aktivní sportovní participace v České 
republice. 
[online] [cit. 2015-30-03] URL: 
<http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/getfile.php?file=13667965&filename=SocDifSport.pdf> 
149 Blíže viz MŠMT, Stav genderové rovnosti a návrh střednědobého strategického plánu v oblasti genderové 
rovnosti v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 [online] [cit. 2015-28-02] URL:  
<http://www.msmt.cz/file/31791/download/>. 
150  Blíže  viz  MŠMT,  Finanční  podpora.  [online]  [cit.  2015-28-02]  URL:  <http://www.msmt.cz/mladez/financni-
podpora>
 
151 Online dostupné na http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf 
152  Blíže  viz  Český  olympijský  výbor.  Komise  sportu  žen:  V  řídicích pozicích  ve  sportu  dlouhodobě chybí  ženy
[online]  [cit.  2015-28-02]  URL:  <http://www.olympic.cz/clanek/1455--komise-sportu-zen-v-ridicich-pozicich-ve-
sportu-dlouhodobe-chybi-zeny>
 
153  Blíže  viz  Český  olympijský  výbor.  Tabulka  zastoupení  žen  v  řídicích  pozicích  v  80  sportovních  svazech  a 
střešních organizacích v roce 2014. 
Online dostupné na <http://www.olympic.cz/clanek/1455--komise-sportu-zen-
v-ridicich-pozicich-ve-sportu-dlouhodobe-chybi-zeny>.
 
154  Blíže  viz  Český  olympijský  výbor.  Tabulka  zastoupení  žen  v  řídicích  pozicích  v  80  sportovních  svazech  a 
střešních organizacích v roce 2014. 
Online dostupné na <http://www.olympic.cz/clanek/1455--komise-sportu-zen-
v-ridicich-pozicich-ve-sportu-dlouhodobe-chybi-zeny>.
 
73 
 

např. rostoucí aktivní zapojení žen do sportu (37 % žen v EU pravidelně sportuje, 33 % žen 
v ČR).155  
Ženský  fotbal  je  nejrychleji  rostoucím  sportem  na světě,  pokud  jde  o členskou  základnu. 
Na letních  olympijských  hrách  v Londýně  v r.  2012  byly  ženy  poprvé  v historii  zastoupeny 
ve všech národních týmech a dohromady tvořily 45 % všech účastníků (v r. 1996 nemělo 26 
týmů ženské zastoupení). Stále však přetrvávají  nerovnosti mezi  ženami a muži  v kontextu 
ČR i na mezinárodní úrovni, například nízké zastoupení žen-trenérek a jejich nižší platy, než 
mají trenéři, nízké mediální pokrytí sportu žen (méně než 10 % mediálního pokrytí sportu se 
věnuje  ženám  a v průměru  jeden  ze  tří  článků či  reportáží  potvrzuje,  či  posiluje  genderové 
stereotypy)  a   sexuální  obtěžování  a zneužívání,  které  se týká  všech  oblastí  sportu. 
V souvislosti  s olympijským  sportem  je  dále  třeba  zmínit  zimní  olympijské  hry  v Soči,  které 
se konaly  od  7.  do  23.  února  2014.  V českém  týmu  bylo  25  žen-sportovkyň  z celkového 
počtu  88.  Česká  výprava  získala  celkem  8  medailí,  což  je  ze  zimních  olympijských  her 
historicky  nejvíce.  Na  tomto  výsledku  mají  ženy  vyšší  podíl,  přestože  jejich  zastoupení 
v olympijském  týmu  bylo  přibližně  o  dvě  třetiny  nižší  než zastoupení  mužů  (dvě  zlaté 
medaile: Eva Samková a Martina Sáblíková, tři stříbrné medaile: Martina Sáblíková, Gabriela 
Soukalová a smíšená štafeta v biatlonu).  
Rovnost  žen  a mužů  ve  sportu  je  rovněž  jednou  z priorit  EU,  která  se  stává  stále 
významnější  hráčkou  v této  oblasti.156  V rámci  systémové  a  finanční  podpory  rovnosti  žen 
a mužů  ve sportu  je  třeba  v kontextu  EU  zmínit  dále  zejména  program  Erasmus+,  který 
vstoupil v platnost od 1. 1. 2014. Jedná se o program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, 
mládež  a  sport  na  období  2014–2020,  který  poprvé  poskytne  finanční  podporu  z  EU 
i na sport, zejména na místní úrovni.157  
9.1.2.  Kultura a média 
V oblasti  rovnosti  žen  a  mužů  v kultuře  v mezinárodním  kontextu  je  třeba  zmínit  zprávu 
UNESCO  Zpráva  o  rovnosti  žen  a  mužů  v oblasti  kultury  (dále  jako  „Zpráva  o  kultuře“),158 
do níž  za  ČR  přispěly  MK  a  Oddělení.  Zpráva  o  kultuře  rovněž  vyzdvihuje  roli  žen  a  dívek 
jakožto „agentek  změny“  v kulturní  sféře a podtrhuje provázanost  kultury  s dalšími  oblastmi 
života  společnosti.  Zastoupení  žen  převažuje  ve  veřejných  kulturních  institucích 
a neformálním sektoru, což replikuje vzorce jiných hospodářských odvětví a odráží problémy 
žen  při  dosahování  skutečné  ekonomické  nezávislosti.  V klíčových  zjištěních  Zprávy  jsou 
uvedeny zejména zásadní problémy, které je  v oblasti kultury třeba řešit z pohledu rovných 
práv  žen  a mužů:  (i) neexistence  spolehlivých  výzkumů  a  pravidelného  sběru  genderově 
členěných  dat  jako  nezbytný  výchozí  bod  pro  cílenou  tvorbu  politiky  rovnosti  žen  a  mužů 
k nápravě  nerovností,  (i )  nedostatečné  zohledňování  genderového  hlediska  při  hodnocení 
dopadů a nedostatečné monitorovací mechanismy jako bariéra pro sledování dopadu politik 
a právních  předpisů,  (i i)  nezohledňování  principu  genderového  mainstreamingu  při  tvorbě 
kulturních politik, plánů a legislativy, (iv) genderově podmíněné rozdíly ve spotřebě kulturních 
statků,  (v)  cílené  (genderové)  vzdělávání  a  institucionální  zajištění  agendy,  (vi)  genderově 
nevyvážené  zastoupení  studujících  vysokých  škol  (valnou  většinu  tvoří  ženy),  (vi )  nerovný 
přístup  k rozhodovacím  pozicím  v kulturní  oblasti,  (vi i)  genderové  stereotypy,  které  jsou 
z velké  části  v oblasti  kultury  reprodukovány,  což  zásadně  přispívá  k tvorbě  a ovlivňování 
názorů společnosti jako celku.  
V rámci  grantových  řízení  MK  byla  podpořena  žádost  na  podporu  projektu,  který  se  přímo 
týká genderového tématu, a to projekt s názvem „S/He is Nancy Joe“.  
                                                
155  Blíže  viz  European  Comission,  Sport  and  Physical  Activity  Report:  [online]  [cit.  2015-28-02]  URL: 
<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf> 
156 Blíže k tomu též kap. 8.1.5. Evropská unie 
157 Blíže k tomu též kap. 8.1. Vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích. 
158  Blíže  viz  UNESCO,  Gender  equality,  Heritage  and  Creativity.  [online]  [cit.  2015-28-02]  URL: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002294/229418e.pdf> 
74 
 

Projekt  se  zaměřuje  na  situaci  trans  osob.  K dalším  aktivitám  MK  patří  Vládní  plán 
financování  Národního  rozvojového  programu  mobility  pro  všechny.  Pro  MK  z něj  vyplývá 
povinnost  spolufinancovat  investiční  akce  vedoucí  k odstraňování  bariér  v budovách 
kulturních zařízení, tj. v budovách muzeí, galerií, divadel, kin a podobných zařízení. 
V oblasti reprodukce genderových stereotypů, jak je již zmíněno výše, sehrávají zásadní roli 
média.  Z mediálních  aktivit  Oddělení  je  třeba  zmínit  především  medializaci  Strategie,  která 
byla  zveřejněna  na  webových  stránkách  Úřadu  vlády  ČR.159  Oddělení  dále  připravilo 
podklady  pro  novináře  a  tiskové  zprávy,  takže  informace  o  Strategi   a  jejích  základních 
oblastech  převzala  různá  média,  např.  Česká  televize,160  Lidové  noviny,161  Hospodářské 
noviny,162 Týden,163 Echo 24164 či Aktuálně.cz.165  
Stereotypní  zobrazování  lidského  těla  v  reklamě  je  předmětem  soutěže  Sexistické 
prasátečko,  pořádané  NNO  Nesehnutí  již  od  roku  2009.  Cílem  soutěže  je  upozornit 
zadavatele  a  tvůrce  reklamy  na  to,  že  tyto  reklamy  mohou  pobuřovat  či  urážet.  V šestém 
ročníku  soutěže  vybírala  veřejnost  a  patnáctičlenná  odborná  porota  složená  z  expertů 
a expertek na genderovou problematiku, marketing a veřejnou komunikaci ze stovky reklam, 
rozdělených do dvou kategorií - Stereotypy a jazykový sexismus a Objektifikace aneb Ukaž 
všechno.  Vítězem  soutěže  se  staly  politické  reklamy,  absolutním  vítězem  pak  reklama 
zlínské ČSSD před komunálními volbami.166  
9.1.3.  Doprava 
V oblasti  mezinárodních  aktivit  na  podporu  rovnosti  žen  a  mužů  v dopravě  je  třeba  zmínit 
především  5.  ročník  největší  evropské  konference  TRA  zaměřené  na  dopravu,  která 
proběhla  ve dnech  14.  –  17.  dubna  2014  v Paříži.  Hlavní  myšlenkou  konference  bylo 
"překonání  propasti"  ve  smyslu  identifikovat  a  řešit  problémy  specifické  pro využívání 
dopravních  systémů  ženami.167  Jedním  z hůavních  cílů  konference  bylo  navázat 
na publikované výzkumy týkající se dopravy žen a rozšířit zapojení žen do agendy dopravy, 
tedy  nejen  jako  pasivních  příjemkyň  služeb,  ale  i  jako  aktérek  udržitelného  přístupu 
a výzkumu bezpečné mobility, spolutvůrkyň rozvojové politiky, veřejné správy a dohledu.  
V oblasti  silniční  dopravy  tvoří  muži  podle  údajů  MD  cca  56,6  %  ze všech  registrovaných 
řidičů,  žen-řidiček  je  cca  43,4  %  z  celkového  počtu.  Poměr  mužů  a žen,  kteří  obdrželi 
tzv. body  za  spáchání  přestupku  v  silniční  dopravě,  je  však  od  poměru  všech  řidičů 
významně odlišný. Tvoří ho 83,1 % mužů a 16,9 % žen. Muži obecně vykazují přibližně 2x 
vyšší míru nehodovosti (na jeden tisíc řidičů) a svou první nehodu absolvují v mladším věku 
než  ženy.  Příčinou  bývá  především  rychlejší  jízda  a  menší  respekt  k pravidlům  silničního 
provozu. O zodpovědnějším chování žen v silničním provozu svědčí mimo jiné také výsledky 
průzkumu o využívání bezpečnostních pásů, z něhož vyplývá, že z 91 % mají s používáním 
bezpečnostních pásů problém muži a jen z 9 % ženy.168  
                                                
159 
Online 
k dispozici 
na 
odkazu: 
<http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/dokumenty/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf>. 
160  Online  k dispozici  na  odkazu:  <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/290838-navrh-vladni-strategie-
alespon-40-procent-zen-ve-vedeni-statu-i-firem/>.
 
161  Online  k dispozici  na  odkazu:  <http://www.lidovky.cz/vice-zen-do-byznysu-i-politiky-planuje-vlada-f3c-/zpravy-
domov.aspx?c=A141030_165724_ln_domov_sij>.
 
162 Online k dispozici na odkazu: <http://archiv.ihned.cz/c1-63047360-pomohou-zenam-kvoty-k-uspechu-ano>. 
163  Online  k dispozici  na  odkazu:  <http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/vladni-strategie-v-rozhodovacich-pozicich-
aspon-40-procent-zen_322731.html>.
  
164  Online  k dispozici  na  odkazu:  <http://echo24.cz/a/ieshL/vladni-plan-at-zeny-vice-pracuji-a-muzi-zastanou-i-
peci-o-deti>.
 
165  Online  k dispozici  na  odkazu:  <http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vladni-expertka-do-sesti-let-chceme-ve-
vedeni-40-zen/r~53309df0635911e4845a002590604f2e/>.
 
166  Online  k dispozici  na  odkazu:  <http://zenskaprava.cz/vystupy/seste-sexisticke-prasatecko-si-vyslouzily-
politicke-reklamy/>.
 
167 Online k dispozici na odkazu: <http:/wiit-paris2014.sciencesconf.org/>. 
168  Blíže  viz  BESIP,  Bezpečnostní  pásy.  [online]  [cit.  2015-03-03]  URL:  <http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-
bezpecne-jizdy/bezpecnostni-pasy>.  
 
75 
 

Hlavním  koordinačním  subjektem  bezpečnosti  silničního  provozu  je  expertní  orgán  BESIP. 
Příležitostně jsou na jeho portálu zveřejňovány i genderově senzitivní statistiky či dokumenty. 
Například  dokument  Jak  řídí  ženy  a  muži?169  upozorňuje  na  rozdílný  přístup  žen  a mužů 
k řízení  aut  a  dodržování  dopravních  předpisů  a  dochází  k závěru,  že  pokud  by všichni 
užívali  silnice  tak  bezpečně  jako  ženy,  počet  dopravních  nehod  se  smrtelnými  následky 
by poklesl  na  hodnotu  o 20 %  nižší,  než  je  v současnosti  ve  státech  s nejnižší  nehodovostí 
(Švédsko,  Velké  Británie  a  Nizozemsko).  Zveřejňování  genderově  senzitivních  výzkumů 
a dat  však  je  však  ojedinělé,  bylo  by  žádoucí  zpracovávat  a  zveřejňovat  údaje  pravidelně, 
aby bylo možné získat přehled o vývoji v této oblasti.   
9.1.4.  Životní prostředí 
Genderová dimenze počasí a klimatu v celosvětovém kontextu byla předmětem mezinárodní 
konference,  která  proběhla  ve  dnech  5.  –  7.  listopadu  2014  v Ženevě.  Konference  byla 
spolupořádána organizacemi UNESCO, FAO, IUCN, UN-ISDR, UN-Women, WHO a Světová 
banka  pod celkovou koordinaci WMO  (Světová meteorologická  organizace).  Hlavním  cílem 
konference  bylo  zvýšit  povědomí  a  prezentovat  osvědčené  postupy  a  konkrétní  kroky 
k posílení  postavení  žen  i  mužů,  aby  mohli  vytvářet,  získávat  a využívat  služby,  které 
by přispěly  k možnosti  činit  informovanější  rozhodnutí  zejména  v oblastech  silně 
ovlivňovaných  změnami  počasí  a  klimatu,  jako  jsou  bezpečnost  potravin,  snižování  rizika 
katastrof, vodní hospodářství a veřejné zdraví.  
Co  se  týče  uplatňování  principu  rovnosti  žen  a  mužů  a  uplatňování  genderového 
mainstreamingu  v odborné  působnosti  MŽP,  v resortní  zprávě  jsou  uvedeny  převážně 
obecné formulace o dodržování těchto principů. Zpráva je konkrétnější spíše ve vyhodnocení 
interních  opatření  v činnosti  resortu.  Dodržování  principu  nediskriminace  je  zdůrazněno 
mimo jiné i v oblasti poskytování dotací. V této souvislosti je však třeba poukázat na určitou 
dezinformaci  v  aktuálně  platné  (sedmé)  verzi  Operačního  programu  Životní  prostředí 
na programovací  období  2014-2020.  Zde  je  výslovně  uvedeno:  „Problematika  rovných 
příležitostí  žen  a  mužů  je  koncepčně  podrobně  upravena  Metodikou  (MŽP)  rovných 
příležitostí pro ženy a muže v projektech a plánech (MŽP 2010), v níž je zpracován postup 
zhodnocování dopadů do oblasti rovnosti žen a mužů v projektech a plánech s významnými 
dopady  na  životní  prostředí.  Při  přípravě,  koncipování,  průběhu  a realizaci  Operačního 
programu  Životní  prostředí  2014-2020  je  dbáno  na  rovné  příležitosti  pro  ženy  a  muže 
a budou  rovněž  zohledňovány  specifické  potřeby  žen  i  mužů.  Operační  program  Životní 
prostředí  respektuje  Priority  Ministerstva  životního  prostředí  při  prosazování  rovných 
příležitostí žen a mužů“, které jsou uveřejněny na webové stránce MŽP.“170 Ani jeden z obou 
zmiňovaných  dokumentů  však  bohužel  není  možné  na  webu  MŽP  nalézt  a  dle  informací 
poskytnutých MŽP takové dokumenty ani neexistují. 
9.2. Vyhodnocení  průběžného  plnění  Aktualizovaných  opatření  a  Strategie  v oblasti 
v oblasti všední život a životní styl 
A. Minimální standard 
Úkol č. 7 Minimálního standardu (všechny resorty)  
V souvislosti  s plněním  úkolu  č.  7  Minimálního  standardu  zaměřeného  na  medializaci 
genderové agendy je třeba uvést, že resorty se v rámci své působnosti soustředí na plnění 
tohoto  úkolu  mimo  jiné  prostřednictvím  svých  webových  stránek  spíše  výjimečně.171 
V některých  případech  se  zároveň  jedná  o  informace  neaktuální  či  zavádějící  –  např.  web 
MPSV  v záložce  Rovné  příležitosti  žen  a  mužů  ještě  v březnu  2015  uvádí  kontakty 
a informace o agendách, zaměstnankyních a zaměstnancích, přesunutých na Úřad vlády ČR 
                                                
169 Online k dispozici na <http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/129-jak-ridi-zeny-a-muzi>. 
170 Blíže viz MŽP, 7. verze OPŽP pro budoucí programové období 2014 – 2020. 2012. [online] [cit. 2015-03-03] 
URL:  <http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/15970-opzp_2014_2020_verze_7.pdf> 
171 Blíže viz příloha, resortní zprávy  
76 
 

v polovině  roku  2014,172  MŽP  v informacích  k Operačnímu  programu  Životní  prostředí 
pro budoucí  programové  období  2014-2020173  odkazuje  na  materiály  Metodika  rovných 
příležitostí  pro  ženy  a  muže  v projektech  a   plánech  (MŽP  2010)  a  Priority  Ministerstva 
životního  prostředí  při prosazování  rovných  příležitostí  žen  a  mužů,  zveřejněné  na  webu 
MŽP.174 Tyto materiály však nejsou na webu MŽP dohledatelné. 
V resortních zprávách jsou v některých případech v souvislosti s plněním úkolu č. 7 uváděny 
dokumenty, které s tématem rovnosti nesouvisejí (např. informace o obměně správních rad 
zdravotních pojišťoven ve zprávě MZD).  
Přestože webové stránky MD obsahují informace o genderových aspektech dopravní politiky, 
a  to  včetně  nezbytnosti  využívání  genderově  senzitivních  statistických  dat,175  není  zřejmé, 
zda  a  jak  jsou  data  sbírána  a využívána  při  formulaci  příslušných  opatření.  Resortní 
strategický dokument Dopravní politika pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050,176 
jehož  významným  prioritním  cílem  dle  sdělení  MD  je „podpora  a průběžné  prohlubování 
rovnosti příležitostí všech skupin obyvatelstva v oblasti dopravy“, uvádí zejména opatření pro 
osoby  se sníženou  schopností  orientace  či pohybu,  rovnost  žen  a  mužů  není  v dokumentu 
zohledněna. 
Podstatně  větší  pozornost  věnují  medializaci  genderové  agendy  NNO,  a  to  jak 
prostřednictvím  informací  na  svých  webových  stránkách,  tak  např.  audiovizuálními  spoty 
v tradičních  i  sociálních  médiích,  pořádáním  happeningů,  diskusí  a  seminářů,  vydáváním 
informačních  brožur  a  dalších  materiálů  apořádáním  soutěží.  V této  souvislosti  je  třeba 
vyzdvihnout  mimo  jiné  aktivity  NNO  Fórum  50  %,  Gender  Studies,  Alternativa  50+,  LOM 
a Nesehnutí. 
B. Aktualizovaná opatření 
Úkol č. 35 Aktualizovaných opatření (termín plnění: 31. prosince 2015, MPO, MK) 
Jak vyplývá z resortních zpráv, mezi příslušnými útvary obou resortů byly navázány kontakty 
za účelem zpracování metodiky pro rozeznání sexistické reklamy. 
9.3. Doporučení Rady v oblasti všední život a životní styl   
A. Doporučení pro všechny resorty 
  V návaznosti  na  úkol  č.  7  Minimálního  standardu  a  v souvislosti  se  svým 
doporučením  v kap.  2.3.  aktualizovat  informací  týkající  se  rovnosti  žen  a  mužů 
na svých webových stránkách; 
  Zveřejňovat  relevantní  informace  týkající  se  rovnosti  žen  a mužů  zejména  v rámci 
resortů,  které  v aktuálním  programovacím  období  vypisují  dotační  programy,  neboť 
se jedná o ex-ante kondicionalitu, resp. horizontální prioritu projektů ESF. 
B. Doporučení pro jednotlivé resorty 
  Aktualizovat informace zveřejněné na webu MPSV v záložce týkající se rovnosti žen 
a mužů (MPSV); 
  Zveřejnit  na  webu  resortu  příslušné  dokumenty  týkající  se  rovnosti  žen  a  mužů, 
na něž  odkazuje  v Operačním  programu  Životní  prostředí,  případně  aby  byly  tyto 
dokumenty znovu zpracovány a zveřejněny v nejbližším období. (MŽP) 
                                                
172 Online k dispozici na odkazu: <http://www.mpsv.cz/cs/12152>. 
173 
Online 
k dispozici 
na 
odkazu: 
<http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/15970-
opzp_2014_2020_verze_7.pdf.. 
174 Viz též dále kap. Životní prostředí 
175  Blíže  viz  webové  stránky  MD.  URL:  <http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Programy+a+projekty/Rovne-
prilezitosti/metoda_gender_+mainstreaming.htm>.
 
176 
Online 
k dispozici 
na: 
<http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/EC53D1C8-20F9-4639-AC7A-
1E03D538E9C5/0/Dopravnipolitika1420dovlady.pdf>. 
77