Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
V Praze 21. července 2015 
 
Čj. 12040/2015-OPR 
 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
v reakci na Vaši žádost ze dne21.07.2015o  poskytnutí  kopie  materiálu Zpráva za rok 2014 
o rovnosti  žen  a  mužů  a  o  naplňování  Vládní  strategie  pro  rovnost  žen  a  mužů  v  ČR  na  léta 
2014-2020  pro  jednání  Vlády  ČR  dne  13.července  2015,  s odkazem na zákon  č.  106/1999 Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  Vám  v příloze  zasílám  Vámi 
požadované materiály. 
S pozdravem 
Mgr. Jiří Gaňo v. r. 
ředitel odboru právního a kontrolního 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 

Příloha č. 1 – Průvodní dopis 
Příloha č. 2 – Obálka  
Příloha č. 3 – Návrh usnesení 
Příloha č. 4 – Předkládací zpráva 
Příloha č. 5 – Materiál  
Příloha č. 6 – Vypořádání připomínek 
Příloha č. 7 – Návrh tiskové zprávy 
Příloha č. 8 – Další příloha materiálu 
Ivana 
Digitálně podepsal Ivana Langmajerová 
DN: c=CZ, o=Úřad vlády České republiky 
[IČ 00006599], ou=Oddělení právní, 
Langmajerová ou=90786, cn=Ivana Langmajerová, 
serialNumber=P313948, title=Referent 
Datum: 2015.07.21 15:19:43 +02'00'
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33