Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2014'.

Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
e-mail: [FOI #4315 e-mail] ??   
V Praze 9. července 2015  
 
Čj. 10723/2015-OPR 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
dne  29.06.2015  jsme  obdrželi  Vaši  žádost,  s odkazem  na  zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí kopie materiálu 
Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  za rok 2014“ pro jednání vlády ČR 
dne 15.06.2015. 
K Vámi požadované kopii materiálu si Vám dovoluji zaslat níže uvedený odkaz na webové stránky 
Úřadu vlády ČR, kde byla tato zpráva již zveřejněna. 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zakladni-dokumenty-rady-
123714/ 
S pozdravem 
 
Mgr. Jiří Gaňo 
ředitel odboru právního a kontrolního 
 
 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, Instituce [Úřad vlády České republiky vyžaduje e-mail], datová schránka: trfaa33