Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2014'.

Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
e-mail: [email address]   
V Praze 9. července 2015  
 
Čj. 10721/2015-OPR 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
dne  29.06.2015  jsme  obdrželi  Vaše  žádosti,  s odkazem  na  zákon  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v nichž  požadujete  poskytnutí  kopií  níže 
uvedených materiálů: 
1)  Výroční  zpráva  o  činnosti  Rady  vlády  pro  záležitosti  romské  menšiny  za  rok  2014  pro 
jednání vlády ČR dne 15.06.2015. 
 

2)  Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2014 pro jednání vlády 
ČR dne 15.06.2015. 
 

3)  Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014 pro jednání vlády ČR 
dne 15.06.2015. 
 

4)  Hlavní  oblasti  státní  politiky  vůči  nestátním  neziskovým  organizacím  pro  rok  2016  pro 
jednání vlády ČR dne 15.06.2015. 
K Vámi  požadovaným  kopiím  materiálů  si  dovoluji  zaslat  odkazy  na  webové  stránky  Úřadu  vlády 
ČR, kde byly všechny tyto zprávy již zveřejněny. 
K bodu 1 si Vás dovoluji odkázat na webovou stránku:  
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Vyrocni-zprava-2014.pdf 
K bodu 2 si Vás dovoluji odkázat na webovou stránku: 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zakladni-dokumenty-rady-
123714/ 

K bodu 3 si Vás dovoluji odkázat na webovou stránku: 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/aktuality/04_zprava_2014_vlada_web_tisk.pdf 
K bodu 4 si Vás dovoluji odkázat na webovou stránku: 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9XQEMPSP 
S pozdravem 
Mgr. Jiří Gaňo 
ředitel odboru právního a kontrolního 
 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, Instituce [Úřad vlády České republiky vyžaduje e-mail], datová schránka: trfaa33