Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2014'.

Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
e-mail: [FOI #4315 e-mail] ??   
V Praze 3. srpna 2015  
 
Čj. 12597/2015-OPR 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
dne  30.07.2015 jsme obdrželi Vaše podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále jen „zákon“),  v němž  si  stěžujete  na 
postup  Úřadu  vlády  ČR  při  vyřizování  Vaší  předchozí  žádosti  ze dne 29.06.2015ohledně 
poskytnutí kopie materiálu „Výroční  zpráva  Rady  vlády  pro  rovné  příležitosti  žen  a  mužů  za  rok 
2014
“ pro jednání vlády ČR dne 15.06.2015. 
K této  stížnosti  si  Vám  ve  smyslu  §  16a  odst.  5  zákona  dovoluji  sdělit,  že  při  vyřizování  Vašeho 
podání došlo k administrativnímu  pochybení  a  odpověď  Vám  byla  v důsledku  tohoto  pochybení 
zaslána na jinou e-mailovou  adresu,  než  která  byla  uvedena  ve  Vaší  žádosti.  Konkrétně  na  e-
mailovou adresu ([email address])  z Vašeho podání ze dne 
13.06.2015, ve kterém jste požadoval poskytnutí kopie materiálu „Výroční zpráva o činnosti Rady 
vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2014“ pro jednání Vlády ČR dne 08.06.2015. 
Původní  odpověď,  vedená  pod  souhrnným  číslem  jednacím  10721/2015-OPR,  zahrnovala i 
odpovědi  na  Vaše  další  tři  podání  ze  dne  29.06.2015,  v nichž jste požadoval níže uvedené 
materiály. 
1)  „Výroční  zpráva  o  činnosti  Rady  vlády  pro  záležitosti  romské  menšiny  za  rok  2014“ pro 
jednání vlády ČR dne 15.06.2015. 
 

2)  „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016“ 
pro jednání vlády ČR dne 15.06.2015. 
 

3)  „Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014“ pro jednání vlády 
ČR dne 15.06.2015. 
Dovoluji si Vám tedy v příloze zaslat původní odpověď spolu s kopií stránky, ze které je patrné, že 
došlo k odeslání na nesprávnou e-mailovou  adresu.  Zároveň  Vám  zasílám  odpověď,  která  se 
vztahuje pouze k Vámi požadovanému materiálu. 
Omlouváme se Vám za toto administrativní pochybení. 
S pozdravem 
Mgr. Jiří 
Digitálně podepsal Mgr. Jiří Gaňo 
DN: c=CZ, o=Úřad vlády České republiky [IČ 
00006599], ou=Odbor právní a kontrolní, ou=9375, 
Gaňo
cn=Mgr. Jiří Gaňo, serialNumber=P456730, 
title=Ředitel odboru 
Datum: 2015.08.03 12:49:17 +02'00'
Mgr. Jiří Gaňo 
ředitel odboru právního a kontrolního 
 
Příloha: 
Příloha č. 1 – původní odpověď – čj. 10721/2015-OPR 
Příloha č. 2 – kopie stránky 
Příloha č. 3 – odpověď – čj. 10723/2015-OPR 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, Instituce [Úřad vlády České republiky vyžaduje e-mail], datová schránka: trfaa33