Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Komunitní plánování'.
MĚSTO SLAVONICE
Paní
Lenka Lyalikoff
Vaše značka:
Naše značka:
Vyřizuje:                                    Ve Slavonicích dne:
    
   1130 /2013/ST
5. 6. 2013
Žádost o informace – komunitní plánování
Vážená paní Lyalikoff,
k Vašim dotazům sděluji, že:
Ad 1) Komunitní plánování proběhlo např. v rámci zpracování dokumentu Strategie 
přeshraniční spolupráce Slavonice - Dobersberg 2013 – 2020. V roce 2011 
proběhlo na základě iniciativy podnikatelů za účasti města několik plánovacích 
jednání věnovaných strategii rozvoje cestovního ruchu. Výsledkem byl vznik 
propagačních materiálů města, které vycházely z konkrétních požadavků a 
představ zdejších podnikatelů v oblasti cestovního ruchu. Činnost této skupiny pak 
dále již nepokračovala. V oblasti řešení dopravních problémů proběhlo několik 
veřejných jednání s občany. Při řešení otázky bezpečnosti dopravy na krajských 
silnicích spolupracuje město se členy petičního výboru Petice
"Ne – Transitní kamionové přepravě Slavonicemi". Plánovací procesy probíhaly 
v minulých letech v rámci projektu Evropský park Bavorsko – Čechy.
Ad 2) V rámci výše uvedených aktivit město poskytovalo zázemí pro jednání. 
Jednotlivých jednání se zúčastňovali zastupitelé. V současnosti není město 
členem komunitního týmu, který by byl iniciován „odspoda“. 
Ad 3) Roli komunitního týmu plní za město prakticky členové rady města. Na webu 
města jsou jako komunitní označeny aktivity, u kterých je aktuálně očekávána 
reakce veřejnosti, na základě které bude následně možno tyto záměry zpřesnit či 
změnit. Jedná se tedy především o diskusi nad problémy, u kterých vzešla potřeba 
jejich řešení z aktuální situace v daných lokalitách a na základě podnětů od 
občanů.
Ad 4) Vzhledem k tomu, že zodpovědnost za strategické a komunitní plánování nebyla 
na nikoho prozatím delegována, jsou za tuto oblast zodpovědní starosta a 
místostarosta města.
Město Slavonice, Horní nám. 525, 378 81 Slavonice, IČO 002 47 456,
Tel. 384 401 820, Fax: 384 401 827, E-mail: [email address]

Ad 5) Město má v současnosti k dispozici Územní plán města, Regulační plán MPR, 
Program regenerace MPR, Program rozvoje venkova a Strategii přeshraniční 
spolupráce Slavonice - Dobersberg 2013 – 2020 a Strategii rozvoje SPOM do roku 
2015. Prioritou je zachování zdejšího jedinečného přírodního a kulturního dědictví, 
podpora cestovního ruchu, podpora školství a kultury, podpora bydlení, vytváření 
pracovních míst a podpora neziskového sektoru.
S pozdravem
Josef Urban
starosta města