Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
73497321-29889-150528072805
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
28.5.2015 7:27:52
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
1
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, title=referent, 
serialNumber=ICA - 10343679 
Datum: 2015.05.28 07:28:43 +02'00'
28.5.2015
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace
  
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 26. 5. 2015 
 
PID: MFCR5XGFYJ 
Č. j.: MF-23572/2015/10-4/1052 IK 
 
 
Počet listů: 1 
 
Přílohy: 9 
Vážený pan 
 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01  Teplice