Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014'.
 
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR 
1. Úvod 
V ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,  ve znění zákona 
č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen „zákon o cenách), 
je uveden úkol : “6) Vláda předkládá Poslanecké sněmovně každoročně do 30. dubna 
přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok."  Přehled je 
předkládán podle tohoto ustanovení zákona o cenách.  
Podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 
pozdějších předpisů, v roce 2014 mohly provádět kontrolu cenových předpisů následující 
orgány: 
  Ministerstvo financí  
  Specializovaný finanční úřad 
  Celní úřady  
  Český telekomunikační úřad 
  Energetický regulační úřad 
  Státní energetická inspekce 
  Státní ústav pro kontrolu léčiv 
  Kraje  
  Obce  
Zpráva shrnuje úplný přehled kontrolní činnosti v oblasti dodržování cenových předpisů za 
Specializovaný finanční úřad, Celní správu ČR,  Český telekomunikační úřad, Energetický 
regulační úřad, Státní energetickou inspekci a Státní ústav pro kontrolu léčiv.  
V případě ostatních cenových kontrolních orgánů (kraje a obce) byla kontrolní činnost   
prováděna 14 kraji a  24 obcemi. Hlavní město Praha je v tomto přehledu uváděno mezi 
kraji.  
2. Předmět cenové kontroly 
Cenová kontrola je ve smyslu ustanovení § 14  odst. 1 zákona o cenách činností, v rámci 
které se ověřuje, zda prodávající nebo kupující neporušují ustanovení zákona o cenách a 
cenových předpisů a zda jsou správně předkládány podklady pro potřeby cenových orgánů. 
 

 

Předmětem cenové kontroly v roce  2014 bylo dodržování veškerých ustanovení cenových 
předpisů  s tím, že porušením cenových předpisů ze strany prodávajícího je:  
  nabízení a prodej zboží za vyšší cenu než úředně stanovenou maximální nebo jinou než 
pevnou cenu, 
  nesplnění podmínek, na které bylo uplatnění maximální, minimální nebo pevné ceny 
                omezeno, 
  nerespektování pravidel věcného usměrňování cen, 
  nesplnění evidenčních nebo informačních povinností nebo povinností v označování zboží 
cenami nebo předání nepravdivých údajů cenovému orgánu. 
Ze strany kupujícího může dojít k porušení cenových předpisů tím, že: 
  kupuje za cenu nižší než minimální nebo za cenu jinou než pevnou úředně stanovenou  
nebo 
  kupuje za cenu vyšší než odpovídá regulaci cen, pokud na úhradu této ceny čerpá 
prostředky ze státního rozpočtu. 
Konečně porušením cenových předpisů ze strany prodávajícího nebo kupujícího je i zneužití 
jeho hospodářského postavení při sjednávání ceny. 
Cenové kontroly jsou zahajovány z vlastní iniciativy Ministerstva financí a dále podle 
ročních plánů cenových kontrol zpracovávaných cenovými kontrolními orgány na základě 
podaných podnětů občanů a právnických osob. 
Regulované úředně stanovené ceny (maximální, minimální nebo pevné) mohou být 
stanoveny Ministerstvem financí, Ministerstvem zdravotnictví, Energetickým regulačním 
úřadem,  Českým telekomunikačním úřadem, Celním úřadem pro Středočeský kraj a v 
rozsahu a za podmínek určených Ministerstvem financí rovněž kraji a obcemi. Tyto orgány 
rozhodují také o uplatnění věcně usměrňovaných cen s výjimkou krajů a obcí, které mohou 
stanovovat pouze maximální ceny. 
Cenová regulační rozhodnutí jsou závazná pro okruh adresátů, který je v nich vymezen a 
platí pro všechny prodávající (u maximálních, minimálních a pevných cen i pro kupující) 
určeného druhu zboží.  Cenové moratorium stanoví vláda nařízením. 
 
 
 
 
 

 

3. Přehled činnosti cenové kontroly za rok 2014 
3.1. Kontroly prováděné Specializovaným finančním úřadem 
Kontrolní  činnost Odboru cenové kontroly Specializovaného finančního úřadu byla v roce 
2014 zaměřena na ověřování dodržování regulačních  pravidel  stanovených  zákonem               
č. 526/1990 Sb., o cenách, prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb. a navazujícími cenovými 
výměry Ministerstva financí a cenovými rozhodnutími a cenovými předpisy Ministerstva 
zdravotnictví a dále na posouzení, zda při uplatňování neregulovaných cen nedošlo ke 
zneužití hospodářského postavení prodávajícího či kupujícího. Kromě toho bylo také 
kontrolováno, a to jednak samostatně, nebo v rámci kontrolních akcí zaměřených na 
jednotlivé regulované oblasti, zda prodávající jednotlivých druhů zboží plní své evidenční a 
informační povinnosti stanovené ustanoveními §§ 11, 13 a 13a zákona o cenách. 
V oblasti maximálních cen byly kontroly zaměřeny na ceny nájemného z pozemků 
nesloužících k podnikání nájemce (především nájemného z pozemků pro veřejná pohřebiště), 
dále na ceny mléčných výrobků pro žáky a také na ceny zdravotních výkonů hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění. 
V oblasti věcně usměrňovaných cen byly kontroly zaměřeny na spektrum oblastí ve smyslu 
cenových výměrů Ministerstva financí, kterými se vydává seznam zboží s regulovanými 
cenami, zejména pak ceny vody pitné, vody předané a odvedené kanalizací, ceny veřejné 
vnitrostátní pravidelné autobusové dopravy, ceny sběru, přepravy, třídění a odstraňování 
komunálního odpadu, ceny služeb krematorií, ceny za pronájem obřadních místností, ceny 
hřbitovních služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa a 
také na ceny zdravotních výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. 
Hlavní pozornost cenové kontroly prováděné v roce 2014 byla zaměřena na nejsložitější 
cenové kontroly, jako je kontrola cen dodávek vody pitné a cen vody odpadní a dále cenová 
kontrola týkající se sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu.  
Cenové kontroly byly prováděny jednak podle ročního plánu kontrol a dále byly také 
zařazovány operativně na základě podnětů právnických a fyzických osob došlých  v průběhu 
roku 2014. 
Celkový přehled kontrolní činnosti jednotlivých oddělení cenových kontrol Specializovaného 
finančního úřadu za rok 2014 : 
Cenovou kontrolu v 
rámci Specializovaného finančního úřadu  vykonávalo  celkem                 
52 pracovníků na 8 územních pracovištích.  

 

Celkový počet ukončených cenových kontrol činil v roce 2014 295 kontrol (respektive 313 
kontrolních akcí včetně stížností). Z tohoto počtu bylo shledáno porušení cenových předpisů 
ve 129 případech. Vydáno bylo tedy celkem 129 rozhodnutí o uložení pokuty za porušení 
cenových předpisů. Souhrnná výše uložených pokut činila  6 680 826,-  Kč.  Z toho bylo 
uhrazeno k 31.12.2014 celkem 6 662 758,- Kč. Dále byla v roce 2014 uhrazena částka ve výši 
41 768 Kč vztahující se ke kontrolním akcím ukončeným v roce 2013. 
Ve dvou případech odvolací orgán prvoinstanční rozhodnutí zrušil a věc vrátil k došetření a 
novému rozhodnutí. Tyto pokuty nejsou zahrnuty v počtu ukončených cenových kontrol, ale 
v počtu kontrol neukončených. Celkem zůstalo neukončeno 72 cenových kontrol, a to včetně 
dvou pokut v celkové výši 13 000,- Kč uhrazených v roce 2014 vztahujících se ke kontrolním 
akcím pravomocně ukončeným v závěru roku 2013.  
Celkový počet podnětů  předložených fyzickými osobami i firmami byl 64 podnětů, z toho 
bylo 20 podnětů oprávněných. 
Výsledky provedených kontrol za jednotlivá pracoviště Specializovaného finančního úřadu 
v číselných údajích jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2. 
 
Výsledky cenové kontrolní činnosti Specializovaného finančního úřadu podle 
jednotlivých oborů a typů cenových kontrol a cenových šetření : 
 

3.1.1. Voda povrchová odebraná z vodních toků a ostatních povrchových vod, voda 
 pitná, voda předaná a voda odvedená kanalizací  
Celkově bylo ukončeno v této oblasti 64 cenových kontrol, z toho ve 37 případech bylo 
zjištěno porušení cenových předpisů. Pokuty za porušení cenových předpisů byly uloženy 
v celkové výši 3 963 340,- Kč. Uhrazeno bylo 3 953 340,- Kč. 
 
Při kontrolách prováděných v této oblasti byly nejčastěji prodávajícími požadovány ceny, 
jejichž výše a kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle 
ustanovení § 6 odst. 1 zákona o cenách, a to v důsledku do kalkulací zahrnutých vyšších než 
ekonomicky oprávněných nákladů, zejména v položkách nakoupená voda (surová voda), 
elektrická energie, laboratoře a správní režie.  
Dále také nebyla splněna podmínka dlouhodobě obvyklé úrovně nákladů zahrnutých do cen 
vody pitné a odpadní uplatněných vůči odběratelům, docházelo také k chybnému rozdělování 
nákladů do cen vody pitné a do cen vody předané, nesprávně byla zahrnována DPH do 
nákladových položek a také byly do cen chybně zahrnovány náklady ekonomicky 

 

neoprávněné (opětovně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny a náklady související s 
jinými ekonomickými činnostmi kontrolovaných osob). 
U malých provozovatelů a majitelů vodovodních a kanalizačních  řadů a čistíren odpadních 
vod bylo zjištěno především nerespektování § 11 zákona o cenách – neplnění evidenčních 
povinností.  
Níže se uvádí příklady porušování cenových předpisů ve vodárenských firmách, které 
většinou spočívalo v zahrnování neoprávněných nákladů do uplatňovaných cen.  
V jednom případě bylo kontrolou zjištěno, že kontrolovaná osoba nedodržela při prodeji cenu, 
která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen tím, že požadovala cenu za vodu 
dodanou vyšší, než byla cena vykalkulovaná. 
V jiném případě si kontrolovaná osoba si v průběhu kalkulačního období neověřila, zda 
nedošlo k významným změnám v množství fakturované vody pitné a odpadní a po jejich 
zjištění ji neopravila tak, aby vycházela z ekonomicky oprávněných nákladů doložitelných z 
účetnictví a množství prodeje pro daný kalendářní rok. V kalkulaci cen firma podhodnotila 
množství vody dodané a odvedené oproti reálným předpokladům. Tím došlo k zahrnutí 
neoprávněných nákladů do cen vody dodané a vody odvedené a k neodůvodněnému nárůstu 
ceny. Podobný prohřešek proti pravidlům věcného usměrňování cen se objevil i u jiných 
provozovatelů vodovodů a kanalizací. 
V letošním roce byla také ukončena pravomocným rozhodnutím Odvolacího finančního 
ředitelství kontrola provedená v roce 2008. Rozhodnutím tohoto orgánu bylo potvrzeno 
dřívější prvoinstanční rozhodnutí, a to včetně výše uložené pokuty. Podstata kontrolního 
zjištění spočívala v zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů, konkrétně v položce 
prominutých poplatků za odvádění odpadních vod. Uložená pokuta ve výši 2 754 104,- Kč 
byla kontrolovanou osobou ve stanovené lhůtě uhrazena. 
 
Další vodárenská společnost zahrnula do svých cen neoprávněné náklady tím, že zcela 
neodůvodněně nadhodnotila výši některých nákladů. Konkrétně se jednalo o výrobní režii, 
správní režii (pohonné hmoty, oleje apod.), ostatní přímé náklady, odpisy a prostředky 
obnovy infrastrukturního majetku. Tento druh cenových nesprávností se objevil i u jiných 
vodárenských firem. 
Ne ve všech prověřovaných vodárenských společnostech bylo shledáno porušení cenových 
předpisů. Kontrola se zaměřila na prověření kalkulací věcně usměrňovaných cen pitné vody, 
cen odvádění a čištění odpadních vod. Prověřovány byly kalkulace platné pro roky 2011 a 
2012, a to jak z hlediska ověření oprávněnosti nákladů, tak i přiměřenosti zisku. Podrobně 

 

byly kontrolovány jednotlivé kalkulační položky přímých a nepřímých nákladů, včetně 
použitých způsobů jejich rozdělení a přiřazení. Na základě zkušeností z předchozích kontrol 
byla současně u vybraných nákladů posuzována jejich obvyklá výše a vývoj v čase 
s ohledem na množství vyrobené, odvedené a čištěné vody. Při cenové kontrole nebyly 
zjištěny žádné neoprávněné náklady. Pokud jde o zisk, byl posuzován s ohledem na 
dlouhodobý obchodní plán společnosti, její rozvojové potřeby a hodnotu její počáteční 
investice. Z předložených podkladů a dalších získaných informací vyplynulo, že dosažený 
zisk obsažený v uplatněných cenách zajišťuje přiměřenou návratnost vloženého kapitálu. 
 
3.1.2. Sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu 
Celkově bylo ukončeno v této oblasti 23 cenových kontrol, z toho v 17 případech bylo 
zjištěno porušení cenových předpisů. Pokuty za porušení cenových předpisů byly uloženy 
v celkové výši 1 747 943,- Kč a byly uhrazeny. 
Při kontrolách prováděných v této oblasti bylo zjištěno zahrnutí ekonomicky oprávněných 
nákladů v nesprávné výši (odpisy, správní režie), zahrnutí ekonomicky neoprávněných 
nákladů (náklady související s jinými ekonomickými činnostmi), dále bylo zjištěno nevedení 
cenové evidence ve smyslu ustanovení § 11 zákona o cenách nebo zahrnutí nesprávné sazby 
DPH do uplatňovaných cen. 
V několika případech bylo také zjištěno, že do uplatňovaných cen kontrolované osoby 
zahrnovaly vyšší zisk než je přiměřený zisk ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 písm. b) zákona 
o cenách. 
Dále např. byly ve velké firmě zaměřené na odpadové hospodářství shledány nedostatky 
spočívající v tom, že firma nedodržela závazný postup při kalkulaci ceny podle ustanovení § 6 
odst. 1 písm. c) zákona o cenách tím, že do sjednané věcně usměrňované ceny za sběr a svoz 
separovaného komunálního odpadu – čirého a barevného skla v nádobách o objemu 3,3 m3 
zahrnula v letech 2010 až 2012 ekonomicky neoprávněný náklad představující nepřiměřený 
majetkový prospěch v celkové výši 273 943 Kč. Byly tak sjednány ceny, jejichž výše nebyla v 
souladu s podmínkami věcného usměrňování cen. 
 
3.1.3. Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava 
Celkově bylo ukončeno v této oblasti 5 cenových kontrol, z toho ve 3 případech bylo zjištěno 
porušení cenových předpisů. Uložené pokuty za porušení cenových předpisů v celkové výši 
18 000,- Kč byly uhrazeny. 

 

V rámci kontrol provedených v této oblasti bylo např. u autobusové společnosti zjištěno 
zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů (smluvní pokuty a úroky z prodlení) do výpočtu 
koeficientu „k“  pro věcně usměrňovanou cenu jízdného, dále bylo zjištěno, že nebyly do 
výpočtu koeficientu „k“ zahrnuty náklady a tržby jedné z linek provozovaných kontrolovanou 
osobou. 
3.1.4. Mléčné výrobky pro žáky 
V této oblasti bylo ukončeno celkem 46 kontrol. Porušení cenových předpisů nebylo 
shledáno. 
Kontroly dodržování maximálních cen mléčných výrobků pro žáky škol v roce 2014 byly 
prováděny u namátkově vybraných škol zařazených do plánu kontrol pro rok 2014. 
Provedenými kontrolami nebylo zjištěno překročení maximálních cen a nebylo také zjištěno 
porušení podmínek prodeje mléčných výrobků pro žáky určených výměry MF a nařízením 
vlády ČR č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a 
mléčných výrobků pro žáky, a nařízením Komise (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro 
poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách. 
Rodiče dětí a žáci jsou o nabídce a možnosti odběru mléčných výrobků dostatečně 
informováni a jsou seznámeni s prodejními cenami nabízeného sortimentu zboží. Přímo na 
školách je vlastní prodej a výdej mléčných výrobků zajišťován na základě „Dohod o 
provedení práce“ uzavíraných přímo s jednotlivými školskými pracovníky nebo 
prostřednictvím instalovaných nápojových automatů (cca 20% kontrolovaných škol).  
 
3.1.5. Služby spojené s užíváním nájemního bytu včetně rozúčtování vodného a stočného 
Celkově bylo ukončeno v této oblasti 17 cenových kontrol, z toho ve 7 případech bylo 
zjištěno porušení v kontrolovaném období platných cenových předpisů. Pokuty za porušení 
cenových předpisů nebyly uloženy. Celkově bylo v této oblasti podáno 27 podnětů, z toho 
bylo 10 oprávněných. 
V rámci kontrol provedených v této oblasti bylo nejčastěji zjištěno nerespektování podmínek 
uvedených ve výměrech Ministerstva financí, kterými cenový orgán omezil uplatnění 
maximálních cen služeb spojených s užíváním nájemního bytu. Jednalo se především o 
opožděně zpracovaná vyúčtování služeb a absence dohod o způsobu rozúčtování služeb, pro 
které není zvláštním předpisem způsob rozúčtování stanoven. 

 

Vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 67/2013 Sb.,  kterým se upravují některé otázky 
související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s 
byty, byla k 31. 12. 2013 ukončena regulaci cen služeb spojených s užíváním bytu. V 
kombinaci s obecně platným ustanovením čl. 40 odst. 6 zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod není možné uložit za zjištěné správní delikty v řízení podle 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, pokutu. Z uvedeného důvodu nebyla řízení o uložení 
pokuty zahajována. 
 
 3.1.6. Služby krematorií, služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem 
a užíváním hrobového místa a maximální ceny za pronájem hrobových míst, pronájem 
obřadních síní pro smuteční obřady 
Celkově bylo ukončeno v této oblasti 77 cenových kontrol, z toho v 41 případech bylo 
zjištěno porušení v kontrolovaném období platných cenových předpisů. Pokuty za porušení 
cenových předpisů byly uloženy v celkové výši 590 525,- Kč. V této oblasti byly  podány    2 
podněty a oba byly oprávněné. 
V oblasti služeb krematorií a pronájmů obřadních sítí bylo provedeno 19 kontrol a v 11 
případech bylo zjištěno porušení cenových předpisů. Pokuty za porušení cenových předpisů 
byly uloženy v celkové výši 335 275,- Kč.  Provedenými kontrolami bylo zjištěno, že byly 
uplatňovány vyšší, než určeným podmínkám odpovídající ceny za chlazení zemřelých podle  
§ 2 odst. 1 zákona o cenách, dále bylo zjištěno uplatňování vyšší, než ekonomicky oprávněné 
obchodní přirážky a byly zahrnuty ekonomicky neoprávněné náklady do uplatňovaných cen 
(duplicitně účtovaná úprava popela nebo nesprávná výše nákladů na energie). Bylo zjištěno 
také neplnění evidenčních povinností stanovených v ustanovení § 11 zákona o cenách - 
neuchování kalkulací věcně usměrňovaných cen. Pokud jde o pronájmy obřadních místností, 
v rámci prováděných kontrol bylo zjištěno, že kontrolované osoby nesplnily evidenční 
povinnosti dané ustanovením § 11 zákona o cenách, neboť neuchovaly kalkulace věcně 
usměrňovaných cen za pronájem obřadních místností prokazující dodržení pravidel regulace 
tři roky po skončení jejich platnosti, bylo také zjištěno zahrnování nákladů souvisejících s 
jinými ekonomickými činnostmi nebo uplatňování vyšších cen než uvedených v ceníku a 
uplatňování cen v ceníku neuvedených. 
V oblasti tzv. sociálních pohřbů byly provedeny 2 kontroly, kde na základě porušení 
cenových předpisů byly uloženy pokuty za porušení cenových předpisů  v celkové  výši         
23 000,- Kč. 

 

Cenové prohřešky se v oblasti hřbitovních a pohřebních služeb kromě  některých věcných 
nesprávností v kalkulacích cen za hřbitovní služby dále týkaly zejména nedodržování 
povinnosti vést cenovou evidenci včetně uchovávání kalkulací věcně usměrňovaných cen za 
hrobové služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobových míst na 
veřejných pohřebištích. Celkem byly v této oblasti provedeny 43 kontroly. V 23 případech 
bylo zjištěno porušení cenových předpisů. Pokuty za porušení cenových předpisů byly 
uloženy v celkové výši 159 000,- Kč. Uhrazeno bylo 129 000,- Kč. 
Při kontrolách pozemků pro veřejná pohřebiště byly kontroly v dané oblasti zaměřeny na 
dodržování maximálních cen nájemného a na dodržování evidenčních a informačních 
povinností souvisejících s nájmem těchto pozemků. Kontroly nebyly prováděny samostatně, 
ale jako součást kontrol zaměřených na dodržování věcně usměrňovaných cen služeb 
hřbitovních poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště.  
V několika případech bylo zjištěno, že některá města a obce požadovaly za pronájem 
hrobových míst na veřejných pohřebištích cenu, která byla vyšší než maximální podle výměru 
MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 
Celkově bylo ukončeno v této oblasti 13 cenových kontrol, z toho v 5 případech bylo zjištěno 
porušení v kontrolovaném období platných cenových předpisů. Pokuty za porušení cenových 
předpisů byly uloženy v celkové výši 73 250,- Kč. Pokuty byly uhrazeny. V této oblasti byl 
podán 1 podnět, který nebyl oprávněný. 
V této části jsou vyčísleny pouze kontrolní akce, které byly zaměřeny pouze na dodržování 
maximálních cen nájemného, nebo bylo kontrolou zjištěno překročení maximální ceny 
nájemného  či nerespektování určených podmínek ke stanoveným maximálním cenám 
nájemného (např. použití chybných jednotek množství – hrobová místa místo m2). 
 
3.1.7. Zneužívání hospodářského postavení prodávajícím 
Celkově bylo ukončeno v této oblasti 8 cenových kontrol, z toho v 1 případě bylo zjištěno 
v kontrolovaném období porušení platných cenových předpisů.  Pokuta  v celkové  výši            
70 000,- Kč byla uhrazena.  
Kontroly provedené v roce 2014 v této oblasti byly prováděny výlučně na základě podnětů 
došlých od právnických a fyzických osob. Ve většině  případů se jednalo o časově velmi 
náročné kontroly, jelikož v jejich rámci byla prováděna nezbytná, často rozsáhlá, cenová 
šetření, jejichž předmětem bylo vymezení relevantního trhu a zjišťování cen uplatňovaných 
na tomto relevantním trhu prodávajícími či kupujícími. Kontroly byly provedeny v různých 
oblastech - nucené odtahy vozidel včetně střežení vozidel na parkovišti po nuceném odtahu, 

 

užívání sběrného kanalizačního systému, jehož součástí je jednotná i oddílná kanalizace, 
přidělení kapacity železniční dopravní cesty nebo dovoz pitné vody cisternou. 
V roce 2014 pokračovala rozsáhlá cenová kontrola u významného odběratele hnědého 
energetického uhlí, a to z  podnětu dodavatele tohoto uhlí. Ten se počátkem dubna 2013 
obrátil prostřednictvím svého právního zástupce na Ministerstvo financí s podnětem 
k zahájení  řízení z moci úřední ve věci možného porušení § 2 odst. 3 zákona o cenách. 
Dodavatel hnědého energetického uhlí má podezření, že odběratel uhlí zneužívá svého 
hospodářského postavení, tj. závislosti dodavatele hnědého energetického uhlí na jeho odběru 
od dodavatele k získání nepřiměřeného majetkového prospěchu při sjednávání cen tohoto 
uhlí. Dodavatel je přesvědčen, že si odběratel vynucuje neúměrně nízké ceny za dodávané 
hnědého energetického uhlí. Cenová kontrola v této záležitosti byla v roce 2013  zahájena 
cenovým šetřením tržních podílů jednotlivých dodavatelů a odběratelů na tomto trhu a 
zjišťováním srovnatelné ceny obvyklé. V současné době je již ukončena cenová kontrola a 
správní řízení je před svým závěrem.  
Počátkem ledna 2015 dodavatel podal doplňující podnět, jež obsahuje nové informace a 
podklady, které se týkají nákupních cen dodávek hnědého energetického uhlí od dodavatele 
pro odběratele. Specializovaný finanční úřad nové podklady a informace důkladně prověří a 
posoudí, v jaké míře je využije při dokončení správního řízení s odběratelem, případně zahájí 
novou cenovou kontrolu. 
 Kromě toho byla zahájena v roce 2014 náročná cenová kontrola u velkého pronajímatele 
bytů. Cenová kontrola byla zahájena na podnět sdružení nájemníků tohoto pronajímatele. 
Sdružení je přesvědčeno, že neustálým zvyšováním nájmů se strany pronajímatele dochází 
k zneužívání hospodářského postavení. Tato cenová kontrola nebyla dosud ukončena. 
3.1.8. Kontroly značení zboží plnění evidenčních povinností a informování o cenách 
Celkově bylo ukončeno v této oblasti 5 cenových kontrol, z toho v 2 případech bylo zjištěno 
porušení v kontrolovaném období platných cenových předpisů. Pokuty za porušení cenových 
předpisů byly uloženy v celkové výši 10 000,- Kč. Pokuty byly uhrazeny. Celkově bylo v této 
oblasti podáno 5 podnětů, z toho 1  byl oprávněný. 
Kontroly provedené v této oblasti se týkaly především cen uplatňovaných cestovními 
kancelářemi – bylo zjištěno nerespektování ustanovení § 13a zákona o cenách při nabídce a 
prodeji zájezdů. 
10 
 

Např. bylo zjištěno, že cestovní kancelář v rozporu se svou povinností informovat o 
konečných cenách, které mají být při poskytování služeb cestovních kanceláří zaplaceny. 
Konkrétně neuváděla při prodeji pobytových zájezdů do Chorvatska konečné ceny, které měly 
být za pobytový zájezd zaplaceny. Cena nezahrnovala povinný místní poplatek. 
Jiná cestovní kancelář rovněž neuváděla při prodeji pobytových zájezdů do Turecka konečné 
ceny, které měly být za pobytový zájezd zaplaceny. Cena rovněž nezahrnovala povinný 
poplatek splatný na místě. 
 
3.1.9. Cenové kontroly zdravotních výkonů 
Celkově bylo ukončeno v této oblasti 50 cenových kontrol, z toho v 28 případech bylo 
zjištěno porušení v kontrolovaném období platných cenových předpisů. Pokuty za porušení 
cenových předpisů byly uloženy v celkové výši  281 018,- Kč. Uhrazeno bylo 259 950,-  Kč. 
Cenové kontroly prováděné v této oblasti byly zaměřeny na ceny zdravotních výkonů 
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění uplatňované především v 
oborech 
gynekologie, stomatologie, rehabilitace, plastická chirurgie a dentální hygiena. V rámci 
většiny kontrolních akcí byla provedena také kontrola maximálních cen zdravotních výkonů 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění, pokud byly tyto výkony kontrolovanými 
osobami ve sledovaném období poskytovány. 
Nejčastěji zjištěným nerespektováním cenových předpisů bylo nevedení cenové evidence 
(neuchování kalkulace věcně usměrňované ceny, vedení neúplných kalkulací nebo nevedení 
cenové evidence odpovídající prováděcí vyhlášce k zákonu o cenách č. 450/2009 Sb.) a 
zahrnování vyšších, než z účetnictví doložitelných nákladů na odpisy, leasing a zdravotnický 
materiál. Dále bylo také kontrolou zjištěno, že uplatňované ceny obsahovaly vyšší zisk, než je 
přiměřený zisk ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 písm. b) zákona o cenách. 
Např. v zdravotnickém zařízení specializovaném na stomatologii bylo zjištěno zahrnování 
neoprávněných nákladů do věcně usměrňovaných cen. Jednalo se o spotřebovaný materiál 
nesouvisející s cenově regulovanou činností, dále některé cestovné a náklady na školení. 
Jedná se o náklady související s nadstandartní službu poskytovanou pacientům a nesouvisející 
s cenově regulovanou činností tj. poskytováním zdravotních služeb. Tím, že tyto položky byly 
zahrnuty do režijní minutové sazby, která je základem propočtu konečných věcně 
usměrňovaných cen poskytovaných stomatologických výkonů, byly cenovou kontrolou 
shledány jako ekonomicky neoprávněný náklad ve smyslu cenového předpisu MZČR 
1/2012/DZP. Zahrnutím těchto ekonomicky neoprávněných nákladů  v  celkové  výši             
146 034,25 Kč do kalkulace cen stomatologických výkonů resp. služeb v roce 2012 
11 
 

společnost nerespektovala ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách o závazném 
postupu při tvorbě  věcně usměrněných cen, čímž se dopustila správního deliktu ve smyslu 
ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách. 
V jiném zdravotnickém stomatologickém zařízení bylo zjištěno, že do věcně usměrňovaných 
cen dentální hygieny byly zahrnuty neoprávněné náklady související s půjčkou poskytnutou 
zdravotnickým zařízením společníku firmy (splátky půjčky) a dále některé náklady související 
s prodejem zboží pacientům.  
V dalším zdravotnickém stomatologickém zařízení cenová kontrola zjistila, že do věcně 
usměrňovaných cen dentální hygieny byly zahrnuty neoprávněné náklady spočívající v tom, 
že do minutové režijní sazby byl zahrnut náklad na provize za ošetřené pacienty. Tento náklad 
byl promítnut do konečné ceny uplatňované vůči všem pacientům. 
V jiném  zdravotnickém stomatologickém zařízení cenová kontrola zjistila, že předložená 
kalkulace minutových sazeb stomatologické ordinace neměla požadovanou strukturu. Tento 
chybný postup se promítl do kalkulace cen jednotlivých stomatologických výkonů. Nebyl tak 
dodržen závazný postup pro stanovení věcně usměrňovaných cen. 
V dalším zdravotnickém stomatologickém zařízení bylo cenovou kontrola zjistila, že do 
kalkulací minutových sazeb byly zahrnuty některé neoprávněné náklady. Jejich 
neoprávněnost spočívala v tom, že byly ve věcně usměrňovaných cenách zahrnuty  duplicitně.  
V dalších  případech u zdravotnických zařízení bylo zjištěno neuchovávání kalkulace věcně 
usměrňovaných cen. 
 
3.2. Kontroly prováděné celními orgány 
Celním orgánům jsou svěřeny kompetence v kontrole cen u tabákových výrobků 
podléhajících spotřební dani. Je tak zajišťován komplexní dohled ze strany orgánů, které 
provádějí správu této daně. Předmětem cenových kontrol je dodržování pevných cen cigaret 
stanovených cenovými rozhodnutími Celního úřadu pro Středočeský kraj a dodržování 
označování zboží cenami.  
Celní správa ČR provedla v roce 2014 celkem 139 cenových kontrol. V rámci kontrolní 
činnosti nebylo v uvedených případech zjištěno porušení cenových předpisů  překročením 
úředně stanovené ceny.  
Cenové kontroly u kontrolovaných subjektů byly realizovány souběžně s dalšími kontrolními 
činnostmi.  
 
 
12 
 

3.3. Kontroly prováděné Českým telekomunikačním úřadem 
Český telekomunikační úřad neprovedl v roce 2014 dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, žádnou cenovou kontrolu. 
 
3.4. Kontroly prováděné Energetickým regulačním úřadem  
Energetický regulační úřad jako cenový kontrolní orgán vykonává kontrolu cen v oblasti 
energetiky podle zákona o cenách v souladu s působností  podle  ustanovení  §  2c)  zákona       
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů  ČR  v oblasti  cen,  a  také  v souladu  se  zákonem               
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
Při kontrolní činnosti dodržování cenových předpisů kontrolují pracovníci dodržování 
zákona o cenách a cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinných pro 
příslušný kontrolovaný kalendářní rok. Značná  část objemu prací se soustředila na 
prošetřování výsledných cen tepelné energie, kdy se jednalo o přezkoumání dodržování 
pravidel věcného usměrňování cen tepelné energie podle příslušného cenového rozhodnutí.  
Energetický regulační úřad provedl v období roku 2014 celkem 43 kontroly. V 6 případech 
bylo zjištěno porušení cenových předpisů, byly uloženy pokuty ve výši 8 663 tis. Kč. Z toho 
pravomocně uložené pokuty činí  8 663 tis. Kč.    K 31.  12.  2014  bylo  uhrazeno                         
105 tis. Kč. 
V oblasti tepelné energie bylo provedeno 40 kontrol. Předmětem kontrol bylo vyúčtování 
výsledné ceny tepelné energie na základě § 14 zákona o cenách zjištění, zda kontrolovaná 
osoba v dané cenové lokalitě  neporušuje cenové předpisy podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona 
o cenách, podle něhož právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí 
správního deliktu tím, že sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v 
souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6    odst. 1 zákona o cenách. 
V oblasti  elektřiny byly provedeny 3 kontroly. Předmětem kontroly bylo ověření, zda 
kontrolovaná osoba při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na 
základě § 13 zákona o cenách, poskytuje informace spotřebiteli tak, aby měl možnost 
seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o 
cenách. Porušení cenových předpisů v uvedené oblasti nebylo zjištěno. 
 
3.5. Kontroly prováděné Státní energetickou inspekcí 
Státní energetická inspekce (dále jen SEI) provedla v loňském roce vůbec největší počet 
kontrol v oblasti dodržování cenových předpisů ve své historii, a to celkem v 552 případech. 
13 
 

Požadavky na kontroly každoročně rostou minimálně o 50 % a nejvíce se týkají 
fotovoltaických elektráren. Jen za loňský rok SEI provedla více než 460 kontrol těchto 
elektráren, kde u 111 bylo zjištěno porušení zákona č. 526/1990 Sb. Zbylá část provedených 
kontrol podle tohoto zákona pak připadla na výrobce kombinované výroby elektřiny a tepla, 
malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, spalování biomasy a čističky odpadních vod. 
Z celkového  počtu cenových kontrol 552 bylo ve 119 případech vedeno správní řízení a 
následně vydáno rozhodnutí o uložení pokuty.  Pravomocně uložené pokuty činily celkem 
6 868 694,- Kč. Uhrazeno bylo 6 391 542,- Kč.          
Inspektoři SEI při cenových kontrolách u fotovoltaických elektráren nejčastěji zjistili 
pochybení spočívající v nesprávném zařazení výrobce z hlediska příslušného cenového 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, ve zjištěném vyšším instalovaném výkonu, 
který neodpovídal vydané licenci, v různých administrativních pochybeních ve výkaznictví, v 
ovlivnění měřidla úpravou zapojení, kdy elektřina vyrobená neodpovídá elektřině naměřené 
nebo bylo použito nevhodné měřidlo pro měření vyrobené elektřiny. Byly také případy, kdy 
elektřina vykázaná a naměřená byla z části vyrobená z jiného než obnovitelného zdroje.  
V ostatních případech kontrolovaných obnovitelných zdrojů byly u bioplynových stanic ze 
strany SEI zjištěny nedostatky v plnění ustanovení příslušného cenového rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve vztahu k využití 10 % užitečného tepla při výrobě 
elektřiny či zatřídění podle kategorie. U kombinované výroby elektřiny a tepla se například 
jednalo o nedodržení podmínek úspory primární energie a minimální účinnosti nebo 
nesprávný způsob výpočtu vyrobené elektřiny. V případech spalování biomasy se jednalo o 
nesprávné zatřídění jednotlivých druhů biomasy, popřípadě i rostlinných olejů, jako paliva 
potřebného k výrobě elektřiny do jednotlivých kategorií či při mixu různých druhů biomas.  
Kontroly provádí SEI na základě návrhu Energetického regulačního úřadu, Ministerstva 
průmyslu a obchodu nebo z vlastního podnětu.  
 
3.6. Kontroly prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
Státní ústav pro kontrolu léčiv podle zmíněného zákona provádí cenovou kontrolu u léčivých 
přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a 
stomatologických výrobků. 
V roce 2014 provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) celkem 98 cenových 
kontrol v oblasti léčivých přípravků, z nichž 89 kontrol proběhlo u poskytovatelů lékárenské 
péče a 9 kontrol u distributorů léčiv.  
14 
 

Porušení cenových předpisů bylo zjištěno celkem v 16 případech a na základě kontrolních 
zjištění bylo vydáno 6 pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty dle zákona o cenách v 
celkové výši 380.000,- Kč (315.000,- Kč lékárnám + 65.000,- Kč distributorům). V 5 
případech byla v souvislosti s provedenou cenovou kontrolou uložena poskytovatelům 
lékárenské péče nápravná opatření.  V 2 případech byla odvolacím orgánem (MZ ČR) 
potvrzena pokuta uložená v roce 2013 provozovatelům lékáren v celkové výši 210.000,- Kč. 
Kontroly byly zaměřeny na kontrolu dodržování podmínek cenové regulace léčivých 
přípravků, zejména dodržování úředně stanovených cen a maximální výše uplatněné obchodní 
přirážky. Nově se kontrolní činnost Ústavu v oblasti cen rozšířila o kontrolu dodržování 
věcného usměrňování cen u individuálně  připravovaných léčivých přípravků. Dále bylo 
sledováno plnění povinnosti vedení evidence cen uplatněných při prodeji, označování 
léčivých přípravků cenami a způsob informování pacienta o ceně doplatku, jakož i dodržování 
lhůt doprodeje v případě snížení maximální ceny vykonatelným rozhodnutím Ústavu 
v návaznosti na probíhající procesy revizí cen a úhrady léčivých přípravků. Většina cenových 
kontrol proběhla z vlastní iniciativy Ústavu, neboť oproti předchozímu roku výrazně poklesl  
počet podnětů v oblasti cenových kontrol.  
 V případě kontroly distributorů byly prověřovány i další povinnosti vyplývající z platného 
cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví, zejména povinnost informovat odběratele o 
základu pro výpočet maximální obchodní přirážky, výši vlastní uplatněné obchodní přirážky a 
o jemu oznámených obchodních přirážkách jiných osob vykonávajících distribuci. 
3.7. Kontroly prováděné krajskými úřady 
Cenové kontroly krajů jsou zaměřeny zejména na dodržování úředně stanovených cen a na 
dodržování povinností v oblasti označování zboží cenami a vedení cenové evidence.  
Rozsáhlé byly v roce 2014 cenové kontroly prováděné Magistrátem hl. m. Prahy (v tomto 
přehledu jsou zařazeny mezi kraji) v oboru taxislužby, které podléhají regulaci maximálními 
cenami.  
V této oblasti provedl magistrát ve sledovaném období roku 2014 celkem 1 346 cenových 
kontrol podle zákona o cenách, při kterých bylo posuzováno dodržování maximálních cen 
v taxislužbě, vedení cenové evidence a poskytování informací o cenách služeb v taxislužbě. 
Na základě  těchto kontrol byly v 30 případech uloženy pokuty za porušení cenových 
předpisů v celkové výši 2 775 tis. Kč,  které nebyly uhrazeny. Proti vydaným rozhodnutím o 
uložení pokut za porušení cenových předpisů provozovatelům taxislužby jsou totiž téměř 
vždy podávány žaloby ke správním soudům. Projednávání u soudů trvá  i několik let. 
15 
 

Magistrát hl. m. Prahy provedl kromě toho další cenové kontroly převážně zaměřené na 
vedení cenové evidence a označování zboží cenami v prodejnách oděvů, potravin, květin, 
směnárnách, drogeriích, hudebních nástrojů, kadeřnictví, prodejnách textilu, skla, 
elektroniky, ve stánkovém prodeji a v knihkupectvích. V menší míře byly kontroly zaměřeny 
na kontrolu maximálních cen mléčných výrobků pro žáky. V této oblasti bylo provedeno 
celkem 228 kontrol a porušení cenových předpisů (zejména neoznačení zboží cenami) bylo 
zjištěno v 32 případech. Pravomocně byly pokuty za porušení cenových předpisů uloženy 
v celkové výši 196,5 tis. Kč. Uhrazeno bylo 155 tis. Kč. 
Krajskými úřady bylo provedeno 988 kontrol, které byly zaměřeny převážně na dodržování 
cenové evidence a označování zboží cenami (§ 11  a 13 zákona o cenách) v oblasti 
provozování služeb, drogerií, prodeje květin, kosmetiky, oční optiky, obuvi, nábytku,  
stánkového prodeje,  směnárenské činnosti a hostinské činnosti. Porušení cenových předpisů 
bylo zjištěno ve 170 případech a celková výše pravomocně uložených pokut činila                  
942 tis. Kč. Uhrazeno bylo  881 tis. Kč. 
 
3.8. Kontroly prováděné obcemi 
Obce jsou vybaveny totožnými kompetencemi ke kontrole cen jako  kraje.  Vzhledem              
k  omezeným možnostem kapacitním a personálním  neprovádějí obce časově a odborně 
náročné cenové kontroly.  
Pozornost obcí, které prováděly cenovou kontrolu, byla soustředěna na dodržování 
povinností ve vedení cenové evidence a při označování zboží a služeb cenami pro konečného 
spotřebitele v odvětví podnikání zaměřeném na koupi zboží za účelem dalšího prodeje. 
Celkem bylo provedeno 323 cenových kontrol. V 27 případech bylo zjištěno porušení 
cenových předpisů. Celková výše uložených pokut činí 77,7 tis. Kč. Objem pravomocně 
uložených pokut činí 76,7 tis. Kč.  Uhrazeno  bylo   70,7  tis. Kč. 
 
3.9. Metodická činnost Ministerstva financí ve vztahu ke krajům  
Systematická a pravidelná metodická činnost Ministerstva financí týkající se cenové kontroly 
ve vztahu ke krajům se realizuje od roku 2006, kdy se Ministerstvo  financí obrátilo na 
všechny kraje s výzvou ke vzájemné součinnosti v  cenové kontrole podle zákona o cenách, 
s cílem  zajištění fungující a účinné cenové kontroly vykonávané kraji podle zákona 
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů  České republiky v oblasti cen. Výzva se setkala 
s příznivou odezvou a od té doby probíhá organizační, koordinační a metodická součinnost 
16 
 

v cenové kontrole cestou vzájemných pravidelných i operativních konzultací a metodické 
podpory.  
V roce 2014  byl metodický dohled Ministerstva financí v oblasti cen ve vztahu ke krajům a 
Magistrátu hl. m. Prahy realizován zejména v rámci pravidelných kontrol  výkonu přenesené 
působnosti v cenové oblasti podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona o cenách a 
usnesení vlády č. 689/2013 ze dne 11. září 2013 o Plánování, vyhodnocování a koordinaci 
kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků 
prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města 
Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst. 
Tyto kontroly se týkaly jednak cenové regulace uplatňované kraji a Magistrátem hl. m. 
Prahy u některých vybraných služeb, u kterých je svěřena těmito výměry pravomoc  ve 
stanovení  maximálních  cen  krajům   (MHD a integrovaná doprava, taxislužba, nucené 
odtahy, služby parkovišť, připevnění tzv. botičky při nesprávném parkování, služby 
hřbitovní a pohřební a kontrola a revize spalinové cesty) a jednak cenové kontroly prováděné 
krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy. 
Kontrolou výkonu přenesené působnosti v oblasti cenové regulace bylo ověřeno, že cenová 
regulace na krajské úrovni byla prováděna v souladu s ustanovením § 1 odst. 6 zákona o 
cenách, tj. byla uplatněna výhradně u takových služeb, u nichž je z různých důvodů trh 
skutečně ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Touto kontrolou bylo současně 
ověřeno, že cenová úroveň, ve které byla volena výše stanovených maximálních cen, 
odpovídala ve sledovaném období cenové úrovni, ve které by se sjednávané ceny 
jednotlivých služeb ustalovaly v  tržním prostředí bez omezení hospodářské soutěže.   
Pokud jde o cenové kontroly prováděné kraji a Magistrátem hl. m. Prahy, metodický dohled 
ukázal, že cenové kontroly probíhají z  věcného hlediska v souladu s cenovými předpisy. 
Vyskytly se pouze některé dílčí procesní a formální závady řízení, které neměly vliv na 
správnost vlastního kontrolního zjištění. Pokud byly prováděnými kontrolami výjimečně 
zjištěny určité nedostatky v kontrolním řízení nebo v řízení  o  uložení  pokuty,  jednalo  se        
o procesní a formální závady, které neměly vliv na správnost vlastního kontrolního zjištění. 
Např. v kontrolovaných spisech byly v některých případech zjištěny drobné administrativní 
odchylky mezi seznamem dokumentů ve sběrném archu a vlastním obsahem spisu nebo při 
procesním postupu před zahájením cenové kontroly, ve kterém byly zajišťovány důkazy, 
nebylo vydáváno usnesení o zajištění důkazu, jak vyžaduje správní řád. Zjištěné nedostatky 
byly operativně napraveny. 
17 
 

Kontrol výkonu přenesené působnosti v cenové oblasti bylo využito současně k metodické 
podpoře krajů. Mimo rámec kontroly byly konzultovány aktuální otázky výkonu cenové 
kontroly a navazujícího správního řízení.   
Konečně je třeba zmínit i součinnost krajských úřadů  s příslušnými odděleními cenové 
kontroly na Specializovaném finančním úřadu, která spočívá nejenom ve zmíněné koordinaci 
kontrolní  činnosti, ale také ve vzájemných  konzultacích ke konkrétním kontrolním 
případům. 
Závěrem poznamenáváme, že jednotlivé krajské úřady využívají obdobných forem 
metodického usměrňování cenové kontrolní činnosti obcí jako Ministerstvo financí vůči 
krajským úřadům.  
 
4. Závěr 
Výkon cenové kontroly je příslušnými orgány trvale zajišťován a přispívá k udržování 
cenové kázně u sortimentů zboží a služeb, kde je uplatňována cenová regulace i v té části 
neregulované oblasti, pro kterou je charakteristické omezení hospodářské soutěže. Rovněž     
i v oblasti ochrany spotřebitelů cenová kontrola přispívá k řádnému informování zákazníků 
při prodeji v maloobchodě o nabídkových cenách zboží a služeb. 
Obecně se ukazuje se, že při cenových kontrolách je nutno výrazněji reagovat na stávající 
strukturu tržního prostředí, vzhledem k tomu, že oproti minulým obdobím došlo k nárůstu 
počtu různých nadnárodních korporací, ekonomických konglomerátů, obchodních řetězců a 
dalších konkurenčních firem, a tedy i možnosti zvýšeného zneužívání hospodářské soutěže, 
zneužití hospodářského postavení, resp. dominantního postavení na relevantním trhu. 
Výsledky kontrolní činnosti i nadále potvrzují nedostatečné respektování cenových předpisů 
ze strany značné části kontrolovaných subjektů.  Např. z celkem 313 provedených kontrolních 
akcí Specializovaného finančního úřadu bylo ve 129  případech zjištěno porušení cenových 
předpisů, což představuje cca  41 %  podíl. 
Celkově lze konstatovat, že výsledky činnosti cenové kontroly prokazují, tak jako v minulých 
letech, odůvodněnost výkonu cenové kontroly a nutnost jejího dalšího pokračování i v dalších 
letech.  
Ministerstvo financí vede v současné době 21 soudních sporů o pokuty uložené  za porušení 
cenových předpisů.  Jedná se o pokuty, které byly Ministerstvem financí potvrzeny 
v odvolacím řízení. 
18 
 

V souhrnu bylo provedeno v období roku 2014 celkem 4030 kontrolních akcí. Objem 
uložených pokut činí  31 951  tis. Kč. Objem pravomocně uložených pokut z uzavřených 
kontrol byl 26 556  tis. Kč a objem uhrazených pokut byl 14 668 tis. Kč.  
Přetrvávajícím limitujícím prvkem  provádění cenových kontrol jsou omezené kapacitní 
možnosti všech kontrolních orgánů, zejména Specializovaného finančního úřadu.  
V kapacitních možnostech kontroly není přirozeně zkontrolovat všechny subjekty na trhu, 
ale rozhodující pozornost cenové kontroly je soustředěna na oblasti, kde lze předpokládat 
porušování cenového předpisu. Zároveň cenová kontrola plní důležitou roli psychologické 
zábrany pro praktiky,  které by omezovaly hospodářskou soutěž na trhu.  
K dalšímu posílení významu cenové kontroly a zvýšení její efektivnosti  i k lepší spolupráci 
při zpracování příslušné zprávy pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR  přispívá také 
výše zmíněná pravidelná dozorová činnost Ministerstva financí nad výkonem přenesené 
působnosti krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy.  
 
5. Přílohy 
1)  Sumář kontrol podle pracovišť Specializovaného finančního úřadu 
2)  Sumář kontrol Specializovaného finančního úřadu podle odvětví 
3)  Přehled stížností za období roku 2014 
4)  Výsledky cenových kontrol provedených jednotlivými orgány 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 

Příloha č. 1
Přehled výsledků oddělení cenové kontroly SFÚ za období roku 2014 (v tis. Kč)
Počet uzavřených
Pokuty podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
kontrolních akcí
Počet 
Počet 
kontr. Zaplacené 
Specializovaný finanční 
Sníženo, zrušeno
stížností,
Vydaná 
z toho na 
akcí,vč. 
pokuty
úřad
a vráceno
Pravomocně 
šetření 
rozhodnutí 
Pokuty v řízení
celkem
základě 
stížností
(ze sl. 4)
v odvolacím 
uložené pokuty
a podnětů
(příkazy)
stížností
celkem
řízení
Specializovaný finanční 
sl. 1
sl. 2
sl. 3
sl. 4
sl. 5
sl. 6
sl. 7
sl. 8
úřad
počet

počet

počet

počet

počet
počet
počet
počet

SF I - hl.m. Praha
14
848
2
8
0
0
12
840
55
14
24
65
850 *1
SF II - Středočeský kraj
23
488
0
0
1
60
22
428
33
5
8
36
428
v Českých Budějovicích
18
894
0
0
0
0
18
894
41
3
3
41
906 *2
v Plzni
20
479
0
0
0
0
20
479
33
2
4
35
482 *3
v Ústí nad Labem
6
120
1
5
0
0
5
115
23
11
12
24
115
v Hradci Králové
14
1 256
0
0
1
1 000
13
256
26
3
3
26
256
v Brně
30
310
3
35
0
0
27
275
57
8
8
57
255
v Ostravě
13
3 398
1
5
0
0
12
3 393
27
0
2
29
3 393
C e l k e m 
138
7 793
7
53
2
1 060
129
6 680
295
46
64
313
6 685
*1-
Zaplacené pokuty obsahují pravomocně uloženou pokutu v roce 2013 ve výši 10 000,- Kč a uhrazenou v roce 2014
*2-
Zaplacené pokuty obsahují pravomocně uloženou pokutu v roce 2013 ve výši 28768,- Kč  a uhrazenou v roce 2014
*3-
Zaplacené pokuty obsahují pravomocně uloženou pokutu v roce 2013 ve výši 3 000,- Kč  a  uhrazenou v roce 2014

 

Příloha č. 2
Sumář kontrol SFÚ  podle odvětví  - rok 2014 (v tis. Kč)
Specializovaný finanční 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CELKEM
úřad
K R Kč K R
Kč K R Kč K R Kč K R Kč K R Kč K R Kč K R Kč K R Kč K R Kč K R Kč K R Kč
K
R

SF I - hl.m. Praha
10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 12
2
8
0
0
0
3
0
0
3
2 10
14
6
48
10
0
0
2
2
774
55
12
840
SF II - Středočeský kraj
2
0
0
8
5
145
2
2 14
5
3 55
0
0
0
5
5
36
2
2
23
0
0
0
0
0
0
7
3
55
0
0
0
2
2
100
33
22
428
v Českých Budějovicích
4
0
0
6
5
600
2
0
0
0
0
0 10
5 122
5
3
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3
31
2
0
0
5
2
110
41
18
894
v Plzni
6
0
0
7
5
195
1
1
4
0
0
0
0
0
0
6
3
9
0
0
0
1
1 70
0
0
0
7
5
37
0
0
0
5
5
164
33
20
479
v Ústí nad Labem
7
0
0
5
3
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
3
2
100
23
5
115
v Hradci Králové
2
0
0 12
4
36
0
0
0
0
0
0
3
3 166
6
4
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
23
1
0
0
0
0
0
26
13
256
v Brně
10
0
0 22 14
218
0
0
0
7
1
1
0
0
0
6
4
14
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
7
32
1
0
0
3
1
10
57
27
275
v Ostravě
5
0
0
3
1
  2 754
0
0
0
1
1 17
6
3
47
3
2
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
55
0
0
0
3
3
490
27
12 3 393
C e l k e m
46
0
0 64 37 3 963
5
3 18 13
5 73 19 11 335 43 23 159
2
2
23
8
1 70
5
2 10
50
28 281
17
0
0 23 17 1 748 295 129 6 680
Vysvětlivky: 
"K" Počet kontrol
"R" Počet zjištěných porušení cen. předpisů                                  
"Kč"  v tisících Kč
 (pokuta v Kč se týká vydaných rozhodnutí)
1
Školní mléko
7
Sociální pohřby
2
Vodné a stočné
8
Zneužití hospodářského postavení
3
Autobusová doprava
9
Znač. cen, evidence
4
Nájem - pozemky-hřbitovy
10 Zdravotnictví
5
Služby krematorií,obřadní síně a ostatní
11 Služby spojené s nájmem bytu
6
Hřbitovní služby
12 Komunální odpad

Příloha č. 3
Přehled stížností za období roku 2014
Specializovaný finanční  § 2/3 neopr. VaS neopr. N a sl. neopr. Ost. neopr. CELKEM neopr.
úřad
SF I - hl.m. Praha
4
4
0
0
17
12
3
2
24
18
SF II - Středočeský kraj
0
0
8
6
0
0
0
0
8
6
v Českých Budějovicích
0
0
1
0
2
1
0
0
3
1
v Plzni
1
0
2
2
0
0
1
1
4
3
v Ústí nad Labem
3
3
2
0
5
3
2
2
12
8
v Hradci Králové
0
0
1
1
1
0
1
0
3
1
v Brně
1
1
6
4
1
0
0
0
8
5
v Ostravě
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
C e l k e m
9
8
20
13
27
17
8
6
64
44
Legenda:
§ 2/3
zneužití hospodářského postavení;
VaS
vodné a stočné;
N a sl.
nájemné - služby
Ost.
ostatní.
neopr.
neoprávněná stížnost

Příloha č. 4
Výsledky cenových kontrol provedených jednotlivými orgány
Orgán
Počet 
Objem uložených  Objem pravomocně  Objem 
kontrol
pokut v Kč
uložených pokut   uhrazených 
z uzavřených 
pokut v Kč
kontrol v Kč
Specializovaný finanční úřad
313
7 793 000
6 680 000
6 685 000 *
Generální ředitelství cel
139
0
0
0
Český telekomunikační úřad
0
0
0
0
Energetický regulační úřad
43
              8 662 835    
8 662 835
104 750
Státní energetická inspekce
552
10 836 715
6 868 694
6 391 542
Státní ústav pro kontrolu léčiv
98
445 000
380 000
380 000
Kraje
2 562
4 136 000
3 888 000
1 036 000
Obce
323
77 700
76 700
70 700
Celkem
4 030
31 951 250
26 556 229
14 667 992
Výsledky cenových kontrol provedených Specializovaným finančním úřadem
Specializovaný finanční úřad
Počet 
Objem uložených  Objem pravomocně 
Objem 
kontrol
pokut v Kč
uložených pokut  
uhrazených 
z uzavřených 
pokut v Kč
kontrol v Kč
SF I - hl.m. Praha
65
848 000
840 000
850 000 *
SF II - Středočeský kraj
36
488 000
428 000
428 000
v Českých Budějovicích
41
894000
894 000
906 000 *
v Plzni
35
479 000
479 000
482 000 *
v Ústí nad Labem
24
120 000
115 000
115 000
v Hradci Králové
26
1 256 000
256 000
256 000
v Brně
57
310 000
275 000
255 000
v Ostravě
29
3 398 000
3 393 000
3 393 000
Celkem
313
7 793 000
6 680 000
6 685 000
*Zaplacené pokuty obsahují pravomocně uložené pokuty v roce 2013 a uhrazené v roce 2014

Výsledky cenových kontrol provedených jednotlivými kraji
Kraj
Počet 
Objem uložených  Objem pravomocně 
Objem 
kontrol
pokut v Kč
uložených pokut  
uhrazených 
z uzavřených 
pokut v Kč
kontrol v Kč
Hlavní město Praha
1 574
3 171 000
2 946 000
           155 000    
Středočeský kraj
46
25 000
25 000
5 000
Jihočeský kraj
38
1 500
1 500
1 500
Plzeňský kraj
291
26 000
26 000
             25 000    
Karlovarský kraj
60
0
0
0
Ústecký kraj
212
258 000
258 000
           248 000    
Liberecký kraj
111
435 500
412 500
           382 500    
Královéhradecký kraj
17
0
0

Pardubický kraj
0
0
0
0
Kraj Vysočina
25
0
0
0
Jihomoravský kraj
22
2 000
2 000
2 000
Zlínský kraj 
81
45 000
45 000
45 000
Olomoucký kraj
71
172 000
172 000
172 000
Moravskoslezský kraj
14
0
0
0
Celkem
2 562
4 136 000
3 888 000
        1 036 000    

Document Outline