Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014'.
Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
72310556-29889-150423130450
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
23.4.2015 13:04:46
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO NE
Počet listů:
1
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová Praha, 118 10, ou=Ministerstvo 
financí, title=referent, 
serialNumber=ICA - 10221651 
Datum: 2015.04.23 13:06:06 +02'00'
23.4.2015
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Samostatné odd. 9002 - Vnější vztahy a 
komunikace 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] 
 
 
 
 

V Praze dne 22. 4. 2015 
 
PID: MFCR5XEPSD 
Č. j.: MF-18841/2015/9002-4/888 IK
 
 
Počet listů: 1 
Vážený pan 
Přílohy: 2 
David Havlík 
 
Alejní 2410/3 
415 01  Teplice 
[FOI #4102 e-mail] ?? 
 
 
Věc:   Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážený pane, 
 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 5. ledna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí "  kopie materiálu Přehled o činnosti 
cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR pro 
jednání Vlády ČR dne 15.4.2015".
 
 
 
Požadovaný materiál Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. 
 
 S 
pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Radek Ležatka Digitálně podepsal Ing. Radek Ležatka 
DN: title=14462, c=CZ, o=MFCR, ou=1003, cn=Ing. Radek Ležatka 
Datum: 2015.04.23 12:41:36 +02'00'
              
 
 
 
 
         Ing. Radek Ležatka 
 
 
 
       vedoucí samostatného oddělení 9002 - Vnější vztahy a komunikace