Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Informace o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech'.
II. 
 
 
 
 

Informace o vzdělávání podle „Pravidel vzdělávání zaměstnanců 
ve správních úřadech“ a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo vnitra ČR 
 
Praha 
 
březen 2015 
 
 

 

link to page 3 link to page 5 link to page 5 link to page 7 link to page 8 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 12 link to page 12 link to page 12 link to page 14 link to page 14 link to page 14 link to page 16 link to page 17 link to page 19 link to page 20 link to page 21 link to page 22 link to page 26 link to page 28 link to page 28 link to page 37 link to page 37 link to page 39 link to page 39 link to page 42 link to page 42 link to page 45 OBSAH: 
 
1.  ÚVOD .................................................................................................................................................. 3 
2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ DLE PRAVIDEL 
V ROCE 2014 .............................................................................................................................................. 5 
2.1 VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

2.1.2 Vstupní vzdělávání následné ................................................................................................................. 8 
2.2 PROHLUBUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
10 
2.2.1 Základní manažerské vzdělávání ........................................................................................................ 10 
2.2.2 Jiné manažerské vzdělávání ................................................................................................................ 10 
2.3 PROHLUBUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
12 
2.3.1 Standardizované jazykové zkoušky ..................................................................................................... 12 
2.3.2 Jiné jazykové vzdělávání ..................................................................................................................... 12 
2.4 PROHLUBUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ V DALŠÍCH OBLASTECH 
14 
2.4.1 Vzdělávání v dalších oblastech stanovených vládou ........................................................................... 14 
2.4.2 Vzdělávání v dalších oblastech stanovených správním úřadem ......................................................... 14 
2.5 PROHLUBUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA LEKTORŮ 
16 
2.6 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB A PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
17 
2.7 DOKUMENTACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
19 
2.8 OVĚŘOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL 
20 
2.9 EVIDENCE O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
21 
2.10 PLÁNOVANÉ A VYDANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2014 
22 
3. ZÁVĚR ................................................................................................................................................... 26 
4. PŘÍLOHY .................................................................................................................................................. 28 
1. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
28 
2. 
POČTY ÚČASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE PRAVIDEL ZA ROK 2014 DLE VÝKAZŮ JEDNOTLIVÝCH 
SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ 
37 
3. 
POČTY ÚČASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE PRAVIDEL ZA ROK 2014 DLE VÝKAZŮ JEDNOTLIVÝCH 
SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ – POUZE INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
39 
4. 
POČTY ÚČASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE PRAVIDEL ZA ROK 2014 DLE VÝKAZŮ JEDNOTLIVÝCH 
SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ – POUZE EXTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
42 
5. 
POČTY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE PRAVIDEL – SROVNÁNÍ LET 2014 AŽ 2009 
45 
 
 

 

1. 
ÚVOD 
„Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech“ (dále jen „Pravidla“) 
byla  přijata  usnesením  vlády  České  republiky  č.  1542  ze  dne  30.  listopadu  2005, 
které  dále  uložilo  vedoucímu  Úřadu  vlády  předkládat  vládě  vždy  k 31.  březnu 
každého  kalendářního  roku  informaci  o  vzdělávání  zaměstnanců  ve  správních 
úřadech podle Pravidel a o jejich dodržování za uplynulý kalendářní rok.  
Usnesením  vlády  č.  1232  ze  dne  25.  října  2006  o  přesunu  problematiky 
personálních  a vzdělávacích  činností  ve  státní  správě,  koordinace  regulatorní 
reformy v České republice a reformy a modernizace ústřední státní správy z Úřadu 
vlády  na  Ministerstvo  vnitra,  došlo  k převedení  úkolu  vedoucího  Úřadu  vlády 
předkládat informaci o vzdělávání podle Pravidel na ministra vnitra. 
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly připravil ke splnění 
tohoto  úkolu  dotazník  s otázkami  zaměřenými  na  oblasti  Pravidel,  ze  kterých 
vedoucím  správních  úřadů  vyplývají  úkoly  související  s realizací  vzdělávání 
zaměstnanců. O vyplnění dotazníku a o jeho další distribuci k ostatním podřízeným 
správním  úřadům  bylo  dopisem  ministra  vnitra  požádáno  27  vedoucích  ústředních 
správních  úřadů.  Dotazník  byl  v elektronické  podobě  k dispozici  na  webových 
stránkách Ministerstva vnitra. Z 27 oslovených ústředních správních úřadů jich 9 
nezaslalo  v termínu  zpět  datovou  schránkou  podklady  za  své  a  případné 
podřízené  správní  úřady.
  Podklady  nezaslali:  Ministerstvo  zahraničních  věcí, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí,  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu,  Ministerstvo  dopravy,  Úřad  pro 
ochranu  hospodářské  soutěže,  Národní  bezpečností  úřad,  Úřad  pro  ochranu 
osobních údajů a Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
 S ohledem na 
chybějící  údaje  z uvedených  ústředních  správních  úřadů  nebylo  možné  v rámci 
zprávy pracovat až na výjimky se získanými absolutními kvantitativními údaji. Proto 
jsou v informaci pro menší zkreslení využívány převážně relativní hodnoty. Získané 
údaje z výše uvedeného dotazníku sloužily jako základní podklady pro vypracování 
Informace o vzdělávání podle Pravidel a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. 
Cílem  Pravidel  zavedených  k 1.  lednu  2006  je  zdokonalit  systém  vzdělávání, 
který  je  nástrojem  pro  získávání,  udržování  a  prohlubování  kvalifikace  každého 
jednotlivého  zaměstnance  v souladu  s kvalifikačními  požadavky  kladenými  na 
zaměstnance  ve  správních  úřadech.  Pravidla  vymezují  jednotný  rámec  přístupu 
a principy uplatňované ve vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Zahrnují 
ty  vzdělávací  aktivity,  které  jsou  realizované  jako  další  vzdělávání  a  představují 
proces  cílevědomého  zprostředkování,  osvojování  a upevňování  znalostí 
a dovedností  zaměstnanců.  Pravidla  proto  definují  strukturu  vzdělávání  a  nově 
stanovují  povinné  vzdělávání  a  jeho  rozsah.  Dále  upravují  podmínky  uplatňování 
nástrojů  pro  přípravu,  realizaci  a  vyhodnocování  vzdělávání  s cílem  zvýšit  kvalitu 

 

a efektivnost  vzdělávacího  procesu.  Z toho  důvodu  je  také  v přílohách  Pravidel 
stanoven  jednotný  koncepční  obsah  některých  vzdělávacích  programů  jako 
východisko  pro  přípravu  a  realizaci  vzdělávání  správními  úřady  a  pro  možnost 
posuzování jeho kvality. 
Na  závěr  je  třeba  dodat,  že  v návaznosti  na  realizaci  Implementačních  plánů 
strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 
a implementaci zákona o státní službě bude potřeba souběžně modifikovat Pravidla 
vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech.  
 
 

 


2.  VÝSLEDKY  REALIZACE  VZDĚLÁVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ 
SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ DLE PRAVIDEL V ROCE 2014 

Jak již bylo sděleno v úvodu této informace, Ministerstvo vnitra neobdrželo pro 
zpracování tohoto materiálu za rok 2014 podklady od 9 ústředních správních úřadů. 
S ohledem na tuto skutečnost nelze hovořit v absolutních číslech například o růstu či 
poklesu proškolených zaměstnanců ústředních správních úřadů, či o počtu vydaných 
osvědčení za rok 2014 ve srovnání k předchozím rokům. Přesto jsou v přílohách č. 2-
5 této informace zaznamenány absolutní hodnoty zaslaných informací pro možnost 
konkrétního dílčího srovnání.  
Kapitola  podává  informace  o  plnění  Pravidel  vzdělávání  zaměstnanců  ve 
správních úřadech od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, přičemž výstupy jsou členěny dle 
otázek zahrnutých v dotazníku a interpretovány pomocí relativních čísel.  
Tabulky  tvořící  přílohy  č.  2  -  4  této  informace  obsahují  detailní  údaje  o  počtu 
absolventů  jednotlivých  druhů  vzdělávání  podle  Pravidel  u  jednotlivých  ústředních 
správních  úřadů.  Poměr  účasti  na  základních  šesti  skupinách  druhů  vzdělávání 
v roce 2014 znázorňuje následující graf.  
 
0,4% 
11,8% 
3,5% 
3,9% 
12,1% 
68,4% 
vstupní vzdělávání
manažerské
vzdělávání
jazykové
vzdělávání
priority vlády
rezortní
vzdělávání
 
Graf 1: Podíl absolventů v jednotlivých druzích vzdělávání v roce 2014 
Zdroj: Dotazníkové šetření MV 
 
Jednoznačně  největší  podíl  absolventů  zaujímá  rezortní  vzdělávání.  Oproti 
minulým rokům získalo svůj větší objem na úkor vzdělávání v oblasti vládních priorit, 

 

které již přestávají být aktuálními z pohledu proškolení, neboť ústřední správní úřady 
proškolily své zaměstnance v těchto oblastech již v rámci uplynulých let. 
V ústředních  správních  úřadech  jsou  Pravidla  realizována  pomocí  jednoho  či 
více  vnitřních  předpisů.  61  %  ústředních  správních  úřadů  uvedlo,  že  má 
k provedení  Pravidel  pouze  jeden  souhrnný  vnitřní  předpis
  (viz  otázka  č.  1 
přílohy č. 1). Jedná se ve většině případů o směrnici, jejímž souvisejícím předpisem 
je  organizační  řád.  V organizačním  řádu  jsou  pro  každé  funkční  místo  stanoveny 
kvalifikační požadavky  - úroveň dosaženého vzdělání, a jeho obor a jiné požadavky 
pro  výkon  funkce  (zvláštní  odborná  způsobilost,  jazykové  znalosti,  způsobilost  pro 
práci ve výškách apod.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Vstupní vzdělávání 
Vstupní vzdělávání zprostředkovává zaměstnancům základní informace o státní 
správě a zabezpečuje osvojení základních dovedností a znalostí, včetně seznámení 
s příslušnými předpisy. 
2.1.1 Vstupní vzdělávání úvodní 
Vstupní vzdělávání úvodní zajišťuje správní úřad pro nově přijaté zaměstnance. 
Jedná se o povinnou formu vzdělávání, která se zahajuje bezprostředně po vzniku 
zaměstnaneckého  vztahu  a  ukončuje  se  do  3  měsíců  od  jeho  vzniku.  Cíl  tohoto 
vzdělávání a jeho základní obsah je stanoven Pravidly. Každý správní úřad si však 
může  stanovit  podrobnosti  týkající  se obsahu,  způsobu  realizace  a  formy  ukončení 
vstupního vzdělávání úvodního. Pomocí platného vnitřního předpisu podrobnosti 
vstupního  vzdělávání  úvodního  v roce  2014  stanovilo  77  %  vedoucích  úřadů
 
(viz otázka č. 3 přílohy č. 1).  
Každý  správní  úřad  je  rovněž  oprávněn  k tomu,  aby  si  stanovil  řízenou  praxi, 
jakožto součást vstupního vzdělávání úvodního. Této možnosti v roce 2014 využilo 
13 % správních úřadů 
(viz otázka č. 4 přílohy č. 1). 
V Pravidlech stanovený obsah vstupního vzdělávání úvodního se nevztahuje na 
zaměstnance vykonávající pouze pomocné, servisní nebo manuální práce (dělnické 
profese).  Obsah  jejich  vstupního  vzdělávání  úvodního  stanoví  vedoucí  správního 
úřadu.  Vnitřní  předpis  byl  vydán  v roce  2014  pouze  u  36  %  správních  úřadů  (viz 
otázka č. 2 přílohy č. 1). Ačkoli se jedná o zvýšení oproti roku 2013 (28%), stále je 
značné  množství  správních  úřadů,  kde  tento  vnitřní  předpis  nebyl  vedoucím 
úřadu schválen. 

Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
Do  obsahu  vstupního  vzdělávání  úvodního  správní  úřady  mimo  jiné  zahrnují: 
seznámení  se  směrnicemi  a  rozhodnutími  vedoucích  úřadů,  legislativní  základy, 
kodex  etiky,  základy  práce  s PC,  zásady  bezpečnosti  práce  a  požární  ochrany, 
rovnost mužů a žen, organizační, pracovní, spisové a skartační řády. 
Na  základě  dotazníkového  šetření  vyplynulo,  že  presenční  forma  studia 
vstupního  vzdělávání  úvodního  je  již  výjimečným  jevem.  Ve  většině  správních 
úřadů je užívána e-learningová nebo kombinovaná forma studia. 
Kombinovanou  formu  využívá  například  Ministerstvo  životního  prostředí,  které 
uvedlo,  že  všichni  zaměstnanci  mají  studijní  materiály  k dispozici  na  intranetu.  Po 
absolvování  presenční  části  vzdělávání  píší  elektronický  test,  přičemž  elektronický 
systém umožňuje sledování průběhu testování a spotřebu limitovaného času. Systém 
dále  automaticky  vyhodnocuje  úspěšnost  závěrečného  testu  včetně  generování 
správně  i nesprávně  zodpovězených  otázek.  V případě  úspěšného  absolvování 

 

závěrečného  testu  je  systémem  účastníkovi  generováno  osvědčení,  v případě 
neúspěšného absolvování testu je umožněno jeho opakování.  
U  e-learningové  formy  je  často  zmiňována  možnost  osobních  konzultací 
s přímým nadřízeným (příkladem Český telekomunikační úřad). E-learningové běhy 
jsou zpřístupňovány z pravidla k 1. nebo 15. dni v měsíci a trvají šest týdnů (viz např. 
Ministerstvo kultury).    
Ministerstvo  spravedlnosti  popsalo  svůj  osvědčený  postup  vstupního 
vzdělávání  úvodního.  Uvedlo,  že  se  jim  osvědčila  forma  samostudia,  která  je 
zahájena úvodní osobní konzultací ke vzdělávání. Na této konzultaci je zaměstnanec 
seznámen  s Pravidly  a  s vnitřním  předpisem  blíže  specifikujícím  vzdělávání  na 
Ministerstvu spravedlnosti. Zaměstnanci se formou samostudia seznámí s vybranými 
vnitřními  předpisy  a  následně  složí  závěrečný  test  prostřednictvím  elektronického 
systému pro testování. 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost uvedl, že pro nově příchozí zaměstnance 
zpracovávají Individuální plán osobního rozvoje (tzv. IPOR) na dobu tří měsíců. Jeho 
vyhodnocení, které je podkladem pro rozhodnutí o setrvání v pracovním poměru, se 
zaměstnancem provádí přímý nadřízený v přítomnosti ředitele odboru. 
Ministerstvo  obrany  uvedlo,  že  uskutečňuje  vstupní  vzdělávání  ve 
velmi omezeném  rozsahu,  v důsledku  stálého  snižování  početních  stavů  rezortu 
obrany. Přijímán je nízký počet nových zaměstnanců, jedná se zpravidla o průběžné 
doplňování  přeložením  vojáků  z povolání  s dlouholetou  praxí  v ozbrojených  silách 
z jiných  organizačních  celků  nebo  o  zaměstnance  v pracovním  poměru  –  bývalé 
vojáky  z povolání.  Koncem  roku  2014  byl  na  Ministerstvu  obrany  zpracován  pilotní 
projekt vstupního vzdělávání. 
Český  statistický  úřad  předává  novému  zaměstnanci  v den  nástupu  do 
zaměstnání  „Příručku  nového  zaměstnance“,  která  se  stává  jeho  průvodcem  pro 
první dny v úřadu. 
2.1.2 Vstupní vzdělávání následné 
Vstupní vzdělávání následné (dále jen „VVN“) navazuje na vstupní vzdělávání 
úvodní  a  musí  být  ukončeno  do  12  měsíců  od  vzniku  pracovního  poměru 
zaměstnance. VVN je zajišťováno podle přílohy č. 1. Pravidel. 
Dle  dotazníkového  šetření  si  29  %  správních  úřadů  VVN  zajišťovalo 
samostatně (viz otázka č. 5 přílohy č. 1). Většina správních úřadů realizovala v roce 
2014 VVN ve formě e-learningu prostřednictvím Institutu pro veřejnou správu Praha. 
K dalším  subjektům  kromě  Institutu  pro  veřejnou  správu  Praha,  u  nichž  bylo 
realizováno  vstupní  vzdělávání  následné,  patří  Akademie  Vězeňské  služby  ČR, 
Ministerstvo  vnitra  (systém  LMS  eDoceo),  Rentel  a.s.,  Ministerstvo  zemědělství 
a Ministerstvo financí. 

 

Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
Do  obsahu  vstupního  vzdělávání  následného  správní  úřady  často  zahrnují 
problematiky: minimum o EU, korupce, etika, aj.  
Na základě dotazníkového šetření vyplynulo, že zcela převládá e-learningová 
forma vstupního vzdělávání následného. Hlavní vnímanou výhodou této formy je 
finanční  a  časová  úspora.  Výjimečná  presenční  forma  tohoto  vzdělávání  je 
u Generálního ředitelství cel, kde se jedná o součást základního presenčního celního 
kurzu. 
Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že jako mnoho dalších subjektů zajišťuje 
vstupní  vzdělávání  následné  prostřednictvím  Institutu  pro  veřejnou  správu  Praha. 
Sdělilo: Vzdělávání je povinné, často velmi náročné, avšak velmi formální, bez 
dopadu do praxe. Absolventi získané informace využijí pro absolvování testu 
na  závěr  kurzu,  během  krátké  doby  obsah  zapomenou.  Uvítali  bychom 
vzdělávání  více  pro  praxi  –  např.  legislativní  proces,  zákon  o  kontrole  apod., 
tedy to, co většina zaměstnanců opravdu uplatní
.“ 
 
 
 

 

2.2 Prohlubující vzdělávání – manažerské vzdělávání 
2.2.1 Základní manažerské vzdělávání 
Základní  manažerské  vzdělávání  má  za  cíl  rozvíjet  schopnosti  pro  výkon 
manažerské funkce. Správní úřady či Institut pro veřejnou správu Praha jej realizují 
podle přílohy č. 2 Pravidel. Základní manažerské vzdělávání se zahajuje po ukončení 
vstupního  vzdělávání.  V případě  zaměstnanců,  jejichž  zaměstnanecký  vztah  vznikl 
jmenováním  do  vedoucí  funkce,  je  možné  zahájit  toto  vzdělávání  dnem  vzniku 
zaměstnaneckého vztahu. 
Dle dotazníkového šetření si 45 % správních úřadů základní manažerské 
vzdělávání zajišťovalo samostatně (viz otázka č. 6 přílohy č. 1).  
2.2.2 Jiné manažerské vzdělávání 
Způsob  realizace  tohoto  vzdělávání  je  v plné  pravomoci  každého  vedoucího 
správního úřadu a je realizováno na základě potřeb jednotlivých správních úřadů. 
V roce  2014  stanovilo  pouze  23  %  vedoucích  úřadů  jiné  manažerské 
vzdělávání (viz otázka č. 12 přílohy č. 1).  
Způsob ukončení programů manažerského vzdělávání stanovuje vedoucí 
úřadu. V roce 2014 tak učinilo 26% vedoucích správních úřadů (viz otázka č. 11 
přílohy  č. 1).  Příkladem,  kde  tak  nebylo  učiněno,  jsou  krajské  hygienické  stanice 
Ministerstva zdravotnictví. 
Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
O  zvýšeném  důrazu  na  manažerské  vzdělávání  informovalo  například 
Generální  finanční  ředitelství,  kde  v rámci  roku  2014  vzrostl  počet  účastníků 
základního  i profesního  manažerského  vzdělávání.  Dále  o  důrazu  na  tento  typ 
vzdělávání informoval Úřad vlády České republiky v souvislosti s projektem „Efektivní 
řízení lidských zdrojů Úřadu vlády ČR“. Do programu manažerského vzdělávání byli 
zapojeni  všichni  vedoucí  zaměstnanci  na  všech  stupních  řízení.  Základní 
manažerské vzdělávání absolvovalo na Úřadu vlády 92 účastníků. Vzdělávání se zde 
skládá  z devíti  okruhů,  přičemž  každý  je  dále  rozdělen  na  teoretickou  a  praktickou 
část.  Zmíněn  byl  apel  na  interaktivní  formu  výuky,  což  ve  své  zprávě  potvrdilo 
iMinisterstvo spravedlnosti.  
Oproti  tomu  v mnoha  správních  úřadech  například  na  Ministerstvu  životního 
prostředí,  Státním  úřadu  pro  jadernou  bezpečnost,  Akademi   Vězeňské  služby  ČR 
a Úřadu  průmyslového  vlastnictví  neabsolvoval  v rámci  roku  2014  žádný  jejich 
zaměstnanec základní ani profesní manažerské vzdělávání (viz příloha č. 2).   
Ministerstvo  zdravotnictví  uvedlo,  že  nevyužilo  v roce  2014  žádnou  z nabídek 
manažerského  vzdělávání  realizovanou  externí  vzdělávací  společností,  a  to 
10 
 

s ohledem na úsporná opatření vydaná Programových prohlášením Vlády ČR ze dne 
4.  8.  2010.  Ministerstvo  zdravotnictví  tak  vnímá  například  u  vzdělávací  společnosti 
Institut  pro  veřejnou  správu  Praha  se  vzdělávacím  střediskem  v Benešově  za 
nepříznivé  jevy  časové  prostoje  spojené  s dopravou  a  finančními  náklady  na 
dopravu, ubytování a stravu. Z těchto důvodů si v roce 2014 zajišťovalo Ministerstvo 
zdravotnictví manažerské vzdělávání pro své vedoucí zaměstnance samostatně.   
Realizované  manažerské  vzdělávání  bylo  zaměřeno  především  na 
problematiku  komunikačních  dovedností,  prezentačních  dovedností,  práce  pod 
tlakem  a  stresem,  vedení  lidí,  zvládání  konfliktů,  time  managementu,  výběrových 
řízení, etiky, vyjednávání, motivace a delegování.  
Česká inspekce životního prostředí uvedla, že s ohledem na úsporu finančních 
prostředků nebyl tento typ vzdělávání v roce 2014 realizován. 
Naopak Ministerstvo kultury konstatovalo výraznou změnu v přístupu účastníků 
k manažerskému vzdělávání pozitivním směrem. „S vědomím přibližující se účinnosti 
služebního  zákona,  který  závazně  upravuje  oblast  vzdělávání  a  hodnocení,  se 
vedoucí zaměstnanci aktivněji účastní vzdělávacích aktivit, zaměřených zejména na 
oblast hodnocení zaměstnanců.
“ 
 
 
11 
 

2.3 Prohlubující vzdělávání – jazykové vzdělávání 
2.3.1 Standardizované jazykové zkoušky 
Systém  jazykové  kvalifikace  zaměstnanců  ve  správních  úřadech 
definuje příloha  č.  3  Pravidel  a  vztahuje  se  na  tzv.  „vybraná  místa“  ve  správních 
úřadech,  kde  zaměstnanci  pro  svoji  činnost  potřebují  používat  cizí  jazyk.  Seznam 
vybraných míst stanovuje vedoucí správního úřadu vnitřním předpisem. Učinilo tak 
75 % vedoucích správních úřadů
 (viz otázka č. 14 přílohy č. 1).  
Splnění  jazykových  požadavků  prokazují  zaměstnanci  předložením  dokladu 
o složení  standardizované  jazykové  zkoušky  2.  nebo  3.  stupně.  Standardizované 
jazykové  zkoušky  lze  složit  z angličtiny,  francouzštiny  nebo  němčiny.  Cílovou 
skupinou  pro  obnovování  jazykové  kvalifikace  byli  v roce  2014  ti,  kteří  složili 
standardizovanou  jazykovou  zkoušku  před  třemi  a  více  lety  a  podle  Srovnávacího 
evropského referenčního rámce jejich jazyková kompetence pozbyla aktuálnosti. 
V roce  2014  68 %  vedoucích  správních  úřadů  povolilo  setrvání 
zaměstnance  na  vybraném  místě  i při  nesplnění  příslušných  jazykových 
požadavků
  (viz  otázka  č. 15  přílohy  č. 1).  Oproti  předchozím  rokům  se  jedná 
o navýšení počtu úřadů, které nechávají zaměstnance na pozicích bez potřebné 
jazykové vybavenosti. 

55% správních úřadů (viz otázka č. 7 přílohy č. 1) vede evidenci povolených 
výjimek s označením vybraného místa.  
Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
Na  Generálním  ředitelství  cel  probíhá  příprava  na  zkoušky  ve  spolupráci 
s vyššími policejními školami v Praze a v Brně.  
Generální  finanční  ředitelství  informovalo  o  zvýšení  systemizovaných  míst 
s požadavkem  standardizované  jazykové  zkoušky  o  cca  12 %.  Toto  vzdělávání  se 
řídí směrnicí generálního ředitele č. 46/2013. 
2.3.2 Jiné jazykové vzdělávání 
Realizace  jiného  jazykového  vzdělávání  je  opět  v  samostatné kompetenci 
správních úřadů a má za cíl zvýšit jazykové dovednosti zaměstnanců na pracovních 
pozicích,  pro  něž  není  stanovena  standardizovaná  zkouška.  Cílem  je  získání, 
prohloubení a udržení jazykových znalostí. 
Jiné  jazykové  vzdělávání  bylo  vedoucím  správního  úřadu  stanoveno 
v 74% (viz otázka č. 13 přílohy č. 1).   
 
 
12 
 

Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
Jedná  se  především  o  vzdělávání  jazyků  anglického,  francouzského, 
německého, ruského a španělského ve formě skupinových kurzů realizovaných 1krát 
týdně  v rozsahu  90  minut.  Skupiny  jsou  členěny  dle  jazykové  úrovně  účastníků 
a slovní zásoba je cíleně zaměřena na problematiku daného správního úřadu (právo, 
IT,  bezpečnostní  politika,  atd.).  Individuální  výuka  probíhá  většinou  od  úrovně 
ředitele odboru výše na základě schválení vedoucího úřadu. S ohledem na finanční 
úspory se úřady snaží zajišťovat toto vzdělávání vlastními zdroji, či alespoň k výuce 
zajišťované  externím  subjektem  využívat  vlastní  prostory.  Správní  úřady  se  však 
shodují,  že  se  jedná  o velmi  finančně  nákladnou  složku  vzdělávání,  jejíž 
náklady se snaží minimalizovat. 

Ministerstvo financí vydalo ve směrnici č. 6/2006 možnost účasti zaměstnanců, 
kteří  nemají  jazykovou  kvalifikaci  povinnou,  na  externích  kurzech  s příspěvkem 
Ministerstva financí. 
Česká inspekce životního prostředí uvedla, že s ohledem na úsporu finančních 
nákladů bylo realizováno jazykové vzdělávání pouze v prvním čtvrtletí roku 2014. 
Ministerstvo  obrany  uvedlo,  že  jazykové  vzdělávání  je  s ohledem  na  členství 
ČR  v NATO  a  v EU  dlouhodobě  velmi  významným  segmentem  vzdělávání 
zaměstnanců v rezortu obrany. Rezortní systém jazykového vzdělávání je založen na 
standardizační  dohodě  NATO  (STANAG)  6001.  Jazykové  vzdělávání  si  rezort 
zajišťuje hlavně prostřednictvím vlastních vzdělávacích kapacit, které jsou vytvořeny 
v Centru  jazykového  vzdělávání  na  Univerzitě  obrany  v Brně.  Zbytek  poptává 
u mimorezortních tuzemských i zahraničních institucí. V roce 2014 byly využity také 
zahraniční asistenční programy, zejména vlády USA a Francie. Konkrétně se jednalo 
o  pomoc  poskytovanou  americkým  vojenským  Jazykovým  ústavem  v Lacklandu 
a Francouzským  institutem  v Praze,  za  finanční  podpory  Mezinárodní  organizace 
Frankofonie.  
 
 
13 
 

2.4 Prohlubující vzdělávání – vzdělávání v dalších oblastech  
2.4.1 Vzdělávání v dalších oblastech stanovených vládou 
Vzdělávání v dalších oblastech bylo vládou stanoveno pro 3 oblasti:  
Environmentální minimum 
Minimum o EU 
Rovné příležitosti žen a mužů 
Kvantitativní  počty  účastníků  těchto  kurzů  (vyjma  Rovných  příležitostí  žen 
a mužů)  v posledních  letech  logicky  klesají.  Vyšší  počet  účastníků  u  některých 
správních  úřadů  za  rok  2014  je  vnímán,  jakožto  projev  fluktuace  zaměstnanců 
velkého úřadu či potřeby opakované účasti na školení z důvodu věcného zaměření 
správního úřadu.  
Problematika  Environmentálního  minima  a  Minima  o  EU  je  často  součástí 
vstupního vzdělávání.  
2.4.2 Vzdělávání v dalších oblastech stanovených správním úřadem 
Tento  typ  vzdělávání  si  určují  jednotlivé  správní  úřady  na  základě  Pravidel 
samostatně.  Cílem  tohoto  vzdělávání  je  formou  rezortního  vzdělávání  zajistit 
zaměstnancům  potřebnou  kvalifikaci  pro  výkon  činností,  které  jsou  specifické  pro 
jednotlivé  úřady.  V rámci  roku  2014  stanovilo  další  oblasti  a  podrobnosti  pro 
vzdělávání  v dalších  oblastech  68  %  vedoucích  správních  úřadů
  (viz  otázka 
č. 16 přílohy č. 1). 
Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
Opět  zde  byla  snaha  úřadů  zajistit  si  maximum  vzdělání  vlastními  zdroji 
a teprve poté vyhledávat externí vzdělávací organizace. Spektrum tohoto zaměření je 
skutečně  široké  a  odpovídá  předmětu  činností  všech  správních  úřadů.  Velké 
množství  účastníků  je  vždy  na  školení  cílených  k podstatné  legislativní  změně 
právního předpisu, který zasahuje do působnosti mnoha správních úřadů. Takovou 
vzdělávací akcí pro rok 2014 bylo nezpochybnitelně školení k Novému občanskému 
zákoníku  a  jeho  vazbě  na  další  legislativní  předpisy.  Dále  je  možné  zmínit  školení 
k problematice  daní,  ochrany  osobních  údajů,  výpočetní  techniky,  spisové  služby, 
konkrétních ekonomických programů a aplikací.  
I  zde  uváděly  úřady  začlenění  formy  samostudia,  příkladem  jsou  krajské 
hygienické stanice Ministerstva zdravotnictví. 
Subjekty  se  vzdělávací  potřebou  vztahující  se  k  úzké  specializaci  uvedly,  že 
nevyužily kurzy z katalogu Institutu pro veřejnou správu Praha, neboť tam nenalezly 
kurz  s požadovaným  zaměřením.  Příkladem  je  Ministerstvo  zdravotnictví  se  svými 
14 
 

vzdělávacími potřebami pro zaměstnance oddělení Český inspektorát lázní a zřídel 
nebo Inspektorát omamných a psychotropních látek. 
Český  telekomunikační  úřad  je  jedním  z úřadů,  který  zmínil  spolupráci  na 
zajišťování vzdělávání s akademickou sférou. V tomto případě se konkrétně jednalo 
o  Fakultu  elektrotechnickou  ČVUT  v Praze  a  Fakultu  elektrotechniky 
a komunikačních  technologií  VUT  v Brně.  Jeho  rezortní  profesní  vzdělávání  je 
součástí Závazného pokynu ČTÚ č. 15. Týká se zejména elektronických komunikací 
a poštovních služeb. 
Státní  úřad  pro  jadernou  bezpečnost  má  zpracovány  moduly  odborných  stáží 
a speciálního  výcviku.  Jedná  se  o  výcvik  na  jaderných  zařízeních,  konání  exkurzí, 
návštěvy  informačních  středisek,  speciální  výcvik  na  simulátorech,  absolvování 
speciálně zaměřených tuzemských i zahraničních kurzů, apod. 
Úřad  průmyslového  vlastnictví  v rámci  resortního  profesního  vzdělávání 
realizuje Studium Institutu průmyslově právní výchovy. Jedná se o dvouleté studium, 
které  se  uskutečňuje  dálkovou  formou  jednou  v měsíci  ve  dvou  denních 
soustředěních.  Posluchači  skládají  na  konci  každého  semestru  zápočty  a  zkoušky. 
Během  druhého  ročníku  vypracují  odbornou  závěrečnou  práci.  Studium  Institutu 
průmyslově právní výchovy je ukončeno obhajobou závěrečné odborné práce a ústní 
zkouškou  z hlavních  předmětů.  Vnitřním  předpisem  ke  studiu  je  Studijní 
a organizační řád specializačního studia Institutu průmyslově právní výchovy. 
Český  statistický  úřad  v rámci  resortního  profesního  vzdělávání  vyzdvihl 
dvouleté Specializované statistické studium, které Český statistický úřad organizuje 
ve spolupráci s VŠE nejen pro zájemce úřadu, ale i pro zájemce z jiných ústředních 
správních úřadů.  
Posledním  specifickým  příkladem  jsou  účasti  na  zahraničních  studijních 
pobytech.  O  studijním  pobytu  úspěšně  zakončeném  vykonáním  závěrečných 
zkoušek  a  obhájením  závěrečné  práce  v rámci  desetiměsíčního  studia  na  College 
of Europe v Bruggách informoval Úřad vlády České republiky. 
 
 
 
 
15 
 

2.5 Prohlubující vzdělávání – Základní pedagogická příprava lektorů 
Základní pedagogická příprava lektorů (dále jen ZPPL) je stanoven přílohou č. 5 
Pravidel. ZPPL je určena pro zaměstnance, kteří jsou vybráni pro lektorskou činnost 
v rámci svého úřadu.  
10  %  respondentů  uvedlo,  že  je  v jejich  správním  úřadě  realizována 
základní lektorská příprava (viz otázka č. 9 přílohy č. 1). 
V průběhu roku 2014 absolvovalo ZPPL 221 zaměstnanců ve čtyřech správních 
úřadech.  Nejvíce  proškolených  lektorů  bylo  opětovně  z Generálního  finančního 
ředitelství  (155  osob)  a  dále  z  Ministerstva  zemědělství.  Tyto  úřady  si  zajišťovaly 
vzdělávání interně. Externě v malém počtu zajišťovaly pak ZPPL  Ministerstvo financí 
a Úřad průmyslového vlastnictví. 
 
 
 
 
 
 
16 
 

2.6 Analýza vzdělávacích potřeb a plán vzdělávacích akcí 
Správní  úřady  mají  povinnost  každoročně,  resp.  minimálně  1x  ročně 
vypracovávat, na základě analýzy vzdělávacích potřeb, plán vzdělávacích akcí. 
Analýza  je  podkladem  pro  zhotovení  plánu  vzdělávacích  akcí  na  další 
vzdělávací období, která vychází z potřeb zaměstnanců a z pravidelného pracovního 
hodnocení a stanovuje priority. Jedná se o nástroj řízení, který umožňuje vedoucím 
zaměstnancům  profilovat  kariérní  růst  řízených  zaměstnanců  a  zároveň  vykonávat 
kontrolu nad plněním uložených vzdělávacích akcí. 
Analýza  vychází  z porovnání  skutečných  vědomostí,  odborných  dovedností 
a zkušeností  konkrétních  zaměstnanců  na  jimi  zastávaných  pracovních  místech 
s profilem  ideálního  kandidáta,  jehož  odborný  profil  vychází  z popisu  pracovního 
místa. 
Z provedeného  dotazníkového  šetření  vyplývá,  že  analýzu  vypracovává 
a následně stanovuje plán vzdělávacích akcí 90 % správních úřadů (viz otázka 
č. 8  přílohy  č. 1).  Analýzu  nezpracovává  Ministerstvo  spravedlnosti,  Ministerstvo 
zdravotnictví a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. 
Plány vzdělávacích akcí jsou naprostou většinou úřadů připravovány na období 
12 měsíců (nemusí se shodovat s kalendářním rokem), některé úřady stanovují však 
plány vzdělávání častěji (pololetně). Jedná se např. o Akademi  vězeňské služby ČR, 
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru a Generální finanční ředitelství. 
Zhotovený vzdělávací plán schvaluje vedoucí správního úřadu. 
Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
Naprostá  většina  správních  úřadů  se  shoduje  na  tom,  že  provádí  analýzu 
jedenkrát  ročně.  Nicméně  dodávají,  že  v případě  zjištěné  potřeby  operativně 
aktualizují – doplňují plán na základě mimořádné analýzy. 
Česká inspekce životního prostředí uvedla, že u ní nebyla v roce 2014 odborná 
analýza  provedena.  Dále  sdělila,  že  vzdělávání  zaměstnanců  vychází 
z individuálního  posouzení  nadřízených  a  potřeb  pracovního  místa.  Vzdělávání  je 
ovlivněno  finančními  možnostmi  organizace,  z toho  důvodu  je  analýza  a  následně 
plán vzdělávání vytvořen obecně a přizpůsoben finančním možnostem. 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  v šetření  zdůraznilo,  že  v rámci  sběru  dat 
z provedené  analýzy  sestaví  plán  tvořený  z hromadných  a  individuálních  potřeb  na 
vzdělávání.  Hromadné  se  snaží  zabezpečit  vlastními  zdroji  a  ušetřit  tak  finanční 
prostředky.  Pouze  ryze  individuální  nebo  málo  četné  vzdělávací  potřeby  zajišťuje 
u externích vzdělávacích institucí. 
Ministerstvo  zdravotnictví  upozornilo  na  skutečnost,  že  zpracované  plány 
vzdělávání  ve  většině  Krajských  hygienických  stanic  nejsou  v důsledku  růstu  cen 
17 
 

a daňového zatížení v oblasti ekonomiky v souladu se vzdělávacími potřebami, které 
byly prokázány na základě provedené analýzy. 
 
 
18 
 

2.7 Dokumentace vzdělávacích akcí 
Podle  Pravidel  mají  správní  úřady  povinnost  vést  dokumentaci  k vstupnímu 
vzdělávání  následnému,  manažerskému  vzdělávání  a  jazykovému  vzdělávání 
a provádět  jejich  vyhodnocování  podle  přílohy  č.  4  Pravidel.  Povinnými  součástmi 
této dokumentace jsou vzdělávací projekty, prezenční listiny účastníků, vyhodnocení 
vzdělávacích  akcí,  seznamy  vydaných  osvědčení  nebo  jejich  kopie.  Dokumentace 
může obsahovat i další písemnosti, jejichž rozsah může stanovit vedoucí správního 
úřadu.  
Možnosti  stanovení  dalších  dokumentů,  jakožto  povinné  součásti 
dokumentace vzdělávací akce využilo pouze 16 % vedoucích správních úřadů 
(viz otázka č. 17 přílohy č. 1). 
Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že do dokumentace vzdělávací akce jsou 

zakládány  některými  správními  úřady  také:  žádost  zaměstnance  o  zajištění 
vzdělávací akce, objednávka či smlouva, elektronická přihláška, pozvánka, program, 
počet  získaných  kreditů  (v případě  účasti  na  akreditované  vzdělávací  akci), 
prezentace,  skripta,  studijní  materiály,  zkušební  protokoly,  jmenovací  dekrety  pro 
členy zkušební komise, korespondence s lektorem, objednávky místností a školících 
prostor, aj. 
 Krajské hygienické stanice Ministerstva zdravotnictví uvedly, že po absolvování 
vstupního  vzdělávání  úvodního  je  zpracován  protokolární  záznam  o  ukončení 
vstupního vzdělávání úvodního, záznam o absolvování nástupní praxe zaměstnance, 
potvrzení o účasti na vzdělávacím programu. Absolvent obdrží osvědčení.  
V  jiných  organizacích  např.  ve  Státní  veterinární  správě  slouží  jako  doklad 
o absolvování  vstupního  vzdělávání  úvodního  řízený  dokument,  tj.  potvrzení  do 
Karty vstupního vzdělávání nově přijatého zaměstnance“.  
Dokumentace  je  zpravidla  zakládána  na  odborech  personálních.  Členěné 
správní  úřady  mají  upravené  postupy  interní  směrnicí,  kdy  ukládají  například  svým 
podřízeným  inspektorátům,  aby  v případech,  kdy  zajišťují  vzdělávací  akci,  předaly 
kopii dokumentace odboru personálnímu. 
Generální  ředitelství  cel  Ministerstva  financí  uvedlo,  že:  „U  jednorázových 
a krátkodobých  akcí,  které  nejsou  ukončovány  ověřením  znalostí  účastníků 
a vydáním  osvědčení,  se  vede  pouze  zjednodušená  dokumentace  (vzdělávací 
projekt, evidence účastníků, záznam o realizované výuce a vyhodnocení akce)“.
 
 
 
19 
 

2.8 Ověřování dodržování Pravidel  
Podle  Pravidel  (část  IV.,  bod  5)  mají  vedoucí  správních  úřadů  ověřovat 
dodržování  Pravidel  ve správních  úřadech  ve  své  působnosti.  V roce  2014  tak  dle 
dotazníkového  šetření  učinilo  74  %  vedoucích  správních  úřadů  (viz  otázka  č. 18 
přílohy č. 1). 
Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
Na  většině  správních  úřadů  zajišťuje  dodržování  Pravidel  svou  aktivitou 
personální odbor ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci. 
Kontrola  v rámci  elektronických  systémů  probíhá  průběžně,  komplexní  poté 
minimálně  jedenkrát  ročně  formou  vyhodnocení  plánu  vzdělávání  a  systému 
jazykové  kvalifikace.  Závěry  z hodnocení  jsou  projednány  na  poradě  vedení 
a promítnuty do dalšího vzdělávacího období. 
Na některých úřadech probíhá kontrola i ve formě osobní účasti zaměstnanců 
odboru personálního nebo odboru organizačního u vybraných vzdělávacích akcí. 
Kontrola této povinnosti je na některých správních úřadech součástí předmětu 
kontroly interního auditu. 
 
 
20 
 

2.9 Evidence o absolvování vzdělávání 
Povinnost vést v souladu s Pravidly evidenci o absolvovaném vzdělávání 
zaměstnanců splnilo v roce 2014 97 % správních úřadů (viz otázka č. 10 přílohy 
č. 1). Tuto povinnost nesplňuje pouze Česká plemenářská inspekce. 
Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření a příklady z praxe 
Pro tento účel jsou na jednotlivých správních úřadech většinou využívány různé 
personální informační systémy, namátkově můžeme jmenovat systém VEMA, EKIS 
II., PIS, SW Odysea. 
Evidence  je  na  správních  úřadech  však  vedena  s ohledem  na  charakter 
dokumentace  ve  fyzické  i  elektronické  podobě,  kdy  jsou  informace  kumulovány 
a následně  odborem  personálním  zapisovány  do  karty  zaměstnance.  Na  karty 
zaměstnanců zapisují personalisté nejen vstupní vzdělání úvodní, ale také následné 
a další prohlubující vzdělávání (praxe popsaná například Ministerstvem zemědělství 
– Státní veterinární správou). 
Ministerstvo pro místní rozvoj pro evidenci a správu vzdělávání využívá novou 
počítačovou  aplikaci,  která  umožňuje  zaměstnancům  hlásit  se  na  vzdělávací  akce, 
sledovat  své  vzdělání  absolvované  i  budoucí,  popřípadě  vzdělávání  povinné  se 
stanoveným termínem  pro  splnění.  Vedoucím  zaměstnancům  umožňuje  sledovat 
a schvalovat  vzdělávání  podřízených.  Součástí  systému  je  i  přehled  o  finančních 
nákladech na vzdělávací akci. 
 
 
21 
 

2.10 Plánované a vydané finanční prostředky na vzdělávání v roce 2014 
V rámci dotazníku byla otázka č. 21 zaměřena na plánované a skutečně vydané 
finanční prostředky na vzdělávání v roce 2014.  
Plánované  finanční  prostředky  uváděné  v řádech  tisíců  byly  dále  vyjádřeny 
procentuálně z celkových nákladů na platy zaměstnanců. Skutečně vydané finanční 
prostředky  uváděné  v řádech  tisíců  byly  oproti  tomu  vyjádřeny  procentuálně 
z celkových výdajů na platy zaměstnanců. 
Prostředky na vzdělávání zahrnují: 
•  mzdové výdaje zaměstnanců v oblasti vzdělávání (včetně ostatních plateb za 
provedenou  práci  -  OPPP,  pojistného  zdravotního  a  sociálního  a  přídělu  do 
FKSP) 
•   přímé výdaje materiálové [externí – fakturované za knihy, uč. pomůcky, DHM 
(pro výuku), všeobecný materiál (týkající se oblasti vzdělávání)], 
•   ostatní  výdaje  na  vzdělávání  (výdaje  spojené  s provozem  vlastního 
vzdělávacího zařízení) 
•  externí výdaje na vzdělávání [fakturované za školení a vzdělávání, překlady a 
tlumočení,  účastnické  poplatky  na  konference,  poskytnuté  příspěvky 
a náhrady  (členské  příspěvky  vzdělávacím  a  odborným  institucím),  poplatky 
za akreditace, certifikace] 
 
Platy zaměstnanců zahrnují:   
•  přímé  platy  všech  zaměstnanců  s  výjimkou  ostatních  plateb  za  provedenou 
práci – OPPP  
•  pojistné zdravotní a sociální 
•  příděl do FKSP 
 
Z následující tabulky je zřejmé, že na rok 2014 byly správními úřady, které se 
zúčastnily dotazníkového šetření naplánovány finanční prostředky na vzdělávání ve 
výši  575  678  tis.  Kč,  což  představovalo  1,56%  celkových  nákladů  na  platy 
zaměstnanců.  Skutečně  vydané  finanční  náklady  činily  638  908  tis.  Kč,  tedy 
1,28 % z celkových výdajů na platy zaměstnanců. 
 

 
22 
 

 
Plánované prostředky  Vydané prostředky na 
na vzdělání 
vzdělání 
% z nákladů 
% z výdajů 
v tis. Kč 
na platy 
v tis. Kč 
na platy 
 
zaměstnanců 
zaměstnanců 
Akademie vězeňské služby ČR 
44463 
55,34 
45144 
58,28 
Ministerstvo spravedlnosti 
1250 
0,75 
814 
0,56 
Ministerstvo vnitra 
21020 
1,72 
20518 
1,74 
Energetický regulační úřad 
5400 
3,99 
4186 
3,11 
Úřad vlády ČR 
2443 
0,78 
1353 
0,38 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
7323 
1,75 
6167 
1,66 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
4836 
3,4 
1829 
1,31 
Úřad průmyslového vlastnictví 
3073 
2,89 
3054 
2,88 
Český telekomunikační úřad 
7062 
3,26 
5015 
2,33 
Ministerstvo životního prostředí 
4916 
1,4 
4363 
1,24 
Správa Národního parku České Švýcarsko 
200 
1,3 
161 
1,1 
Česká inspekce životního prostředí 
2044 
0,86 
1809 
0,75 
Český báňský úřad 
208 
0,2 
179 
0,2 
Správa státních hmotných rezerv 
1100 

786 
0,66 
Ministerstvo obrany 
320886 
2,54  417316 
3,11 
Ministerstvo zdravotnictví 
1800 
1,17 
1202 
0,78 
Krajské hygienické stanice 
750 
1,18 
704 
1,1 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
8210 
2,61 
4747 
1,53 
Ministerstvo zemědělství 
6129 
1,4 
3438 
1,1 
Česká plemenářská inspekce 
25 
0,18 
16 
0,15 
Státní veterinární správa 
5518 
1,15 
5343 
1,12 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
5745 
2,81 
6278 
3,08 
Státní pozemkový úřad 
10700 
2,4 
4700 
1,04 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv 
525 
2,5 
513 
2,43 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
3114 
0,67 
2172 
0,47 
Ministerstvo financí 
9416 
1,37 
7097 
0,97 
Generální finanční ředitelství 
76528 
1,22 
70625 
1,14 
Generální ředitelství cel 
3298 
0,12 
2715 
0,1 
Ministerstvo kultury 
2779 
1,8 
2674 
1,7 
Český statistický úřad 
5273 
0,75 
5129 
0,73 
Generální ředitelství hasičského záchranného 
sboru 
2130 
0,75 
2125 
0,74 
Český úřad zeměměřičský a katastrální 
7514 
0,51 
6736 
0,46 
CELKEM 
575678 
1,56*  638908 
1,28* 
*do průměru nebyly započítány náklady a výdaje Akademie vězeňské služby ČR 
Tabulka 1: Plánované a vydané finanční prostředky na vzdělávání v roce 2014 
Zdroj: Dotazníkové šetření MV 
 
23 
 

Komentáře ústředních správních úřadů k vynaloženým finančním prostředkům: 
Česká  inspekce  životního  prostředí  uvedla,  že:  „v  souvislosti  s celkovým 
snižováním výdajů v rezortu nebylo možné dodržet doporučení uvedené v Usnesení 
vlády  č.  1542/2005  o  výši  nákladů  na  vzdělávání  ve  výši  2,5%  z výdajů  na  platy. 
Z finančních  prostředků  byly  vyčerpány  prostředky  v nutných  případech 
a soustředěny  především  na  odborné  vzdělávání.  Měkkým  dovednostem 
a manažerskému vzdělávání se nebylo možné věnovat
“. 
Ministerstvo  obrany  má  naprosto  odlišnou  výši  vynaložených  finančních 
prostředků na vzdělávání od jiných resortů. V roce 2014 vynaložilo na vzdělávání 
417 316 tis. Kč
. Výše těchto nákladů je ovlivněna následujícími faktory: 
•  do  rozpočtu  je  započítáno  mimo  ministerstva  samotného  14  krajských 
vojenských  velitelství,  5  újezdních  úřadů  a  vojenských  újezdů  a  Úřad  pro 
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 
•  nutností absolvování odborných dlouhodobých vzdělávacích akcí v zahraničí. 
Stejně  tak  je  v zahraničí  využíváno  i  jazykové  vzdělávání,  což  bylo  blížeji 
popsáno v podkapitole 2.3.2,   
•  dále  uvádějí:  „Existencí  vojenského  školství  se  rezort  obrany  liší  od  většiny 
ostatních rezortů a jeho zabezpečením vznikají v rezortu obrany i odpovídající 
vyšší  náklady  (výdaje).  Jeho  úplným  zahrnutím  do  výpočtu  by  došlo 
k výraznému  nárůstu,  a  proto  do  výpočtu  nebyly  tyto  kompletní  výdaje 
vojenského  školství  (platové  a  související  výdaje,  přímé  materiálové  výdaje, 
ostatní výdaje na vzdělání) zahrnuty
.“ 
Krajské  hygienické  stanice  -  Ministerstvo  zdravotnictví.  „Z celkových  čtrnácti 
krajských  hygienických  stanic  mělo  dvanáct  ve  schváleném  rozpočtu  v roce  2014 
položku  určenou  na  vzdělávání  výrazně  nižší  než  doporučených  2,5  %  výdajů  na 
platy  zaměstnanců.  Dosažení  uvedené  procentuální  výše  je  nereálné  v důsledku 
nárůstu  dalších  provozních  výdajů  v rámci  rozpočtu  jednotlivých  KHS  a  úsporných 
opatření  vydaných  na  základě  Programového  prohlášení  Vlády  ze  dne  4.  8.  2010. 
Výše  přidělených  finančních  prostředků  na  vzdělávání  zaměstnanců  KHS  činila 
průměrně  1,18%  z výdajů  na  platy  zaměstnanců.  7  KHS  ze  14  označuje  výši 
rozpočtu přiděleného pro potřeby vzdělávání za dostačující
.“ 
Česká  plemenářská  inspekce  –  Ministerstvo  zemědělství.  U  hodnocení 
finančních výdajů na vzdělávání v roce 2014 uvedla, že finanční zabezpečení pro rok 
2014  bylo  vzhledem  k potřebám  postačující.  V následujícím  textu  je  však 
konstatováno,  že  v roce  2014  neměla  dostatek  finančních  prostředků  na 
Kombinovaný kurz informační gramotnosti. 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  –  „Pro  pokrytí  nezbytných  potřeb  udržení 
odborných  znalostí  a  popř.  dalších  dovedností  našich  zaměstnanců  je  finanční 
24 
 

zabezpečení  dostatečné.  Uvítali  bychom  však  navýšení  finančního  pokrytí 
nákladů  na  zabezpečení  individuálnějšího  rozvoje  a  vzdělání  zaměstnanců, 
jejich  hlubší  specializaci,  ale  také  další  dovednosti.
  Zejm.  ti  zaměstnanci,  kteří 
neměli  v rámci  svého  např.  vysokoškolského  studia  možnost  přijít  do  kontaktu 
s výpočetní technikou a neměli součástí studia jazykovou zkoušku, mají větší potřebu 
IT a jazykového vzdělávání. Obecně pak zaměstnanci potřebují i měkké dovednosti – 
komunikaci,  vyjednávání,  asertivitu  –  pro  práci  v např.  projektových  týmech  i  pro 
kontakt s veřejností.
“ 
Ministerstvo  kultury  –  „Finanční  zabezpečení  plánované  pro  rok  2014 
neodpovídalo  vzdělávacím  potřebám  zaměstnanců  Ministerstva  kultury.  Původní 
rozpočet  prostředků  na  vzdělávání  bylo  zapotřebí  v průběhu  roku  několikrát  zvýšit 
rozpočtovým opatřením. 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ve  svém  podkladu  uvedlo,  že:  „Pravidla  neřeší 
sankce při nedodržení, resp. lépe neřeší motivaci pro dodržení. Zejm. u vedoucích 
zaměstnanců  je  vzdělávání  jejich  podřízených  často  vnímáno  jako  druhořadá 
záležitost, podřízené zaměstnance ze vzdělávacích akcí odvolávají kvůli pracovním 
povinnostem  a  není  tak  zcela  dosaženo  cíle,  pro  který  byly  vynaloženy  finanční 
prostředky na vzdělávání.
“ 
 
 
 
 
25 
 

3. ZÁVĚR 
 
Z provedeného  dotazníkového  šetření  k realizaci  vzdělávání  dle  Pravidel 
a jejich dodržování v roce 2014 lze odvodit tyto hlavní závěry: 
1.  Materiál  je  zpracován  na  základě  úkolu  stanoveného  usnesením  vlády 
České  republiky  č.  1542  ze  dne  30.  listopadu  2005,  kterým  byla  přijata 
„Pravidla  vzdělávání  zaměstnanců  ve  správních  úřadech“  (dále  také 
„Pravidla“).  Toto  usnesení  ukládá  členům  vlády,  vedoucím  ostatních 
ústředních  orgánů  státní  správy  a  předsedovi  Rady  pro  rozhlasové 
a televizní  vysílání  zajistit  ve  správních  úřadech  ve  své  působnosti 
dodržování Pravidel. Dále bylo tímto usnesením uloženo vedoucímu Úřadu 
vlády  předkládat  vládě  vždy  k 31.  březnu  každého  kalendářního  roku 
informaci  o  vzdělávání  zaměstnanců  ve  správních  úřadech  podle  Pravidel 
a o jejich dodržování za uplynulý kalendářní rok.  
2.  Usnesením  vlády  č.  1232  ze  dne  25.  října  2006  o  přesunu  problematiky 
personálních  a vzdělávacích  činností  ve  státní  správě,  koordinace 
regulatorní  reformy  v České  republice  a reformy  a  modernizace  ústřední 
státní správy z Úřadu vlády na Ministerstvo vnitra, došlo k převedení úkolu 
vedoucího Úřadu vlády předkládat informaci o vzdělávání podle Pravidel (viz 
bod 1) na ministra vnitra. 
3.  Z celkového  počtu  27  ústředních  správních  údajů  devět  ústředních 
správních  úřadů  nesplnilo  svoji  povinnost  tím,  že  v daném  termínu 
Ministerstva vnitra nezaslalo podklady za svůj ústřední správní úřad a jemu 
podřízené  správní  úřady.  Výčet  těchto  ústředních  správních  úřadů  je 
obsažen v úvodu této informace. 
4.  Ministerstvo  vnitra  předkládá  informaci  s ohledem  na  neúplné  množství 
podkladů  pro  zpracování  (důvod  viz  bod  3),  převážně  s relativními  údaji. 
Součty  absolutních  hodnot  ze  získaných  dotazníků  tak  nemají  potřebnou 
vypovídající hodnotu o vývoji vzdělávání v rámci ústředních správních úřadů 
za  rok  2014.  Získané  absolutní  hodnoty  od  jednotlivých  správních  úřadů 
jsou obsaženy v přílohách č. 2-5 Informace o vzdělávání. 
5.  V rámci odpovědí bylo některými ústředními správními orgány uvedeno, že 
vzdělávání, které bylo stanoveno vládou od roku 2006 jako prioritní, se stalo 
na  mnoha  úřadech  nedílnou  součástí  vstupních  vzdělávání  úvodních 
a vstupních vzdělávání následných. Avšak aktuální vzdělávací potřeby jsou 
shledávány  v jiných  oblastech,  příkladem  jsou  aktuální  legislativní  změny, 
např.  v oblasti  občanského  práva  přijetím  nového  občanského  zákoníku, 
dále  v  oblasti  daní,  ochrany  osobních  údajů,  výpočetní  techniky,  spisové 
služby,  konkrétních  ekonomických  programů  a aplikací,  apod.  Pravidla 
z roku 2006 z tohoto pohledu tak již ne zcela odpovídají dnešním potřebám, 
26 
 

ústřední  správní  úřady  avizují  svými  potřebami  nutnost  změny  jejich 
zaměření  s ohledem  na  aktuální  vývoj  především  legislativních  norem 
v rámci České republiky.  
6.  Ministerstvo  vnitra  bude  proto  dále  sledovat  vývoj  v oblasti  vzdělávání 
ústředních  správních  úřadů  a  bude  se  touto  otázkou  zabývat  v kontextu 
schváleného  Strategického  rámce  rozvoje  veřejné  správy  České  republiky 
pro  období  2014  –  2020  usnesením  vlády  č.  680  ze  dne  27. srpna  2014 
(dále jen „Strategický rámec“).  
7.  Naplnění  výše  uvedeného  bodu  6  bude  realizováno  v rámci 
Implementačních  plánů  Strategického  rámce  ke  Specifickým  cílům  1.3 
(Rozšíření  metod  kvality  ve  veřejné  správě),  1.4  (Zavedení  systému 
hodnocení veřejné správy), 4.1 (Implementace zákona o státní službě) a 4.2 
(Řízení a rozvoj lidských zdrojů ve správních úřadech).  
8.  V návaznosti  na  realizaci  Implementačních  plánů  k výše  uvedeným 
Specifickým cílům v bodě 7 bude potřeba souběžně modifikovat Pravidla pro 
vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 4. Přílohy 
1. Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření 
 
1.  Uveďte prosím, zda ve Vašem úřadu byl k Pravidlům v platnosti:  
a)  jeden souhrnný vnitřní předpis 
b)  více dílčích vnitřních předpisů 
 
38,7% 
61,3% 
jeden
více
 
 
2.  Uveďte,  prosím, zda  v  úřadu  byl  v  platnosti  vnitřní  předpis,  kterým  byl  stanoven 
obsah vstupního vzdělávání úvodního určeného pro cílovou skupinu zaměstnanců 
vykonávajících  pouze  pomocné,  servisní  a  manuální  práce  –  dělnické  profese 
(podle čl. 5, bod 4 Pravidel). 

 
35,5% 
64,5% 
ano
ne
 
 
28 
 3.  Uveďte,  prosím,  zda  ve  Vašem  úřadu  byl  v  platnosti  vnitřní  předpis,  kterým  byly 
stanoveny  podrobnosti  k obsahu,  způsobu  realizace  a  formě  ukončení  vstupního 
vzdělávání úvodního (podle čl. 5, bod 5 Pravidel). 

 
22,6% 
77,4% 
ano
ne
 
 
 
 
 
 
 
4.  Uveďte,  prosím,  zda  ve  Vašem  úřadu  byl  v  platnosti  vnitřní  předpis,  kterým  byla 
stanovena řízená praxe a její tematické zaměření jako součást vstupního vzdělávání 
úvodního (podle čl. 5, bod 5 Pravidel). 
 
 

3,2% 
12,9% 
83,9% 
ano
ne
neuvedeno  
 
29 
 5.  Uveďte, prosím, zda bylo úřadem samostatně (tzn. nikoliv v Institutu pro veřejnou 
správu) realizováno vstupní vzdělávání následné podle přílohy č. 1 Pravidel (podle 
čl. 6, bod 2 Pravidel).
 
 
29,0% 
71,0% 
ano
ne
 
 
 
 
 
 
 
6.  Uveďte,  prosím,  zda  bylo  úřadem  realizováno  základní  manažerské  vzdělávání 
podle přílohy č. 2 Pravidel (podle čl. 7, bod 2 Pravidel). 
 
45,2% 
54,8% 
ano
ne
 
 
 
 
30 
 7.  Uveďte,  prosím,  zda  Váš  úřad  vede  evidenci  povolených  výjimek  s označením 
vybraného místa (podle přílohy č. 3, čl. 3, bod 6). 
 
45,2% 
54,8% 
ano
ne
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Uveďte,  prosím,  zda  byl  ve  Vašem  úřadu  na  základě  analýzy  vzdělávacích  potřeb 
vypracován plán vzdělávacích akcí a na jaké období (podle čl. IV., bod 1). 
 
9,7% 
90,3% 
ano
ne
 
 
 
 
 
31 
 9.  Uveďte,  prosím,  zda  je  ve  Vašem  úřadu  realizována  základní  lektorská  příprava 
podle prováděcí metodiky vydané ISS (podle přílohy č. 5 Pravidel) 
 
9,7% 
90,3% 
ano
ne
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Uveďte,  prosím,  zda  byla  ve  Vašem  úřadu  vedena  evidence  o  absolvovaném 
vzdělávání zaměstnanců (podle části IV., bod 6) 
 
3,2% 
96,8% 
ano
ne
 
 
 
 
32 
 11. Uveďte,  prosím,  zda  vedoucí  úřadu  stanovil  způsob  ukončení  programů 
manažerského vzdělávání (podle přílohy č. 2). 
 
25,8% 
74,2% 
ano
ne
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Uveďte,  prosím,  zda  vedoucí  Vašeho  úřadu  stanovil  jiné  manažerské  vzdělávání 
(podle čl. 7, bod 2). 
 
22,6% 
77,4% 
ano
ne
 
 
 
 
 
33 
 13. Uveďte, prosím, zda vedoucí úřadu stanovil jiné jazykové zdělávání (podle čl. 8). 
 
 
25,8% 
74,2% 
ano
ne
 
 
 
 
 
 
 
14. Uveďte,  prosím,  zda  vedoucí  Vašeho  úřadu  vydal  vnitřním  předpisem  seznam 
vybraných  míst  s předepsanými  stupni  standardizované  jazykové  zkoušky  (podle 
přílohy č. 3, čl. 2, bod 4).
 
 
22,6% 
77,4% 
ano
ne
 
 
 
34 
 15. Uveďte,  prosím,  zda  vedoucí  Vašeho  úřadu  povolil  setrvání  zaměstnance 
na vybraném místě i při nesplnění příslušných jazykových požadavků (podle přílohy 
č. 3, čl. 3, bod 6).
 
 
32,3% 
67,7% 
ano
ne
 
 
 
 
 
 
 
16. Uveďte,  prosím,  zda  vedoucí  Vašeho  úřadu  stanovil  další  oblast/-i  a  podrobnosti 
pro vzdělávání v dalších oblastech (podle čl. 9, bod 1 a 2). 
 
32,3% 
67,7% 
ano
ne
 
 
 
35 
 17. Uveďte, prosím, zda vedoucí Vašeho úřadu  stanovil nějaké další dokumenty jako 
součást dokumentace vzdělávací akce (podle přílohy č. 4, čl. 6). 
 
16,1% 
83,9% 
ano
ne
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Uveďte,  prosím,  zda  vedoucím  Vašeho  úřadu  bylo  provedeno  ve  své  působnosti 
ověření dodržování Pravidel (podle části IV., bod 5). 
 
25,8% 
74,2% 
ano
ne
 
 
36 
 

2.  Počty účastníků jednotlivých druhů vzdělávání podle Pravidel za rok 2014 dle výkazů jednotlivých správních 
úřadů 
Vzdělávání v dalších oblastech 
Vzdělávání v dalších 
oblastech stanovených 
Vstupní 
Vstupní 
Základní 
Jiné 
Standardi
Jiné 
stanovených vládou: 
správním úřadem 
vzdělávání  vzdělávání  manažerské  manažerské 
-zované 
jazykové 
úvodní 
následné    vzdělávání 
vzdělávání 
jazykové 
Environ-    
Rovné 
rezortní 
Základní 
zkoušky  vzdělávání  mentální  Minimum 
o EU 
příležitosti 
profesní 
lektorská 
 
minimum 
žen a mužů  vzdělávání  příprava 
Ministerstvo spravedlnosti 
88 
45 
62 
20 

89 


29 
243 

Akademie vězeňské služby ČR 

876 3320 

Ministerstvo vnitra 
269 
242 

389 
44 
78 

242 
176 
1837 

Energetický regulační úřad 
54 
48 

48 

48 1087 

Úřad vlády ČR 
148 
70 
92 


81 1677 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
98 
12 
156 


175 386 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 
16 
19 82 94 

Úřad průmyslového vlastnictví 
14 
16 88 731 

Český telekomunikační úřad 
77 
217 
76 
110 

144 
77 
217 

1360 

Ministerstvo životního prostředí 
113 
32 267 
113 
113 
113 
578 

Správa Národního parku České 
Švýcarsko 

12 28 

Česká inspekce životního prostředí 
34 
24 1465 

Český báňský úřad 


15 


18 

Správa státních hmotných rezerv 
41 


80 

27 627 

Ministerstvo obrany 
94 
21 
29 

930 
27 

Ministerstvo zdravotnictví 
70 
25 57 

37 
 

Krajské hygienické stanice 
251 
178 
12 
16 90 
137 
2994 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
115 

24 


142 231 

Ministerstvo zemědělství 
69 


33 
28 

60 
69 
69 
776 
60 
Česká plemenářská inspekce Státní veterinární správa 
71 
45 


10 

47 


164 

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce 
37 
17 
34 


177 
49 


99 

Státní pozemkový úřad 
154 


28 


280 
154 

701 

Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv 


85 


76 

Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský 
54 


20 

46 
56 


773 

Ministerstvo financí 
301 
254 
54 

110 
40 
254 
254 
19 
4837 

Generální finanční ředitelství 
1140 
724 
199 
352 
13 
56 
487 
1140 
1140 
8664 
155 
Generální ředitelství cel 
116 
147 155 2608 

Ministerstvo kultury 
72 
48 
14 


91 
72 

49 
564 

Český statistický úřad 
82 

39 
80 

185 2349 

Generální ředitelství hasičského 
záchranného sboru 
292 
292 

66 

39 
292 
292 
292 
3432 

Český úřad zeměměřičský a 
katastrální 
264 
123 
71 

110 


26 

10034 

Celkem 
4148 
3456 
933 
1252 
345 
2122 
1846 
2597 
2963 
51780 
221 
Zdroj: dotazníkové šetření MV 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM 
71 663 
 
 
38 
 

3.  Počty účastníků jednotlivých druhů vzdělávání podle Pravidel za rok 2014 dle výkazů jednotlivých správních 
úřadů – pouze interní vzdělávání 
Vzdělávání v dalších oblastech 
Vzdělávání v dalších 
stanovených vládou: 
oblastech stanovených 
Vstupní 
Vstupní 
Základní 
Jiné 
Standardi-
Jiné 
správním úřadem 
vzdělávání  vzdělávání  manažerské  manažerské  zované 
jazykové 
Rovné 
úvodní 
následné    vzdělávání  vzdělávání  jazykové 
Environ-    
rezortní 
Základní 
zkoušky  vzdělávání  mentální  Minimum  příležitosti 
o EU 
žen a 
profesní  lektorská 
 
minimum 
mužů 
vzdělávání  příprava 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
88 
90 

Akademie vězeňské 
služby ČR 

876 2928 

Ministerstvo vnitra 
269 
242 

389 
44 
28 

242 
176 
1500 

Energetický regulační 
úřad 
54 


47 Úřad vlády ČR 
148 

90 


71 1287 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 
98 

156 


146 386 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 
16 
18 20 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 
14 
497 

Český telekomunikační 
úřad 
77 

77 


163 

Ministerstvo životního 
prostředí 
113 

113 
113 
113 


Správa Národního parku 
České Švýcarsko Česká inspekce životního 
34 
529 

39 
 

prostředí 
Český báňský úřad Správa státních 
hmotných rezerv 
41 


Ministerstvo obrany 
94 
21 
29 

930 


Ministerstvo 
zdravotnictví 
70 


Krajské hygienické 
stanice 
251 


10 
137 
1419 

Státní ústav pro kontrolu 
léčiv 
115 
142 88 

Ministerstvo zemědělství 
69 28 

60 
69 
69 
565 
60 
Česká plemenářská 
inspekce Státní veterinární správa 
31 
100 

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 
37 


Státní pozemkový úřad 


280 
154 

231 

Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních 
biopreparátů a léčiv 


85 


38 

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

773 

Ministerstvo financí 
301 
202 
54 

90 

202 
202 
11 
2472 

Generální finanční 
ředitelství 
1140 
724 
199 
352 

28 

1140 
1140 
8664 
155 
Generální ředitelství cel 
116 
147 155 2608 

40 
 

Ministerstvo kultury 
72 
48 
72 

49 
47 

Český statistický úřad 
82 

39 
75 

185 1943 

Generální ředitelství 
hasičského záchranného 
sboru 
292 
292 

66 

29 
292 
292 
292 
3170 

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
264 

11 

30 
6820 

Celkem 
3900 
2549 
639 
945 
200 
820 
1131 
2212 
2917 
36338 
215 
Zdroj: dotazníkové šetření 
MV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM 
 
51 866 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
41 
 

4.  Počty účastníků jednotlivých druhů vzdělávání podle Pravidel za rok 2014 dle výkazů jednotlivých správních 
úřadů – pouze externí vzdělávání 
Vzdělávání v dalších oblastech 
Vzdělávání v dalších 
stanovených vládou: 
oblastech stanovených 
Vstupní 
Vstupní 
Základní 
Jiné 
Standardi-
Jiné 
správním úřadem 
vzdělávání  vzdělávání  manažerské  manažerské 
zované 
jazykové 
Rovné 
úvodní 
následné    vzdělávání  vzdělávání 
jazykové 
Environ-    
rezortní 
Základní 
zkoušky  vzdělávání  mentální  Minimum  příležitosti 
o EU 
žen a 
profesní 
lektorská 
 
minimum 
mužů 
vzdělávání  příprava 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

45 
62 
20 

89 


29 
153 

Akademie vězeňské 
služby ČR 

392 

Ministerstvo vnitra 

50 337 

Energetický regulační 
úřad 

48 48 1087 

Úřad vlády ČR 

70 10 390 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

12 29 

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

82 74 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

16 88 234 

Český 
telekomunikační úřad 

217 
76 
110 

144 

217 

1197 

Ministerstvo 
životního prostředí 

32 267 578 

Správa Národního 
parku České 
Švýcarsko 

12 28 

42 
 

Česká inspekce 
životního prostředí 

24 936 

Český báňský úřad 


15 


18 

Správa státních 
hmotných rezerv 80 

27 627 

Ministerstvo obrany 

27 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

25 57 

Krajské hygienické 
stanice 

178 
12 
90 

1575 

Státní ústav pro 
kontrolu léčiv 


24 


143 

Ministerstvo 
zemědělství 33 

211 

Česká plemenářská 
inspekce Státní veterinární 
správa 
40 
45 


10 

47 


64 

Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

17 
34 


177 
49 


99 

Státní pozemkový 
úřad 
154 


28 

470 

Ústav pro státní 
kontrolu 
veterinárních 
biopreparátů a léčiv 

38 

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 
54 


20 

46 
56 
Ministerstvo financí 

52 


20 
40 
52 
52 

2365 

43 
 

Generální finanční 
ředitelství 
13 
28 
487 
Generální ředitelství 
cel Ministerstvo kultury 


14 


91 517 

Český statistický úřad 

406 

Generální ředitelství 
hasičského 
záchranného sboru 

10 262 

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

123 
60 

80 


26 

3214 

Celkem 
248 
902 
294 
307 
145 
1302 
715 
385 
46 
15442 

Zdroj: dotazníkové 
šetření MV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM 
 
19 797 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 

5.  Počty absolventů jednotlivých druhů vzdělávání podle Pravidel – srovnání let 2014 až 2009 
 
Vstupní 
Vstupní 
Základní 
Jiné 
Standardi- Jiné 
Environ-
Rovné 
Rezortní 
Základní 
Rok 
vzdělávání  vzdělávání  manažer-
manažer-
zované 
jazykové 
mentální 
Minimum o  příležitosti  profesní  lektorská  CELKEM 
úvodní 
následné 
ské 
ské 
jazykové 
EU 
vzdělávání  vzdělávání  zkoušky 
vzdělávání  minimum 
žen a mužů  vzdělávání  příprava 
 
2014** 
4148 
3456 
933 
1252 
345 
2122 
1846 
2597 
2963 
51780 
221 
71 663 
2013 
6 532 
4 374 
927 
1 785 
812 
3 710 
1 611 
2 181 
2 278 
99 099 
357  123 666 
2012 
5 000 
3 275 
828 
1 414 
363 
4 453 
1 065 
3 409 
986 
91 126 
210  112 139 
2011* 
3 744 
2 013 
903 
3 536 
546 
4 118 
1 439 
377 
1 805 
52 545 
158 
71 184 
2010 
4 374 
3 771 
1 144 
4 513 
1 231 
4 532 
733 
1 179 
2 656 
47 990 
417 
72 540 
2009 
5 500 
3 796 
11 98 
2 951 
1 274 
6 020 
1 507 
1 797 
1 687 
62 679 
364 
88 773 
* Bez absolventů vzdělávání absolvovaného v Institutu pro veřejnou správu Praha 
**Snížení v rámci celého roku 2014 je zapříčiněno neodevzdáním podkladů 9 ústředních správních úřadů 
Zdroj: dotazníkové šetření MV 
45 
 

Document Outline