Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Informace o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech'.
Informace o doruèení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.
Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
oznaèená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informac...
byla doruèena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 9.4.2015 10:11:27
a byla oznaèena identifikátorem dokumentu MVCRX02DM8FF.
Tato zpráva potvrzující doruèení datové zprávy není potvrzením splnìní
náležitosti podání podle jiných právních pøedpisù. Pokud bude zjištìno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá pøedepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomùže Vám Ministerstvo vnitra zjištìné nedostatky identifi-
kovat; v tomto pøípadì budete vyzván k jejich odstranìní, k èemuž Vám bude
poskytnuta pøimìøená lhùta.
Ministerstvo vnitra