Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace o stavu přípravy programů pro programové období 2014-2020'.

 
 

Informace o stavu přípravy 
programů a řešení předběžných 
podmínek pro programové 
období 2014–2020  
 
Plnění usnesení vlády č. 182/2014 
únor 2015 
 
 

link to page 3 link to page 4 link to page 5 link to page 6 link to page 12 link to page 13 Obsah 
 
Úvod ...................................................................................................................................... 3 
1.  Stav vyjednávání programů s Evropskou komisí ............................................................ 4 
2.  Stav připravenosti ČR na zahájení implementace .......................................................... 5 
3.  Předběžné podmínky ..................................................................................................... 6 
4.  Další oblasti v rámci přípravy 2014–2020 ......................................................................12 
Seznam zkratek....................................................................................................................13 
 
 
 

 

Úvod 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  -  Národní  orgán  pro  koordinaci  (MMR-NOK)  v souvislosti  s plněním 
usnesení  vlády  ze  dne  24.  března  2014  č.  182  předkládá  vládě  „Informaci  o  stavu  přípravy 
programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014–2020“ 
za měsíc únor 
2015
.  
Aktuální informace obsažené v předkládaném materiálu se týkají: 
  stavu  vyjednávání  programů  pro  čerpání  prostředků  z Evropských  strukturálních 
a investičních fondů (ESI fondy) s Evropskou komisí (EK), 
  stavu plnění rizikových předběžných podmínek a kroků přijímaných k jejich naplnění 
  a dalších oblastí souvisejících s přípravou programového období 2014–2020.  
Materiál obsahuje aktuální informace, které se udály od předložení poslední informace za měsíc leden 
a jsou platné ke dni 28. února 2015
Dne  19.  ledna  2015  se  uskutečnilo  jednání  s EK,  jehož  hlavním  cílem  bylo  nalezení  společného 
konsenzu  k dosud  neuzavřeným  oblastem  v rámci  jednotlivých  programů.  MMR-NOK  informoval 
o závěrech  tohoto  jednání  na  jednání  Výboru  pro  EU  na  vládní  úrovni  (V-VEU)  dne  23. února  2015. 
Z   jednání  s EK  vyplynulo,  že  většina  programů  již  je  připravena  ke  schválení,  dolaďují  se  jen 
technické  formulace,  z obsahového  hlediska  je  však  jejich  vyjednávání  u  konce.  Snahou  České 
republiky (ČR) je, aby byly programy schváleny co nejdříve a mohla tak začít implementace v celé šíři 
aktivit zahrnutých v jednotlivých programech. 
Vzhledem k zpoždění  schvalování programů  byla  s cílem  brzkého  vyhlášení  výzev  vládou  schválena 
kritéria pro zahájení implementace programu, resp. vyhlašování výzev před schválením programu 
ze strany EK, a to zejména s ohledem na zkušenosti z programového období 2007–2013, kdy reálně 
došlo  u některých  programů  ke  ztrátě  části  alokace  v  důsledku  nesplnění  pravidla  n+3/2,  a  nové 
požadavky  EK  na  výkonnost  systému.  I přesto  je  však  nezbytné,  zejména  pro  snížení  rizika  chyb 
a ztráty  prostředků,  aby  implementace  byla  co  nejdříve  zahájena  na  základě  finálních  verzí 
programových dokumentů dojednaných a schválených ze strany EK.  
Z tohoto  důvodu  také  česká  strana  apelovala  na  únorovém  jednání  na  zástupce  EK,  aby  byl  proces 
schvalování programů co nejvíce urychlen. V případě některých programů jsou všechny věcné oblasti 
vyřešeny a jejich schválení tak brání požadavky EK v oblasti předběžných podmínek. Výklad EK 
je z pohledu MMR-NOK však v některých případech velmi široký a zahrnuje témata, která dle názoru 
ČR nejsou ve vztahu k  předběžným podmínkám relevantní.  
 
 

 

1. Stav vyjednávání programů s Evropskou komisí  
Vzhledem k aktuální situaci ve věci služebního zákona nebyl žádný program předložený EK přes SFC 
na konci roku 2014 přesunut do stavu „připraven k přijetí“ a nebude schválen do března 2015. Tzn., že 
všechny programy budou dotčeny změnou víceletého finančního rámce1.  
Dne  19.  února  2015  se  v  Praze  konalo  jednání  s EK,  které  bylo  zaměřeno  na otevřené  otázky 
spojené  s programy2  vyjednávanými  pro  programové  období  2014–2020.  O  výsledcích  jednání  s EK 
byl informován V-VEU dne 23. února 2015.  
Další posun v přípravě programů:  
  OP  Zaměstnanost  byl  po  dohodě  s EK  finalizován  a dne  20.  února  2015  zaslán  EK 
prostřednictvím SFC.  
  Dne 23. února 2015 vláda ČR projednala materiály předložené ze strany řídicích orgánů  OP 
Podnikání  a  inovace  pro konkurenceschopnost  (OP PIK)  a OP  Výzkum,  vývoj 
a vzdělávání
 (OP VVV) o navržených změnách zapojení agentury CzechInvest (v případě OP 
PIK) a Technologické agentury ČR (v případě OP VVV) do implementační struktury.3 OP VVV 
je v tuto chvíli také finalizován v SFC k odeslání EK.  
  Řídicí  orgán  OP  Doprava  zaslal  EK  podklad  ke  Strategickým  plánům  udržitelné  městské 
dopravy, které si EK na jednání 19. února 2015 vyžádala. 
V rámci  těchto  i  ostatních  programů  pokračují  technická  jednání  s EK  k oblastem,  které  byly 
na zmíněném  jednání  s EK  vymezeny.  Nadále  jsou  také  projednávány  dva  programy,  které  mají 
dosud otevřené oblasti
, konkrétně se jedná o OP Praha - pól růstu ČR a OP Technická pomoc. 
Jak  bylo  uvedeno  v materiálu  předloženém  na  jednání  V-VEU  23.  února  2015,  EK  na  jednání 
19. února  2015  zdůraznila,  že  je  vhodné,  aby  jí  byly  programy  zasílány  oficiálně  přes  SFC  až  poté, 
co budou  všechny  problémové  oblasti  vyjasněny.  Programy  se  tak  vyhnou  případným  problémům 
v rámci posuzování programu ve vnitřním připomínkovém procesu (tzv. inter-service consultation) EK. 
Programy proto budou EK znovu oficiálně zaslány prostřednictvím SFC poté, co EK tento krok 
odsouhlasí
 na základě doladění jednotlivých technických záležitostí. 
Co se týče programů, které nebyly předmětem jednání s EK 19. února 2015
  Vláda  již  byla  informována,  že  OP  Rybářství  by  dokončen,  nicméně  nemůže  být  oficiálně 
schválen do té doby, než bude vyřešena problematika služebního zákona.  
  V případě  Programu  rozvoje  venkova  nadále  pokračují  jednání  s EK.  Proběhla  další 
videokonzultace  k plošným  opatřením  dne  18.  února  2015,  strategické  kapitoly  a  kapitoly 
horizontálních témat (jako předběžné podmínky, hraniční oblasti, vazba na strategie atd.) byly 
projednány na jednání 20. února 2015. Předpokládaný termín odeslání programu je v březnu 
2015. 
  OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika je nyní ve fázi, kdy jsou 
vypořádávány připomínky EK. Hlavní připomínky EK se týkaly realizace silniční infrastruktury, 
požadavku  na  doplnění  několika  nových  výstupových  indikátorů  a  doplnění  zásad  pro  výběr 
projektů  u některých  prioritních  os.  V současnosti  probíhá  jednání  v Polsku,  kde  má  být 
vypořádání  odsouhlaseno  v rámci  pracovní  skupiny  pro přípravu  programu.  Následně  bude 
odesláno  neoficiálně  EK  k vyjádření.  Nejsou  indikovány  žádné  zásadní  problematické 
oblasti
, které by bránily schválení programu. 
 
 
                                                      
1  Postup dle čl. 19 Nařízení o víceletém finančním rámci č. 1311/2013 z 2. prosince 2013. 
2  Jednání  se  týkalo  programů  spolufinancovaných  z Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti. 
3 K této problematice více viz kapitola 3 Předběžné podmínky (část věnovaná Služebnímu zákonu  - předběžná 
podmínka T.11). 

 

2. Stav připravenosti ČR na zahájení implementace 
Vzhledem k současnému stavu přípravy jednotlivých programů a významnému zpoždění schvalování 
programů  ze  strany  EK  a  k faktu,  že  výdaje  jsou  způsobilé  od 1. ledna  2014  a  je  tak  možné  začít 
implementaci těchto programů ještě před jejich schválením ze strany EK, byl MMR-NOK ve spolupráci 
s Ministerstvem  financí  (MF)  připraven  materiál  „Kritéria  pro možnost  zahájení  implementace 
programu  -  resp. vyhlašování  výzev  před  schválením  programu  Evropskou  komisí
“  (Kritéria), 
který byl schválen usnesením vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 918.  
Tento  materiál  stanovuje  minimální  kritéria,  jejichž  splnění  ze  strany  řídicích  orgánů  bude 
dostatečným  ujištěním  pro  systém  implementace  ESI  fondů  v  ČR,  že  budou  dodrženy  základní 
požadavky  stanovené  nařízeními,  nebude  ohroženo  naplnění  cílů  programů  a  Dohody 
o partnerství a zároveň riziko chybovosti bude sníženo na minimum

Na  základě  zkušeností  s programovým  obdobím  2007–2013,  kdy  reálně  došlo  u některých 
programů  ke ztrátě  části  alokace  v důsledku  nesplnění  pravidla  n+3/2,  nových  požadavků  EK 
na výkonnost  systému
,  považuje  MMR-NOK  s ohledem  na  potřebu  naplnit  cíle  programů,  resp. 
Dohody o partnerství za nutné, aby reálná implementace programů byla zahájena včas.  
Při  hodnocení  rizik  spojených  se  zahájením  implementace  programů,  resp.  vyhlášením  první  výzvy 
před schválením  programu  ze  strany  EK,  je  však  nutné  přihlédnout  na  jedné  straně  k riziku 
chybovosti,  které  je  spojeno  s možným  proplácením  nezpůsobilých  výdajů  (případ,  kdy  budou 
podporováni  příjemci  nebo  aktivity,  které  nebudou  v souladu  s obsahem finální  verze  programového 
dokumentu),  či  postupem  při realizaci  projektu  /  programu,  který  nebude  plně  v souladu  s postupy, 
pravidly  daného  programu  /  metodickými  pokyny  MMR  /  legislativou  (tj.  např.  v rámci  určení  orgánů 
bude ze strany nezávislého auditního subjektu vydán v rámci stanoviska výrok s výhradou či záporný 
výrok),  a  na  druhé  straně  k riziku  ztráty  alokace,  ať  už  z důvodu  pozdního  zahájení  implementace 
programu či jiným problémům v rámci implementace (např. nedostatečná absorpční kapacita).  
Nadefinovaná  kritéria  se  vztahují  k  dílčím  fázím  přípravy,  vyjednávání  a  schvalování  programů 
a  přípravě prováděcí legislativy na evropské úrovni, oblasti předběžných podmínek, přípravě systému 
řízení  a kontroly  vč.  relevantní  dokumentace  a  přípravě  dokumentace  pro  žadatele  a  příjemce, 
nastavení  systémů  pro administraci,  upřesnění  intervenčních  oblastí  a  zapojení  partnerů  do  procesu 
plánování implementace. 
Ze  strany  MMR-NOK  byla  také  připravena  šablona  k  přípravě  materiálu  na  vládu  ČR,  která  pokrývá 
všechny oblasti vymezené v Kritériích a sjednocuje formu dokumentu předkládaného řídicími orgány.  
V současné  době  ale  již  samozřejmě  na  všech  úrovních  implementační  struktury  probíhá  příprava 
na zahájení implementace: 
  všechny programy již byly zaslány EK; 
  koordinována je oblast předběžných podmínek a jsou přijímány kroky k jejich naplnění; 
  řídicí  orgány  pracují  na  přípravě  operačních  manuálů  programů,  příruček  pro  žadatele 
a příjemce,  které  průběžně  zasílají  MMR-NOK  k posouzení,  připravovány  jsou  také  popisy 
funkcí a postupů zavedených řídicími orgány; 
  dopřesňována  je  implementační  struktura  programů  a  připravovány  jsou  delegační  dohody 
s jednotlivými zprostředkujícími subjekty; 
  připraveny  a  zveřejněny  (na  webových  stránkách  www.dotaceEU.cz)  jsou  indikativní 
harmonogramy  výzev,  které  se  budou  dále  zpřesňovat  i  v návaznosti  na  změny  programů 
v souvislosti s vyjednáváním s EK, uskutečňují se také jednání platforem, na kterých jsou tyto 
harmonogramy  připravovány,  a připravována  je  již  samotná  dokumentace  k plánovaným 
výzvám; 
  konají se první monitorovací výbory a další jsou aktuálně připravovány; 
  zpřesňují se pravidla veřejné podpory v jednotlivých programech. 
To vše samozřejmě za průběžného vyjednávání a zpřesňování programů ve spolupráci s EK. 
 

 

3. Předběžné podmínky 
Podrobné informace o plnění předběžných podmínek byly představeny na jednání Rady pro ESI fondy 
dne 9. února 2015. 
Aktuální stav naplňování předběžných podmínek (ke dni 28. února 2015)4 
 
splněno: 16 předběžných podmínek, 
 
částečně splněno: 15 předběžných podmínek,  
 
nesplněno: 9 předběžných podmínek. 
STRUČNÝ PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (PP) 
Stav  plnění  odpovídá  metodice  EK,  kdy  nelze  na  úroveň  kritéria  deklarovat  její  částečně  naplnění 
(pouze  ano či  ne). U většiny  předběžných podmínek však v ČR kritéria částečně splněna jsou,  a to 
např.  existencí  dílčích  strategických  dokumentů,  které  jsou  součástí  některých  předběžných 
podmínek,  ale nenaplňují  je  zcela  (i  proto  nelze  deklarovat,  že  je  kritérium  splněno)  či  v oblasti 
vodního hospodářství, kde v případě jednoho z kritérií v této fázi nelze urychlit splnění, neboť termíny 
přímo vyplývají ze směrnic a datují se k roku 2016.  
Z těchto  důvodů  je  u některých  PP  uveden  stav  plnění  0 %,  byť  řada  z nich  je  před  jejich 
kompletním dokončením nebo jsou přípravné práce na splnění ve vývoji.
 Níže uvedená tabulka 
bude ze strany MMR-NOK opět aktualizována v dubnu 2015. 
Stav plnění 
Kód
 
 
Zkrácený název uplatněných PP 
Stav plnění 
Rizikovost 
(v %) 
T.1.1 
VaV - inteligentní specializace 
Částečně 

60% 
T.1.2 
VaV - víceletý plán pro sestavování rozpočtu 
Ano 
 
100% 
T.2.1 
Digitální růst 
Částečně 

60% 
T.2.2 
Infrastruktura přístupových sítí nové generace 
Ne 

0%5 
T.3.1 
Podpora podnikání (SBA) 
Částečně 
XXX 
75% 
T.4.1 
Energetická účinnost 
Ne6 
XX 
0% 
T.4.2 
Výroba tepla a elektřiny 
Ano 
 
100% 
T.4.3 
Obnovitelné zdroje energie 
Ano 
 
100% 
T.5.1 
Předcházení riziku a jeho řízení 
Částečně 

25% 
T.6.1 
Vodní hospodářství 
Ne7 
XX 
0% 
T.6.2 
Odpadové hospodářství 
Částečně 
XXX 
75% 
EZFRV  Dobrý zemědělský a environmentální stav 
Ano 
 
100% 
4. 1 
EZFRV  Minimální požadavky na hnojiva a přípravky 
Ano 
 
100% 
4. 2 
                                                      
4  Jedná  se  o  stav  naplňování PP,  který  je  deklarován  v  programech  ESIF;  stav  naplňování  se  může  následně 
měnit (i ve vazbě na hodnocení ze strany EK). Stav odpovídá pozici ČR a nemusí korespondovat s informacemi 
vloženými do systému SFC.  
5 PP bude splněna přijetím Národního plánu pro rozvoj sítí nové generace. Ten je v přípravné fázi – aktuálně bylo 
rozhodnuto o posunutí termínu finalizace dokumentu na červen 2015. 
6  Dle  výše  uvedeného  obecného  komentáře  ke  stavu  plnění  (součet  naplňování  na  úrovni  kritérií  dle  vložení 
do SFC) stav plnění ne zcela odpovídá reálnému stavu plnění předběžné podmínky (částečně plněno). 
7 Fakticky je splněna velká část předběžné podmínky, bohužel tato předběžná podmínka je rozdělena na pouhá 
dvě kritéria, u nichž vždy chybí část naplnění, tudíž vzhledem metodologii EK není možné reflektovat částečné 
plnění. Zároveň ve druhém z kritérií je naplňování plně poplatné termínům vyplývajících z relevantních směrnic, 
které mají být naplněny až k 31. březnu 2016, viz komentář v textu výše. 

 

Stav plnění 
Kód
 
 
Zkrácený název uplatněných PP 
Stav plnění 
Rizikovost 
(v %) 
EZFRV  Jiné příslušné vnitrostátní normy 
Ano 
 
100% 
4. 3 
ENRF 
Víceletý národní strategický plán akvakultury 
Ano 
 
100% 
ENRF 
Správní kapacita rybolovu 
Ano 
 
100% 
T.7.1 
Silniční doprava 
Ne 
XX 
0%8 
T.7.2 
Železniční doprava 
Ne 

0% 
T.7.3 
Ostatní doprava 
Ne 

0% 
T.7.4 
Energetické sítě 
Ano 
 
100% 
T.8.1 
Aktivní politika zaměstnanosti 
Ano 
 
100% 
Samostatná výdělečná činnost, podnikání 
T.8.2 
Částečně 
XXX 
75% 
a zakládání firem 
T.8.3 
Reforma institucí trhu práce 
Ano 
 
100% 
T.8.5 
Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům  Částečně 

50% 
T.8.6 
Podpora zaměstnanosti mladých 
Ano 
 
100% 
T.9.1 
Snižovaní chudoby 
Ano 
 
100% 
T.9.2 
Politika začleňování Romů 
Částečně 

67% 
T.9.3 
Zdraví 
Částečně 
XX 
20% 
T.10.1 
Ukončování školní docházky  
Částečně 

33% 
T.10.2 
Vysokoškolské vzdělání 
Ne 
XX 
0%9 
T.10.3 
Celoživotní učení 
Ne 

0% 
T.10.4 
Odborné vzdělávání a příprava 
Ne 

0% 
T.11 
Veřejná správa 
Částečně 
XXX10 
29%11 
O.1 
Nediskriminace 
Ano 
 
100% 
O.2 
Rovnost mužů a žen 
Ano 
 
100% 
O.3 
Zdravotní postižení 
Ano 
 
100% 
O.4 
Veřejné zakázky 
Částečně 
XXX 
25% 
O.5 
Veřejná podpora 
Částečně 
XX 
33% 
O.6 
EIA/SEA 
Částečně 
XX 
67% 
O.7 
Statistické systémy a ukazatele výsledků 
Částečně 
XX 
17% 
                                                      
8 PP bude splněna přijetím a schválením Akčního plánu Dopravních sektorových strategií II. Dokument byl MD 
dokončen a je konzultován s JASPERS. Poté bude zaslán na EK. V návaznosti na pozitivní hodnocení EK lze 
PP 7.1–7.3 považovat za splněné. 
9 PP 10.1 (stejně jako ostatní PP v oblasti vzdělávání) bude splněna přijetím strategických dokumentů pro oblast 
vzdělávání. Rámcový dokument přijat již byl – Strategie vzdělávací politiky do roku 2020. Termín dopracování 
jednotlivých dokumentů, kterými dojde k naplnění dané PP, je stanoven na polovinu roku 2015 (u PP 10.2 to je 
konec roku 2015). 
10  Rizikovost  je  dána  jednak  termínem  naplnění  kritérií,  tj.  u  řady  kritérií  je  splnění  očekáváno  až  v nejzazším 
termínu  stanoveném  nařízením  (31.  prosince  2016),  jednak  tím,  že  se  neplní  většina  kritéria  a  také  riziky 
spojenými se zákonem o státní službě. 
11 PP 11 bude naplněna realizací Implementačních plánu Strategického rámce rozvoje veřejné správy. Jednotlivé 
aktivity jsou naplánovány až do konce roku 2016, tj. k nejzazšímu termínu splnění dle nařízení EK. 

 

Dále  je  nutné  uvést,  že  došlo  k vývoji  v oblasti  Strategie  romské  integrace,  která  již  byla  vládou 
schválena,  a zároveň  byla  dokončena  novelizace  relevantních  předpisů  v oblasti  EIA.  V návaznosti 
na předložení  aktualizovaných  akčních  plánů  k těmto  předběžným  podmínkám  a  po  verifikaci 
ze strany  EK,  považujeme  za  reálné  změnit  naplňování  těchto  předběžných  podmínek,  včetně 
přehodnocení rizikovosti těchto oblastí. 
PODROBNÝ POPIS NAPLŇOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK 
Veřejné zakázky – O4 (gestor: ministerstvo pro místní rozvoj) 
  EK  nad  rámec  požadavků  a  kritérií  této  předběžné  podmínky  vznesla  požadavek  na  zavedení 
centrálního  registru  smluv  (CRS).  EK požadovala  zavedení  CRS  včetně  neplatnosti  smluv 
v případě  jejich  neuveřejnění  v CRS,  přičemž  tento  požadavek  měl  být  zapracován  
do  Akčního  plánu  k předběžné  podmínce  Veřejné  zakázky.  ČR  tento  požadavek  odmítá,  a  to 
zejména s ohledem na irelevanci ve vztahu k předběžným podmínkám. 
  Diskuse s EK nad touto problematikou proběhla rovněž na jednání dne 19. února 2015, o čemž 
MMR-NOK informoval v rámci materiálu projednaném na jednání V-VEU dne 23. února 2015.  
  V návaznosti na jednání s EK MMR odeslalo dne 26. února 2015 reakci na EK, kde se zejména 
zaměřilo  na  rozvedení  argumentace  v souvislosti  s požadavkem  na  zavedení  CRS  a  kde 
opětovně  zaslal  stanovisko  Úřadu  vlády  ČR,  ministerstva  vnitra  a  MMR,  které  vyjadřuje  ochotu 
pokračovat v pracích na zavedení tohoto registru, zároveň však neshledává vazbu na předběžné 
podmínky vzhledem k neexistenci takovéto povinnosti v zadávacích směrnicích, které tvoří základ 
této  předběžné  podmínky.  Analogická  situace  je  identifikována  i  v souvislosti  se  zákazem 
obchodování s korporacemi s nejasnou vlastnickou strukturou. 
  MMR  v této  souvislosti  zároveň  požádalo,  aby  tyto  připomínky  byly  řešeny  a  odpovědi  byly 
zaslány z vyšší než pracovní úrovně do středy 4. března 2015. 
Veřejná podpora - O5 (gestor: ministerstvo pro místní rozvoj) 
  V návaznosti  na  připomínky  EK  došlo  k dalšímu  rozpracování  této  oblasti,  a  to  zejména  
na  úrovni  programů,  což  potvrzují  proběhnuvší  jednání  gestora  oblasti  veřejné  podpory 
se zástupci řídicích orgánů.  
EIA - O6 (gestor: ministerstvo životního prostředí) 
  Návrh  ve  znění  pozměňovacích  návrhů  byl  v  Poslanecké  sněmovně  Parlamentu  ČR  (PSP) 
projednán a schválen dne 10. února 2015. Poté byla schválená novela předložena prezidentu ČR 
k podpisu.  Prezident  ČR  novelu  zákona  EIA  podepsal  dne  24.  února  2015,  ta  bude  ve  Sbírce 
zákonů  publikována  na  počátku  března  2015  a  účinnosti  tak  nabude  1.  dubna  2015.  Generální 
ředitelství pro  životní prostřední (DG  ENVI) bude  o tomto postupu  neprodleně informována.  EK 
byla  s tímto  postupem  seznámena  dne  19.  února  2015  na společném  jednání,  zároveň 
upozornila, že novelu po podpisu prezidentem ČR ještě prověří.   
  Původně  se  počítalo  s kompletním  schválením  novely  v listopadu  2014  a  účinností  k 1. lednu 
2015,  ale tento  termín  se  nepodařilo  dodržet.  EK  v dopisu ze  dne  26.  ledna  2015  reagovala 
na informace,  které jí  ČR  poskytla  ve  věci  novelizace  zákona  o  posuzování  vlivů  na životní 
prostředí  a souvisejících  zákonů.  Eurokomisař  Karmenu  Vella  vyjádřil  spokojenost 
s realizovaným  řešením,  nicméně  vzhledem  k časovému  posunu  (viz  předchozí  bod)  nabytí 
účinnosti  novely  avizoval  možné  uplatnění  institutu  significant  prejudice.  Řídicí  orgány 
příslušných  programů  byly  o  riziku  uplatnění  significant  prejudice  informovány  standardním 
varovným  dopisem  EK  (tzv.  warning  letter),  který  EK  odeslala  dne  13. února  2015.  ČR  tento 
warning letter obdržela dne 18. února 2015.  
Inteligentní specializace – T 1.1 (gestor: od 8. 12. 2014 Úřad vlády) 
  Usnesením  vlády  č.  1028  ze  dne  8.  prosince  2014  bylo  Úřadu  vlády  (místopředsedovi  vlády  
pro  vědu,  výzkum  a  inovace)  uloženo  převzetí  řízení  Národní  výzkumné  a  inovační  strategie 
pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3 strategie). 

 

  Na  základě  připomínek  EK  k dokumentu  je  dopracováván  návrh  monitorovacích  indikátorů 
Národní RIS3 strategie a metodika monitorování o popis role krajských subjektů při monitorování 
intervencí  RIS3,  které  jsou  relevantní  pro  splnění  dané  PP,  bude  také  nezbytné  provést  revizi 
zdrojů veřejných rozpočtů na podporu výzkumu, vývoje a inovací (národních i krajských) tak, aby 
bylo  možno  diferencovat  zdroje  určené  na  implementaci  RIS3  a zdroje  ostatní.  K naplnění  výše 
uvedených  PP  dojde  dle  předpokladu  gestora  v září  2015,  Implementační  plán  RIS3  bude 
k dispozici v červnu 2015. 
Digitální Česko, Sítě nové generace – T 2.1–2.2 (gestor: ministerstvo průmyslu a obchodu) 
  EK  byly  v rámci  formálních  připomínek  poskytnuty  požadované  informace  ke struktuře 
strategických  dokumentů,  které  jsou  předmětem  naplňování  předběžné  podmínky,  a  také  jejich 
stručné obsahové zaměření (jedná se o DigiČesko 2, Strategický rámec rozvoje veřejné správy 
České  republiky  pro  období  2014–2020,  Strategie  digitální  gramotnosti  ČR  na  období  2015 
až 2020).  Dle  gestora  předběžné  podmínky  2.1  nyní  zbývá  pro  naplnění  předběžné  podmínky 
dopracovat Strategii digitální gramotnosti ČR. 
  Ke  splnění  předběžné  podmínky  2.2  dojde  schválením  Národního  plánu  rozvoje  sítí  nové 
generace (NP NGN), u něhož byla k dílčí verzi ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v prosinci 
2014  vyhlášena  veřejná  konzultace.  Došlé připomínky  se  nyní  vyhodnocují  a  budou  zohledněny 
v dokumentu.  Na  základě  převodu  odpovědnosti  za zpracování  dokumentu  na  MPO  (původně 
v gesci  Českého  telekomunikačního  úřadu)  byl  posunut  i termín  finalizace  NP  NGN  na  červen 
2015. 
Oblast malého a středního podnikání – T 3.1 (gestor: ministerstvo spravedlnosti) 
  Nové  legislativně-technické  řešení  vyvolalo  již  čtvrtou  změnu  Akčního  plánu  k předběžné 
podmínce  3.1  a 8.2  (dále  „akční  plán“).  V upraveném  akčním  plánu  je  uvedeno,  že  podmínky 
pro osvobození  od soudního  poplatku  jsou  následující:  1)  žadatel  splní  tzv.  základní 
náležitosti zakladatelského  právního  jednání,  které  jsou  uvedeny  v  občanském  zákoníku 
a v zákoně  o  obchodních  korporacích,  2)  vkladová  povinnost  je  splacena  v penězích  a  3)  zápis 
do  veřejného  rejstříku  provedl  notář.  Tímto  bude  docíleno  toho,  že  náklady  na  založení  takové 
společnosti  s ručením  omezeným  se  budou  pohybovat  v limitech  nastavených  ze  strany  EK. 
Harmonogram  plnění  předběžné  podmínky  bude  dodržen,  předpokládá  se,  že  zákon  nabude 
účinnosti v říjnu 2015, což však nicméně znamená další několika měsíční posun.  
Energetická účinnost – T 4.1 (gestor: ministerstvo průmyslu a obchodu) 
  ČR zapracovala minimální požadavky na energetickou náročnost budov do zákona č. 406/2000 
Sb.,  o hospodaření  energií,  který  měl  nabýt  účinnost  v  květnu  2015.  Došlo  však  v rámci 
projednávání v PSP i k dalšímu posunu termínu účinnosti zákona, a to na červenec 2015. 
  Dále byla připravena novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy  v energetických odvětvích  a o  změně některých  zákonů (energetický  zákon), která bude 
účinná v červenci 2015. 
  U  obou  těchto  zákonů,  které  mimo  jiné  reflektují  požadavky  předběžné  podmínky  a  mají  zhojit 
i nedostatky  vytýkané  v rámci  infringementových  řízení,  došlo  k posunu  termínů,  což 
pochopitelně zvyšuje míru rizika. 
Řízení a prevence rizik – T 5.1  
(gestor: ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství) 
  Součástí  naplňování  předběžné  podmínky  je  Strategie  přizpůsobení  se  změně  klimatu 
v podmínkách  ČR  (Adaptační  strategie).  Strategie  bude  předložena  ke  schválení  po  posouzení 
procesem SEA v září 2015. 
  Součástí  předběžné podmínky jsou i další dokumenty a podklad,  a to např. Plány  pro  zvládání 
povodňových rizik, Plány povodí, Koncepce environmentální bezpečnosti 2015–2020 s výhledem 
do  roku  2030,  Zpracování  studie  dopadů,  zranitelnosti  a  zdrojů  rizik  souvisejících  se  změnou 

 

klimatu  pro nejohroženější  sektory  a  Definování  kritérií  pro  stanovování  investičních  priorit 
v závislosti na riziku – strategie a podklady by měly být k dispozici do konce roku 2015. 
Regulace vodohospodářského trhu – T 6.1  
(gestor: ministerstvo životního prostředí a zemědělství, spolugestor: ministerstvo financí) 
  V současné době probíhá diskuse mezi MMR a ministerstvem životního prostředí (MŽP) o úpravě 
akčního plánu v souvislosti s tímto tématem tak, aby bylo možné kritérium s touto problematikou 
související uzavřít jako splněné, či minimálně se pokusit tento krok s EK dojednat. 
  Dále  MMR-NOK  upozorňuje  na  skutečnost,  že  EK  průběžně  vznáší  připomínky  k problematice 
tzv. incentive pricing and adequate water contribution, která přímo souvisí s poplatkovou politikou 
ČR. Předpokládáme, že tato problematika bude předmětem dalšího vyjednávání s EK. 
Odpady – T 6.2 (gestor: ministerstvo životního prostředí) 
  EK kritizuje naplňování předběžné podmínky resp. kritéria k Plánu odpadového hospodářství ČR 
(POH) a opětovného použití recyklace odpadů. Připomínky se týkají přístupu ČR k výstavbě další 
kapacity  odpadů  ve  vazbě  na  energetiku  a  také  nejasný  vztah  mezi  Plánem  odpadového 
hospodářství ČR a regionálními plány odpadového hospodářství.  
  ČR  se  doposud  nepodařilo  doposud  nalézt  řešení  pro   využívání  pouze  jednoho  zdroje  dat 
pro oblast odpadů. 
Doprava – T 7.1–7.3 (gestor: ministerstvo dopravy) 
  K naplnění předběžných podmínek 7.1–7.3: Ministerstvo dopravy (MD) aktuálně připravuje Akční 
plán k Dopravním sektorovým strategiím, 2. fáze, za asistence JASPERS.  
  Akční plán je v tuto chvíli dokončen a je konzultován s JASPERS. Poté bude Akční plán zaslán 
na EK, to se předpokládá na začátku března 2015.  
Zaměstnanost – T 8.1, 8.3–8.5, 8.6 (gestor: ministerstvo práce a sociálních věcí) 
  Strategie  politiky  zaměstnanosti  byla  vládou  schválena,  stejně  tak  i  jeden  z jejích 
implementačních plánů - Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce.  
  EK v rámci formálního vyjednávání k OP Zaměstnanost požádala o doplnění zejména k PP 8.1 
(znevýhodněné  skupiny  obyvatel).  Po  doplnění  a  dovysvětlení  ze  strany  ministerstva  práce 
a sociálních  věcí  (MPSV)  jsou  ze  strany  EK  PP  8.1,  8.3  a 8.6  považovány  za  dostatečně 
vysvětlené. EK zároveň upozornila, že bude situaci sledovat v rámci Evropského semestru.  
  V rámci  předběžné  podmínky  8.5  bude  například  nutné  zavést  systém  vyhodnocování 
a předvídání kvalifikačních potřeb (termín splnění je gestorem stanoven na říjen 2015). 
Začleňování Romů – T 9.2 (gestor: Úřad vlády ČR) 
  Strategie  romské  integrace  do  roku  2020  byla  dne  23.  února  2015  vládou  ČR  projednána 
a následně schválena.  
  MMR  aktuálně  vyzvalo  Úřad  vlády  ČR  k revizi  stavu  a  obsahu  naplňování  v návaznosti 
na schválení materiálu vládou. Nicméně vzhledem k důrazu, který na tuto oblast klade EK, nelze 
schválení vládou považovat za automatické splnění předběžné podmínky, ale bude nutné si tento 
krok nechat verifikovat ze strany EK, byť ta byla o přípravě dokumentu a obsahu jeho „meziverzí“ 
informována. 
Zdraví – T 9.3 (gestor: ministerstvo zdravotnictví) 
  EK  ve  svých  připomínkách  k programům  poptávala  další  informace  a  upřesnění  způsobu 
naplňování.  Rozpracované  informace  byly  v rámci  formálního  dialogu  s EK  komunikovány 
a předloženy  revidované  texty  (vč.  průběžných  výstupů  z přípravy  akčních  plánů).  Po doplnění 
dané  předběžné  podmínky  není  EK  zcela  komfortní  s termínem  dokončení  akčních  plánů 
a doporučuje  ČR,  aby  bylo  dopracování  urychleno.  U  této  předběžné  podmínky  nevyloučila 
konstatování  significant  prejudice,  což  by  znamenalo  pozastavení  plateb  na  příslušnou  část 
relevantních programů. 
10 
 

Vzdělávání – T 10.1–10.4 (gestor: ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 
  V únoru  2015  byl  do  meziresortního  připomínkového  řízení  předložen  Dlouhodobý  záměr 
vzdělávání  a rozvoje  vzdělávací  soustavy  v  ČR  na  období  2015–2020,  aktuálně  probíhá 
vypořádání  připomínek.  Výsledek  meziresortního  vypořádání  v podobě  revidované  verze 
Dlouhodobého  záměru  lze  očekávat  v průběhu  března  2015,  čímž  dojde  k naplnění  některých 
požadavků obsažených v rámci kritérií předběžných podmínek 10.1–10.3 (nikoli však ke splnění 
kritérií jako celku). 
Veřejná správa / strategie – T 11.1 (gestor: ministerstvo vnitra) 
  V  návaznosti  na  připomínky  EK  a  diskusi  v  rámci  formálního  vyjednávání,  bylo  naplňování 
předběžné  podmínky  upraveno,  stejně  tak  i  příslušné  části  dotčených  programů,  akční  plán 
i hodnotící tabulky. Termín u některých nesplněných kritérií je stanoven na konec roku 2016, což 
je  nejzazší  termín  splnění  předběžných  podmínek  podle nařízení.  Naplňování  této  PP  je  tudíž 
značně rizikové a bude muset být pečlivě monitorováno. 
Služební zákon – T 11  
(gestor:  sekce  náměstka  pro  státní  službu,  problematika  odměňování  gestor:  ministerstvo  práce 
a sociálních věcí a ministerstvo financí) 
  Zprostředkující  subjekty:  vláda  řešila  problematiku  zprostředkujících  subjektů  v  souvislosti 
s   jejich  nepodřazením  pod  služební  zákon  na  svém  jednání  dne  23.  února  2015.  Na  tomto 
jednání byly přijaty následující závěry: 
o  CzechInvest:  MPO  přistoupí  k  vyčlenění  divize  strukturálních  fondů  CzechInvestu 
do   samostatné  nové  příspěvkové  organizace  v  podřízenosti  MPO,  která  bude  plnit  roli 
zprostředkujícího  subjektu  pro  OP  PIK.  Aby  tato  nová  organizace  mohla  být  podřazena 
pod  režim služebního zákona, bude muset být zřízena zákonem s deklarací jejího vztahu 
na služební zákon, jak vyžaduje § 4 odst. 2 služebního zákona. MPO přistoupí k takovým 
krokům, aby zajistilo vznik nového zprostředkujícího subjektu do konce roku 2015. 
o  Technologická agentura ČR (TA ČR): Úřad vlády ČR (místopředseda vlády pro výzkum, 
vývoj  a inovace),  ani  MŠMT  nevidí  vzhledem  k požadavkům  EK  možnost  zapojit  TA  ČR 
do implementace  OP  VVV  jako  zprostředkující  subjekt.  Realizace  ani  čerpání  finančních 
prostředků  z  OP  VVV  nebudou  touto  skutečností  ohroženy.  Na  základě  Memoranda 
o spolupráci  mezi MŠMT  a  TA  ČR,  které  bylo  uzavřeno  dne  13.  ledna  2015,  je  počítáno 
s aktivní  účastí  TA  ČR  při  věcné  přípravě  a  konzultaci  výzev  v  dotčených  oblastech 
Memoranda a účast v Monitorovacím výboru OP VVV.  
  Dále byl na  základě spolupráce relevantních resortů  připraven tzv. Conform letter jednoznačně 
deklarující  připravenost  ČR  k naplnění  veškerých  předdefinovaných  závazků.  EK  potvrdila  dne 
26. února 2015 závazky vyplývající z tohoto dopisu. 
 
11 
 

4. Další oblasti v rámci přípravy 2014–2020 
Jednotné metodické prostředí 
Aktualizovaný  Metodický  pokyn  k oblasti  publicity  a  informovanosti  byl  vydán  8.  ledna  2015, 
s účinností od 1. února 2015. Nadále probíhá aktualizace metodického pokynu k oblasti monitorování 
a Metodického pokynu k využití integrovaných přístupů v programovém období 2014–2020. Technická 
aktualizace  vzorů  jednacího  řádu  a  statutu  monitorovacího  výboru,  které  jsou  součástí  Metodického 
pokynu pro přípravu řídící dokumentace v programovém období 2014–2020, v souladu s technickým 
nastavením  v monitorovacím  systému  pro  programové  období  2014–2020  (MS2014+),  bude 
ukončena  v prvním  čtvrtletí  2015.  Aktualizace  Metodického  pokynu  procesů  řízení  a monitorování 
v MS2014+ bude ukončena do poloviny roku 2015. 
V prvním  čtvrtletí  roku  2015  bude  vydána  zastřešující  Metodika  řízení  programů,  která  bude 
zahrnovat  všechny  dosud  vydané  metodické  pokyny  a  doporučení  v gesci  MMR  a  MF.  V prvním 
čtvrtletí  roku  2015  bude  také  předloženo  vládě  pro  informaci  Metodické  doporučení  pro  oblast 
veřejné podpory
, do poloviny roku 2015 pak Metodický pokyn k certifikaci. 
Evaluační plán Dohody o partnerství 
V souladu  s čl.  54  a  56  obecného  nařízení  byl  vypracován  návrh  Evaluačního  plánu  Dohody 
o partnerství (EP DoP), který je rámcovým plánem pro organizaci evaluační činnosti na úrovni Dohody 
o partnerství, jehož plnění bude zajišťovat Evaluační jednotka NOK ve spolupráci s dalšími subjekty. 
EP DoP byl připraven tak, aby byl zároveň nástrojem pro koordinaci evaluační činnosti řídicích orgánů 
programů, a to především s ohledem na nutnost včas a řádně připravit  zprávu o pokroku (dle čl. 52 
obecného nařízení předkládanou EK v letech 2017 a 2019). 
Návrh  EP  DoP  byl  předložen  k vyjádření  ex-ante  evaluátorovi  DoP,  řídicím  orgánům  a  rovněž 
zástupcům  odborné  sféry  (konkrétně  zástupcům  České  evaluační  společnosti).  K neformálnímu 
posouzení  byl  EP  DoP  předložen  také  evaluačním  jednotkám  EK  (DG  REGIO  a  DG  EMPL). 
Po připomínkovém  řízení  ze  strany  Rady  pro  ESI  fondy  na  pracovní  úrovni  byl  EP  DoP  předložen 
ke schválení.  Dne  16.  února  2015  byl  v proceduře  per  rollam  Evaluační  plán  Dohody 
o  partnerství schválen Radou pro ESI fondy na pracovní úrovni.
 
 
 
 
12 
 

Seznam zkratek 
ČR 
Česká republika 
ČSÚ 
Český statistický úřad 
DG EMPL 
Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začleňování 
DG ENVI 
Generální ředitelství pro životní prostředí 
DG ESTAT 
Generální ředitelství EUROSTAT 
DG REGIO 
Generální ředitelství pro regionální politiku 
EIA 
Hodnocení vlivu na životní prostředí (Environmental Impact 
Assessment) 
EK 
Evropská komise 
ENRF 
Evropský námořní a rybářský fond 
EP DoP 
Evaluační plán Dohody o partnerství 
ESI fondy 
Evropské strukturální a investiční fondy 
EU 
Evropská unie 
IROP 
Integrovaný regionální operační program 
MD 
Ministerstvo dopravy 
MF 
Ministerstvo financí 
MMR-NOK 
Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci 
MPO 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS2014+ 
Jednotný monitorovací systém pro programové období 2014–2020  
MSp 
Ministerstvo spravedlnosti 
MSP 
Malé a střední podniky 
MŠMT 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV 
Ministerstvo vnitra 
MZd 
Ministerstvo zdravotnictví 
MZe 
Ministerstvo zemědělství 
MŽP 
Ministerstvo životního prostředí 
NP NGN 
Národní plán rozvoje sítí nové generace 
OP 
Operační program 
OP D 
OP Doprava 
OP PIK 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP PPR 
OP Praha - pól růstu ČR 
OP R 
OP Rybářství 
OP TP 
OP Technická pomoc 
OP VVV 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OP Z  
OP Zaměstnanost 
OP ŽP 
OP Životní prostředí 
POH 
Plán odpadového hospodářství 
PP 
Předběžná podmínka 
PRV 
Program rozvoje venkova 
PSP 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
RIS3 
Strategie inteligentní specializace 
SEA 
Hodnocení vlivů na životní prostředí (Strategic Environment 
Assessment) 
SPZ 
Strategie politiky zaměstnanosti 
SR VS 
Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 
ÚOHS 
Úřad na ochranu hospodářské soutěže 
V-VEU 
Výbor pro EU na vládní úrovni 
 
13