Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zápis ze ZZMČ Praha 5 dne 16.5.2013'.
25. zasedání ZMČ Praha 5 
16. 5. 2013 
 
 
  

P.  Z e l e n ý : 
 
Dovolte,  abych  zahájil  25.  zasedání  ZMČ  Praha  5.  Prosím  vedoucího  odboru 
servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů zastupitelstva. 
 
P.  O t t o m a n s k ý : 
 
Na  25.  zasedání  ZMČ  Praha  5  je  přítomno  35  zastupitelů.  Omluveni  jsou  pan  Dr. 
Škaloud, paní Mgr. Atlasová, pan Ing. Dvořák, pan Knap, pan Dr. Klíma, pan Ing. Šorm a pan 
Ing. Frélich, později by měl přijít pan Bc. Herold. 
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Děkuji.  Přítomno  je  35  členů  zastupitelstva.  Žádám  členy  zastupitelstva,  aby  svůj  i 
dočasný  odchod  během  zasedání  hlásili  pracovnicím  organizačního  oddělení  odboru 
servisních služeb. Při odchodu je důležité vypínat hlasovací zařízení. Své mobily si, prosím, 
dejte na tichý chod.  
 
Upozorňuji, že zasedání zastupitelstva je na internetu vysíláno přímým přenosem. 
 
První  bodem  jednání  je  schválení  zápisu  24.  zasedání  ZMČ  Praha  5.  Hlásí  se  někdo 
s připomínkou ke schválení zápisu? Nevidím.  
 
Prosím,  aby  návrhový  výbor  navrhl  usnesení,  že  konstatuje,  že  zápis  z posledního 
zasedání byl schválen a podepsán zvolenými ověřovateli bez připomínek. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o návrhu usnesení 25/1: ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 24. zasedání ZMČ 
Praha 5. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato.  
 
Dalším  bodem  je  volba  ověřovatelů  dnešního  zasedání.  Prosím  předsedy  politických 
klubů při ZMČ, aby navrhli své zástupce. 
 
(Za klub Uzdravme naši politiku Patrik Havlíček, za klub ČSSD Mgr. Adam Holub, za 
klub  ODS  Vojtěch  Zapletal,  za  klub  Věcí  veřejných  Marie  Hakenová,  za  klub  KSČM  paní 
Peterková, za klub TOP 09 Roman Sedlák, za klub Strany zelených Ondřej Velek.) 
 
Konstatuji,  že  byli  navrženi  tito  zastupitelé:  kolega  Havlíček,  Holub,  Zapletal, 
kolegyně Hakenová, kolegyně Peterková, kolega Sedlák a Velek.  
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
ZMČ  Praha  5  schvaluje  ověřovatele  zápisu  z 25.  zasedání  ZMČ  Praha  5  ve  složení: 
Havlíček, Holub, Zapletal, Hakenová, Peterková, Sedlák a Velek.  
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  bodem  je  schválení  programu  25.  zasedání  ZMČ  Praha  5.  Máte  před  sebou 
předložen  návrh,  který  obsahuje  39  materiálů,  které  přišly,  a  informaci  z výborů,  informaci 
z radnice a interpelace. Mimo zde předložený program přišlo 7 materiálů na stůl se žádostí o 

 

zařazení  do  programu  dnešního  zasedání.  Prosím  návrhovou  komisi,  aby  o  nich  hlasovala 
individuálně. 
 
Jedná se o navrhovaný bod 40 kontrola plnění usnesení, 41 zpráva o činnosti rady, 42 
přidělení finančních prostředků v oblasti podpory a rozvoje podnikání, 43 návrh na schválení 
vybraných grantů v oblasti podpora a rozvoj podnikání (pozn. stenografa: zřejmě omyl, podle 
programu jde o granty v oblasti Místo pro život a ekologické programy), 44 prohlášení nulové 
tolerance,  45  odstoupení  od  smlouvy  v lokalitě  Na  Pláni,  46  rozvoj  školního  areálu  Pod 
Žvahovem.  
 
Zároveň  jsem  byl  požádán,  aby  byly  předřazeny  body  25/31  a  32,  což  jsou  zprávy 
Policie a Městské policie, kde budou přizváni zástupci těchto organizací. 
 
Mimo těchto dvou bodů bude u zprávy o závěrečném účtu, který je předkládán jako 3. 
bod, přizván auditor, aby vám poskytl kompletní informaci.  
 
Jsou další návrhy na rozšíření dnešního programu či stažení některých  bodů? Nejsou. 
Dovoluji  si  požádat  návrhový  výbor,  aby  dal  hlasovat  o  jednotlivých  bodech,  které  byly 
navrženy do dnešního programu jako body na stůl. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  zařazení  bodu  40  kontrola  plnění  usnesení  ZMČ  Praha  5  do  programu 
dnešního jednání zastupitelstva. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Bod  40  bude 
přiřazen do programu. 
 
Dalším bodem je 41. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 41 na program dnešního zastupitelstva – zpráva o činnosti 
rady MČ Praha 5 za II. pololetí 2012. 
 
P.  Z e  l e  n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo přijato, bod 
41 bude přiražen k programu 
 
Dalším bodem je 42. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 42 na dnešní zasedání zastupitelstva – přidělení finančních 
prostředků v oblasti Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5 na r. 2013. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato, bod 42 bude doplněn do programu. 
 
Bod číslo 43 – dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 43 na dnešní zasedání zastupitelstva – návrh na schválení  
vybraných grantů v oblast i Místo pro život a ekologické programy pro r. 2013. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 

 

 
Bod  44  prohlášení  nulové  tolerance.  Dovoluji  si  upozornit,  že  toto  je  v působnosti 
rady. Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  zařazení  bodu  číslo  44  na  zasedání  dnešního  zastupitelstva  –  prohlášení 
nulové tolerance hazardu na MČ Praha 5. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 8, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 27. Usnesení nebylo přijato, 
bod 44 nebude zařazen do programu. 
 
Bod 45 odstoupení MČ od smlouvy v lokalitě  Na Pláni. Na zasedání 20. června rada 
předloží komplexní materiál pro všechny zastupitele. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  zařazení  bodu  45  na  zasedání  dnešního  zastupitelstva  –  odstoupení  MČ 
Praha  5  od  smluv  umožňujících  v lokalitě  Na  Pláni  Malvazinky  výstavbu  viladomů  firmou 
Geosan Sigma a. s.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  tímto  hlasovat.  Pro  8,  proti  0,  zdrželo  se  0,  nehlasovalo  27.  Materiál 
nebude zařazen do programu.  
 
Posledním  materiálem  je  rozvoj  školního  areálu  Pod  Žvahovem.  Prosím  návrhový 
výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  zařazení  bodu  46  na  zasedání  dnešního  zastupitelstva  –  rozvoj  školního 
areálu Pod Žvahovem, dohoda s TCP, obnovení tříd základní školy, dlouhodobý plán rozvoje. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 6, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 25. Bod nebyl přijat.  
 
V tomto okamžiku prosím návrhový výbor, aby nechal hlasovat o celkovém programu, 
který bude rozšířen o body 40 – 43. 
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto  chvíli  hlasujeme  o  předloženém  návrhu  programu  25.  zasedání  ZMČ  Praha  5 
v bodech 1 – 43. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Omlouvám se – včetně předřazených bodů 31 a 32. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Ano, včetně předřazených bodů.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasoval  0.  Program  byl 
schválen. 
 
Prvním  bodem  dnešního  programu  je  zpráva  o  činnosti  Městské  policie  Praha  5  na 
území MČ Praha 5 za r. 2012. Než dám slovo panu předkladateli, poprosím návrhový výbor a 
kolegy  zastupitele,  aby  umožnili  vystoupit  panu  Mgr.  Zdeňku  Hejnovi,  řediteli  Městské 

 

policie  zde  na  Praze  5.  Prosím  kolegy  zastupitele  o  technické  hlasování,  aby  umožnili 
vystoupit panu řediteli na dnešním zasedání ZMČ. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o umožnění vystoupení pana ředitele Městské policie. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato, pan ředitel Městské policie na Praze 5  bude moci vystoupit  v rámci úvodního slova. 
 
Předávám slovo panu předkladateli a prosím ho o úvodní slovo. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Vážené  kolegyně  a  kolegové,  máte  před  sebou  zprávu  Městské  policie  Prahy  5  o  její 
činnosti  v minulém  roce.  Zprávu  přišel  přednést  ředitel  Městské  policie  pan  Mgr.  Zdeněk 
Hejna. Po přednesení zprávy je k dispozici k vašim dotazům.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Prosím pana Mgr. Hejnu. 
 
P.  H e j n a : 
 
Vážení  zastupitelé  MČ  Praha  5,  v loňském  roce  na  Obvodním  ředitelství  Městské 
policie  Praha  5  pracovalo  109  strážníků.  Naplněnost  tabulkových  míst  se  v průběhu  roku 
pohybovala okolo 95 %.  
 
Strážníci  obvodního  ředitelství  v uplynulém  roce  odhalili  70666  přestupků.  Celkově 
strážníci řešili o 10562 přestupků méně než v r. 2011. 
 
 V blokovém řízení strážníci řešili 11488 přestupků v úhrnné výši 3755500 Kč.  
 
27812  přestupků  převážně  dopravních  řešili  strážníci  domluvou  a  2679  oznámením 
přestupků příslušnému správnímu orgánu.  
 
 Ve  34065  případech  strážníci  vyzvali  osobu  k podání  vysvětlení  na  přestupkovém 
oddělení Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5.  
 
Na úseku veřejného pořádku jsou nejvíce problematickými lokalitami okolí železniční 
stanice  Praha-Smíchov,  Anděl,  okolí  autobusového  nádraží  Na  Knížecí,  Štefánikova  ulice  a 
nám. 14. října. Charakter těchto lokalit vyžaduje nepřetržitou přítomnost strážníků.  
 
Nejčastěji  řešenou  problematikou  veřejného  pořádku  v centrální  části  Smíchova  je 
problematika  osob,  které  jsou  neschopné  nebo  neochotné  respektovat  základní  sociální 
normy.  Tyto  osoby  jsou  v převážné  míře  osobami  bez  domova  nebo  osobami  drogově 
závislými. V místech svého soustřeďování tyto osoby téměř vždy páchají přestupky a drobnou 
trestnou  činnost,  kterou  si  opatřují  prostředky  k obživě  a  především  pak  k nákupu 
alkoholických nápojů a cigaret. 
 
 Negativní  reakci  okolí  vyvolávají  v případech,  kdy  se  nedopouštějí  žádného 
protiprávního jednání, a to problematizuje realizaci zákroků, jejichž provedení si občané často 
dožadují. Odmítnutí takové žádosti, která není podložena zákonným důvodem, bývá ze strany 
občanů vnímáno jako neochota nebo neschopnost strážníků. Velkým problémem při zákrocích 
vůči těmto osobám je téměř nulová vymahatelnost práva. 
 
 Trvalou pozornost strážníci věnují problematice kontrol majitelů psů. V r. 2012 bylo 
provedeno  celkem  95  kontrol,  v 16  případech  bylo  řešeno  znečištění  veřejného  prostranství 
exkrementy,  v 19  případech  volné  pobíhání  psů  a  v jednom  případě  strážníci  zjistili 
neoznačení psa evidenčním čipem.  
 
Významnou součástí práce strážníků na úseku veřejného pořádku je vyhledávání vraků 
vozidel.  V uplynulém roce strážníci odhalili 686 vraků. 

 

 
K  ochraně  dětí  před  zraněním  a  ohrožením  infekčními  chorobami  provádí  strážníci 
v průběhu  celého  roku  sběr  injekčních  stříkaček.  Během  roku  tak  strážníci  odstranili 
z nejrůznějších míst Prahy 5 celkem 223 stříkaček a 221 použitých jehel. 
 
Přestože  se  nám  v uplynulém  roce  na  základě  upozornění  občanů  podařilo  odhalit 
případy  poškozování  fasád  domů  sprejery  a  vylepovači  plakátů,  i  nadále  zůstává  tato  oblast 
velkým  problémem,  který  se  nám  nedaří  zcela  řešit.  Velmi  si  v této  souvislosti  vážíme 
spolupráce občanů a jejich upozornění.  
 
Již  tradičně  strážníci  zabezpečují  v rámci  své  činnosti  nebezpečné  přechody  u 
základních  škol.  V odpoledních  hodinách  v r.  2012  pokračoval  projekt  nazvaný  Školní 
policie,  jehož  podstata  spočívá  ve  zvýšeném  dohledu  Městské  policie  v okolí  vybraných 
školských  zařízení  a  je  zaměřen  na  zvýšení  ochrany  dětí  a  školní  mládeže  před  negativními 
vlivy,  které  ohrožují  školáky  v odpolední  době,  kdy  nejsou  pod    bezprostředním  dozorem 
pedagogických  pracovníků,  ani  rodičů.  Tento  dohled  je  především  prováděn  v okolí 
základních škol  Grafická, Plzeňská, na  Zlíchově a Barrandov.  
 
Na  podzim  r.  2012  byli  strážníci    obvodního  ředitelství  zapojeni  do  kontrolních  akcí 
zaměřených na dodržování zákazu prodeje alkoholu v rámci  prohibičních opatření, která byla 
vyhlášena v souvislosti s úmrtími v metylalkoholové aféře.  
 
V závěru  roku  strážníci  prováděli  kontroly  užívání  zábavné  pyrotechniky  a  ve 
spolupráci  s Českou  obchodní  inspekcí  i  kontroly  oprávněnosti  prodeje  pyrotechnických 
předmětů. 
 
V oblasti  dopravy  se  strážníci  v r.  2012  zaměřili  především  na  nejzávažnější 
přestupky.  Strážníci  se  při  řešení  dopravy  v klidu  zaměřovali  především  na  stání  vozidel  na 
chodníku,  na  parkovištích  pro  invalidy,  stání  v křižovatkách  a  stání  v místech,  kde  vozidla 
tvořila  překážku  silničního  provozu.  Pro  odstraňování  vozidel  tvořících  překážku  silničního 
provozu disponuje obvodní ředitelstvím denně jedním odtahovým  vozidlem. 
 
Situace s parkováním je komplikovaná v celé Praze a z pohledu strážníků k ní lze říci 
jediné: nikdy se  nezavděčíme. Jednou se zlobí řidič, kterého jsme řešili za přestupek, jindy se 
zlobí člověk, podle kterého se nesprávnému parkování věnujeme nedostatečně. Jinými slovy – 
podle jedněch se tím zabýváme až moc, podle druhých málo. Záleží ovšem na úhlu pohledu.  
 
Strážníci  v loňském  roce  prováděli  měření  rychlosti,  při  kterých  zjistili  v 560 
případech překročení dovolené rychlosti o méně než 20 km/hod., ve 108 případech překročení 
dovolené  rychlosti  o  20  –  39  km/hod.  a    v jednom  vozidlo  jelo  rychlostí  o  40  km  vyšší  než 
povolenou.  
 
Významnou  součást  práce  Městské  policie  tvoří  dohled  nad    bezpečností  chodců  na 
přechodech  u  základních  škol.  V průběhu  školního  roku  dozorují  strážníci  bezpečnost  dětí 
v průměru  u  12  základních  škol.  Činnost    na  přechodech  u  základních  škol  je  pravidelně 
posilována na začátku a ke konci školního roku.   
 
V loňském roce strážníci provedli lustraci 18864 vozidel, mezi kterými bylo nalezeno 
15  vozidel  odcizených  a  12  vozidel  s odcizenými  registračními  značkami.  Zároveň  strážníci 
provedli  kontrolu  totožnosti  u  60119  osob,  16  těchto  osob  bylo  hledaných  policií.  Při  své 
činnosti  strážníci  ve  30 případech  zajišťovali  místo  trestného  činu  a    v souvislosti  s trestnou 
činností zadrželi a předali Policii ČR 18 osob.  
 
V průběhu  loňského  roku  se  Obvodní  ředitelství  Praha  5  podílelo  nebo  samo 
organizovalo řadu bezpečnostních akcí, které vyplývaly z aktuální bezpečnostní situace, ať to 
byl  Pražský  maratón,  Královský  průvod,  nebo  měli  za  cíl  výrazným  způsobem  zlepšit  pocit 
bezpečí, což byly kontroly závadových osob, kontroly nalévání alkoholu mladistvým. 
 
Významným  způsobem  jsme  posilovali  výkon  služby  v období  velikonočních  a 
svatodušních svátků v okolí hřbitovů a v předvánočním období i v okolí nákupních center a na 
pěší zóně.  

 

 
Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5 má na starosti 70 objektů napojených na 
pult  centrální  ochrany.    Během  roku  bylo  provedeno  celkem  496  výjezdů,  v jednom  případě 
došlo  k pokusu  o  proniknutí  do  objektu,  ostatní  výjezdy  byly  zapříčiněny  nesprávnou 
manipulací a technickými závadami.  
 
Významnou měrou se navyšuje počet volání občanů na tísňovou linku 156 a přímo na 
služebny  Městské  policie.  Obvodní  ředitelství  Praha  5  eviduje  v loňském  roce  13934  volání 
na linku 156. Občané nám neoznamují pouze přestupky a trestné činy, ale žádají nás o pomoc 
v nejrůznějších  složitých  životních  situacích.  Na  linku  156  v rámci  Obvodního  ředitelství 
Městské  policie  Praha  5  bylo  oznámeno  17  trestných  činů,  zjištěno  4900  přestupků  a  5162 
volání  bylo  oznámení  občanů  o  skutečnostech,  které  se  nevztahovaly  k přestupkovým,  ani 
k trestním oznámením. 3860 volání bylo vyhodnoceno jako negativní.  
 
Osvědčenou formou prevence kriminality a pomoci občanů se v letních měsících stalo 
mobilní stanoviště umístěné na pěší zóně. Na mobilním stanovišti slouží strážníci společně se 
studenty  středních  a  vysokých  škol,  kteří  jsou  schopni  poskytovat  informace  cizincům.  V r. 
2012  se  s prosbou  o  pomoc  na  toto  mobilní  stanoviště  obrátilo  celkem  4165  občanů,  z toho 
bylo 2159 cizinců.  
 
V rámci  prevence  kriminality  se  strážníci  obvodního  ředitelství  společně 
s celoměstským  úsekem  prevence  Městské  policie  podílí  na  přednáškách  pro  předškolní  i 
školní mládež a pro seniory.  
 
V r. 2012 obvodní ředitelství za vydatné pomoci městské části Praha 5 uskutečnilo již 
10. ročník turnaje v malé kopané mezi družstvy základních škol na Praze 5 a Praze 16. Tohoto 
ročníku se zúčastnilo 11 základních škol. 
 
 Tradiční formou prevence se pro naše obvodní ředitelství staly Dětské dny pořádané 
pro žáky základních škol, především před závěrem školního roku.  
 
V závěru  roku  se  s velkým  ohlasem  setkal  vzdělávací  cyklus  v oblasti  prevence 
kriminality organizovaný útvarem prevence pro seniory nazvaný Senior  akademie. Účastníci 
v něm získali praktické informace, jak významně přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně osob 
a majetku ve svém bezprostředním okolí.  
 
Závěrem  mi  dovolte  připomenout  velmi  dobrou  spolupráci  se  všemi  odbory  městské 
části. Pravidelně se zúčastňujeme zasedání bezpečnostní komise a dopravní komise. Velmi si 
vážíme  podpory  městské  části,  která  se  odráží  ve  kvalitním  vybavení  strážníků  a  v zájmu 
městské části o řešení  bezpečnostní problematiky. Díky vaší pomoci patří Obvodní ředitelství 
Praha 5 k těm lépe vybaveném obvodům v rámci celé Prahy. 
 
Zcela  na  závěr  mi  dovolte  poděkovat  za  velmi  dobrou  spolupráci  především  panu 
starostovi Ing. Miroslavu Zelenému a zástupci starosty Dr. Lachnitovi, se kterými operativně 
řešíme bezpečnostní problematiku městské části. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Chce pan předkladatel doplnit úvodní slovo? 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Doplnil  bych  ho  jen  v tom,  že  zastupitelé  mají  před  sebou  úplné  zprávy  jak  Městské 
policie,  tak  Policie  ČR.  Ostatní  zprávy  jsou  v plném  znění  zveřejněny  a  umístěny  na 
webových  stránkách  našeho  úřadu  KP65info  v sekci  dokumenty,  prevence  kriminality. 
Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Otevírám rozpravu. Kolega Martinec. 
 
 

 

P.  M a r t i n e c : 
 
Městská část věnovala v loňském roce Městské policii zhruba půl milionu. Mohl by se 
pan magistr vyjádřit k jejich využití? Děkuji. 
 
P.  H e j n a : 
 
Tyto  finanční  prostředky  byly  využity  především  pro  kvalitnější  technické  vybavení. 
Byly z toho zakoupeny dva terminály, které umožňují přímou volbu telefonních čísel, a dále 
PC vybavení IT technologie. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášenou do diskuse je paní Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Městská  policie  má  na  našem  území  tradičně  dobré  jméno  a  je  občany  hodnocena 
pozitivně. Chtěla bych poděkovat jménem občanů z okrsku č. 6, kde je okrskářka Zedníková, 
která má také velmi slušné hodnocení. Rozumí si se všemi věkovými kategoriemi na sídlišti. 
Má velký rajon, je to žena, která se tam vyzná a která rajon zvládá. Je to obdivuhodné, ale je 
to tak. Děkujeme. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o schválení materiálu 25/31 – zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na 
území MČ Praha 5 za r. 2012. ZMČ Praha 5 bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie 
Praha 5 na území MČ Praha 5 za r. 2012. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat  .  Pro  33,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 
za r. 2012.   
 
Než  dám  slovo  panu  předkladateli,  prosím,  abychom  přistoupili  k technickému  
hlasování,  abychom  umožnili  vystoupit  paní  dr.  Zdeňce  Brotánkové,  která  je    ředitelkou 
Policie ČR, obvodní ředitelství Praha II. Prosím návrhový výbor o toto technické hlasování. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o vystoupení paní ředitelky Policie ČR, obvodního ředitelství policie Praha 
II, plk. dr. Zdeňky  Brotánkové. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato,  paní  ředitelka  bude  moci  vystoupit.  V tomto  okamžiku  prosím  pana  předkladatele  o 
úvodní slovo. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Tato  druhá  zpráva  je  o  činnosti  Policie  ČR  na  území  MČ  Praha  5  za  r.  2012.  Tuto 
zprávu přednese paní dr. Zdeňka  Brotánková, ředitelka Ředitelství policie ČR II. Předávám jí 
slovo. 
 

 

P.  B r o t á n k o v á : 
 
Vážené  dámy  a  pánové,  v r.  2012  bylo  na  území  České  republiky  spácháno  304525 
trestných činů, což je o 12652 trestných činů méně než v r. 2011. Na území hl. m. Prahy bylo 
spácháno  v uvedeném  období  72342  trestných  činů,  což  je  o  1780  trestných  činů  méně  než 
v roce  předchozím.  Nápad  trestné  činnosti  v Praze  činí  23,75  %  z celkového  počtu 
spáchaných  trestných  činů  na  území  našeho  státu.    V teritoriu  Obvodního  ředitelství  policie 
Praha  II  bylo  v r.  2012  spácháno  1529  trestných  činů,  což  je  21,13  %  z celkového  nápadu 
v Praze a je to o 176 trestných činů méně než v r. 2011. 
 
V teritoriu  MČ  Praha  5  bylo  v r.  2012  zaregistrováno  6223  trestných  činů,  tj.  8,6  % 
trestných  činů  spáchaných  na  území  hl.  m.  Prahy.  Proti  předchozímu  r.  2011  se  nápad 
trestných  činů  snížil  o  482    případů.  V r.  2012  bylo  objasněno  celkem  1467  trestných  činů, 
což je 23,5 % objasněnosti. 
 
Nejvyšší  podíl  činí  v nápadu  trestných  činů  majetková  trestná  činnost,  která  tvoří 
74,5% z celkového nápadu, což je 4631  trestných činů. Oproti roku předchozímu se v r. 2012 
snížil počet majetkových trestných činů o 6,85 %. Poklesl počet případů  vloupání do bytů o 
39,78 %, krádeže vozidel poklesly o 13,75 %, stejně tak poklesl počet krádeží věcí z vozidel o 
14,5 0. Oproti tomu se zvýšil počet kapesních krádeží o 6,79 %, což je 44 případů.  
 
K poklesu nápadu došlo  i u jiné trestné činnosti. Počet případů násilné kriminality se 
snížil o 13 případů. V rámci této kriminality se však zvýšil počet loupeží o 5 případů, což je 
10,2 %, a zvýšil se i počet nejzávažnějšího trestného činu - trestného činu vraždy – o 400 %, 
což  jsou  4  případy.  Všechny  případy  tohoto  nejzávažnějšího  trestného  činu  –  vraždy  –  byly 
objasněny.  
 
K poklesu nápadu došlo i u mravnostní trestné činnosti o 10 případů, což je o více než 
27 %. 
 
Velká pozornost byla věnována v r. 2012 drogové kriminalitě. Oproti r. 2011 se snížil 
v obvodu  MČ  Praha  5  nápad  této  kriminality  o  57  případů,  což  je  snížení  o  57,5  %,  z toho 
bylo více než 76 % - 32 případů – objasněno.  
 
V boji  proti  drogové  kriminalitě  a  především  v boji  proti  drogám  za  volantem 
pomáhají testery Drugwipe.  V teritoriu MČ Praha 5 bylo v r. 2012 provedeno našimi útvary 
223  testů  u  řidičů  motorových  vozidel,  z toho  152  testů,  což  je  více  než  68  %,  bylo 
pozitivních  na  požití  drogy.  Statistika  použití  těchto  testerů  není  přesná,  protože  v teritoriu 
MČ  Praha  5  pracují  na  ulici  i  celopražské  útvary  –  konkrétně  pohotovostní  motorizovaná 
jednotka,  které  jsou  oprávněny  k provádění  těchto  testů  a  toto  testování  ve  vztahu  k řidičům 
provádí.  Počet  řidičů,  kteří  řídí  pod  vlivem  drog  –  dnes  více  než  pod  vlivem  alkoholu,  je 
vyšší. 
 
Při  objasňování  trestné  činnosti  a  odhalování  pachatelů  je  využíván  též  městský 
kamerový  systém,  na  jehož  zřízení  a  následném  rozšiřování  se  velmi  významně  podílí  MČ 
Praha 5. 
 
V loňském  roce  podal  kamerový  systém  pozitivní  informace  pro  plnění  policejních 
činností  u  108  případů  –  jednalo  se  o  informace    k hledaným  osobám,  dopravním  nehodám 
apod.,  a  v souvislosti  s informacemi  z tohoto  systému  se  nám  na  teritoriu  MČ  Praha  5 
podařilo zadržet 35 pachatelů trestné činnosti, ať již okamžitým zásahem na místě činu, nebo 
dodatečným vyhodnocením záznamu z kamery.  
 
V r.  2012  bylo  v obvodu  městské  části  řešeno  13251  přestupkových  jednání,  z toho 
10332 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení a 1665 přestupků bylo oznámeno správnímu 
orgánu. Celkem bylo vybráno na pokutách 6863400 Kč. 
 
Stejně  jako  u  trestné  činnosti  poklesl  proti  předchozímu  roku  v r.  2012  počet 
přestupkových  jednání,  a  to  o  14,9    %.  V blokovém  řízení  bylo  řešeno  o  15  %  méně. 
S ohledem  na  nižší  nápad  přestupků  byla  vybrána  na  pokutách  i  nižší  částka,  a  to  o 
1500000Kč.  

 

 
Vzhledem  k charakteru  obvodu  MČ  Praha  5,  kde  nejsou  fotbalová  hřiště  a  hokejové 
stadiony  velkých  sportovních  klubů,  nesetkáváme  se  zde  s diváckým  násilím.  Výjimky  pak 
bývají jen doprovodným jevem rozchodů fanoušků z jiných městských částí  našeho hlavního 
města.  
 
V teritoriu MČ Praha 5 se  nekonala ani velká shromáždění, ani demonstrace, které by 
ohrozily veřejný pořádek. Teritorium této městské části – především na úseku dopravy – bývá 
dotčeno pouze okrajově, a to pochody, které shromáždění a demonstrace doprovází. 
 
Zásadnější  problémy  v této  oblasti  jsme  na  teritoriu  městské  části  v r.  2012 
nezaznamenali.  
 
Policie  ČR  samozřejmě  při  plnění  svých  úkolů  spolupracuje  s dalšími  orgány  a 
institucemi působícími ve zdejším obvodu. 
 
Při  zajišťování  úkolů  na  úseku  veřejného  pořádku  a  vnitřní  bezpečnosti 
spolupracujeme  velmi  úzce  s Městskou  policií.  Tato  spolupráce  je  na  vysoké  úrovni  a 
hodnotíme  ji  jak  ze  strany  vedení  obvodního  ředitelství,  tak  ze  strany  našich  lidí  jako  velmi 
dobrou.  
 
V r. 2012 byla  v rámci Policie ČR zrušena služba železniční policie. Po vyhodnocení 
bezpečnostní  situace  a  rizik  souvisejících  se  železnicí  jsme  se  rozhodli  zachovat  oddělení 
Policie  ČR  na  Smíchovském  nádraží.  K 1.  1.  2013  pak  došlo  ke  změně  statutu  Oddělení 
železniční policie Smíchovské nádraží a od tohoto data plní úkoly v teritoriu tohoto nádraží a 
jeho okolí – především na úseku železnice – Místní oddělení policie Smíchovské nádraží. 
 
K 1. 1 2013 došlo s ohledem na ekonomická opatření v rámci bezpečnostního sboru ke 
snížení plánovaných služebních míst policistů. V teritoriu MČ Praha 5 byl počet plánovaných 
služebních míst uniformované policie snížen o 12 služebních míst na místních odděleních a o 
46 služebních míst na oddělení hlídkové služby. S ohledem na to, že více jak dva roky  bylo 
pozastaveno  přijímání  nových  policistů,  odpovídal  k 1.  1.  2013  plánovaný  početní  stav 
policistů stavu skutečnému.  
 
Mezi  našimi  prioritami  pro  letošní  rok  zůstává  stabilizace  policistů  a  udržení  stavu 
nápadu trestné činnosti a zvýšení počtu zjištěných pachatelů trestné činnosti. 
 
Na  úplný  závěr  chci  jménem  Obvodního  ředitelství  policie  Praha  II  poděkovat 
představitelům  MČ  Praha  5  za  jejich  vstřícný  přístup  a  věcný  dar  –  dokumentační  techniku, 
kterou  jsme  obdrželi  v r.  2012.  Jsme  přesvědčeni,  že  stejně  jako  v letech  minulých  nám  tato 
technika umožní zlepšit podmínky výkonu naší služby.  
 
Jak jsem byla informována, i v letošním roce nám chce MČ Praha 5 pomoci věcným 
darem. Materiál, který má být z finančních prostředků městské části nakoupen, je mimo jiné 
určen pro speciální vybavení výslechové místnosti, kterou chceme vybudovat v souvislostmi s 
povinnostmi vyplývajícími z přijatého zákona č. 45 z letošního roku o obětech trestných činů, 
který vstoupí z větší části v účinnost k 1. 8. letošního roku. 
 
Dámy a pánové, děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan předkladatel nechce doplnit, otevírám tedy diskusi. Pan kol. Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Strana  zelených  chtěla  na  toto  zasedání  zařadit  bod,  který  se  týkal  nulové  tolerance 
k hernám  na  území  Prahy  5.  Bohužel,  tento  bod  nebyl  schválen.  Mohla  by  se  paní  doktorka 
vyjádřit k trestné činnosti spojené s hernami nebo s hazardem? Děkuji. 
 
P.  B r o t á n k o v á : 
 
Nepřipravovala  jsem  se  na  to  číselně,  ale  v souvislosti  s  hazardem,  na  který  je 
napojena  především  pouliční  kriminalita  majetkového  charakteru,  případně  násilného 

 

charakteru, osoby, které jsou závislé na herních automatech, aby získaly finanční prostředky, 
této trestné činnosti se dopouštějí. Nejsem schopna říci, jaký je to podíl. Když si vybavuji naši 
statistiku, tak tento údaj není sledován.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Paní kolegyně Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Na jeden dotaz již bylo odpovězeno. I já jsem se chtěla zeptat na herny na Praze 5. Jak 
je  známo,  Praha  má  velké  množství  heren  a  různých  nočních  podniků,  kde  jsou  herní 
automaty, takže to asi nebude zodpovězeno. 
 
Chtěla bych říci, že spolupráce Městské policie a Policie ČR je viditelná a je  pozitivně 
občany hodnocena. 
 
Již po několik let se ptám, zda byl odhalen zloděj v provozovně Tesco.  Neustále tam 
dochází  k odcizování  i  velkých  předmětů,  a  Tesco    nikdy  nereaguje,  jak  by  reagovat  mělo. 
V minulých dobách mi vždy bylo odpovězeno, že zde jsou příslušníci v civilu.  
 
Ptám  se,  zda  se  tam  pohybují  příslušníci  v civilu  a  zda  byl  v Tescu  odhalen  nějaký 
zloděj.   
 
P.  B r o t á n k o v á :  
 
 Tesco  je  objekt,  který  patří  soukromé  společnosti,  zasahujeme  tam  v souvislosti 
s páchanou trestnou činností. Společnost Tesco má svou bezpečnostní agenturu, která dohlíží 
na  to,  zda  je  tam  všechno  v pořádku,  zda  tam  nedochází  k majetkové  trestné  činnosti.  Do 
Tesca  vyjíždíme  na  základě  jejich  zavolání,  že  byl  chycen  pachatel.  Byli  bychom  příslušní 
k tomu,  kdyby  nám  společnost  Tesco  oznámila,  že  je  tam  obrovské  manko,  abychom  se  tím 
zabývali.  Nic  takového  nám  oznámeno  nebylo.  Společnost  Tesco  si  zajišťuje  bezpečnost 
uvnitř objektu sama a my reagujeme poté, co nás zavolají, protože jsme povinni reagovat. 
 
Pokud jde o policisty v civilu, mohou se tam pohybovat v souvislosti s tím, že mohou 
dohlížet na to, jestli tam nedochází ke kapesním krádežím, kdy občan okrádá občana. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Vidím přihlášku paní Peterkové, má slovo. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Zřejmě  jsme  si  nerozuměli,  nebo  můj  dotaz  nebyl  dost  srozumitelný.  Když  je  tam 
denně nějaký občan okraden o peněženku, o tašku a různé předměty, jde na policii Na Bělidle. 
Tam  je  uvítán  tím,  že  není  dnes  první,  že  je  pátý,  sedmý,  patnáctý  atd.  Chtěla  bych  slyšet 
odpověď, zda byl někdy někdo při okrádání občanů objeven. 
 
 P.  B r o t á n k o v á : 
 
Myslíte okradené občany, ne krádeže v Tescu? 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Zda byl dopaden zloděj. 
 
P.  B r o t á n k o v á : 
 
Neodpovím  vám  konkrétně,  ale  je  tomu  asi  dva  roky,  kdy  díky  vybudovanému 
kamerovému systému firmou Tesco jsme měli zloděje, který vyčkával, až občan opustí košík, 
kde měl kabelku, a s kabelkou utíkal z obchodu. Ve spolupráci s bezpečnostní agenturou jsme  
pachatele chytili, měl toho víc, protože musíme s touto společností spolupracovat.  
10 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o materiálu 25/35. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  31,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovalo  5.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším bodem je závěrečný účet MČ Praha 5.  
 
Než si vezmu úvodní slovo, prosím o technické hlasování, aby mohl vystoupit auditor 
ze společnosti Nexia pan , který by vám přednesl postřehy auditora při jeho hodnocení našeho 
účetnictví. Prosím návrhový výbor o technické hlasování. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o možnosti vystoupit auditora k materiálu 25/2.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato, pan   bude moci vystoupit v rámci úvodního slova.  
 
Dovolím si přejít do úvodního slova. 
 
MČ v r. 2012 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a finančním plánem pro 
zdaňovanou činnost. Po skončení účetního období v souladu s § 17 o rozpočtových pravidlech 
byl zpracován závěrečný účet, který máme dnes před sebou. 
 
Jistě se všichni budete ptát, jak jsme hospodařili v loňském roce. Myslím si, že čísla, 
která před sebou vidíte, jsou čísla  velice dobrá. Někteří řeknou, že se  některé akce přesunuly 
do  r.  2013,  ale  když  se  tam  podíváme,  tak  vidíme,  že  jsme  utratili  593  mil.  Kč  na  hlavní 
činnosti,  což  reprezentuje  plnění  rozpočtu  ve  výši  78  %.  I  kdybychom  přihlédli  k transferu 
některých  investičních  akcí  a  oprav  do  letošního  roku,  zjistíme,  že  i  přes  toto  budeme 
hospodařit v úrovni 85 % proti očekávání. 
 
Co to fakticky znamená? Znamená to, že jsme  téměř 200 mil. Kč proti příjmům byli 
schopni ušetřit. 
 
Pokud  se  týká  této  částky,  v loňském  roce  jsme  nečerpali  jak  jsem  slíbil  70  mil.  Kč 
z rezervního  fondu,  které  jsme  využili  pouze  na  dočasné  financování,  a  celých  70  mil.  bylo 
vráceno. Díky tomuto pozitivnímu hospodaření se nám podařilo v loňském roce naopak tento 
fond ještě navýšit o 100 mil. Kč, které jsme tam převedli. 
 
Když se podíváme na výnosovou část, mohu vytáhnout některá čísla. 98 % vybráno na 
dani  z nemovitosti,  necelých  54  mil.,  menší  než  plánované  byly    též  převody  ze  zdaňované 
činnosti, které byly plánované převést v hodnotě 284 mil., převáděli jsme pouze 236 mil., tedy 
83 % 
 
Když se podíváme na zdaňovanou činnost, vidíme, že jsme dosáhli zisku 285 mil. Kč 
na hospodářské činnosti, což je plnění předpokladu na 124 %. 
 
Všechna podrobná čísla jistě všichni znáte, prošli jste si je v tomto materiálu, jsou zde  
souhrnně.  
 
V tomto  okamžiku  předám  slovo  auditorovi,  aby  řekl,  jak  vidí  naše    účetnictví,  jestli 
účetnictví,  které  zpracovává  úřad,  je  věrnou  kopií  skutečné  ekonomické  situace,  jestli  tam 
nejsou nějaké problémy, případně jaká shledal doporučení pro městskou část.  
 
Prosím pana auditora. 
 
11 
 

P.  : 
 
Naše  společnost  Nexia  AP  na  základě  smlouvy  provedla  přezkoumání  výsledku 
hospodaření  MČ  Praha  5.  Přezkoumávání  se  dělá  v souladu  se  zákonem  č.  420/2004  Sb.  o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
 
Naše  činnost  je  regulována  zákonem  o  auditorech  a  příslušnými  auditorskými 
směrnicemi,  které  regulují  také  podobu  auditorské    zprávy,  kterou  máte  přiloženu  ve  svých 
materiálech.  Závěr  našeho  přezkoumání  je  uveden  v kapitole  3.1.  pod  hlavičkou  Vyjádření 
k souladu  hospodaření  s hledisky  přezkoumání  hospodaření.  Hlediska  jsou  uvedena  na 
začátku.  
 
Náš závěr je následující: 
 
Na  základě  námi  provedeného  přezkoumání  hospodaření  MČ  Praha  5  jsme  nezjistili 
žádnou skutečností, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve 
všech  významných  ohledech  v souladu  z hlediska  přezkoumávání  hospodaření  uvedenými 
v této zprávě.  
 
To je náš závěr formulovaný na základě rozsáhlé auditorské činnosti. Děkuji za slovo. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Pan Dr. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Dámy  a  pánové,  máme  před  sebou  závěrečný  účet  MČ  Praha  5  za  loňský  rok..  Je  to 
tabulka pravdy, která popisuje, jak jsme hospodařili. 
 
Když  se  na  ni  podíváme,  vypadá  to,  že  jsme  hospodařili  velmi  dobře,  protože  přijaté 
příjmy  přibližně  741  mil.  Kč,  výdaje  593  mil.,  přebytek  hospodaření  přibližně  148  mil.  –  to 
jsou  hezké  výsledky,  ale    jen  do  okamžiku,  než  se  podíváme  podrobněji  na  tato  čísla.  Když 
zvážíme,  že  třeba  převody  ze  zdaňované  činnosti  tvořily  asi  136  mil.,  hospodaření  vypadá 
trochu  jinak.  Bohužel  musím  říci,  že  zde  pokračuje  hospodaření,  které  bylo  zavedeno  před 
řadou let. Znamená to, že náš majetek jednak využíváme, jednak prodáváme a tím si částečně 
financujeme naši hlavní činnost. 
 
Hovořit  o  podrobnostech  jako  investice  –  neinvestice  atd.,  i  to  by  bylo  docela 
zajímavé,  ale  v každém  případě  to  vede  k tomu,  že  se  zbavujeme  majetku  a  peníze,  které 
z toho  získáme,  utratíme.  Částečně  také  utrácíme  za  neinvestice.  Nechci  říci,  že  za  všechno, 
protože částečně z toho také investujeme. 
 
Je  to  hospodaření,  které  se  mi  nelíbí  a  se  kterým  nesouhlasím.  Bohužel  jsme  si  na 
letošní rok hospodaření naplánovali stejným způsobem.  
 
Dále  je  zajímavé  to,  co  v závěrečném  účtu  je,  ale  také  co  tam  není  nebo  co  tam  je 
skryto.  Např.  podle  §  3  vyhlášky  k zákonu  o  účetnictví  je  součástí  závěrky  také  rozvaha. 
Chvilku jsem ji hledal, pak jsem ji tam nalezl, ovšem pouze jako přílohu k materiálu auditora. 
Když jsem se do ní začetl, pochopil jsem, proč je takto skryta, protože ukazuje věci ne zrovna 
pěkné. To by byla jiná diskuse, diskuse o našem hospodaření.  
 
Dále  jsem  se  chtěl  podívat  na  to,  jakým  způsobem  hospodaří  naše  příspěvkové 
organizace.  Mají  objem  prostředků,  které  získávají,  asi  200  mil.  s tím,  že  přibližně  polovina 
jde z rozpočtu městské části. Jak jsou tyto prostředky využity, zda účelně nebo neúčelně, to už 
v této  závěrce  nenajdeme.    Tam  pouze  zjistíme,  že  byly  utraceny  a  tím  to  končí.  A  to  jsme 
uprostřed  v  řádech  desítek  milionů.  Kdybychom  se  podívali  na  podrobnější  položky,  našli 
bychom tam také něco podobného. 
 
Netvrdím, že tato závěrka není věrným obrazem našeho účetnictví, pravděpodobně je, 
z mého pohledu ovšem není tak podrobná, jak bych očekával, a hlavně zachycuje hospodaření 
ve  formě,  kterou  osobně  považuji  za  nepřijatelnou.  Z toho  důvodu  pro  závěrku  nemohu 
hlasovat. 
12 
 

 
P.   Z e l e  n ý : 
 
Děkuji. Paní kolegyně Kolovratová. 
 
P.  K o l o v r a t o v á : 
 
Dámy  a  pánové,  nechci  se  zabývat  výdajovou  stránkou,  tam  se  všichni  shodneme  na 
tom, že se dá vždycky něco zlepšovat, ale chtěla bych se zabývat příjmovou stránkou. Chápu 
kol.  Macka,  že  se  mu  nelíbí,  že  naše  příjmy  jsou  naplněny  pouze  prodeji.  Nicméně  musím 
konstatovat,  že  od  r.  2000  se  rozpočtové  určení  daní  směrem  k obcím  nikdy  nezlepšovalo, 
spíše zhoršovalo, ale na druhou stranu obec je entita v prvním sledu, takže musí plnit i nějaké 
své úkoly. V tomto to není tak politická záležitost, bohužel jsme tu zatlačeni místy do kouta. 
 
Co  se  týká  příjmové  stránky,  hlavně  prodejů  bytů,  chtěla  bych  se  zeptat  na  něco,  co 
s tím souvisí a na co jsem se ptala již v lednu: jak pokračuje proces přijímání nebo zajišťování 
tzv. energetických štítků, které jsou od 1. 1. povinné u prodávaných nemovitostí?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Lachnit. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Navázal  bych  drobnou  poznámkou  na  dr.  Macka.  V mé  gesci  je  příspěvková 
organizace  Centrum  ošetřovatelské  pomoci,  a  nad  rámec  vztahů  mezi  příspěvkovou 
organizací  a  úřadem  jsou  veškeré  účetní  závěrky  včetně  podrobného  rozboru  hospodaření 
založeny a naskenovány na stránkách www.justice.cz v sekci dokumenty. Není problém si to 
dopodrobna přečíst a vytisknout u této organizace.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Kukrle, předpokládám, že k energetickým štítkům. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Chtěl  jsem  zareagovat  na  tzv.  energetické  štítky.  První  várka  štítků  dle  požadavku 
odboru  bytů  byla  již  zpracována  a  nyní  je  v procesu  výběrové  řízení  na  poskytovatele  na 
druhou větší várku těchto štítků pro byty a domy městské části. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  U l r i c h o v á : 
 
ZMČ Praha 5 schvaluje závěrečný účet MČ Praha 5 za r. 2012 dle návrhu 25/2. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 26, proti 0, zdrželo se 7, nehlasovali 3. Usnesení bylo přijato. 
 
Další materiál je prodej bytové jednotky. 
 
P.  U l r i c h o v á : 
 
Přehmátla jsem se, hlasovala jsem za kol. Najmona. 
P.  Z e l e n ý : 
Pan  kol.  Najmon  netrvá na  novém  hlasování.  Prosím  o  opravu  u  kol.  Najmona  na  zdržel  se. 
Správný výsledek je 25 pro, proti 0, zdrželo se 8, nehlasovali 3. 
 
Prosím pana předkladatele na téma prodej bytové jednotky.  
 
13 
 

 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelky,  vážení  zastupitelé,  předložím  teď  jako  na  téměř  všech 
zastupitelstvech  návrhy  na  prodeje  bytových  jednotek,  návrhy  na  prodeje  půdních  bytových 
jednotek a tři návrhy, které se zabývají prodejem pozemků. 
 
Připomínám,  že  hlavní  údaje  o  prodávaných  bytových  jednotkách  máte  již  v návrhu 
usnesení. Předkládané materiály vždycky projednala rada a kde to bylo potřeba, projednával 
to výbor pro majetek a privatizaci.  
 
Myslím si, že jste se strukturou těchto materiálu dostatečně seznámeni, proto dovolte, 
abych přikročil k prvnímu materiálu.  
 
Žádám  zastupitelstvo,  aby  schválilo  prodej  bytové  jednotky  v domě  č.  p.  161, 
Vrchlického č. o. 5. Tady je malá anomálie – součástí kupní smlouvy bude i smlouva o zřízení 
věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 1389/1. Jak vidíte z nákresu, jde 
o to, aby se kupující  dostal ke svému domu – jedná se o vnitřní blok. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky  nejsou, diskusi končím Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/3. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je prodej bytové jednotky, materiál č. 25/4. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  V e j m e  l k a : 
 
Jedná se o prodej bytové jednotky v domě č. p. 889, Zborovská č. o. 46. Je to opět ve 
struktuře, kterou jsem předeslal. Proto žádám zastupitelstvo, aby prodej této bytové jednotky 
schválilo. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/4. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiál 25/5 je prodej bytové jednotky. Prosím předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Jedná  se  o  prodej  bytové  jednotky  v domě-pětibloku  č.  p.  947,  948,  949,  950,  951 
v Plzeňské  ul.  č.  o.  125,  127,  129,  129a,  129b.  Žádám  zastupitelstvo,  aby  v tomto  případě 
prodej bytové jednotky schválilo. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, prosím návrhový  výbor. 
 
14 
 

 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/5. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  28,  proti  0,  zdrželi  se  4,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je opět prodej bytové jednotky – materiál 25/6. Prosím pana předkladatele. 
 
P. V e j m e l k a : 
 
Žádám o schválení prodeje bytové jednotky v domě č. 1721, Ostrovského č. o. 12, dle 
údajů v návrhu usnesení. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/6.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 27, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 
 
Další je opět prodej bytové jednotky – materiál 25/7. Prosím pana předkladatele.     
 
P.  V e j m e l k a : 
 
V tomto  materiálu  vás  žádám,  abyste  schválili  prodej  dvou  bytových  jednotek 
v domech č. p . 1844 a 1845, Švédská č. o. 35 a 37. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/7. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 27, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 
 
Další je opět prodej bytové jednotky, materiál 25/8. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám o schválení prodeje více  bytových jednotek, jak je uvedeno v návrhu usnesení. 
Tyto bytové jednotky se nacházejí v domě č. p. 2173, nám. 14. října č. o. 10. Děkuji.          
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/8. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovali  2.  Usnesení    bylo 
přijato. 
15 
 

 
Další je materiál 25/9, budova-trojblok č. p. 208, 209, 210, K Vodojemu. Prosím pana 
předkladatele.   
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelky,  vážení  zastupitelé,    přichází  půdní  bytová  jednotka,  kde  žádám 
abyste  schválili  její  prodej.  Chci  upozornit,  že  v návrhu  usnesení  je  doplněn  údaj  doplatek 
kupní ceny při uzavření kupní smlouvy 1629600 Kč. To je cena, kterou městská část obdrží a 
která  se  pak  sníží  v případě,  že  budou  splněny  a  požádáno  o  slevu  8,  9  nebo  10  %  z kupní 
ceny. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/9. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  7,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je opět prodej půdní bytové jednotky, materiál 25/10. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Opět se  jedná o prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 302, Musílkova č. o. 1. 
 
Žádám zastupitelstvo, aby prodej této půdní bytové jednotky schválilo. Děkuji.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/10. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
 Děkuji. Dávám hlasovat.  
 
Vidím technické přihlášky. Prosím předsedkyni klubu ODS. 
 
P.  V á v r o v á : 
 
Omlouvám  se,  žádám  o  zopakování  hlasování,  s kolegou  nám  nefungovalo  hlasovací 
zařízení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím návrhový výbor o zopakování hlasování. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Opakujeme hlasování k materiálu 25/10. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  7,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je prodej půdní bytové jednotky – materiál 25/11. Prosím pana předkladatele. 
 
16 
 

P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelstvo,  žádám  vás,  abyste  schválili  prodej  půdní  bytové  jednotky 
v domě č. 303, Musílkova č. o. 3. Děkuji.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/11. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  7,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je opět půdní bytové jednotky, materiál 25/12. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  V e  j m e l k a : 
 
Žádám o schválení prodeje půdní bytové jednotky v domě č. p. 434, Malátova č. o. 11. 
 
 P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/12. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  24,  proti  0,  zdrželo  se  7,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další  je  opět  prodej  půdní  bytové  jednotky  –  materiál  25/13.  Prosím  pana 
předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám  o  schválení  prodeje  půdní  bytové  jednotky  oprávněnému  nájemci  –  jako 
v předešlých případech, která se nachází  v domě č. p. 965, Pod Školou č. o. 4. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/13. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  7,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiál 25/14 – opět prodej půdní bytové jednotky. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Opět se jedná o prodej půdní bytové jednotky v budově č. p. 965, Pod Školou č. o. 4. 
Žádám o schválení prodeje.  
 
 
17 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/14. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  8,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další  je  prodej  4  půdních  bytových  jednotek  –  materiál  25/15.  Prosím  pana 
předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám  o  schválení  4  půdních    bytových  jednotek,  které  se  nacházejí    v domě-
pětibloku č. p. 947-951, Plzeňská ul.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/15. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  8,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je opět prodej půdní bytové jednotky–materiál 25/16. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Zde se jedná o prodej půdní bytové jednotky, která se nachází v domě č. p. 1299, Na 
Neklance č. o. 30. Žádám zastupitelstvo, aby tento prodej schválilo. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/16. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 25, proti 0, zdrželo se 7, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 
 
Dalším  materiálem  je  prodej  půdní  bytové  jednotky  –  materiál  25/17.  Prosím  pana 
předkladatele. 
 
 P.  V e j m e l k a : 
 
Opět  se  jedná  o  prodej  půdní  bytové  jednotky  v domě  č.  p.  1301,  Nádražní  č.  o.  24. 
Žádám o schválení prodeje. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
 
18 
 

P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/17. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  8,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je prodej bytové jednotky – materiál 25/18. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelstvo,  jedná  se  o  mírně  odlišný  materiál  než  předcházející.  Zde  se 
jedná  o  to,  že  vás  žádám,  abyste  schválili  prodej  bytové  jednotky,  která  byla  původnímu 
nájemci rozšířena o půdní prostor. V důvodové zprávě je uvedeno, že součástí této ceny bude 
i hodnota půdní rozšířené části bytu. Dále je stejný postup jaký jsme měli u půdních  bytových 
jednotek.  Všechny  hlavní  údaje  máte  uvedeny  v návrhu  usnesení.  Žádám  vás,  abyste  tento 
prodej v Matoušově ul. č. o. 18 schválili. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/18. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželo  se  7,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další  materiál  je  prodej  bytové  jednotky  rozšířené  o  půdní  prostor  –  25/19.  Prosím 
pana předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, toto je obdobný případ jako předešlý. Žádám 
vás, abyste schválili prodej bytové jednotky rozšířené o půdní prostor v domě č. p. 2173, nám. 
14. října č. o. 10. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/19. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželo  se  7,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  materiálem  je  realizace  záměru  prodeje  domu  Malátova  –  materiál  25/20. 
Prosím pana předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je to odlišný materiál. Zde vás žádám, abyste 
schválili  záměr  prodeje  domu  Malátova  91/1  podle  našich  platných  zásad  právnické  osobě 
utvořené z oprávněných nájemců v domě za cenu dle znaleckého posudku 35 mil. Kč. 
19 
 

 
Tento  prodej  prošel  výborem  majetku  a  privatizace  se  souhlasným  usnesením  a 
schválila ho též rada městské části. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/20. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  6,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je záměr prodeje domu Mělnická, materiál 25/21. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelky,  vážení  zastupitelé,  jedná  se  o  obdobný  materiál  jako  předešlý. 
Žádám  vás,  abyste  schválili  záměr  prodeje  domu  Mělnická  624/4  právnické  osobě  utvořené 
z oprávněných nájemců v domě, za cenu dle znaleckého posudku 35 mil. Kč. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/21. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželo  se  7,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je prodej pozemku, materiál 25/22. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené zastupitelstvo, žádám vás, abyste schválili prodej pozemku parc. č. 1805/3 v k. 
ú. Smíchov o výměře 19 m2  vlastníkovi stavby Věře Ježkové, bytem U Malvazinky 148/18, 
za celkovou cenu 19000 Kč. K prodeji by došlo současně s prodejem bytové jednotky v domě 
na uvedené adrese. Podotýkám, že zastupitelstvo již záměr schválilo, nyní se jedná o realizaci 
prodeje. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/22. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  6,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Materiál 25/23 je žádost o prodeji části pozemku. Prosím pana předkladatele. 
 
 
 
20 
 

P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelstvo,  žádám  vás,  abyste  tentokrát  neschválili  záměr  prodeje  části 
pozemku  č.  par.  387/1  v k.  ú.  Motol  společnosti  Nový  Golf  se  sídlem  Praha  5,  Plzeňská 
103/215a,  vzhledem  k tomu,  že  tento  pozemek  se  nachází  v určitém  řízení  o  pronájem 
pozemků. Došlo by ke kolizi před tím, než druhý záměr bude vyřešen. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/23. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je nabídka id. 51/138 pozemku. Prosím předkladatele o materiál 25/24. 
 
P.    V e j m e l k a : 
 
 Vážené  zastupitelky,  vážení  zastupitelé,  žádám  vás,  abyste  schválili  návrh  usnesení, 
ve  kterém  se  ruší  dřívější  usnesení  zastupitelstva  neschvaluje  záměr  odkoupení  id.  57/138 
pozemků  parc.  čísel,  která  jsou  zde  uvedena,  a  záměr  prodeje  těchto  pozemků  do  vyřízení 
dědictví. 
 
Bod III. – abyste schválili vzdání se předkupního práva k uvedenému podílu pozemků 
parc. č. 1345/63 a 1345/70 spoluvlastníkům dle nabídky.  
 
Jedná  se  o  to,  že  spoluvlastníkem  těchto  pozemků  je  ještě  řada  jiných  soukromých 
osob  a  u  jedné  probíhá  dědické  řízení,  které  není  dokončeno.  Toto  znamená,  že  můžeme 
v klidu počkat, až bude soudní řízení dokončeno. Tím, že jsme se vzdali předkupního práva, 
bude  následovat  to,  že  části  pozemků,  které  městská  část  nepotřebuje  a  nejsou  jí  k užitku, 
prodáme. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy,  hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/24. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  24,  proti  0,  zdrželo  se  7,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
 Dalším materiálem je uzavření dohody o narovnání. Prosím paní předkladatelku.  
 
P.  K r a t o c h v í l o v á :  
 
Předkládám zastupitelstvu ke schválení uzavření dohody o narovnání a dodatek číslo 3 
ke  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor,  a  to  s nájemkyní  paní    ,  dále  prominutí  úroků 
z prodlení a smluvní pokuty v aktuální výši, 
 
započtení 50 % nárokované pohledávky na dluh, 
 
že nájemkyně uhradí částku ve výši   Kč z částky   Kč v šesti splátkách, 
 
že  bude  nájemkyně  splácet  dlužnou  částku  v měsíčních  splátkách  ve  výši  Kč      tis. 
měsíčně do zaplacení, a to od 1. 1. 2013 do doby ukončení nájemní smlouvy. 
21 
 

 
V důvodové  zprávě  je  celá  věc  popsána.  Je  to  z toho  důvodu,  že  nájemkyně 
upozorňovala na nedostatky, zejména na vlhkost nebytového prostoru. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení 25/25. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dovoluji si avizovat, že ve 14.50 hod. uděláme krátkou přestávku, abychom v 15 hod. 
mohli navázat s občany.  
 
Dalším  bodem je revokace usnesení. Prosím kolegyni o krátké úvodní slovo. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám zastupitelstvu ke schválení revokaci usnesení zastupitelstva MČ Praha 5. 
 
V bodu  I.1.  schvaluje  uzavření  splátkové  dohody  na  dlužné  nájemné  za  podmínky 
uzavření dohody o narovnání a uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky, a to 
u pana  , 
 
pod  bodem  II.  aby  zastupitelstvo  schválilo,  že  trvá  na  úhradě  poplatku  z prodlení  a 
úroku z prodlení v rámci dohody o narovnání. 
 
V důvodové zprávě je popis celé věci. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/26. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiál je obdobného charakteru, opět  revokace. Prosím paní kolegyni. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  revokaci  usnesení  o  uzavření  dohody  a 
narovnání a splátkové dohody formou notářského zápisu, a to s níže uvedeným nájemcem, a 
aby zastupitelstvo schválilo prominutí poplatku z prodlení v rámci odhody o narovnání. 
 
V důvodové zprávě je opět uveden celý popis situace.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/27. 
 
 
 
22 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  31,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je odpis pohledávky. Prosím paní předkladatelku. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  odpis  pohledávky  z nebytových  prostor  a 
aktuálního  příslušenství  za  bývalým  nájemcem    .  Důvodem  je  nevymahatelnost,  neboť  už 
jedna exekuce byla zastavena.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/28. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je žádost o uzavření splátkových dohod. Prosím paní předkladatelku. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  žádosti  o  uzavření  splátkových  dohod  a 
žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů, a to u paní  ,   a  . U každého případu 
je v důvodové zprávě popis skutečného stavu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/29. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je zrušení příspěvkové organizace. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Dámy  a  pánové,  dovoluji  si  předložit  materiál  zrušení  příspěvkové  organizace 
Zdravotnické  zařízení  Smíchov  ke  dni  30.  6.  2013,  což  vyplývá  ze  schváleného 
harmonogramu  ukončení  činnosti  této  příspěvkové  organizace.  Dovolím  si  požádat  o 
schválení zániku dodavatelských smluv, o zrušení specifikovaných účtů, o zrušení registrace a 
vzít  na  vědomí,  že  jsme  převzali  budovu  č.  p.  305,  odprodej  movitého  majetku,  zajištění 
archivace atd. 
 
 Chtěl  bych  poděkovat  odboru  sociálnímu  –  paní  Franckové  a  paní  Volechové  za  
velkou pomoc při tomto úkolu. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Paní kol. Peterková. 
 
23 
 

P.  P e t e r k o v á : 
 
Čekala jsem, co nám k tomu pan radní Kukrle řekne navíc, protože postrádám mnohé. 
Jestliže  hovoříme  o  tom,  že  zrušíme  značku,  že  zrušíme  zdravotnické  zařízení,  mám  k tomu 
několik připomínek. 
 
Pod    jakou  hlavičkou  bude  fungovat  zdravotnické  zařízení?  Pouze  Medifin?  Tento 
úřad  se  chce  zbavit  posledního  vlivu  a  vazby  na  zdravotnické  zařízení?  Postrádám  to  tam. 
Nemluvím  o  tom,  že  nesouhlasím  s majetkovým  vypořádáním,  ale  odborná  záležitost  musí 
fungovat i nadále. To postrádám. Za celou dobu od předcházejících voleb se zde nehovořilo o 
tom,  jaký  máme  kontakt  na  Medifin.  Vznáším  dotazy  a  interpelace  k průběhu  jednání,  ale 
nikdy se nedočkám vyhovující odpovědi. 
 
Nabyla  jsem  teď  dojmu,  že  pod  vlajkou  ušetření,  vypořádání  finančních  prostředků 
atd.  se  může  zhoršovat  stav  pro  spotřebitele  a  zařízení  může  zaniknout.  Vidíme  to  v dalších 
obcích,  slyšíme  to  v médiích.  Tímto  postupem,  když  řekneme  A  a  neřekneme  B,  zanikne 
zdravotnické  zařízení.  Když  se  ale  podíváme  do  volebních  programů  a  do  slibů  všech  stran, 
dalo  by  se  říci,  že  nám  chybí  zmínka  o  kontaktu  se  zařízením,  kdo    bude  zprostředkovávat 
kontakt mezi obcí a zdravotnickým zařízením v Medifinu atd. 
 
Myslím si, že jste mnozí slibovali otevření a financování lékařské zubní pohotovosti – 
o  tom  žádná  zmínka.  Je  nutné  se  nad  tímto  zamyslet.  Měli  jste  také  ve  svých  volebních 
programech, že budete chtít vybudovat geriatrickou poradnu, zvýšit počet ordinací vybraných 
lékařských oborů důležitých pro občany a pro seniory. Jsou tam velice závažné úkoly, o tom 
zde zmínka není. 
 
Myslím  si,  že  všechno  souvisí  se  vším,  proto  bych  na  tyto  dotazy  tady  ráda  slyšela 
odpověď.  Dovolím  si  tvrdit,  že  by  to  mohlo  zajímat  i  další  zastupitele,  že  to  není  jen  můj 
problém.  Vidím,  že  kontakt  na  zdravotnické  zařízení  tady  není,  zdravotnické  zařízení  dále 
bude  fungovat.  Když  si  vezmete  staré  materiály,  které  jsme  dávali  občanům  –  občané  mi 
přinesou  časopis  Poliklinika  Kartouzská  –  proměna  Popelky  v ozdobu  pražského 
zdravotnictví – takovéto názvy zde  figurovaly. Od té doby nevidím žádnou velkou proměnu.  
 
Navíc  jsem  ve  svých  interpelacích  poukazovala  na  to,  že  ředitel  Medifinu  nikdy 
nepřišel do naší komise sociálních věcí a zdravotnictví, ač byl zván. Je to 2,5 roku od voleb, a 
ani  jednou  ředitel  nepřišel,  aby  nás  informoval,  jak  zařízení  funguje.  Jen  zvenku  vidíme,  že 
tam vyrostla kvalitní budova, že tam nevyrostl dům pro seniory.  
 
V dalším příspěvku počkám, co mi pan radní Kukrle odpoví. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím  o  jednu  věc.  Oddělme  od  sebe  téma  příspěvkové  organizace,  která  byla 
v poslední  době  prázdnou  slupkou  v likvidaci,  a  vlastní  zdravotnické  zařízení,  které  je 
v majetku  městské  části,  nikoli  příspěvkové  organizace,  a  smluvní  vztahy  se  společností 
Medifin. Jsou to dvě rozdílné věci. 
 
Prosím pana kol. Kukrleho o doplnění. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Děkuji  panu  starostovi,  že  to  řekl  za  mne.  Nerušíme  polikliniku  Kartouzskou,  ale 
papírově  společnost,  která  už  dávno  nefunguje.  V materiálech  mám  napsáno,  že  k 30.  lednu 
2007  převedla  příspěvková  organizace  Zdravotnické  zařízení  Smíchov  veškeré  aktivity  na 
společnost Medifin, to znamená před šesti lety. Registrace nestátního zdravotnického zařízení 
byla  k 30.  11.  2007  zrušena.  Co  jediné  dělali,  že  drželi  archiv  a  likvidovali  movitý  majetek, 
který v současné době ve zdravotnickém zařízení není.  
 
 
P.  Z e l e n ý : 
24 
 

 
Přihlášen je pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
 Vážené  kolegyně  a  kolegové,  pokud  jste  v tomto  zastupitelstvu  déle  a  patříte  mezi 
pamětníky jako já, možná si vzpomenete na historii zdravotnického zařízení Smíchov. Bylo to 
docela funkční zařízení, které samozřejmě potřebovalo nějaké rekonstrukce. Měli jsme ho ale 
ve  své  gesci,  mohli  jsme  ho  významně  ovlivňovat.  Městská  část  se  ale  rozhodla  jít  cestou 
privatizace. Privatizace znamenala všechno pronajmout, prodat nebo slíbit prodej. 
 
 Teď  jsme  v situaci,  kdy  zdravotnictví  nejsme  schopni  ovlivňovat,  pouze  na  základě 
smluvních  vztahů,  které  jsou  ovšem  dlouhodobě  uzavřeny  a  zůstal  nám  tady  krásný 
pomníček. Pomníček o tom, jak jsme zdravotnické zařízení měli a jak jsme mohli ovlivňovat, 
co dělá. A to je právě tato příspěvková organizace, kterou dnes rušíme. 
 
V tomto  okamžiku  se  asi  nedá  dělat  nic  jiného  než  tuto  prázdnou  slupku  zrušit,  ale 
připomínám, že tímto zakončujeme etapu toho, kdy jsme se zdravotnictvím ještě mohli něco 
dělat a pomáhat tím občanům. V tomto okamžiku zdravotnictví zůstává jen na privátní bázi a 
máme  zde  spoustu  závazků,  co  všechno  musíme  novému  provozovateli  zdravotnického 
zařízení umožnit, případně prodat.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dalším přihlášeným je kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
 Vážený  pane  Macku,  jsem  velmi  rád,  že  neřídíme  zdravotnictví,  že  tyto  doby  jsou 
dávnou minulostí. Když vidím toto zastupitelstvo, jsem tomu rád dvojnásob, protože jakákoli 
privátní sféra proti fungování, jak tady je, by vedla k záhubě. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Paní kolegyně Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
 Výborně – nechceme nic řídit, nemusíme nic řídit. Myslím, že tady vůbec nemusíme 
být,  že  se  můžeme  rozpustit,  zrušit  komise  a  výbory.  Když  nic  jiného  nevíme,  než  že 
v Kartouzské vyrostla lékárna, plastická chirurgie, že je tam vjezd pro jiné občany než občany 
Prahy  5,  že  mají  zvláštní  parkoviště  atd.  –  vše  vybudované  v IA  třídě,  a  běžní  občané  mají  
horší kvalitu. Pro to asi jsme. 
 
Původně  jsem  toto  nechtěla  říkat,  ale  je  nutnost,  abych  to  zde  řekla  nahlas.  Pod 
vlajkou  jakéhosi  finančního  uspoření,  jakési  slupky  a  jiného  kontaktu  se  zdravotnickým 
zařízením dopadneme tak, že zařízení brZy zrušíme. 
 
Nedočkala jsem se odpovědi, kdo je ve styku s ředitelem Medifinu? Pan radní Kukrle 
říká,  že  to  funguje  6  let,  výborně,  ale  minimálně  jsme  2,5  roku  žádali,  aby  ředitel  přišel  na 
některé naše jednání, ale nikdy nepřišel. 
 
P.  Z e l e n  ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Jsem  rád,  že  tady  kol.  Herold  představil  základní  premisu  politiku  ODS  –  všechno 
prodat pod hlavičkou privatizace, prostředky rychle utratit – a po nás potopa.  
 
P.  Z e l e n ý : 
25 
 

 
Paní Hradílková. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
Jen  krátkou  poznámku.  Jestliže  si  myslíte,  pane  Herolde,  že  naše  místní  správa  není 
schopna dobře spravovat nějaké zařízení nebo služby pro občany, myslím, že je to regulérní 
názor,  ale  všimněte  si,  že  jsme  nedávno  odsouhlasili,  že  Centru  sociálních  služeb,  které 
spravuje  naše  obec,  jsme  přisoudili  další  aktivity,  které  budou  spravovány  pro  občany.  Měří 
se tady jiným metrem. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Zapletal. 
 
P.  Z la p l e t a l : 
 
Dámy  a  pánové,  chtěl  bych  požádat  radu,  především  příslušného  radního,  který  má 
v kompetenci  vztahy  mezi  společností  Medifin  a  městskou  částí,  aby  vysvětlil  veřejnosti 
tvrzení, kterých se tady dopouštějí kolegové z KSČM. Zdravotnické zařízení Kartouzská je ve 
správě a v nájmu společnosti Medifin a vlastnické vztahy se nezměnily. Zdravotnické zařízení 
Kartouzská  je  zařízením  městské  části.  Prosím,  aby  to  rada  potvrdila,  aby  nebyla  veřejnost 
klamána. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Pan kol.  Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Myslím si, kolego Macku, že jste také nastínil poměrně jednoduše váš náhled na svět a 
vaší strany, to znamená nejlépe pokud  by to vše šlo opět znárodnit. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Jsem  potěšen,  když  někteří  tvrdí  s naprostou  určitostí,  co  chceme  a  co  nechceme  a 
zapomenou  se    nás  na  to  zeptat.  Byl  bych  rád,  abyste  se  nás  na  to  příště  zeptal,  pane  kol. 
Herolde, a netvrdil takové nesmysly. 
 
Když jsme u zdravotnického zařízení, myslím si, že by bylo dobré, aby tady zaznělo, 
co Medifin má v pronájmu a co jsme slíbili, že mu prodáme a za jakých podmínek. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Pane  kolego  Macku,  začal  jste  vysvětlovat  jako  první,  co  si  myslí  ODS,  takže  si  to 
nejdříve přečtěte vy. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Macek. 
 
 
 
P.  M a c e k : 
26 
 

 
Slibuji,  že  hovořím  již  naposled.  Neříkal  jsem,  co  si  myslím,  popsal  jsem  politiku 
hospodaření ODS na MČ Praha 5 za období, kdy jsem tady zastupitelem, což je 12 let.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou  vidím  paní  kol.  Peterkovou.  Než  jí  dám  slovo,  prosím,  aby  si  pánové 
levo-pravé konflikty nechali na později.  
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Postrádám odpověď od pana radního Kukrleho, kdo je tím styčným důstojníkem. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
 Velmi se omlouvám, až si váš předseda klubu s panem kolegou z kontrolního výboru 
vyříkají,  kdo  čí  ideje  bude  vykládat,  tak  příslušný  radní  bude  připraven  odpovědět. 
Předpokládám, že pan radní na to chce zareagovat. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Styčným  důstojníkem  jsem  já,  některých  jednání  se  účastním  ve  spolupráci  s panem 
starostou.  Když  mi  sdělíte  termín  zasedání  komise,  na  kterou  chcete  pozvat  pana  ředitele, 
pana ředitele požádám, aby se komise nebo výboru zúčastnil. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/30. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  31,  proti  0,  zdrželi  se  4,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dovoluji si vyhlásit 15minutovou přestávku, sejdeme se zde v 15.15 hod. 
(Přestávka) 
 
 
 
Dalším  blokem  podle  jednacího  řádu  je  vystoupení  občanů  na  zasedání  dnešního 
zastupitelstva městské části. Přihlášky zde mám. Prvním přihlášeným je pan  . Upozorňuji, že 
na jednotlivá vystoupení jsou tříminutové limity. Prosím pana  , aby se ujal slova. 
 
P.    : 
 
 Vážení  zastupitelé,  nebudu  vás  zdržovat  detaily  ohledně  kauzy  Na  Pláni,  protože  je 
všechny znáte, také posílám maily atd. Chtěl bych se vyjádřit k právnímu bodu. 
 
Jde o to, že v parku Na Pláni měl začít Geosan stavět v březnu. V březnu pan starosta 
říkal,  že  bude  právní  rozbor,  který  si  zadala  městská  část,  a  ukáže,  co  se  s touto  nešťastnou 
situací zděděnou z minula dá dělat. Pan starosta poté v televizi tvrdil, že nemá velký prostor 
k možným postupům. My, občané, máme vlastní právní rozbor, který ukazuje naopak, že by 
městská část mohla od velmi nevýhodné smlouvy s firmou Geosan odstoupit bez sankcí. 
 
Když  byly  tyto  dva  právní  názory  tak  odlišné,  zažádal  jsem  oficiální  cestou,  aby  mi 
byl podle § 106 zákona o informacích materiál vydán. Dostal jsem odpověď, že tento právní 
rozbor  požívá  zvláštní  právní  ochrany  podle  autorského  zákona  a  podle  zákona  o  advokacii. 
Toto ovšem není pravda, je to v rozporu se zákonem o advokacii i s autorským zákonem. Na 
toto oficiální stanovisko pana starosty jsme podali odvolání k Magistrátu. 
27 
 

 
Chtěl  bych  se  pana  starosty  zeptat,  kdo  mu  takovéto  protiprávní  odpovědi  občanům 
radí?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další příspěvek má pan kol.  . Opět prosím o tři minuty. 
 
P.    : 
 
Chci také vystoupit ke kauze Na Pláni. Přemýšlím, proč je postup vedení MČ Prahy 5 
ve věci odstoupení od smlouvy s Geosanem poněkud liknavý. Buď zaneprázdnění Uzdravení 
politiky  je  takové,  že  stavba  Na  Pláni  se  dostala  pod  rozlišovací  schopnost  vedení  radnice 
nebo zastupitelů, nebo že my jako občané, kterých je zdánlivě hrstka, nestojíme za tu námahu, 
kterou by bylo třeba vynaložit pro projednání změny tohoto stavu. Upozorňuji, že se jedná o 
několik set občanů, kteří bydlí v této lokalitě a kterým hrozí, že se nevratně poškodí krajinný 
ráz a životní prostředí a budou se muset na čtyřpatrové činžáky koukat ze svých oken do zdi 
místo toho, aby se  dívali jako dosud do zeleně. 
 
Nebo se nabízí myšlenka, se kterou se neztotožňuji, že se čeká, až Geosan zahájí své 
práce, a potom už bude obtížné stavbu zastavit, i když by to právně asi šlo, jak tvrdíme my. 
Tady se nabízí myšlenka, komu zdržovací postup prospívá.  
 
Pokud  neplatí  ani  jedna  tato  domněnka,  pak  se  ptám  a  divím,  proč  se  kauza  dostane 
podle příslibu pana starosty na pořad jednání až v červnu, když radnice má svůj právní rozbor 
už  od  29.  března  a  náš  rozbor  je  zveřejněn  zhruba  od  poloviny  dubna.  Na  formulaci 
argumentů podle mého bylo času dost a mohlo se to projednávat už na tomto zastupitelstvu. 
 
Krátce  bych  se  chtěl  zmínit  o  zveřejňování  zápisů  z jednání  zastupitelstev  na  webu 
radnice.  Dosud  tyto  zápisy  uveřejňovány  nejsou.  Kvitujeme  s povděkem,  že  jsou  přímé 
přenosy,  ale  nejsou  archivovány.  Prostřednictvím  webu  info  pro  všechny  jsem  požádal  o 
předání  zápisu  z minulého  jednání.  Dostal  jsem  ho,  ale  bez  uvedení  jmen  vystupujících 
občanů, což chápu jako ochranu osobních údajů. K tomu bych měl námět, že by bylo možné 
při registraci občanů je vyzvat, pokud chtějí být uvedeni v zápisech, aby to podpisem stvrdili, 
a pak by se v zápise mohlo objevit jejich jméno. 
 
Pan  Dr.  Tomáš  Havel  mi  odpověděl  mimo  jiné,  že  tímto  podnětem  se  –  jeho  slovy  -  
budeme  zabývat  jako  o  podnětu  občana.  Proto  se  ptám,  kdy  předpokládáte  rozhodnutí  o 
uveřejnění záznamů z jednání zastupitelstva na web MČ Praha 5? Bude možnost, aby občané 
po  souhlase  uváděli  své  jméno?  Až  o  tom  bude  rozhodnuto,  prosím  o  odpověď,  jaký  je 
výsledek. 
 
Tento dotaz jsem zopakoval přes uvedený server, takže předpokládám, že odpověď by 
měla přijít. Mohlo by to být zajímavé i pro vás jako zastupitele, protože byste asi měli být v 
této věci dotazováni. Děkuji za vaši pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dalším přihlášeným je pan  . 
 
P.    : 
 
Připojuji se k tomu, že to začínáme vnímat jako úmyslné zdržování. Pokud od března 
řešíme něco, co jsme si mohli vysvětlit v dubnu a v květnu, nechápu, proč se to nechává až na 
červen,  kdy  následuje  letní  období,  kdy  máme  dovolenou  a  kdy  tady  nejsme.  V posledním 
červnovém  týdnu  nebo  začátkem  července  se  těžko  někdo  bude  bavit  o  těchto  důležitých 
věcech, když můžeme být u moře.  
 
Vzbuzuje to velkou nevoli mezi občany. Nebudu tady konkrétní, ale to, co se snáší na 
vaši hlavu, pane starosto, rady a zastupitelů, není nic pozitivního. Bojujte o svou čest, buďte 
aktivní  a  řešte  věci.  Neřeknu  vám,  co  se  říká  na  zastávce  autobusu  a  před  květinářstvím  na 
28 
 

malvazinském  hřbitově, protože  bych  to  těžko  prokazoval,  ale  je  to  velmi  nepříjemné.  Chci, 
abychom tady žili v klidu a v míru. 
 
Možná  si  zasloužím  jednu  odpověď,  pane  starosto.  Máte  v úmyslu  prodat  Geosanu 
pozemek za  49  mil.?  Vadí  mi  na  tom,  že  je  to  pod  rozlišovací  schopností  Magistrátu,  který 
tuto  sumu  nemusel  schvalovat.  Byl  v tom  úmysl,  nebo  o  co  jde?  Máte  v úmyslu  to  prodat? 
Chystáte se na to a vyjádříte něco takového v červnu? Děkuji za odpověď. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášenou je paní  . 
 
P.    : 
 
Chtěla bych se zeptat pana starosty, jestli je Geosan pro něj důvěryhodný partner jako 
nájemce městské části. Za občany Radlic a Malvazinek bych řekla, že se tento partner nezdá  
být  důvěryhodným  i  z  hlediska  lidského  i  právního,  protože  především  porušil  dvě  základní 
podmínky  nájemní  smlouvy  s městskou  částí,  to  znamená  část  stavebního  zákona.  Geosan 
nemá rozhodnutí o umístění stavby, toto rozhodnutí bylo soudně zrušeno v červenci 2012. To 
je pro nás dobře. To, že si Geosan ve své smlouvě dává takové nerealizovatelné závazky, jako 
že kolaudace měla proběhnout už v březnu 2011, už také nepůsobí dobře.  
 
Dovoluji si ocitovat z webu naši politici cz, co je společnost  Geosan. 
 
Největším  účastníkem  společnosti  je  firma  Duples  Investment  Limity  sídlící 
v daňovém  ráji  na  Kypru.  Druhým  neznámým  vlastníkem  je  firma  Britain  Developmen 
United se sídlem v Londýně. Jediným známým vlastníkem je Luděk Kostka, v jehož držení se 
nachází 152 kmenových akcií, a ten na valných hromadách zastupuje kyperskou společnost. 
 
Teď něco z minulosti Geosanu Byl jedním ze tří finančních účastníků vládou nakonec 
zrušeného obřího ekologického tendru. Média upozornila na výraznou spolupráci  Geosanu a 
dvou společností Marius Petersen a Česká inženýrská.  
 
Firma  Geosan  při  získávání  zakázek  na  Praze  5  lhala  ve  svém  vyjádření,  že  nikdo 
z jejího vedení není vyšetřován. Předseda představenstva Luděk Kostka byl v té době trestně 
stíhán. 
 
Starosta  Prahy  5  Milan  Jančík  čelil  v r.  2007  trestnímu  oznámení.  Někteří  občané 
městské části jej podezírali ze zvýhodňování společnosti Geosan. Starosta Milan Jančík např. 
umožnil společnosti  Geosan rozšíření bytových domů z původně plánovaných 16 na více než 
130 bytů.  
 
Firma  v minulosti  čelila  insolventnímu  návrhu  ze  strany  několika  společností,  své 
závazky ale uhradila a soud  rozhodl v její prospěch.  
 
Vlastník Geosanu Luděk Kostka čelí soudnímu řízení kvůli podezření z korupce. Měl 
zaplatit  několikamilionovou  pokutu  společnosti  Tender  Group  Radovana  Sitaře  za 
zprostředkování zakázky. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dovoluji si upozornit na časový limit.  
 
P.    : 
 
Ještě toto je hrozně důležité. 
 
 V r.  2000  byly  na  vlastníka  společnosti  Geosan  spáchány  dva  útoky.  V dubnu 
vybuchla před jeho domem nálož a v červenci zaútočil neznámý pachatel na Kostku při jízdě 
automobilem střelbou ze samopalu. 
 
Ptám se vás, pane starosto, jestli je pro vás tento nájemce důvěryhodný. Opakuji – pro 
nás, občany Prahy 5, ne. 
 
29 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Další je paní  . 
 
P.    : 
 
Dámy  a  pánové,  důvodem  mého  dnešního  vystoupení  je  prohlášení  školské  rady 
Tanečního centra Praha k vizi Žvahov a také navázání smysluplné spolupráce mezi Tanečním 
centrem Praha  a MČ Praha 5.  
 
Byla jsem statutárními orgány taneční konzervatoře pověřena, abych předložila ZMČ 
Prahy 5 dvě konkrétní otázky. 
 
Ve kterém nejbližším termínu proběhne jednání o platné nájemní smlouvě Tanečního 
centra Praha, protože oba dokumenty byly radnicí v minulosti opakovaně zpochybněny? 
 
Kdy dojde k jednání o další správě, opravách a rekonstrukcích Tanečního centra Praha 
na  areálu  Žvahov,  protože  současný  stav  je  porušením  několika  norem  pro  školní  provozy  a 
objekty?  Dále  jsem  byla  pověřena,  abych  zde  potvrdila  všechny  plány  a  vize  týkající  se 
využití  školního  areálu  Žvahov,  které  konzervatoř  prezentovala  již  v r.  2005  při  zahájení 
spolupráce s MČ Praha 5.  Revitalizace areálu byla tehdy  rozdělena do šesti etap, z nichž dvě 
etapy  byly  již  realizovány  z prostředků  školy.  Další  rekonstrukce  byla  bohužel  přerušena 
zrušením  dvou  stavebních  povolení  ze  strany  bývalého  starosty  pana  Milana  Jančíka  v r. 
2007.  
 
V dopise  zaslaném  v minulých  dnech  radním  i  zastupitelům  MČ  Praha  5  Taneční 
centrum  shromáždilo  základní  kroky,  které  považuje  za  nezbytné  pro  zahájení  nové 
spolupráce. Vřele uvítáme, jestliže se budou současní zastupitelé veřejně distancovat od všech 
nepřátelských kroků  bývalých starostů a některých radních z let 2007 – 2012. Především se 
to  týká  vytvoření  dlouhodobé  nejistoty  podáním  žaloby  na  Taneční  centrum  Praha  a  také 
vyhlášením soudní exekuce. 
 
Statutární  orgány  TCP  se  rovněž  vážně  pozastavují  nad  nečinností  radnice  při  správě 
majetku  a  při  nečinnosti  radnice  při  odstraňování  vážných  stavebně  technických  havárií 
v obecném majetku dlouhodobým zanedbáváním svých povinností v tomto areálu. 
 
Po 7 letech těžko popsatelných zkušeností s radnicí Prahy 5 jsme nyní s nadějí přijali 
sebekritické prohlášení některých zastupitelů, že – cituji – uzdraví svou politiku. Jako učitelé 
a umělci máme pro tyto případy celou řadu účinných léků. Přístup radnice vůči konzervatoři i 
areálu  Žvahov byl dosud opravdu vysloveně patologický. Naším přáním je začít s uzdravující 
terapií a pokud možno nejlépe ihned.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další je paní  . 
 
P.    : 
 
Omlouvám se, že se ještě jednou vracím ke kauze Na pláni. Mám dotaz. 
 
Jestliže  zhruba  v r.  2000  proběhla  úplná  rekonstrukce  školky,  která  by  měla  být 
v rámci  druhé  etapy  výstavby  viladomů  Na  Pláni  Geosanem  zbourána,  nelituje  radnice 
vynaložených  finančních prostředků a chce se vydat stejný směrem s Geosanem? Nebylo by 
lepší  objekt  využít  např.  jako  mateřskou  školku  nebo  jiné  školské  zařízení?  Pro  mne  by  to 
bylo např. velmi výhodné, celý rok vozím  dítě z Malvazinek do školky až do Motola, protože  
blíže  místo  nebylo.  Je  to  škoda,  protože  pozemek  o  to  vysloveně  žádá.  Myslím  si,  že 
s minimálním vynaložením finančních prostředků by šlo udělat krásnou mateřskou školku.  
 
Ke druhé etapě výstavby se může městská část vyjadřovat a připomínkovat to. Učiníte 
tak a ke komu se přikloníte jako naši zastupitelé? 
 
P.  Z e l e n ý : 
30 
 

 
Další je paní  .  
 
P.   : 
 
Mám  podobnou  připomínku  jako  paní  doktorka.  Celý  život  žiji  v blízkosti  školičky, 
naše děti tam chodily. Díky své profesi jsem si vždycky představovala, že jednou tam  bude 
buď škola, školička, nebo nějaké sociální zařízení pro potřebné lidi.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dalším přihlášeným je kolega . 
 
P.    : 
 
Vrátím se k problému rozšiřování golfového hřiště v lesoparku Motol-Košíře. Vracím 
se  k tomu  z  toho  důvodu,  že  na  minulém  zastupitelstvu  zde  zazněl  slib,  že  golfové  hřiště  se 
nebude rozšiřovat za Bucharovu ulici. Z usnesení rady z 30. 4. t. r., které se zabývalo revokací 
změny  2760,  kterou  městská  část  předkládala  na  Magistrát,  vyplývá,  že  minimálně  dva 
pozemky  zasahují  za  ulici  Bucharovu.  Chtěl  bych  se  zeptat,  zda  stále  platí  slib,  že  za  ulici 
Bucharovu se nebude golfové hřiště Motol rozšiřovat? Toto mi připadá trochu v rozporu. 
 
Další  výsledek  usnesení  je  ten,  že  minimálně  4  ha  před  Bucharovou  je  les,  o  kterém 
předpokládám, že bude vykácen. Můj dotaz je: pokud dojde k rozšíření golfového hřiště před 
Bucharovou ulicí, zůstane les na těch 4 ha, nebo nikoli?  
 
Z toho vyplývá zásadní fakt pro místní obyvatele. Nelíbí se jim, že Golfový klub Praha 
přednesl svůj záměr oplotit rozšířené hřiště. Na oploceném pozemku zanikne historická polní 
cesta, která vedla od viaduktu směrem dolů na Plzeňskou. Občané ji po mnoho let využívali a  
teď po dobu padesáti let ji asi nebudou moci využívat. 
 
Poslední  dotaz.  Když  se  na  minulém  zasedání  hovořilo  o  návrhu  změny  ve  4.  vlně, 
nezaznělo  zde,  že  by  na  tomto  pozemku  mohlo  být  něco  jiného  než  golf.  Automaticky  se 
počítá pouze s tím, že pozemek je možný využít pouze pro rozšíření golfu. Opravdu je jedinou 
možností jak využít tento pozemek rozšíření golfu? Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pokusím  se  rychle  zareagovat.  Co  se  týká  tanečního  centra,  poprosím  kol.  Šestáka  o 
reakci.  
 
Co se týká golfu, ulice  Bucharovy a usnesení. Slovo, které jsem zde dal, samozřejmě 
platí, to znamená, že si nepřeji  golf za cestou, nepřeji si, aby se dále rozšiřoval. 
 
Co  se  týká  vypsaného  záměru  na  pronájem,  nebyl  v části  za  Bucharovou  ulici 
realizován, bylo to znovu vypsáno na tu část, kterou dnes již golf provozuje.  
 
Vy  se  ptáte  na  průběh  změny  územního  plánu.  Ten  má  několik  stupňů.  Podnět  na 
změnu územního plánu už tam leží pes rok, toto byla pouze aktualizace. Musíme si uvědomit, 
že vlastní rozhodnutí, co bude s pozemky, je až v poslední fázi. Teď jsme ve  fázi, kdy se říká, 
které záměry změn budou puštěny do vlastní změny. Kdybychom od toho dnes ustoupili, tak 
zablokujeme celou změnu – je to pod jedním projednávacím číslem.  
 
Naprosto s vámi souhlasím, že za Bucharovou ulicí nechceme v tomto okamžiku golf. 
Možností využití je tam mnohonásobně víc. Přijde to na zastupitelstvo, bude to má pozice, že 
co  se  týká  současné  části,  kde  již  golf  je  a  jedná  se  o  drobné  změny,  to  jsem  připraven 
podpořit,  co  se  týká  za  ulicí  Bucharovou,  s tím  problém  mám,  aby  to  bylo  svázáno  na  golf. 
Držím  to,  co  jsem  slíbil  občanům,  pozice    je  konzistentní.  Usnesení,  které  jste  citoval,  je 
proto, abychom nezablokovali změnu, která je potřeba v té části, která je historicky funkční.  
 
K Pláni.  Jestli  se  mi  líbí  Geosan,  jestli  mám  úmysl  mu  prodat,  zda  nelituji 
vynaložených prostředků do školky. Můj soukromý názor je  jedno, protože k tomuto se zde 
zavázalo  zastupitelstvo  pod  vedením  Milana  Jančíka,  které  uzavřelo  smlouvy  o  smlouvách 
31 
 

budoucích,  které  zavázaly  městskou  část  k nějakému  konání.  My  pouze  můžeme  řešit,  jestli 
z těchto  smluv  jsme  schopni  utéct,  nebo  neutéct.  Vaše  otázky  jsou  relevantní,  chápu  je, 
kdybych  tam  bydlel,  budu  se  ptát  úplně  stejně.  Ptáte  se  ale  v r.  2013  na  něco,  co  bylo  tímto 
zastupitelstvem  schváleno  a  podepsáno  v r.  2005  a  v následujících  letech.  Toto  je  typický 
kostlivec Milana Jančíka. Jestli se z něj dá utéct, budu jen rád. Na rovinu ale říkám, že nejsem 
připraven  k tomu,  abych  dostal  městskou  část  do  situace,  že  bude  platit  nějaké  miliony 
developerovi  jen  proto,  že  odstoupí  od  smlouvy.  Musím  nést  odpovědnost  vůči  všem  80 
tisícům  občanů  na  městské  části.  Situaci  mohu  chápat,  může  mi  být  velmi  nepříjemná,  ale 
musím dbát s péčí řádného hospodáře zájmu všech občanů. 
 
Jestli  si  myslíte,  že  o  takto  vyhnilém  –  promiňte  mi  ten  výraz  –  problému,  který  zde 
založil  Milan Jančík,  se  dá  rozhodnout  během  14  dnů  –  možná  dá,  ale    bude  to  z Jančíkovy 
kauzy  kauza  pana  Zeleného,  protože  on  vyrobil  z developerského  projektu  nesmyslnou 
soudničku pro město, a všichni budou řvát – on za to může.  
 
Pokud se toto zastupitelstvo má odpovědně rozhodnout, musí dostat všechny podklady 
tak,  aby  vědělo,  o  čem  to  je,  jaká  rizika  městské  části  hrozí  či  nehrozí,  a  odpovědně  se 
rozhodnout, která z rizik je toto zastupitelstvo připraveno na sebe převzít. Není to o tom, že se 
rozhodnu, že je to moje zahrada a pokud si to zpackám – omlouvám se za tento výraz, tak si 
to  ponesu  sám.  Toto  zastupitelstvo  nese  odpovědnost  vůči  80  tisícům  občanů  této  městské 
části a musí se chovat s péčí řádného hospodáře.  
 
Myslím, že toto byla většina věcí, které se zde objevily. 
 
 Říkáte  právní  rozbor,  kdo  mi  radí  –  máme  zde  právní  oddělení,  máme  advokátní 
kancelář. Říkáte, že přístup je liknavý. Je tady liknavý přístup, když sedm let se toto válelo, a 
my  jsme  za    tři  měsíc,  kdy  je  tato  rada    ve  funkci,  tento  problém  začali  řešit,  a  v tomto 
okamžiku  máme  rozklíčovanou  nějakou  pozici,  kterou  chceme  přestavit  zastupitelstvu  20. 
června? Toto je liknavý přístup? Sedm let kontra tři měsíce? Jestli je toto liknavý přístup, tak 
potom jsem liknavý. 
 
Co  se  týká  právního  rozboru,  neznám  žádnou  státní  instituci,  ani  žádnou  městskou 
část,  která  v případě,  že  hrozí  soudní  spor,  vyvěsí  nebo  začne  postupovat  právní  rozbor, 
kterým je městské části doporučen nějaký právní postup, aby si  to protistrana mohla v klidu 
prostudovat, připravit se na něj, najít si příslušné záplaty a pak město nebo stát oholit.  
 
Celý právní rozbor zastupitelé dostanou 20. června. K tomuto termínu by měl být celý 
materiál  složený,  měl  by  být  jasný  a  všichni  bychom  měli  být  schopni  se  na  základě  tohoto 
materiálu  kvalifikovaně  rozhodnout,  co  zastupitelé  v oblasti  Na  Pláni  chtějí.  Do  20.  června 
nepustím tento právní rozbor, protože bych mohl poškodit  ekonomické zájmy městské části. 
 
Myslím si, že je to reakce na celé téma Na  Pláni. Prosím pana kol. Šestáka o reakci na 
téma TCP. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Děkuji za slovo. Pokud se týká dotazu k TCP, resp. areálu Pod Žvahovem, je to velmi 
složitý  problém,  který  nás  moc  trápí.  Je  velmi  zkomplikovaný  nedávným  rozhodnutím 
Ústavního  soudu,  které  není  zcela  jasné  ve  vztahu    k údajným  nájemním  smlouvám,  které 
údajně  existují.    V současné  době  celý  problém  analyzujeme  ve    spolupráci  s advokátní 
kanceláří.  Mám  předběžné  informace,  že  závěry  bychom  měli  mít  koncem  příštího  týdne. 
V návaznosti na to určitě zvolíme další postup a s nájemcem areálu povedeme další jednání. 
 
Chtěl  bych  k tomu  říci  několik  dalších  faktů,  které  by  bylo  dobré,  aby  tady  zazněly. 
Ústavní  soud  neřekl,  že  údajná  nájemní  smlouva  je  platná,  ve  svém  výroku  řekl  něco  zcela 
jiného.  Pokud  jde  o  samotnou  údajnou  nájemní  smlouvu,  městská  část  žádnou  takovou 
nájemní  smlouvu  nemá  a  TCP  nikdy  originál  nájemní  smlouvy  neukázalo.  Je  velmi  složité 
diskutovat o něčem, co nikdo neviděl. 
32 
 

 
Co se týká dalších věcí, stále platí usnesení zastupitelstva, které schválilo záměr, aby 
se  do  areálu  Pod  Žvahovem  přesunula  Základní  škola  waldorfská,  což  je  základní  škola 
zřizovaná  městskou  částí  Praha  5,  tedy  zastupitelstvem,  a  je  povinností  zastupitelstva  se  o 
svou organizaci, o materiálně technické zabezpečení svých žáků starat co nejlépe.  V současně 
době Základní škola waldorfská sídlí v Jinonicích. Je tam 1. stupeň v malé historické budově, 
2.  stupeň  sídlí  ve  velmi  nedůstojných  podmínkách  starých  tesko-baráků  rozptýlených 
poměrně  daleko  od  sebe,  kde    jsou  problémy  s vytápěním.  Je  to  energeticky  nevyhovující  a 
nešetrný  prostor.  Bylo  a  stále  je  legitimním  zájmem  občanů  Prahy  5  a  tohoto  zastupitelstva, 
aby areál Pod Žvahovem mohl být využíván  ve prospěch vzdělávání dětí z MČ Praha 5. To je 
velmi zásadní. 
 
Situace je taková, jaká je. Četl jsem dopis, který TCP poslalo v minulých dnech všem 
zastupitelům.  Je  to  líbivé  čtení,  ale  musím  konstatovat,  že  většina  uvedených  návrhů  jsou 
věcně a právně nesprávné, možná i naivní. Neumím si např. představit, jak by byl v souladu 
s českou  legislativou  realizován  návrh,  který  je  tam  zmiňován,  že  soukromá  střední  škola 
bude  v pronajatém  objektu  provozovat  obecnou  základní  školu.  Obávám  se,  že    toto  i  při 
sebelepší vůli není možné. 
 
Pokud  jde  o  další  věci,  kdy  argumentace  ze  strany  TCP  je,  že  městská  část  záměrně 
poškozuje TCP, nevím, čím městská část by ekonomicky mohla TCP poškozovat. Řekl bych, 
že je dobré zamést si před vlastním prahem. TCP se nikdy nechlubí, že za areál a jeho provoz 
městské části dlouhodobě  neplatí. Ponechme stranou otázku nájemného, která je předmětem 
soudního  sporu,  teď  je  aktuální  2,5milionový  dluh  za  energie,  to  je  za  elektřinu,  vodné, 
stočné,  školnický  byt,  který  je  neoprávněně  užíván,  aniž  by  byl  zanesen  v údajné  smlouvě, 
kterou městská část nikdy neviděla. 
 
Pokud  mám  čerstvé  informace,  tak  dnes  dopoledne  mělo  proběhnout  jednání  mezi 
zástupci  TCP  a  správní  firmou  Centra,  kde  si  měly  vyjasnit  metodiku,  jak  se  k vyúčtování 
dospělo.  Pokud  mám  informaci,  zástupci  TCP  na  toto  jednání  bez  jakékoli  omluvy  nepřišli, 
byť jednání iniciovali. Na telefonický dotaz, zda mají zpoždění, reagovali, že na to zapomněli. 
 
Pokud  se  zde  hovoří  o  tom,  že  bychom  měli    najít  společnou  cestu,  je  to  cíl,  ke 
kterému musíme společně dospět, ale bylo by dobré, aby se nechtělo jen po městské části, aby 
si  zametala  před  vlastním  prahem,  ale  aby  si  před  vlastním  prahem  zametlo  i  TCP.  Aby  se 
mohlo hovořit o nějaké společné budoucnosti, tak je potřeba vyřešit své závazky z minulosti. 
Děkuji. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji. Vidím pokus  pana Velka o přihlášení. Odkazuji na jednací řád u tohoto bodu 
– není diskuse. Pokud má pan Velek technickou, žádám, aby opravdu byla technická. 
 
P.  V e l e k : 
 
Děkuji,  pane  předsedající,  že  jste  to  akceptoval.  Vaše  šestiminutové  expozé  a  pana 
Šestáka .... 
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Prosím o technickou, pane kolego, jinak vás vypnu. Není rozprava, přečtěte si jednací 
řád. 
 
Dalším  bodem dnešního zasedání zastupitelstva MČ je nepeněžitý dar pro Policii ČR, 
materiál 25/33. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám předložit ke schválení nepeněžitý 
dar  pro  Policii  ČR.  Plně  jsem  reflektoval  na  přání  zastupitelstva  z minulého  roku,  aby  se 
33 
 

snížila celková částka na dary policiím. V tomto případě je to pro každou z policií 190 tis. Kč 
včetně DPH. Dary byly řádně poptány, je to popsáno v materiálu. Byly vybrány dvě firmy tak, 
aby se zkompletovala co nejlevnější nabídka. Část vybavení je navigace,  dluh naší MČ vůči 
policii  z minulého  roku,  zbytek  tvoří  vybavení  výslechových  místností  tak,  aby  to  plně 
odpovídalo požadavkům zákona o obětech trestných činů. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 25/33. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám    hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  materiál  –  přidělení  grantů  v oblasti  sociální  Podaná  ruka.  Prosím  pana 
předkladatele o úvodní slovo. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Dámy  a  pánové,  předkládám  výsledky  grantového  řízení  v oblasti Podaná  ruka.  Je  to 
přidělení  v pěti  grantových  oblastech  pro  registrované  uživatele,  jsou  tady  rozepsány,  měli 
jste je naskenovány a k dispozici. Navrhuji, aby takto byly s chváleny. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/34. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další  je  přidělení  grantů  v oblasti  volnočasových  aktivit  Podaná  ruka.  Prosím  pana 
předkladatele. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
   V tomto  případě  to  jsou  volnočasové  aktivity  Podaná  ruka,  kde  se  nevyžaduje 
registrace. Navrhuji, aby v souladu s tímto materiálem byly granty přiděleny.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/35. 
 
P.  Z e l e n ý :  
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiálem je přidělení  grantů v oblasti školství. Prosím pana předkladatele. 
 
34 
 

P.  Š  e s t á k : 
 
Předkládám  návrh  na  přidělení  grantů  v oblasti  školství,  jak  to  navrhla  příslušná 
grantová  komise.  Prošel  radou,  jednotlivé  navržené  částky  pro  jednotlivé  projekty  a 
organizace jsou v tabulce přiložené k materiálu. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. S technickou se hlásí kol. Kroha. 
 
P.  K r o h a : 
 
Stejně jako loni jsem chtěl upozornit na potenciální střet zájmu. Jsem členem Rugby-
Clubu Tatra Smíchov, který podává též žádost o přidělení dotace. Proto nebudu hlasovat.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Prosím  o  zaznamenání,  že  pan  kolega  Kroha  nahlásil  svou  potenciální 
podjatost. 
 
Diskusi končím a prosím návrhový výbor. 
 
Hlásí se ještě kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Chtěl jsem pana kol. Krohu upozornit, že se to týká až dalšího  bodu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vracíme se k návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/36. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  31,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je přidělení grantů v oblasti sportu. Pan kol. Šesták. 
 
P.   Š e s t á k : 
 
Je  to  návrh  na  přidělení  grantů  v oblasti  sportu,  jak  je  navrhla  příslušná  grantová 
komise  složená  ze  zastupitelů  napříč  politickým  spektrem.  Jednotlivé  položky  jsou  uvedeny 
v tabulce v příloze. V tomto případě je tam třikrát Rugby Club Tatra Smíchov. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Vidím kol. Krohu, tentokrát hlásí svou podjatost řádně. 
 
P.  K r o h a : 
 
Děkuji  za  připomenutí.  Týká  se  to  tohoto  bodu.  Abych  vám  řekl  něco  nového  –  náš 
klub se stal mistrem republiky. Děkujeme za dotace. Vážím si, že jsou posuzovány na základě 
jejich  kvality  a  ne  na  základě  toho,  kdo  je  v jaké  straně  a  zda  se  v současné  době  nachází 
v koalici či v opozici. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
 Beru to, že to nebyla technická, ale  klasický příspěvek do diskuse. Další přihlášku do 
diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
35 
 

P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/37. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším materiálem je přidělení grantů v oblasti kultury.  Prosím pana předkladatele. 
 
P.  Š e s t á k :  
 
Jedná  se  o  granty  v oblasti  kultury  rovněž  v podobě,  jak  je  vyhodnotila  příslušná 
grantová komise.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/38. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo přijato. 
 
Další jsou granty v oblasti zachování a obnovy památek. Prosím pana kol. Šestáka. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
 Tentokrát 
bohužel 
v souladu 
s vyhodnocením 
příslušné 
grantové 
komise 
nepředkládám  návrh  na  přidělení  grantu  v této  oblasti.  Byly  předloženy  dvě  žádosti,  jedna 
nesplňovala příslušnou povinnou 25%ní spoluúčast, v případě druhé žádosti komise usoudila, 
že  mezi  částkou,  kterou  si  žadatel  nárokoval,  a částkou,  která  by  mohla    být  maximálně 
přidělena,  je  tak  velký  rozdíl,  že  se  komise  domnívá,  že  by  projekt  nemohl  být  i  s tímto 
přispěním  realizován.  Komise  nenavrhla  udělit  žádný  grant.  K mé  lítosti  vám  tento  návrh 
předkládám ke schválení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Slovo má kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Domnívám  se,  že  není  problém  v tom,  jaké  dva  návrhy  přišly,  ale  jak  byla  tato 
grantová kapitola vypsána. Pokud se napíše pro obnovu a zachování památek sto tisíc, je více 
než jisté, že to dopadne tak, jak to dopadlo. To, že došlo k dramatickému snížení grantů proti 
minulosti, víme.  V tuto chvíli to v této kapitole nedává žádný smysl. Buď se přihlaste k tomu, 
že  památky  zachraňovat  a  obnovovat  nechcete,  bylo  by  to  asi  čistší,  nebo  do  této  kapitoly  
musíte  dát  víc  peněz,  aby  bylo  smysluplné  se  tam  přihlásit,  nebo  aby  ti,  kteří  žádají,  mohli 
peníze  čerpat. Za sto tisíc se památky neopravují, to není tak těžké vědět. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Pan kol. Šesták chce reagovat, má slovo. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Pane kolego, vím, že z opozičních lavic je ke každé věci potřeba něco říci, ale dovolím 
si  vám  připomenout,  že  v době,  kdy  jsme  spolu  seděli  v koalici,  na  tuto  grantovou  kapitolu 
byla v rozpočtu vyčleněna vždy tato částka. Uměl bych si představit, že by tam mohlo být víc, 
36 
 

ale  nikdo to v tomto  zastupitelstvu nenavrhl a neprohlasoval. Myslím si, že v tomto případě 
se  jedná  spíše  o  příspěvky  na  obnovu  různých  malých  kapliček,  kostelů  apod.  Jestli  se 
nemýlím, v předchozím roce  jsme přispěli po 50 tisících jednak kostelu sv. Václava, jednak 
kostelu na Zlíchově, kde  určitě správci těchto farností prostředky dokázali efektivně využít.  
V tomto případě bohužel farnost sv. Václava nesprávně vypsala žádost o grant.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Hlásí se pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
 Vážený pane kolego, divím se, že se hlásíte k tomu, že jste seděl v minulé radě. Pan 
starosta se také tváří, že tady sedí první tři měsíce. Jak jsem pochopil, je třeba  být pružnější.  
Granty byly vyšší, to bych se s vámi hádal,  nebyly dramaticky vyšší, ale vyšší byly. Nemění  
to  nic  na  tom,  že  za  sto  tisíc  smysluplně  opravovat  památky  nelze.  Jestli  si  myslíte,  že  ano, 
budete pak argumentovat, že to tak bylo správně, a nemám potom na to co odpovědět. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Šesták chce reagovat. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Myslím, že bude prostor při jednání o rozpočtu na r. 2014, abyste, pane kolego, navrhl 
do příslušné kapitoly jinou částku.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášku do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení 25/39. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  bodem je kontrola plnění usnesení. Prosím předsedu kontrolního výboru. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Tím, že jste neviděl, že se hlásím k technické, prosím do zápisu, že jsem se u minulého 
materiálu spletl a zdržel jsem se. Pro materiál jsem nehlasoval.  
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Než  budeme  pokračovat,  prosím  o  čísla,  abych  mohl  přečíst  celkový  výsledek 
hlasování po opravě. Po opravě pana kol. Herolda je tento výsledek: pro 29, proti 0, zdrželi se 
4, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
 
Nyní prosím o úvodní slovo k materiálu kontrola plnění usnesení. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Předkládám kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 4. do 30. 4. 2013. 
 
Tento materiál jednohlasně projednal kontrolní výbor, který byl toto pondělí. Naprostá 
většina  úkolů  byla  splněna,  4  úkoly  jsou  odloženy,  jeden  je  průběžný,  nemá  termín  splnění, 
bude  se  zřejmě  odkládat  delší  dobu. Jeden  úkol se  ruší  –  provést  notářským  zápisem  změnu 
zakládací  listiny  Nadačního  fondu  Praguae  quinta  regione  způsobem  výše  uvedeným.  Toto 
37 
 

celé  usnesení  zrušilo  zastupitelstvo  na  svém  předchozím  zasedání  18.  4.,  není  tam  žádný 
problém. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/40. 
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  materiálem  je  zpráva  o  činnosti  rady.  Prosím  kol.  Kratochvílovou,  která  byla 
technickým administrátorem této zprávy, aby ji jménem rady přednesla. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  MČ  Praha  5  zprávu  o  činnosti  rady  MČ  Praha  5  za  2. 
pololetí.  Dovoluji  si  požádat,  aby  ji  zastupitelstvo  vzalo  na  vědomí.  Zprávu  máte  přílohou 
tohoto materiálu a je zpracována po jednotlivých gescích příslušných radních.  
 
 P.   Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Pane  starosto,  znáte  mou  připomínku,  proto  jste  sděloval  technického  zpracovatele 
tohoto materiálu, ale považuji šéfem rady starostu. Proto si myslím, že mnohem vhodnější by 
bylo, aby takovouto zprávu do budoucna předkládal starosta městské části. Myslím si, že je to 
smysluplnější než zástupkyně starosty. 
 
Co  se  týká  samotné  zprávy,  nejsem  si  jist,  jestli  je  vhodné,  aby  rada,  která  zasedá 
jednou  týdně,  předkládala  takovýto  poměrně  obsáhlý  materiál  na  stůl,  aby  si  zastupitelé 
poměrně  složitě  byli  schopni  toto  slohové  cvičení  pročíst.  Nebudu  se  vyjadřovat 
k jednotlivým výkonům, ale spíše k formální stránce. 
 
Pro  příště  bych  byl  velmi  rád,  kdyby  tuto  zprávu  předkládal  starosta  a  aby  tento 
materiál byl včas předložen. Není žádný důvod, proč by měla být dávána na stůl.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za podnět. Paní kolegyně Hradílková. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
 Souhlasím s předřečníkem. Byla jsem si předvčírem materiály vyzvednout v kanceláři 
zastupitelů, a ještě to tam nebylo. Měla jsem jen jeden den na pročtení, proto jsem se věnovala 
oblasti, která mě nejvíce zajímala a které více  rozumím než ostatním. Ráda bych upozornila 
na některé formální věci  zprávy. 
 
 Ve  zprávě  v oblasti  sociální  uvedené  pod  jménem  Petra  Lachnita  je  uvedeno  mnoho 
činností v odrážkách, které jsou velmi chvályhodné a jistě prospěšné. Přesto si myslím, že to 
asi  nejsou  ty  činnosti,  které  by  přímo  zajišťovala  rada  městské  části.  Je  to  třeba  školení  pro 
zaměstnance, zajištění canisterapie apod. Zdá se mi, že se spíše jedná o všeobecný přehled o 
tom, jaké dobré činnosti zajišťuje městská část v oblasti koheze obce a sociální pomoci. Je to 
jistě fajn, ale myslím si, že si tyto informace mohu obstarat snadnějším způsobem.  
38 
 

 
V případě, že by to byl všeobecný přehled o zajištění koheze obce, chybí mi tam třeba 
sociální  služby  a  oblast  sociálně  právní  ochrany  dětí,  jak  v této  oblasti  rada  jedná  a  jak  se 
chová,  protože  tyto  oblasti  procházejí  velkými  změnami  týkajícími  se  kompetencí  obcí. 
Nechce  se  mi  věřit,  že  by  rada  v této  oblasti  nepřijímala  vyjádření,  nebo  že  by  si  zpráva 
nezasloužila toto zmínit.  
 
Musím  podotknout,  že  proti  obsahu  nic  nemám,  myslím  si,  že  to  všechno  jsou 
činnosti, které obci prospívají. 
 
Zprávu o činnosti rady MČ bych vedle komunitního plánování třeba v oblasti sociální 
ráda  našla  právě  informace  o  strategických  a  koncepčních  rozhodnutích,  o  plánech  rady,  o 
jednání a zejména o prioritách, což přísluší právě  radě.  
 
Pokud by se mělo jednat o zprávu a ne o stručný přehled, přivítala bych ve zprávě také 
to,  co  jí  přísluší  z titulu  zprávy,  to  znamená  konkrétní  data,  sumarizace  výsledků,  zejména 
dosažení, případně nedosažení cílů rozhodnutí rady. 
 
Beru si další příspěvek. 
 
Zcela mi chybí procesní část zprávy jako takové. 
 
Pokud  ve  zprávě  tomu  nebyla  věnována  dostatečná  pozornost,  nemyslím  si,  že  by  to 
bylo  úmyslem  nebo  nekompetencí  členů  rady,  protože  jsou  to  lidé  ověnčení  tituly  a  jistě 
profesionály  na  svém  místě,  spíše  mě  to  vede  k tomu,  že  tomu  nevěnovali  dostatečnou 
pozornost  nebo  vážnost  jako  my,  kteří  členy  rady  nejsme,  co  o  konání  rady  a  jejích 
strategických plánech a jednáních víme.  
 
Také si kladu otázku, jak budou seznámeni s činností rady občané, zda a jak. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Ve  zprávě  je  spousta  věcí,  které  se  udělaly.  Zmínil  bych  se  o  tom,  co  se  zřejmě 
neudělalo.  V prohlášení  minulé  rady  a  současné  rady  se  mluví  o  podpoře  rozšiřování 
cyklistických  stezek,  o  cyklodopravě  atd.,  ale  ve    zprávě  za  tento  půl  roku  i  za  předešlý  půl 
rok o jakékoli podpoře cyklodopravy nebo rozvoji cyklostezek není ani zmínka. Mrzí mě to a 
byl bych rád, kdybychom tam příště nějakou našli. Děkuji. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Zapletal. 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
 Tady  už  bylo  zmíněno,  že  celá  zpráva  je  pozoruhodné  slohové  cvičení,  u  kterého 
postrádám  především pod názvy jednotlivých kapitol správná jména. Je to zpráva o činnosti 
rady  za  2.  pololetí  2012  a  pokud  vím,  v některých  případech,  hlavně  v případu  starosty 
městské části až do konce r. 2012 by mělo  být uvedeno jiné jméno. 
 
K celé zprávě bych chtěl říci, že vždycky byly obdobné zprávy zpracovány s ohledem 
na  informace  o  plnění  programového  prohlášení  rady.  V tomto  materiálu,  který  je  v tomto 
smyslu velmi nepřehledný, není o plnění programového prohlášení ani slovo. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Dámy a pánové, na slohová cvičení s tímto názvem jsem už zvyklý, kvalitu mají pořád 
stejnou. Vrátil bych se k meritu věci. 
39 
 

 
Pan  radní  Nedvěd  má  tady  napsáno:  Dokončení  realizace  projektu  z dotačního  titulu 
atd.  s názvem  Snížení  imisní  zátěže  z  dopravy  ozeleněním  vybraných  ulic  na  Praze  5. 
Zajímalo by mě, jak tento projekt byl dokončen? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Nebyl, ještě žije, máte naprostou pravdu, pane doktore. 
 
Přihlášena je paní kolegyně se závěrečným slovem. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Pokud  se  týká  připomínek  k jednotlivým  gescím,  bylo  to  rozesláno  všem  příslušným 
radním, tedy i bývalému starostovi. 
 
Pokud jsme nedostali připomínku – odpovídám na dotaz pana Zapletala, zpracoval to 
pan  ing.  Zelený  i  za  bývalého  starostu  Klímu.  V gesci,  kterou  měl  pan  Mgr.  Havlíček,  je  to 
rozlišeno.  Je  to  zpracováno  tak,  že  je  uvedeno,  že  Mgr.  Patrik  Havlíček  byl  členem  rady  do 
11. 12. 2012 a jsou zde uvedeny jeho gesce, které v té době vykonával. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím  ostatní  členy  rady,  jestli  chce  někdo  zareagovat,  je  to  souhrnný  materiál  za 
celou radu, i když předkládaný jedinou osobou. Petr Lachnit. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Jsem  rád,  že  si  to  kol.  Hradílková  prostudovala,  protože  málokdo  se  sociální 
problematice věnuje. 
 
Proč tam není věc týkající se sociálně právní ochrany dětí? Není tam z toho důvodu, že 
jsme  představitelé  samosprávy,  nikoli  státní  správy.  Oddělení  sociálně  právní  ochrany  dětí 
pracuje v jiném režimu a v žádném případě se jako představitelé samosprávy do něj  vměšovat 
nemůžeme a ani nechceme.  
 
Pokud  mluvíte  o  tom,  že  tam  chybí  koncepční  materiály,  jejich  prověrka  a  stanovení 
dalších  úkolů,  tak  je  to  tam  –  vytvoření  opatření  ke  schválení  vizí,  plnění  protidrogové 
strategie  atd.  Pokud  zvládáte  internet,  webové  stránky  KPSS5info.sekce  dokumenty,  najdete 
tam  kompletní  průběh.  Můžete  si  to  vytisknout.  Je  tam  část  věnovaná  protidrogové 
problematice,  prevenci  kriminality,  nově  jsou  tam  osoby,  kterým  hrozí  sociální  vyloučení. 
Jsou tam jak koncepční materiály, tak je tam technika, jak se k tomu dospělo, jejich kontrola. 
Stačí se podívat na internet, je to všem dostupné. Děkuji. 
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Chce  reagovat někdo z rady? Pan kol. Vejmelka za předkladatele. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Chtěl  bych  pana  Martince  ujistit,  protože  jsem  převzal  dopravu  na  sklonku  loňského 
roku, že letošní rok se problematice cyklodopravy budu věnovat s plným zápalem. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Nedvěd chce ještě reagovat. 
 
P.  N e d v ě d : 
 
Omlouvám se, je to chyba, projekt ještě není ukončen, nevšiml jsem si toho. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Diskuse je ukončena, prosím návrhový výbor 
40 
 

 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/41. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  24,  proti  1,  zdrželo  se  6,  nehlasovali  3.  Materiál  byl 
přijat.  
 
 Dalším  materiálem  je  přidělení  finančních  prostředků  v oblasti  Podpora  a  rozvoj 
podnikání. Prosím pana předkladatele.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Dámy a pánové, dovoluji si předložit materiál přidělení finančních prostředků v oblasti 
podpora  a  rozvoj  podnikání  na  Praze  5,  jak  prošel  radou  a  jak  byl  vyhodnocen  grantovou 
komisí. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
Vidím technickou. 
 
P.  Š o r m : 
 
Omlouvám se, ale  hlásil jsem se do diskuse. Nevím, proč mé jméno zmizelo.  
 
Mám  krátký  dotaz  na  pana  předkladatele.  Jedná  se  o  udělení  grantu  společnosti 
Temper  Communication.  Název projektu  je  Vzdělávací  semináře  pro  podnikatele  MČ  Praha 
5.  Zajímalo  by  mě,  zda  to  není  v určitém  konfliktu  s tím,  co  poskytuje  už  městská  část 
prostřednictvím svého informačního centra. Děkuji.  
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášku má pan kol. Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Mám  obecnou  poznámku  ke  všem  grantům.  Mrzí  mě,  že  se  rada  obecně  nepřihlásí 
k tomu, aby občané měli právo vidět, co se za granty udělalo. Mluvili jsme o tom při otevírání 
obálek  a  při  hodnocení  grantů  pro  životní  prostředí.  Zástupce odboru  mi  řekl,  že  všechno 
mají, mají to zdokumentováno, ale na internetu u žádného grantu nic takového nenajdete. Je 
tam napsáno, že se něco vypsalo, že se  něco dalo, ale není tam napsáno, co se udělalo, jaký to 
mělo efekt pro městskou část. Byl bych rád, aby se  rada nad tím zamyslela – když informace 
jsou, zveřejnit, co za peníze městská část dostala. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
 Děkuji. Pan kol. Velek. 
 
 
 
 
P.  V e l e k : 
 
Kolega  mi  napověděl,  že  minulý  rok  jsme  museli  přijímat  usnesení,  aby  granty  byly 
zveřejněny v přehledné formě na internetu na portálu radnice. Doufám, že to bude provedeno, 
doufám, že to nebudeme muset nějakou formou kontrolovat.  
 
Nezpřístupnění výsledků je evergreen, který se tady táhne dva roky. Jestli chce  někdo 
uzdravovat  radnici  nebo  zlepšovat  transparenci,  tak  si  myslím,  že  tato  věc  je  technicky 
41 
 

triviální  a  řada  řešitelů  výsledky  v elektronické  podobě  dodala.  Stálo  by  to  za  to,  aby 
v tabulce, kterou doufám zveřejníte, bude i krátká anotace výsledků. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, prosím o závěrečné slovo pana předkladatele. 
 
P.  K u k r l e : 
 
K panu ing. Velkovi. Není problém se zveřejněním. 
 
Ke  kol.  Šormovi.  Návrh  společnosti  Temper  Communication  se    grantové  komisi 
nezdál v rozporu s tím, co poskytuje infocentrum. Bude-li mít kolega chuť a čas, můžeme se 
společně podívat na to, co společnost nabízí. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Končím diskusi a prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy,  hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/42. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším  materiálem  je  přidělení  grantů  v oblasti  Místo  pro  život  a  ekologické 
programy. Prosím pana kol. Nedvěda o úvodní slovo. 
 
P.  N e d v ě d : 
 
Dámy  a pánové,  předkládám  přidělení  grantů  v oblasti  Místo  pro  život  a  ekologické 
programy pro r. 2013. Na tyto granty bylo vyčleněno 350  tisíc Kč.  Všechny prostředky byly 
žadatelům rozděleny podle tabulky, kterou máte v příloze. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Pan Zapletal. 
 
P. Z a p l e t a l : 
 
Otevřel  jsem  si  tabulky  a  musím  říci,  že  z nich  nemám  žádné  informace.  Tady  je 
uveden  pouze    název  a  adresa  žadatele  a  název  projektu  je  často  tak  stručný,  že  z něj  nejde 
určit  vůbec  nic.  Bylo  by  dobře,  kdyby  pan  radní  pohovořil  např.  k projektu,  co  je  to  Zelené 
ticho. 
 
Chci vážené zastupitelstvo upozornit na to, že v grantech je dvakrát přidělena částka – 
jednou  50  tisíc  a  jednou  100  tisíc  Domu  dětí  a  mládeže  z Prahy  8,  na  Karlínském  nám. 
Nepřipadá mi to vzhledem k příslušnosti městské části v pořádku. 
 
Navíc tady ještě Dům ochránců přírody z Prahy 4 – jednou nula, jednou 30 tisíc. 
 
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Za kolegu si dovolím rychlou reakci. Dům dětí a mládeže, sídlo Karlín,  fyzické místo 
Drtinova ulice, stanice přírodovědců. 
 
Pan kol. Nedvěd s reakcí. 
 
P.  N e d v ě d : 
42 
 

 
Omlouvám  se  za  stručnost    v tabulce.  Projekt  Zelené  ticho  je  na  výsadbu  zeleně  ve 
školském areálu pro sluchově postižené. Je to na Praze 5. 
 
Ochránci přírody z Prahy 4 provozují záchranku pro opuštěná a zraněná zvířata z celé 
Prahy.  Působí  i  na  Praze  5  a  spolupracují  s útulkem  v Jinonicích.  Přestože  sídlí  na  Praze  4, 
komise to doporučila.  
 
Dům  mládeže  hl.  města  sídlí  tady  a  každoročně  od  městské  části  dostává  dotaci  na 
svou činnost. Když byste se tam šli podívat, areál podle toho vypadá, i jejich činnost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 25/43. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám    hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  bodem  jsou  informace  z výborů.  Chce  některý  z předsedů  výboru  podat 
informace zastupitelům? Žádnou přihlášku nevidím. 
 
Ptám  se  členů  rady,  jestli  chtějí  podat  nějakou  informaci  z radnice,  případně  pan 
tajemník?  Též nevidím. 
 
Posledním    bodem  dnešního  zastupitelstva  jsou  interpelace.  Prvním  přihlášeným  je 
pan dr. Macek – údržba a úklid Na Skalce. 
 
P.  M a c  e k : 
 
 Vážené kolegyně a kolegové, obvykle  své interpelace nečtu, ovšem v tomto případě 
se domnívám, že by bylo vhodné si o tom  tady popovídat. 
 
Minule  jsem  interpeloval  úklid  parku  Na  Skalce.    V odpovědi  jsem  se  mimo  jiné 
dozvěděl,  že – cituji: Lokalita byla od začátku letošního roku několikrát komplexně uklizena 
ať  už  úklidovou  firmou,  tak  i  občanským  sdružením.  Odpadkové  koše  byly  od  ledna  do  
března t. r. vysypávány v četnosti třikrát za týden, v dubnu dokonce pětkrát za týden. Park byl 
čištěn  také  v rámci  operativních  pohotovostních  úklidů  a  úklidů  černých  skládek.  Sběr 
odpadků byl plošně prováděn pravidelně jednou za týden.  
 
Pokud  je  tato  odpověď  pravdivá,  tak  v městské  části  absolutně  nefunguje  kontrola. 
Nejspíš někomu za toto bylo zaplaceno, faktura měla všechny náležitosti, proto uhrazena byla, 
ale  pravděpodobně  nikdo  tuto  práci  nepřevzal.  Mohu  doložit  fotkami,  že  park  v dubnu  od 
podzimu  neviděl  koště,  vyhozené  lehátko  tam  bylo  minimálně  dva  měsíce  zašoupnuté  do 
houští, injekční jehly se tam válely také minimálně 14 dní. Jestli se tam po urgencích občanů 
začalo  uklízet,  tak  jedině  tím  způsobem,  že  někdo  vysypal  koše,  ale  kolem  to  už  také 
neuklidil.  
 
Pokud  je  toto  pravda,  nefunguje  zde  absolutně  systém  kontroly.  Proto  chci  požádat 
radu,  aby  prošetřila,  zda  bylo  zkontrolováno,  zda  úklid  byl  také  proveden,  nejen  že  došlo 
k formální  kontrole  a  vykázání  toho,  že  byl  úklid  proveden.  Park  byl  neuklizen  –  doložím 
fotografiemi.  
 
Současně  žádám  radu,  aby  vytvořila  kontrolní  systém,  který  by  zajišťoval  průběžnou 
kontrolu  provádění  úklidových  prací  ve  všech  parcích.  Byl  bych  nerad,  abychom  byli 
v situaci,  že  formálně  vykážeme,  že  proběhl  úklid,  také  to  zaplatíme,  a  nebude  na  park 
sáhnuto. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
43 
 

 
Děkuji. Odpovím písemně. Dovolím si pouze jednu krátkou reakci. Co se  týká nové 
smlouvy,  která  byla  řádně  vysoutěžena,  z veškerých  aktivit,  které  probíhají,  je  získávána 
fotodokumentace,  aby  bylo  možné  v rámci  aktuálně  platné  smlouvy  zrekonstruovat  podle 
fotodokumentace stav po odvedení díla. Měli bychom  to mít zcela v pořádku.  
 
Pan kol. Herold se hlásí s technickou. Upozorňuji, že jsou interpelace, není rozprava.  
 
P.  H e r o l d : 
 
Zkusím to, než mě vypnete, pane starosto. Myslím si, že pokud se pan zastupitel obrátí 
na kontrolní výbor, není problém, aby se tím výbor zabýval.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další interpelaci má pan dr. Macek – téma rozpočet. Mám tady poznámku, že nečte. 
 
Ještě ke kol. Heroldovi jednu krátkou větičku. Jsem rád, že se převlékne do montérek 
a stráví několik dnů s našimi úklidovými četami.  
 
Pan kol. Macek – odpověď na interpelaci téma rozpočet.  
 
P.  M a c e k : 
 
Interpelaci číslo 2 číst nebudu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
 Děkuji. Má pan kol. Herold technickou k interpelaci na téma rozpočet? 
 
P.  H e r o l d : 
 
Mám jen odpověď. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Odpověď neočekávám, pane kolego. 
 
Další interpelace – jmenování ředitele základní školy ZŠ  Grafická, pan dr. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
 Vážené kolegyně a kolegové, tuto interpelaci tady budu komentovat, protože rada na 
svém  zasedání  dne  14.  5.  vzala  na  vědomí  rozhodnutí  ředitelky  Základní  školy  Grafická  o  
vzdání  se  funkce    k 31.  7.  2013.  Ve  druhém  bodu  schválila  jmenování  do  funkce  ředitele 
základní školy atd. do doby jmenování ředitele na základě konkurzního řízení. 
 
Upozorňuji, že tímto usnesením rada porušila § 166, odst. 2, školského zákona, který 
říká,  že  ředitele  příspěvkové  organizace  jmenuje  na  vedoucí  pracovní  místo  zřizovatel  na 
základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let. 
 
Protože již uplynuly dva dny od tohoto usnesení, předpokládám, že se někdo podíval 
do zákoníku práce a řekne nám, jak se tato situace měla řešit.  
 
Proč rada postupovala v rozporu se školským zákonem a nevyhlásila konkurs? Mnohé 
městské části ještě teď vyhlašují konkurzní řízení na ředitele s tím, že od 1. 8. by nastoupil.  
 
Jak hodlá rada řešit situaci této školy? Děkuji. 
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Odpověď bude v zákonné lhůtě. Paní kol. Hradílková na téma Buďánka. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
Budu interpelaci číst a  neočekávám teď odpověď, až písemnou. 
44 
 

 
 Vážený  pane  starosto,    Buďánka  jsou  památková  zóna    ve  vlastnictví  obce,  kterou 
spravujete.  Jedná  se  o  unikátní  urbanistický  celek.  Tento  pozůstatek  venkovské  zástavby 
Košíř  datovaný  k r.  1800  se  zachoval  jako  Košířský  Montmartre,  vesnička  uprostřed 
velkoměsta,  až  do  konce    20.  století.  Původní  obyvatelé  odtud    byli  sice  vyhnáni  ještě  za 
minulého režimu, osada  však začala dramaticky chátrat až počátkem správy MČ Praha 5. Ač 
byla  v r.  1991  prohlášena    vesnickou  památkovou  zónou,  žádná  z dosavadních  radnic 
neudělala  nic  pro  její  rekonstrukci  a  v současné  době    již  musíme  mluvit  o  její  záchraně. 
Článků a fotodokumentace o tom, jak tato kulturní památka chátrá, je za léta bezpočet, každý, 
kdo tu ostudu chce vidět, může se podívat na Wikipedii či se přesvědčit přímo z tramvaje na 
stanici Kavalírka.  
 
Obyvatelé  Prahy  5,  odborná  i  laická  veřejnost  i  média  roky  požadují  rekonstrukci, 
resp. k dnešnímu dni záchranu památkové zóny a napjatě sledují, co udělá současná radnice. 
Zatím se zdá, že je nečinná stejně jako ty minulé. 
 
Jsou to obyvatelé osady  a občanská sdružení zde působící, které aktivně  dokazují, že  
Buďánka  mají  –  přes  to  vše,  co  se  zde  děje  a  stalo  –  svou  budoucnost.  Je  ale  třeba,  aby  se 
příležitosti  chopil  její  majitel.  Není  nic  jednoduššího  než  navázat  dialog  s odborníky  i 
veřejností,  která  se  situaci  věnuje  dlouhodobě.  Sdružení  shromažďují  historické  podklady, 
iniciují zájem odborníků a uklízí ve volném čase na své náklady území osady, pořádají akce a 
vytvořila a umístila informační tabuli o historii Buďánek, zabránila výstavbě megabilboardu. 
Spolupracovníky  jsou  např.  doc.  arch.  Ladislav  Lábus,  historik  Jan  Jungmann,  režisér  Jiří 
Menzel  a  několik  významných  právníků.  Buďánka    ve  svém  projektu  zpracovalo  několik 
architektonických  ateliérů  a  pomoc  právníků  nabídli  občané  i  radnici.  Jistě  se  mnou 
souhlasíte,  že  aktivní  starost  občanů  je  chvályhodná,  nemůže  ale  nahradit  aktivitu  místní 
samosprávy  a  správy,  se  kterou  může  pouze  spolupracovat,  i  když    v tuto  chvíli  se  zdá,  že 
není s kým. Pokud radnice nezačne jednat aktivně a nebude situaci řešit, odsoudí tím veškerou 
práci  občanů  a  odborníků  k marnosti.  Všichni  politici  jsou  informováni,  ale  pokud  vím, 
poslední tři roky nekonají a nekoná ani místní správa.  
 
Já  sama  jsem  vyčerpala  všechny  možnosti  třicetiletého  úsilí  o  záchranu  této 
pamětihodnosti  jako  obyvatelka  Prahy  5,  jako  občanka  a  nyní  i  jako  zastupitelka.  Jako 
zastupitelka jsem intervenovala  v této věci sedmkrát u bývalého starosty pana Klímy i u vás, 
pane  starosto  Zelený,  u  členů  rady  i  u  různých  kolegyň  a  kolegů  v příslušných  komisích, 
zatím bez výsledku. 
 
Klub  zastupitelů  Strany  zelených  uspořádal  pro  vedení  radnice  a  zastupitele  seminář 
s architekty  a  právníky  o  možné  revitalizaci  Buďánek  a  jednání  o  smlouvách,  ale  bez 
výsledku. Zbývá mi poslední. 
 
Žádám o odpovědi na tyto otázky písemně: 
 
Jaká je vaše koncepce řešení situace památkové zóny Buďánka? 
 
Za poslední dva roky proběhlo na radnici několik jednání mezi zástupci obce, místním 
sdružením, majiteli i odborníky. Na všech bylo ze  strany  členů rady a zastupitelstva radnice 
slíbeno  právnické  zajištění  vypovězení  smlouvy  s developerem    Geosan  Alfa,  firmou,  která 
má  osadu  v pronájmu.  Tato  firma  nedodržuje  smlouvy  s obcí,  o  osadu  nepečuje,  podle 
smlouvy již měla začít stavět. Je zjevné a dlouhodobě známé, že firma  Geosan nečiní v zájmu 
památkové  zóny,  nečiní  v zájmu  radnice,  dokonce  činí  proti  zájmům  MČ  Praha  5.    V zájmu 
městské části a jejích obyvatel se zdá, jako by ani nekonala radnice Prahy 5. 
 
Cituji  pana  Marka  Kukrleho  ze  schůzky  z pověření  starosty  mezi  ním,  majiteli 
nemovitostí  na  Buďánkách,  jejími  obyvateli  a  zástupcem  Přátel    Buďánek  z 28.  února  t.  r.: 
Před  týdnem  jsme  zadali  nezávislé  advokátní  kanceláři  posudek  smlouvy  mezi  radnicí  a 
firmou Geosan Alfa. Do měsíce vás budu osobně informovat o výsledku. 
 
Nebylo tak učiněno. Chápu v kontextu, že obyvatelé lokality nebyli asi informováni o 
obsahu  posudku  a  informací,  jejichž  zveřejnění  by  mohlo  proces  poškodit.  To,  že  nebyli 
45 
 

informováni  vůbec,  zda  posudek  byl  zadán  či  zda  je  zpracován  a  jaké  bude  další  jednání 
s nimi, s obyvateli této lokality, považuji za neomluvitelné. 
 
Pane  starosto,  kdy,  jak  a  koho  budete  informovat  o  výsledku  jednání  a  o 
vypracovaném posudku?  
 
Pane  starosto,  jaké  další  kroky  bude  vedení  radnice  a  odbor  majetku  v tomto  směru 
podnikat? 
 
Obyvatelé jednoho ze dvou posledních obývaných domků v soukromém vlastnictví na 
té  samé  schůzce  žádali  o  zabezpečení  objektů,  které  s jejich  domy  těsně  sousedí.  Ze  zdi 
vedlejšího domu, která je necelé dva metry od jejich vchodových dveří a které patří MČ Praha 
5,  padají  několikakilogramové  kameny,  zeď  se  řítí  a  je  životu  nebezpečná  kolemjdoucím  a 
obyvatelům  soukromých  domů.  Ač  o  tom  osobně  informovali  obyvatelé  domů  radního  pana 
Kukrleho  i  paní  Danu  Staňkovou,  pověřenou  vedením  odboru  majetku  a    vedením  oddělení 
správy  evidence  nemovitostí,  a  žádali  je  o  rychlé  řešení,  k zabezpečení  vedlejších  staveb  do 
dnešního  dne  nedošlo.  Před  týdnem,  kdy  se  chátrající  zdi  domů  v majetku  městské  části 
rozvalily,  byli  nuceni  obyvatelé  soukromých  domů  je  sami  za  bezpečit.  Telefonicky  o  tom 
informovali pana radního Kukrleho, znovu žádali radnici o řešení, alespoň o kontejner, který 
by  odvezl  spadanou  zeď  z objektu.  Objekt  je  majetkem  MČ  Praha  5.  Bylo  jim  přislíbeno 
rychlé řešení, opět do dnešního dne se nic nestalo.  
 
Pane starosto, kdy a jakým způsobem dojde k zabezpečení objektů v majetku Prahy 5 
v osadě Buďánka, aby se zabránilo nejen jejich dalšímu chátrání, ale v dnešní době především 
ohrožování kolemjdoucích a lidí, kteří bydlí v sousedství? 
 
Děkuji  za  zodpovězené  dotazy,  ale  zejména  za  rychlé  a  aktivní  řešení  situace  
Buďánek.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji, určitě odpovím písemně. Pouze  se zeptám, jestli není u vás nějaká podjatost. 
Shoda  jmen  –  Hradílek  jako  nájemce  v této  lokalitě  a  Hradílková  mi  připadá  až  příliš 
nápadné. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
Dovolím si reagovat. Nevím, o jakou jde podjatost, nejde tam o nájemce. Soukromým 
vlastníkem jednoho z domů je můj bývalý manžel. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za objasnění. Další interpelaci má pan ing. Šorm – prodeje půdních vestaveb. 
 
P.  Š o r m : 
 
Děkuji, nebudu číst.  
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Další je pan kol. Martinec na téma hazard. 
 
 
 
P.  M a r t i n  e c : 
 
Nebudu číst, jen se zmíním o tom, že interpelace se týká hazardu a jeho omezování na 
Praze 5.  
 
P.  Z e l e n ý : 
46 
 

 
Tím  byl  vyčerpán  poslední  příspěvek.  Končím  dnešní  zastupitelstvo  a  přeji  všem 
krásný zbytek dne. 
 
O V Ě Ř O V A T E L É: 
 
 
 
Mgr. P. Havlíček 
………………………………………. 
 
 
Mgr. A. Holub 
………………………………………. 
 
 
V. Zapletal 
 
………………………………………. 
 
 
PhDr. M. Ulrichová – Hakenová …………………………… 
 
 
R. Peterková   
………………………………………. 
 
 
Bc. R. Sedlák   
………………………………………. 
 
 
Ing. O. Velek   
………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Zelený 
starosta MČ Praha 5 
47