Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 50 T 4/2014'.


 
50T 4/2014 – 753 
 
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
Krajský  soud  v Ústí  nad  Labem  rozhodl  v hlavním  líčení  konaném  dne 
20. února  2015  v senátě  složeném  z předsedy  senátu  JUDr.  Jiřího  Bednáře,  Ph.D., 
a přísedících Václava Brůhy a Jiřiny Mauleové,  t a k t o : 
 
 
Obžalovaný  
 
 
Ing. 
  
 
 

nar. 
  v  Teplicích,  zaměstnanec  Městského  úřadu  v  Bílině,  trvale  bytem       

 
 
 
j e   v i n e n ,  
 
 
že  
 
 
I. 
dne 10.09.2010 v Bílině, okres Teplice, v postavení vedoucího Stavebního úřadu 
Městského  úřadu  v  Bílině,  v  úmyslu  protiprávně  umožnit  společnosti 
ENERGOSUN  a.s.  se  sídlem  v  Ústí  nad  Labem,  Klíšská  1687/21,  IČO:  283  86 
477,  výstavbu  a  následně  i  provoz  fotovoltaické  elektrárny  za  účelem  výroby 

Pokračování 

50T 4/2014   
a prodeje  elektrické  energie  za  výkupní  ceny  garantované  státem,  v  rozporu 
s ustanovením  §  18,  §  43  odst.  5,  §  79,  §  90  písm.  a)  a  §  115  zákona                  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v tehdy platném znění 
(dále  jen  „stavební  zákon“)  vydal  pod  č.j.  MUBI/6548/2010/330/Vo  rozhodnutí       
o umístění stavby a stavební povolení na stavbu „Fotovoltaické elektrárny včetně 
přípojky  na  pozemcích  parcela  č.  2438/1,  2437,  2435/3,  2468  v  katastrálním 
území  Bílina“  s  vyznačenou  doložkou  právní  mocí  dne  13.09.2010,  ačkoli  od 
samého  počátku  věděl,  že  stavba  je  situována  na  pozemcích,  kde  to  platný  a 
tedy  i závazný  „Územní  plán  sídelního  útvaru  Bílina“  nepřipouští,  v  důsledku 
čehož společnost ENERGOSUN a.s. postavila a dosud provozuje fotovoltaickou 
elektrárnu  s  čistým  ekonomickým  výnosem  z  prodeje  elektrické  energie  za 
státem  garantované  výkupní  ceny  po  dobu  dvaceti  let,  a  to  nejméně  ve  výši 
87.482.000 Kč, 
 
 
II.  dne  04.10.2010  v  Bílině,  okres  Teplice,  v  prostorách  Stavebního  úřadu 
Městského  úřadu  Bílina,  jako  vedoucí  stavebního  úřadu,  sdělil  podřízenému 
zaměstnanci  –  poškozenému  – 
  nar. 
,  že  to  přehnal 
s písemným  podáním,  které  dne  10.09.2010  doručil  do  podatelny  Městského 
úřadu  v  Bílině  a  ve  kterém  upozorňuje  na  nezákonnost  rozhodnutí  Stavebního 
úřadu  Městského  úřadu  Bílina  ze  dne  10.09.2010  č.j.  MUBI/6548/2010/330/Vo 
o umístění stavby a stavební povolení na stavbu „Fotovoltaické elektrárny včetně 
přípojky  na  pozemcích  parcela  č.  2438/1,  2437,  2435/3,  2468  v  katastrálním 
území  Bílina“,  dále  poškozeného  vyzval  k  tomu,  aby  podal  žádost  o  rozvázání 
pracovního  poměru,  a  zároveň  jej  upozornil  na  to,  že  pokud  kvůli  němu                
k  výstavbě  fotovoltaické  elektrárny  nedojde,  může  skončit  zakopaný  na  místní 
skládce  zvané  Chotovenka,  což  v  poškozeném 
  vyvolalo  takovou 
intenzivní  obavu  o  jeho  život,  zdraví,  ztrátu  zaměstnání,  jakož  i  obavu                   
o  bezpečnost  jeho  ženy  a  syna,  že  téhož  dne  zkolaboval  a  byl  odvezen  do 
nemocnice, kde mu byla poskytnuta potřebná lékařská pomoc, 
 
 

t e d y 
 
 
ad I.) 
jako  úřední  osoba  jednal  v  úmyslu  opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch  tím,  že 
vykonával  svou  pravomoc  způsobem  odporujícím  jinému  právnímu  předpisu, 
a jinému tak opatřil prospěch velkého rozsahu, 
 
 
ad II.) 
jinému  vyhrožoval  usmrcením  a  jinou  těžkou  újmou  takovým  způsobem,  že  to 
vzbudilo důvodnou obavu, 
 
 
 
 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 

50T 4/2014   
t í m     s p á c h a l  
 
 
ad I.) 
zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), 
odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, 
 
 
ad II.) 
přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku, 
 
 
a  z a  t o  s e  o d s u z u j e 
 
 
podle § 329 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k  souhrnnému 
trestu odnětí svobody v trvání 7 (sedmi) roků.  
 
 
Odsouzení  je  nepodmíněné  a  pro  výkon  uloženého  trestu  odnětí  svobody  se 
zařazuje podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku do věznice s ostrahou. 
 
 
Podle  §  73  odst.  1  tr.  zákoníku  se  obžalovanému  ukládá  trest  zákazu  činnosti 
spočívající v zákazu výkonu jakékoliv funkce ve státní správě a samosprávě spojené 
s rozhodovací činností ve výměře 6 (šesti) roků
 
 
Současně  se  podle  §  43  odst.  2  tr.  zákoníku  ruší  výrok  o  trestu  z rozsudku 
Okresního  soudu  v Teplicích  ze  dne  10.05.2013  č.j.  7  T  66/2012-477  ve  spojení 
s rozsudkem  Krajského  soudu  v Ústí  nad  Labem  ze  dne  28.01.2015  sp.  zn. 
4 To 375/2013, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, 
pokud vzhledem ke změně, k níž tímto zrušením došlo, pozbyla podkladu. 
 
 
O d ů v o d n ě n í 
 
 
Dne 05.05.2014 byla Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručena obžaloba 
Krajského  státního  zastupitelství  v Ústí  nad  Labem  na  obžalovaného  Ing. 
 
  pro  zvlášť  závažný  zločin  zneužití  pravomoci  úřední  osoby  podle  §  329 
odst.  1  písm.  a),  odst.  3  písm.  a)  tr.  zákoníku  a  přečin  nebezpečného  vyhrožování 
podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku. Těchto trestných činů se měl dopustit tím, že dne 
10.09.2010  v  postavení  vedoucího  Stavebního  úřadu  Městského  úřadu  v  Bílině, 
v úmyslu  protiprávně  umožnit  společnosti  ENERGOSUN  a.s.,  IČO:  283  86  477, 
výstavbu  a  provoz  fotovoltaické  elektrárny  za  účelem  výroby  a prodeje  elektrické 
energie  za  výkupní  ceny  garantované  státem,  v  rozporu  se  zákonem   vydal 
rozhodnutí o umístění stavby  a stavební povolení na stavbu  fotovoltaické  elektrárny 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 

50T 4/2014   
na pozemcích,  kde to platný a  tedy i závazný „Územní plán sídelního útvaru Bílina“ 
nepřipouštěl,  v  důsledku  čehož  společnost  ENERGOSUN  a.s.  postavila  a  dosud 
provozuje  fotovoltaickou  elektrárnu  s  čistým  ekonomickým  výnosem  z  prodeje 
elektrické  energie  za  státem  garantované  výkupní  ceny  po  dobu  dvaceti  let,  a  to 
nejméně  ve  výši  343.115.000  Kč,  a  následně  dne  04.10.2010  v  prostorách 
Stavebního  úřadu  Městského  úřadu  Bílina,  jako  vedoucí  stavebního  úřadu,  sdělil 
podřízenému  zaměstnanci 
  že  to  přehnal  s písemným  podáním,  ve 
kterém upozorňuje na nezákonnost uvedeného rozhodnutí, dále poškozeného vyzval 
k tomu, aby podal žádost o rozvázání pracovního poměru, a zároveň jej upozornil na 
to,  že  pokud  kvůli  němu  k  výstavbě  fotovoltaické  elektrárny  nedojde,  může  skončit 
zakopaný  na  místní  skládce  zvané  Chotovenka,  což  v  poškozeném 
 
vyvolalo  takovou  intenzivní  obavu  o  jeho  život,  zdraví,  ztrátu  zaměstnání,  jakož 
i obavu  o  bezpečnost  jeho  ženy  a  syna,  že  téhož  dne  zkolaboval a  byl  odvezen  do 
nemocnice, kde mu byla poskytnuta potřebná lékařská pomoc. 
 
 
K projednání  věci  soud  nařídil  hlavní  líčení  na  18.02.2015  až  20.02.2015.  Při 
tomto hlavním líčeních byly provedeny předložené a navržené důkazy nezbytné pro 
rozhodnutí soudu, ze kterých soud zjistil následující skutečnosti.  
 
 
Obžalovaný  Ing. 
  v přípravném  řízení  (č.l.  102-105)  využil 
svého práva a k věci odmítl vypovídat. Při hlavním líčení popřel, že by se trestného 
činu  dopustil,  neboť  svůj  postup  ve  věci  vydání  stavebního  povolení  považuje  za 
zákonný. Na Stavebním úřadu Bílina pracuje od roku 1992, a od roku 2006 pracuje 
na  pozici  vedoucího  stavebního  úřadu.  Z této  pozice  předkládal  Radě  města 
materiály,  které  se  týkaly  stavby  fotovoltaické  elektrárny,  kterou  měla  realizovat 
společnost ENERGOSUN a.s. Tato společnost doručila dne 25.02.2010 stavebnímu 
úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Obžalovaný jako 
vedoucí stavebního úřadu tuto akci přidělil referentovi 
, který ji řešil po 
dobu  více  než  6  měsíců  až  do  10.09.2010.  V tomto  časovém  úseku 
 
pracoval  na  oznámení  zahájení  stavebního  řízení  a  dalších  úkonech,  účastnil  se 
místních  šetření,  provedl  rozhodnutí  o  spojení  územního  řízení  a  stavebního 
povolení,  konzultoval  veškeré  potřebné  věci  se  zástupcem  společnosti 
ENERGOSUN  a.s.  Po  celou  dobu  nikdy  nepadla  ze  strany 
  jakákoli 
výhrada  nebo  námitka  k údajné  nezákonnosti  stavby.  Obžalovaný  po  dobu  řízení 
z titulu své funkce celý průběh řízení sledoval, kontroloval a podepisoval listiny, které 
byly  vypracované 
,  neboť  rozhodnutí  stavebního  úřadu  musela  být 
podepsána  jeho  vedoucím.  Ke  stavebnímu  řízení  se  vyjadřovaly  různé  osoby, 
a nikdy  nebylo  dáno  žádné  záporné  stanovisko.  Krajský  úřad  pro  Ústecký  kraj  dne 
30.06.2010  dokonce  vydal  závazné  stanovisko  k  vynětí  půdy  ze  zemědělského 
půdního fondu na dobu 25 let za účelem provozování elektrárny. Podklady pro radu 
města  Bíliny  připravovala  jeho  kolegyně  Ing. 
,  která  pracuje  na  úseku 
územního  plánování,  a  na  základě  předložených  materiálů  Rada  města  svým 
usnesením  č.  213  ze  dne  03.03.2010  umístění  elektrárny  v rámci  územního  řízení 
odsouhlasila. V tomto usnesení není stanovena žádná podmínka, že by se měla do 
té doby udělat předchozí změna územního plánu. V té době se už nový územní plán 
připravoval  s tím,  že  se  s  plochou,  na  které  měla  elektrárna  stát,  pro  tento  účel 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 

50T 4/2014   
počítalo.  Nesouhlasí  také  s tvrzením  obžaloby,  že  by  elektrárna  měla  stát  na 
„nezastavitelném území“, neboť ve skutečnosti se jednalo o „nezastavěné území“, na 
kterém se však stavět smí. Po dobu stavebního řízení mu opakovaně volal zástupce 
společnosti  ENERGOSUN a.s. pan 
, kdy bude hotové rozhodnutí. Na to 
se  obžalovaný  dotazoval 
,  který  jako  definitivní  termín  uvedl  10.09.2010 
v osm  hodin  ráno.  Na  tuto  hodinu  se  k  obžalovanému  rovněž  dostavil  i  pan 
. Obžalovaný proto zašel do kanceláře za 
 a ptal se, jestli 
rozhodnutí  lze  vydat. 
  mu  sdělil,  že  rozhodnutí  je  připravené,  ale  že  má 
nějaké  potíže  s počítačem,  že  do  15  minut  rozhodnutí  vytiskne  a  přinese.  Když 
rozhodnutí  v této  době  nepřinesl,  šel  obžalovaný  znovu  za 
.  Na  něm 
bylo  evidentní,  že  není  ve  své  kůži,  není  v psychické  pohodě. 
  řekl,  že 
rozhodnutí  je  kompletně  připravené  a  je  v  jeho počítači,  ale  odmítal  ho  vytisknout. 
Říkal,  že  má  strach,  ale  nevysvětlil,  z čeho.  Neuvedl  žádné  výhrady  k  zákonnosti 
rozhodnutí.  Obžalovaný  mu  proto  řekl,  ať  nahradí  v části  „vyřizuje 
“  své 
jméno  za  jméno  obžalovaného.  Poté  celé  rozhodnutí 
  vytiskl,  předal  je 
obžalovanému k podpisu, a ten je podepsané předal panu 
. Domnívá 
se,  že  obavy 
  vyplývaly  z medializace  situace  kolem  fotovoltaických 
elektráren,  ke  které  v té  době  docházelo.  Později  se  obžalovaný  dozvěděl,  že 
 
 konzultoval svoje postupy s jinými kolegy, na něj, jako na svého nadřízeného, 
se však se svými pochybnostmi neobrátil. Rozhodnutí bylo výtvorem 
, na 
pokyn  obžalovaného  bylo  pouze  změněno  jméno  v kolonce  „vyřizuje“.  Obžalovaný 
sice připustil, že tehdy platný územní plán pro dané území nepočítal s fotovoltaickou 
elektrárnou,  měl  tam  být  ovocný  sad.  Přesto  je  přesvědčen,  že  rozhodnutí  bylo 
v souladu 
se  zákonem.  Stavební  zákon  totiž  umožňuje  stavět  stavby 
i v nezastavěném  území,  což  vyplývá  z  §  18  odst.  5  stavebního  zákona.  V tomto 
ustanovení  není  přesný  výčet  konkrétních  staveb,  ale  jen  příkladný.  Pod  pojem 
„technická  infrastruktura“  podle  uznávané  definice  patří  mj.  i  zařízení  pro  výrobu 
a přenos  elektrické  energie.  Obžalovaný  dále  poukázal  na  to,  že  fotovoltaická 
elektrárna  na  území,  kde  vznikla,  byla  začleněna  do  nového  územního  plánu. 
V rámci tohoto veřejného projednání nezazněla žádná negativní připomínka k tomuto 
záměru. Je-li nějaká pochybnost o vydaném rozhodnutí, má krajský úřad prostředky 
k tomu,  aby zjednal nápravu formou výzvy  nebo jiného správního kroku.  V této věci 
však nepřišel žádný podnět na zrušení nebo přezkoumání rozhodnutí. Rozhodnutí je 
doposud v platnosti, což podporuje závěr, že všechno proběhlo naprosto v pořádku. 
Obžalovaný  dále  prohlásil,  že  není  nijak  majetkově,  osobně  ani  jiným  způsobem 
propojen  se  společnostmi,  které  připravovaly  podklady  pro  vydání  potřebných 
rozhodnutí,  nebo  které  fotovoltaickou  elektrárnu  provozují.  Do  styku  přišel  jen 
s panem 
  a  panem 
,  s nimiž  jednal  v rámci  stavebního 
řízení.  Nesouhlasí  také  s tím,  že  by  měl  porušit  zákonná  ustanovení  uvedená 
v obžalobě.  Rovněž  tak  nesouhlasí  s tím,  že  by  měl  poškozenému 
 
vyhrožovat.  Ve  výpovědi 
  shledává  rozpory  týkající  se  okamžiku,  kdy 
k výhrůžkám mělo dojít. V jeho první výpovědi má být uvedeno, že to bylo na počátku 
září  2010,  přitom  rozhodnutí  bylo  vydáno  až  10.09.2010.  Teprve  při  další  výpovědi 
datoval 
  vyhrožování  na  4.  říjen 2010.  To  však  podle  obžalovaného  není 
možné.  S 
  jednal  10.09.2010.  Do  13.09.2010 
  chodil  do 
práce  a  14.09.2010  nastoupil  do  pracovní  neschopnosti,  ve  které  byl  s výjimkou  
04.10.2010  až  do  17.10.2010.  Obžalovaný  pokládá  za  zarážející,  že  si 
 
vybral  jeden  den  ve  své  nemocenské,  kdy  přijde  do  práce,  a  následně  na  ten  den 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 

50T 4/2014   
datuje vyhrožování. Jde o cílený úmysl tímto způsobem si udělat alibi. Obžalovaný je 
přesvědčen, že se s poškozeným 04.10.2010 ani nepotkal. Nevidí ani žádný důvod, 
proč  by  měl 
 
  04.10.2010  vyhrožovat,  když  od  10.09.2010  bylo 
rozhodnutí  vydané,  a 
  ještě  týden  chodil  do  práce,  než  začal  marodit. 
Pokládá  to  za  spekulaci,  která  byla  vytvořena  jen  k tomu,  aby  se dostaly  podpůrné 
důkazy pro  jeho údajnou trestnou činnost. Tento názor je podporován i tím, že 
 
  byl  ošetřen  u  MUDr. 
  pro  neurotickou  poruchu  až  dne  05.10.2010. 
Poukazuje také na to, že dne 02.08.2011 dal 
 souhlas ke sdělení informací 
o zdravotním stavu vyšetřovatelům, dne 03.08.2011 vyhledal pomoc MUDr. 

a  04.08.2011  je  vytvořen  úřední  záznam  policie.  Tvrzení  o  vyhrožování  má  za 
fabulaci  a  výmysl  nasměrovaný  proti  jeho  osobě  na  podporu  domnělé  trestné 
činnosti,  který  má  vykompenzovat  to,  že  vyšetřovatelé  nenašli  žádnou  propojenost 
s firmami, ani žádný důkaz o tom, že by vzal nějaký úplatek. Dopis, který podal 
 
  na  podatelnu,  neviděl,  nepracoval  s ním,  ani  jej  nijak  nezaregistroval. 
 
 nebyl dobrý pracovník. Obžalovaný jej několikrát přistihl, jak spí v archívu nebo 
na toaletě. Byl dlouhodobě ve špatném psychickém stavu, ale ne v důsledku události 
ze  září  2010.  Při  rozhovoru  mu 
  potvrdil,  že  má  manželskou  krizi. 
Několikrát  se  stalo,  že  přišel  do  práce  zhmožděný,  jednou  s monoklem,  podruhé 
s odřenou  rukou. 
  už  na  Stavebním  úřadu  Bílina  nepracuje,  byl  s ním 
rozvázán  pracovní  poměr  vzhledem  k restrukturalizaci  úřadu.  Důvodem  ukončení 
pracovního poměru byly 
 dlouhodobé výpadky kvůli zdravotnímu stavu, o tom 
rozhodoval  tajemník  městského  úřadu.  Neví,  jaké  důsledky  pro  společnost 
ENERGOSUN  a.s.  by  mělo  nevydání  stavebního  povolení  v roce  2010. 
O problematice výkupních cen energie z fotovoltaických elektráren věděl jen z médií. 
V průběhu  stavebního  řízení 
  vydal  dne  24.08.2010  rozhodnutí  o  spojení 
územního  a stavebního  řízení.  Takovým  rozhodnutím  se  zpravidla  dává  najevo,  že 
v rámci  jednoho  řízení  budou  vyřízené  dvě  záležitosti,  jak  územní  rozhodnutí  tak 
stavební  povolení,  je  to  jednoznačný  signál,  že  to  řízení  je  na  dobré  cestě.  
K podkladům,  které  obžalovaný  předkládal  do  jednání  Rady  města  Bílina  kde  bylo 
výslovně uvedeno, že „záměr na výstavbu fotovoltaické elektrárny … lze akceptovat 
pouze, bude-li provedena změna platné územní dokumentace (územního plánu)
“ (č.l. 
253),  případně  že  „jde  o  plochy  mimo  zastavitelné  území  města,  které  jsou  dle 
katastru  nemovitostí  zařazeny  do  zemědělského  půdního  fondu,  druh  pozemku 
ovocný  sad
“  (č.l.  256),  obžalovaný  uvedl,  že  tyto  materiály  skutečně  vypracoval 
společně s kolegyní 
  
 
Trestná  činnost  obžalovaného  je  však  prokazována  znaleckými  posudky, 
listinnými  důkazy  a  výpověďmi  svědků,  zejména  poškozeného 
,  jehož 
výpověď je potvrzována i dalšími svědeckými výpověďmi. 
 
 

Svědek 
 (č.l. 108-115) při hlavním líčení, shodně jako v přípravném 
řízení uvedl, že od roku 2006 pracoval na Stavebním úřadu Městského úřadu v Bílině 
jako  referent,  a  jeho  nadřízeným  byl  obžalovaný  Ing. 
.  Někdy  v 
březnu roku 2010 mu byla přidělena k vyřízení žádost o vydání stavebního povolení 
za  účelem  výstavby  fotovoltaické  elektrárny  v  Bílině.  O  tom,  že  věc  mu  bude 
přidělena, se neformálně dozvěděl ještě před jejím přidělením od pracovnice odboru 
životního prostředí. Spis nejprve dostal od Ing. 
 ke kontrole, zda v žádosti 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 

50T 4/2014   
něco nechybí. Poté spis Ing. 
 vrátil s tím, že tam chybí vyjádření hasičů, 
životního prostředí a soulad s územním plánem. Přesto v červnu nebo červenci 2010 
dostal od obžalovaného za úkol zahájit stavební řízení. V rámci příprav na zahájení 
řízení  zjistil,  že  nadále  chybí  vyjádření  odboru  životního  prostředí  a  hasičů.  Na 
odboru životního prostředí  městského úřadu mu bylo sděleno, že kladné stanovisko 
neobdrží, protože výstavba fotovoltaické elektrárny na daném území nebyla možná, 
neboť  nebyla  v  souladu  s platným  územním  plánem.  Tuto  skutečnost  mu  potvrdila 
i kolegyně  Ing. 
,  která  jej  rovněž  ujistila,  že  stanovisko  Rady  města  má 
v dané  věci  pouze  informativní  význam,  neboť  změna  územního  plánu  je  složitá 
záležitost  a  trvá  delší  dobu.  Následně  se  obrátil  na  obžalovaného  Ing. 
 
  a  sdělil  mu,  že  stavba  fotovoltaické  elektrárny  je  v  rozporu  s územním 
plánem,  a  že  stanovisko  Rady  města  nestačí.  Přesto  mu  obžalovaný  uložil,  aby 
v řízení  pokračoval  a  neřešil  to,  co  je  již  vyřešené.  Řízení  dospělo  až  k místnímu 
šetření,  po  kterém  měl  být  ještě  týden  pro  vydání  rozhodnutí.  Při  místním  šetření 
svědek  sdělil  zástupci  společnosti  ENERGOSUN  a.s. 
,  že 
nebude  možné  vydat  souhlasné  stanovisko,  neboť  chybí  souhlas  hasičů  a  stavba 
není  v  souladu  s  územním  plánem.  Následně  zaslechl  telefonický  hovor 
 
, ve kterém někomu sděluje,  že do zítřka  bude rozhodnutí vydáno.  To 
jej zaujalo, neboť vydání povolení na takovou stavbu je složité a je to práce na týden. 
Po návratu do práce si jej zavolal obžalovaný Ing. 
, který mu uložil 
do  druhého  dne  vydat  povolení.  Na  základě  rozhovoru  s obžalovaným  se  svědek 
rozhodl,  že  si  vše  znovu  ověří.  Věc  telefonicky  konzultoval  s  pracovnicemi 
stavebního  odboru  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje 
 
 

.  Bylo  mu  řečeno,  že  má  dvě  možnosti.  Buď  žádost  o  vydání 
stavebního  povolení  zamítne,  nebo  rozhodnutí  vydá  a  zároveň  upozorní  na  to,  že 
takové  rozhodnutí  je  nezákonné.  Přiklonil  se  k druhé  možnosti.  Rozhodnutí 
vypracovával  večer  doma  na  svém  počítači,  neboť  muselo  být  hotové  do 
následujícího  dne,  pomáhala  mu  s tím  i  manželka.  Následující  den  v práci  před 
vytisknutím  rozhodnutí  však  obžalovanému  sdělil,  že  s  věcí  nechce  mít  nic 
společného. Obžalovaný mu však sdělil, že rozhodnutí musí vydat, neboť si pro něj 
přijdou lidi ze společnosti ENERGOSUN a.s. V připraveném rozhodnutí proto změnil 
své  jméno  za  jméno  obžalovaného  a  rozhodnutí  obžalovanému  předal.  Chtěl  mu 
předat také dopis, ve kterém vyjádřil své námitky, týkající se nezákonnosti vydaného 
rozhodnutí, avšak obžalovaný dopis odmítl převzít. Proto dopis dne 10.09.2010 podal 
přes podatelnu městského úřadu. Krátce poté onemocněl a do práce se vrátil asi po 
měsíci. Po jeho příchodu si jej obžalovaný pozval do kanceláře a řekl mu, že to s tím 
vyjádřením přehnal. Dále mu sdělil, že pokud „ta fotovoltaika nevyjde, může skončit 
zakopaný  na  Chotovence“.  Zároveň  jej  vyzval,  aby  si  podal  žádost  o rozvázání 
pracovního  poměru.  Vzhledem  k  tomu,  že  stavba  fotovoltaické  elektrárny  je  velkou 
investicí,  dostal strach.  Za  projektem měli stát  lidé,  kteří by něčeho takového mohli 
být  schopni.  Nevěděl,  co  má  dělat.  Tentýž  den  telefonicky  oznámil  manželce  a 
matce, že měl s obžalovaným Ing. 
 konflikt. Měl strach o syna. 
Manželku upozornil, aby si dávala pozor a všímala si více lidí kolem sebe. Zároveň 
kontaktoval  bývalého  spolužáka 
,  policistu,  kterého  se  ptal,  co  má 
dělat.  Když  s  ním  věc  probíral,  udělalo  se  mu  nevolno.  Z  tohoto  důvodu  vyhledal 
lékařské  ošetření  u  MUDr. 
.  V  důsledku  incidentu  s obžalovaným  došlo  ke 
zhoršení  jeho  zdravotního  stavu.  V  rámci  reorganizace  městského  úřadu  s ním  byl 
rozvázán pracovní poměr.  
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 

50T 4/2014   
 
Výpověď  poškozeného 
 
  je  v mnoha  detailech  potvrzována 
i výpověďmi dalších svědků.  
 
 
Manželka poškozeného, svědkyně 
 (č.l. 133-136), při hlavním 
líčení shodně jako v přípravném řízení uvedla, že její manžel 
 pracoval na 
Stavebním úřadě v Bílině jako podřízený Ing. 
. Do roku 2010 neměl 
žádné problémy. Až někdy v roce 2010 jí řekl o problémech, které se týkaly povolení 
stavby  fotovoltaické  elektrárny.  Tato  stavba  měla  být  v  rozporu  s  územním  plánem, 
ale  jeho  nadřízený  mu  sdělil,  že  pokud  do  druhého  dne  nevydá  stavební  povolení, 
tak bude zle. Manžel se údajně také radil i s někým na Krajském úřadě  Ústeckého 
kraje, jak má ve věci postupovat. Tam mu někdo poradil, že to rozhodnutí má vydat 
s tím, že tam má napsat dodatek, že s tím nesouhlasí. Napsal proto svůj nesouhlas, 
který  dal  přes  podatelnu  na  Městský  úřad  v Bílině.  Kopii  dopisu  dal  také  jí,  aby  ho 
uschovala na bezpečné místo, kdyby se mu něco stalo. Někdy koncem roku 2010 jí 
manžel volal, že je v  nemocnici, neboť se zhroutil. Příčinou bylo to, že mu jeho šéf 
řekl, že pokud nevydá povolení, tak skončí zakopaný na skládce v Bílině. Svědkyně 
v jedné části výpovědi uvedla, že výhrůžka přišla asi s odstupem jednoho týdne poté, 
co  manžel  sdělil  Ing. 
,  že  s rozhodnutím  nesouhlasí.  V  další  části 
výpovědi  však  uvedla,  že  výhrůžka  byla  den  před  vydáním  rozhodnutí,  kdy  Ing. 
 mu  měl  říct, že pokud to nebude druhý den v 8 hodin ráno napsané na 
stole,  že  by  se  mohlo  stát,  že  skončí  zakopaný  na  skládce  v Bílině.  Proto  manžel 
vydal prohlášení a druhý den ráno to bylo připravené i se spisem. Manžel měl strach, 
aby se něco nestalo. V nemocnici v Duchcově dostal injekci na uklidnění. Svědkyně 
neví, u koho byl její manžel v Duchcově, ani proč jel právě do Duchcova. Doma se o 
tom  už  moc  nebavili,  neboť  ji  do  toho  nechtěl  zatahovat.  Manžel  ji  požádal,  aby 
vymazala veškeré jejich fotky a odkazy na internetu. Ve školce nahlásili, že se něco 
děje,  aby  syna  nikomu  neukazovali  ani  nedávali  cizím  lidem.  Manžel  byl  potom 
opakovaně na nemocenské, a když se vrátil do práce, čekala na něj výpověď.  
 
 
 
Svědkyně 
  (č.l.  164-167)  při  hlavním  líčení  shodně  jako 
v přípravném řízení uvedla, že je od ledna 2007 vedoucí odboru územního plánování 
a  stavebního  řízení  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje.  Často  se  na  ni  obrací 
s žádostí  o  konzultaci  pracovníci  stavebních  úřadů.  Před  několika  lety  ji  telefonicky 
kontaktoval 
 s tím,  že má pracovní problém,  se kterým potřebuje  poradit. 
Údajně  mu  bylo  uloženo,  aby  vydal  rozhodnutí,  které  je  v rozporu  se  zákonem. 
Sdělila  mu,  že  má  možnost  rozhodnutí  nevydat,  ale  může  se  dostat  do  problémů, 
neboť  má  poslouchat  pokyny  svých  nadřízených.  Poradila  mu  proto,  aby  svého 
vedoucího  upozornil  na  to,  že  rozhodnutí  je  v  rozporu  se  zákonem. 
  jí 
sdělil,  že  tak  již  učinil,  ale  nadřízený  stále  trvá  na  vydání  rozhodnutí.  Proto  mu 
sdělila,  že  další  možností,  kterou  má,  je  vydat  rozhodnutí  a  současně  předat 
písemné vyjádření o tom, že rozhodnutí není v souladu se zákonem. 
 jí za 
dva  či  tři  dny,  ale  možná  to  bylo  i  týž  den,  opět  volal,  že  neví,  zda  od  něj  vedoucí 
převezme  písemné  vyjádření  a  jak  má  postupovat.  Sdělila  mu,  aby  své  písemné 
vyjádření  podal  oficiálně,  tedy  prostřednictvím  podatelny  úřadu.  Následně  s  ním 
o věci již nejednala. 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 

50T 4/2014   
Svědkyně 
 (č.l. 175-178) při hlavním líčení i v přípravném 
řízení  uvedla,  že  je  zaměstnancem  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje,  odboru 
územního plánování a stavebního řízení, kdy náplní její práce je zpracovávat agendu 
v rámci  stavebního  zákona  a  správního  řádu.  Někdy  na  podzim  roku  2010  se  na ni 
telefonicky  obrátil 
,  zaměstnanec  Stavebního  úřadu  Městského  úřadu 
v Bílině, s tím, že je vedoucím stavebního úřadu Ing. 
 nucen k tomu, aby 
povolil  stavbu  fotovoltaické  elektrárny  na  místě,  kde  to  územní  plán  neumožňuje. 
Tehdy mu sdělila, že má dvě možnosti. Buď žádost o povolení stavby zamítne, nebo 
si  od  svého  vedoucího  vyžádá  výslovný  příkaz.  Rovněž  mu  sdělila,  že  se  může 
obrátit na její vedoucí, kterými byly Ing. 
 a Ing. 

Ví,  že 
  mluvil  se 
,  zda  mluvil  i  s Ing. 

neví. Následně se 
 již neozval, proto neví, jak situaci vyřešil. 
 
 

Svědkyně Ing. 
  (č.l.  137-141) při  hlavním  líčení  shodně 
jako  v přípravném  řízení  uvedla,  že  je  zaměstnancem  Krajského  úřadu  Ústeckého 
kraje, odboru územního plánování a stavebního řízení, který rozhoduje o odvoláních, 
stížnostech  účastníků  řízení,  tedy  přezkoumává  postup  podřízených  stavebních 
úřadů  v rámci  Ústeckého  kraje.  Problém  fotovoltaické  elektrárny  v Bílině  neřešili, 
protože nebyl podán žádný opravný prostředek. Občas se na ně obracejí podřízené 
stavební úřady s žádostí o metodickou pomoc. Tato metodika však nesmí směřovat 
ke  konkrétním  věcem,  musí  být  v obecné  rovině. 
  zná,  pracoval  nějaký 
čas  na  krajském  úřadu,  ale  skončil  ve  zkušební  době.  Stavba  fotovoltaických 
elektráren  byla  novinkou,  proto  se  často  měnila  metodika.  V současné  době  již  je 
ustálen  názor,  že  na  stavbu  fotovoltaické  elektrárny  je  nutné  stavební  povolení 
a nelze ji umístit v nezastavěném území. V přípravném řízení k listinám předloženým 
policejním  orgánem  uvedla,  že  pozemky,  na  kterých  společnost  ENERGOSUN  a.s. 
nechala  postavit  fotovoltaickou  elektrárnu,  byly  vedeny  jako  zahrady,  ovocný  sad, 
orná  půda,  a  tyto  se  dle  tehdy  platné  územně  plánovací  dokumentace  nacházely        
v  nezastavěném  území.  Byť  v  dané  době  Rada  města  Bíliny  schválila  záměr 
zahrnout předmětné pozemky do územně plánovací dokumentace, jednalo se pouze 
o  záměr.  Příslušný  stavební  úřad  byl  povinen  vycházet  z  platné  územně  plánovací 
dokumentace. Dále svědkyně uvedla, že stavební zákon sice umožňuje stavebnímu 
úřadu spojit územní a stavební řízení, avšak v daném případě k takovému postupu 
nebyly  splněny  podmínky,  neboť  platná  územně  plánovací  dokumentace  umístnění 
stavby fotovoltaické elektrárny neumožňovala. Rovněž rozhodnutí o umístění stavby 
a  stavební  povolení  nemělo  být  vydáno,  neboť  bylo  v rozporu  s  tehdy  platnou 
územně plánovací dokumentací. Navíc listina neobsahuje údaje o vyvěšení a sejmutí 
rozhodnutí z úřední desky. To v důsledku znamená, že nelze potvrdit, že rozhodnutí 
bylo  skutečně  doručeno.  Územní  rozhodnutí  se  doručuje  veřejnou  vyhláškou, 
přičemž  rozhodnutí  nabývá  právní  moci  patnáctým  dnem  jeho  vyvěšení  na  úřední 
desce. Na předloženém rozhodnutí je vyznačena právní moc již dne 13.09.2010, což 
je  v  rozporu  se  správním  řádem.  Z dalšího  předloženého  rozhodnutí  o  povolení 
předčasného užívání části stavby ze dne 19.11.2010 není zřejmé, která část stavby 
není  ještě  dokončena.  Metodický  postup,  jak  realizovat  stavební  povolení,  má 
k dispozici  každý  stavební  úřad. 
  ji  nekontaktoval.  Kolegyně  Dočkalová  ji 
informovala  o  tom,  že jí  volal 
 s dotazem, jak postupovat, když má pokyn 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
10 
50T 4/2014   
vydat  rozhodnutí,  které  není  v  souladu  se  zákonem.  Od  kolegyně  Bc. 
 
 ví, že 
 o problému hovořil i s Ing. 
.  
 
 
Svědkyně  Ing. 
  (č.l.  142-145)  při  hlavním  líčení  shodně  jako 
v přípravném řízení uvedla, že je zaměstnancem Stavebního úřadu Městského úřadu 
v Bílině. Náplní její práce je činnost související s územně plánovací činností pro obec 
s rozšířenou  působností.  Svědkyně  potvrdila,  že  byla  kolegou 
 
 
kontaktována  za  účelem  konzultace  týkající  se  umístění  fotovoltaické  elektrárny  na 
pozemcích  č.  2438/1,  2437,  2435/3  a  2468  v  katastrálním  území  Bílina.  Po 
nahlédnutí  do  dokumentace 
  sdělila,  že  platný  územní  plán  výstavbu 
fotovoltaické  elektrárny  neumožňuje  a  stavět  bude  možné  až  poté,  co  dojde  ke 
změně  územně  plánovací  dokumentace.  V  té  době  již  probíhalo  řízení  ohledně 
nového  územního  plánu.  Ke  schválení  nového  územního  plánu,  který  umožňoval 
výstavbu  na  předmětných  pozemcích,  došlo  ke  dni  10.07.2012.  Změnu  územního 
plánu  inicioval  investor  stavby,  nezaznamenala  proti  návrhu  žádné  výhrady.  Neví, 
zda  a  kdy  se  fotovoltaická  elektrárna  postavila.  Neví  ani  to,  jak 
 stavební 
řízení ukončil. 
 
 

Svědek 
  (č.l.  146-149)  při  hlavním  líčení  shodně  jako 
v přípravném  řízení  uvedl,  že  je  od  roku  2009  referentem  Stavebního  úřadu 
Městského  úřadu  v  Bílině.  Náplní  jeho  práce  je  povolování  a  kolaudování  staveb. 
Složka,  týkající  se  výstavby  fotovoltaické  elektrárny  v Bílině,  mu  byla  přidělena 
k vyřízení  Ing. 
  v  době,  kdy  byla  podána  žádost  o  provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Součástí složky, kterou mu předal obžalovaný, 
bylo  i  rozhodnutí  o  povolení  stavby,  které  ovšem  již  nepřezkoumával.  Dle  jeho 
názoru není možné vydat stavební povolení na výstavbu fotovoltaické elektrárny na 
pozemcích, které se nacházejí v nezastavěném území. Takovou stavbu by nepovolil. 
S kolegou 
 věc nekonzultoval. Kolaudace proběhla asi v březnu 2011. 
 s ním jel na kolaudaci stavby, protože svědek nevěděl, kudy se tam jede. 
 proto souhlasil, že tam pojede s tím, že ale zůstane v autě. Na místě 
 
  z auta  nevystoupil.  Svědek  stavbu  při  kolaudaci  procházel  s panem 
.  Svědek  dále  uvedl,  že  zpracoval  rozhodnutí  o  předčasném  užívání 
části stavby ze dne 19.11.2010. V uvedeném rozhodnutí mělo být správně uvedeno, 
že se povoluje předčasné užívání celé stavby a nikoli části stavby. Šlo o písařskou 
chybu.  Před  vydáním  tohoto  souhlasu  neprováděl  místní  šetření.  Obžalovaný  Ing. 
  jej  v  rámci  rozhodování  žádným  způsobem  neovlivňoval.  Jakým 
způsobem  probíhalo  stavební  řízení,  před  vydáním  stavebního  povolení,  svědek 
neví,  neví  ani  o  žádném  konfliktu  mezi 
 
  a  obžalovaným. 
Nezaregistroval žádnou výtku k činnosti 
 nebo nespokojenost Ing. 
 
 s pracovní náplní a činností pana 
. Ani 
 si před ním na nic 
nestěžoval. 
 byl podle svědkova názoru lajdák a nezvládal svoji práci. 
 
 
Svědek 
 
  (č.l.  126-129)  při  hlavním  líčení  shodně  jako 
v přípravném řízení uvedl, že  mu někdy v září 2010 zavolal 
 s tím, že má 
v práci velký problém, a že si neví rady. Druhý den se sešli a 
 mu řekl, že 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
11 
50T 4/2014   
jej  jeho  nadřízený  Ing. 
  tlačí,  aby  uspíšil  rozhodnutí  o povolení 
stavby  fotovoltaické  elektrárny  v  Bílině.  Od  poškozeného  se  rovněž  dozvěděl,  že 
stavbu  nelze  povolit,  protože  by  byla  v  rozporu  s  územním  plánem,  a  chybí  tam 
i nějaké stanovisko. 
 se bál, aby se nedostal do nějakého problému, a aby 
nepřišel o práci. Dále se mu poškozený svěřil, že sepsal nějaké vyjádření, ve kterém 
uvedl  důvody,  pro  které  nelze  stavbu  povolit.  Vyjádření  doručil  do  podatelny 
městského  úřadu.  Po  nějaké  době  mu 
  opět  volal  s  tím,  že  s  ním  musí 
ihned mluvit. Domluvili si schůzku a za chvíli se sešli v restauraci Bašta, kde mu 
 
 sdělil, že za ním přišel obžalovaný Ing. 
 a řekl mu, že pokud 
bude dělat nějaké problémy ohledně povolení  výstavby fotovoltaické  elektrárny,  tak 
se  mu  může  stát,  že  bude  zakopán  na  výsypce  za  Bílinou.  Dále  měl  obžalovaný 
poškozenému sdělit, že ve věci je angažováno hodně lidí, jde o velké peníze, a že on 
nebude  problémovým  článkem  celé  akce.  Protože  byl  poškozený 
 
 
rozrušený, rozhodl se svědek, že jej vezme k sobě domů, kde vše dořeší. V průběhu 
cesty poškozený v autě zkolaboval, proto jej odvezl do nemocnice v Duchcově.  Po 
ošetření  jej  odvezl  domů.  Poškozený 
  byl  ve  špatném psychickém  stavu. 
Byl tak rozrušený a  vystrašený,  že z toho zkolaboval. Byl úplně mimo sebe. Tehdy 
 doporučil, aby kontaktoval pražský protikorupční útvar. Kontakt mu sám 
domluvil, a to s plukovníkem 
. V přípravném řízení sice uváděl, že kontakt 
na  protikorupční  policii 
  jen  doporučil,  ale  po  výslechu  našel  ve  svém 
telefonu staré SMS, z nichž vyplývá, že mu to tam domlouval. 
 jel do Prahy 
dne  05.10.2010.  Schůzce  svědek  přítomen  nebyl.  V té  době  svědek  sloužil  na 
Okresním ředitelství Policie ČR v Teplicích jako vyšetřovatel hospodářské kriminality. 
V době  svého  výslechu  před  soudem  je  svědek  stíhán  za  korupci,  byla  podána 
obžaloba  k Okresnímu  soudu  v  Teplicích,  o  které  ještě  nebylo  rozhodnuto.  Jeho 
trestní  stíhání  začalo  asi  půl  roku  poté,  kdy  se  angažoval  ve  věci  pana 
,  ale 
nesouvisí to s projednávanou věcí.  
 
 
Svědek 
  (č.l.  179-182)  při  hlavním  líčení  shodně  jako 
v přípravném  řízení  uvedl,  že  v  říjnu  nebo  listopadu  2009  jej  kontaktoval  Ing. 
 
,  předseda  představenstva  společnosti  ENERGOSUN  a.s.,  a  objednal 
zpracování dokumentace pro účely spojeného územního a stavebního řízení ohledně 
fotovoltaické elektrárny v Bílině. Ing. 
 jej seznámil s mapovými podklady 
a  také  mu  sdělil,  že  projekt  není  v  souladu  s  územním  plánem,  a  že  zařizují  jeho 
změnu na Městském úřadu v Bílině. Platný územní plán definoval danou lokalitu jako 
nezastavitelné  území  a  nebylo  možné  na  dané  území  takovou  stavbu  umístit.  Ing. 
  jej  dále  seznámil  s  plánovaným  výkonem  a  místem  připojení  do 
rozvodné  sítě.  Poté  již  svědek  jednal  s  lidmi,  které  znal  jako  zástupce  společnosti 
HELIOS Tech. a.s., a to s pány 

 a 
. Bral to tak, 
že  hlavní  slovo  v  projektu  má  společnost  HELIOS  Tech.  a.s.  Připravil  projekt  pro 
účely stavebního řízení, a dále nechal zpracovat od společnosti Terén Design s.r.o., 
posudek vlivu stavby na krajinný ráz.  V rámci své nabídky objednatele upozornil na 
to, že v této lokalitě realizace není možná podle územního plánu, a že jsou schopni 
zajistit  pouze  běžné  souhlasy  dotčených  orgánů  a  běžné  základní  povolovací 
dokumenty.  Ty  také  zajistili.  Na  podzim  roku  2010,  kdy  spolupráci  ukončili,  ještě 
nebylo rozhodnuto o změně územního plánu. Obžalovaného Ing. 
 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
12 
50T 4/2014   
nezná, nikdy s ním nejednal. Neměl také nic společného s přípravnou fází realizace 
fotovoltaické elektrárny ani se stavebním řízením. 
 
 
Svědek 
 
  (č.l.  150-155)  při  hlavním  líčení  shodně  jako 
v přípravném  řízení  uvedl,  že  je  členem  statutárního  orgánu  společnosti 
ENERGOSUN  a.s.,  která  byla  založena  z  důvodu  plánované  výstavby  a  provozu 
fotovoltaické elektrárny v Bílině. Do společnosti vstoupil až v roce 2010, kdy projekt 
fotovoltaické  elektrárny  byl  rozjetý.  Společnost  založil  a  projekt  fotovoltaické 
elektrárny  nastartoval  Ing. 
,  který  jej  zároveň  přivedl  do  společnosti. 
Záležitosti,  týkající  se  získání  stavebního  povolení  na  výstavbu  fotovoltaické 
elektrárny,  zařizovala  společnost  HELIOS  Tech.  a.s.  Svědek  je  jediným 
zaměstnancem  společnosti  ENERGOSUN  a.s.  Tato  se  zabývá  výlučně 
provozováním předmětné fotovoltaické elektrárny. Za společnost ENERGOSUN a.s. 
podepsal  smlouvu  o připojení  výrobny  elektřiny  k  distribuční  síti.  Ing. 
 
není  ve  společnosti  činný  od  té  doby,  co  on  sám  vstoupil  do  společnosti.  Finanční 
prostředky  získané  z prodeje  elektrické  energie  jsou  hrazeny  společnosti 
ENERGOSUN a.s., která je dále zasílá společnostem, které se finančně podílely na 
výstavbě fotovoltaické elektrárny. Jedná se o společnosti Alusail s.r.o., SERRIED a.s. 
a  CPD  GROUP  s.r.o.  V okamžiku,  kdy  vstoupil  do  projektu,  vytvářela  společnost, 
která fotovoltaiku dodávala, projektovou dokumentaci. Proto ji neměl k dispozici. Měl 
pouze  studii  proveditelnosti  nebo  energetický  audit,  který  předpovídá,  jestli  lze 
takovou  elektrárnu  postavit.  Stavět  se  mělo  v katastru  obce  Bílina.  Pozemky  patřily 
společnosti ENERGOSUN a.s. Ke stavbě bylo potřeba stavební povolení, které bylo 
vydáno.  Na  začátku  stavební  povolení  řešil  pan 
,  a  pak  dodavatelská 
společnost  HELIOS  Tech.  a.s.    Za  tuto  společnost  jednal  pan 
.  Stavba 
probíhala rychle. On se staral, aby mohla být včas vydána licence a elektrárna mohla 
být  spuštěna.  Kontrola  společnosti  ČEZ  i  energetická  inspekce  proběhly  před 
koncem  roku.  V listopadu  2010  byla  vydána  licence,  v prosinci  proběhly  kontroly,  a 
dne  04.01.2011  byla  osazena  měřidla.  Stavba  byla  zkolaudována  v březnu  2011, 
předtím byla užívána na základě rozhodnutí o předběžném užívání stavby. Neví, jaký 
byl  v době  stavby  územní  plán  Bíliny,  nezjišťoval  si,  jestli  elektrárna  může  stát  tam, 
kde  stojí.  První  faktura  za  výrobu  elektřiny  byla  vystavena  za  leden  2011.  Výkupní 
ceny  jsou  stanoveny  státem,  byly  nastaveny  smlouvou  s ČEZem.  Pro  všechny 
společnosti, které v této oblasti podnikaly, mělo zásadní ekonomický význam, kdy se 
zprovozní  elektrárna.  Proto  se  snažili  elektrárnu  postavit  a  uvést  do  provozu  do 
konce roku 2010, neboť v roce 2011 už by se to nevyplatilo stavět. V roce 2011 byla 
zavedena  tzv.  „solární“  daň  ve  výši  16  %,  později  byla  snížena  na  10  %  z příjmů 
z dodávané fotovoltaiky do sítě ČEZu. Obžalovaného Ing. 
 svědek 
nezná, nikdy se neviděli.  
 
 
Svědek 
  (č.l.  168-174)  při  hlavním  líčení  shodně  jako 
v přípravném  řízení  uvedl,  že  v  rámci  výstavby  fotovoltaické  elektrárny  v  Bílině 
realizované  společností  ENERGOSUN  a.s.  pracoval  pro  společnost  HELIOS  Tech. 
a.s. Zařizoval věci, týkající se získání stavebního povolení na výstavbu fotovoltaické 
elektrárny,  a  také  se  účastnil  kontrolních  dnů  na  stavbě.  Ke  stavbě  fotovoltaické 
elektrárny se dostal proto, že na stavbu dodával ocelové konstrukce, a měl v té době 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
13 
50T 4/2014   
kancelář ve společnosti HELIOS Tech. a.s. Protože měl volný čas, tak se na plnou 
moc  věnoval  této  záležitosti.  Získal  tím  i  odbytiště  pro  své  ocelové  konstrukce. 
V době,  kdy  se  k tomu  dostal,  tak  projekt  už  běžel,  byly  vykoupené  pozemky,  byla 
komunikace s Městským úřadem Bílina, existoval souhlas se stavbou, který byl daný 
Radou  města  i  zastupitelstvem,  a  také  závazné  stanovisko  odboru  životního 
prostředí, kde byly jmenované body, které je třeba naplnit před vydáním stavebního 
povolení. Jednotlivé body ze stanoviska se snažil naplnit, aby to doložil před vydáním 
stavebního  povolení,  o  které  již  bylo  zažádáno.  V žádosti  byly  jakési  nedostatky, 
které  se  snažil  odstranit.  Zajistil  vynětí  půdy  ze  zemědělského  půdního  fondu, 
zpracoval  žádost  k požárníkům  do  Teplic.  Se  stavebním  úřadem  jednal  osobně 
i písemně,  setkal  se  i  s obžalovaným.  Žádosti  dával  písemně  na  podatelnu  úřadu, 
aby vše urychlil. Stavební úřad provedl jedno nebo dvě místní šetření, jedno z nich 
těsně před vydáním stavebního povolení. Při místním šetření bylo konstatováno, že 
je  vše  v pořádku,  chybělo  jen  stanovisko  požárníků.  Pro  to  si  jel  přímo  k hasičům. 
Není pravda, že by v rámci jednání někomu do telefonu sděloval, že vše je zařízeno 
a že druhý den bude vydáno stavební  povolení.  Neví,  jestli si pro stavební povolení 
dojel  sám,  nebo  bylo  zasláno  poštou.  Stavební  povolení  vydal  asi  pan 

dokončoval  to  s ním.  Nenarazil  na  žádného  pracovníka  úřadu,  který  by  se  zmínil 
o tom,  že  výstavba  elektrárny  neodpovídá  platné  územní  dokumentaci.  Jestliže 
v přípravném řízení uváděl, že se 
 při kontrolním dni na stavbě vyjádřil tak, 
že  výstavba  elektrárny  neodpovídá  platné  územní  dokumentaci,  tak  tuto  svou 
odpověď  vysvětlil  nesprávnou  formulací  otázky,  na  kterou  odpovídal.  Kolaudační 
řízení se dělalo až následující rok, protože tam bylo ze životního prostředí něco kvůli 
zeleni,  a to  se  v zimě  dělat  nedalo.  O  vydání  povolení  předčasného  užívání  části 
stavby  bylo  požádáno  z  důvodu,  že  elektrárna  byla  schopná  částečného  provozu. 
Z technologického  hlediska  byla  stavba  kompletní,  pouze  nebylo  realizováno 
vysázení zeleně. Po vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby svou účast na 
projektu ukončil. 
 
 
Soud  dále  provedl  důkaz  výslechem  znalců  Ing. 
  a  doc. 
,  CSc.,  kteří  za  znalecký  ústav  České  vysoké  učení  technické, 
fakulta  elektrotechnická,  Praha,  vypracovávali  znalecké  posudky  z  oboru 
ekonomika a energetika,  a to znalecký posudek č. 10/2012 ze dne 30.09.2012 (č.l. 
62),  dodatek  č.  1  znaleckého  posudku  č.  10/2012  ze  dne  25.09.2013  (č.l.  63) 
a znalecký posudek č. 40/2013 ze dne 25.09.2013 (č.l. 70). Těmito posudky měl být 
stanoven rozsah prospěchu, který měla získat společnost ENERGOSUN a.s. tím, že 
mohla  uvést  do  provozu  fotovoltaickou  elektrárnu  dříve,  než  došlo  ke  změně 
územního plánu. Při výslechu před soudem znalci vysvětlili závěry svého znaleckého 
posudku a korigovali rovněž nepřesnosti obsažené v písemném vyhotovení posudků. 
Při výpočtu ekonomického prospěchu znalecký ústav použil tzv. výnosovou metodu, 
když  přihlédl  i  k  nákladům  na  výstavbu  a  provoz  fotovoltaické  elektrárny,  tedy 
k investičním  nákladům  a  pravidelným  provozním  výdajům.  Tímto  způsobem  znalci 
dospěli  k závěru,  že  hodnota  ekonomického  prospěchu  z  provozu  fotovoltaické 
elektrárny, licenční č. 11017403, za dobu její životnosti dvaceti let je 315.320.000 Kč. 
Původně  sice  znalci  tuto  hodnotu  určili  částkou  343.115.000  Kč,  která  však  byla 
stanovena  v době,  kdy  ještě  nebyla  známa  výše  zdanění  energie.  V době 
vypracování  dodatku  č.  1  (viz  str.  17  dodatku  č.  1)  již  bylo  známo,  že  sazba 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
14 
50T 4/2014   
daňového  odvodu  činí  10 %  a  proto  hodnota  provozu  je  nižší,  a  činí  již  zmíněných 
315.320.000 Kč. Od tohoto výnosu je však zapotřebí ještě odečíst celkové investice, 
které  byly  vynaloženy  na  vybudování  elektrárny,  a  které  bude  muset  provozovatel 
vynakládat  na  údržbu  fotovoltaické  elektrárny  po  dobu  její  životnosti.  Tyto  investice 
činí 227.838.000 Kč (viz str. 9 dodatku č. 1). Čistý ekonomický prospěch z provozu 
fotovoltaické elektrárny za dobu její životnosti tedy činí při uvedení do provozu v roce 
2010  částku  87.482.000  Kč.  Jiná  situace  by  však  nastala  v případě,  kdyby 
fotovoltaická  elektrárna  byla  uvedena  do  provozu  až  po  01.01.2011.  V takovém 
případě  by  provozovatel  neměl  nárok  na  vysoké  státem  garantované  výkupní  ceny 
energie,  a hodnota  ekonomického  prospěchu  z  provozu  fotovoltaické  elektrárny  by 
činila 164.237.000 Kč (viz str. 17 dodatku č. 1) . Vzhledem k tomu, že investice, které 
byly  vynaloženy  na  vybudování  elektrárny,  a  které  bude  muset  provozovatel 
vynakládat  na  údržbu  fotovoltaické  elektrárny  po  dobu  její  životnosti,  se  nemění,  a 
zůstávají ve výši 227.838.000 Kč (viz str. 9 dodatku č. 1), a je zřejmé, že při uvedení 
elektrárny do provozu až po 01.01.2011 by její provoz byl ztrátový a ekonomicky by 
se tedy nevyplatilo ji stavět.  K případnému ekonomickému prospěchu se vyjadřoval 
také Energetický regulační úřad (č.l. 319-324). Ten sdělil, že je schopen vyjádřit se 
pouze k rozdílu mezi ziskem investora v případě připojení v roce 2010 a v roce 2011. 
Tento rozdíl za dobu životnosti činí podle ERÚ 474,2 milionu Kč.  
 
 
Soud provedl rovněž listinné důkazy. Pravdivost výpovědi poškozeného 
 
  potvrzuje  jeho  písemné  vyjádření  (č.l.  116),  které  podle  otisku  podacího 
razítka  bylo  dne  10.09.2010  předáno  podatelně  Městského  úřadu  v Bílině,  a  je 
adresováno  obžalovanému  jako  vedoucímu  stavebního  úřadu.  V tomto  vyjádření 
poškozený  uvádí,  že  upozornil,  že  ve  věci  výstavby  fotovoltaické  elektrárny  by 
nemělo  být  vydáno  stavební  povolení,  neboť  záměr  není  v souladu  s platným 
územním plánem a nebylo doloženo stanovisko Hasičského záchranného sboru.  
 
 
Průběh stavebního řízení je zřejmý jednak z listin založených přímo ve spise, 
a  dále  z přílohy  č.  1  (černé  desky  s číslem  1),  kde  je  veden  kompletní  spis 
Stavebního  úřadu  Bílina.
  Ještě  před  zahájením  stavebního  řízení  stavebník 
společnost  ENERGOSUN  a.s.  dopisem  ze  dne  25.03.2009  (č.l.  254  a  příl.  č.  1) 
informoval  město  Bílina  o  svém  záměru  vybudovat  fotovoltaickou  elektrárnu.  Na 
základě tohoto dopisu předložil obžalovaný jako vedoucí stavebního úřadu do Rady 
města  materiál  ze  dne  26.03.2009  (č.l.  253  a  příl.  č.  1),  přičemž  z tohoto  jím 
předkládaného  materiálu  je  nepochybné,  že  si  byl  plně  vědom  nesouladu  stavby 
s územním  plánem.  V materiálu  se  výslovně  uvádí,  že  „záměr  na  výstavbu 
fotovoltaické  elektrárny  …  lze  akceptovat,  pouze  bude-li  provedena  změna  platné 
územně plánovací dokumentace“. Rada města Bílina pak na jednání dne 01.04.2009 
pod  č.  usnesení  302  (č.l.  252  a  příl.  č.  1)  vydala  předběžný  souhlas  k vybudování 
fotovoltaické  elektrárny  za  podmínky  provedení  změny  platné  územně  plánovací 
dokumentace  města.  Městský  úřad  Bílina  –  Úřad  územního  plánování  dne 
07.10.2009 (č.l. 274 a příl. č. 1) sdělil, že na základě rozhodnutí rady města ze dne 
01.04.2009  byl  záměr  výstavby  fotovoltaické  elektrárny  předán  projektantům 
Územního  plánu  Bílina  k zapracování  do  návrhu  této  územně  plánovací 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
15 
50T 4/2014   
dokumentace.  Pod  tímto  dopisem  je  podepsán  obžalovaný,  a  je  tedy  zřejmé,  že 
věděl o nesouladu stavby s aktuálním územním plánem. 
 
 
Stavební  a  územní  řízení  pak  bylo  zahájeno  na  základě  žádosti  společnosti 
ENERGOSUN a.s. ze dne 15.02.2010 (příl. č. 1). Výzvou ze dne 24.05.2010 (příl. č. 
1) byl stavebník vyzván, aby svou žádost doplnil o výsledek biologického průzkumu, 
a územní řízení bylo přerušeno. Oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad 
vydal  až  dne  30.07.2010  (příl.  č.  1),  kde  současně  nařídil  ústní  jednání  na  den 
09.09.2010  v 10:00  hod.  na  místě  stavby.  Oznámení  o  zahájení  stavebního  řízení 
stavební úřad vydal dokonce až dne 02.09.2010 (příl. č. 1) s tím, že ústní jednání se 
uskuteční  dne 09.09.2010  v 10:15 hod.  na místě  stavby.  Přitom usnesením  ze  dne 
24.08.2010  (č.l.  258  a  příl.  č.  1)  došlo  ke  spojení  územního  a  stavebního  řízení. 
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno rozhodnutím ze dne 
10.09.2010 (č.l. 259-264 a příl. č. 1). Zde je jako vyřizující osoba uveden obžalovaný 
Ing. 
. V odůvodnění rozhodnutí není nijak zmíněn ani řešen rozpor 
s územním  plánem,  a  mezi  stanovisky,  které  měl  stavební  úřad  k dispozici,  není 
uvedeno  stanovisko  Hasičského  záchranného  sboru.  V horní  části  titulní  strany 
usnesení  je  uvedeno,  že  dne  10.09.2010  rozhodnutí  převzal  zástupce  stavebníka 
, což potvrzuje výpověď obžalovaného o tom, že se tato osoba 
dostavila k osobnímu převzetí rozhodnutí, i výpověď poškozeného o tom, že 
 
 při místním šetření dne 09.09.2010 hovořil o tom, že následujícího dne 
rozhodnutí dostane.  Právní  moc rozhodnutí je  vyznačena dnem 13.09.2010,  patrně 
v návaznosti  na  vzdání  se  práva  odvolání,  které  učinily  oprávněné  osoby  (č.l.  265-
269). Není však nijak doloženo, že rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce (nelze 
to  vyčíst  ani  z přílohy  č.  1).  Kladné  stanovisko  Hasičského  záchranného  sboru  ze 
dne  10.09.2010  bylo  stavebnímu  úřadu  podle  podacího  razítka  doručeno  až  dne 
20.09.2010  (č.l.  270).  V příloze  č.  1  ve  spise  stavebního  úřadu  je  však  kromě 
originálu  tohoto stanoviska  ještě e-mailová zpráva,  podle které bylo  toto stanovisko 
elektronicky  doručeno  na  podatelnu  Městského  úřadu  v Bílině  dne  10.09.2010 
v 11:49  hodin.  Ve  spise  stavebního  úřadu  v příloze  č.  1  však  není  žádný  protokol 
o místním  šetření,  což  potvrzuje  verzi  poškozeného,  že  musel  rozhodnutí  vydat 
v nezvykle  krátké  době  po  místním  šetření  (do  následujícího  dne).  Rozhodnutím  ze 
dne 19.11.2010 (č.l. 275 a příl. č. 1) bylo povoleno předčasné užívání stavby. Jako 
zpracovatel  je  na  tomto  rozhodnutí  uveden 
, a rozhodnutí podepsal 
obžalovaný. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2010. Kolaudační rozhodnutí 
ze  dne  02.03.2011  (č.l.  277  a  příl.  č.  1)  rovněž  zpracovával 
 
a podepisoval obžalovaný Ing. 
 jako vedoucí stavebního úřadu. 
  
 
V rámci  stavebního  a  územního  řízení  byla  zajištěna  stanoviska  dotčených 
orgánů veřejné správy. Dne 23.02.2010 předložil obžalovaný Ing. 
 
do  Rady  města  materiál  (č.l.  256  a  příl.  č.  1),  kde  je  pro  účely  územního  řízení 
požadován souhlas Rady města s umístěním stavby. I zde je zjevné, že si byl vědom 
nesouladu  s územním  plánem,  byť  tento  rozpor  neformuloval  tak  kategoricky,  jako 
v předchozím  případě,  když  uvedl,  že  „parcely  se  nachází  mimo  zastavitelné  území 
města,  které  …  jsou  zařazeny  do  zemědělského  půdního  fondu,  druh  pozemku 
ovocný sad“. Navíc dodává, že tyto plochy byly v rámci pořizování nového územního 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
16 
50T 4/2014   
plánu zahrnuty do návrhu této územně plánovací dokumentace. V tomto materiálu je 
však  zcela  pominuta  skutečnost,  že  při  vydání  předběžného  souhlasu  dne 
01.04.2009  Rada  města  podmínila  vydání  souhlasu  změnou  územního  plánu.  Ze 
zápisu z jednání Rady města Bílina z 03.03.2010 (č.l. 131, 255, příl. č. 1) vyplývá, že 
Rada města vyslovila usnesením č. 213 pro účely územního řízení dne  03.03.2010 
souhlas  s umístěním  fotovoltaické  elektrárny  na  předmětných  pozemcích  tak,  jak 
navrhoval  obžalovaný,  tedy  bez  uvedení  podmínek.  Krajský  úřad  Ústeckého  kraje, 
odbor  životního  prostředí  a  zemědělství,  svým  závazným  stanoviskem  ze  dne 
30.06.2010  (č.l.  271-272  a  příl.  č. 1)  udělil  souhlas  k dočasnému  odnětí  parcel           
č.  2437  a  2438/1  a  trvalému  odnětí  parcely  č.  2435/3  ze  zemědělského  půdního 
fondu.  Stanovisko  ke  stavbě  fotovoltaické  elektrárny  vyslovil  i  Městský  úřad  Bílina, 
odbor  životního  prostředí  dne  15.02.2010  (č.l.  273  a  příl.  č.  1).  Podle  tohoto 
stanoviska  je  nutné  před  konečným  rozhodnutím  provést  v lokalitě  biologický 
průzkum. Současně upozorňuje, že pozemky podle dosud platného územního plánu 
nejsou určeny k průmyslové zástavbě. Dne 19.07.2010 (příl. č. 1) týž odbor vyslovil 
souhlas  s umístěním  stavby  a  dne  07.09.2010  souhlasil  i  s vydáním  územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, aniž by rozpor s územním plánem dále zmiňoval. 
Souhlas  s vydáním  stavebního  povolení  udělilo  rovněž  Ministerstvo  zdravotnictví  – 
Český  inspektorát  lázní  a  zřídel  dne  08.02.2010  (příl.  č.  1).  V příloze  č.  1  jsou 
založeny i další materiály a vyjádření předkládané ve stavebním a územním řízení, a 
to požárně bezpečnostní řešení, stanovisko ČEZ ITC Services a.s., stanovisko RWE 
Distribuční  služby  s.r.o.,  vyjádření  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje  ze  dne 
13.01.2010 a 01.03.2010, vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic a.s., 
vyjádření  Severočeských  vodovodů  a  kanalizací,  vyjádření  Krajské  hygienické 
stanice a dalších.  
 
 
To,  že  pozemky  nebyly  určeny  k zástavbě,  a  byly  vedeny  až  do  10.07.2012 
jako  nezastavěné  území  s funkčním  využitím  –  sady,  na  kterém  nebylo  možné 
fotovoltaickou  elektrárnu  povolit  (viz  odpověď  KÚ  na  otázku  č.  5),  je  prokazováno 
sdělením  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje,  odboru  územního  plánování  a 
stavebního řádu ze dne 04.09.2012 (č.l. 402), i samotným Územním plánem města 
Bílina
  účinným  v době  konání  stavebního  řízení,  tj.  v roce  2010  (č.l.  404),  jakož  i 
výpisem z katastru nemovitostí (příl. č. 1), kde všechny pozemky jsou uvedeny jako 
součást zemědělského půdního fondu, druh pozemku zahrada či ovocný sad. Teprve 
nový  územní  plán,  který  nabyl  účinnosti  10.07.2012  (č.l.  403),  stavbu  fotovoltaické 
elektrárny  umožňuje.  Skutečnost,  že  na  pozemcích  nebylo  možné  v roce  2010 
fotovoltaickou elektrárnu stavět, potvrzuje i metodické sdělení Ministerstva pro místní 
rozvoj  ze  dne  22.06.2010,  předložené  státním  zástupcem  na  závěr  hlavního  líčení. 
Podle tohoto metodického stanoviska nelze fotovoltaickou elektrárnu posuzovat jako 
technickou  infrastrukturu,  ale  jako  výrobu,  proto  vůbec  nepřichází  v úvahu  umístit  ji 
na pozemky, které územní plán vymezuje jako nezastavěné území. 
 
 
Výstavby  fotovoltaické  elektrárny  se  týkají  listiny  vydané  společností 
ENERGOSUN  a.s.  (č.l.  73-77).  Z nájemních  smluv  (č.l.  81-89,  92-94),  smlouvy 
o zřízení  věcného  břemene  (č.l.  90-91),  kupní  smlouvy  (č.l.  95-100),  předávacího 
protokolu  (č.l.  101)  a  dohody  o  narovnání  (č.l.  239)  jsou  zřejmé  vztahy  mezi 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
17 
50T 4/2014   
jednotlivými  společnostmi,  které  se  na  vybudování  a  provozování  fotovoltaické 
elektrárny  podílely.  Hospodářský  výsledek  provozování  fotovoltaické  elektrárny 
(z něhož  vycházel  i  znalecký  ústav  při  vypracování  výše  uvedeného  znaleckého 
posudku) je zřejmý z výroční zprávy (č.l. 157-158), zprávy o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobou (č.l. 159), rozvahy (č.l. 160-161), výkazu zisků a ztrát (č.l. 162) a 
přílohy  k účetní  závěrce  (č.l.  163).  Listiny  vztahující  se  ke  stavbě  fotovoltaické 
elektrárny
, a to předávací protokoly (č.l. 228-230), faktury (č.l. 231-233) a cenovou 
nabídku  (č.l.  234),  vydal  také  svědek  Ing 
,  který  zpracovával 
projektovou  dokumentaci  pro  účely  stavebního  řízení.  Tato  kompletní  průvodní 
projektová  dokumentace  fotovoltaické  elektrárny,  souhrnná  zpráva  a  technická 
zpráva  je  také  součástí  příloh  č.  1  a  2  a  je  rovněž  na  č.l.  278-298.  K výstavbě 
fotovoltaické elektrárny se vyjádřila také společnost Klement a.s. (č.l. 408), která na 
základě  smlouvy  o  dílo  ze  dne  06.05.2010  (č.l.  409-432),  jako  zhotovitel  pro 
objednatele  ENERGOSUN  a.s.,  fotovoltaickou  elektrárnu  vybudovala.  Platby  mezi 
uvedenými  společnosti  jsou  prokazovány  fakturami,  výpisy  z účtu  a  dohodami 
o zápočtech (č.l.435-455). 
 
 
Připojení  fotovoltaické  elektrárny  k rozvodné  síti  a  dodávky  energie  jsou 
prokazovány sdělením ČEZ Distribuce a.s. (č.l. 326), smlouvou o připojení (č.l. 350-
358,  379-380,  381-400),  hlášením  o  předpokládaném  množství  elektřiny  (č.l.  329-
330)  a  fakturami  s měsíčními  výkazy  (č.l.  331-348,  362-378).  Všechny  tyto  listiny 
zohlednil znalec při stanovení míry získaného prospěchu. 
 
 
Rovněž lékařské zprávy zajištěné v přípravném řízení potvrzují, že 
 
skutečně vyhledal lékařské  ošetření,  jak  ve své  výpovědi uváděl. Z lékařské  zprávy 
MUDr. 
 (č.l. 247) je zřejmé, že poškozený 
 byl ošetřen dne 
04.10.2010, kdy při ošetření uvedl, že „prožívá velké stresy (manželská krize + stres 
v práci)“.  Podle  této  zprávy  prodělal  poškozený  během  ošetření  v ambulanci  dva 
epizáchvaty. Na uvedené lékařské zprávě je sice uvedeno, že jde o vyšetření ze dne 
03.08.2010  v 11:02 hod,  avšak  v dolní  části zprávy  „datum  tisku  03.08.2011-11:02“. 
Vzhledem k tomu,  že zprávu vyžádala  policie  na základě souhlasu poškozeného ze 
dne 02.08.2011 (č.l. 246), je nepochybné, že datum vytisknuté na zprávě není datem 
vyšetření,  ale  datem  vytištění  zprávy,  když  datum  vyšetření  je  připsáno  rukou,  a  je 
uveden  den  04.10.2010.  Z lékařské  zprávy  MUDr. 
  (č.l.  242-244) 
vyplývá,  že 
 
  byl  v době  od  05.10.2010  do  14.10.2010  v pracovní 
neschopnosti z důvodu kolapsu po psychickém stresu.  
 
 
osobě  poškozeného 
  sdělil  Městský  úřad  v Bílině  dopisem  ze 
dne  05.12.2011  (č.l.  300),  že  pracovní  poměr 
  byl  ukončen  výpovědí 
z organizačních  důvodů  ke  dni  30.04.2011,  a  návrh  na  jeho  propuštění  podával 
tajemník  městského  úřadu  Ing. 
.  Současně  Městský  úřad  v Bílině 
předložil personální svazek 
 (č.l. 301-317), z něhož vyplývá, že 
 
byl  zaměstnancem  Městského  úřadu  v Bílině  od  01.03.2006  do  30.04.2011  a  po 
celou dobu byl zařazen jako stavebně právní pracovník na stavebním úřadě. V roce 
2010 byl opakovaně v pracovní neschopnosti, a to v době 17.03.2010 až 28.03.2010, 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
18 
50T 4/2014   
14.09.2010  až  03.10.2010,  05.10.2010  až  17.10.2010  a  11.11.2010  až  02.02.2011 
(č.l. 317). 
 
 
majetkové  situaci  obžalovaného,  zejména  se  zaměřením  na  možné 
propojení  s osobami,  které  na  stavbě  fotovoltaické  elektrárny  profitovaly,  bylo 
provedeno finanční šetření (č.l. 458-516) a analýza vztahů (č.l. 517-520), vyžádány 
zprávy  od  Centrálního  depozitáře  cenných  papírů  (č.l.  526-530),  a  bank  (č.l.  541-
673),  avšak  nebylo  zjištěno  ani  žádné  propojení  s uvedenými  osobami  či 
společnostmi, ani podezřelé finanční transakce či podezřele nabytý majetek.  
 
 
K osobě  obžalovaného  Ing. 
  bylo  zjištěno,  že  z  místa 
bydliště  k  němu  nejsou  žádné  negativní  poznatky  (č.l.  680). V opisu  rejstříku  trestů 
(č.l. 681-701) sice obžalovaný nemá žádný záznam, to však je dáno tím, že poslední 
ORT  byl  vyžadován  25.11.2014.  Po  tomto  datu  však  došlo  k pravomocnému 
odsouzení  obžalovaného,  a  to  rozsudkem  Okresního  soudu  v  Teplicích  ze  dne 
10.05.2014  č.j.  7T  66/2012-477  ve  spojení  s rozsudkem  Krajského  soudu  Ústí 
nad  Labem  ze  dne  28.01.2015  č.j.  4To  375/2013-499
.  Těmito  rozsudky  byl 
obžalovaný  Ing. 
 
  uznán  vinným  ze  spáchání  trestného  činu 
zneužívání  pravomoci  veřejného  činitele  podle  §  158  odst.  1,  písm.  a)  trestního 
zákona č.  140/1961 Sb.  Jeho jednání spočívalo  v tom,  že jako vedoucí Stavebního 
úřadu Městského úřadu Bílina, kterému byla z titulu jeho funkce svěřena rozhodovací 
pravomoc  v oblasti  vydávání  rozhodnutí  podle  zákona  o  územním  plánování 
a stavebním  řádu  č.  183/2006  Sb.  a  souvisejících  rozhodnutí,  v  územním  řízení 
týkajícím se staveb na pozemku č. 837/38 v katastrálním území Mukov, okr. Teplice, 
který  vlastnil  spolu  s manželkou 
 
,  nar. 
,  na 
základě kupní smlouvy ze dne 25.02.2008,  
 
a)  nejprve  dne  22.02.2008  vydal  jako  vedoucí  stavebního  úřadu  souhlasné 
vyjádření  k oddělení  pozemku  v katastrálním  území  Mukov  č. 
,  kterým 
měl  být  vyčleněn  pozemek  z pozemku  č. 
  nový  pozemek  č. 

o jehož odkup písemně požádal obec Hrobčice a který následně od této obce 
koupil,  kdy tento postup byl v rozporu s  ustanovením § 14 odst. 1 správního 
řádu,  neboť  jako  zájemce o  koupi  odděleného  pozemku   měl  zájem  na  tom, 
aby bylo rozhodnuto o rozdělení pozemků, a byl tedy ve věci osobou podjatou,   
b)  poté  dne  16.04.2008  vydal  jako  vedoucí  stavebního  úřadu  územní  souhlas 
s umístěním stavby „ Přípojka vody na parcelu č. 
  pro rekreační chatu 
na parcele č. 
 v katastrálním území Mukov“, ačkoli uvedená parcela se 
nachází  dle  platného územního plánu  obce  Hrobčice  v nezastavěném  území 
a volné  krajině  a  ve  II.  zóně  chráněné  krajinné  oblasti  České  středohoří,  kdy 
tento postup byl v rozporu s  ustanovením § 14 odst. 1 správního řádu, neboť 
jako  vlastník  předmětného  pozemku  měl  zájem  na  vydání  tohoto  souhlasu, 
a byl  tedy  osobou  podjatou,  dále  byl  v  rozporu  s ustanoveními  §  18  odst.  5 
stavebního  zákona,  kdy  obžalovaný  nerespektoval  nezastavěnost  dotčeného 
pozemku, postup byl dále v rozporu  s ustanovením § 96 odst. 1 stavebního 
zákona,  které  mimo  jiné  podmiňuje  vydání  územního  souhlasu  realizací 
záměru  v zastavěném  území  a  existencí  souhlasného  nepodmíněného 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
19 
50T 4/2014   
stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody k zamýšlenému záměru a tedy 
mělo být rozhodnuto územním řízením, a konečně byl tento postup v rozporu 
s ustanovením § 44 odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
které vyžaduje  pro vydání jak územního rozhodnutí tak i územního souhlasu 
k realizaci  záměru  v chráněné  krajinné  oblasti  souhlasné  stanovisko 
dotčeného orgánu ochrany přírody, které nikdy nebylo vydáno, neboť uvedená 
parcela je ve II. zóně chráněné krajinné oblasti České středohoří, 
c)  poté  nakonec  dne  26.08.2008  vydal  územní  souhlas  s umístěním  stavby 
„Kabelová  smyčka  NN  vedená  přes  pozemek  parcely  č. 
  pro  parcelu 
č. 
 v katastrálním území Mukov“, ačkoli uvedená parcela se nachází dle 
platného  územního  plánu  obce  Hrobčice  v nezastavěném  území  a  volné 
krajině  a  ve  II.  zóně  chráněné  krajinné  oblasti  České  středohoří,  kdy  tento 
postup byl v rozporu s  ustanovením § 14 odst. 1 správního řádu, neboť jako 
vlastník  předmětného  pozemku  měl  zájem  na  vydání  tohoto  souhlasu,  a  byl 
tedy  osobou  podjatou  dále  byl  v  rozporu  s ustanoveními  §  18  odst.  5 
stavebního  zákona,  kdy  obžalovaný  nerespektoval  nezastavěnost  dotčeného 
pozemku,  postup  byl  dále  v  rozporu  s ustanovením  §  96  odst.  1  stavebního 
zákona,  které  mimo  jiné  podmiňuje  vydání  územního  souhlasu  realizací 
záměru  v zastavěném  území  a  existencí  souhlasného  nepodmíněného 
stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody k zamýšlenému záměru a tedy 
mělo být rozhodnuto územním řízením, a konečně byl tento postup v rozporu 
s ustanovením § 44 odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
které  vyžaduje  pro  vydání jak  územního rozhodnutí tak i územního souhlasu 
k realizaci  záměru  v chráněné  krajinné  oblasti  souhlasné  stanovisko 
dotčeného orgánu ochrany přírody, které nikdy nebylo vydáno, neboť uvedená 
parcela je ve II. zóně chráněné krajinné oblasti České středohoří, 
 
kdy  v důsledku  tohoto  nezákonného  postupu  obžalovaného  došlo  nejdříve 
k rozdělení stávajícího pozemku č. 
 na pozemky č.
 a č. 
 a k prodeji 
pozemku č. 
  v katastrálním území Mukov obžalovanému a jeho manželce, a 
k následnému  zasíťování  pozemku  č. 
,  ke  kterému  by  jinak,  než  tímto 
nezákonným  způsobem  s ohledem  na  skutečnost,  že  pozemek  se  nachází 
v nezastavěném  území  a  v II.  ochranném  pásmu  chráněné  krajinné  oblasti  České 
středohoří, a pro nesouhlas Správy CHKO České středohoří jako dotčeného orgánu 
ochrany  přírody,  dojít  nemohlo.  Za  tento  trestný  čin  byl  odsouzen  k trestu  odnětí 
svobody ve výměře 1 roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu ve 
výměře  3  roků.  Současně  mu  byl  uložen  trest  zákazu  činnosti  spočívající  v zákazu 
výkonu  jakékoliv  funkce  ve  státní  správě  a  samosprávě  spojené  s rozhodovací 
činností  ve  výměře  4  roků.  K tomuto  odsouzení  soud  provedl  důkaz  přílohovým 
spisem  OS  Teplice  i  odvolacím  spisem  KS  Ústí  nad  Labem.  V době  provedení 
důkazu ještě nebylo součástí spisu písemné vyhotovení rozsudku odvolacího soudu, 
proto soud vycházel pouze z protokolu o veřejném zasedání, kde byl tento rozsudek 
vyhlášen.  
 
 
 
Nad  rámec  provedených  důkazů  bylo  ze  strany  obhajoby  navrženo  doplnění 
dokazování o další důkazy, které však soud jako nadbytečné zamítl. Požadavek na 
vyžádání kompletního územního plánu města Bílina  za rok  2012 včetně stanoviska 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
20 
50T 4/2014   
dotčených  orgánů  je  nadbytečný,  neboť  stavba  fotovoltaické  elektrárny  probíhala 
v roce  2010,  nikoliv  v roce  2012.  Důkaz  kompletním  územním  plánem  z roku  2012 
byl  proveden  (č.l.  403)  a  vyžadování  stanovisek  dotčených  orgánů,  které  se 
v průběhu  tvorby  územního  plánu  k němu  vyjadřovaly,  nemá  pro  účely  posouzení 
věci žádný význam. Rovněž výslech svědka 
, tajemníka Městského 
úřadu  Bílina,  který  se  měl  vyjádřit  k okolnostem  skončení  pracovního  poměru 
 
,  je  nadbytečný.  Z vyjádření  městského  úřadu  (č.l.  300)  je  zřejmé,  že  se  tak 
stalo  z organizačních  důvodů,  když  volba  padla  na 
  proto,  že  byl 
opakovaně  v pracovní  neschopnosti.  Toto  vysvětlení  nikdo  nezpochybňuje  a  je 
nadbytečné  k této  záležitosti  provádět  další  dokazování.  Stejně  tak  je  nadbytečné 
vyžadovat  od  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje  zprávu  k důvodům  skončení 
pracovního poměru 
 u tohoto úřadu, neboť tato záležitost nijak nesouvisí 
s projednávanou věcí, když k ní došlo až několik let po události, která je předmětem 
obžaloby.  Soud  rovněž  nebude  vyžadovat  od  Městského  úřadu  Bílina  protokol 
o místním  šetření  ze  dne  09.09.2010.  Kdyby  tento  protokol  existoval,  musel  by  být 
součástí spisu stavebního úřadu, který má soud k dispozici. Jestliže součástí tohoto 
spisu  není,  je  to  proto,  že  neexistuje,  což  odpovídá  i  výpovědi 
,  který 
k jeho  vypracování  neměl  dostatek  času,  když  místo  protokolu  o  místním  šetření 
musel na pokyn obžalovaného vypracovat stavební povolení. Rovněž výslech lékaře 
, který se měl vyjádřit k tomu, co mu řekl poškozený při ošetření dne 
04.10.2010,  soud  považuje  po  4,5  letech  od  události  za  zbytečný,  když  navíc  tato 
informace je obsažena v jeho lékařské zprávě (č.l. 247). Výslech svědkyně 
 
z krajského úřadu, která měla být další osobou, s níž mohl 
 (
 to 
ve  své  výpovědi  připouští)  konzultovat  svůj  postup,  soud  pokládá  za  zbytečný. 
Konzultaci  potvrdily  svědkyně 
  i 
,  a  proto 
objasňovat,  zda  věc 
  konzultoval  i  s další  osobou,  již  nemá  z hlediska 
věrohodnosti tohoto svědka (který ani s jistotou netvrdí,  že s paní 
 mluvil) 
význam.  Stejně  tak  je  nadbytečné  vyžadovat  trestní  spisu  Okresního  soudu 
v Teplicích  v trestní  věci  svědka 
,  neboť pro  posouzení  obsahu  jeho 
výpovědi v této věci nemá jiné trestní stíhání význam. Znalecký posudek znaleckého 
ústavu  soud  rovněž  považuje  za  přesvědčivý,  a  proto  návrh  na  jeho  doplnění 
o zodpovězení  ryze  hypotetických  otázek,  týkajících  se  možných  nákladů  v případě 
výměny  solárních  panelů  v průběhu  doby  životnosti,  apod.,  zamítl.  Je  nepochybné, 
že  náklady  na  provoz  by  se  v případě  výměny  solárních  panelů  zvýšily.  Současně 
však  soud  považuje  za  nepochybné,  že  rozumný  podnikatel  by  k takovému  kroku 
přistoupil  jedině  v případě,  že  by  mu  přinesl  vyšší  ekonomický  prospěch  (např. 
v důsledku  výrazně  vyšší  účinnosti  nových  panelů),  než  ponechání  stávajících 
panelů. Proto prospěch stanovený znaleckým posudkem soud považuje za minimální 
možný, který by se případnými dalšími kroky provozovatele elektrárny mohl jen zvýšit 
(provozovatel  by  jistě  dobrovolně  nečinil  kroky,  jimiž  by  svůj  prospěch  uměle 
snižoval). Jiné důkazy navrženy nebyly. 
 
 
Provedené  důkazy  soud  hodnotil  v intencích  §  2  odst.  5  a  6  tr.  řádu,  jak 
jednotlivě,  tak  i  ve  všech  v úvahu  přicházejících  souvislostech,  s cílem  ustálit 
skutkový  stav  do  podoby,  o  níž  nebudou  rozumné  či  důvodné  pochybnosti. 
Z provedeného  dokazování  má  soud  za  nepochybně  zjištěný  následující  skutkový 
děj.  Z provedených  důkazů,  zejména  z výpovědí  svědků,  je  prokázáno,  že 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
21 
50T 4/2014   
obžalovaný  jako  vedoucí  stavebního  úřadu  byl  skutečně  tou  osobou,  která  vydala 
stavební povolení a umožnil tak zprovoznění fotovoltaické elektrárny na pozemcích, 
kde to územní plán neumožňoval. Ze spáchání tohoto skutku je usvědčován zejména 
výpovědí  poškozeného 
  a  listinnými  důkazy.  Poškozený 
 
podrobně popsal průběh stavebního řízení i okolnosti, za kterých zjistil, že umístění 
stavby na pozemku územní plán neumožňuje. Jeho výpověď je  přitom potvrzována 
výpověďmi  dalších  svědků.  Svědkyně 
  potvrzuje,  že  její  manžel  byl 
delší dobu ve stresu kvůli stavbě fotovoltaické elektrárny, s níž nesouhlasil. Obdobně 
vypověděl  rovněž  svědek 
,  jemuž  se  poškozený  se  svými  obavami 
také  svěřil.  Svědkyně 
  a 
  potvrdily,  že  jim 
 
  telefonoval  a  žádal  o  radu,  jak  postupovat,  když  jej  jeho  nadřízený,  tj. 
obžalovaný, nutí k vydání rozhodnutí, s nímž nesouhlasí. Stejně tak svědkyně 
 
  potvrdila  výpověď  poškozeného  v tom  směru,  že  jej  sama  upozornila  na 
nezákonnost  jím  posuzované  stavby.  O  pravdivosti  výpovědi  poškozeného  pak 
svědčí  i  samotné  rozhodnutí  o  povolení  stavby,  kde  jako  osoba  věc  vyřizující  je 
uveden  obžalovaný.  Vysvětlení  poškozeného,  že  se  tak  stalo  proto,  že  on  sám  se 
pod takové rozhodnutí,  s nímž nesouhlasil, odmítal podepsat,  je  zcela  věrohodné a 
odpovídá  i  dalším  krokům  poškozeného,  který  týž  den  na  podatelnu  městského 
úřadu  podal  dopis,  kde  vyslovuje  svůj  nesouhlas  s uvedeným  rozhodnutím.  Naproti 
tomu  vysvětlení  obžalovaného,  že  do  rozhodnutí  se  nechal  uvést  jako  vyřizující 
osoba  jen  proto,  že 
  byl  vystresovaný  a  měl  strach,  postrádá  logiku. 
Z uvedených  důkazů  je  tedy  zřejmé,  že  poškozený 
  rozhodnutí  skutečně 
připravil pod nátlakem obžalovaného a na jeho bezprostřední pokyn, a to i přesto, že 
pro  jeho  vydání  nebyly  splněny  zákonné  podmínky.  Pro  vydání  rozhodnutí 
absentovalo  vyjádření  hasičského  záchranného  sboru.  Obhajoba  sice  v závěrečné 
řeči argumentovala tím, že toto vyjádření bylo k dispozici, neboť dne 10.09.2010 toto 
vyjádření  dorazilo  e-mailovou  poštou  na  elektronickou  podatelnu  městského  úřadu. 
Tento  argument  však  obstát  nemůže.  Je  totiž  zcela  přehlíženo,  že  pokyn 
k vypracování  rozhodnutí  do  následujícího  dne  poškozený  dostal  od  obžalovaného 
již  09.09.2010,  a  rozhodnutí  podle  výpovědi  poškozeného  i obžalovaného  bylo 
vydáno  ráno  a  hned  bylo  předáno  zástupci  stavebníka.  Sdělení  hasičského 
záchranného  sboru  přitom  došlo  na  městský  úřad  až  v 11:49  hodin,  a  to  do 
elektronické  podatelny,  kde  jistě  nelze  očekávat  okamžité  předání.  V době  vydání 
rozhodnutí tedy stanovisko k dispozici nebylo. Mnohem podstatnější okolností, která 
bránila vydání stavebního povolení, je však rozpor s tehdy platným územním plánem. 
Obhajoba se pokouší tento rozpor negovat tím, že tvrdí, že rozhodnutí bylo vydáno 
podle § 18 odst. 5 stavebního zákona, který umístění takové stavby prý umožňoval. 
S tím  však  soud  nemůže  souhlasit.  Především  je  nutno  upozornit,  že  při  výkladu 
jakéhokoliv  zákona  nelze  postupovat  tak,  že  se  některé  ustanovení,  případně  jen 
jeho  „vhodná“  část  vytrhne  z celkového  kontextu  zákona,  jak  je  v tomto  případě 
činěno.  Podle  výkladu,  který  se  obhajoba  pokouší  prosadit,  by  totiž  bylo  možné  na 
území, které je územním plánem určeno jako nezastavěné, libovolně stavět. Územní 
plán  by  se  tak  stal  nezávazným  cárem  papíru,  který  by  vůbec  nebylo  třeba 
respektovat. Obhajoba přitom zcela pomíjí celkové vyznění § 18 stavebního zákona, 
kde  jsou  stanoveny  cíle  územního  plánování.  V  §  18  odst.  4  stavebního  zákona  je 
výslovně  uvedeno,  že  územní  plán  mj.  zajišťuje  ochranu  nezastavěného  území 
a nezastavěných  pozemků.  Ustanovení  §  18  odst.  5,  na  který  se  obžalovaný 
odvolává, přitom pouze stanoví výjimky, za kterých výjimečně lze ve veřejném zájmu 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
22 
50T 4/2014   
některé stavby na nezastavěné pozemky umístit, a současně stanoví i podmínky, za 
kterých  lze  k tomuto  kroku  přistoupit.  Tyto  podmínky  vyjádřené  v textu  §  18  odst.  5 
jsou přitom v přímém rozporu s postupem obžalovaného. Uvedeným ustanovením se 
totiž  připouští  v nezastavěném  území  umísťovat  stavby,  zařízení  a  jiná  opatření, 
„která jsou v souladu s jeho charakterem“. To, že vybudování obrovské fotovoltaické 
elektrárny není v souladu s charakterem pozemku, který je určen jako ovocný sad, je 
na  první  pohled  zřejmé.  Závěr  o  protiprávnosti  postupu  obžalovaného  je  podpořen 
i metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj, který jednoznačně stanoví, že 
fotovoltaickou  elektrárnu  za  infrastrukturu  považovat  nelze.  Totéž  ostatně  vyplývá 
i z komentáře  stavebního  zákona  (který  nepochybně  musel  mít  obžalovaný 
k dispozici)  podle  něhož  stavební  zákon  ve  veřejném  zájmu  chrání  nezastavěné 
území  před  jeho  neodůvodněnou  přeměnou  na  území  zastavěné  a  poskytuje 
takovým  pozemkům  zvýšenou  ochranu.  Požadavky  na  ochranu  nezastavěného 
území jsou výslovně uvedeny mezi požadavky, se kterými musí být návrh územního 
plánu v souladu.  V nezastavěném území také nelze uplatnit zjednodušující postupy 
při umisťování staveb. Umístění staveb v nezastavěném území není sice vyloučeno, 
ale  jde  pouze  o  výjimečné  případy.  V důsledku  uplatnění  výjimky  z ochrany 
nezastavěného území podle § 18 odst. 5 by v území podle komentáře neměly začít 
dominovat plochy, které v něm dosud nedominovaly. Dominanci v tomto případě lze 
chápat  jako  takovou  změnu  v území,  která  významem  nebo  rozsahem  podstatně 
ovlivňuje okolní funkční plochy. Nesoulad s cíli a úkoly územního plánování vyvolaný 
umístěním  staveb,  zařízení  nebo  jiných  opatření  v nezastavěném  území  by  bylo 
možno  chápat  jako  nesoulad  s charakterem  nezastavěného  území.  Důraz  na 
zachování  charakteru  nezastavěného  území  je  třeba  chápat  jako  požadavek  na 
minimalizaci  negativních  vlivů  umisťování  staveb,  zařízení  nebo  jiných  opatření  na 
nezastavěné  území  s tím,  že  je  třeba  vždy  přihlížet  ke  konkrétním  okolnostem 
případu.  O  tom,  že  výstavba  fotovoltaické  elektrárny,  která  pokryla  celé  území 
„nezastavěných  pozemků“  podstatně  ovlivnila  funkci  této  plochy  netřeba  vůbec 
pochybovat.  Tuto  argumentaci  ostatně  podpořila  ve  své  závěrečné  řeči  i  obhajoba, 
když  bylo  argumentováno  tím,  že  v minulosti  naprosto  běžně  byla  přes  pozemky 
budována vedení vysokého i nízkého napětí, aniž by to někoho znepokojovalo. Tímto 
vyjádřením  byla  infrastruktura  definována  velmi  trefně.  Vedení  vysokého  a  nízkého 
napětí,  tedy  sloupy  a  dráty,  nepochybně  takovou  infrastrukturou  je,  pod  vedením 
vysokého napětí ovocný sad může snadno dál existovat. Nicméně zastavění celého 
pozemku  solárními  panely  s charakterem  pozemku  v souladu  není.  Obžalovaný  se 
dále hájil tím, že mu zákon dával právo správního uvážení. Takovéto správní uvážení 
však  nelze  zaměňovat  se  svévolí,  neboť  i  správní  uvážení  musí  probíhat  v mezích 
zákona,  a  ne  jen  s využitím  jednoho  vypreparovaného  zákonného  ustanovení, 
v tomto  případě  dokonce  jen  části  zákonného  ustanovení,  které  se  rozhodujícímu 
úředníku  zrovna  hodí.  Tvrzení  obžalovaného,  že  při  svém  rozhodování  postupoval 
podle  §  18  odst.  5  stavebního  zákona,  má  navíc  ještě  jednu  trhlinu.  Tuto  okolnost 
totiž  obžalovaný  nikdy  v průběhu  stavebního  řízení  nezmínil.  Lze  pochopit,  že  tato 
argumentace nebyla vtělena do rozhodnutí o vydání stavebního povolení, neboť jeho 
text na příkaz obžalovaného připravoval 
, jemuž tyto úvahy nemusely být 
známy.  Tato  argumentace  se  však  neobjevila  ani  v materiálech,  které  obžalovaný 
předkládal do rady města.  V těch bylo  vždy uvedeno,  že záměr lze  v území umístit 
pouze  v souladu  s územním  plánem,  neboť  je  umísťován  mimo  zastavitelné  (nikoliv 
mimo  zastavění,  ale mimo  zastavitelné)  území  města.  V žádném  z těchto  materiálů 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
23 
50T 4/2014   
obžalovaný  nezmiňuje  možnost  stavět  na  takovém  území  na  základě  výjimky 
uvedené  v  §  18  odst.  5  stavebního  zákona,  s tímto  vysvětlením  přichází  až  při 
hlavním líčení. Případné není ani odkazování na závazné stanovisko KÚ, kterým byly 
pozemky  vyňaty  ze  zemědělského  půdního  fondu,  nebo  rozhodnutí  Rady  města, 
kterým byl vysloven souhlas s umístěním stavby. Tato rozhodnutí totiž mají význam 
pro  tvorbu  nového  územního  plánu,  nikoliv  pro  stavební  řízení,  které  musí 
respektovat platný územní plán. Je nutné si také uvědomit, že Rada města při vydání 
souhlasu  postupovala  v samostatné  působnosti  města,  zatímco  stavební  řízení 
probíhá v přenesené působnosti. Proto není možné rozhodnutí Rady města vykládat 
jako rozhodnutí nadřízeného orgánu města, protože v přenesené působnosti takový 
vztah  neplatí.  Obžalovaný  se  nemůže  dovolávat  ani  toho,  že  Rada  města  dala 
k vybudování fotovoltaické elektrárny souhlas usnesením č. 213 ze dne 03.03.2010, 
kde  není  stanovena  žádná  podmínka,  týkající  se  územního  plánu.  Obžalovanému 
totiž bylo známo, že v předchozím usnesení Rady města ze dne 01.04.2009 č. 302 
(č.l. 252) byl předběžný souhlas podmíněn právě provedením změny platné územně 
plánovací  dokumentace  města,  k čemuž  však  došlo  až  v roce  2012.  Přesto 
obžalovaný při předkládání materiálu do Rady města dne 23.02.2010 tuto skutečnost 
neuvedl. Ve svém materiálu (č.l. 256) pouze uvedl, že dne 01.04.2009 byl dán Radou 
města předběžný souhlas, a protože již byla podána žádost o územní řízení na tuto 
stavbu,  navrhl,  aby  Rada  města  vyslovila  souhlas  s umístěním  stavby.  Obžalovaný 
tedy svůj materiál určený Radě města formuloval v rozporu s předchozím usnesením 
rady  města,  neboť  přestože  nebyla  splněna  podmínka  uvedená  v usnesení  Rady 
města ze dne 01.04.2009 č. 302, navrhl souhlas udělit, aniž by na rozpor s územním 
plánem výslovně upozornil, a aniž by se jakkoliv s podmínkou, za které byl předchozí 
souhlas udělen, vypořádal. Fakticky tak uvedl Radu města v omyl. Skutečnost, že v 
novém  připravovaném  územním  plánu  se  se  zástavbou  nezastavěného  území 
počítalo,  také  nemůže  být  argumentem.  Územní  plán  je  připravován  dlouhodobě  a 
nikdy  nelze  zaručit,  že  se  jeho  podoba  v průběhu  schvalovacího  procesu  nemůže 
změnit.  Proto  se  stavební  úřad  musí  při  svém  rozhodování  vždy  řídit  platným 
územním plánem, nikoliv nejistými návrhy budoucího uspořádání.   
 
 
Subjektivní  stránku,  tedy  úmysl  obžalovaného,  lze  snadno  dovodit  z postupu 
obžalovaného,  který  tlačil  na  poškozeného,  aby  rozhodnutí  bylo  vydáno  do 
následujícího  dne,  přestože  dosud  nebyly  k dispozici  všechny  podklady,  nebyl  ani 
napsán  protokol  o  místním  šetření.  Důvody,  proč  muselo  být  stavební  povolení 
vydáno v takovém spěchu, sdělil obžalovaný sám ve své výpovědi, a společně s ním 
jej potvrdili další svědci. Tím důvodem byla změna právní úpravy, která nastávala od 
01.01.2011, kdy se zásadním způsobem měnily podmínky, za jakých stát vykupoval 
elektřinu  vyrobenou  ve fotovoltaických  elektrárnách.  Pro  stavebníky  bylo  podstatně 
méně  výhodné  uzavírat  smlouvy  o  dodávkách  energie  až  po  prvním  lednu  2011, 
neboť  jejich  ziskovost  z takovéto  smlouvy  byla  výrazně  nižší  než  ziskovost  ze 
smlouvy uzavřené do konce roku 2010. Proto bylo z hlediska investora nezbytné, aby 
fotovoltaická elektrárna bez ohledu na platnou právní úpravu a nesoulad s územním 
plánem byla postavena a zprovozněna do konce roku 2010. Obžalovaný Ing. 
 
 toto samozřejmě věděl, sám to ve své  výpovědi uvedl, sám poukazoval 
na  změnu  právní  úpravy.  Proto  také  nebylo  možné  vyčkávat,  až  bude územní  plán 
uveden do souladu s požadavky stavebníka, a bylo nutné přes tuto překážku prosadit 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
24 
50T 4/2014   
výstavbu  fotovoltaické  elektrárny.  Na  úmysl  obžalovaného  lze  dovozovat  i  z další 
skutečnosti. Obhajoba upozorňovala, že ve spise stavebního úřadu chybí protokol o 
územním  šetření,  které  měl  poškozený  konat  pouhý  den  před  vydáním  rozhodnutí. 
Toto však není jediná listina, která ve spise stavebního úřadu chybí. Chybí tam také 
vyjádření  k protiprávnosti  vydaného  rozhodnutí,  které  poškozený  adresoval 
obžalovanému  jako  svému  nadřízenému.  Přestože  toto  vyjádření  poškozený  dne 
10.09.2010  prokazatelně  podal  na  podatelnu  městského  úřadu,  přesto  tento  dopis 
adresovaný  k rukám  obžalovaného  není  do  spisu  stavebního  úřadu  založen.  Nelze 
pochybovat  o  tom,  že  podatelna  městského  úřadu  splnila  to,  co  je  její  povinností, 
tedy že dopis doručila adresátovi, tedy obžalovanému. Přesto obžalovaný tento dopis 
do  spisu  stavebního  úřadu  nevložil,  byť  tam  nepochybně  obsahově  patří.  Proč  tak 
neučinil,  lze  dovodit  z  reakce  obžalovaného  na  tento  dopis,  kterou  popsal  ve  své 
výpovědi  poškozený,  a  nepřímo  pravdivost  jeho  výpovědi  potvrdil  svědek 
 
 a lékařská zpráva MUDr. 
. Zatímco obžalovaný tvrdí, že dopis nikdy 
neviděl,  poškozený  naproti  tomu  uvádí,  že  dopis  obžalovanému  nejprve  sám 
předával, a když jej odmítl převzít, předal mu jej prostřednictvím podatelny. Tvrzení 
obžalovaného,  že  dopis  neviděl,  pokládá  soud  za  vyloučené  a  vyvrácené,  protože 
jestliže  mu  dopis  byl  oficiálně  doručován  prostřednictvím  podatelny,  tak  podatelna 
dopis  nepochybně  adresátovi  předala.  Obžalovaný  tedy  tento  dopis  s jistotou 
obdržel, o čemž svědčí i jeho reakce, která je popsána pod bodem II. obžaloby. Jak 
již  bylo  řečeno,  i  v případě  skutku  pod  bodem  II.  soud  vychází  z výpovědi 
poškozeného 
 
,  která  je  potvrzována  výpovědí  svědka 
  a 
lékařskou  zprávou  MUDr. 
.  Obžalovaný  právě  kvůli  uvedenému dopisu  totiž 
poškozenému  vyhrožoval  způsobem,  který  u  poškozeného  mohl  vzbudit,  a  také 
vzbudil, obavu o jeho život. Ze strany obhajoby padla námitka, že je nesmysl, aby tak 
obžalovaný činil až po tak dlouhé době,  téměř po měsíci, když poškozený ještě od 
10.09.2010 do 14.09.2010, tj. další 4 dny chodil do práce. Obhajoba zde přehlíží dvě 
podstatné okolnosti. Předně poškozený nechodil do práce do 14.09.2010, ale jen do 
13.09.2010, neboť od 14.09. již byl v pracovní neschopnosti. Druhou okolností je to, 
že  10.09.2010  byl  pátek.  Po  předání  dopisu  do  podatelny,  k němuž  došlo  v pátek 
v nezjištěný  čas,  byl  poškozený  v práci  již  jen  v pondělí  13.09.2010,  nikoliv  tedy  4 
dny,  ale  jediný  den.  Přitom  není  jisté,  jak  rychle  pracuje  podatelna  na  Městském 
úřadě Bílina, a jak rychle se tento dopis z podatelny dostal do rukou obžalovaného, 
zda  byl  dopis  z podatelny  obžalovanému  předán  včas,  aby  jej  mohl  poškozenému 
vytknout  již  13.09.2010,  tedy  hned  následující  pracovní  den  po  jeho  podání  do 
podatelny.  Je  tedy  pravděpodobné,  že  obžalovaný  se  po  obdržení  dopisu  setkal 
s poškozeným  poprvé  až  04.10.2014,  kdy  poškozený  přišel  po  pracovní 
neschopnosti  do  práce.  Nelze  souhlasit  ani  s tím,  že  by  v době,  kdy  již  bylo 
rozhodnutí  pravomocné,  byla  výhrůžka,  která  padla,  bezpředmětná  a zbytečná. 
Samozřejmě  rozhodnutí,  které  již  nabylo  právní  moci,  nebylo  možné  zrušit  na 
základě  řádných  opravných  prostředků,  nicméně  zůstávaly  stále  ve  hře  opravné 
prostředky mimořádné. Navíc medializace takovéto věci, její provalení, a zveřejnění 
informace o tom, že takovýmto nezákonným způsobem byla povolena tak rozsáhlá a 
kontroverzní  stavba,  jako  je  fotovoltaická  elektrárna,  které na  konci  roku  2010 punc 
kontroverze nepochybně nesly, rozhodně nebylo ani v zájmu stavebníka, ani v zájmu 
obžalovaného, který toto rozhodnutí vydal. Byť nebylo možné, anebo by bylo alespoň 
krajně  obtížné,  zvrátit  vydané  rozhodnutí,  bylo  nepochybně  možné  vyvozovat 
odpovědnost  osob,  které  tento nezákonný stav  zavinily.  Proto také je  pochopitelné, 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
25 
50T 4/2014   
že  k výhrůžkám  mohlo  dojít  i  po  takové  době,  a  soud  v tom  nespatřuje  žádnou 
nelogičnost. 
 
 
Soud  tedy  má  za  prokázané,  že  k oběma  skutkům,  pro  které  je  obžalovaný 
stíhán,  došlo  tak,  jak  je  uvedeno  v obžalobě.  Soud  pouze  provedl  některé  dílčí 
změny  v popisu  skutku,  které  vyplynuly  z průběhu  dokazování  u  hlavního  líčení. 
Předně  jde  o  výši  prospěchu,  ke  kterému  mělo  jednání  obžalovaného  pod  bodem 
I. obžaloby vést. V obžalobě je uvedena částka 343.115.000 Kč. Po výslechu znalce 
státní  zástupce  v závěrečné  řeči  navrhl  výši  prospěchu  změnit  na  87.482.000  Kč, 
neboť znalec podrobněji vysvětlil, jakým způsobem byly jednotlivé částky stanoveny. 
Soud  je  v tomto  případě  stejného  názoru,  jako  státní  zástupce.  Hodnotu  prospěchu 
lze  stanovit  jedině  tak,  že  se  stanoví  výnosovou  metodou  hodnota  provozu  při 
uvedení  do  provozu  v roce  2010,  a  tato  hodnota  se  očistí  o  počáteční  investici 
a náklady,  které  bude  muset  provozovatel  vynakládat  na  údržbu  fotovoltaické 
elektrárny  po  dobu  její  životnosti,  tj.  o  částku  227.838.000  Kč.  Tento  výsledek  se 
porovná se stejným způsobem stanovenou hodnotou vypočtenou pro  případ,  že by 
k uvedení do provozu došlo až v roce 2012, tedy poté, co to územní plán umožňoval. 
Protože  výnosová  hodnota  elektrárny  uvedené  do  provozu  v roce  2010  činí  po 
očištění o počáteční investici 87.482.000 Kč, zatímco výnosová hodnota elektrárny, 
která by byla uvedena do provozu až po 01.01.2011, nebo dokonce v roce 2012, by 
byla  záporná,  je  zřejmé,  že  prospěch,  který  z předčasného  povolení  stavby 
investorovi vznikl, činí 87.482.000 Kč.  Soud proto v rozsudku změnil výši prospěchu 
tak,  aby  byla  v souladu  s vyjádřením  znalců.  Druhou  změnou,  kterou  soud  učinil,  je 
vypuštění údaje o tom, že obžalovaný jednal v rozporu „s dalšími obecně závaznými 
právními  předpisy“.  V tomto  směru  lze  souhlasit  s výtkou  obhajoby,  že  takové 
vyjádření  je  neurčité.  Vzhledem  k tomu,  že  v obžalobě  jsou  vedle  tohoto  vyjádření 
uvedena  rovněž  konkrétní  ustanovení  stavebního  zákona,  která  byla  porušena,  je 
tento odkaz na „další obecně závazné předpisy“ nadbytečný. S ohledem na výpověď 
obžalovaného,  který  u  soudu  použil  novou  obhajobu  spočívající  v tom,  že  jednal 
podle  §  18  odst.  5  stavebního  zákona,  soud  do  výčtu  porušených  zákonných 
ustanovení  přidal  ještě  ustanovení  §  18,  neboť  jak  bylo  výše  zdůvodněno,  je  soud 
přesvědčen, že obžalovaný jednal i v rozporu s tímto ustanovením.   
 
 
V otázce právní kvalifikace soud dospěl ke stejným závěrům, jako obžaloba 
a  kvalifikoval  jednání  obžalovaného  jako    zvlášť  závažný  zločin  zneužití  pravomoci 
úřední  osoby  podle  §  329  odst.  1  písm.  a),  odst.  3  písm.  a)  tr.  zákoníku,  a  přečin 
nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku. Obžalovaný se skutku 
pod bodem 1 dopustil jako vedoucí stavebního úřadu, tedy jako úřední osoba nadaná 
rozhodovací  pravomocí  ve  smyslu  §  127  odst.  1  písm.  d)  tr.  zákoníku.  V tomto 
postavení obžalovaný zcela vědomě a cíleně vydal dne 10.09.2010 v rozporu s tehdy 
platným  a  ze  zákona  závazným  územním  plánem  rozhodnutí  o umístění  stavby  a 
stavební  povolení  na  stavbu  fotovoltaické  elektrárny  v Bílině,  čímž  umožnit 
společnosti  ENERGOSUN  a.s.  postavit  a  následně  provozovat  fotovoltaickou 
elektrárnu  s předpokládaným  čistým  ekonomickým  výnosem  87.482.000  Kč.  Pokud 
by postupoval zákonným způsobem, nemohla by být stavba fotovoltaické elektrárny 
povolena dříve než v červenci 2012, kdy již z ekonomického hlediska nemělo smysl 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
26 
50T 4/2014   
takovou elektrárnu stavět, neboť její provoz by byl ztrátový. Výkonem své pravomoci 
v rozporu  se  zákonem  tedy  obžalovaný  umožnil  jinému  dosáhnout  neoprávněného 
ekonomického prospěchu velkého rozsahu ve smyslu § 138 odst. 1,2 tr. zákoníku. O 
tom,  že  smyslem  jeho  jednání  bylo  právě  to,  aby  stavebníkovi  dosažení  takového 
prospěchu  umožnil,  rovněž  není  třeba  pochybovat,  kdy  jeho  jednání  je  nutno 
posoudit minimálně jako úmysl nepřímý, neboť s takovým následkem byl obžalovaný 
minimálně  srozuměn.  Mezi  jeho  protiprávním  jednáním  a způsobeným  následkem, 
tedy neoprávněným prospěchem vůči třetímu subjektu, je vztah příčinné souvislosti, 
neboť nebylo-li by protiprávního jednání obžalovaného, nenastal by následek, tak jak 
je  vyjádřen  ve  výroku  rozsudku.  Obžalovaný  Ing. 
  byl  ve  funkci 
vedoucího  stavebního  úřadu  v době  činu  již  4  roky,  a nepochybně  znal  zákonné 
mantinely  pro  vydání  stavebního  povolení.  Obžalovaný  tak  naplnil  všechny  znaky 
skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 
329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Protiprávní jednání obžalovaného 
Ing. 
  specifikovaného  pod  bodem  II.  obžaloby,  naplňuje  všechny 
znaky  skutkové  podstaty  přečinu  nebezpečné  vyhrožování  podle  §  353  odst.  1  tr. 
zákoníku,  neboť  v  postavení  vedoucí  stavebního  úřadu,  tedy  jako  osoba 
bezprostředně pracovně nadřízená  poškozeného 
,  tohoto  jednak  vyzval, 
aby  sám  rozvázal  pracovní  poměr,  a  jednak  jej  upozornil  na  to,  že  může  skončit 
zahrabaný  na  místní  skládce,  čímž  v poškozeném  vyvolal  intenzivní  obavu  o  jeho 
život,  zdraví,  ztrátu  zaměstnání,  jakož  i  obavu  o  bezpečnost  jeho  ženy  a  syna. 
Poškozený si mohl být vědom toho, že protiprávní jednání obžalovaného bylo reakcí 
na  jeho  oficiální  písemné  podání  ze  dne  10.09.2010,  ve  kterém  upozornil  na 
nezákonný postup ohledně povolení stavby fotovoltaické elektrárny. Poškozený 
 
 si mohl být vědom, že svým jednáním mohl zmařit velkou finanční investici lidí, 
kteří měli za projektem fotovoltaické elektrárny stát, proto mohl mít strach z toho, že 
výhrůžka,  vyslovená  obžalovaným,  je  reálná.  Skutečnost,  že  výhrůžka  fyzickou 
likvidací  v poškozeném  vyvolala  intenzivní  obavu  o  sebe  a  rodinné  příslušníky 
koneckonců  vyplývá  i  z toho,  že  poškozený  téhož  dne  zkolaboval  a  byla  mu 
poskytnuta  potřebná  lékařská  pomoc.  Vzhledem  k tomu,  že  pohrůžka  fyzickou 
likvidací  vyjádřená  obžalovaným  vůči  poškozenému 
 
  nebyla 
prostředkem  k vynucení  určitého  chování  poškozeného,  nelze  toto  protiprávní 
jednání  obžalovaného  posoudit  jako  přečin  vydírání,  ale  jako  přečin  nebezpečného 
vyhrožování podle  § 353 odst. 1 tr. zákoníku.  
 
 
Při úvahách o trestu byl soud vázán ustanoveními § 39 a násl. tr. zákoníku. 
S ohledem na použitou právní kvalifikaci má být obžalovanému ukládán trest v trestní 
sazbě  5-12  let.  Pro  stanovení  trestu  je  nutno  zohlednit  polehčující  i přitěžující 
okolnosti, ale také přihlédnout ke skutečnosti, že trest je ukládán jako trest souhrnný 
ve smyslu § 43 odst. 2 tr. zákoníku. Obžalovaný se totiž žalovaného skutku dopustil 
v roce  2010,  tedy  před  svým  odsouzením,  k němuž  došlo  rozsudkem  Okresního 
soudu  v  Teplicích  ze  dne  10.05.2014  č.j.  7T  66/2012-477  ve  spojení  s rozsudkem 
Krajského soud Ústí nad Labem ze dne 28.01.2015 č.j. 4To 375/2013-499, a trest je 
mu tak ukládán jako souhrnný celkem za 5 skutků, jichž se obžalovaný dopouštěl po 
delší dobu. Z jeho jednání je navíc zřejmé, že trestnou činnost páchal s rozmyslem a 
po předchozím uvážení. Prospěch, k němuž měla trestná činnost vést, 17x převyšuje 
hranici  prospěchu  velkého  rozsahu.  Navíc  obžalovaný  svým  jednání  naplnil  znaky 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
27 
50T 4/2014   
skutkové podstaty více trestných činů. Jsou tak dány přitěžující okolnosti ve smyslu § 
42    písm.  a),  k),  n)  tr.  zákoníku.  Na  druhou  stranu  za  přitěžující  okolnost  soud 
nepovažuje skutečnost, že při činu zneužil svého postavení úřední osoby, neboť tato 
okolnost  je  znakem  skutkové  podstaty,  a  proto  ji  nelze  současně  obžalovanému 
přičítat  jako  okolnost  přitěžující  (§  39  odst.  4  tr.  zákoníku).  Jedinou  polehčující 
okolností,  kterou  lze  obžalovanému  přiznat,  je  jeho  dosavadní  bezúhonnost  /§  41 
písm.  o)  tr.  zákoníku/.  Vzhledem  k těmto  okolnostem  soud  dospěl  k závěru,  že 
obžalovanému je  nutno uložit trest  ve čtvrtině zákonné trestní sazby,  což odpovídá 
výměře trestu odnětí svobody ve výši 7 let. Tento trest ze zákona nelze ukládat jinak, 
než  jako  trest  nepodmíněný.  S ohledem  na  osobu  obžalovaného  a  výši  trestu  byl 
obžalovaný  pro  výkon  tohoto  trestu  zařazen  v souladu  s ustanovením  §  56  odst.  2 
písm.  c)  tr.  zákoníku  do  věznice  s ostrahou,  když  k mimořádnému  zmírnění  ani 
zpřísnění tohoto zařazení ve smyslu § 56 odst. 3 tr. zákoníku soud neshledal důvody. 
Vzhledem  k tomu,  že  obžalovaný  se  trestné  činnosti  dopustil  v souvislosti 
s rozhodovací  činností  úřední  osoby,  pokládal  soud  za  nezbytné  uložit  mu  rovněž 
trest  zákazu  činnosti  spočívající  v zákazu  výkonu  jakékoliv  funkce  ve  státní  správě 
a samosprávě  spojené  s rozhodovací  činností.  S ohledem  na  to,  že  trest  je  ukládán 
jako trest souhrnný celkem za 4 obdobné skuty, a obžalovaný se tedy nezákonného 
rozhodování  dopouštěl  opakovaně  a  delší  dobu,  považuje  soud  za  nezbytné  uložit 
tento trest nad polovinou zákonného rozpětí, tedy ve výměře 6 roků. Protože trest je 
ukládán  jako  trest  souhrnný,  musel  soud  současně  v souladu  s ustanovením  §  43 
odst.  2  al.  2  zrušit  výrok  o  trestu,  který  byl  uložen  rozsudkem  Okresního  soudu 
v Teplicích ze dne 10.05.2014 č.j. 7T 66/2012-477 ve spojení s rozsudkem Krajského 
soud Ústí nad Labem ze dne 28.01.2015 č.j. 4To 375/2013-499. 
 
 
O  náhradě  škody  soud  nerozhodoval,  neboť  poškozený 
  nárok  na 
náhradu škody v trestním řízení neuplatnil. 
 
 
 
P o u č e n í: 

Proti  tomuto  rozsudku  je  možno  podat  odvolání  do  osmi  dnů 
ode  dne  doručení  písemného  vyhotovení  prostřednictvím 
podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. 
 
Rozsudek  může  odvoláním  napadnout  státní  zástupce  pro 
nesprávnost  kteréhokoliv  výroku  a  obžalovaný  pro  nesprávnost 
výroku,  jež  se  ho  přímo  dotýká,  zúčastněná  osoba  pro 
nesprávnost  výroku  o zabrání  věci,  poškozený  pro  nesprávnost 
výroku o náhradě škody.  
 
Osoba  oprávněná  napadnout  rozsudek  pro  nesprávnost 
některého jeho výroku, může jej napadnout také proto, že takový 
výrok  učiněn  nebyl,  jakož  i  pro  porušení  ustanovení  o  řízení 
předcházejícímu rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, 
že výrok je nesprávný nebo chybí. 
 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
28 
50T 4/2014   
Odvolání  musí  být  ve  lhůtě  do  osmi  dnů  od  doručení  opisu 
rozsudku  odůvodněno  tak,  aby  bylo  patrno,  ve  kterých  výrocích 
je  rozsudek  napadán  a  jaké  vady  jsou  vytýkány  rozsudku  nebo 
řízení, které mu předcházelo. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 20. února 2015 
 
 
       
 
 
 
 
                                JUDr. Jiří Bednář, Ph.D.   v.r. 
                      
 
 
 
 
                   předseda senátu 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Marie Kožejová  
 
 
 
 
 
 
(K.ř.č. 1 - rozsudek)