Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zřízení provozovny Liberec Staré město'.

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
Odbor hlavního architekta 
 
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 
 
 
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
 
 
Váš dopis značky / ze dne 
Naše značka 
Vyřizuje / telefon 
V Liberci dne 
11.3.2015 
CJ MML 048466/15 
Ing. Rubášová/485 243 582 
19.3.2015 
 
 
 
Vážený pane, 
 
Magistrát  města  Liberce  obdržel  dne  11.  března  2015  Vaše  podání,  nazvané  „žádost  o 
informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím“.  V podání 
požadujete  poskytnout  následující  informace  cit.:  „zda  dle  účinného  územního  plánu  města 
Liberec je přípustné zřízení živnostenské provozovny pro živnost Péče o dítě do tří let věku 
v denním  režimu  (miniškolka)  v objektu  pro  bydlení,  který  je  součástí  parc.  č.  5451/2  k.ú. 
Liberec, obec Liberec, část obce Liberec I – Staré Město“. 
 
Magistrát města Liberec posoudil Vaše podání podle jeho skutečného obsahu bez ohledu na 
to,  jak  je  označeno  a  vyhodnotil  jej  jako  žádost  o  územně  plánovací  informaci  podle  §  21 
odst.  1  písm.  a)  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  ve  znění 
pozdějších  předpisů.  Z tohoto  důvodu  bude  vyřizování  Vašeho  podání  podřazeno  pod  tento 
právní režim.   
 
Vaše  žádost  byla  předána  úřadu  územního  plánování  k vyřízení.  Písemnou  odpověď  odbor 
hlavního architekta vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti a zašle na Vaši adresu 
trvalého bydliště.   
 
 
 
 
 
„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Petr Kolomazník, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
vedoucí odboru hlavního architekta 
 
 
 
 
 
 
 
Telefon 
Fax 
IČ 
Elektronická podatelna 
E-mail 
Datová schránka statutárního města Liberec 
485 243 111 
485 243 113 
00262978 
Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] 
[email address] 
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u