Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace o řízení 13 T 53/2012'.

O K R E S N Í   S O U D   V   U H E R S K É M   H R A D I Š T I    
S v a t o v á c l a v s k á   5 6 8 ,   6 8 6   6 9   U h e r s k é   H r a d i š t ě  
telefon: 575754101, fax: +420 575 754 306 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx 
ID DS: znxabgr 
 
sp. zn.: 40Si 84/2015 
 
 
 
 
Vážený pane, 
 
zdejší  soud  obdržel  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím s tím, že žádáte o informace o průběhu řízení ve věci 13T 
53/2012 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní 
osoby/osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního 
zástupce,  datum  podání  obžaloby  s uvedením  spisové  značky  dozorovaného  případu, 
klasifikací  trestného  činu/trestných  činů,  názvu  příslušného  státního  zastupitelství,  jména  a 
příjmení  státního  zástupce,  který  obžalobu  podal,  dále  pak  název  soudu,  kterému  byla 
obžaloba  podána,  jméno  a  příjmení  soudce,  kterému  byl  případ  přidělen,  datum/datumy  a 
spisové  značky  všech  rozhodnutí  soudů  v žalované  věci,  výsledek  trestního  řízení  před 
soudem, datum pravomocného ukončení věci. 
 
 
K Vaší žádosti sdělujeme požadované informace ohledně trestního řízení sp.zn. 13T 53/2012: 
 
-  datum zahájení trestního řízení:  16.1.2012 
 
-  datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob:  24.1.2012 
 
-  název dozorujícího státního zastupitelství:  Okresní státní zastupitelství v Uherském 
Hradišti 
 
-  jméno a příjmení dozorujícího státního zástupce:  Mgr. Lukáš Mahdal 
 
-  datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu: 26.3.2012, 
sp.zn. Zt 23/2012 
 
-  klasifikace trestného činu/trestných činů: 
a)  přečin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, 
odst. 2, písm. a), b) trestního zákoníku, 
b)  přečin neoprávněné nakládání s odpady podle § 298 odst. 2, odst. 3, písm. b) 
     trestního zákoníku, 
c)  zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1, písm. a), odst. 2,   
     písm. a), f) trestního zákoníku. 
 
-  název  příslušného  státního  zastupitelství:  Okresní  státní  zastupitelství  v Uherském 
Hradišti 
 
-  jméno a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal: Mgr. Lukáš Mahdal 

 
-  název soudu, kterému byla obžaloba podána: Okresní soud v Uherském Hradišti 
 
-  jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen: Mgr. Jiří Přibyl 
 
-  datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci:  
rozsudek Okresního soudu v Uh.Hradišti ze dne 31.10.2013 č.j. 13T 53/2012-395,  
který  byl  zrušen  usnesením  Krajského  soudu  v Brně,  pobočka  ve  Zlíně  ze  dne 
3.6.2014 č.j. 6To 111/2014-425 
 

-  výsledek trestního řízení před soudem: není 
 
-  datum pravomocného ukončení věci:  neskončeno 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne  4. března 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenka Kaňovská 
 
 
 
 
 
 
 
 
soudní tajemnice