Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Obžaloba 1 KZV 20/2011'.

 
2 KZV 20/2011-58 
 
 
Okresní soud 
CHOMUTOV 
 
 
 
O b ž a l o b a 
 
 
 

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podává podle § 176 odst. 1 
a § 179 odst. 1 tr. řádu obžalobu na 
 
 
 
1.  pprap. Pavla Šeránka,  
 
nar.
, trvale bytem 
, příslušníka Policie 
ČR,  OEČ 
,  služebně  zařazeného  na  Oddělení  hlídkové  služby  ÚO  Police  ČR 
 ve služebním poměru u Policie ČR od 
 
 
2.  nstržm. Romana Češku, 
 
nar. 
, trvale bytem 

příslušníka policie ČR, OEČ
, služebně zařazeného na Oddělení hlídkové služby ÚO 
Policie ČR 
, ve služebním poměru u Policie ČR od
 
 
3.  nprap. Andreje Bileje,  
 
nar. 
,  trvale bytem 
 
příslušníka  policie  ČR,  OEČ 
,  služebně  zařazeného  na  Službě  kriminální  policie  a 
vyšetřování  OŘP 
  ve  služebním  poměru  u  Policie  ČR  od 
,  t.č.  zproštěn 
výkonu služby od
 
 
 
 


4.  Petra Bileje, 
 
nar. 
, trvale bytem 
 bez zaměstnání, 
 
5.  prap. Lukáše Hesse, 
 
nar. 
, trvale bytem 
, příslušníka Policie ČR, 
, služebně zařazeného na Obvodním oddělení Policie ČR 
, ve 
služebním poměru u Policie ČR od 
 
 
6.  prap. Vladislava Salajku, 
 
nar. 
, trvale bytem 
 příslušníka Policie 
ČR,  OEČ 
,  služebně  zařazeného  na  Obvodním  oddělení  Policie  ČR 
 
 ve služebním poměru u Policie ČR od 
 
 
 
že 
 
obvinění  pprap.  Pavel  Šeránek,  nstržm.  Roman  Češka,  prap.  Lukáš  Hess  a  prap.  Vladislav 
Salajka jako službu konající policisté dne 13.4.2010 kolem 21.00 hod. v Chomutově,  ul. 
Kadaňská, neprovedli žádná opatření a úkony s Radkem Skokanem, nar. 
, které by 
směřovaly a vedly k řádnému odhalení a zadokumentování trestného činu krádeže horského 
jízdního kola zn. Specializet  TS-Works  včetně  lankového  zámku  zn. Eurolocks v celkové 
hodnotě  46.300,-  Kč,  a  to  přesto,  že  jim  bylo  známo,  že  jmenovaný  Radek  Skokan  je 
recidivista a pachatel výše uvedené krádeže, kterou provedl téhož dne v odpoledních hodinách 
v úschovně kol v budově Městských lázní v Chomutově ke škodě Andreje a Petra Bilejových, 
kdy  tuto  krádež  uvedeného  dne  oznámil  jako  poškozený  Petr  Bilej  na  Obvodním  oddělení 
Policie ČR Chomutov – město, kde byla evidována  pod č.j. KRPU-9501/TČ-2010-040311, 
když téhož dne ve večerních hodinách v Chomutově, ul. Kadaňská při vypátrání a zajištění 
odcizeného  kola  požádali  zde  přítomní  Andrej  a  Petr  Bilejovi  výše  jmenované  zakročující 
policisty,  aby  pachatele  krádeže  Radka  Skokana  propustili,  načež  tito  zakročující  policisté 
v rozporu s ust. § 2 odst. 4, 5 zákona č. 141/1961 Sb. a § 10 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. 
žádosti  uposlechli  a  jmenovaného  Radka  Skokana  skutečně  propustili  a  umožnili  mu  tak 
 


vyhnout se trestnímu stíhání, kdy následně ještě dne 13.4.2010 v noční době došlo ze strany 
Andreje a Petra Bilejových k doplnění původně podaného trestního oznámení, kde v úmyslu 
umožnit  uniknout  Radku  Skokanovi  trestnímu  stíhání  uvedli  lživé  skutečnosti,  které  měly 
vyvolat zdání, že ke krádeži uvedeného horského jízdního kola  vůbec nedošlo a že toto si měl 
bez vědomí bratra vypůjčit Andrej Bilej, přičemž obv. prap. Lukáš Hess, ačkoliv věděl, že se 
předmětné  krádeže  dopustil  Radek  Skokan,  tyto  lživé  skutečnosti  dne  13.4.2010  v nočních 
hodinách zaprotokoloval a dne 17.4.2010 věc podle § 159a odst. 1 tr. řádu odložil usnesením 
pod  č.j.  KRPU-9501-10/TČ-2010-040311 s tím,  že  ve  věci,  které  se  měl  dopustit  neznámý 
pachatel, se nejedná o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. 
 
 
Tedy 
 
obvinění  pprap.  Pavel  Šeránek,  nstržm.  Roman  Češka,  prap.  Lukáš  Hess  a  prap. 
Vladislav Salajka 
-  jako úřední osoby v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch, nesplnili povinnost 
vyplývající z jejich pravomoci, 
-  pomohli pachateli trestného činu v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, 
 
obvinění nprap. Andrej Bilej a Petr Bilej 
-  pomohli pachateli trestného činu v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání. 
-  vzbudili v jiném  rozhodnutí,  aby  jako  úřední  osoba  v úmyslu  opatřit  jinému 
neoprávněný prospěch, nesplnila povinnost vyplývající z její pravomoci, 
 
 
Tím spáchali 
 
obvinění  pprap.  Pavel  Šeránek,  nstržm.  Roman  Češka,  prap.  Lukáš  Hess  a  prap. 
Vladislav Salajka 
-  přečin  zneužití  pravomoci  úřední  osoby  podle  §  329  odst.  1  písm.  c)  trestního 
zákoníku,  
-  přečin  nadržování  podle  §  366  odst.  1  tr.  zákoníku,  a  to  ve  formě  spolupachatelství 
podle § 23 tr. zákoníku 
 
 


 
obvinění nprap. Andrej Bilej a Petr Bilej 
-  přečin  nadržování  podle  ustanovení  §  366  odst.  1  tr.  zákoníku  ve  formě 
spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, 
-  přečin  zneužití  pravomoci  úřední  osoby  podle  §  24  odst.  1  písm.  b)  tr.  zákoníku  k  § 
329 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku. 
 
 
U hlavního líčení  n a v r h u j i : 
1)  slyšet svědka Radka Skokana č.l. 81-86, Tomáše Bernata č.l. 121-123, 
 
2)  číst  protokol  o  rekognici  č.l.  87-98, protokol o záznamech podle  § 158d odst. 7 tr. 
řádu č.l. 112, provést důkaz zvukovým záznamem č.l. 115, číst kopii spis. materiálu 
KRPU-9501/TČ-2010-040311 č.l. 125-147, přehled služby č.l. 148, 
 
3)  číst  osobní  materiály:  služební  hodnocení  č.l.  149-152, 154-156, 157-160, 162-167, 
168-171, zprávu o pověsti č.l. 172, 173, 174, 175, 176, 177, ORT č.l. 178, 179, 180, 
181, 182, 183. 
 
 
 
O d ů v o d n ě n í 
 
 
V průběhu  přípravného  trestního  řízení  byl  zjištěn  skutkový stav uvedený ve výroku 
obžaloby.  
 
Trestní stíhání obviněných bylo zahájeno státním zástupcem Okresního státního zastupitelství 
v Ústí  nad  Labem,  u  obviněných  pprap.  Pavla  Šeránka,  nstržm.  Romana  Češky,  nprap. 
Andreje  Bileje  a  Petra  Bileje  to  bylo  usnesením  ze  dne  16.2.2011  a  u  obviněných  prap. 
Lukáše  Hesse  a  prap.  Vladislava  Salajky  usnesením  ze  dne  6.10.2011.  Všichni  obvinění 
uvedli, že se skutkem, který je uveden v usnesení o zahájení trestního stíhání nesouhlasí a 
proti  usnesení  si  buď  sami,  nebo  prostřednictvím  zvolených  obhájců  podali  stížnost. Tyto 
stížnosti byly státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem 
zamítnuty  jako  nedůvodné.  Ze  všech  obviněných  k věci  vypovídali  pouze  pprap.  Pavel 
Šeránek  a  nstržm.  Roman  Češka,  ostatní  obvinění  využili  svého  zákonného  práva 
nevypovídat. 
 
Obvinění  pprap.  Pavel  Šeránek  a  nstržm.  Roman  Češka  shodně  uvedli,  že  dne  13.4.2010 
v rámci  služby  spolu  jeli  do  ul.  Matěje  Kopeckého  v Chomutově,  kde  podle  informace  od 
operačního důstojníka mělo údajně dojít k únosu osoby. Po příjezdu na místo zjistili, že se o 
 


žádný únos nejedná, na místě se nacházeli bratři Bilejové a v jejich vozidle seděl neznámý 
muž, ve kterém byl zjištěn Radek Skokan a tento jim uvedl, že jej nikdo neunesl. Od bratrů 
Bilejových se policisté dozvěděli, že jmenovaný Radek Skokan jim měl odcizit horské jízdní 
kolo a že krádež oznámili na policii, Radek Skokan krádež kola doznával a uvedl, že kolo po 
krádeži prodal nějakému muži, ve kterém byl později zjištěn Tomáš Bernat. Všichni společně 
i s bratry Bilejovými odjeli do  ul.  Kadaňská  v Chomutově  za  jmenovaným  Bernatem,  kam 
dorazila i povolaná hlídka z Obvodního  oddělení  Policie  ČR  Chomutov  –  město  ve  složení 
prap. Lukáš Hess a prap. Vladislav Salajka, která si zde předmětnou krádež již řešila sama. 
Obvinění pprap. Šeránek a nstržm. Češka, dále uvedli, že pachatele krádeže Radka Skokana 
poté  předali  uvedené  policejní  hlídce  OO  PČR  Chomutov  –  město  a  tím  pro  ně  celá  věc 
skončila, žádný záznam o předání pachatele, ale nevyhotovili.  
 
Naproti tomu Radek Skokan, který byl k věci  vyslechnut  jako  svědek,  uvedl,  že  mu  bratři 
Bilejové, když zjistili, že jim uvedené kolo odcizil on, řekli, že když jim odcizené kolo vrátí, 
tak  nebudou  na  policii  nic  hlásit.  Proto  je  zavedl  do  ul.  Kadaňská  v  Chomutově  k Tomáši 
Bernatovi, aby se u něj odcizené kolo zajistilo. Pak mu ale policisté nasadili služební pouta, a 
když  se  obrátil  na  bratry  Bilejovy,  co  se  děje,  že  jim  kolo  navrátil,  tak  Andrej  Bilej  řekl 
přítomným policistům, aby mu pouta sundali a pustli jej, což přítomní policisté udělali a on 
odešel pryč.  
 
Tomáš  Bernat  při  podaném  vysvětlení  potvrdil,  že  policisté  za  ním  kvůli  krádeži  kola 
skutečně  přijeli  s Radkem  Skokanem,  to  kolo  jim  vydal,  ale  co  se  dělo  dál  s Radkem 
Skokanem, to neví.  
 
K předmětné  věci  krádeže  horského  jízdního  kola  byl z Obvodního  oddělení  Policie  ČR 
Chomutov  –  město  zajištěn  spisový  materiál  č.j.  KRPU-9501/TČ-2010-040311, ze kterého 
vyplývá, že krádež uvedeného kola na policii nahlásil dne 13.4.2010 v odpoledních hodinách 
Petr Bilej,  avšak ještě téhož dne v nočních hodinách, tedy poté, co jim bylo odcizené kolo 
navráceno zpět, k věci lživě doplnil, že si uvedené kolo bez jeho vědomí vzal jeho bratr a že 
tedy  k žádnému  odcizení  nedošlo  a  toto  potvrdil  i  Andrej  Bilej.  Obě  tyto  výpovědi  se 
jmenovanými bratry Bilejovými sepsal  policista  prap.  Lukáš  Hess,  ačkoliv  věděl,  že  se  celá 
věc ve skutečnosti odehrála jinak. Tento policista poté předmětnou věc krádeže, které se měl 
dopustit neznámý pachatel, usnesením ze dne 17.4.2010 odložil podle § 159a odst. 1 tr. řádu 
s tím, že nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak. 
 
Předmětné jednání uvedených policistů prokazuje i zvukový záznam na CD-R nosiči ze dne 
13.4.2010, který byl pořízen v souvislosti s povoleným sledováním osob a věcí podle § 158d 
odst. 2 tr. řádu ve věci šetřené Inspekcí Policie ČR pod č.j. IN-TC-123/2010. 
 
Ze shora uvedeného vyplývá, že policisté pprap. Pavel Šeránek, nstržm. Roman Češka, Lukáš 
Hess a Vladislav Salajka, jakožto úřední osoby, znali pachatele trestného činu krádeže, avšak 
proti tomuto nijak nezasáhli, nechali jej odejít, a to v úmyslu  opatřit  mu  neoprávněný 
prospěch  spočívající  v nezahájení  trestního  stíhání,  čímž  nesplnili  povinnost  vyplývající 
z trestního  řádu  i  ze  zákona  o  Policii  ČR.  Tímto  jednáním  naplnili  znaky  přečinu  zneužití 
pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku a v jednočinném souběhu 
naplnili i znaky skutkové podstaty přečinu nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku, neboť 
pachateli trestného činu pomáhali v úmyslu umožnit mu uniknout trestnímu stíhání.   
 
Petr Bilej a nprap. Andrej Bilej svým jednáním, kdy přiměli zasahující policisty k propuštění 
pachatele Radka Skokana a následně uvedli policejnímu orgánu lživé skutečnosti týkající se 
 


trestního  oznámení  na  krádež  jízdního  kola,  jež  měly  vzbudit  dojem,  že  ke  krádeži  vůbec 
nedošlo a trestní oznámení bylo podáno nedorozuměním, naplnily znaky přečinu nadržování 
podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku, neboť pachateli trestného činu pomáhali v úmyslu umožnit 
mu,  aby  unikl  trestnímu  stíhání,  současně,  a  to  tím,  že  požádali  zakročující  policisty,  aby 
pachatele krádeže bez dalšího propustili  a  nekonali  proti  němu  žádné  úkony  vedoucí  k jeho 
trestnímu stíhání, naplnili i zákonné znaky účastenství na přečinu zneužití pravomoci úřední 
osoby podle § 24 dost. 1 písm. b) tr. zákoníku k § 329 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku. 
 
Nikdo z obviněných nebyl dosud soudně trestán ani řešen v přestupkovém řízení. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 29.3.2012 
 
 
 
 
JUDr. Jaroslav Háza, v. r. 
státní zástupce 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Helena Pagáčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Document Outline