Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 4 To 375/2013'.


4To 375/2013-499 
   
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
ROZSUDEK  
JMÉNEM REPUBLIKY 
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl ve veřejném zasedání konaném 
dne  28.  ledna  2015  v  senátě  složeném  z  předsedkyně  JUDr.  Nadi  Hájkové  a 
soudců Mgr. Petry Staré a Mgr. Martina Roubalíka o odvolání obžalovaného M. 
V.
,  nar. 
,  proti  rozsudku  Okresního  soudu  v Teplicích  ze  dne 
10.05.2013 č. j. 7 T 66/2012-477 t a k t o : 
 
 
 
Podle  §  258  odst.  1  písm.  d),  odst.  2  tr.  ř.  se  napadený  rozsudek                   
z r u š u j e    ve výroku o trestu. 
 
 

Podle  §  259  odst.  3  tr.  ř.  se  rozhoduje  tak,  že  obžalovaný  se                                        
o d s u z u j e   podle § 158 odst. 1 tr. zákona k trestu odnětí svobody ve výměře   
j e d n o h o   (1) roku. 
 
 

Podle  §  58  odst.  1  tr.  zákona  a  §  59  odst.  1  tr.  zákona  se  výkon  trestu 
podmíněně     o d k l á d á    na zkušební dobu    t ř í   (3) roků.  
 
 

Podle § 49 odst. 1 tr. zákona se obžalovanému   u k l á d á   trest zákazu 
činnosti  spočívající  v zákazu  výkonu  jakékoliv  funkce  ve  státní  správě  a 
samosprávě spojené s rozhodovací činností ve výměře   č t y ř   (4) roků. 
 
 
O d ů v o d n ě n í  
 
 
Napadeným  rozsudkem  byl  obžalovaný  uznán  vinným  ze  spáchání 
trestného  činu  zneužívání  pravomoci  veřejného  činitele  podle  §  158  odst.  1, 
písm. a) trestního zákona č. 140/1961 Sb. Jeho jednání spočívalo v tom, že jako 
vedoucí  Stavebního  úřadu  Městského  úřadu 
,  kterému  byla  z titulu  jeho 

Pokračování 
2  
4To 375/2013- 
 
funkce  svěřena  rozhodovací  pravomoc  v oblasti  vydávání  rozhodnutí  podle 
zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. a souvisejících 
rozhodnutí,  v  územním  řízení  týkajícím  se  staveb  na  pozemku  č. 
 
v katastrálním území Mukov, okr. Teplice, který vlastnil spolu s manželkou M. 
V., nar. 
, na základě kupní smlouvy ze dne 25. 2. 2008,  
 
a)  nejprve  dne  22.2.2008  vydal  jako  vedoucí  stavebního  úřadu  souhlasné 
vyjádření  k oddělení  pozemku  v katastrálním  území  Mukov  č. 

kterým  měl  být  vyčleněn  pozemek  z pozemku  č. 
  nový  pozemek 
č. 
, o jehož odkup písemně požádal obec Hrobčice a který následně 
od této obce koupil,  kdy tento postup byl v rozporu s  ustanovením § 14 
odst. 1 správního řádu, neboť jako zájemce o koupi odděleného pozemku  
měl zájem na tom, aby bylo rozhodnuto o rozdělení pozemků, a byl tedy 
ve věci osobou podjatou,   
 
b)  poté dne 16.4.2008 vydal jako vedoucí stavebního úřadu územní souhlas 
s umístěním  stavby  „  Přípojka  vody  na  parcelu  č. 
    pro  rekreační 
chatu na parcele č. 
 v katastrálním území Mukov“, ačkoli uvedená 
parcela  se  nachází  dle  platného  územního  plánu  obce  Hrobčice 
v nezastavěném  území  a  volné  krajině  a  ve  II.  zóně  chráněné  krajinné 
oblasti  České  středohoří,  kdy  tento  postup  byl  v rozporu  s   ustanovením 
§ 14  odst.  1  správního  řádu,  neboť  jako  vlastník  předmětného  pozemku 
měl  zájem  na  vydání  tohoto  souhlasu,  a  byl  tedy  osobou  podjatou,  dále 
byl  v  rozporu  s ustanoveními  §  18  odst.  5  stavebního  zákona,  kdy 
obžalovaný nerespektoval nezastavěnost dotčeného pozemku, postup byl 
dále  v  rozporu    s ustanovením    §  96  odst.  1  stavebního  zákona,  které 
mimo  jiné  podmiňuje  vydání  územního  souhlasu  realizací  záměru 
v zastavěném  území  a  existencí  souhlasného  nepodmíněného  stanoviska 
dotčeného  orgánu  ochrany  přírody  k zamýšlenému  záměru  a  tedy  mělo 
být rozhodnuto územním řízením, a konečně byl tento postup v  rozporu 
s ustanovením  §  44  odst.  1,  zák.  č.  114/1992  Sb.  o  ochraně  přírody  a 
krajiny,  které  vyžaduje    pro  vydání  jak  územního  rozhodnutí  tak  i 
územního  souhlasu  k realizaci  záměru  v chráněné  krajinné  oblasti 
souhlasné  stanovisko  dotčeného  orgánu  ochrany  přírody,  které  nikdy 
nebylo vydáno,  neboť uvedená parcela je ve II. zóně chráněné krajinné 
oblasti České středohoří, 
c)  poté  nakonec  dne  26.8.2008  vydal  Územní  souhlas  s umístěním  stavby 
„Kabelová  smyčka  NN  vedená  přes  pozemek  parcely  č. 
  pro 
parcelu  č. 
  v katastrálním  území  Mukov“,  ačkoli  uvedená  parcela 
se  nachází  dle  platného  územního  plánu  obce  Hrobčice  v nezastavěném 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
3  
4To 375/2013- 
 
území  a  volné  krajině  a  ve  II.  zóně  chráněné  krajinné  oblasti  České 
středohoří,  kdy  tento  postup  byl  v rozporu  s   ustanovením  §  14  odst.  1 
správního řádu, neboť jako vlastník předmětného pozemku měl zájem na 
vydání  tohoto souhlasu,  a byl  tedy  osobou  podjatou    dále byl  v  rozporu 
s ustanoveními  §  18  odst.  5  stavebního  zákona,  kdy  obžalovaný 
nerespektoval  nezastavěnost  dotčeného  pozemku,  postup  byl  dále  v 
rozporu  s ustanovením  § 96 odst. 1 stavebního zákona, které mimo jiné 
podmiňuje  vydání  územního  souhlasu  realizací  záměru  v zastavěném 
území  a  existencí  souhlasného  nepodmíněného  stanoviska  dotčeného 
orgánu  ochrany  přírody  k zamýšlenému  záměru  a  tedy  mělo  být 
rozhodnuto  územním  řízením,  a  konečně  byl  tento  postup  v  rozporu 
s ustanovením  §  44  odst.  1,  zák.  č.  114/1992  Sb.  o  ochraně  přírody  a 
krajiny,  které  vyžaduje  pro  vydání  jak  územního  rozhodnutí  tak  i 
územního  souhlasu  k realizaci  záměru  v chráněné  krajinné  oblasti 
souhlasné  stanovisko  dotčeného  orgánu  ochrany  přírody,  které  nikdy 
nebylo  vydáno,  neboť  uvedená  parcela  je  ve  II.  zóně  chráněné  krajinné 
oblasti České středohoří, 
 
kdy  v důsledku  tohoto  nezákonného  postupu  obžalovaného  došlo  nejdříve 
k rozdělení  stávajícího  pozemku  č. 
  na  pozemky  č. 
  a  č. 
  a 
k prodeji pozemku č. 
 v katastrálním území Mukov obžalovanému a jeho 
manželce, a k následnému zasíťování pozemku č. 
, ke kterému by jinak, 
než  tímto  nezákonným  způsobem  s ohledem  na  skutečnost,  že  pozemek  se 
nachází  v nezastavěném  území  a  v II.  ochranném  pásmu  Chráněné  krajinné 
oblasti České středohoří, a pro nesouhlas Správy CHKO České středohoří jako 
dotčeného orgánu ochrany přírody, dojít nemohlo. 
 
 
Za  tento  trestný  čin  byl  odsouzen  k trestu  odnětí  svobody  ve  výměře  1 
roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu ve výměře 3 roků. 
Současně  mu  byl  uložen  trest  zákazu  činnosti  spočívající  v zákazu  výkonu 
jakékoliv  funkce  v rámci  pracovního  či  služebního  poměru  spojené 
s rozhodovací činnosti ve státní správě i samosprávě ve výměře 4 roků.  
 
Proti  tomuto  rozsudku  podal  obžalovaný  v  zákonné  lhůtě  odvolání
kterým napadl citovaný rozsudek v celém rozsahu.   
V písemném  odůvodnění  odvolání  namítá  nevyvrácení  své  obhajoby 
provedenými  důkazy.  Svá  vyjádření  nepojímá  jako  správní  rozhodnutí  podle 
správního  řádu  ani  stavebního  zákona,  proto  na  ně  není  možno  vztahovat 
povinnost vyžádání souhlasu orgánu ochrany přírody ani otázku podjatosti podle 
§  14  správního  řádu.  Soud  prvého  stupně  se  ani  nevypořádal  s námitkou 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
4  
4To 375/2013- 
 
spočívající v existenci rozvojové strategie obce Hrobčice, která měla za cíl spojit 
dvě  již  existující  chatové  oblasti,  v tomto  ohledu  navrhl  doplnit  dokazování 
zprávou obce. Dále soud prvého stupně nedůvodně zamítl návrhy obhajoby na 
provedení výslechu svědků, původně označených samotnou obžalobou, kteří by 
prokázali,  že  jeho  jednání  nebylo  protiprávní.  Odůvodnění  takového  postupu 
shledává nesprávným, pokud tkví v závěru, že právní názor si v dané věci může 
učinit  soud  prvého  stupně  sám,  bez  ohledu  na  tyto  svědecké  výpovědi. 
V neposlední řadě se soud nedostatečně vypořádal se subjektivní stránkou činu 
v jeho úmyslné formě.  
 
 
Ve  veřejném  zasedání  své  odvolání  doplnil  tak,  že  namítl 
nepřezkoumatelnost  odůvodnění  napadeného  rozsudku  s tím,  že  skutková 
zjištění soudu neodpovídají znění zejména stavebního zákona a správního řádu. 
Odmítnutím  návrhů  na  provedení  výslechu  navrhovaných  svědků  porušil  soud 
prvého  stupně  jeho  právo  na  spravedlivý  proces  a  legitimní  očekávání, 
spočívající  v možnosti  těmto  svědkům  klást  dotazy  za  účelem  zjištění 
skutkového  stavu  věci,  řada  z nich  byli  totiž  pracovníci  Krajského  úřadu 
Ústeckého  kraje,  kteří  se  podrobně  seznámili  se  spisovým  materiálem.  Pokud 
byly  tyto  osoby  vyslechnuty  na  úřední  záznam  o  podaném  vysvětlení,  pak  jim 
ani  v přípravném  řízení  nemohl  klást  otázky.  Dále  namítá  nesprávnou  aplikaci 
§ 12  odst.  2  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění 
pozdějších  předpisů,  kdy  se  nejednalo  o  novou  přípojku,  nýbrž  o  napojení  na 
stávající  přípojku,  proto  nebyl  nezbytný  souhlas  orgánu  ochrany  přírody  a 
krajiny,  konkrétně  správy  CHKO.  Soud  prvého  stupně  se  touto  námitkou  ani 
nezabýval. Závěrem navrhl zrušení napadeného rozsudku a zproštění obžaloby, 
není-li žalovaný skutek trestným činem.  
 
 
Krajský  soud  přezkoumal  z podnětu  podaného  odvolání  zákonnost  a 
odůvodněnost  napadeného  rozsudku  ve  všech  výrocích,  a  to  z hlediska  vad, 
které těmto výrokům odvolání vytýkalo, přezkoumal i správnost řízení rozsudku 
předcházejícího  a  dospěl  k závěru,  že  odvolání  je  nutno  zčásti  přiznat 
důvodnost, byť z důvodů vad jím nevytýkaných.  
Řízení  rozsudku  předcházející  není  zatíženo  žádnou  vadou,  která  by 
mohla  mít  vliv  na  věcnou  správnost  rozsudku,  ostatně  ani  obžalovaný  žádné 
námitky procesní povahy ve svém odvolání neuplatnil. 
 
 
Skutková  zjištění  shledal  krajský  soud  odpovídající  provedenému 
dokazování,  když  v tomto  směru  lze  odkázat  na  podrobné,  výstižné,  logické  a 
velmi  přesvědčivé  odůvodnění  napadeného  rozsudku,  zcela  odpovídající  
ustanovení § 125 odst. 1 tr. řádu.  
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
5  
4To 375/2013- 
 
 
Námitky  obžalovaného,  které  pouze  zopakoval  před  odvolacím  soudem, 
již  byly  uplatněny  v hlavním  líčení  a  soud  prvého  stupně  se  s nimi  správně  a 
odpovídajícím  způsobem vypořádal v odůvodnění napadeného rozsudku,  když 
vycházel z procesně správně provedených důkazů, které v intencích ustanovení 
§  2  odst.  5  tr.  řádu  postačovaly  ke  zjištění  skutkového  stavu,  o  němž  nejsou 
důvodné pochybnosti. Soud prvého stupně tyto důkazy pak řádně hodnotil podle 
§ 2 odst. 6 tr. řádu. Jeho postupu nemůže krajský soud ničeho vytknout.  
 
V tomto ohledu je nezbytné podotknout, že dokazování v podobném typu 
trestné činnosti bude zpravidla odvislé od důkazů listinného charakteru. Vždy to 
bude soud prvého stupně, kdo určí v hlavním líčení, na kterých důkazech vystaví 
svá  skutková  zjištění,  následně  jím  právně  kvalifikovaná.  Je-li  toto  zjištění 
v podobě  rozsudku  napadeno  řádným  opravným  prostředkem  (odvoláním),  pak 
tento postup soudu prvého stupně podléhá přezkumu krajského soudu. V tomto 
konkrétním  případě  však  krajský  soud  shledal  správným  závěr  soudu  prvého 
stupně  o  rozsahu  důkazů,  nezbytných  ke  zjištění  skutkového  stavu,  o  němž 
nejsou  důvodné  pochybnosti.  Pokud  soud  prvého  stupně  odmítl  provést  důkaz 
výpověďmi  svědků,  navržených  obhajobou,  pak  tento  závěr  je  shledán  jako 
opodstatněný.  Krajský  soud  odkazuje  na  odůvodnění  tohoto  postupu  soudem 
prvého  stupně  na  str.  8,  druhý  odstavec,  písemného  vyhotovení  napadeného 
rozsudku, s nímž se plně ztotožňuje.  
 
 
Z provedeného  dokazování  tak  bezpochyby  vyplývá,  že  obžalovaný 
v roce  2008  zastával  na  Městském  úřadu  v 
  funkci  vedoucího  stavebního 
úřadu.  Současně  je  nesporné,  že  společně  s manželkou  na  podkladě  kupní 
smlouvy ze dne 25.02.2008 zakoupil dotčený pozemek č. 
 v katastrálním 
území Mukov, přičemž tento pozemek (i v roce 2008 a návazně nejméně až do 
dne 23.06.2011; srov. č.l. 324) byl začleněn do tzv. extravilánu obce Hrobčice, 
tedy  v území  nezastavěném  a  nezastavitelném,  o  čemž  obžalovaný  věděl. 
Příslušná změna územního plánu schválena nebyla. Již od počátku vyjednávání 
obžalovaný  deklaroval  svůj  záměr  na  tomto  pozemku  realizovat  stavbu 
rekreační chaty. K tomu nakonec skutečně došlo, byť vlastnické právo k ní bylo 
převedeno  na  jinou  osobu,  pak  i  po  tomto  převodu  byly  pozemek  a  stavba  na 
něm  stojící  užívány  obžalovaným  a  pro  jeho  potřeby,  o  čemž  svědčí 
jednoznačně fakturace služeb na jméno obžalovaného (např. elektřina, voda).  
 
Návazně  bylo  prokázáno  vydání  souhlasného  stanoviska,  jakož  i  obou 
územních  souhlasů  (pod  písm.  a)  až  c)  výroku  napadeného  rozsudku) 
obžalovaným  pro  dotčený  pozemek  p.č. 
.  Ačkoliv  se  předmětné  listiny 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
6  
4To 375/2013- 
 
podařilo  zajistit  pouze  v kopiích,  neboť  u  originálů  včetně  kompletní  spisové 
dokumentace  vedené  na  stavebním  úřadu  v Bílině  došlo  ke  ztrátě,  je  nesporné, 
že  stavební  činnost  v územních  souhlasech  byla  realizována,  jak  vyplývá 
z dokumentace  k účtování  vodného  a  z uzavření  smlouvy  na  odběr  elektrické 
energie, a jak také bylo reálně zjištěno na místě při realizaci domovní prohlídky.  
 
Krajský  soud  shledává  správnou  argumentaci  soudu  prvého  stupně  pod 
bodem  ad  III.  na  str.  5  odůvodnění  napadeného  rozsudku.  Již  shora  bylo 
popsáno,  že  předmětná  parcela  se  nachází  v tzv.  extravilánu  obce  Hrobčice. 
K tomu  přistupuje  dále  také  skutečnost,  že  se  současně  jedná  o  II.  ochranné 
pásmo  CHKO  České  středohoří.  Přitom  ze  stanovisek  Správy  CHKO  České 
středohoří plyne, že vydala opakovaně nesouhlasné stanovisko k realizaci stavby 
chaty  na  pozemku 
, jakož i k realizaci kabelové smyčky na pozemku č. 
.  Investorem  byl  v obou  případech  obžalovaný.  Pro  ostatní  stavby  nebyl 
tento souhlas vůbec žádán. Tato stanoviska (souhlasná a nepodmíněná) pak byla 
nezbytným předpokladem k dalším navazujícím postupům. Z tohoto pohledu je 
proto nepřiléhavá argumentace obžalovaného ohledně nesprávné aplikace § 12 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, neboť ustanovení § 44 téhož zákona je třeba vnímat jako lex specialis.  
 
Soudu  prvého  stupně  nelze  ničeho  vytknout,  ani  pokud  jde  o  úvahy  o 
souladnosti postupu obžalovaného se správně-právními předpisy pod bodem IV 
na str. 5-8 odůvodnění napadeného rozsudku. Ve stručnosti krajský soud na tuto 
argumentaci odkazuje, neboť se s ní ztotožňuje. Pouze, ostatně jako soud prvého 
stupně, dodává, že znění tam citovaných právních předpisů ověřil ke dni konání 
veřejného zasedání, přičemž ty nedoznaly změn.  
 
Namítá-li obžalovaný nemožnost aplikace ustanovení § 14 správního řádu 
o  tzv.  podjatosti  na  případy  správních  úkonů,  jež  jsou  předmětem  výroku 
napadeného  rozsudku,  pak  i  v tomto  ohledu  se  krajský  soud  ztotožnil 
s argumentací  soudu  prvého  stupně,  jak  ji  popsal  na  str.  7  odůvodnění 
napadeného  rozsudku.  Lze  k tomu  snad  jen  doplnit,  že  možnost  aplikace  §  14 
správního  řádu  na  úkony  podle  §  154  správního  řádu,  resp.  podle  části  čtvrté 
správního řádu, vyplývá nejen z jednotného výkladu k těmto ustanovením, nýbrž 
i z povahy věci samé.  
 
Na  správnosti  skutkových  zjištění  a  jejich  právní  kvalifikaci  nemění 
ničeho ani námitka obžalovaného o zasíťování pozemku v proluce mezi dvěma 
chatovými  oblastmi.  S touto  námitkou  se  náležitým  způsobem  vypořádal  již 
soud prvého stupně na str. 8, odstavec druhý odůvodnění napadeného rozsudku 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
7  
4To 375/2013- 
 
a  krajský  soud  s takovým  odůvodněním  souhlasí.  Pokud  obžalovaný 
argumentoval  rozvojovou  strategií  obce  Hrobčice,  která  měla  za  cíl  právě 
spojení  těchto  lokalit,  pak  je  třeba  doplnit,  že  tato  strategie  není  územně 
plánovací dokumentací podle stavebního řádu a jako taková je z pohledu jednání 
obžalovaného irelevantní. 
 
 
Soud prvního stupně nepochybil, uznal-li obžalovaného vinným trestným 
činem  zneužívání  pravomoci  veřejného  činitele  podle  §  158  odst.  1,  písm.  a) 
trestního  zákona  č.  140/1961  Sb.,  jehož  podstata  tkví  v tom,  že  v pozici 
veřejného  činitele  (vedoucího  stavebního  úřadu)  v úmyslu  opatřit  sobě 
neoprávněný  prospěch  vykonával  svou  pravomoc  způsobem  odporujícím 
zákonu.  Jiné  alternativy,  spočívající  v překročení  pravomoci  či  v nesplnění 
povinnosti  z ní  vyplývající,  naplněny  nebyly.  Obžalovaný  byl  ze  své  pozice 
(funkce)  oprávněn  takové  správní  úkony  učinit,  neboť  mu  náležela  příslušná 
pravomoc, současně nebylo zjištěno, že by nesplnil své povinnosti, nýbrž že tuto 
svou pravomoc vykonával způsobem, jenž odporoval zákonu, v konkrétní rovině 
správnímu  řádu,  stavebnímu  zákonu  a  zákonu  o  ochraně  přírody  a  krajiny. 
Tímto  postupem  obžalovaný  sám  sobě  umožnil  činit  příslušné  úkony  ve 
správním  řízení  o  své  záležitosti,  a  k tomu  navíc  nezákonným  způsobem,  na 
základě kterého dosáhnul rozhodnutí a následně i faktického stavu – zasíťování 
pozemku  č. 
,  kterého  by  legálním  způsobem  nemohl  dosáhnout.    Tím 
jednoznačně získal pro sebe i svou manželku neoprávněný prospěch.  
 
 
Napadenému  rozsudku  a  jeho  odůvodnění  nelze  ničeho  vytknout  ani 
v otázce vyjádření subjektivní stránky trestného činu v podobě úmyslu přímého 
podle  §  4  písm.  a)  tr.  zákona.  Zde  krajský  soud  opět  odkazuje  na  odůvodnění 
napadeného rozsudku na str. 9, odstavec druhý. Byl to právě obžalovaný, jako 
vlastník dotčeného pozemku, kdo žádal o předmětné stavební akce. Současně to 
byl  obžalovaný,  jako  vedoucí  stavebního  úřadu,  kdo  tyto  žádosti  posvětil 
nezákonným  jednáním.  Tyto  okolnosti  jsou  dostatečným  způsobem  popsány 
nejen ve výrokové části napadeného rozsudku, nýbrž více nežli vyčerpávajícím 
způsobem pak v jeho odůvodnění. Obžalovaný věděl, že jedná ve vlastní věci a 
v rozporu  s příslušnými  ustanoveními  správního  řádu,  stavebního  zákona  či 
zákona  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  přesto  vydal  souhlasné  vyjádření  a  oba 
územní souhlasy, čímž chtěl porušit objekt tohoto tr. činu, tj. zájem na řádném 
výkonu funkce tzv. veřejného činitele.   
 
Pokud  soud  prvého  stupně  právně  kvalifikoval  jednání  obžalovaného 
podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, pak rovněž nepochybil. Právní úprava 
účinná  v době  rozhodování  soudu  prvého  stupně  nebyla  pro  obžalovaného 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
8  
4To 375/2013- 
 
příznivější.  Ustanovení  §  329  odst.  1  tr.  zákoníku,  ve  znění  účinném  do 
30.11.2011,  bylo  z pohledu  trestů  totožné  jako  soudem  prvého  stupně  užité 
ustanovení  tr.  zákona.  Z tohoto  důvodu  byla  na  místě  aplikace  ustanovení  tr. 
zákona, účinného v době spáchání předmětných skutků, byť argumentace soudu 
prvého stupně stran užití původní právní kvalifikace podle ustanovení tr. zákona 
je chybnou, spočívá-li v posouzení přísnosti § 329 odst. 1 tr. zákona, účinného 
ode  dne  01.12.2011.  Z pohledu  časové  působnosti  tr.  zákonů  přitom  platí,  že 
změní-li se přísnost tr. zákona (zákoníku) několikrát v době od spáchání činu do 
rozhodnutí  o  něm,  je  soud  povinen  vycházet  právě  z toho  znění,  které  je  pro 
pachatele  nejpříznivější;  k případným  následným  změnám  v jeho  neprospěch 
nelze  tudíž  přihlédnout.  Tato  nesprávnost  však  neměla  pražádný  vliv  na 
zákonnost výroků napadeného rozsudku.    
 
Ve  výroku  o  trestu  krajský  soud  co  do  druhu  a  výměry  pochybení 
neshledal. V tomto  ohledu odkazuje  na  odůvodnění  pod  bodem  VI  na  str. 9-10 
napadeného  rozsudku.  Soud  prvého  stupně  zde  uvedl  veškeré  zákonem 
požadované skutečnosti, z nichž při úvaze o druhu a výměře trestu vycházel.  
 
Dílčí pochybení v tomto ohledu bylo shledáno ve zřejmé administrativní 
nesprávnosti,  pokud  soud  prvého  stupně  trest  odnětí  svobody  ukládal  rovněž 
s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. řádu, je-li aplikace tohoto ustanovení spojena 
toliko s trestním příkazem, jenž byl ve věci původně vydán.  
 
Další  pochybení,  související  s časovou  působností  tr.  zákonů,  bylo  ve 
výroku o  trestu  shledáno v užití ustanovení o  trestu  zákazu  činnosti.  Zde  soud 
prvého  stupně,  namísto  ustanovení  tr.  zákona,  užil  ustanovení  trestního 
zákoníku.  Výrok  o  vině  a  o  trestu  však  musí  odpovídat  ustanovení  téhož 
trestního zákona (v obecném slova smyslu).   
V neposlední řadě shledal krajský soud pochybení v nesprávné formulaci 
trestu zákazu činnosti. 
 
Z těchto důvodů přistoupil krajský soud ke zrušení napadeného rozsudku 
pouze ve výroku o trestu.  
 
Znovu,  při  nezměněném  výroku o  vině,  rozhodl    o  uložení  trestu  odnětí 
svobody ve výměře 1 roku, tentokráte však pouze podle ustanovení § 158 odst. 1 
tr. zákona. Zkušební dobu ponechal ve stejné výši, tj. ve výměře 3 let.  
 
Trest  zákazu  činnosti  uložil  podle  ustanovení  §  49  odst.  1  tr.  zákona  a 
zpřesnil jeho formulaci tak, aby postihl výkon  jakékoliv funkce ve státní správě 
(K.ř.č. 1 - rozsudek) 

Pokračování 
9  
4To 375/2013- 
 
a  samosprávě  spojené  s rozhodovací  činností.  Tím  nahradil  poněkud 
krkolomnou formulaci soudu prvého stupě.  
 
P o u č e n í :  Proti tomuto rozsudku   n e n í   další  řádný opravný  prostředek 
 
 
    přípustný. 
 
P o u č e n í   o   d o v o l á n í  : 
 
Proti tomuto rozhodnutí, a to do   d v o u   (2) měsíců od jeho doručení,   l z e   
podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, prostřednictvím Okresního soudu v 
Teplicích.  Dovolání      m  ů  ž  e      podat  nejvyšší  státní  zástupce,  a  to  i  v  
neprospěch  odsouzeného,  ale  též  odsouzený,  ten  však  pouze  prostřednictvím 
obhájce,
 dovolání, které by nebylo učiněno prostřednictvím obhájce   n e l z e   
za dovolání považovat, byť by tak i bylo označeno. V dovolání   m u s í   být 
uvedeno,  které  rozhodnutí,  který  výrok,  v  jakém  rozsahu  a  z  jakých  důvodů, 
včetně jejich zákonného označení, dovolatel napadá, a čeho se domáhá, včetně  
konečného návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu. 
 
Neúspěšné podání dovolání je zpoplatněno částkou 10.000,- Kč.  
 
 
 
   V Ústí nad Labem dne 28. ledna 2015 
 
                                JUDr. Naďa  H á j k o v á , v. r.  
                                                  
 
 
   předsedkyně senátu 
  
Za správnost vyhotovení: 
 
 
 
  Vypracoval soudce:  
Eva Vytlačilová   
 
 
 
Mgr. Martin R o u b a l í k , v. r. 
 
(K.ř.č. 1 - rozsudek)