Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'MČ Praha 5, 24. zasedání zastupitelstva, 18.4.2013 - záznam'.

24. zasedání ZMČ Praha 5 
18. 4. 2013  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího 
odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů ZMČ.  
 
P.  O t t o m a n s k ý : 
 
Dobrý  den.  Na  dnešním  24.  zasedání  ZMČ  Praha  5  je  přítomno  38  zastupitelů, 
omluveni jsou pan Martinec, pan Knap a pan Kroha dorazí později.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Zároveň  žádám  členy  zastupitelstva,  aby  svůj  i  dočasný  odchod  během 
zasedání  hlásili  pracovnicím  odboru  servisních  služeb.  Při  odchodu  je  důležité  vypínat 
hlasovací zařízení. Své mobily si, prosím, dejte na tichý chod.  
 
Upozorňuji, že zasedání zastupitelstva je na internetu vysíláno přímým přenosem. 
 
Na  začátku  bych  rád  informoval,  stejně  jako  na  setkání  předsedů  jednotlivých 
politických  klubů,  že  vznikl  klub  Uzdravme  naši  politiku  a  Nezávislých,  který  má  v tomto 
okamžiku 18 členů. Předsedou klubu je pan kolega Nedvěd.  
 
Co se týká dalších klubů a jejich složení, všichni jste dostali na stůl v písemné podobě, 
abyste znali předsedy jednotlivých zastupitelských klubů.  
 
Prvním bodem dnešního jednání je schválení zápisu z 23. zasedání ZMČ Praha 5. Jsou 
připomínky  k minulému  zápisu?  Nikdo  se  nehlásí.  Konstatuji,  že  připomínky  nebyly.  Byl 
schválen a podepsán ověřovateli bez připomínek. Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o schválení zápisu číslo 23. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
 
Dalším  bodem  je  volba  ověřovatelů  dnešního  zasedání,  kteří  svým  podpisem  ověří 
zápis  z dnešního  jednání.  Prosím  předsedy  jednotlivých  politických  klubů,  aby  navrhli  své 
zástupce. 
 
(Za klub Nezávislých a Uzdravme naši politiku Richard Kopáček, za klub ČSSD Mgr. 
Adam  Holub,  za  klub  Věcí  veřejných  Marie  Ulrichová-Hakenová,  za  klub  ODS  Vojtěch 
Zapletal,  za  klub  KSČM  paní  Peterková,  za    klub  TOP  09    Roman  Sedlák,  za  klub  Strany 
zelených Ondřej Velek.) 
 
Děkuji  za  nominace.  Byli  navrženi  pan  Kopáček,  Holub,  Ulrichová-Hakenová, 
Zapletal, Peterková, Sedlák a Velek.  
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  schválení  ověřovatelů  zápisu  24.  zasedání  ZMČ  Praha  5  ve  složení: 
Kopáček, Holub, Ulrichová-Hakenová, Zapletal, Peterková, Sedlák, Velek. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  38,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  bodem  je  schválení  programu  24.  zasedání  ZMČ  Praha  5  dle  předloženého 
návrhu usnesení.  

 

 
  V tomto týdnu přišly dva materiály od zastupitelů jako matriály na stůl. Jednalo se o 
návrh  pana  kol.  Herolda  ve  věci  celopražsky  významných  změn  v oblasti  golfového  hřiště 
Motol  a  pana    kol.  Velka  ve  věci  vila-domy  Na  Farkáně.  Dovolím  si  požádat,  aby  o  těchto 
dvou bodech bylo hlasování individuálně, zda budou zařazeny. 
 
Jsou  další  návrhy  na  dnešního  zastupitelstvo  do  programu?  Přihlásil  se  pan  kolega 
Sedlák. 
 
P.  S e d l á k : 
 
Rád  bych  zařadil  do  programu  bod  41,  který  jste  dostali  na  stůl,  projednat  výstavbu 
startovacích  bytů  Na  Pláni.  Bylo  mi  vytčeno,  že  k tomu  není  žádný  materiál.  Je  to  ale 
jednoduché. 
 
P.  Z e l e n ý :  
 
Vážený pane kolego, není diskuse. Prosím jen o návrh. 
 
P.  S e d l á k : 
 
 Rád bych nechal zařadit bod 41 -  výstavba startovacích bytů Na Pláni. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další pan kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Rád bych zařadil bod, který je označen číslem 40 – výstavba v oblasti ulic Na Farkáně 
a Mikšovského. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Máme zde čtyři návrhy, o nichž je požadováno, aby byly v dnešním programu a které 
se objevily v posledních 48  hodinách. 
 
Vidím přihlášku pana kol. Velka. 
 
P.  V e l e k : 
 
Chtěl  jsem  krátce  okomentovat  –  pane  předsedající,  prosím,  abyste  mě  nepřerušoval, 
jako  předkladatel  mám  právo  bod  uvést,  zejména  důvod,  proč  ho  kladu  na  stůl,  stejně  jako 
kol. Šesták. V podstatě se to týká stejné věci. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Omlouvám se, že vás přerušuji. poprosím právníka o vyjádření, zda na to dle našeho 
jednacího  řádu  máte  právo.  Jestli  se  nemýlím,  předkladatel  pouze  přečte,  jaký  bod  žádá 
zařadit do programu jednání zastupitelstva. Prosím odbor servisních služeb o stanovisko. 
 
P.  H a v e l : 
 
Jediné,  co  bychom  mohli  připustit  je,  že  předkladatel  návrhu  velice  stručně  vysvětlí 
důvody,  které  ho  vedly,  proč  návrh  nepředložil  ve  stanovené  lhůtě  deseti  dnů  před  konáním 
zastupitelstva. Nikoli věcně k materiálu, ale k důvodům, proč žádá zastupitelstvo, aby to bylo 
zařazeno jako bod programu ad hoc. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pane kolego, jestli chcete vysvětlit, proč předkládáte materiál v kratší lhůtě. 
 
P.  V e l e k : 

 

 
Všichni  zastupitelé  jsme  v úterý  dostali  dopis  občanů,  kteří  na  tuto  věc  upozornili  a 
požádali  nás  o  deklaratorní  vyjádření  podpory  nesouhlasu  s masivní  zástavbou.  Všechny 
dodatkové věci se na to  váží. Jsem rád, že kol. Šesták, který byl v minulé radě, si myšlenku 
osvojil,  předložil  bod  a  dal  ho  do  pořadí  jako  3.  bod.  Můj  bod  někde  vzadu  by  teď  ani 
neprošel  do  programu,  takže  jsem  rád,  že  budu  moci  v rozpravě  k bodu,  který  předložil  náš 
kolega Šesták, věcné problémy zmínit.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Mám  zde  návrh  na  4  body  programu,  o  jejich  zařazení  do  programu  bude  hlasováno 
individuálně,  a  potom  vlastní  program  dnešního  zasedání,  který  je  v tištěné  podobě.  Mimo 
bod kol. Sedláka, který byl dán půl  hodiny před zastupitelstvem do systému, ostatní body do 
programu  byly  navrženy,  takže  se  bude  hlasovat  o  těchto  čtyřech  bodech,  zda  zůstanou 
v programu, a potom o programu jako takovém. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
 V tuto chvíli hlasujeme o zařazení bodu 40, navrhovatel pan kol. Šesták. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  38,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení  bodu 41. navrhovatel pan kol. Sedlák. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 10, proti 3, zdrželo se 21, nehlasovali 4. Usnesení nebylo 
přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 39, nesouhlas zastupitelstva s masivní výstavbou v oblasti 
ulic Na Farkáně, předkladatel pan kol. Velek. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 7, proti 1, zdrželo se 26, nehlasovali 4. Usnesení nebylo 
přijato.  
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 37, navrhovatel pan kol. Herold. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám    hlasovat.  Pro  36,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prosím  návrhový  výbor.  Upozorňuji,  že  dnešní  program  srovnám  podle  požadavků 
jednotlivých předkladatelů.  
 
P.  N a j m o n : 

 

 
Hlasujeme  o  programu  jako  celku  se  všemi  body,  které  byly  předtím  schváleny  a 
zařazeny do programu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prvním  bodem  dnešního  zasedání  je  návrh  na  změnu  zásad  pro  prodej  bytů  MČ 
Praha5. Prosím pana předkladatele o úvodní slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, žádám vás, abyste schválili navrženou změnu 
zásad prodeje bytů MČ Praha 5, které jsou přiloženy v materiálu. 
 
Kapitola    C  –  prodej  bytových  jednotek  vybudovaných  vlastním  nákladem  nájemce. 
Na str. 14 navrhujeme doplnit text: 
 
Pokud  výše  dodatečně  vyplacené  slevy  z kupní  ceny  dle  části  A  zásad  přesáhne 
hodnotu  doplatku  kupní  ceny,  který  bude  kupující  hradit  v případě  uzavření  kupní  smlouvy, 
bude  kupujícímu  přiznána  dodatečně  vyplacená  sleva  maximálně  do  výše  tohoto  doplatku 
kupní ceny.  
 
Na  posledním  zastupitelstvu  jsme  projednávali  problematiku  půdních  vestaveb. 
Protože  jeden  z návrhů  byl,  že  bychom  nepřistupovali  ke  slevám,  které  jsou  součástí  zásad, 
nechali jsme si  zpracovat právní posudek, který nedoporučil měnit zásady, protože proces je 
rozběhnutý a odbor bytů a privatizace poslal již 47 nabídek na prodej půdních vestaveb podle 
zásad,  které  byly    tehdy  platné.  V tomto  dodatečném,  co  navrhujeme,  jsme  udělali  výjimku, 
protože tento typ nabídky jsme ještě žádný neodeslali. Do rady byl předložen, ale pak stažen 
návrh,  kde  při  prodeji  půdní  vestavby  by  došlo  k tomu,  že  dodatečně  vyplacená  sleva  by 
přesáhla  cenu,  kterou  dotyčný  zaplatí.  Zastupitelstvo  a  rada  žádný  takový  případ 
neprojednaly.  Domnívám  se,  že  za  celé  naše  období  dojde  k jednomu  až  třem  takovým 
případům.  I  přesto  jsem  vyhověli  návrhu  opoziční  strany  ODS,  a  proto  předkládám  tento 
návrh na změnu zásad. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za úvodní slovo. Otevírám diskusi. Vidím přihlášku pana kol. Herolda. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Dámy  a pánové, děkuji za to, že pan kol. Vejmelka takto velmi rychle zareagoval na 
debatu, která se vedla na minulém zastupitelstvu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy,  hlasujeme o původním návrhu usnesení 24/2. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
 Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem dnešního jednání je změna v návrhovém výboru.  
 
Obrátil  se  na  nás  pan  kol.  Frélich,  že  by  chtěl  ukončit  svou  činnost  v rámci  členství 
v návrhovém výboru. Dovoluji si vám předložit návrh na odvolání kol. Frélicha z návrhového 
výboru tohoto zastupitelstva. 

 

 
Otevírám  diskusi.  Přihlášky  do  diskuse  nevidím,  diskusi  končím.  Prosím  návrhový 
výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o původním usnesení - bod 26/36. 
 
 P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  37,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším bodem je návrh zadání územního plánu hl. m. Prahy. 
 
Všichni  jste  dostali  celý  dokument,  včetně  stanoviska,  včetně  veřejné  vyhlášky, 
oznámení  Magistrátu  a  veškeré  spisové  dokumentace,  kterou  jsme  obdrželi.  Přestože  tento 
materiál  stačí,  aby  o  něm  rozhodovala  rada,  dovolil  jsem  si  ho  dát  zastupitelstvu,  aby 
kolegové zastupitelé věděli o tom, co se dnes na  velké Praze probírá a  abychom věděli, jak 
dál s metropolitním plánem. 
 
Pozdržím  se  nad  technickou  částí,  protože  si  myslím,  že  v tomto  okamžiku  tam  není 
natolik zásadní disproporce proti minulému metropolitnímu plánu, pouze z toho vytáhnu dvě 
zásadní věci. Jedna je procesní, že lhůty, které po nás vyžaduje pan kol. Hudeček a Magistrát 
hl.  m.  Prahy  v tomto  okamžiku  sice  vnímám  jako  zákonné,  ale  jeví  se  mi  jako  velmi 
nešťastné,  aby  takto  zásadní  dokument,  který  bude  ovlivňovat  vzhled  hlavního  města  po 
několik  desítek  let,  byl  posílán  městským  částem  s lhůtou  30  dnů.  Nevím,  jestli  pan  kol. 
Hudeček  za  30  dnů,  když  mu  něco  přijde  do  připomínkového  řízení,  to  dokáže  prohnat 
Magistrátem,  aby  se  k tomu  dokázaly  vyjádřit  všechny  dotčené  útvary,  pak  to  poskytnout 
příslušným  komisím  a  výborům,  případně  zastupitelstvu  hl.  m.  Prahy.  Považuji  to  za  krok, 
který  je  účelový.  Proto  bych  byl  velmi  rád,  abychom  se  jako  ZMČ  Praha  5  proti  tomu 
ohradili. To je první část. 
 
Druhá část není tak jednoduše procesní, ale může být velmi závažná a faktická. Tento 
metropolitní plán počítá s první a druhou úrovní metropolitního plánu, kde druhá úroveň bude 
rozpracovávat  první  úroveň  do  detailu.  Má  to  vycházet  z požadavků  městské  části  tak,  aby 
městská část mohla rozhodovat opticky více o svém území. 
 
Pojďme  do  faktů.  Jestliže  bude  schválen  první  stupeň  metropolitního  plánu,  budeme 
zde mít pozemky určené k zástavbě a bude minimálně rok až dva trvat, než se podaří v rámci 
všech  orgánů  –  opět  to  bude  Magistrát  –  dopracovat  druhou  úroveň  na  základě  požadavků 
městské části. V tomto období všechny orgány státní správy budou pracovat s metropolitním 
plánem  v prvním  stupni,  kde  může  být  jakákoli  zástavba.  Považuji  to  za  velmi  nešťastné. 
Myslím  si,  že  model  je  dobrý,  ale  za  předpokladu,  že  tam  nevznikne  časová  proluka,  která 
umožní  developerům  prohnat  své  šílené  projekty  v rámci  příslušných  útvarů  státní  správy. 
Vůči tomu bych považoval za velmi důležité se ohradit. Neohrazuji se vůči principu, ale vůči 
časovému oknu, které je zde vytvořeno a které vysloveně nahrává developerům.  
 
Z toho  důvodu  máte  před  sebou  usnesení,  které  se  na  to  snaží  reagovat  a  vyzývá 
příslušného  pana  náměstka  a  orgány,  které  jsou  za  toto  zodpovědné,  aby  reflektovaly  to,  že 
městské  části  potřebují  příslušný  čas,  aby  takto  zásadní  materiál  byly  schopné  relevantně 
vyhodnotit, přijmout k němu zásadní pozici a  zároveň aby se nestalo, že nám zastaví Prahu 5 
díky  tomu,  že  tady  bude  roční  nebo  dvouletá  díra,  kdy  si  developeři  budou  moci  dělat  co 
chtějí.  
 
Otevírám diskusi. Prvním přihlášeným je pan kolega Herold. Má slovo. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Jsem trochu překvapen, jakým způsobem jsou naformulována tato usnesení. Ve všech 
orgánech městské části, ve kterých se tento materiál projednával, včetně rady, je vždy pouze 

 

konstatováno, že tento metropolitní plán bere příslušná komisi či rada na vědomí. Najednou se 
nám  na  stůl  dostane  materiál,  který  má  mnoho  konstatačních  a  vyzývacích  vět,  které  nejsou 
podloženy  v důvodové  zprávě,  protože  důvodová  zpráva  pouze  konstatuje,  kde  všude  tento 
materiál byl.  Nejsem si zcela jist, jestli je to šťastné. Proto žádám, aby se o tomto materiálu 
hlasovalo  po  jednotlivých  bodech  a  ne  jako  o  celku.  Nevím,  jakým  způsobem  z rady  do 
zastupitelstva se tam přifařila stránka vyzývacích a konstatačních vět. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Beru to jako procesní návrh, o kterém se bude hlasovat – aby se hlasovalo po 
jednotlivých bodech.  
 
Dalším přihlášeným je kolega Homola. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Dámy a pánové, z pozice předsedy komise územního rozvoje uvedu, že je tam řečeno, 
že komise vzala tento návrh na vědomí. Časový pres, který byl vyvolán tím, jakou formou byl 
návrh zveřejněn a předložen městským částem k jejich vyjádření, v první fázi nás jako komisi 
vedl  k tomu,  že  jsme  se  k němu  takto  vyjádřili.  Po  následném  důkladném  přečtení 
jednotlivých  pasáží,  pokud  zůstaneme  u  toho,  že  koncept  územního  plánu  je  rozumný, 
pojmout  to  nově,  jak  je  tam  prezentováno  v návrhu  zadání,  tak  z toho  vypadly  ty  problémy, 
které jsou dnes v návrhu, který zde máme. I když se rada následně vyjádřila poté, co komise jí 
doporučila  vzít  to  na  vědomí,  tak  v tuto  chvíli  to  beru  tak,  že  rada  částečně  upravila  své 
stanovisko a návrh výzev předložila. 
 
Jde  jen  o  pochopení  situace,  která  tam  je.  Nový  metropolitní  plán,  jak  je  zde 
předkládán,  definuje  dvě  fáze  procesu.  První  fáze  by  měla  vymezit  území  pokud  jde  o 
zastavitelné  a  nezastavitelné.  Pokud  jde  o  nezastavitelné  území,  jsou  tam  tři  roviny  –  pro 
bytovou výstavbu, pro průmyslovou výstavbu atd. Tato fáze schválení územního plánu, pokud 
k ní  dojde,  nestanoví  žádné  regulativy  v tomto  území,  mají  být  vymezeny  až  v druhé 
podrobnější  úrovni,  v následném  procesu,  který  však  může  být  podle  mého  názoru  i  podle 
názoru  odborníků  spuštěn  až  poté,  když  bude  schválen  metropolitní  plán  v první  úrovni. 
V důsledku toho může nastat to, co zde prezentoval pan starosta, a to je až dvouletá prodleva, 
než  se  do  nového  metropolitního  plánu  dostanou  regulativy,  které  dnes  v území  máme  např. 
v podobě koeficientu míry zastavění daného území a může se stát, že v lokalitách, kde je dnes 
zástavba limitována koeficientem třeba v rezidenčních oblastech je koeficient B, takže je tam 
možné postavit rodinný domek o dvou podlažích a půdní vestavby a to je všechno, tak v tuto 
chvíli by se mohlo stát, že tam vyroste dům, který bude mít třeba deset pater.  
 
Doufám, že jediná regulace, která zůstane i po schválení metropolitního plánu, pokud 
bude schválen tak, jak je v zadání, je regulace přes Pražskou památkovou rezervaci. Myslím 
si,  že  je  to  málo,  protože  její  hranice  např.  neobsahují  celé  území  MČ  Praha  5,  ale  jen  jeho 
část. Proto se domnívám, že je vhodné takové usnesení přijmout. Dnes je poslední den lhůty 
k tomu, aby městské části mohly nějaké připomínky předložit. 
 
Byl jsem čtyři roky členem výboru územního rozvoje a mohu ze zkušenosti říci, že ani 
za  stoprocentní  vlády  ODS  na  pražské  radnici  v minulém  období  si  Pavel  Bém  nedovolil 
udělat  to,  že  by  městské  části  vystavil  takovému  tlaku,  že  by  jim  dal  k projednání  takto 
závažného materiálu pouze třicetidenní lhůtu. Překvapuje mě, že toto vedení pražské radnice 
donutilo za stavu, kdy tento návrh zásad byl k dispozici už začátkem února na stole pana nám. 
Hudečka,  že  tento  materiál  nám  byl  předložen  až  v březnu  s třicetidenní  lhůtou.  Pokud  si 
spočítáme všechny lhůty na svolávání orgánů a na přečtení, v tak krátké lhůtě není možné se 
zodpovědně takto důležitým materiálem probrat.  

 

 
  Bude-li  rozhodováno  o  jednotlivých  položkách  per  partes,  mělo  by  to  být  jedno, 
vyjadřuje  to  nějaký  názor  městské  části,  ale  dnes  je  poslední  den  k tomu,  abychom  k tomu 
mohli nějaké stanovisko přijmout. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihláška pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Mám  asi  trochu  jiné  informace.  Podle  mne  lhůta  pro  podávání  připomínek  ze  strany 
městské části byla 11. dubna, nikoli dnešek. Dnešek je poslední den pro vyjádření veřejnosti, 
do  půlnoci  je  možné  to  udělat.  Vím  o  řadě  osob  i  sdružení,  které  se  k metropolitnímu  plánu 
vyjádří. 
 
Samozřejmě,  že  v metropolitním  plánu  jsou  věci,  které  se  týkají  Prahy  5  zcela 
explicitně.  Dne  15.  března  jsem  upozorňoval,  že  by  bylo  vhodné  k tomu  uspořádat  jakýsi 
vzdělávací  vnitřní  seminář,  abychom  věděli,  co  mají  připomínky  obsahovat,  a  ne  že  18.  4.  
najednou obráceně než jak rozhodla rada podle usnesení z 9. 4., že to bere na vědomí, a dnes 
jsme vyzývali pana Hudečka a Magistrát a „kopali“ do lidí, kteří to možná časově nezvládají. 
Není  důvod,  aby  proces byl  kritizován,  když  si  městská  část  nevymínila  demokraticky 
zespoda nějakou veřejnou diskusi o tom, co by zásady mohly přinést špatného a co dobrého. 
Věcí je tam celá řada, mohu hovořit o špatně dodefinovaných prioritách, že území ekologické 
stability  je  méně  cenné  proti  záměrům  urbanistického  a  stavebního  rozvoje,  jsou  tam  např. 
takové konkrétní věci, jako jsou nová zdymadla na Praze 5, aby mohli naši malí jachtaři jezdit 
do Radotína na své laguny. Je tam řada věcí, které nejsou řečeny jen tak obecně, ale šlo by o 
tom vést diskusi. Teď to děláme trochu pozdě.  
 
Nemám  problém  vyzývat  Magistrát  k nějaké  změně  harmonogramu.  Bohužel,  čas  je 
nevratný  a  obávám  se,  že  metropolitní  plán  v tomto  volebním  období  nebude  schválen  a 
zůstane nějaká rozpracovaná verze, kterou nová garnitura může napadat.  
 
Jsem rád, že se rada přestala chovat jako stát ve státě, která rozhoduje o tak důležitých 
věcech jako jsou zásady územního rozvoje. 
 
Pane předsedající, mohu poprosit o klid? 
(P. Zelený: Prosím o klid, vážení kolegové.) 
 
Děkuji. Že by se rada přestala chovat jako stát ve státě a tyto věci byly formou jednání 
komisí  rady,  ale  i  nějakého  setkání  s veřejností  férově  projednány.  Pak  by  váha  našeho 
usnesení byla silnější. 
 
 V důvodové  zprávě  je  napsáno,  že  v komisi  životního  prostředí,  která  je  zjevně 
popelkou  našeho  týmu  zastupitelů  –  beru  si  druhý  příspěvek,  vyslechli,  co  jsou  zásady  
zadání, ale vzhledem k tomu, jak to bylo připravené, nedostali jsme se k meritornímu rozboru.  
 
Myslím,  že  by  bylo  dobré,  aby  k vašemu  usnesení  byl  závazek,  že  proces  se  zlepší 
především na Praze 5 a ne že budeme říkat Magistrátu,  že to dělá špatně, že se vytvoří časová 
okénka,  abychom  to  projednali  např.  s nevládními  organizacemi  nebo  se  zájmovými 
sdruženími.  Myslím,  že  to  je  důležitější  pro  metropolitní  plán  než  se  dnes  jen  proti  němu 
vymezovat. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Paní kolegyně Vávrová. 
 
P.  V á v r o v á : 
 
Mám  jediný  dotaz.  Součástí  materiálu  je  i  usnesení  ze  14.  zasedání  rady  MČ  z 9.  4. 
k návrhu zadání územního plánu. Rada ho bere na vědomí a ukládá paní arch. Lacinové předat 
stanovisko  k návrhu  územního  plánu  pořizovateli  ÚPM  HMP  a  OÚP.  Termín  plnění  je  do 

 

11.4. Jaké stanovisko bylo předáno? Dali jsme jen to, že to bere na vědomí? Stanovisko není 
součástí materiálu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Souhlasím, odpovím. Pan kolega Velek. 
 
P.   V e l e k : 
 
Řada  městských  částí  využila  měsíční  lhůtu,  třeba  Praha  4  nebo  Praha  13,  kterou 
zrovna  nemiluji.  Na  mimořádném  zasedání  přijali  jakési  připomenutí  ke  zlepšení  procesu. 
Myslím si, že dnes to trochu napravujeme a bylo by dobré, aby vzhledem k občanům proces 
byl zlepšen, nikoli jen ping  pong mezi Magistrátem a radou městské části.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Paní kolegyně Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Souhlasím s předřečníky, s panem dr. Homolou. Jsme zvyklí na to, že Magistrát dává 
materiály  poněkud  pozdě  a  vyžaduje  určité  plnění.  Doporučuji  našemu  zastupitelstvu,  aby  
tady  byl  určen  styčný  důstojník  z řad  personálu,  který  bude  překlenovat  i  dobu  příštího 
volebního období. Tento materiál je dlouhodobý a bude překlenovat další volební období. Jde 
o to, aby se nemohlo stávat, že účinnost a aplikace bude trochu zohýbána, že se ti, kteří po nás 
přijdou, budou divit, co jsme jim to tady udělali.  
 
Ve  spolupráci  s komisemi,  s radou  atd.  bych  se  zamyslela  nad  tím,  aby  byl  určen 
někdo,  kdo  by  měl  svůj  tým.  Nenavrhuji  nějaké  komise,  ale  někoho,  kdo  by  takto  důležitý 
materiál  ohlídal,  aby  se  nemohly  opakovat  snahy,  které  známe  z letošního  roku,  to  znamená 
snahy  developerů  o  to,  aby  si  s těmi,  kteří  přijdou  po  nás,  pohrávali.  Vřele  bych  to 
doporučovala. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky nevidím, pokusím se o rychlou reakci. 
 
Pokud  jde  o  kol.  Vávrovou,  dopis  odešel,  zároveň  odešla  má  žádost  s  tím,  že  se 
zastupitelstvo vyjádří k dnešnímu dni a zítra bude posláno stanovisko zastupitelstva. Zákonná 
povinnost  je  na  radě,  rada  své  stanovisko,  že  bere  na  vědomí,  odeslala  včas  s termínem 
usnesení plus doplňkový dopis, ve kterém požádala, že stanovisko tohoto zastupitelstva odešle 
zítra.  
 
Kolega  Velek.  Přiznám  se,  že  už  tomu  přestávám  rozumět.  Dozvěděl  jsem  se,  že 
materiál je dobrý, přitom významně nahrává developerům, protože jim otevírá dvouleté okno, 
aby si tady mohli vyvádět cokoli. Dozvěděl jsem se, že rada funguje jako stát ve státě. Vážený 
pane  kolego,  mandát  rady  a  zastupitelstva  je  upraven  zákonem.  Pokud  má  rada  ze  zákona 
nějaký mandát, může se podle něho chovat. 
 
Pokud  se  týká  férového  projednávání,  budu  jen  rád.  Proto  je  tady  usnesení,  že  se  mi 
velmi  nelíbí,  aby  u  takto  závažných  materiálů  byla  třicetidenní  lhůta  ze  strany  Magistrátu. 
Myslím si, že víc to nemá cenu komentovat.  
 
Další  přihlášku  do  diskuse  nevidím,  diskusi  končím.  Mám  zde  přihlášku  ze  strany 
občanů. Je to paní. Dávám jí slovo. 
 

 
Jsem tady za sebe jako za občanku a také za občanské sdružení.  
 
K metropolitnímu plánu bych chtěla říci, že my jako občané jsme se o tom dozvěděli 
velice  pozdě,  ale  snažili  jsme  se  nějak  komunikovat.  Musíme  pochválit  komisi  životního 

 

prostředí, protože jsme na ni byli okamžitě pozváni. Byli jsme tam ing. Lacinovou seznámeni 
s nejdůležitějšími  věcmi,  ke  kterým  jsme  se  vyjádřili.  Komise  zasedala  ještě  jednou,  takže 
nám v těchto věcech vyhověla. Komise dělá co může, pracovala velmi dobře, ale obáváme se 
toho, aby někdo nezneužil jakékoli lhůty. Konkrétně jsme dávali dotazy, zda např. území na 
Kotlářce  někdo  nemá  chuť  změnit  v průmyslovou  zónu.  V posledních  pěti  letech  se  tam 
objevovaly nové průmyslové podniky, které ve městě nemají co dělat, jako je tiskárna, což je 
chemický  provoz,  který  podle  EU  ani  ve  smíšené  zástavbě  nemá  být.  Takovéto  průmyslové 
podniky mají být mimo městskou zástavbu a obyčejně na kopci, aby se chemie, která z tohoto 
podniku  vychází,  ředila  do  ovzduší,  aby  to  nebylo  škodlivé  pro  občany.  Tady  je  to  přímo 
v kotlině a v husté zástavbě. 
 
Nejde  ale  jen  o  toto,  objevují  se  tam  autoservisy,  dva  vedle  sebe.  Jsou  to  také 
chemické  provozy,  protože  tam  mají  autolakovny.  To  všechno  vytváří  chemické  emise. 
Tohoto  jsme  se  obávali,  proto  jsme  se  obrátili  na  komisi  životního  prostředí.  Bylo  nám 
vyhověno, že toto ohlídají, byť je to smíšená zóna. Velmi neradi bychom se dočkali, aby nám 
někdo za dva roky oznámil, že je přímo proti obytným domům průmyslová zóna. Kromě toho 
je tam dětské hřiště, je tam hřiště, kam chodí děti ze školky, jsou tam školy a dvě nemocnice. 
 
Byli bychom rádi, kdyby území Kotlářky, Motola a této lokality patřící P raze 5, které 
je také klidovou a rekreační zónou pro Prahu 5, bylo ohlídáno v rámci metropolitního plánu, 
aby tam někdo neprosadil developerské projekty hlavně typu průmyslových projektů. Děkuji 
za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. S technickou se hlásí pan kol. Homola. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Aby  nedošlo  k mýlce.  K tomu,  co  říkala  dáma.  Teď  se  neprojednává  návrh 
metropolitního plánu, ale  zadání. To jsou principy, jak metropolitní plán bude vznikat. Návrh 
náš čeká na jaře nebo na podzim příštího roku. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Hluboce se omlouvám, toto není technická, zdržme se takových kroků. 
 
Další  přihlášku  ze  strany  obyvatel  nemám.  Prosím  návrhový  výbor,  aby  dal  nejprve 
hlasovat o návrhu pana kol. Herolda, že se bude hlasovat po jednotlivých bodech. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o návrhu kol. Herolda, aby se o tomto materiálu hlasovalo po jednotlivých 
bodech. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 16, proti 0, zdrželo se 24, nehlasoval 0. Usnesení nebylo 
přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
Hlasujeme o původním návrhu usnesení, jak byl předložen – materiál 24/34. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovalo  5.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  materiálem  je  stanovisko  MČ  Praha  5  k návrhu  zadání  celoměstsky 
významných změn. Předkladatel je pan kol. Herold. Dávám mu slovo. 
 

 

P.  H e r o l d : 
 
Tento  návrh  vychází  jednak  z toho,  co  tady  bylo  slíbeno  na  minulém  zastupitelstvu, 
jednak  z mého  hlubokého  přesvědčení,  že  za  ulicí  Bucharovou  není  potřeba  budovat  další 
golfová  hřiště  a  další  jamky,  že  těch  250  tisíc  m2,  které  si  pronajímá  Golfový  klub  Praha  je 
dostatečný  i  pro  určitý  rozvoj  tohoto  hřiště.  Myslím  si,  že  jak  lesy,  tak  louky,  kterou  jsou 
v územním  plánu  za  ulicí  Bucharovou,  kde  se  nachází  několik  mokřišť,  by  měly  zůstat 
loukami, lesy a mokřinami a ne golfem, měly by sloužit všem obyvatelům. 
 
Co  se  týká  slibu,  rada  trochu  zmatečně  nejdříve  vyhlásila  záměr  na  pronájem  všech 
těchto  pozemků,  to  znamená  jak  historických,  tak  nových,  Golfovému  klubu  Praha,  ale  po 
protestech  občanů  i  některých  zastupitelů  na  minulém  zastupitelstvu  pan  starosta  slíbil,  že 
pozemky  za  ulicí  Bucharovou  se  nebudou  golfovému  klubu  pronajímat.  Z toho  důvodu 
nerozumím tomu, proč by se měla projednávat v rámci celoměstsky významných změn změna 
za ulicí Bucharovou. Rozumím tomu, že je to trochu komplikované z toho důvodu, že součástí 
této  změny  2760/00  jsou  i  některé  úpravy,  které  jsou  na  stávajících  pozemcích,  které  má 
Golfový klub Praha. Podle mého soudu pokud ZMČ jasně řekne, o jaké pozemky má zájem, 
aby  se  tam  změna  dále  neprojednávala,  nemělo  by  to  ohrozit  zbývající  kousky  pozemku 
v rámci stávajícího golfového hřiště. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji panu předkladateli. Do diskuse se přihlásil pan kol. Homola. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Jako předseda komise územního rozvoje jsem byl radou minulé úterý pověřen, abych 
se  jménem  městské  části  zúčastnil  vyhodnocení  jednotlivých  podnětů  na  změny  územního 
plánu,  které  v rámci  celoměstsky  významných  změn  IV  předložila  městská  část  v létě  2011. 
Proto  přijměte  ode  mne  toto  jako  oficiální  informaci  o  stavu  projednávání  pokud  jde  o  tuto 
změnu. 
 
Původní stanoviska dotčených orgánů státní správy, která jsou zásadní pro další proces 
projednávání,  byla  k této  navržené  změně  negativní.  Zejména  šlo  o  stanovisko  odboru 
životního prostředí Magistrátu, který následně na základě studie, kterou městská část postupně 
dopracovávala, sám ze své iniciativy rozhodl o tom, že vymezil území daleko úžeji – myslím 
tím  území  za  ulicí  Bucharova,  toto  území  nově  definoval  s tím,  že  za  podmínky,  že  změna 
bude projednávána v zúženém rozsahu území za ulicí Bucharova, dal kladné stanovisko.  
 
V důsledku  toho  došlo  ze  strany  odboru  územního  plánu  k předložení  návrhů  do 
dalších orgánů hl. m. Prahy, to je do komise, do rady a do výboru územního rozvoje tak, že 
tento  návrh  změny  by  měl  být  ve  fázi  zadání  schválen.  V návaznosti  na  poslední  jednání 
zastupitelstva,  u  kterého  jsem  osobně  nebyl,  ale  od  pana  starosty  jsem  měl  pokyny,  jak  se 
mám  ve  vztahu  k této  změně  2760  vyjádřit,  tak  když  jsem  tuto  věc  projednával  s paní 
ředitelkou  územního  plánu,  říkala,  že  v případě,  že  by  městská  část  dnes  dala  negativní 
stanovisko  k projednávání  změny,  znamenalo  by  to  zastavení  procesu  změny  jako  celku. 
Změna v sobě  zahrnuje nejen pozemky za ulicí Bucharovou – to jsou pozemky, které vymezil 
Lukáš  Herold  v návrhu  usnesení,  ale    jsou  tam  i  pozemky,  které  jsou  před  ulicí  Bucharovou 
v rámci stávajícího areálu golfového hřiště, které je potřeba změnit. 
 
Proto jsme se na odboru územního plánu dohodli, že městská část by v tuto chvíli měla 
souhlasit  s vyhodnocením.  V dalším  procesu  bude  zpracován  návrh  změny,  který  nám  bude 
předložen  ke  stanovisku,  stejně  jako  všem  účastníkům  řízení  a  všem  občanům.  V tomto 
procesu je možné omezení provést. Kdybychom v tuto chvíli omezení provedli, znamenalo by 
to  zastavení  změny  jako  celku.  Myslím,  že  to  vhodné  není.  Proto  jsem  si  dovolil  zpracovat 
protinávrh a záleží na Lukáši Heroldovi, zda se s ním ztotožní. Přečtu ho: 
 
ZMČ Praha 5 
10 
 

 
I.  bere  na  vědomí  informaci  předsedy  komise  územního  rozvoje  rady  MČ  Praha  5  o 
stavu projednávání změny územního plánu Z 2760/00 odborem územního plánu MHMP, 
 
II.  ukládá  Ing.  Miroslavu  Zelenému,  starostovi  MČ  Praha  5,  aby  v dalším  procesu 
projednávání  změny  jménem  MČ  Praha  5  učinil  veškeré  potřebné  kroky  k omezení  území 
řešeného  v rámci  změny  územního  plánu  Z 2760/00  tak,  aby  nedošlo  k provedení  změny 
územního plánu v případě pozemkových parcel č. 408/1, 408/2 a 416/4 v k. ú. Motol.  
 
Předložím to návrhovému výboru, aby o tom mohlo být případně  hlasováno.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihláška pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Myslím,  že  tento  dialog  je  typickou  ukázkou  toho,  co  jsem  měl  na  mysli,  že  rada 
rozhoduje  bez  toho,  že  by  byly  vyslyšeny  jiné  názory.  Dovídáme  se  od  předsedy  komise 
územního rozvoje, že byl pověřen nějakým vyjednáváním, tam se doví novinky a podle toho 
mění čísla parcel v nějakém území s tím, že  golfisté toto území přece  potřebují. Myslím si, 
že  toto  je  úroveň,  na  kterou  by  zastupitelstvo  nemělo  klesnout.  Dokonce  existuje 
mechanismus, že zastupitelstvo může odebrat radě některé pravomoci. Nemám k tomu sílu a 
ani  na  to  nejsem  připraven,  ale  územní  rozhodování  je  typická  věc,  která  by  se  měla  dělat 
„dvakrát  měř,  jednou  řež“  a  ne  abychom  tady  slyšeli  nějaká  čísla  parcel  a  slyšeli  o  nějakém 
netransparentním procesu, který nevede k tomu, aby řešil společenské potřeby.  
 
Jako Klub zelených dostáváme  řadu podnětů od jiných uživatelů území. Není bohem 
zjeveno, že toto území musí sloužit golfu. Je tam nájemník, který se o  území stará, určitě to 
dělá dobře, ale zároveň je potřeba, aby se na to dívalo jako na území přírodního parku Košíře-
Motol,  který  má  svou  rekreační  a  sportovní  funkci  nejen  pro  golfisty.  Usnesení,  které  jste 
minule nepustili do dalšího projednávání, bylo užitečné v tom, že se měsíc využil k tomu, že 
vznikla  diskuse.  Diskuse  je  stále  nekvalitní.  Kolega  Herold  bod  předložil  v nepřipravené 
podobě. Nemohl bych s tímto bodem souhlasit, protože je to metoda „aby se vlk nažral a koza 
zůstala  celá“.  Nevyslyšeli  jsme  tady  uživatele  území,  kterých  je  celá  řada.  Rozhodujeme  o 
nich, aniž k tomu máme věcný mandát.  
 
Byl bych velice rád, kdyby bylo jasné, že komise životního prostředí přijala usnesení, 
které mělo jednoduchou větu: komise nesouhlasí s rozšířením golfového hřiště klubu Motol.  
 
Je  to  obecné,  také  bych  rád  viděl,  kdyby  se  s územím  navrženým  do  zadání  změny 
pracovalo diferencovaně. Strašák, že když to  teď neschválíme, pak se o tom nedá jednat, není 
dobrý argument.  
 
(P. Zelený: Pane kolego, berete si druhý příspěvek?) 
 
Samozřejmě, jako předseda klubu se dokonce ještě mohu přihlásit. 
 
Znamená  to,  aby  o  území  např.  při  Plzeňské,  které  je  také  zahrnuto  do  změny  2760, 
bylo  diskutováno  z pohledu  vyhovět  golfovému  klubu.  Není  žádný  důvod,  aby  na  východní 
straně  od  Bucharovové  bylo  území  využíváno  jen  některými  uživateli  a  druzí  tam  měli 
omezený nebo problémový přístup kvůli bezpečnosti.  
 
Mám návrh usnesení, které si můžeme zkusit  prohlasovat. Zdánlivě je obecnější, ale 
chybí tady koncepce vnitroměstské rekreace šetrného sportu, do které i  golf zapadá. Protože 
se to děje v přírodním parku Košíře-Motol, mám tento návrh usnesení: 
 
ZMČ  ukládá  radě  MČ  uspořádat  se  zájmovými  stranami  veřejnou  diskusi  k tématu 
přírodního parku Košíře-Motol – myslí se tím jeho využívání.  Termín do konce května. 
 
Druhá část, o které žádám hlasovat samostatně: 
 
 Transparentně  připravit  zadání  studie  udržitelného  rozvoje  přírodního  parku  Košíře-
Motol,  která  bude  respektovat  přírodní  hodnoty  parku  a  navrhne  formy  volnočasových  a 
sportovních aktivit pro dané území. Termín do konce června. 
11 
 

 
Myslím,  že  termíny  naznačuji  vnitro  pražsko-pětkovou  úroveň.  To,  jak  někde  odbor 
ochrany  přírody  na  Magistrátu  řekne,  že  toto  byste  mohli  vykácet  a  toto  už  ne,  velice  mě 
překvapuje,  protože  radnice  nenaslouchá  lidem,  kteří  tady  žijí,  a  nějaký  Magistrát  nám  říká, 
co bychom mohli vykácet. To mě překvapuje. 
 
Toto dávám návrhové komisi a prosím, aby se to samostatně prohlasovalo. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Velmi  se  omlouvám  kol.  Heroldovi,  ale  protože  tam  byla  napadena  má  maličkost  a 
celá rada, nedovolím si na to nezareagovat.  
 
Vážený  pane  kolego  Velku,  velmi  bych  vás  prosil,  abyste  své  kolegy  poslouchal. 
Nikdo si tady neosobuje právo jednat v jakémkoli jiném rozsahu než který je deklarován tímto 
zastupitelstvem, nebo příslušnými komisemi a radou.  
 
Mandát,  který  byl,  byl  přesně  v souladu  s tím,  co  jsem  zde  slíbil  zastupitelům,  tedy 
žádný golf za touto silnicí. Toto byl mandát, který zde na zastupitelstvu zazněl a s kterým pan 
kol.  Homola  šel  na  projednávání.  Prosím,  nepřekrucujte  informace,  nechtějte  rozehrávat 
politické hry, poslouchejte své kolegy. 
 
Pan kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Nebudu  se  vyjadřovat  k příspěvku  pana  kol.  Velka,  protože  jsem  ho  nepochopil,  asi 
jsem k tomu ještě nedorostl. 
 
Jestli  správně  rozumím,  ač  usnesení,  které  navrhuje  kol.  Homola,  je  o  něco  měkčí, 
závazek  se  převádí  na  pana  starostu,  ale  vyplývá  to  z posledního  jednání,  které  proběhlo  na 
Magistrátu  minulý  pátek.  Stojím  před  tím  –  budu  trvat  na  svém,  a  pak  to  asi  nebude 
schváleno, nebo se k tomuto měkčímu, ale po věcné stránce stejnému návrhu připojit. Činím 
to druhé. Nemám problém se ztotožnit s druhým návrhem, beru si ho za svůj. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji panu kol. Heroldovi. Pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážené  kolegyně  a  kolegové,  dnešní  jednání  mi  připadá  jako  jednání  manželů  těsně 
před  rozvodem. Neposloucháme se a hledáme drobnosti, abychom na nich mohli ukázat, že 
návrh toho druhého je špatný. Myslím si, že cíl nás všech je společný. Co hledáme? Aby se  
nám, občanům Prahy 5, tady žilo dobře. 
 
O  golfu  jsme  tady  hovořili  minule,  měli  jsme  na  to  rozdílné  názory,  já  bych  golfové 
hřiště  ještě  zmenšil.  Nějak  jsme  se  ale  dohodli.  Chtěl  bych  vyzvat:  poslouchejme  se  a 
nehledejme  drobnosti,  ve  kterých  jsme  odlišní,  ale  hledejme,  v čem  bychom  se  mohli 
sjednotit, abychom také dosáhli lepších výsledků v tom, jak se nám tady bydlí a žije. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji,  pane  doktore.  Další  přihlášky  do  diskuse  nevidím,  diskusi  končím.  Přihlášky 
ze  strany  občanů  nemám.  Prosím  návrhový  výbor.  Jestli  jsem  dobře  zaznamenal,  protinávrh 
podal kolega Velek, kolega Herold se ztotožnil s návrhem kol. Homoly.  
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto chvíli hlasujeme o návrhu pana kol. Velka. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Omlouvám se, vidím kol. Velka, chce zřejmě něco definovat do hlasování. 
12 
 

 
P.  V e l e k : 
 
Ohradil bych se proto tomu, že je to protinávrh, je to doplňkové usnesení, které hovoří 
o  tom,  co  je  důležitější  pro  budoucnost  než  dnes  odhlasovat  zadání  změny.  Prosím,  aby  to 
bylo bráno tak, že je to doplňkové usnesení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Omlouvám se, přestal jsem chápat. Znamená to, že schvalujeme zde navržené usnesení 
v textaci  pana  Homoly  předkládanou  panem  kol.  Heroldem  s doplněním  dalšího  usnesení,  či 
hlasujeme o vašem návrhu a již nechcete, aby se hlasovalo o předloženém materiálu? 
 
P.  V e l e k : 
 
Pane předsedající, děkuji za otázku. Řeknu to jednoduše. Věci se vzájemně nevylučují. 
Když  budeme  hlasovat  o  tom,  že  bude  uspořádána  diskuse,  že  bude  zadána  studie,  tak  to 
můžeme odhlasovat nezávisle na tom, jestli na konci budeme hlasovat pro nebo proti zadání 
změny územního plánu. To je podmnožina, podproblém tématu. Studie a diskuse je jiný šálek 
kávy.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o návrhu pana kol. Velka, který zní takto:  
 
ZMČ  ukládá  radě  MČ  Praha  5  uspořádat  se  zájmovými  stranami  veřejnou  diskusi 
k tématu přírodního parku Košíře-Motol s termínem 30. 5. 2013. 
 
Následně  transparentně  připravit  zadání  studie  udržitelného  rozvoje  přírodního  parku 
Košíře-Motol, která bude respektovat přírodní hodnoty parku a navrhne formy volnočasových 
a sportovních aktivit pro dané území. Termín 30. 6. 2013. 
 
Je to tak, pane Velku? 
 
P.  V e l e k : 
 
 Byl  bych  rád,  aby  se  to  hlasovalo  samostatně,  abyste  nečetl  dva  návrhy  najednou. 
První byl krátká věta pochopitelná i pro ty, co mi nerozumí a byl bych rád, kdyby o něm bylo 
hlasováno. Pak byla delší věta, řada lidí se k tomu může vyjádřit. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Rozumím,  budeme  hlasovat  o  jednotlivých  bodech  vašeho  návrhu.  Hlasujeme  o 
prvním bodu návrhu pana kol. Velka, který zní takto: ZMČ ukládá radě MČ Praha 5 uspořádat 
se  zájmovými  stranami  veřejnou  diskusi  k tématu  přírodního  parku  Košíře-Motol.  Termín 
plnění 30. 5. 203.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 8, proti 0, zdrželo se 24, nehlasovalo 8. Usnesení nebylo 
přijato. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Druhý bod návrhu pana kol. Velka zní takto: 
 
ZMČ ukládá RMČ Praha 5 transparentně připravit zadání studie udržitelného rozvoje 
přírodního  parku  Košíře-Motol,  která  bude  respektovat  přírodní  hodnoty  parku  a  navrhne 
formy volnočasových a sportovních  aktivit pro dané území.  Termín 30. 6. 2013. 
13 
 

 
  P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou se hlásí pan kol. Homola. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Máme na to v rozpočtu peníze? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Ne. Prosím návrhový výbor o zopakování návrhu. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o druhém bodu návrhu pana kol. Velka, který zní takto: 
 
ZMČ ukládá RMČ Praha 5 transparentně připravit zadání studie udržitelného rozvoje 
přírodního  parku  Košíře-Motol,  která  bude  respektovat  přírodní  hodnoty  parku  a  navrhne 
formy volnočasových a sportovních aktivit pro dané území.  Termín 30. 6. 2013.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.    Dávám  hlasovat.  Pro  8,  proti  0,  zdrželo  se  11,  nehlasovalo  21.  Usnesení 
nebylo přijato. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto chvíli hlasujeme o návrhu pana kol. Homoly, s kterým se ztotožnil předkladatel 
původního návrhu pan kol. Herold. Zní takto: 
 
ZMČ Praha 5  
 
1.    bere  na  vědomí  informaci  předsedy  komise  územního  rozvoje  RMČ  Praha  5  o 
stavu  projednávání  změny  ÚPn  č.  Z 2760/00  odborem  územního  plánu  Magistrátu  hl.  m. 
Prahy, 
 
2.  ukládá  Ing.  Miroslavu  Zelenému,  starostovi  MČ  Praha  5,  aby  v dalším  procesu 
projednávání změny jménem městské části Praha 5 učinil veškeré potřebné kroky k omezení 
rozsahu  území  řešeného  v rámci  změny  ÚPn,  číslo  Z 2760/00  tak,  aby  nedošlo  k provedení 
změny územního plánu v případě pozemkových parcel číslo 408/1, 408/2, 416/4 v k. ú. Motol.  
 
Pana kol. Homolu prosím o doplnění termínu. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Je    to  složitá  otázka.  Pokud  ZHMP  schválí  návrh  zadání  a  potom  bude  zpracován 
návrh územního plánu – beru to po celou dobu, to znamená až do schválení případné změny 
územního plánu. Je tam horizont mandát tohoto volebního období.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Jestli jsem  dobře  pochopil  kol.  Homolu,  mandát pro  tuto  pozici,  jestli  se  nezmění,  je 
řádově do října r. 2014.  
 
Vidím technickou kol. Herolda. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Jedna  varianta  také  je,  že  tam  bude  kratší  termín,  který  se  bude  prodlužovat,  protože 
změna  není  ukončena.  Doporučoval  bych  půlroční  nebo  roční  termín,  který  se  bude  dále 
prodlužovat, ale může být i to, co navrhoval Tomáš. 
 
P.  H o m o l a : 
14 
 

 
Dejme  tam  termín  30.  6.  2014.  To  je  představa  Magistrátu,  že  by  k těmto  změnám 
mohlo dojít.  
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Předkladatel kývá. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Doplňuji termín 30. 6. 2014. Hlasujeme o tomto návrhu usnesení 24/37. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat  .  Pro  39,  proti  1,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je volba členů orgánu správní rady nadačního fondu. Prosím pana 
předkladatele.  
 
P.  Š e s t á k : 
 
Dámy  a  pánové,  tímto  materiálem  se  posouváme  o    krůček  dál  v poměrně  složitém 
procesu určité  resuscitace Nadačního fondu Praqae Quinta Regione, který jsme kdysi zřídili a 
jehož fungování zatím nepřineslo příliš velké výsledky.  
 
V tomto  případě  vám  předkládám  na  vědomí  jednak  změnu  statutu  nadačního  fondu, 
který  projednala  jeho  správní  rada  ve  změně  počtu  členů  správní  rady  ze  tří  na  pět.  Je  to 
v intencích  usnesení  z minulého  zastupitelstva.  Současně  se  ruší  dozorčí  rada  a  zřizuje  se 
funkce revizora.  
 
Dále  bych  vám  chtěl  navrhnout  zvolit  další  dva  členy  správní  rady,  a  to  pana  Karla 
Novotného, který je zastupitelem naší městské části, a paní… 
 
K tomuto  návrhu  bych  chtěl  říci  tolik,  že  paní  je  osoba..,  která  v oblasti  neziskového 
sektoru má dlouholeté zkušenosti. Má poměrně velké zkušenosti a úspěchy i v oblasti shánění 
finančních  prostředků  do  těchto  neziskových  organizací.  Jako  občanka  Prahy  5  vyjádřila 
ochotu  jménem  svým  i  jménem  svého  manžela  pomoci  městské  části  a  této  nadaci 
v zajišťování financí pro projekty, které by nadace měla realizovat. 
 
Současně  bych  chtěl  vyzvat  kontrolní  výbor  tohoto  zastupitelstva,  aby  do  budoucna 
navrhl osobu, která by se mohla ujmout funkce revizora na správní radě, které jsem byl jako 
host  přítomen. Zazněl rozumný návrh, aby pro zajištění kontroly fungování nadace ze strany 
našeho  zastupitelstva  tuto  funkci  osadil  někdo,  kdo  bude  nominován  kontrolním  výborem. 
Nemusí to být nutně předseda. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji panu předkladateli. Otevírám diskusi. Pan kol. Velek a pan kol. Macek.  
 
Poprosím  ještě  pana  předkládajícího,  je-li  zde  přítomna  paní  …  nebo  pan  Novotný, 
aby se k tomu vyjádřili, pokud budou mít zájem.  
 
Slovo dávám panu kol. Velkovi. 
 
P.   V e l e k : 
 
Vyjádřil jsem se již v postupném uvádění nadace pod supervizi našeho zastupitelstva. 
Komentoval  jsem,  že  pětileté  období  a  funkce  revizora  mi  připadá  zbytečné.  Myslím  si,  že 
řadu  kontrolních  funkcí  vykonává  veřejnost,  když  by  účty  a  rozhodování  bylo  dostatečně 
transparentní.  
 
Dne  7.  2.  se  doporučuje  správní  radě  nadačního  fondu  připravit  změny  statutu,  které 
zajistí větší transparentnost kontroly. Jaké změny statutu na doporučení byly provedeny, které 
15 
 

zvyšují  transparentnost  kontroly?  Máme  transparentní  účet,  nebo  jinou  formu?  Revizor, 
kterého zvolíte, mi připadá, že je spíše interní záležitostí než otázkou transparence.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihláška pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e  k :  
 
Dámy  a  pánové,  když  jsme  tento  nadační  fond  tady  zakládali,  celá  řada  zastupitelů 
vyjádřila  pochybnosti  nad  tímto  fondem  a  nad  snahou  tento  fond  založit.  Nakonec  založen 
byl. Pak jsme zjistili, že není zcela  v našich rukou a snažíme se ho dostat do rukou vlastních.  
 
Protože v zastupitelstvu proběhlo poměrně velké přeskupení sil za poslední období, a 
přiznám se, že pořádně nevím, kdo je opozice a kdo koalice, rád bych se zeptal, jestli členové 
správní  rady  jsou  i  z opozice,  nebo  si  tyto  členy  správní  rady  ponechala  pod  svým  palcem 
momentální koalice? Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášenou je kol. Vávrová. 
 
P.  V á v r o v á : 
 
Měla  bych  prosbu.  Pokud  máme  volit  další  dva  členy  správní  rady,  pokud  jsou 
přítomni, byla bych ráda, kdyby vystoupili a řekli své představy o působnosti ve správní radě. 
Hlavně  mi  jde  o  to,  zda  mají  nějaké  zkušenosti  se  svým  fungováním  v jiných  správních 
radách či v podobných orgánech, abychom tam měli své zkušené zástupce.  Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dám slovo kol. Novotnému. 
 
P.  N o v o t n ý : 
 
       Byl jsem jeden z navržených do správní rady. Nebyl jsem předtím v žádné správní 
radě, jsem tam za zastupitele. Jde o to, aby ve správní radě byli zastupitelé - abych tam mohl 
přenášet od zastupitelů podněty a další věci. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Nedostal jsem odpověď na otázku, jestli se změnil statut ke zlepšení transparence.  
 
Mám  druhý  dotaz,  který  je  spíše  technický:  jestli  zastupitelstvo  podle  současného 
statutu  může  správní  radě  něco  ukládat,  když  bude  obsahovat  i  nezastupitele,  nebo  pouze 
doporučovat bez termínu, který byl v únoru přijat. Prosím o odpovědi. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Určitě byste se jich dočkal, kol. Šesták se chtěl vyjádřit, ale  protože byl osloven jeden 
z nominantů  do  správní  rady,  považoval  jsem  za  slušné  mu  dát  slovo,  aby  se  mohl  vyjádřit. 
Prosím pana kol. Šestáka. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Určitě jsem měl v plánu panu kol. Velkovi odpovědět.  
 
Nadační  fond  je  samostatná  právnická  osoba,  která  si  do  určité  míry  ze  zákona  žije 
vlastním životem. Toto zastupitelstvo může doporučovat, nikoli nařizovat. Kontrola může být 
16 
 

zajištěna  prostřednictvím  zástupců  tohoto  zastupitelského  sboru  v jednotlivých  orgánech 
nadačního fondu. 
 
Pokud se týká vašeho dotazu na zvýšení transparentnosti a fungování nadace, myslím, 
že  určité  kroky  se  učinily.  Jednak  je  to  funkce  revizora.  Předpokládám,  že  bude  obsazena 
někým  z kontrolního  výboru,  že  to  bude  zástupce  opozice,  protože  v kontrolním  výboru  má 
opozice většinu.  
 
Druhá věc, která se na správní radě učinila – v zápisu v bodu 4 bylo navrženo provést 
audit stávajícího účetnictví. To jsou první kroky. 
 
Pokud se týká návrhu na transparentní účet a další věci, nemám nic proti tomu, ale je 
to určitě na správní radě, aby tato opatření zrealizovala. 
 
Pokud  šlo  o  dotaz,  zda  je  tam  více  koalice  nebo  opozice,  není  jednoduché  na  to 
odpovědět.  Proběhne-li  tato  volba,  ve  správní  radě  budou  dva  zástupci  koalice  a  tři  lidé 
z občanské veřejnosti. 
 
Za  rozumný  návrh  považuji,  aby  funkce  revizora  byla  obsazena  nominantem 
kontrolního výboru, předpokládám, že to bude člen opozice.  
 
K paní  Menzelové.  Bohužel  se  z pracovních  důvodu  dnešního  jednání  nemohla 
účastnit.  Myslím,  že  všichni  víme,  že  je  to  poměrně  respektovaná  osobnost  v oblasti 
neziskového sektoru.  
 
.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Vidím přihlášku kol. Velka. 
 
P.   V e l e k : 
 
Rád  slyším  věty,  že  někdo  s něčím  nemá  problém,  ale  raději  slyším  věty,  že  někdo 
něco  udělá.  Byl  bych  rád,  kdybychom  viděli  návrh  statutu  nadačního  fondu,  který  bude  
obsahovat zveřejňování dokumentů na webové stránce radnice, aby bylo vidět, že podřízenost 
a smysl fondu je jasný a transparentní.  
 
Dovolil  jsem  si  navrhnout  usnesení,  že  zastupitelstvo  doporučuje  správní  radě  fondu 
předložit  změny  statutu  pro  zlepšení  transparentnosti  s termínem.  V únoru  jsme  si  termín 
nedali,  myslím,  že  jsme  neviděli  jediný  konsolidovaný  text,  který  by  zapracovával  rozumné 
prvky transparentnosti. Máme komisi transparence s novým předsedou, věřím, že by diskuse 
mohla proběhnout i tam.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pozastavil bych se zde a vzpomněl na slova pana dr. Macka, která před chvílí 
řekl. Byla velmi pravdivá a mohli bychom se jimi řídit. 
 
 Pan kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Pane  Ing.  Velku,  bylo  by  dobré  si  občas  přečíst  nějaký  zákon.  Nadační  fond  není 
podřízen  zastupitelstvu  MČ,  není  to  ze  zákona  možné.  My  jsme  ho  pouze  zřídili  a  náš  vliv 
můžeme vykonávat zprostředkovaně prostřednictvím členů orgánů. Co navrhujete, je nesmysl 
a je to protizákonné.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Neodpustím  si  poznámku,  kterou  v souvislosti  s Nadačním  fondem  Pragae  Quinta 
Regione činím neustále a jsem o ní hluboce přesvědčen.  Stejní lidé, kteří v tuto chvíli hovoří 
17 
 

o  tom,  že  je  třeba  zlepšit,  ztransparentnit,  zfunkčnit,  hlasovali  pro  původní  verzi  a  pro  vnik 
tohoto  nadačního  fondu.  Stále  si  myslím,  že  se  na    zastupitelstvech  budeme  ještě  několikrát 
zabývat tímto nadačním  fondem a formálními záležitostmi, ale dosud jsme se nedozvěděli o 
nějakém smysluplném fungování a činnosti tohoto fondu. Celý nadační fond mi připadá jako 
legrační bublina, která se řeší a znovu bude řešit, ale je to všechno naprosto zbytečné. Nevím 
o tom, že by nadační fond měl nějakou smysluplnost. Proto si ani nemyslím významně se tím 
zabývat.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pane  kolego,  mám  pocit,  že  jste  stal  pomalu  dobrovolníkem  na  funkci  revizora  této 
organizace. Člověk takto pesimistický v kontrolující pozici by byl tím optimálním. 
 
Paní kol. Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Budu  na  tom  podobně.  Mám  krátký  dotaz.  Když  se  tento  fond  zakládal,  členové 
správní  rady  tohoto  fondu  se  zde  dušovali,  že  nebudou  pobírat  žádné  odměny.  Bylo  to 
skutečně tak? Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další je přihláška pana kol. Šestáka. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Pokud  jsem  pochopil  z jednání  správní  rady,  žádné  placené  funkce  tam  nejsou  a 
nebyly. Myslím, že tam nebyly hrazeny ani náhrady nákladů. 
 
Chtěl  bych  se  vyjádřit  k tomu,  co  říkal  kol.  Herold.  Musím  s ním  do  značné  míry 
souhlasit. Také vnímám, že se tento projekt příliš nepovedl.  My, kteří jsme pro to hlasovali – 
připouštím,  že  jsem  pro  to  hlasoval  i  já  bez  nějakého  velkého  nadšení,  hlasovali  jsme  tak  
proto,  že  jsme  byli  bývalým  starostou  Klímou,  který  byl  iniciátorem  zřízení  této  nadace, 
požádáni, abychom tuto  nadaci zřídili, protože měly přitéct na účet nadace a tím i na  rozvoj 
městské  části  miliony  korun  od  různých  bank,  od  pivovaru  atd.  Je  to  ve  stenozáznamu,  jak 
peníze čekaly na to, aby nadace byla ještě před koncem roku zřízena a aby tam mohly během 
několika  dnů  přijít.  Těžko  takové  věci  oponovat  a  bránit  komerčním  subjektům,  které  na 
městské  části  působí,  nějaké  prostředky  na  rozvoj  městské  části  poslat.  V praktickém 
fungování fondu se ukázalo, že nic takového nebyla pravda, nic takového se nestalo.  
 
Že se nyní potýkáme s následky tohoto ne zcela uváženého rozhodnutí, je pravda, ale 
musíme  se  s tím  vypořádat.  Zrušit  nadační  fond  není  tak  jednoduché,  do  značné  míry  to  ani 
nejde.  Kdybychom  to  zrealizovali,  tak  zůstatek  vkladu  zřizovatele,  což  je  500  tis.  Kč,  které 
jsme  tam  jako  zastupitelstvo  poslali,  nedostali  bychom  nikdy  zpátky  a  museli  bychom  je 
věnovat  jiné  neziskové  organizaci.  Z hlediska  péče  řádného  hospodáře  i  s ohledem  na  tyto 
prostředky  musíme  postupovat  tímto  zdlouhavým,  bolestným,  administrativně  náročným 
procesem.  Myslím,  že  nám  nic  jiného  nezbývá.  Věřím,  že  ve  spolupráci  s paní  …  se  podaří 
nadaci rozhýbat a že začne konečně realizovat  nějaké užitečné projekty. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Herold. 
 
P. H e r o l d : 
 
Přemýšlím  nad  tím,  jak  krátce  okomentovat  příspěvek  pana  starosty  –  jednoduše 
řečeno,  co  si  kdo  spískal,  ať  si  to  také  sní.  Pane  starosto,  kritizoval  jsem  to  od  začátku  a 
18 
 

kritizuji to stále. Nemám žádný důvod k tomu, abych se stal revizorem něčeho, čemu jsem od 
začátku nevěřil. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Myslím, že právě proto bys byl ideální kandidát. 
 
Děkuji.  Další  přihlášky  do  diskuse  nevidím.  Mám  návrh  usnesení,  kde  je  personální 
volba. Míšo, navrhuješ hlasovat o jednotlivých osobách aklamací, či nikoli?  
 
P.  Š e s t á k : 
 
Navrhuji hlasování aklamací, ať to příliš neprotahujeme. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím  návrhový  výbor  o  procesní  hlasování,  zda  budeme  volit  personální  část 
aklamací. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o způsobu hlasování, návrh je hlasovat aklamací. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  1,  zdrželi  se  4,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Prosím  návrhový  výbor,  abychom  přistoupili  k personální  volbě  předpokládám  po 
jednotlivých jménech. 
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto  chvíli  máme  ještě  návrh  kol.  Velka,  o  kterém  bychom  měli  nejprve  hlasovat, 
pak budeme hlasovat  o kandidátech a následně o celém materiálu. 
 
V tuto chvíli hlasujeme o návrhu pana kol. Velka, který zní: ZMČ Praha 5 doporučuje 
správní  radě  Nadačnímu  fondu  Pragae  Quinta  Regione  předložit  změny  statutu  pro  zlepšení 
transparentnosti. Termín plnění 30. 5. 2013. 
 
O tomto návrhu pana kol. Velka hlasujeme. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám  hlasovat  o  návrhu  pana  kol.  Velka.  Pro  9,  proti  0, zdrželo  se  14, nehlasovalo 
16. Usnesení nebylo přijato. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
 V tuto chvíli hlasujeme aklamací o bodu č. 3 – o volbě paní .., následně o volbě pana 
Karla Novotného a potom o celém materiálu. V tuto chvíli hlasujeme aklamací: ZMČ Praha 5 
volí paní …. 
 
P.  Z e  l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  1,  zdrželi  se  4,  nehlasovalo  7.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
 Hlasujeme o tomto návrhu: ZMČ Praha 5 volí pana Karla Novotného. 
 
P.   Z e l e n ý : 
19 
 

 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  28,  proti  4,  zdrželi  se  3,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/38. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  1?  zdrželo  se  9,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
 Vážené  kolegyně,  vážení  kolegové,  dovoluji  si  v tomto  okamžiku  udělat  přestávku 
v délce 30 minut. Sejdeme se zde v 15.15 hod. 
(Přestávka) 
 
 
 
Dalším  bodem  je  výstavba  v ulici  Na  Farkáně.  Prosím  pana  kol.  Šestáka,  aby  se  ujal 
úvodního slova.  
 
P.  Š e s t á k : 
 
Dámy  a  pánové,  dovoluji  si  předložit  materiál,  který  se  týká  problematiky  výstavby 
v oblasti ulic Na Farkáně a Mikšovského, kde společnost Central Group plánuje vystavět tzv. 
viladomy  Farkáň.  Vnímám  tuto  záležitost  jako  problém,  který  se  na  městské  části  vyskytuje 
již  delší  dobu.  Osobně  se  o  tento  problém  zajímám  již  od  r.  2010,  na  rozdíl  od  pana  ing. 
Velka, který se k tomuto problému přihlásil někdy v tomto týdnu. 
 
Jde o to, že v této ulici je poměrně stará výstavba, před domy byly velké zahrady, které 
v minulosti nějakým způsobem získala společnost Central Group. Na těchto pozemcích hodlá 
vystavět  téměř  čtyřpatrové  tzv.  viladomy.  Pokud  by  se  jí  tento  projekt  podařilo  zrealizovat, 
tak  lidé,  kteří  ve  svých  domech  žijí  mnohdy  po  několik  generací,  místo  do  zahrady  nebo  na 
menší domky budou se dívat do čtyřpatrových bytových komplexů. Chápu, že v obyvatelích 
této  lokality  to  musí  vyvolávat  velkou  nelibost.  Osobně  jim  velmi  rozumím.  Tento  stavební 
projekt považuji s prominutím za obrovskou čuňárnu, která nemá v naší městské části obdoby.  
 
Bohužel,  na  druhou  stranu  je  třeba  konstatovat,  že  naše  možnosti  jako  samosprávy 
s tím  něco  zásadně  udělat  jsou  velmi  omezené.  Jde  o  projekt  privátního  investora  na 
soukromých pozemcích, které nám nepatří. Náš vliv je minimální. 
 
Důvod,  proč  předkládám  tento  materiál.  Materiál  vyplývá  ze  stížnosti,  kterou  nám 
občané  této  lokality  adresovali,  kde  náš  žádali  o  vyjádření  deklaratorní  podpory  jejich 
oprávněným námitkám. Je to minimum, co pro ně můžeme udělat. Proto bych chtěl navrhnout 
toto  usnesení,  kde  konstatujeme,  že  podle  našeho  názoru  tento  projekt  není  v souladu 
s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5 a nezohledňuje zájmy občanů této lokality. 
To je jedna věc. 
 
Druhá věc, kterou také  můžeme udělat a bylo by  dobré,  aby k tomu ze  zastupitelstva  
vzešel  poměrně  silný  mandát:  uložit  starostovi  Mirku  Zelenému,  aby  vyzval  společnost 
Central Group k jednání o problematice tohoto projektu a o jeho přehodnocení. 
 
Myslím  si,  že  tato  společnost,  která  chce  na  naší  městské  části  realizovat  různé 
projekty  možná  méně  problematické,  při  záměru  realizovat  tuto  záležitost  by  měla  slyšet 
názor našeho zastupitelstva a měla při svých plánech zohlednit to, že jak občané této lokality, 
tak jejich volení zástupci to vidíme jinak. 
 
Prosím o podporu tohoto usnesení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
20 
 

 
Děkuji  panu  předkladateli.  Požádal  jsem  o  diskusní  příspěvek.  Chtěl  bych  krátkou 
reakci za sebe. 
 
Potkal jsem se s obyvateli ulic Na Farkáně a Mikšovského, kteří u mne byli. Když se 
objednali, začal jsem zjišťovat, o čem příběh je. Když jsem zjistil, o čem příběh je, byl jsem 
zděšen. Tady v klidu tento příběh na úřadu žil bez jakéhokoli povšimnutí. Bylo mi líto, že se 
ke mně dostali relativně pozdě. 
 
Chci zde veřejně říci, že nabízím jakoukoli podporu, která je v mé moci a jsou vždy u 
mne otevřené dveře, což je první věc. 
 
Druhá  věc.  Budu  blokovat  pronájem  toho  jednoho  metru,  který  je  dnes  mezi  Central 
Groupem a přístupovou komunikací do té doby, než nastane pravomocné povolení stavby. Do 
té doby to blokovat budu, abych situaci co nejvíce udržel v klidu pro občany této lokality. Na 
to tady mají mé slovo. Chtěl jsem, aby to tady zaznělo. 
 
Pan kol. Homola s dalším diskusním příspěvkem. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Příběh  v tomto  volebním  období  žije  na  úrovni  stavebního  úřadu,  a  my  jako 
samospráva bohužel do něho nemůžeme příliš v tuto chvíli zasahovat. Doufám, že minimálně 
tlak prostřednictvím tohoto usnesení a jednání pana starosty přinese nějaký posun – neříkám 
zcela pozitivní výsledek. Jsem zvědav, jestli se tato společnost bude ochotna o čemkoli bavit. 
V tomto volebním období jsem nezažil, že by prostřednictvím komise územního rozvoje tato 
společnost chtěla prezentovat své projekty. Myslím, že v jednom případu se to stalo, a ten se 
zatím nerealizuje, bylo to velmi formální.  
 
Doplním:  pozemky  byly  restituovány,  posléze    je  koupila  společnost  Luma,  provedla 
se  změna    územního  plánu,  poté  pozemky  koupila  společnost  Central  Group,  část  pozemků 
v této lokalitě ještě zůstala společnosti Lima a i ta plánuje výstavbu v této lokalitě. Tam, kde 
ještě  nejsou  ve  stádiu  územního  rozhodnutí,  městská  část  jako  účastník  řízení  se  může 
vyjadřovat.  Předpokládám,  že  tak  učiníme.  Pokud  budou  návrhy  projednávány  na  úrovni 
městské  části,  nepochybně  k tomu  přizveme  i  občany,  aby  se  vyjádřili,  zda  souhlasí  nebo 
nesouhlasí.  V tuto chvíli  toho moc dělat nemůžeme. Doufám, že se projekt „čuňárny“ změní 
natolik, aby k tomu nedošlo. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dalším přihlášeným je paní kol. Kolovratová. 
 
P.  K o l o v r a t o v á : 
 
Dámy  a pánové, souhlasím s předřečníky, protože problematika domů Na Farkáně se 
tímto  zastupitelstvem,  hlavně  komisemi  a  radou  táhne  nějaký  měsíc.  Není  pravda,  že  by  se 
s tím  nic  nedělo,  bohužel  ale  proces  byl  jak  minulý,  tak  předminulý  rok  tak  daleko,  že  bylo 
obtížné cokoli dělat. Omezilo se to na kroky typu nepronájem 1 m2 apod.  
 
V komisi,  kde  se  to  projednávalo,  jsem  vždy  byla  pro  jakýkoli  krok,  který  by  toto 
znesnadnil.  
 
Co  mě  zaráží  v případě  tohoto  bodu  je,  čím  se  liší  obyvatelé  domů  Na  Farkáně  od 
občanů  lokality  Na  Pláni,  a  proč  se  zastupitelstvo,  potažmo  koalice  tak  bojí  otevřít  diskusi 
v případě výstavby Na Pláni.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Dvořák. 
 
P.  D v o ř á k : 
21 
 

 
Dámy  a  pánové,  dovolte,  abych  se  také  připojil  ke  komentování  tohoto  problému. 
Upozorňuji,  že  toto  není  jediný  případ.  Oblast,  kde  je  finanční  úřad,  je  developery  ničena, 
protože  dnešní  moderní  doba  jinak  pohlíží  na  prostředí  kolem  člověka.  Když  se  to 
nerespektuje,  samosprávě  vznikají  vícenáklady.  Nejsou  to  jen  zdravotní  a  další  hlediska,  je 
toho opravdu hodně, je to na dlouhou diskusi.  
 
Mohu říci, že se mi špatně komunikovalo s některými svěřenými orgány státní správy 
tady  pod  samosprávou  jako  je  třeba  stavební  úřad  apod.  Proto  navrhuji,  aby  se  ke  všem 
případům udělalo právní shrnutí, co všechno na tom je špatně, co je podle platné legislativy a 
co se s tím dá dělat. Je to doporučení od odborníků, není to nic, co bych tady žádal od kolegů, 
aby  mi  poradili.  Občanům  musíme  poradit,  co  mohou  nebo  nemohou  a  v jakém  stádiu  se 
jejich případ momentálně vyskytuje. 
 
Další věc je, že všechny větší věci by měly jít přes odborné orgány, to znamená i přes 
odborné komise. Od toho si rada komise zřídila, ne že to každý bude lapat ze vzduchu, sbírat 
maily, a nikdo neví, jestli jde o nějakou morální podporu, nebo jestli to je legislativně špatně – 
o co vlastně jde. Považuji za chybu, že se tomu zatím rada nevěnovala. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený  pane  kolego,  než  dám  slovo  panu  Velkovi.  Rada  se  může  věnovat  jen  tomu, 
kde  má  zákonný  mandát.  Přenesená  působnost  výkonu  státní  správy  –  k tomu  rada  nemá 
žádný mandát. Pan kol. Velek. 
 
P.   V e l e k : 
 
Prosím,  aby  kol.  Šesták  neříkal,  že  se  o  to  Velek  zajímá  týden.  Není  to  pravda.  Pan 
Šesták  o  tom  nemůže  vědět,  protože  nejsme  spolu  kamarádi.  V minulé  radě  byl  s panem 
Jančíkem  v rozhodujících  pozicích  a  schvaloval  změnu  územního  plánu.  Když  pan  Homola 
říká, že se provedla změna, je to tak, že rada této městské části provedla změnu. Dnes ronit 
krokodýlí slzy a říkat, jak budeme bojovat za naše občany, je poněkud nevěrohodné. 
 
To jsou poznámky k tomu, abychom byli přesní v tom, kdo je za co odpovědný.  
 
Jaké  máme  možnosti?  Musel  jsem  vyslechnout,  že  v důvodové  zprávě  je  něco,  co  je 
dokonce  v rozporu  se  zákonem.  Bylo  to  v bodu,  který  nebyl  schválen  na  program.  Když  se 
podíváte do důvodové zprávy pana kol. Šestáka, nepochopil jsem z toho, jestli si všímal i těch 
pochybení,  která  nastala  na  úřadu.  Proces  nápravy  věcí  na  úřadu  samozřejmě  vede  přes 
tajemníka. Tajemníkovi může udělit instrukci starosta, protože tato vazba tam je. Myslím, že 
by  bylo  dobré,  abych  nebyl  poučován  panem  starostou  o  tom,  kde  píši  v důvodové  zprávě 
nějaké  nepřesnosti,  ale  aby  z titulu  své  moci  přes  tajemníka  prověřil  korektnost  stavebního 
řízení ve věci viladomů Na Farkáně. Podle mých informací je tam několik selhání jak v době 
vlády  minulé  rady  s panem  Šestákem,  tak  této  rady  v r.  2011,  na  podzim,  kdy  bylo  vydáno 
nyní napadené stavební povolení.   
 
Toto  jsou  fakta.  Prosím,  aby  pan  starosta  tuto  věc  prověřil,  protože  přes  kontrolní 
výbor to můžeme udělat hůře.  
 
Vyzval  bych  pana  Zeleného,  jestli  by  termín  plnění  28.  června  nezkrátil  o  několik 
měsíců. V otevřeném dopise by mělo  být, k čemu bude Central Group vyzývat a co mu bude 
nabízet.  Samozřejmě,  že  majitel  pozemku  chce  tam  vydělat  peníze  a  odejít.  Máme  nějaký 
mechanismus  k vyjednávání  a  jaké  máme  nabídky?  Podstatné  je,  jestli  byste,  pane 
předkladateli, nebo pan Šesták s vaší dohodou, zkrátil lhůtu, ve které vyzvete Central  Group 
– prosím, abyste tady řekl, že to uděláte veřejně, aby bylo vidět, co nabízíte Central Groupu, 
co od něho chcete a v čem je vyjednávací flexibilita.  
 
Mám  to  připravené  k hlasování    -  vyzvat  otevřeným  dopisem  společnost  Central 
Group s termínem 30. 4. Dopis netrvá strašně dlouho.  
 
22 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Prosím  pana  Velka,  než  mi  bude  něco  doporučovat,  aby  získal  právní 
minimum  o  státní  správě  a  samosprávě,  o  tom,  kdo  má  jaké  pravomoci,  a  pak  se  pokoušel 
vstupovat. Bojím se okamžiku, kdy zde začnou vládnout lidé typu pana Velka, protože potom 
státní  správa  bude  rozhodovat  na  základě  politického  zadání.  Bože,  doufám,  že  se  toho 
nedočkám.  
 
Paní kolegyně Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á :   
 
Před možná 10 lety jsem vznesla podobnou interpelaci jako je nyní s Central Groupem 
v Černochové  ulici  –  je  to  ale  Geosan.  Bylo  to  poměrně  včas.  Dokonce  občané  tam  podali 
návrh na soudní jednání. Bylo to u soudu, ale soud ani nezačal jednat, a  Geosan začal stavět. 
V nezákonné lhůtě postavil šestipatrový dům, čímž v Černochové ulici znehodnotil veškerou 
zástavbu.  Zdůrazňuji,  že  je  to  více  než  10  let,  co  jsem  na  toto  téma  intenzívně  jednala  a 
nedomohla jsem se ničeho. 
 
Nyní se vrátím k ulici Mikšovského a Na Pláni, jak to souvisí. Aniž jsem tušila, že se 
dnes bude o Pláni hovořit, zakomponovala jsem to do své interpelace. Také mě zajímá, jak to 
vypadá s byty Na Pláni, které nám byly slíbeny za to, že tam  Geosan začne stavět. Také je na 
to písemný materiál 
 
Na  závěr  musím  říci,  že  paní  dr.  Kratochvílová  se  touto  problematikou  intenzívně 
zabývala, po volbách jsem s ní na toto téma komunikovala. Bylo vidět, že tomu rozumí a že 
se tím chce zabývat. Čas ale plyne a zřejmě nejde, aby se to prorazilo. 
 
Do  interpelace  jsem  zakomponovala  dotaz,  jak  to  bude  s byty  Na  Pláni  pro  naše 
občany,  kteří  je  nutně  potřebují.  Jsou  to  byty  pro  slabší  občany  a  startovací  byty  pro  mladé 
lidi. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji. Pan kolega Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Neměli  bychom  jít  cestou,  abychom  před  přítomnými  občany  říkali,  kdo  má  větší 
zásluhy a kdo ostřeji vystoupí proti viladomům Na Farkáně. Je třeba přiznat, že naše rada za 
uplynulé dva roky několikrát schválila Central Groupu jeho návrhy. Kdo vždy hlasoval proti, 
byl  jsem  já.  Jsem  rád,  že  nový  klub  Uzdravme  naši  politiku  a  zejména činnost  nového  pana 
starosty povedou k tomu, že jsme změnili názor a budeme se více zastávat občanů. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Neodpustím si krátkou reakci na pana ing. Velka, byť mi to trochu připadá zbytečné, 
ale  některé  věci  se  mě  osobně  dotýkají.  Pane  inženýre,  vy  lžete.  Lhát  musíte,  protože  není 
možné,  aby  rada,  které  jsem  byl  členem,  změnila  územní  plán,  protože  územní  plán  může 
výrazně změnit jen zastupitelstvo hl. m. Prahy. To, co říkáte, jsou nesmysly.  
 
Co  se  týká  chodu  stavebního  úřadu,  věřím,  že  vedoucí  pan  Táborský  z vlastní 
iniciativy  prověří  všechny  procesy,  jestli  někde  nedošlo  k nějakému  pochybení.  Je  to  ale  na 
něm, jako samospráva mu to můžeme pouze také doporučit.Věřím, že pozorně poslouchá toto 
jednání a určitě se na věci podívá. 
 
Pokud se týká zkrácení termínu, nemám s tím problém. Dovolím si podotknout, že to 
nemůže být o několik měsíců, protože do 28. 6. zbývá asi 2  ¼ měsíce. Jestli to budete vnímat 
23 
 

jako  pozitivní  krok,  dovolil  bych  si  to  změnit  třeba  na  28.  5.  Věřím,  že  kolega  starosta  pro 
odeslání tohoto dopisu nebude chtít využít celou tuto lhůtu, ale bude reagovat neprodleně. 
 
Pokud  se  jedná  o  vaši  poznámku,  že  by  v dopise  měla  být  popsaná  strategie,  jakou 
bude vůči Central Groupu uplatňovat, tak nevím, co bych k tomu podotkl. Do takto složitého 
jednání  s takto  poměrně  otrlým  developerem  nelze  jít  s tím,  že  mu  předem  řekneme,  jakou 
taktiku vůči němu budeme chtít uplatňovat. Považuji to za opravdu nesmyslný návrh. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážené  kolegyně,  vážení  kolegové,  jsem  letitý  zastupitel  a  mohu  srovnávat,  jakým 
způsobem zastupitelstvo na některé věcí pohlíží. Není to tak dlouho, kdy bylo cílem městské 
části  každý  pozemek  prodat,  každý  volný  pozemek  nechat  zastavět.  Bránili  jsme  se  proti 
tomu,  leč  marně.  Proto  jsem  velice  rád,  že  se  situace  otočila  a  všichni  se  díváme  na  to,  jak 
pomoci občanům, kterým se tímto způsobem děje křivda, protože se tam má postavit něco, co 
tam není vhodné. To oceňuji a myslím, že v tomto se shodneme všichni. 
 
Co  pro  to  můžeme  udělat?  Je  tady  kontinuita,  spoustu  věcí  zanedbala  minulá 
zastupitelstva  a  je  otázka,  co  všechno  můžeme  udělat  kromě  toho,  že  budeme  apelovat  na 
morálku,  svědomí  atd.  těch,  kteří  rozhodují  v Central  Groupu.  Bylo  možné  zkusit 
naformulovat,  jestli  máme  ještě  nějaké  právní  kroky,  jak  tuto  stavbu  zvrátit,  zpomalit, 
případně úplně zastavit? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol.  Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Prosím,  aby  se  nepoužívala  silná  slova,  že  někdo  lže.  Samozřejmě  vím,  kdo 
se vyjadřuje k návrhu změn územního plánu, což je tato rada a její komise územního rozvoje, 
kde  se  územní  plán  schvaluje.  Minulá  rada  buď  měla  námitky  k této  výstavbě,  nebo  naopak 
takové exploatace území, ať je to Buďánka, Na Pláni apod., prováděla. Dnes tyto „kostlivce“ 
řešíme, protože procesy jsou pomalé a občané se proti tomu bránili. 
 
Jedna stopa vede sem na úřad a je možné, že tady došlo k pochybení stavebního úřadu 
při komunikaci s dotčenými stranami. To by mohl být určitý moment, který by mohl vést ke 
zvrácení  tohoto  procesu.  To  by  byla  jedna  z vyjednávacích  taktik.  Pan  starosta  –  děkuji  kol. 
Šestákovi,  že  si  zkrácenou  lhůtu  osvojil  –  si  to  může  prověřit  a  zjistit,  že  tam  došlo 
k pochybení, posypat si hlavu popelem nebo někomu, kdo už tady třeba není, ať je to tajemník 
Čuda nebo paní Čechová, a mohlo by se jet dál. 
 
Další  nástroje  vyjednávání  nejsou  nikterak  naivní,  jsou  to  peníze,  o  které  jde  až  na 
prvním místě, jak někdo říkal. 
 
Pokud je pozemek pro nás jako městskou část najednou tak strašně cenný, jsou různé 
metody, jak ho směnit, odkoupit apod.  
 
Myslím si, že otevřený dopis, o kterém doufám, že si ho osvojí pan starosta, by mohl 
mít  nějaké  vyjednávací  pozice.  Neznamená  to,  že  to  jsou  naivní  neprůchodné  varianty,  je  to 
otázka šikovnosti vyjednávání.  
 
To  bylo  několik  poznámek  k tomu  reálnému  a  chci  slyšet,  jestli  mám  podávat 
upřesňující, že o tom budeme vědět, až dopis odejde, nebo to bude opět nějaká delikátní mise, 
do které my, běžní zastupitelé, nesmíme vidět. Děkuji za odpověď. 
 
P.  Z e l e n ý : 
24 
 

 
Nevydržel jsem to – vzal jsem si ještě jeden diskusní příspěvek. Vážený pane kolego, 
přiznám se, že buď jsem se vrátil před r. 1989, kdy strana vládla jak zastupitelstvu, tak úřadu 
a  politické  rozhodnutí  všichni  museli  akceptovat.  Chápu,  že  Strana  zelených  to  má  asi  ve 
svém volebním programu, protože takto to tady opakovaně deklarujete. Zaplať pán bůh, jsem 
rád,  že  státní  správa  je  oddělena  od  politické  reprezentace  a  nemá  s ní  nic  společného.  Ani 
starosta  nemá  možnost  úkolovat  státní  správu.  Pokud  je  městská  část  účastníkem  řízení,  tak 
jako jakákoli jiná osoba, která je dotčena tímto správním řízením, může i starosta v něm hájit 
své zájmy. To je pozice moje. Pan vedoucí odboru, pokud by se přišel se mnou poradit, jak se 
má správně rozhodnout, bude vyhozen. 
 
Jsem  rád,  že  máme  již  po  r.  1989,  i  když  vám  tyto  roky  velmi  chybí,  jak  jsem 
pochopil.  
 
Další  přihlášky  do  diskuse  nevidím,  diskusi  končím.  Mám  tady  přihlášky  ze  stran 
obyvatelstva. Je to …. 
 
P.  … : 
 
Děkuji  za  udělení  slova.  Jsem  tady  jako  zástupce  občanů  z ulice  Mikšovského  i  jako 
zástupce  tamního  sdružení.  Ve  všem,  co  jste  tady  říkali,  je  velký  kus  pravdy.  Velký  kus 
pravdy je i v tom, co říkal ing. Velek. Příběh má velice dlouhou historii. Je to od r. 2005, kdy 
tlaky ze strany developera i ze strany  tehdejších radních byly trochu jiné. Jako občané jsme 
se  bránili  dost  důsledně.  Bohužel,  problém  byl  v tom,  že  stavební  povolení  se  vydalo  bez 
potřebného projednání. V našem prostoru se třeba jednalo o kácení dřevin, ale aby se jednalo 
o podmínkách výstavby, pokud by k ní došlo, to se nejednalo. 
 
Jako  občané  jsme  trpěli  tím,  že  velice  závažné  námitky,  které  se  podávaly  v rámci 
územního  řízení,  nebyly  akceptovány,  byly  bagatelizovány,  byly  ignorovány,  pak  bylo 
vydáno územní rozhodnutí. Ani jedna ze závažných námitek nebyla uznána. 
 
Ve  stejných  intencích  to  proběhlo  i  na  Magistrátu.  Rozhodnutí  se  napadlo  žalobou. 
Žaloba  téměř  pátým  rokem  leží  u  soudu  a  čekáme,  jak  dopadne.  Developer  by  potřeboval 
stavět.  Stalo  se  to,  že  v r.  2011  zvláštním  způsobem  bylo  vydáno  stavební  povolení.  Nikdo 
z místních  účastníků  stavebního  řízení  nebyl  vyrozuměn,  a  dokonce  ani  na  úřední  desce  se 
tato dvě stavební povolení neobjevila. 
 
V listopadu  jsme  se  dodatečně  dozvěděli,  že  povolení  byla  vystavena  a  v únoru  se 
začalo kácet.  
 
 V tuto  chvíli  je  to  v tom  stádiu,  že  proti  stavebnímu  povolení  je  podáno  odvolání, 
které bylo akceptováno, a čekáme, jak se rozhodne Magistrát.  
 
Děkuji vám za navržené usnesení, protože z našeho pohledu je to maximum, co jsme 
mohli od zastupitelstva očekávat. Uvidíme, jak se nám celá věc bude dařit řešit dál. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji, držme si palce. Dalším přihlášeným je …. 
 
P.  …. : 
 
Zaznělo tady, že projekt je hrozný, že nikdo s ním nesouhlasí, nešlo se do genese, kdo 
za to může. Jsem ale rád, že se tento bod na zastupitelstvu projednává. I to  je dílčí úspěch pro 
tamější obyvatele. Doufám, že se to nestane na městské části pravidlem, že se problém bude 
řešit  za  pět  minut  dvanáct  nebo  pět  minut  po  dvanácté.  Doufám,  že  to  nebude  stejný  případ 
jako u projektu v ulici Na Pláni, kde obyvatelé také bojují proti zástavbě a že se za rok tady 
zase nesejdeme a budeme řešit, co s tím udělat, protože jsme to neudělali před rokem. Beru to 
jako dobrý apel do budoucího konání této koalice 
 
Chtěl bych podotknout, jestli by se předkladatel neztotožnil s tím, aby výsledek tohoto 
usnesení  byl  zaslán  i  na  Magistrát  hl.  m.  Prahy,  v textu  samozřejmě  upozornit  na  ta 
25 
 

pochybení,  která  se  v tomto  případě  stala.  Myslím  si,  že  v tuto  chvíli  je  míč  o  jednu  úroveň 
výš, tedy na Magistrátu. Bral bych za  vhodné, aby byl Magistrát  o tomto informován 
 
To by byl můj návrh k usnesení, zda by to bylo možné. 
 
Uvědomuji si možnosti městské části. Na minulém zastupitelstvu jsem byl nařčen, že 
snad  říkám,  aby  samospráva  tlačila  na  úředníky  státní  správy.  Strana  zelených  samozřejmě 
podporuje demokracii a rozhodně nemá totalitární choutky, jak tady zaznělo. Jsem pro to, aby 
to byl deklaratorní apel a ne exekutivní nařízení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji  za  podnět.  Přiznám  se,  že  nedokáži  odpovědět,  jestli  jsme  tam  účastníkem 
řízení.  Musel  bych  dostat  informaci  od  právníků.  Hluboce  se  obávám,  že  prosté  zaslání  by 
mohlo být vnímáno jako pokus o ovlivnění státní správy. Spíše si myslím, že na toto usnesení 
mohou poukázat osoby, které jsou účastníkem řízení. Takto to vnímám.  
 
Dalším přihlášeným ze stran občanů je pan ... 
 
P.  …. : 
 
 Chtěl  bych  říci  ke  stavbě  Na  Pláni.  Bydlím  tady  asi  40  let  a  kolem  mne  se  neustále 
staví  nějaké  baráky.  Lokalita  Malvazinek  s Prokopským  údolím  je  jedna  z nejkrásnějších 
lokalit  z celé  Prahy.  Zastavět  to  developerskými  aktivitami  je  podle  mého  názoru  úplný 
zločin. Jel jsem okolo parčíku a koukám – jsou tam uřezané všechny stromy. Položil jsem si 
otázku,  co  se  to  děje?  Tím  jsem  se  dostal  k tomu,  že  se  tam  má  prý  stavět.  Připadá  mi  to 
absurdní,  protože  už  tam,  kde  bydlím  já,  postavili  mi  před  nos  obrovský  barák,  u  bývalého 
Sanopsu postavili také barák, a teď to došlo tak daleko s těmito svinstvy, že asi 20 metrů od 
našeho  hrobu  na  Malvazinkách  je  už  postavena  moderní  vila.  Teď  to  půjde  asi  až  do  hrobu. 
Pokládám to za zločin. Myslím si, že jako naši zastupitelé  byste měli udělat všechno pro to, 
aby se tam nic takového nestavělo. Právě tak v Prokopském údolí, Na Farkáni apod. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášku ze strany občanů nemám. Prosím zástupce návrhového výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o původním usnesení k materiálu 24/40 se změnou  termínu, kterou navrhl 
kol. Šesták  - místo 28. 6. tam bude 28. 5. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  36,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším  materiálem  je  prodej  půdní  bytové  jednotky.  Prosím  pana  předkladatele  o 
úvodní slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelstvo,  předložím  vám  teď  několik  materiálů,  které  se  týkají  prodeje 
bytových jednotek a prodeje půdních bytových jednotek.  
 
 Dovolím si využít prvního materiálu, kde se jedná o prodej půdní bytové jednotky v č. 
p. 3, Štafánikova 61. Chtěl bych znovu upozornit, jak půdní vestavby prodáváme.  
 
Není  pravda,  že  bychom  to  prodávali  tak,  jako  v minulosti.  Naopak  jsme  rozhodli,  a 
zastupitelstvo to schválilo, že součástí kupní ceny bude oceněna prázdná rozloha půdy, kterou 
dotyčný  stavebník  obdržel.  Znamená  to,  že  prodáváme  podstatně  výhodněji  pro  městskou 
část, než tomu bylo v minulosti.  
26 
 

 
I  při  systému  slevy  z  kupní  ceny  je  výhodnost  zřejmá.  Tím,  že  když  budete  hlasovat 
pro  prodeje  půdních  bytových  jednotek,  nepoškozujete  MČ  Praha  5,  ale  naopak  je  to 
podstatně výhodnější. 
 
U  jediné  půdní  bytové  jednotky,  kterou  minule  zastupitelstvo  neschválilo  k prodeji  – 
jednalo  se  o  bytovou  jednotku  pana  Černého  –  jsme  provedli  kontrolní  propočet.  Podle 
pravidel,  která  platila  dříve,  by  městská  část  vyinkasovala  2710286  Kč,  podle  zásad,  které 
jsou schváleny zastupitelstvem v dubnu 2012 i po započtení nejvyšší možné slevy dosáhneme 
hodnotu  3429121  Kč.  Celková  transakce  pro  městskou  část  proti  minulé  je  výhodnější  o 
718835 Kč. 
 
Tolik k diskusi, která proběhla minule. 
 
Nyní přecházím ke konkrétnímu materiálu a žádám vás, abyste schválili prodej půdní 
bytové jednotky Štefánikova 61, čp. 3, jak je uvedeno v návrhu usnesení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášen je pan kol. Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Dámy a pánové, ocituji několik čísel, která jsem si vytáhl ze všech materiálů, které pan 
Vejmelka předkládá. Týká se to půdních bytů. Argumentuje tím, že ocenil prázdnou půdu a za 
tuto  cenu  to  prodává  jednotlivým  žádajícím.  Pokud  se  podíváme  na  trh  v současné  době, 
vytáhl jsem z internetu dvě prázdné půdy, které se prodávají. Jedna je půda v Holečkově ul., 
druhá  je  půdní  prostor  v Košířích.  Cena  za  m2  u  jednoho  je  26  tis.  Kč,  druhá  je  17715  Kč  
/m2. Je to na serveru idnes.reality. Jsou to prázdné půdy, vypadají strašně.  
 
My  prodáváme  za  nejvyšší  částku  15  tis.  Kč/m2.  Je  to  nejmenší  půdní  byt,  který 
prodáváme. U ostatních se cena pohybuje kolem 10 tis. Kč/m2, jeden dokonce  prodáváme za 
cenu 4 tis. Kč/m2.  
 
Na základě  těchto čísel nesouhlasím s panem předkladatelem, že se v těchto případech 
chováme s péčí řádného hospodáře. Doporučuji proto všechny body tohoto obsahu stáhnout a 
pokusit se zvážit cenu, za kterou tyto byty prodáváme. 
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Děkuji panu kolegovi. Pan kolega Homola. 
 
P.  H o m o l a : 
 
K cenám na realitních serverech  bych uvedl, že když budu chtít prodávat nemovitost, 
budu  za  ni  chtít  dostat  co  nejvíc.  Znamená  to,  že  cena,  za  kterou  ji  budu  nabízet,  bude 
přemrštěná,  aby  mi  to  následně  vytvořilo  vyjednávací  podmínky  na  trhu,  abych  prodal  za 
rozumné peníze. Ceny jsou nastřelené, reál je jinde. Osm let jsem se zabýval prodejem půd na 
Praze 1 a vím, kde je reál a kde je nabídka, která se prezentuje na trhu. Je to někde jinde. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Chtěl  jsem  k dojemnému  proslovu  pana  Šorma  připomenout,  že  pravidla,  podle 
kterých  prodáváme,  byla  odhlasována  tímto  zastupitelstvem,  předpokládám  i  jeho  hlasem, 
v obě, kdy TOP 09  byla v koalici. Chci se zeptat, zda tomu mají občané rozumět tak, že TOP 
09 změnila názor a je proti tomu, abychom prodávali půdy oprávněným nájemníkům? 
 
P.  Z e l e n ý : 
27 
 

 
Mám pocit, že to ukázali minule svým hlasováním. 
 
Pan kol. Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
 Uvědomme  si,  že  prodáváme  obsazené  bytové  jednotky.  Půdy,  které  prodáváme 
dodatečně, jsou obsazené, a vy dáváte cenu volných půd. To je velký rozdíl. 
 
K panu  Šestákovi.  Zásady  prodeje  schválilo  zastupitelstvo  v době,  kdy  TOP  09  byla 
vůdčí silou koalice. Není to tak, že bych to osobně prodával, možná TOP 09 zásadně změnila 
svůj program. Moc vám ale nerozumím. 
 
Chtěl  bych  se  zeptat  paní  Paukrtové.  Nevím,  že  bychom  prodávali  půdní  bytovou 
jednotku za znalecký posudek, který by byl kolem 4 tisíc. Myslím, že je to 12 – 15 tisíc. Tato 
půda je zhruba za 13 tis. Kč /m2. Víte o případu, že bychom prodávali za 4 tis./m2? 
 
(P. Porkertová: Ne.) 
 
Prosím,  abyste  mi  sdělil,  kde  jste  tento  chybný  údaj  získal,  určitě  se  na  to  podívám. 
Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
TOP  09  nemění  názor,  stojí  za  tím,  abychom  dále  prodávali  byty  a  půdní  prostory. 
TOP  09  pouze  pléduje  za  to,  aby  cena,  za  kterou  to  prodáváme,  byla  reálná,  aby  z toho 
městská  část  něco  měla.  Domnívám  se,  že  ceny,  za  které  prodáváme,  jsou  téměř  sociální. 
Myslím  si,  že    jsou  tady  jiní  občané,  kteří  potřebují  podporu  z peněz,  které  bychom  získali 
z prodejů. 
 
Druhá  poznámka  je  ke  kol.  Vejmelkovi.  Číslo,  které  jsem  udával,  je  za  neobsazenou 
půdu, je to ale zároveň to číslo, za které to prodáváte stavebníkovi. V několika případech jste 
vzali posudek, ohodnotili jste jako prázdnou půdu, k tomu jste připočítali investici, kterou ten, 
kdo  si  to  chtěl  koupit,  udělal,  a  takto  jste  spočítali,  kolik  má  ještě  doplatit.  To  není  správný 
postup. Čísla hovoří za vše. Rozdíl cca 20 tisíc není  úplně věcí toho, že by si tam někdo dal 
na server  příliš nadsazenou cenu, jak říkal kol. Homola. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další příspěvek jsem si vzal já. 
 
Vážený  pane  kolego,  fascinuje  mě  snaha  TOP  09  zablokovat  cokoli,  co  je  na  tomto 
úřadu  funkční,  jakýmikoli  populistickými  kroky.  Minule  jste  tady  po  několika  měsících 
porušili své programové prohlášení, kdy jste blokovali privatizaci půd, kterou jsme v té době 
sami spouštěli, schválili se zásady, najednou když jste v opozici, zásadně vám vadí. Rozumím 
tomu, chápu to, chápu i důvod, proč hledat desítky všech možných záminek, jak to zablokovat 
a pokud možno naštvat co nejvíce našich spoluobčanů. Pak chodit a křičet o tom, že oni vám 
něco  slíbili  a  nedrží  slovo.  Má  rada  slovo  drží.  To,  co  jsme  v prosinci  slíbili,  budeme 
prosazovat  do  posledního  okamžiku,  kdy  v zastupitelstvu  budeme  mít  většinu.  Považuji  za 
smutné, že program TOP 09 se v tomto okamžiku scvrkl na pouze obstrukce.  
 
Pan kolega Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Zásady  říkají,  že  prodáváme  za  cenu  znaleckého  posudku.  Jak  u  bytů,  tak  u  půdních 
prostor vycházíme ze znaleckého posudku. 
 
P.  Z e l e n ý : 
28 
 

 
Pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Chtěl jsem se vyjadřovat k cenám, ale když pan starosta tak dlouze hovořil, připomenu 
mu  to,  že  on  a  jeho  rada  se  2,5  roku  tváří  jako  jedna  rada,  a  nyní  se  tváří  jako  jiná  rada,  a 
přitom tam sedí stejní lidé. Rozumím i panu kol. Šormovi, ale to tak v politice bývá. 
 
Debatoval  jsem  tady  mimo  jiné  o  půdách,  ale  týkalo  se  to  slev.  To  byla  má 
připomínka. Nedovedu si představit konstrukci, která by byla srovnatelná s volným realitním 
trhem.  To  není  to,  co  se  činí.  Prodáváme  bytový  fond  občanům,  toto  jsou  občané,  kteří  si 
bytové  jednotky  vybudovali.  S  touto  argumentací  bychom  mohli  chodit  po  jednotlivých 
bytech  a  domech,  které  se  prodávají  a  začít  počítat,  kolik  stojí  volná  bytová  jednotka  a  za 
kolik ji prodáváme my. 
 
To, že jsou přístupy v rámci jednotlivých zemí bývalého východního bloku v této věci 
různé, dokonce jsou různé i v jednotlivých městských částech, je pravda. Na Slovensku např. 
teď platí zákon, kde se prodává jedna bytová jednotka oprávněnému nájemníkovi za 10 tisíc 
SK,  teď  je  to  přepočteno  na  eura  –  to  jsou  menší  bytové  jednotky,  pak  jsou  větší  bytové 
jednotky za 15 tis. SK. Zákon znám ještě z doby, kdy byly slovenské koruny. Znamená to, že 
přístup  je  jiný  a  nemůže  se  nikdy  srovnávat  s volnými  bytovými  jednotkami,  které  jsou  na 
trhu. To je to, čím argumentujete. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Než dám slovo kol. Sedlákovi, krátká poznámka. Nezměnil jsem za tři roky názor, tři 
roky držím konstantní pozici. 
 
Pan kol. Sedlák. 
 
P.  S e d l á k : 
 
Rád    bych  se  vyjádřil  k vašim  invektivám,  pane  starosto.  Říkáte,  že  na  minulých 
zastupitelstvech strana TOP 09 dělala obstrukce při prodeji bytů a půdních vestaveb. Když se 
podíváme  na  jednotlivá  hlasování,  zjistíme,  že  v některých  případech  to  byli  vaši  kluboví 
kolegové. Prosím odpustit si tyto nepravdivé invektivy. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Myslím, že občané mají možnost nahlédnout, jak kdo hlasoval.  
 
Pan kol. Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Chtěl  bych  vás  poprosit,  pane  starosto,  abyste  argumentoval  pokud  možno  věcně, 
abyste  do  toho  nezatahoval  osobní záležitosti.  Myslím,  že  se  to  nehodí. Bavme  se  o  číslech. 
Pokud  mi  předložíte  čísla,  která  mě  přesvědčí  nebo  která  ukáží,  že  mé  výpočty  jsou  špatně, 
beru  to,  každý  z nás  se  může  mýlit.  Sáhodlouze  tady  vyprávět  o  tom,  že  TOP  09  najednou 
začala něco blokovat, není pravda. TOP 09 vždycky stála za tím, že se  budou prodávat byty, 
ale  chceme to dělat  efektivně pro městskou část. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Komentář si odpustím. Paní Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Nechtělo se mi k tomu diskutovat, mám k tomu důvod.  Vážení, proberte se. Vždycky 
jste  koalice  hlasovala  jako  jeden  muž.  Za  23  let  neznám,  že  by  si  někdo  z koalice  dovolil 
zvednout ruku jinak. 
29 
 

 
K panu Vejmelkovi. Je to jednoduché. Pan Vejmelka v současné době napravuje to, co 
tady  dlouhou  dobu  stagnuje.  Těžko  mě  někdo  může  podezírat  ze  vztahu  k privatizaci.  Jsem 
v podstatě proti privatizaci.  Lidem to ale přejeme a čekají na to, tak se privatizace v tichosti 
zúčastňujeme.  
 
I  v opozici  má  být  nějaký  dialog,  ale  ten  tady  nikdy  nebýval.  V demokracii  má 
vždycky být konstruktivní dialog a podle toho se snažíme chovat. 
 
Byla  jsem  atakována  mnoha  lidmi  z Musílkovy  ulice,  kde  několik  let  brzdil  jeden 
významný člověk privatizaci. Bylo to minimálně pět let, kdy lidem brzdil privatizaci. Byty se 
jim několikrát zdražily atd.  
 
Říkám to jen proto, abych vnesla jiné světlo do  toho, o čem zbytečně diskutujeme.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Neodpustím si poznámku, jak kol. Šorm říkal, že  TOP 09 chce k privatizaci bytového 
fondu  přistupovat  efektivně.  Chtěl  bych  zdůraznit,  že  ve  vašem  pojetí  slovo  efektivně  rovná 
se,  že  to  našim  nájemníkům-občanům  MČ  Praha  5,  zdražíte  až  násobně.  Je  dobré,  aby  to 
občané věděli. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Další  přihlášku  do  diskuse  nevidím,  diskusi  končím.  Přihlášku  ze  strany 
občanů nemám. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/10. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  28,  proti  0,  zdrželi  se  4,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  bodem  je  prodej  bytové  jednotky,  Nádražní  č.  p.  29,  č.  o.  21.  Prosím  Jirku 
Vejmelku o úvodní slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám  zastupitelstvo,  aby  schválilo  návrh  usnesení,  že  schvaluje  prodej  dvou 
bytových jednotek v domě č. p. 29, Nádražní 21, dle údajů uvedených v návrhu usnesení. 
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/11. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je budova – trojblok. P rosím opět Jirku Vejmelku o úvodní slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
30 
 

 
Zde  se  opět  jedná  o  dvě  půdní  bytové  jednotky  v trojbloku  č.  p.  208,  209,  210, 
K Vodojemu 11. 
 
Připomínám,  že  všechny  materiály,  které  předkládám,  byly  schváleny  radou  MČ, 
všechny podrobnosti jsou v důvodové zprávě, hlavní údaje  jsou v návrhu usnesení.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usneseni k bodu 24/12.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  28,  proti  1,  zdrželi  se  3,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je opět prodej půdní bytové jednotky. Prosím Jirku o úvodní slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám vás, abyste schválili prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 303, Musílkova 
č. o. 3, dle údajů uvedených v návrhu usnesení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/13. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je prodej bytové jednotky. Jirko, prosím. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelky,  vážení  zastupitelé,  žádám  vás,  abyste  schválili  prodej  bytové 
jednotky v domě č. p. 259, Štefánikova č. o. 51. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/14. 
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  31,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiál je prodej bytové jednotky. Jirko, máš slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám vás o schválení prodeje bytové jednotky v domě č. p. 406, Lidická č. o. 41.  
 
P.  Z e l e n ý : 
31 
 

 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/15.  
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám    hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasovali  3.  Usnesení    bylo 
přijato. 
 
Další materiál je prodej půdní bytové jednotky. Prosím Jirku o úvodní slovo. 
 
P.   V e j m e l k a : 
 
V tomto  materiálu  vás  žádám,  abyste  schválili  prodej  půdní  bytové  jednotky  v č.  p. 
512,  Zborovská 40.  
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/16. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdrželi  se  4,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiál je prodej bytové jednotky. Prosím Jirku o úvodní slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám  o  schválení  prodeje  bytové  jednotky  v domě  č.  p.  665,  V Lesíčku  1. 
Podotýkám, že v tomto případě se jedná o prodej  beze splátek a beze slev a o to, že v případě 
prodeje této bytové jednotky není třeba vyplácet slevy ostatním vlastníkům.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/17. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším bodem je prodej půdní bytové jednotky, Zborovská č. p. 889. Jirko, prosím. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám vás, abyste schválili prodej půdní bytové jednotky v č. p. 889, Zborovská č. o. 
46. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášen je pan kol. Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
32 
 

 
Chci  se  zeptat  pana  předkladatele,  co  se  změnilo  od  minulého  zastupitelstva?  Tento 
byt jsme na minulém zastupitelstvu neschválili. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Chce pan předkladatel reagovat? 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Musím  říci,  že  se  proti  původnímu  předkladu  na  minulém  zastupitelstvu  nezměnilo 
nic,  pouze  konstatuji,  že  to  byla  jediná  půdní  jednotka,  kterou  zastupitelstvo  neschválilo. 
Podotýkám,  že  na  této  půdě  jsme  provedli  kontrolní  propočet,  který  říká,  že  podle  zásad 
tohoto zastupitelstva prodáváme výhodněji než tomu bylo v minulosti. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vidím ještě přihlášku pana kol. Šestáka. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Chtěl  jsem  ocenit,  že  se  pan  Šorm  a  jeho  ústy  i  strana  TOP  09  hrdě  hlásí  k tomuto 
bizardnímu rozhodnutí minulého zastupitelstva. Chtěl bych konstatovat, že pokud se TOP 09 
dnes věnuje hlasování, tak pro prodej veškerých půd systematicky hlasuje. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/18. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám    hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je prodej bytových jednotek. Prosím Jirku o úvodní slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
V tomto  materiálu  vás  žádám,  abyste  schválili  prodej  dvou  bytových  jednotek  
v domě-pětibloku č. p. 947, 948, 949, 950, 951, Plzeňská č. o. 125, 127, 129, 129a, 129b. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/19. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  31,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je prodej půdní bytové jednotky. Prosím Jirku o úvodní slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám  o  schválení  půdní  bytové  jednotky  v pětibloku,  jedná  se    o  dům  č.  p.  950, 
Plzeňská č. o. 127. 
 
33 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/20. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdrželi  se  4,  nehlasovalo  5.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je prodej bytové jednotky. Jirko, máš slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám  o  schválení  prodeje  bytové  jednotky  v domě-dvojbloku  č.  p.  1123-1124, 
Zahradníčkova č. o. 12 a 14.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/21. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  31,  proti  0,  zdrželi  se  4,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je prodej půdní bytové jednotky. Jirko, máš slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Navrhuji schválit prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 1299, Na Neklance č. o. 
30. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/22. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdrželo  se  6,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je prodej bytové jednotky. Jirko, máš slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Navrhuji  schválit  prodej  bytové  jednotky  v domech-dvojbloku  č.  p.  1844  a  1845, 
Švédská č. o. 35 a 37. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/23. 
34 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je prodej bytových jednotek. Jirko, máš slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Žádám o schválení prodeje 6 bytových jednotek, které se nacházejí v domě č. p. 2173, 
nám. 14. října č. o. 10. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/24. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je opět prodej bytové jednotky. Jirko, máš slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelky,  vážení  zastupitelé,  žádám  vás,  abyste  schválili  prodej  bytové 
jednotky v č. p. 2324, Stroupežnického č. o. 26. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/25. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je opět prodej bytové jednotky. Jirko, máš slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené zastupitelstvo, žádám vás, abyste schválili revokaci usnesení zastupitelstva ze 
dne  14.  3.  2013  na  znění,  které  je  uvedeno  v návrhu  materiálu.  Chtěl  bych  upozornit,  že 
materiál  se  odvíjí  od  toho,  že  došlo  k administrativnímu  pochybení.  Původně  zastupitelstvo 
schválilo  celkovou  kupní  cenu  bytové  jednotky  1488000  Kč,  ale  skutečná  cena  je  1448000 
Kč. Smyslem materiálu je napravit administrativní pochybení, za které se omlouvám.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/26. 
 
P.  Z e l e n ý : 
35 
 

 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším materiálem je opět prodej bytové jednotky. Jirko, máš slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Navrhuji schválit prodej bytové jednotky v domě č. p. 149, U Malvazinky 22. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/27. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dovolím si navrhnout 20minutovou pauzu. Sejdeme se zde v 16.55 hod. 
(Přestávka) 
 
Prosím Jiřího Vejmelku o předložení bodu 28 – zrušení usnesení ZMČ. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, žádám, abyste souhlasili se zrušením usnesení 
ZMČ  Praha  5  ze  dne  8.  12.  2009.  Jednalo  se  o  prodej  bytové  jednotky,  jejíž  číslo  je 
v materiálu uvedeno, na adrese Gabinova 7.  
 
Podstata  materiálu  je,  že  zastupitelstvo  schválilo  prodej  paní  ….  Nepodepsala  však 
kupní smlouvu, a nyní po více letech projevila znovu zájem bytovou jednotku koupit. Musí se 
samozřejmě aktualizovat znalecký posudek. Bude to již beze splátek a beze slev .  
 
K tomu, abychom mohli přání paní … splnit, musíme zrušit usnesení zastupitelstva z r. 
2009, které jsem citoval. Žádám  vás proto, abyste schválili zrušení. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy,  hlasujeme o původním návrhu usnesení 24/28. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasovalo  8.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším bodem je realizace prodeje. Prosím, Jirko, o úvodní slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelstvo,  žádám  vás,  abyste  schválili  prodej  částí  pozemku,  jak  je 
uvedeno v návrhu usnesení. Připomínám, že zastupitelstvo již schválilo záměr. Byli jsme jako 
spoluvlastníci  vyzváni  k  odkupu  podílů,  zastupitelstvo  to  neodsouhlasilo,  naopak  jsme  řekli, 
že naším zájmem jej podíly prodat. Nyní k tomu dochází. Jsou to vesměs zahrady, které jsou 
na  odvrácené  straně  domů  v  ulici  Podbělohorská,  absolutně  pro  městskou  část  nevyužitelné. 
Proto předkládám tento materiál s přesvědčením, že je to pro městskou část nejvýhodnější. 
 
P.  Z e l e n ý : 
36 
 

 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/29. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je žádost o uzavření splátkových dohod. Paní kolegyně má slovo. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám zastupitelstvu ke schválení uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné 
za podmínky uzavření dohody o uznání dluhu, a to u pana …. 
 
V důvodové  zprávě  máte  popsáno,  proč  tomu  tak  je.  Důvodem  je  jejich  špatná 
finanční situace.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Slovo má Lukáš Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Částky jsou poměrně nízké, proč se to předkládá zastupitelstvu?  
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Všechny dohody se předkládají zastupitelstvu. Předala bych slovo paní Váchové. 
 
P.  V á c h o v á :  
 
Doba  splatnosti  je  delší  než  18  měsíců.  Podle  zákona  o  hl.  m.  Praze  to  musí  do 
zastupitelstva.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji  za  doplnění.  Další  přihlášky  do  diskuse  nevidím,  diskusi  končím.  Prosím 
návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení 24/30. 
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  37,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je uzavření splátkové dohody. Slovo má paní kolegyně.  
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám ke schválení uzavření splátkové dohody s nájemcem nebytového prostoru 
společnosti … na dlužnou částku včetně příslušenství ve výši 285446 Kč. V důvodové zprávě 
jsou  popsány  důvody.  Prošlo  to  finančním  výborem  i  komisí  obchodních  aktivit,  doporučily 
tuto splátkovou dohodu a prominutí příslušenství schválit.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
37 
 

 P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení 24/31. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  31,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  bodem  je  kontrola  plnění  usnesení.  Prosím  Lukáše  Herolda  jako  předsedu 
kontrolního výboru. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Všechny  úkoly  od  16.  2.  do  31.  3.  t.  r.  byly  splněny,  kromě  dvou.  Jeden  se  týká 
záměru  společného  prodeje  domu  Zapova  9.  Je  to  tam  prodlouženo  z toho  důvodu,  že  není 
zatím zajištěn průkaz energetické náročnosti budov. 
 
Druhý  odložený  úkol  se  týká  Nadačního  fondu  Pragae  Quinta  Regione,  o  kterém  se 
tady  již  hovořilo.  Úkol  se  týká  předložení  dokumentů  osvědčujících  oprávněnost  nároku 
nadačního fondu na prostředky uložené na depozitním účtu. Podle zdůvodnění se v této době  
správní rada dohaduje na  tomto s ekonomickým odborem MČ Praha 5. 
 
Platí totéž, co jsem říkal v zastupitelstvu nad  bodem k tomuto nadačnímu fondu.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Paní kolegyně Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Mám dotaz, který sice nesouvisí s tímto materiálem, ale přesto ho položím. Jak vypadá 
naše připomínka, částečně stížnost, která byla dána prostřednictvím ing. Váchové a vyplynula 
z komise  sociálních  věcí  a  zdravotnictví  ve  vztahu  k zakázkám  Centry?  To  jsou  byty,  které 
Centra podle nás předraženě opravuje. Děkuji za informaci. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Pokud se týká této věci,  kontrolní výbor toto pondělí projednával materiál auditorské 
firmy, která se touto záležitostí zabývala. Závěry této auditorské firmy vzal kontrolní výbor na 
vědomí.  Byl  jsem  požádán  paní  kol.  Bubníkovou,  která  je  zároveň  členkou  kontrolního 
výboru  a  sociální  komise,  jestli  může  seznámit  vaši  komisi  s tímto  materiálem,  což 
bezpochyby učiní.  
 
Auditorská firma zjistila to, že ceny, které jsou navrhovány, v tuto chvíli ještě nejsou 
vysoutěženy,  pouze  rozpočtovány,  jsou  v naprosté  většině  odpovídající  tomu,  v jakém  stavu 
jednotlivé  byty  jsou.  V materiálu  je  také  podrobná  fotodokumentace  bytů,  které  jsou  sice 
malé,  ale  zcela  vybydlené,  většinou  jsou  bez sociálního  zázemí,  nejsou  tam  koupelny, 
záchody, musí se dělat rozvody elektřiny a vody, některé tyto byty musí být opravovány tak, 
že  je  třeba  stavebního  povolení.  Aby  tam  byla  koupelna  a  záchod,  musí  se  měnit  dispozice 
bytu.  
 
Jsou  tam  některé  věci,  které  auditorská  firma  doporučuje.  Týká  se  to  spíše  větších 
bytů.  Samozřejmě  auditorská  firma  ještě  bude  zkoumat  to,  že  když  dojde  k soutěžím  na 
opravy  těchto  bytů  nebo  k poptávkovému  řízení,  potom  bude  srovnávat    ceny,  které  budou 
vysoutěženy, k cenám,  které byly  rozpočtovány. 
 
P.  Z e l e n ý : 
38 
 

 
Paní kol. Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Musím se přihlásit znovu. I když nechci s předsedou kontrolního výboru polemizovat , 
mám přesto tři připomínky a jeden dotaz. 
 
Bude  auditorská zpráva předložena naší komisi sociálních věcí a zdravotnictví?  
 
Nezdá  se  mi  to,  co  auditorská  firma  řekla.  Budu  ráda,  že  bude  vysoutěžena  firma. 
Znám firmu, která by to dělala daleko levněji. Orientačně – to zdůrazňuji – jsem se zeptala. 
Jako  laik  vidím,  že  se  ve  všech  bytových  jednotkách  bude  hýbat  s nosnými  zdmi.  Ti 
nepřizpůsobiví lidé, kteří tam bydleli, vybourali i dveře? Když Centra přebírala byty, bylo to i 
po běžných lidech, po lidech, kteří mají schopnost být  pořádnými. Je to pro mne záhada. 
 
Tu jednu otázku bych chtěla zodpovědět. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím pana předkladatele. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Říkal jsem již, že materiál  bude k dispozici sociální komisi. Pokud byste měli zájem, 
nemám  problém  na  vaše  jednání  přijít  a  materiál  okomentovat.  Materiál  je  poměrně  velmi 
obsáhlý. 
 
Co  se  týká  vašich  úvah,  možná  by  bylo  lepší,  kdybychom  debatu  vedli  až  nad 
materiálem, než na základě toho, že jste se někoho poptávala. Přiznám se, že když jsme dostal 
tuto  prosbu  od  kol.  Váchové,  také  mě  cena  rekonstrukce  zaujala.  Ve  chvíli,  kdy  jsem  viděl, 
v jakém stavu byty jsou, tolik jsem se nedivil. 
 
To,  jestli  má  nebo  nemá  cenu  ve  standardu  tyto  byty  opravovat  a  dávat  občanům 
k sociálním  účelům,  sociálně  potřebným  nebo  dělat    jinou  sociální  politiku,  je  věc  jiná.  Pak 
byste  se  nemohla  obracet  na  mne  jako  na  předsedu  kontrolního  výboru,  ale  spíše  na  vedení 
radnice.  Komentuji  jen  to,  co  jsem  měl  zadáno  –  že  dle  názoru  auditorské  firmy  ceny 
odpovídají tomu, co je tam třeba učinit v naprosté většině případů.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Pavel. 
 
P.  P a  v e l : 
 
V krátkosti  naváži  na  to,  co  říkal  můj  předřečník.  Jako  člen  kontrolního  výboru  jsem 
měl možnost seznámit se s výsledkem šetření.  Bez fotodokumentace bylo těžké si představit 
náklady, že by mohly být tak vysoké. Až uvidíte podklady, ze kterých jsme vycházeli, částky 
jsou  tomu  adekvátní.  Byty  jsou  totálně  zdemolované,  vybydlené,  u  některých  bude  třeba 
stavební povolení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášku do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu k bodu 24/32. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  36,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je odpis pohledávek. Prosím o předklad. 
39 
 

 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  odpis  pohledávek  z dlužného  nájemného  a 
služeb  a  příslušenství  bývalým  nájemcům,  a  to  paní  …  a  panu  ….  Dluh  na  nájemném  a 
službách činí 85826 Kč, dluh z poplatků z prodlení 338265 Kč. 
 
Důvodem  je  skutečnost,  že  žaloba  byla  zastavena  usnesením  soudu,  neboť  paní 
Kadlecová  není  evidována  na  centrální  evidenci  občanů  a  žalovaný  zemřel  před  podáním 
žaloby. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme žádné jiné návrhy, hlasujeme o původním materiálu 24/33. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je změna jednacího řádu. Jirko, máš slovo. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
 Vážené  zastupitelky,  vážení  zastupitelé,  žádám  vás,  abyste  schválili  navrhovanou 
změnu  jednacího  řádu,  která  se  týká  §  7,    bod  10.  Celý  text  změny  je  uveden  v návrhu 
usnesení. Dále je zapracován do jednacího řádu  do § 7, bod 10.  
 
Smyslem  toho  je,  aby  občané,  kteří  se  dostaví  na  zasedání  zastupitelstva  a  chtějí 
vystoupit  s návrhem,  dotazem  a  připomínkou,  nemuseli  jako  dosud  čekat  do  skončení 
zastupitelstva,  sami  nevíme,  kdy  zastupitelstvo  skončí,  mnohdy  tady  prosedí  řadu  hodin. 
Myslím si, že to vůči nim není solidní. Proto navrhuji tuto změnu jednacího řádu, která byla 
definitivně koncipována po připomínkách a jednání rady MČ. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu k bodu 24/35. 
 
P.  Z e l e n ý :  
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat  .  Pro  36,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je vyúčtování grantových darů. Pan kol. Lachnit. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté, dovoluji si vás požádat o schválení 
vyúčtování    grantových  darů  přidělených  v r.  2012  v rámci  grantového  řízení  Podaná  ruka  - 
podpora  volnočasových  aktivit,  Podaná  ruka  –  sociální  oblast  dle  stanovených  pilířů  a 
Bezpečná pětka, v celkové výši 1489911 Kč.  
 
Za  druhé  žádám  o  souhlas  s předloženým  vyúčtováním  finančních  prostředků 
přidělených grantů na r. 2012 – program J5 v oblasti sociální ve výši 359000 Kč. 
40 
 

 
Za  třetí – souhlas s předloženým vyúčtováním neinvestičních příspěvků týkajících se 
Progressivu,  Veselého  Smíchova  a  Naděje,  jak  byly  schváleny  ZMČ  Praha  5  v r.  2012 
v celkové výši 800 tis. Kč. 
 
Chci  podotknout,  že  z grantových  prostředků  Diakonie  nevyčerpala  částku  6089  Kč, 
kterou v termínu vrátila, a občanské sdružení Čas pro Tebe vrátilo celou grantovou částku ve 
výši 77200 Kč z důvodu nerealizace projektu.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k bodu 24/3. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Vyúčtování finančních příspěvků – předkládá kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  vyúčtování  finančních  příspěvků  přidělených  v  r.  2012 
z podkapitoly  0640  v celkové  částce  270  tisíc.  V tomto  případě  se  jedná  o  dva  příspěvky 
Městské  knihovně  na  provoz  pobočky  v Musílkově  a  v Ostrovského.  Oba  příspěvky  byly 
čerpány v souladu se smlouvou a řádně vyúčtovány. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme žádné návrhy, hlasujeme o původním usnesení bodu 24/4. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším bodem je opět vyúčtování grantových darů. Opět pan kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
V tomto případě se jedná o vyúčtování grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových 
aktivit  a  sportu  za  r.  2012.  Je  opět  řádně  vyúčtováno.  V jednom  případě,  konkrétně  Judo 
Clube Kidsport, vrátil 245 Kč.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme žádné návrhy, hlasujeme o původním usnesení bodu 24/5. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je opět vyúčtování  grantů. Prosím opět kol. Šestáka. 
41 
 

 
P.  Š e s t á k : 
 
Tentokrát jde o vyúčtování grantů v oblasti kultury za loňský rok. Bylo řádně čerpáno 
a  vyúčtováno,  jeden  uchazeč,  konkrétně  Klub  pražských  spisovatelů,  neuzavřel  smlouvu  na 
částku 5 tisíc, takže tato nebyla čerpána.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Slovo má kol. Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
S krátkým dotazem bych se obrátil na pana předkládajícího. Nevím, jaký grant dostal 
pan  …  z Prahy  1.  Je  to  v oblasti  celoroční  kulturní  aktivity  na  území  Prahy  5.  Může  mi  to 
přiblížit? Je tam uvedeno, že dostal 60 tisíc, což je nejvíc, a jako aktivita propagace, technické 
zabezpečení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášený do diskuse je pan kol. Velek. 
 
P.   V e l e k : 
 
Nevím, jestli je pochopitelné, co řeknu. Zaznamenal jsem problém, že je zvykem řadu 
kulturních  akcí  dělat  v režimu  spolupořádání,  a  my  tady  vyhodnocujeme  granty.  Jsem  si 
vědom toho, že trochu překračuji téma, ale chtěl jsem vědět  od pana předkladatele, který je 
často odpovědný za spolupořádání akcí, jestli plánuje nějaký jednotný režim pro vyhodnocení 
výsledků akcí. 
 
U  grantů  jsme  přijali  zásadu,  že  žádáme  příjemce  financí,  aby  na  konci  dali  výstupy 
z grantu v nějaké podobě. Často  to dělají na CD nebo jinou formou. U spolupořádaných akcí 
to  není.  Vědomě  přesahuji  režim  grantů,  ale  chtěl  jsem  vědět,  protože  jsme  kontrolovali  na 
kontrolním  výboru  režim  grantů  a  spolupořádání,  jestli  ve  spolupořadatelských  darovacích 
smlouvách  jsou  také  prvky  povinnosti,  že  příjemce  dotace  má  nějaké  povinnosti  vůči  nám, 
kteří jsme mu peníze dali. Pokud by na tuto otázku kolega odpověděl, budu rád. 
 
Byl  bych  také  rád,  abychom  praxi  u  grantů,  zveřejnění  na  webu,  kdo  byl  příjemcem, 
kolik dostal a závěrečnou zprávu, rozšířili i na spolupořádané akce. Nechci dnes tlačit na pilu, 
ale až dostanu odpověď od pana Šestáka, měl bych návrh usnesení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky nevidím, prosím pana předkladatele o reakci. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Nejprve  odpovím  na  rozumnější  část  dotazu.  Pan  ….  je  provozovatelem  jazzového 
klubu  Jazz  Dog,  který  je  tady  na  Smíchově.  Má  trvalé  bydliště  na  Praze  1,  ale  jedná  se  o 
prostředky  na  podporu  tohoto  jazzového  klubu.  Pokud  vím,  má  evropskou  proslulost.  Tolik 
k tomuto dotazu. 
 
K dotazu  pana  ing.  Velka.  Nevím,  co  bych  vám  k tomu  řekl.  O  spolupořadatelství 
rozhoduje komise, nikoli já, já to pouze předkládám. Žadatelé podrobně vyúčtovávají veškeré 
prostředky.  Stejně  jako  všechna  usnesení  rady  jsou  na  internetu.  Nevím,  na  co  se  ptáte, 
myslím že je to výsledek toho, že jste si o tom nic nezjistil. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
42 
 

P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/6. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je vyúčtování grantů v oblasti obnovy. Opět pan kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Toto  je  vyúčtování  grantů  na  obnovu  a  zachování  kulturních  nemovitých  památek  za 
loňský rok. Byly poskytnuty dva příspěvky, jeden na kostel sv. Václava, který máme naproti, 
druhý  na  kostel  sv.  Filipa  a  Jakuba  v Hlubočepech,  na  Zlíchově.  Oba  granty  byly  řádně 
čerpány a vyúčtovány. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/7. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je opět vyúčtování grantů. Pan kol. Šesták.  
 
P.  Š e s t á k : 
 
Je to poslední vyúčtování, které předkládám. Tentokrát jsou to granty v oblasti sportu. 
Všechny vyčerpány do poslední koruny a také do poslední koruny řádně proúčtovány. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/8. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším bodem je vyúčtování grantů – pan kol. Nedvěd. 
 
P.  N e d v ě d : 
 
Dámy  a  pánové,  předkládám  vyúčtování  grantů  Místo  pro  život  a  ekologické 
programy  za  r.  2012.  Celých  400  tis.  Kč  bylo  přiděleno  a  všechny  granty  byly  v pořádku. 
Přehled vyúčtování bude vyvěšen na webových stránkách úřadu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Pan kol. Velek. 
 
P.   V e l e k : 
43 
 

 
Děkuji  panu  předkladateli,  trochu  mě  předběhl.  Minulý  rok  jsme  museli  dávat 
usnesení, aby to bylo pro všechny grantové programy myslím do konce května. Byl bych rád, 
kdyby všichni správci kapitol zajistili, aby jako minulý rok byly tabulky na webu.  
 
Vyslechl  jsem  od  kolegy,  že  tomu  nerozumím,  ale  i  spolupořadatelství  by  mělo  mít 
stejný režim jako jiné dotace z radnice. Nejen že jsou tam usnesení, ale podstatná je závěrečná 
zpráva dotace. Prosím, abychom toto nemuseli dělat přes nějaké doprovodné usnesení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Další  přihlášky  do  diskuse  nevidím,  kolega  předkladatel  nechce  reagovat. 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k bodu 24/9. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším bodem jednání zastupitelstva jsou informace z výborů. Chce někdo z předsedů 
vystoupit? Žádnou přihlášku nemám. 
 
Dalším bodem jsou informace z radnice. Vystoupit chce kol. Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Chtěl bych upozornit na pozvánku, kterou jste jako zastupitelé dostali  na stůl. Je to o 
představení akčního plánu rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5 v r. 2013 – 
15, které se koná 29. 4.  v 17 hodin zde v tomto sále. Je  to dar městské části, kdy tento akční 
plán dostaneme zaplacen z prostředků EU. Připojuji toto pozvání i pro vedoucí odborů, určitě 
pro  vedoucího  odboru  dopravy,  vedoucího  odboru  životního  prostředí  a  další  zaměstnance 
úřadu. Snad nám tento materiál pomůže trochu popohnat péči o cyklisty. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Vidím přihlášku paní Váchové, má slovo. 
 
P.  V á c h o v á : 
 
 Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s problémem, který nás několik týdnů 
tíží. Servis pro uvolněné i neuvolněné zastupitele zajišťuje kancelář zastupitelů. Její součástí 
je  i  malá  zasedací  místnost,  kde  se  zastupitelé  mohou  připravit  pro  různá  jednání,  vyřídit  si 
poštu,  setkat  se  s občany.  Já  např.  tuto  místnost  využívám  v okamžiku,  kdy  mám  jednání 
s občanem  a  kdy  potřebuji,  aby  u  toho  byl  nějaký  svědek.  Jako  svědka  používám 
zaměstnankyně kanceláře.  
 
V nedávných  dnech  se  ale  do  této  kanceláře  doslova  nastěhoval  pan  Ing.  Velek  se 
svými  věcmi  v přepravkách.  Umístil  tam  mapu  cyklostezek,  takže  přijdeme  do  kanceláře  a 
koukáme,  jak  vedou  cyklostezky  a  zakopáváme  tam  o  přepravky.  Ač  je  neuvolněným 
zastupitelem, každý den ráno do této kanceláře kolem 9.  hodiny přijde a často odchází až ve 
večerních hodinách. Od personálu jsme slyšela, že ve 20 hodin, kdy se  zavírá budova na nám. 
14. října, Ing. Velek tam pořád sedí, nevím, co tvoří. Proč o tom hovořím? 
 
Nejen že nám blokuje místnost, která je určena všem zastupitelům, ale v této kanceláři 
setrvává  i  do  pozdních  večerních  hodin,  tedy  hluboko  přes  pracovní  dobu  zaměstnankyň 
kanceláře  zastupitelů.  Ty  mají  svěřené  předměty  podepsané,  mají  za  ně  hmotnou 
odpovědnost, navíc tam zůstává pošta pro každého z nás. Nechci tím podezírat Ing. Velka, že 
nám pročítá naši poštu, ale jsou to věci, které jsou určeny pro nás.  
44 
 

 
Přiznám  se,  že  této  situaci  nerozumím.  Chtěla  bych  požádat  vedení  radnice,  aby  tuto 
situaci  řešilo.  Předběžně  jsme  se  domluvili  s organizačním  odborem,  že  se  budu  podílet  na 
přípravě zásad chodu kanceláře zastupitelů, které budou obsahovat i využívání těchto prostor. 
 
Neodpustím  si  malé  rýpnutí:  jestli  se  v tomto  případě,  kdy  Ing.  Velek  tuto  místnost 
využívá denně po dlouhé hodiny bezplatně, nejedná o určitou formu funkčního požitku, která 
by  zasluhovala zdanění.  
 
P.  Z e l e  n ý : 
 
Děkuji, paní kolegyně. Dalším přihlášeným je pan kol. Velek. 
 
P.   V e l e k : 
 
Jestli  pan  předsedající  hovořil  o  tom,  že  mu  mé  výroky  připomínají  doby  před 
listopadem  1989,  tak  mně  současných,  dříve  koaličních  nebo  spolupracujících  zastupitelů 
připomínají  dobu  za  vlády  Milana  Jančíka,  kdy  ti,  kteří  nebyli  v partě,  byli  tady 
skandalizováni  nebo  zesměšňováni,  byly  na  ně  používány  různé  silné  výroky  o  tom,  co  je 
Strana  zelených,  co  je  pan  Velek  apod.  S paní  Váchovu,  které  na  mě  kdysi  dávala  trestní 
oznámení za pomluvu, máme chladné vztahy, ale že by takto vystupovala na zastupitelstvu a 
prala podle mne marginální téma, to mě hluboce zklamalo. 
 
Vezmu to z pozitivní stránky. Do doby převratu, než ovládla radnici sestava Uzdravte 
naši politiku, využívali předsedové místnost, ze které jsme se museli vystěhovat. Požádal jsem 
o to, abychom si mohli některé materiály dát do nějaké skříně. Zdálo se, že tento velký ústav 
není  schopen  zajistit  pro  jednotlivé  kluby  jednoduchou  skříň,  kam  by  se  daly  věci,  aby  si  je 
člověk  nemusel  přenášet.  To  k přepravkám.  Mohu  slíbit  paní  Váchové,  aby  o  ně 
nezakopávala,  že  je  v nejbližší  době  odvezu  pravděpodobně  do  nějakého  meziprostoru, 
protože některé věci používám a je nepříjemné je vyhazovat. 
 
Druhá  věc  je,  kolik  času  trávím  nad  politikou.  Je  to  má  osobní  volba.  Určitě  bych 
doporučoval,  aby  se  zhasínalo  na  chodbách  a  neřešilo  se,  jestli  náhodou  v místnosti  332 
nespotřebovávám  příliš  mnoho  elektřiny  na  laptop.  To  jistě  stojí  za  to,  aby  úřad  provedl 
hluboký audit, kdo spotřebovává kolik elektřiny. To je velmi nosná myšlenka.  
 
To,  že  místnost  nikterak  neblokuji,  že  zaměstnanci  mají  pracovní  dobu  a  odcházejí, 
kdy  potřebují,  nemá  cenu  komentovat.  My,  kteří  pracujeme  s veřejností,  většinou  se  jí 
věnujeme v době, kdy se vrací z práce. Je  to efektivnější sejít se večer než přes den.  
 
To je na vysvětlenou k tomu, že současná atmosféra na radnici se prudce změnila pro 
náš  klub.  Jsme  eliminováni  téměř  ze  všech  komisí.  Reakce  na  mé  návrhy,  které  mohly  být  
v nesouladu s majoritou, byly často osobní a agresivní. Je otázka, zda předsedající bude tyto 
věci  korigovat,  abychom  se  např.  vzájemně  neoslovovali.  Je  to  jednoduchá  věc  –  ústy 
předsedajícího oslovím problém a ne člověka. Myslím, že by to zkultivovalo i způsob diskuse 
na tomto jednání. 
 
Myslím,  že  jsem  paní  kolegyni  odpověděl,  že  místnost  nezneužívám,  využívám  ji 
hodně,  ale  nechodím  tam  každý  den  a  ne  na  celou  pracovní  dobu.  Většinou  je  to svázáno   s 
dobou komisí, kdy přijdu o několik hodin dříve a odejdu o několik hodin později. Není to ale 
nic nepředstavitelného nebo dokonce škodlivého.  
 
Omlouvám se za toto trochu osobní vystoupení, ale bylo to důležité. Myslím si, že by 
kluby a zastupitelé si měli být rovni ve svých právech a přístupech. Předložím jako interpelaci 
žádost  o  seznam,  kdo  tady  na  radnici  požívá  kanceláře  a  různé  benefity.  Nechci  čísla  o 
financích, jen jednoduchý výčet – kdo dal souhlas a proč nejsou zveřejněny u těch, kteří dali 
souhlas, jejich příjmy a benefity. Já jsem souhlas dal. To jsou věci, které souvisí s kulturou na 
radnici do druhé poloviny našeho volebního období. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
45 
 

 
Než dám slovo paní Peterkové a Váchové, dovolím si jednu drobnou reakci. 
 
Vážený  pane  kolego,  Klub  zelených  má  přístup  do  všech  komisí  a  výborů,  protože 
jsou otevřeny.  Ve všech komisích, do kterých jste byli schopni nabídnout odborníky, na které 
nejsou opakované stížnosti, zastoupení máte. To, že vy nejste schopen spolupráce  ve  většině 
komisí,  není  problém  ani  rady,  ani  současného  zastupitelstva,  ale  primárně  bych  hledal 
problém u sebe. Nejste schopen najít dialog s ostatními kolegy, ale to je věc vaše a nikoli má. 
 
Paní kolegyně Peterková, potom kol. Váchová a kol. Velek. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Nechtěla  jsem  k tomu  diskutovat,  ale  je  to  poněkud  trapná  záležitost.  Vzchopme  se. 
Myslím si, že takové věci se tady vůbec nemají řešit. Vedle klubu zastupitelů je malá zasedací 
místnost.  Kdyby  se  zpřístupnila  zastupitelům,  tak  se  nám  tam  těch  pět  zastupitelů,  kteří  tam 
průběžně  chodí,  vejde.  Vyučuje  se  tam  angličtina.  To  bychom  mohli  také  vznášet  trapné 
dotazy, proč je to v pracovní době. To by byla diskuse nekonečná. Vzchopme se a řekněme si, 
že  kdyby  se  daly  do  klubu  skříně,  které  tam  kdysi  byly,  každý  by  se  do  toho  se  svým 
materiálem  vešel.  I  já  mám  problém  nosit  si  materiály  domů.  Mám  dvě  komory  plné 
materiálů. Až to budu likvidovat, budu žádat úřad, aby to zapytloval a odvezl.  
 
Myslím si, že toto je více než trapné téma. Jestliže má zastupitel pracovat, jestliže se 
má s někým scházet a něco dělat, nějaký prostor mít musí, když nemá svou zasedačku. Vzala 
bych spíše rozum do hrsti a zamyslela bych se dát tam panu  Velkovi skříň, protože materiálů 
máme hodně. Někdo je  nečte – uvidíte, co se tady bude válet materiálů, jaký k nim mají lidé 
vztah, lidé je podle mne vůbec nečtou. Nebudu se rozčilovat, je třeba vzít rozum do hrsti. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další se do diskuse přihlásila kol. Váchová. 
 
P.  V á c h o v á : 
 
Jen malou vsuvku. Dr. Martinec má ještě pořád kancelář ve 4. patře na nám. 14 října. 
Myslím si, že Strana zelených má vytvořené podmínky pro svou práci. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Přiznám se, že si nejsem jist, že tam má kancelář.  
 
Pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Musím  zareagovat.  Už  jsem  jasně  řekl,  že  12.  12.  jsme  byli  zbaveni  předsedování 
několika komisí. Kolega Martinec komise školské a  v lednu nebo v únoru jsme dostali výzvu, 
abychom  vyklidili  místnost  412,  o  které  paní  Váchová  mluvila.  Proto  jsou  přepravky  – 
přesunul  jsem  se  o  patro  níž  s tím,  že  tam  trávím  dost  času.  To  nahrazuje  neexistující 
kancelář. Kluby jsou rozumnou jednotkou, která tady má různá práva a  mohly by mít malou 
místnost, ve které mohou mít materiály. Je to ale na ochotě a vůli.  
 
K panu  starostovi.  Ano,  jednací  řád  se  zlepšil  v tom  smyslu,  že    mohu  navštěvovat 
každou  komisi,  pokud  o  ní  vím.  Ne  vždycky  je  termín  známý.  Nejhorší  diskriminace  je,  že 
jako  zastupitel  se  nedostanu  do  materiálů,  které  bych  chtěl  znát,  které  se  tam  meritorně 
projednávají. Vidím pouze  do komisí, kterých jsem členem. To je nastavení internetu, které 
je  jasně  diskriminační,  nebo  možná  tradičně  hloupé.  Musel  bych  se  stále  někoho  dotazovat, 
aby mi přeposlal materiály. Jestli se toto zlepší, bude to jedna z malých věcí, které se od doby 
pana Jančíka zlepší. Zatím je tady tradice, že někdo nastavil práva přístupu na intranetu tímto 
způsobem. Nechtěl jsem to dnes interpelovat, je to chronická věc, kterou  jsme identifikovali 
v komisi transparence jako problém, ale zatím se s tím nic neudělalo. Hodně to souvisí s tím, 
46 
 

jestli může člověk pracovat z domova, nebo jestli musí být fyzicky v tomto domě a chodit na 
komise. Řada věcí by se dala dělat dálkově.  
 
Tolik na vysvětlení, že bychom neměli přístup do všech komisí, můžeme tam fyzicky 
přijít, ale nemáme od všech komisí materiály.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Z této  diskuse  bych  vytáhl  zcela  praktické  otázky.  Na  začátku  tady  zaznělo,  že 
zaměstnanci  úřadu  mají  za  kancelář  hmotnou  odpovědnost.  Myslím,  že  toto  by  se  mělo 
prověřit, pokud tomu tak je, je to v příkrém rozporu se zákoníkem práce, který umožňuje mít 
hmotnou odpovědnost pouze za prostředky svěřené k vyúčtování. Žádám, aby bylo prověřeno, 
zda  zaměstnanci  nemají  hmotnou  odpovědnost  za  něco,  za  co  podle  zákoníku  práce  mít 
nemohou.  
 
Pokud se budeme zabývat tím, jestli využívání kanceláře není jakési naturální plnění, 
tak  si  myslím,  že  spíše  bychom  se  měli  zabývat  taxou,  která  se  nazývá  náhrada  450  Kč  za 
hodinu. Jak je to nastaveno, není to náhrada, ale evidentní příjem.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Než  dám  slovo  kol.  Heroldovi,  rychlá  odpověď.  Na  osobních  kartách  je  přenosná 
výpočetní  technika,  mobily,  flešky  a  podobné  věci,  které  jsou  fasovány  člověkem  jako 
osobou, nikoli faktické vybavení kanceláře. Za to hmotnou odpovědnost nemají, mají ji jen za 
věci, které fakticky přebírají.  
 
Pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Neodpustím si dvě poznámky,  jednu vůči panu kol. Velkovi. Pane kolego, byl jste to 
vy jako bývalý předseda transparentní komise, který jste mi vysvětloval, že to, že asi půl roku 
neměla opozice přístup do žádné z komisí, je v pořádku a že se s tím nedá nic dělat. Poté, co 
ODS  prosadila  volný  přístup  do  všech  komisí,  stěžujete  si,  že  je  to  málo  demokratické. 
Nerozumím tomu.  
 
Na  druhou  stranu  si  dovedu  představit,  že  by  mohla  být  větší  vstřícnost  k jakékoli 
straně,  aby  měla  své  zázemí,  pokud  si  ho  nemůže  vytvořit  prostřednictvím  osoby,  která  je 
uvolněná a kanceláře se využívají pro jednání klubů, pro setkání s občany atd. Myslím si, že 
tyto  dva  domy  jsou  dost  velké  a  politických  stran  není  tolik,  zejména  pro  ty,  které  nemají 
uvolněné zastupitele, by se 2 nebo 3 kanceláře  našly. Myslím, že by to bylo praktické. Chápu, 
že  jedna  společná  kancelář  pro  X  zastupitelů  může  vždycky  vést  k takovým  podivným 
sporům, jako tady slyšíme.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Jsem  rád,  že  jsme  se  dostali  k prostředkům,  které  jsou  v kanceláři,  že  za  ně  nemají 
hmotnou  odpovědnost.  Odpovědnost  za  flešky  a  jiné  věci  svěřené  k osobní  spotřebě  mít 
mohou, ale není to hmotná odpovědnost, je  to odpovědnost za prostředky svěřené. Liší se to 
v tom, že když to ztratí, tak v jaké výši se to plní. To je v pořádku, ale stejně bych byl  rád, 
aby se toto prověřilo, aby neměli odpovědnost za něco, za co ji mít nemají a podle zákoníku 
práce dokonce ani nesmí. 
47 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Souhlasím, pan tajemník to slyší, ale jsem stoprocentně přesvědčen, že je to v souladu.  
 
Další přihlášky do bloku informace nemám, diskusi končím. 
 
Posledním blokem jsou interpelace. Přihlášen je pan dr. Macek - ušlý výdělek, nechce  
číst. 
 
Další interpelace je opět pan dr. Macek – vyplácení náhrad TMobile, opět nechce číst. 
 
Další interpelace – zveřejnění vyplácení náhrad – opět nechce číst. 
 
Park Na Skalce – opět nechce číst. 
 
Neinvestiční příspěvek na žáka MČ a ZŠ – opět nechce číst. 
 
Odpovíme v zákonné lhůtě. 
 
Dále mám kol. Vávrovou – školská komise. Má slovo. 
 
P.  V á v r o v á : 
 
Pane  starosto,  interpeluji  vás  ve  věci  fungování  školské  komise,  které  jsem  členkou. 
Ptám  se  vás,  jaký  je  její  smysl?  Pokud  má  být  poradním  orgánem  rady  MČ,  měli  by  ji  vést 
odborníci,  nebo  aspoň  lidé,  kteří  mají  o  fungování  školství  na  naší  městské  části  povědomí 
nebo  minimálně  zájem.  Ani  v jednom  případu  to  neplatí.  Předseda  školské  komise  pan 
Novotný  má  jedinou  kvalifikaci  –  členství  v současné  koalici.  Ani  se  nezmiňuji  o  jeho 
politické příslušnosti, ta se mění tak často, že ji nestačím sledovat. 
 
Na  program  školské  komise  by  měly  být  zařazeny  a  projednávány  body  a  aktuální 
témata, která následně projednává rada MČ. Pokud je ale komise v březnu zrušena z důvodu, 
že nemá žádné materiály k projednání a v dubnu se sejde k jednomu  bodu, kterým je seznam 
zástupců obce ve  školských radách, a to je již odsouhlaseno v radě, je na místě vznést dotaz: 
k čemu  tato  školská  komise  je?  Zatím  mě  napadá  jediná  odpověď  –  člen  koalice  má  funkci, 
finanční zvýhodnění a rada má navenek deklaraci, že zřizuje komise.  
 
Žádám  vás  o  revizi  práce  této  komise  a  zvážení,  kdo  by  ji  měl  vést,  aby  konečně 
pracovala ve smyslu, ke kterému byla zřízena.  
 
Podotýkám,  že  oblast  školství  je  významnou  součástí  politiky  městské  části.  Školská 
komise,  její  práce,  odborné  podklady  a  doporučení  jsou  důležitým  článkem  pro  kvalitní  a 
fundované rozhodování rady MČ. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji, odpověď přijde v zákonné lhůtě. 
 
Dalším přihlášeným je kol. Sedlák – obsazení komisí – nečte. 
 
Další interpelace od kol. Sedláka – výstavba domu Malvazinky – čte. 
 
P.  S e d l á k :  
 
Vážený  pane  starosto,  dle  několika  vašich  nedávných  vyjádření  v médiích  je 
plánovaná  výstavba  14  bytových  domů  na  místě parku  Na  Pláni,  v budově  mateřské  školy  a 
hřiště  Na  Malvazinkách  nešťastná.  Oficiální  názory  ostatních  radních  neznáme,  ale  můžeme 
očekávat,  že  např.  pan  radní  Šesták  by  uvítal  zajištění  90  míst  pro  předškolní  děti, 
místostarosta Nedvěd zachránění velké plochy zeleně a rekreační plochy pro stovky místních 
obyvatel. Jaký je názor radních na plánovanou výstavbu v parku Na Pláni? 
 
Dále jsme mohli slyšet, jak pan starosta dle právního rozboru smluv mezi developerem  
Geosan  a  MČ  Praha  5  zadaného  městskou  částí  nemá  mnoho  manévrovacího  prostoru  pro 
vyjednávání.  Naopak  jsme  v e-mailech  četli  právní  rozbor  zadaný  místními  občany,  který 
ukazuje,  že  developer  neplní  podmínky  smlouvy  a  MČ  tak  může  bez  sankcí  smlouvu 
vypovědět.  Připomínám,  že  tato  smlouva  podepsaná  v r.  2006  je  pro  městskou  část  velmi 
48 
 

nevýhodná. Zavazuje totiž městskou část prodat pozemky Geosanu hluboko pod cenou a tím 
hrozí, že by městská část přišla o miliony.  
 
Má otázka tedy zní: využije rada všechen svůj manévrovací prostor tak, aby odstoupila 
od  nevýhodných  smluv?  Zajistí  schůzku  s občany  v přítomnosti  právníků  obou  stran,  aby 
dohodli společný postup? Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
 Také bude odpověď v zákonné lhůtě. Dalším přihlášeným je kol. Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Má interpelace směřuje k radě MČ prostřednictvím pana starosty Zeleného. Čtu. 
 
Z interpelací a z odpovědí na interpelace, které jsem podala v tomto funkčním období 
mi  vyplynulo,  že  musím  pokračovat,  ale  jiným  způsobem  a  s jednoduššími  náměty.  Nechci 
zde  vést  žádná  slohová  cvičení,  nechci  zdržovat  korespondencí  v zákonné  lhůtě.  Žádám  o 
aktivní a důkladnější věcnou spolupráci komisí.  
 
Navrhuji,  aby  zastupitelé,  kteří    jsou  členy  více  komisí  našeho  zastupitelstva,  viděli 
společný  obsah  práce  všech  komisí,  kterých  jsou  členy.  Máme  značné  množství  komisí, 
jejichž  náplň  se  netýká  pouze  jedné  komise,  ale  prolínají  se.  Bohužel,  každá  komise  je 
zahleděna  pouze  do  své  problematiky.  Uvedu  několik  příkladů  a  ptám  se.  Proč  už  někdo 
z příslušných  komisí  nepozval  ředitele  Medifinu,  představitele  Armády  spásy,  vedoucího 
Centry atd? 
 
Proč  někdo  už  neprojednal  s představiteli  těchto  institucí  problémy  a  náměty,  které 
jsem uváděla ve svých interpelacích, případně náměty další?  
 
 Všeobecně  postrádám  průběžnou  informovanost  o  spolupráci  s příslušnými 
zainteresovanými  orgány,  s radou,  komisemi  o  průběhu  startovacích  bytů  kdekoli  nebo  Na 
Pláni. 
 
Výsledkem  spolupráce  komisí  by  byl  konečný  efekt  nejen  pro  zastupitele,  ale  hlavně 
pro občany MČ Prahy 5. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Přiznám  se,  že  jsem  tam  nezaznamenal  otázku,  na  kterou  bych  mohl  písemně 
odpovědět.  
 
(P. Peterková: Jsou tam tři.) 
 
Předpokládám, že v zákonné lhůtě. 
 
Mám zde přihlášky ze strany občanů. První je přihlášen pan …. Mám zde poznámku, 
že odešel a podá to písemně. 
 
Další je paní …. na téma životní prostředí. 
 
P.  ….. : 
 
Mám  zde  soužití  s firmou  Europrint  a  s celým  areálem,  protože  tam  není  jen  tato 
firma. Soužití na území Kotlářky a Motola je soužití dosti problematické. Bylo tam provedeno 
měření hlučnosti. Jsou tam překračovány všechny zdravotní limity, které jsou v naší republice 
platné. Dostali rozhodnutí, že do půl roku mají snížit hlučnost, ale problém je, že v poslední 
době  hlučnost  stoupla.  Stoupla  tak,  že  se  tam  nedá  v noci  spát.  Nejen  občané,  ale  i  jejich 
zvířátka  jsou  z toho  zcela  zmateni,  nemůžeme  se  vyspat.  S vedením  tohoto  podniku  není 
komunikace. 
 
Dále je tam obrovská prašnost, která zatím nebyla vyšetřována. Myslím si, že by bylo 
potřeba i toto udělat. Stěžují si i obyvatelé sídliště Na Homolce, že se tam v posledních pěti 
letech  zvýšila  prašnost,  co  začala  provozovat  svou  činnost  tiskárna    Europrint,  ale  i  ostatní, 
kteří areál využívají.  
49 
 

 
I  běžné  soužití  s těmito  firmami  je  velmi  obtížné.  Např.  před  10  dny  praskl  hlavní 
vodovodní řad na Plzeňské, Košíře byly bez dodávky  vody. Ulice v okolí zůstaly bez kapky 
vody 11  hodin, přestože jsme Veolii volali již ráno ve 4.30 h, že je třeba dodat aspoň jednu 
cisternu pro obyvatele. Dopadlo to tak, že Veolia potvrdila, že cisternu dodala, ale firma si ji 
zatáhla  dovnitř,  napojila  si  své  hadice,  aby  mohla  vyrábět.  My  jsme  zůstali  11  hodin  bez 
kapky  vody.  Jakékoli  soužití  není  v tomto  smyslu  dobré.  Snažili  jsme  se  s nimi  domluvit, 
nešlo to, pan náměstek prý rozhodl, že potřebují vyrábět a že on zavolal cisternu. My jsme o 
ni volali ve 4.30 h, on o dodávku volal kolem 7. hodiny ráno. S touto firmou je problém a je 
třeba  se  s nimi  domluvit,  když  už  tam  s nimi  musíme  žít.  Někdy  nás  ohrožuje,  protože  tam 
jsou maminky s malými dětmi, a 11 hodin jsou bez vody. Pokakané dětičky se myjí sodovkou 
a pod., ale i ostatní obyvatelé. Já jsem se také myla sodovkou. 
 
Kontaktovali jsme i v r. 2011 Magistrát hl. m. Prahy, když žádali o EIA apod., nikdo 
ze sousedů tohoto areálu nebyl účastníkem stavebního řízení, a to z toho důvodu, že se tajilo, 
na co se areál přestavuje. Ani  těsně sousedící lidé neměli možnost se k tomuto vyjádřit.  
 
Jsou to dvě interpelace, kde bych požádala o odpověď: hlučnost, prašnost a něco zjistit 
kolem stavebního povolení.  
 
P.  Z e l  e n ý : 
 
Mám technickou: pokud chcete odpověď, musíte mi dát na sebe nějaký kontakt, poslat 
mi fakta e-mailem, pak to nechám celé prověřit. 
 
Dalším přihlášeným je pan …., …. – téma Na Pláni. 
 
P.  … : 
 
Chtěl  bych  se  vyjádřit  k první  etapě,  která  hrozí  podle  developera    Geosan  Sigma 
každým dnem. Je  tady  historická smlouva z r. 2006, kde se městská část zavázala, že prodá 
velmi nevýhodně pozemky developerovi. Je tak nevýhodná, že by tím přišla asi o 160 mil. Kč, 
když  se  podíváme  na  ceny  pozemků  v cenové  mapě.  Pan  starosta  v médiích  tvrdí,  že  je  to 
velmi nešťastná situace, ovšem je tady právní stránka věci.  
 
Jak  pan  starosta  v televizi  říkal,  městská  část  provedla  revizi  smluv  a  vyjednávací 
možnost s Geosanem prý není příliš dobrá.  
 
My,  občané  z této  lokality,  kterým  není  lhostejné,  zda  tam  budeme  mít  domy  nebo 
stromy,  nechali  jsme  si  také  provést  právní  rozbor.  Všichni  zastupitelé  jste  ho  dostali  e-
mailem.  Jsou  tam  dva  body,  jak  by  městská  část  mohla  bez sankcí  od  smlouvy  odstoupit.  
Developer neplní dvě základní podmínky – jednak časovou, jednak právní. 
 
Když  jsou  tyto  dva  právní  názory  tak  odlišné,  žádáme,  aby  právníci  z městské  části 
vyvolali  schůzku  s naším  právníkem,  případně  i  právníci  Magistrátu,  jsou  to  pozemky 
Magistrátu svěřené do správy, aby bylo možno domluvit další postup. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dalším přihlášeným je pan …., téma Na Pláni.  
 
P.  …. : 
 
Chtěl  bych  promluvit  k druhé  etapě  výstavby,  kdy  je  na  žádost  developera  zahájeno 
územní  řízení,  podle  našich  informací  je  přerušeno  a  developer  je  požádán  o  doplnění 
podkladů. 
 
Předpokládám, že Praha 5 je účastníkem řízení v této věci, neboť se jedná o pozemky, 
kde  Praha  5  má  bývalou  školu,  ze  které  by  podle  našeho  názoru  po  menší  rekonstrukci  šla 
udělat školka, a pak se jedná o bývalé hřiště, které původně patřilo ke škole v Radlicích, která 
se toho vzdala. Mají tam stát další dva domy. 
50 
 

 
 V první etapě bylo zrušeno územní řízení na základě rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu mimo jiné s odůvodněním, že developer nesplnil podmínku zachování souvislé zelené 
plochy  o  velikosti  asi  6400  m2,  což  je  podle  nás  také  závažný  důvod  k nevydání  územního 
řízení pro druhou etapu výstavby.  
 
Žádáme  proto  zástupce  Prahy  5,  aby  jako  účastníci  řízení  vyslovili  nesouhlas 
s umístěním stavby pro druhou etapu výstavby Na Pláni.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
 Děkuji. Dalším přihlášeným je …., opět na stejné téma. 
 
P.  … : 
 
Vzhledem k tomu, že jsem zaregistroval vznik nového politického subjektu na scéně, 
chtěl  bych  se  ujistit,  zda  tento  nový  subjekt  bude  se  o  občany  starat  v tom  smyslu,  že  když 
máme  potíže,  že  se  nás  bude  zastávat,  že  bude  pro  nás  pracovat  a  že  bude  velmi  aktivní. 
Nedozvěděl jsem se o žádné deklaraci, která by vznikla z tohoto zastoupení, že MČ Praha 5 
s tím  nesouhlasí.  Mohu  to  očekávat,  vzhledem  k tomu,  že  se  tady  politická  seskupení 
promíchala a že tady vzniká něco nového? To je jeden dotaz. 
 
Druhá část má souvislost s vedením pana Jančíka. Říká se, že se vytahují kostlivci, že 
situace  byla  špatná  a  že  je  to  dnes  těžko  řešitelné.  Dotaz  zní,  zda  vás  neznervózňuje,  že  se 
dnes říká, že je to éra pana Jančíka, a později by se mohlo říkat, že v té době tady starostoval 
pan Zelený, a je  to éra pana Zeleného. To je můj další dotaz. 
 
V televizi  je  pořad  pana  Krause  a  do  publika  se  ptá:  Je tady  pan  Odvárka?  Někdo  se 
ozve  a  pan  Kraus  začíná  pořad  se  slovy:  Můžeme  začít,  pan  Odvárka  je  tady.  Protože  sem 
budeme pilně docházet a budeme vám klást dotazy, protože situace nás tíží, tak doufám, pane 
starosto,  že  se  nestane  to,  že  když  budete  zahajovat  vaše  jednání,  že  se  na  nás  podíváte  a 
řeknete: A jéje, můžeme začít, jsou tady zase z toho Na Pláni. Děkuji za čas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za příspěvek. Přestože v tomto bloku není diskuse, budu krátce reagovat. 
 
Pokud  se  týká  nového  politického  klubu,  tento  klub  v tomto  okamžiku  připravuje 
základní teze. Primární teze je  pokud možno co nejméně žvanit a co nejvíce pracovat. 
 
Jestli mě neznervózňuje, že se může v budoucnu říkat, že to bylo za Zeleného, přiznám 
se,  že  v tomto  okamžiku  ne.  Všichni  zhodnotíte,  jak  vypadala  práce  za  18  měsíců,  buď  mi 
znovu dáte mandát, nebo nedáte.  
 
K třetí  otázce.  Nevidím  důvod,  proč  bych  se  s vámi  kdykoli  nepotkal,  ať  tady  nebo 
kdekoli jinde. Nebyl jsem u tohoto příběhu, nespáchal jsem ho, nevidím důvod, proč bych se 
na vás měl mračit.  
 
To byl poslední přihlášený příspěvek. Všem přeji krásný podvečer a na shledanou na 
příštím zastupitelstvu.  
 
 
 
OVĚŘOVATELÉ: 
 
 
Ing. R. Kopáček ………………………………………………………….   
 
 
Mgr. A. Holub ……………………………………………………………. 
 
 
PhDr. M. Ulrichová-Hakenová…………………………………………… 
 
 
V. Zapletal ………………………………………………………………. 
 
 
R. Peterková …………………………………………………………….. 
 
 
Bc. R. Sedlák ……………………………………………………………. 
 
 
Ing. O. Velek …………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Zelený 
starosta MČ Praha 5 
52