Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení 35 T 5/2008'.

35T 5/2008 
U s n e s e n í  
 
 
Krajský soud v Ostravě  rozhodl  ve  veřejném  zasedání  konaném  dne 
22.9.2014  t a k t o : 
 
 
Návrhy na povolení obnovy řízení, které podali odsouzení 
- Jozef  M.,  
nar.  xxx  v  xxx,  t.č.  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody  ve  Věznici  v Ostravě-
Heřmanicích, 
 
- Bedřich Š.,  
nar. xxx v xxx, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Ostrava-Heřmanice,  
 
- Ing. Kateřina B., roz. xxx,  
nar. xxx v xxx, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Světlá nad Sázavou,  
 
- Ing. Lumír  B.,  
nar. xxx, bytem xxx, manžel odsouzené Ing. Kateřiny B., 
 
ve věci rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 35T 5/2008 ze dne  18.4.2011,  
 
se podle § 283 písm. d) tr.ř.  
z a m í t a j í , 
 
když nebyly shledány důvody obnovy podle § 278 tr.ř.  
 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
 
Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě  sp.zn.  35T  5/2008  ze  dne  18.4.2011 
ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 2To 96/2011 ze dne 
27.3.2012 byli Jozef M.,  Bedřich  Š.  a  Ing.  Kateřina  B.  uznáni vinnými, a to každý 
z nich zvlášť závažným zločinem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 
podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr.zák. ve spolupachatelství podle § 23 
tr.zák.  (zák.  č.  40/2009  Sbírky).  Každý  z nich  se  činu  dopustil  v různém  rozsahu, 
přičemž podrobnosti jsou rozvedeny ve výroku zmíněného rozsudku. Jozefu M. byl 
- 1 - 
 

35T 5/2008 
uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 8 roků a 6 měsíců se zařazením 
do  věznice  s ostrahou  a  též  trest  zákazu  činnosti  a  trest  propadnutí  věci.  Ing. 
Kateřině B. byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 7 roků a 6 měsíců 
se  zařazením  do  věznice  s ostrahou a též  trest  zákazu  činnosti  a  trest  propadnutí 
věci.  Bedřichu  Š.  byl  uložen  nepodmíněný  trest  odnětí  svobody  v trvání  6  roků  se 
zařazením do věznice s ostrahou a trest zákazu činnosti.  
 
 
Usnesením Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 5Tdo 1085/2012 ze dne 12.12.2012 
byla dovolání Jozefa M., Ing. Kateřiny B. i Bedřicha Š. odmítnuta. Vyhověno nebylo 
ani ústavním stížnostem a podnětům ke stížnosti pro porušení zákona jmenovaných.  
 
 
Odsouzený Jozef M. a odsouzený Bedřich Š. podali návrh na povolení obnovy 
řízení s tím, že další materiály osvětlují, kdo skutečně zlato do ČR dovážel.  Přiložili 
kopii  dílčí  zprávy  z 10.7.2004 adresované soudu v Korneuburgu v Rakousku, dle 
které dne 2.7.2004 proběhla na hraničním přechodu Drasenhofen schůzka s českými 
vyšetřovateli, dle které se pašování zlata do ČR stále provádí, plánuje se zásah proti 
skupině pachatelů v září 2004 a má dojít k dalšímu sledování a předání spisu.  
 
 
Dále  připojili  dožádání  Vrchního  státního  zastupitelství  v Olomouci,  pobočka 
Ostrava, ze dne 30.1.2004 adresované Staatsanwaltschaft Korneuburg v Rakousku, 
dle kterého jsou z dovozu zlata do ČR z Rakouska podezřelí především Jaromír M., 
Radomír  V.  a Petr H.  Uvádí  se  zde,  že  zlato  je  přiváženo  z Rakouska  do  ČR  bez 
celního a daňového řízení a jsou falšovány doklady, které jeho původ legalizují.  Je 
vytvořen  řetězec  dalších  českých  firem,  které  zlato,  ovšem  pouze  „dokladově“, 
nakupují a prodávají. V konečné fázi je zlato dodáno a prodáno v některé z velkých 
českých  obchodních  společností,  která  se  zabývá  zpracováním  drahých  kovů  a 
obchodováním s nimi.  Popisují  se  zde  průjezdy  přes  hranice  a  jmenují  se  další 
podezřelé osoby, a to Svatopluk V., Jindřich K. a Milan K. Má se jednat o dodávky 
zlata do společnosti Soliter.   
 
 
Odsouzený Jozef M.  svůj  návrh  doplnil  prostřednictvím  svého  obhájce.  Opět 
odkazoval na korespondenci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci,  pobočka 
Ostrava, a státního zastupitelství v Korneuburgu v Rakousku,  přičemž  navíc  u 
podezřelého Petra H.  bylo  zjištěno,  že  používal  k cestám  přes  státní  hranici  do 
Rakouska  osobní  motorové  vozidlo  Opel  Vectra,  tedy  stejnou  značku  a  model 
vozidla, kterým měl jezdit do Rakouska Jozef M. I další podezřelí jezdili do Rakouska 
v roce 2003 ve  stejných dnech. Uvádí  se  skutečnosti  prezentované  již  v rámci 
obhajoby, tedy že M. trestnou činnost popíral, do Rakouska jezdil pouze za účelem 
svého podnikání, tedy směnárenské činnosti a byl uznán vinným pouze na základě 
nepřímých důkazů. Navrhuje se, aby bylo zjištěno, s jakým výsledkem byly skončeny 
trestní věci podezřelých Radomíra V., Jaromíra M. a Petra H. 
 
 
Obdobné argumenty jsou uvedeny v doplnění  návrhu  na  povolení  obnovy 
řízení  odsouzeného  Bedřicha  Š., které bylo zpracováno jeho obhájcem. I zde se 
tvrdí,  že  vůči  Bedřichu  Š.  nebyl  opatřen  jediný  přímý  důkaz.  Jinak se argumentuje 
shodně jako v předchozím podání s tím, že vůbec není dáno najisto, zda se vytýkané 
trestné činnosti dopustil Bedřich Š. a skupina kolem něj či skupina osob, ve které byli 
Jaromír  M., Radomír V.  a Petr H.  Bedřich  Š.  se totiž v žádném  případě  nemohl 
dopustit předmětné trestné činnosti  v rozsahu popsaném v napadeném rozsudku.  
 
- 2 - 
 

35T 5/2008 
 
Návrh na povolení obnovy řízení podal rovněž jakožto oprávněná osoba Ing. 
Lumír B., manžel odsouzené Ing. Kateřiny B. Jmenovaná odsouzená se k návrhu na 
povolení  obnovy  řízení  v této  trestní  věci  připojila.  Zmíněný  návrh  zpracovaný 
prostřednictvím zvoleného advokáta obsahuje popis rozhodnutí soudu I. i II. stupně a 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.  Navrhovatel vyslovuje přesvědčení, že v případě 
Ing.  B.  je  splněna  podmínka  pro  povolení  obnovy  řízení,  když  v meziobdobí vyšly 
najevo nové skutečnosti a důkazy soudu dříve neznámé. Odkazuje se na ustanovení 
§ 274 odst. 1 tr.ř. s tím, že by mohlo dojít k novému rozhodnutí o vině, případně by 
původně  uložený  trest  byl  ve  zřejmém  nepoměru  k povaze a závažnosti trestného 
činu.  Navrhovatel se navíc domnívá, že příslušný státní zástupce mohl v původním 
řízení  porušit  své  povinnosti  jednáním,  které  zakládá  trestný  čin  ve  smyslu  §  274 
odst. 4 tr.ř. Dále se zdůrazňuje, že odsouzená trvala od počátku na své nevině. 
 
 
Dle  navrhovatele  jsou  novými  skutečnostmi  a  důkazy  oznámení  na 
protikorupční  lince a dále rozsudek Okresního soudu v Ostravě  ze  dne  7.2.2008, 
sp.zn.  6T  174/2005,  dle  kterého  byl  Ing.  Zdeněk  F.  uznán  vinným  trestným  činem 
zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr.zák. a poškození 
a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a) odst. 1 písm. a) tr.zák. Návrh 
obsahuje popis skutku, kterého se Ing. F.  dopustil s tím, že jmenovaný jednal ve 
prospěch  Lubomíra  V., Konstantina A.  a  Jiřího  N.  a  tyto  osoby  byly  součástí 
prošetřované skupiny pro skutek, který spočíval v dovozu zlata bez řádného celního 
řízení  s následným  zkrácením  daně  z přidané  hodnoty.  Osoby shora jmenované 
mohly být součástí organizované zločinecké skupiny „Radomír V. a spol.“, což může 
vysvětlovat neochotu orgánů trestního řízení prokazovat původ zlata. Konstantin A. 
vypovídal jako svědek  a  N.  byl  spoluobviněný.  Je  tak  zpochybněn  postup  v celém 
vyšetřování.  Minimálně  jeden  policista  tedy  spolupracoval  se  skupinou  osob,  které 
zlato do ČR dovážely.  
 
 
Dále  se  navrhuje  výslech  nových  svědků,  a  to  policistů,  státních  zástupců  a 
soudců, a to JUDr. Aloise D., Ing. Zdeňka F., Ing. Věry H., Ing. Martina F., Ing. Petra 
D., kpt. Oldřicha D., kpt. Zdeňka K., pplk. Jiřího V., plk. Vlastimila S., pplk. Radomíra 
K., JUDr. Pavla B., JUDr. Jiřího D., JUDr. Ivonu A., JUDr. Petra C., JUDr. Milenu H., 
René H., Věru F., JUDr. Ing. Pavla N., JUDr. Antonína Š. a JUDr. Miroslava B.  Jejich 
postavení v době  trestního  stíhání  Ing.  B.  a údajnou roli navrhovatel popsal 
v přiložené tzv. mapě osob. Též navrhoval opětovný výslech svědků Konstantina A. a 
Ing. Jana M. 
 
 
Dále se tvrdí, že novým důkazem jsou diáře odsouzené Ing. B. z let 2002 a 
2004, jejichž existence prý byla podle navrhovatele s největší  pravděpodobností  
soudu  ze  strany    státního  zástupce  zamlčena.    Dále  pak  se  poukazuje  na  údajné 
úmyslně nesprávné hodnocení diáře jmenované z roku 2003, kdy prý záznamy v diáři 
neodpovídají  kilogramům  fakturovaného  zlata,  s čímž  se  prý  prvoinstanční  soud 
vůbec  nevypořádal.  Uvádějí  se  argumenty  obdobné  jako  v podávaných  řádných  či 
mimořádných opravných prostředcích.  
 
 
Dále se tvrdí, že v jednání státního zástupce  je možno nalézt více 
nestandardních  postupů,  které  by  mohly  naplňovat  několik  skutkových  podstat 
trestných  činů.  Podle  navrhovatele  mohl  být  státní  zástupce  přímo  členem 
organizované skupiny pašující zlato financované a řízené velkými zpracovateli zlata a 
jeho úlohou mohlo být krytí pravých pachatelů.  Je otázkou, zda cíleně nezpůsoboval 
- 3 - 
 

35T 5/2008 
průtahy v řízení a nezamlčoval důkazy, které by směřovaly k usvědčení firmy Safina 
a dalších firem. Od roku 2006 až do obžaloby v roce  2008  nedošlo  ke  změně 
v důkazech  proti  obviněným  a  bylo  zamítnuto  oddělené  projednávání  některých 
osob.  Průtahy ve věci byly ovlivňovány údajnou nečinností rakouské strany, avšak 
státní zástupce toto nijak neurgoval. Prý je otázkou, zda ze spisu nebyly 
odstraňovány pro státního zástupce nežádoucí důkazy a zda nedocházelo ze strany 
státního zástupce k manipulaci s fakturami.  Faktury  mohly  být  vytvořeny  až  po 
zadržení psacího stroje, jehož majitelka nebyla nikdy vyslechnuta.  
 
 
Dále se argumentuje tím, že odsouzená Ing. B.  popírala svou vinu a o její 
domluvě  s odsouzeným  K.  nebyly  předloženy    důkazy.    Ing.  V.  mohl být státním 
zástupcem angažován za příslib výhod. Nemuselo se jednat o náhodnou spolupráci 
státního zástupce a skupiny kolem F. Dále se poukazuje na zprošťující  rozhodnutí 
v trestních věcech Romana Z. a Ing. Milana Š. Podezřelé bylo rozhodnutí o vzetí do 
vazby  a  snahu  vynutit  si  přiznání  či  křivé  svědectví.  Argumentuje  se  webovými 
stránkami s vyjádřeními JUDr. Věslava N. a RNDr. Petra N.  Manželce navrhovatele 
byla  způsobena  újma na  zdraví.  Opakovaně  se  tvrdí,  že  byla  porušena  zásada  „in 
dubio pro reo“ a  zásada  vyšetřovací.  Navrhuje  se  vyhovění  návrhu  na  povolení 
obnovy řízení a zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp.zn.  35T 5/2008 a 
navazujících rozhodnutí.  
 
 
Kromě  rozsudků  a  dalších  dožádání  navrhovatel  předložil  též podání 
Ministerstvu spravedlnosti z července  2012,  kde  uvádí  opětovné  výhrady  vůči 
trestnímu stíhání Ing. B.  s tím,  že  je  na  ni  negativně  působeno i vazbou, že státní 
zástupce si počíná svévolně, že předseda senátu soudu I. stupně nesprávně hodnotil 
důkazy  a  předseda  senátu  odvolacího  soudu  si  počínal  zcela  nedemokraticky  a 
nevhodně.  
 
 
 
Za účelem rozhodnutí o shora uvedených návrzích na povolení obnovy řízení 
si Krajský soud v Ostravě  opatřil  řadu  zpráv  a  dalších  listinných  a  spisových 
materiálů a v rámci veřejného zasedání je provedl.  
 
 
Ze zprávy Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Ostravě, ze 
dne 7.3.2014 (č.l. 14027 spisu),  vyplývá, že osoby Jaromír M., Radomír V. a Petr H. 
byly  osobami,  které  byly  obdobně  jako  jiné  podezřelé  v trestní  věci  vedené  u 
Vrchního státního zastupitelství v Olomouci,  pobočka  Ostrava,  avšak  rozhodnutím 
příslušného  policejního  orgánu  ze  dne  30.11.2004 došlo k vyloučení  řízení  o 
trestném činu, z něhož  byli jmenovaní, podezřelí ze společného řízení. Ve vyloučené 
trestní věci mělo být dále řízení vedeno Útvarem pro odhalování korupce a finanční 
kriminality, SKPV, expoziturou Ústí nad Labem. Příslušná část dozorového spisu byla 
postoupena k dalšímu výkonu dozoru Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. 
 
 
Z navazujícího  sdělení  Vrchního  státního  zastupitelství  v Praze, odbor 
závažné  hospodářské  a  finanční  kriminality  ze  dne  23.4.2014  (č.l.  14111-14113 
spisu) je zřejmé, že po postoupení věci Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, 
pobočka Ostrava, byla trestní věc s ohledem na rozsah věci, a to počet společností a 
podezřelých v řetězcích obchodujících se zlatem, ohledně části skutku vyloučena a 
jednotlivé  záznamy  o  zahájení  úkonů  trestního  řízení  podle  §  158  odst. 3  tr.ř.  byly 
zaslány místně a věcně příslušným státním zastupitelstvím k výkonu dalšího dozoru 
nad zachováváním zákonnosti v přípravném  řízení.  V trestní  věci  dozorované 
- 4 - 
 

35T 5/2008 
pisatelem byl odsouzen pouze Zdeněk Š., a to rozsudkem Vrchního soudu v Praze 
sp.zn. 3To 47/2011 ze dne 21.11.2011. Z jednotlivých záznamů a rozhodnutí  se pak 
zjišťuje,  že  dozor  prováděly  mj.  Krajské  státní  zastupitelství  středočeského  kraje 
v Praze, Městské státní zastupitelství v Praze, Okresní státní zastupitelství v Jablonci 
nad Nisou, Okresní státní zastupitelství v Ostravě,  Okresní  státní  zastupitelství  pro 
Prahu 5, Okresní státní zastupitelství v Opavě, Městské státní zastupitelství  v Brně, 
Krajské státní zastupitelství v Brně  i  Okresní  státní  zastupitelství  v Brně.  
V jednotlivých  rozhodnutích  policejního orgánu  o odložení  věci  či  návrhu  na podání 
obžaloby však nejsou uváděné osoby jako podezřelé přímo jmenovány.  
 
 
Z rozsudku Městského soudu v Praze sp.zn. 48T 3/2011 ze dne 14.4.2011 a 
rozsudku Vrchního soudu v Praze sp.zn. 3To 47/2011 ze dne 21. listopadu 2011 (č.l. 
166-192 spisu obnova řízení 35T 5/2008) vyplývá, že  Zdeněk Š. byl uznán vinným 
zločinem  zkrácení  daně,  poplatku    a  podobné  povinné  platby  podle  §  240  odst.  1, 
odst. 3 tr.zákoníku a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 6 let 
se  zařazením  do  věznice  s dozorem  a  zákaz  činnosti.  Pro  část  útoků  bylo  trestní 
stíhání jmenovaného zastaveno  z důvodu  promlčení.    Rozhodnutí  se  týká  rovněž 
obchodování se zlatem bez úhrad daní v příslušné  výši,  avšak  je  z něj  zřejmé,  že 
nemá žádnou souvislost s trestnou činností, pro kterou byli uznáni vinnými Jozef M., 
Bedřich  Š.  a  Ing.  Kateřina  B.  Nikdo z odsouzených v trestní  věci  Krajského  soudu 
v Ostravě  sp.zn. 35T 5/2008 není v těchto  rozhodnutích  jmenován.  Zdeněk  Š. 
podnikal  se  společnostmi  FLAMIMPORT  a  LICANA,  tedy  ne  s  řadou  společností 
jmenovaných ve výroku rozsudku zdejšího soudu sp.zn. 35T 5/2008.  
 
 
Z podnětu  k posouzení  jednání  advokáta  jako  kárného  provinění  ze  dne 
19.6.2014, který byl podán české advokátní komoře Vrchním státním zastupitelstvím 
v Olomouci,  je  zřejmé,  že  údaje,  které  se  vztahují  k osobě  dozorového  státního 
zástupce  VSZ  Olomouc,  pobočka  Ostrava,  a  které  jsou  tvrzeny  v návrhu Lubomíra 
B., který byl zpracován advokátem, jsou považovány za nepravdivé a přinejmenším 
hrubě  dehonestující.  Mj.  se  rovněž  konstatuje,  že  věc  byla  projednána  soudy  tří 
instancí, které  se  důkladně  zabývaly  všemi  argumenty  obhajoby,  přesto  nebylo 
v trestním řízení shledáno žádných podstatných vad. Na tom nemůže nic změnit ani 
skutečnost, že bylo zjištěno vynášení informací o trestním řízení jedním z příslušníků 
Policie ČR, ÚOKFK, SKPV, expozitura Ostrava. Tvrzení o údajném krytí některých  
osob státním zástupcem je nesmyslné i proto, že tyto osoby byly odsouzeny 
společně  s Ing. B.  Rovněž  Lubomír  V.  byl  odsouzen  pro  typově  stejnou  trestnou 
činnost, byť v jiné trestní věci. 
 
 
Ze spisu Okresního soudu v Ostravě sp.zn. 6T 174/2005 pak bylo zjištěno, že 
rozsudkem Okresního soudu v Ostravě sp.zn. 6T 174/2005 ze dne 7.2.2008 ve znění 
rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 3To 315/2008 ze dne 3.7.2008 byl Ing. 
Zdeněk  F.  uznán  vinným  trestným  činem  zneužívání  pravomoci  veřejného  činitele 
podle § 158 odst. 1 písm. a) tr.zák. a trestným činem poškození a zneužití záznamu 
na nosiči informací podle § 257a) odst. 1 písm. a) tr.zák. a byl mu uložen úhrnný trest 
odnětí  svobody  v trvání  1  roku,  přičemž  výkon  trestu  byl  podmíněně  odložen  na 
zkušební dobu v trvání  2  roků.  Rovněž  mu  byl  uložen  trest  zákazu  činnosti 
spočívající v zákazu výkonu zaměstnání, povolání či funkcí, v nichž by měl postavení 
veřejného činitele na dobu 4 roků.  
 
 
Skutek, kterým byl Ing. F. uznán vinným spočíval (stručněji řečeno) v tom, že  
- 5 - 
 

35T 5/2008 
dne 12.9.2003 ve 4 případech v Ostravě při výkonu služby na ÚOKFK, SKPV, PČR 
Praha, expozitura Ostrava, jako policejní komisař provedl za použití svého loginu a 
hesla neoprávněnou  lustraci  v informačním  systému  Policie  ČR,  aniž  k tomu  měl 
služební důvod, což učinil v úmyslu opatřit  neoprávněné osobě informace o evidenci 
motorových vozidel 4 registračních značek, z nichž první 2 byla v užívání Policie ČR 
pro sledování osob a věcí,  avšak  tuto  skutečnost  nebylo  možno  tímto  způsobem 
zjistit,  přičemž  lustrace  nezaevidoval  příslušným  způsobem  a  nedoložil  jejich 
oprávněnost  a  výsledek  lustrace  sdělil  Lubomíru  V.,  čímž  jednal  v rozporu 
s příslušnými  ustanoveními  zákona  o  Policii  ČR  v tehdy  platném  znění  i  v rozporu  
s příslušným  závazným  pokynem  policejního  prezidenta  v návaznosti na rozkaz 
policejního  prezidenta,  kterým  se  upravují  pravidla  pro  vytěžování  informačních 
systémů.  
 
 
Tímtéž rozsudkem byl Ing. Zdeněk F. podle § 226 písm. a) tr.ř. zproštěn pro 
část skutku, kterého se měl dle obžaloby (stručněji řečeno) dopustit tím, že poté, co 
dne  12.9.2003  provedl    neoprávněnou  lustraci  vozidel,  přestože  sledování  osob  a 
věcí  je  utajovanou  skutečností  a  jejich  ochrana  mu  byla  zvlášť  uložena,  vyzradil 
nepovolané  osobě,  svému  známému  Lubomíru  V.,  aby  mu  opatřil  neoprávněný 
prospěch spočívající v tom, že jmenovaný bude informován o probíhajícím sledování 
své  osoby  a  bude  se  moci  tomuto  přizpůsobit,  zejména  přerušit  páchání  trestné 
činnosti,  kontakty  se  spolupachateli,  ukrýt  či  odstranit  důkazy  a  zmařit  tak  účel 
probíhajícího sledování a ve snaze umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, upozornil 
jej, že ve věci je prováděn odposlech telefonních hovorů, v důsledku čehož pak bylo 
prováděno tzv. kontrasledování vozidlem společnosti, jejímž jednatelem byl Lubomír 
V.,  takže  provádění  sledovací  akce  se  neuskutečnilo  s ohledem  na  nebezpečí 
dekonspirace  sledování,  přičemž    sledování  osob  a  věcí  a  odposlech  telefonních 
hovorů  byly  utajované  skutečnosti  ve  stupni  „vyhrazené“  dle  příslušného  zákona a 
tyto povinnosti porušil jako osoba určená ke styku s utajovanými skutečnostmi.  
 
 
Návrhy na provádění dalších důkazů krajský soud rozhodující o  návrzích na 
povolení obnovy řízení zamítl jako zjevně nepotřebné pro své rozhodnutí o návrzích 
na  povolení  mimořádných  opravných  prostředků.  Nebyl  důvod  vyžadovat  nové 
vyčíslení škody, jak navrhoval  Ing. B. u veřejného zasedání, když jeho tvrzení, že na 
dovoz zlata, pokud nebyl znám jeho původ, se v předmětné době nevztahovalo clo 
ani  daň  z přidané  hodnoty,  evidentně  nemůže  obstát,  což  je  zřejmé  z odborných 
vyjádření  celních  a  finančních  orgánů  obsažených  v trestním  spise  včetně 
podrobného vysvětlení a nalezlo svůj odraz v odůvodnění rozhodnutí soudu, když již 
v původním  řízení  byly  námitky  vůči  výši  vzniklé  škody  a  požadavky  na  zpracování 
znaleckého posudku.  Stejně tak není důvod zjišťovat,  zda za  zkrácení daně a cla 
z přidané hodnoty za dovoz zlata nebyly souzeny a odsouzeny ve stejném období i 
jiné osoby než  Bedřich Š. Pochopitelně skutečnost, že trestné činnosti obdobným či 
shodným  způsobem  se  dopouštěly  další  osoby  či  skupiny  osob,  nemůže  být 
důvodem pro povolení obnovy řízení v této trestní věci.  
 
 
Požadavek na opětovný výslech svědků Konstantina A. a Ing. Jana M. rovněž 
není  možno  považovat  za  důvodný,  když  svědci  byli  opakovaně  a  podrobně 
vyslechnuti v původní trestní věci a z ničeho nelze dovodit, že by jejich nový výslech 
měl  přinést  zásadní  skutečnosti,  které  by  se  mohly  promítnout  do  výsledků 
původního řízení.  
 
- 6 - 
 

35T 5/2008 
 
Požadavek na výslechy svědků dle tzv. mapy osob (č.l. 14096 spisu) je zjevně 
nedůvodný,  a  to  v takové  míře,  že  snad  ani  bližšího  komentáře  nevyžaduje.  
Výsledky práce orgánů činných v trestním řízení, ať již policistů, státních zástupců či 
soudců, jsou zřejmé z procesní formy jejich činnosti, tedy ze zpracovaných protokolů 
a  rozhodnutí,  přičemž  porušení  zákonnosti  nikde  zjištěno  nebylo.    Některá  tvrzení 
jsou  zjevně  absurdní,  např.  ve  vztahu  k bývalému  předsedovi Krajského soudu 
v Ostravě,  kdy  soud  měl  dodávat  policistům  spolupachatele, kdy státní zástupci 
Nejvyššího  státního  zastupitelství  měli  státnímu  zástupci  a  soudu  nadržovat  a  krýt 
průtahy, kdy ministerstvo mělo zasahovat do činnosti nejen státního zástupce, ale i 
nezávislého soudu apod. Stejně  tak  není  důvod  vyslýchat  původního  obhájce 
manželky  navrhovatele  a  strážníky  Městské  policie  v Havířově.  Okolnosti  vydání  či 
odnětí  věci  a  domovních  prohlídek  jsou  zřejmé  z příslušných  protokolů,  které  jsou 
pochopitelně součástí spisu. Diáře odsouzené z let 2002 a 2004 pochopitelně s cca 
10  letým  časovým  odstupem  není  možno  zajistit.  Navíc  se  poznamenává,  že  tyto 
zřejmě nebyly k dispozici, jinak by rovněž byly zajištěny za situace, že by obsahovaly 
skutečnosti významné pro trestní řízení.  
 
 
Po  provedení  všech  shora  uvedených  písemností  a  důkazních  prostředků  a 
jejich vyhodnocení jak jednotlivě, tak v jejich souhrnu, dospěl Krajský soud v Ostravě 
ve veřejném zasedání k následujícím poznatkům a závěrům.  
 
 
Podle  §  278  odst.  1  tr.ř.  obnova  řízení,  které  skončilo  mj.  pravomocným 
rozsudkem, se povolí, vyjdou-li  najevo  skutečnosti  nebo  důkazy  soudu  dříve 
neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy 
známými  už  dříve  odůvodnit  mj.  jiné  rozhodnutí  o  vině  nebo  vzhledem  k nimž by 
původně  uložený  trest  byl  ve  zřejmém  nepoměru  k povaze a závažnosti trestného 
činu  nebo  k poměrům  pachatele  nebo  uložený  trest  by  byl  ve  zřejmém  rozporu 
s účelem trestu.  
 
 
Podle  §  278  odst.  4  tr.ř.  obnova  řízení,  které  skončilo  mj.  pravomocným 
rozsudkem, se povolí též tehdy, bude-li  pravomocným  rozsudkem  zjištěno,  že 
policejní orgán, státní zástupce nebo soudce v původním  řízení  porušil  svoje 
povinnosti jednáním zakládajícím trestný čin. 
 
 
Krajský soud jednoznačně konstatuje, že podané návrhy na obnovu řízení a 
následné  veřejné  zasedání  nepřinesly  žádné  skutečnosti nebo  důkazy  soudu  dříve 
neznámé,  které  by  mohly  buď  samy  o  sobě  nebo  ve  spojení  s již známými 
skutečnostmi a důkazy odůvodnit jiné rozhodnutí o vině odsouzených nebo které by 
se měly podstatným způsobem promítnout do výše či druhu trestu.  
 
 
Skutečnost, že obdobným či shodným způsobem měli páchat trestnou činnost 
další osoby, které byly prověřovány či trestně  stíhány, byla jednak v době trestního 
řízení  ve  věci  sp.zn.  35T  5/2008  soudu  známa  a  především  nemá  z pohledu 
podmínek  obnovy  řízení  žádný  význam.  Trestná  činnost  všech  odsouzených  byla 
zadokumentována tak, jak je doloženo v trestním spise zdejšího soudu sp.zn. 35T 
5/2008 a jak je podrobně vysvětleno v rozsudku zdejšího soudu ze dne 18.4.2011.  
Pokud je tvrzeno, že  u podezřelého Petra H. bylo zjištěno, že používal k cestám přes 
státní  hranici  do  Rakouska  osobní  automobil  Opel  Vectra,  tedy  stejnou  značku  a 
model vozidla, kterým jezdil do Rakouska i  odsouzený  M., nutno poznamenat, že 
vozidla odsouzených  osob při průjezdech přes hranice nebyla specifikována pouze 
- 7 - 
 

35T 5/2008 
tovární  značkou, ale  především SPZ resp. registrační  značkou, takže  vozidla byla 
konkretizována s naprostou  určitostí.  Samozřejmě  nelze  vyloučit,  že  do  Rakouska 
v roce 2003 jezdili ve shodných dnech, které jsou uvedeny ve výroku rozsudku i další 
podezřelé  osoby,  avšak  tyto  neměly  žádnou  spojitost  se  skupinou  odsouzených 
kolem Ing. Josefa V., tedy ani s navrhovateli Jozefem M.,  Bedřichem  Š.  a Ing. 
Kateřinou B. 
 
 
Námitky ohledně hodnocení diáře Ing. B., tvrzení o nákupu valut, argumentace  
tím, že trestnou činnost popírala apod., jsou snahou o nové hodnocení důkazů, tedy 
v rámci eventuélní obnovy řízení bezpředmětné. Tvrzení o jednání státního zástupce, 
případně  dalších  osob,  o  spáchání  trestného  činu  zamlčováním  důkazů,  jejich 
zkreslováním,  organizováním  trestné  činnosti  apod.  je  absolutně  nepodložené  a 
natolik absurdní, že vážnější pozornosti nezasluhuje.  Odkaz na internetové stránky, 
kde si stíhané osoby stěžují na orgány činné v trestním řízení, rovněž s předmětnou 
věcí nesouvisí.  
 
 
Nezbývá tedy než shrnout, že žádné  nové  důkazy  nebo  nové  skutečnosti, 
které by mohly vést k tomu, aby rozhodující soud o návrhu na povolení obnovy řízení 
v této trestní věci měl důvod vážněji uvažovat, nebyly předloženy  ani tímto soudem 
získány. 
 
 
Je  pravdou,  že  Ing.  Zdeněk  F.  byl rozsudkem Okresního soudu v Ostravě 
sp.zn. 6T 174/2005 ze dne 7.2.2008 pravomocně odsouzen pro trestné činy, jak je 
podrobně rozvedeno shora. Nejedná se však o důvod povolení obnovy řízení, který 
by  spočíval  v tom,  že  by  bylo  pravomocným  rozsudkem  zjištěno,  že mj. policejní 
orgán v původním  řízení  porušil  svoje  povinnosti  jednáním  zakládajícím  trestný  čin. 
Nejen ze zmíněného rozhodnutí, ale především z obsahu trestního spisu Okresního 
soudu v Ostravě sp.zn. 6T 174/2005, je naprosto evidentní, že Ing. Zdeněk F. jakožto 
policejní  orgán  neměl  v této  trestní  věci  jakoukoliv  úředně  stanovenou roli.  Navíc 
výsledky svého nelegálně učiněného zjištění předal Lubomíru V., tedy osobě, která  
v této  trestní  věci  měla  pouze  okrajovou  roli  a  nebyla  ani  trestně  stíhána.    Jednání 
Ing.  Zdeňka  F.  se  rovněž  fakticky  nepromítlo  nejmenším  způsobem  do  průběhu  a 
výsledků  dokazování  ve  vztahu  k navrhovatelům  či  dalším  odsouzeným  osobám 
v této trestní věci.  
 
 
Vzhledem  ke  všem  shora  uvedeným  skutečnostem    musely  být  návrhy  na 
povolení  obnovy  řízení  podané  odsouzenými  Jozefem  M.,  Bedřichem  Š., Ing. 
Kateřinou B. a dalším navrhovatelem, manželem Ing. B., a to Ing. Lumírem  B. podle 
§ 283 písm. d) tr.ř. zamítnuty, když nebyly shledány důvody obnovy podle § 278 odst. 
1 či odst. 4 tr.ř. 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou lze podat do tří dnů  
                       od jeho oznámení u Krajského soudu v Ostravě.  O stížnosti rozhodu- 
                       je Vrchní soud v Olomouci.  
 
 
V Ostravě dne 22. září 2014 
 
Za správnost vyhotovení:                                                               JUDr. Karel Gil, v.r. 
Andrea Řezáková                                                                             předseda senátu 
- 8 -