Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Obžaloba ve věci 2 KZV 76/2009'.
 
KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM 
Dlouhá 1/12, 400 85 Ústí nad Labem 
tel: 477 105 900,  fax : 477 105 999,  e-mail : Instituce [KSZ Ústí nad Labem vyžaduje e-mail],   ID DS ua9aeqr 
1 SIN 1/2015  -3  
 
 
 
 
V Ústí nad Labem  dne 16.1.2015 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím  
 
 
 
Vážený pane,  
 
dne  2.1.2015  byla  Krajskému  státnímu  zastupitelství  v Ústí  nad  Labem    doručena      Vaše  
žádost  o  poskytnutí  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím.  Krajské  státní  zastupitelství  v Ústí  nad  Labem  je  ve  smyslu  §  2  odst.  1  cit. 
zákona  povinným  subjektem  k poskytnutí  informace.  Jde  o  informaci,  kterou  Krajské  státní 
zastupitelství v Ústí nad Labem  jako povinný subjekt disponuje a nebyl zjištěn žádný důvod, 
který by odůvodňoval odmítnutí Vaší žádosti.   
 
Na  základě  Vaší  žádosti  Vám  poskytuji  kopii  obžaloby  s odůvodněním  ve  věci  2  KZV 
76/2009.  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
JUDr. Jan Jakovec v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
krajský státní zástupce 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení:  
Hálová  
 
 
 
 
Příloha: