Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výkon dohledu ve věci veřejných zakázek - Krajský úřad Středočeského kraje'. 
*UOHSX006MWAC* 
UOHSX006MWAC 
 
 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Brno: 
ÚOHS-V231/2014/IN-26097/2014/440/PŠk 
Mgr. Škodová 
9.12.2014 
 
Poskytnutí informace podle  zákona  č. 106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 12. 2014 Vaši žádost (dále 
jen  „žádost“)  podle  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ze dne 28. 11. 2014. 
 
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informace týkající se Úřadem šetřeného podnětu podaného 
Policií  České  republiky  ve  věci  veřejné  zakázky  „Komunikační  kanál  pro  mladé  Středočechy“, 
konkrétně požadujete: 
1.  Jaké kroky učiní/ učinil Úřad v souvislosti s podnětem Policie České republiky? 
2.  Jsou  nebo  budou  k dispozici  závěry  z šetření/  výkonu  dohledu  Úřadu,  který  vznikne  na 
základě podnětu Policie České republiky? 
3.  Jaké  další  možnosti  má  občan,  když  se  státní  instituce  zachovala  nehospodárně  a  byly 
vyčerpány všechny kroky? 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám sdělujeme následující: 
 
K bodu 1 a 2) Úřad prošetřil skutečnosti uváděné v podnětu Policie České republiky a poskytnuté 
podklady.  Úřad  po  prošetření  uvedeného  neshledal  důvody  k zahájení  správního  řízení  z moci 
úřední.  O  tomto  závěru  byla  Policie  České  republiky  informována  přípisem  Úřadu  ze  dne  26.  8. 
2014. 
 
K bodu 3) Podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace 
vztahující se k jejich působnosti. V otázce týkající se možností dalších kroků v případě, že se státní 
instituce  nezachovala  hospodárně,  není  Úřad  povinným  subjektem.  Z uvedeného  důvodu  Úřad 
Vaši žádost v této části podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá
 
 

Č. j.: ÚOHS-V231/2014/IN-26097/2014/440/PŠk  
Úřad nepožaduje v souvislosti s poskytnutím informace úhradu nákladů. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jiří Plachý 
Odbor legislativní 
ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 


Document Outline