Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Klasa - Výběrové řízení (dotaz 4)'. 
*UOHSX006OHJA* 
UOHSX006OHJA 
 
 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Brno: 
ÚOHS-V215/2014/IN-27442/2014/440/PŠk 
Mgr. Škodová 
19.12.2014 
 
Informace k doručování 
 
Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  (dále  jen  „Úřad“)  obdržel  dne  15.  12.  2014  Váš  dopis 
z téhož dne, ve kterém sdělujete, že přípisem Úřadu ze dne 12. 12. 2014, č. j. ÚOHS-V215/2014/IN-
26322/2014/440/PŠk, Vám bylo sděleno, že podrobnější odpověď Vám bude poskytnuta poštou. 
Ve  svém  dopise  sdělujete,  že  neexistuje  žádný  rozumný  důvod,  pro  který  by  Úřad  nemohl 
poskytnout 
informace 
elektronicky 
prostřednictvím 
internetových 
stránek 
www.infoprovsechny.cz. 
 
Úřad Vám předem sděluje, že dne 19. 11. 2014 přijal Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“)  týkající  se 
poskytnutí informací o výběru a „náboru“ členů rozkladové komise – Komise pro oblast dohledu 
nad  zadáváním  veřejných  zakázek  v Brně  I  (jež  nejsou  zaměstnanci  Úřadu),  kteří  se  podíleli  na 
řízení o rozkladu ve věci „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“
současně jste se domáhal poskytnutí informace o odborné kvalifikaci, jakou Úřad požadoval pro 
jednotlivé  pozice  v rozkladové  komisi,  a  u  každého  člena  této  rozkladové  komise  požadujete 
poskytnutí podrobné profesní kvalifikace. 
 
Přípisem  Úřadu  ze  dne  3.  12.  2014,  č.  j.  ÚOHS-V215/2014/IN-24973/2014/440/PŠk  jste  byl 
vyrozuměn  o  prodloužení  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informace  podle  §  14 
odst. 7 písm. c) InfZ. 
 
Přípisem  Úřadu  ze  dne  12.  12.  2014,  č.  j.  ÚOHS-V215/2014/IN-26322/2014/440/PŠk  Vám  byly 
k Vaší  žádosti  částečně  poskytnuty  informace  v souladu  s  §  14  odst.  5  písm.  d)  InfZ,  resp. 
informace,  kterými  Úřad  disponuje,  a  kterým  nebrání  žádný  zákonný  důvod  uvedený  v zákoně 
o svobodném přístupu k informacím. V uvedeném přípisu Vám bylo rovněž sděleno, že části Vaší 
žádosti nebylo vyhověno, a to z důvodu, že se jedná o neexistující informaci, tj. takovou informaci, 
 

Č. j.: ÚOHS-V215/2014/IN-27442/2014/440/PŠk  
kterou  Úřad  nedisponuje  a  ani  nemá  povinnost  takovou  informací  disponovat,  a  že  podrobné 
odůvodnění toho, proč nebylo části Vaší žádosti vyhověno, bude uvedeno v rozhodnutí, které Vám 
bude zasláno prostřednictvím poštovní služby. 
 
Přípisy  Úřadu  jako  vyrozumění  o  prodloužení  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informace 
a  částečné  poskytnutí  informace  Vám  byly  zaslány  elektronicky  prostřednictvím  internetových 
stránek www.infoprovsechny.cz. Ustanovení § 4 odst. 5 InfZ, na které ve svém dopise odkazujete, 
se  vztahuje  na  zasílání  přípisů  vztahujících  se  k poskytnutí  informace,  nikoli  na  doručování 
rozhodnutí o odmítnutí. 
 
Vzhledem  k tomu,  že  části  Vaší  žádosti  nebylo  vyhověno,  bylo  Úřadem  vydáno  rozhodnutí 
o částečném odmítnutí. Z ustanovení § 20 odst. 4 InfZ vyplývá, že na rozhodnutí o odmítnutí se 
použijí  ustanovení  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
správní řád“). 
 
V ustanovení  §  19  odst.  4  správního  řádu  je  stanoveno,  že  rozhodnutí  je  nezbytné  doručit  do 
vlastních  rukou.  Úřad  je  povinen  respektovat  tuto  zákonnou  úpravu  a  rozhodnutí  doručovat 
prostřednictvím  veřejné  datové  sítě  do  datové  schránky  nebo  prostřednictvím  provozovatele 
poštovních služeb. Ustanovení § 19 odst. 8 správního řádu dává adresátovi možnost na požádání 
zvolit si i jiný způsob doručení písemnosti. Požádání adresáta o doručování písemností uvedených 
v § 19 odst. 4 správního řádu jiným způsobem podle správního řádu je úkonem směřujícím vůči 
správnímu  orgánu,  tedy  podáním  ve  smyslu  §  37  správního  řádu  a  jako  takové  musí  splňovat 
formální i obsahové náležitosti v tomto ustanovení uvedené. Z uvedeného tak vyplývá, že ačkoli je 
v žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím uvedeno, že na elektronickou adresu 
mají  být  zasílány  i  písemnosti,  které  jsou  určeny  do  vlastních  rukou,  musí  být  takové  požádání 
učiněno v souladu se správním řádem, tj. písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě  podepsané  uznávaným  elektronickým  podpisem  (§  37  odst.  4  správní  řád).  Podání  je 
možno  rovněž  učinit  pomocí  jiných  technických  prostředků,  zejména  prostřednictvím  dálnopisu, 
telefaxu  nebo  veřejné  datové  sítě  bez  použití  uznávaného  elektronického  podpisu,  a  to  za 
podmínky,  že  podání  je  do  5  dnů  potvrzeno,  popř.  doplněno  písemně  nebo  ústně  do  protokolu 
anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. 
 
Na základě výše uvedeného Vám tak sdělujeme, že i když ve Vaší žádosti bylo uvedeno, že žádáte 
o  doručení  případného  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti  na  elektronickou  adresu  v žádosti 
uvedenou,  nemohl  Úřad  této  žádosti  vyhovět,  neboť  toto  požádání  nesplňovalo  znaky  podání 
podle správního řádu. Úřad tedy v souladu se zákonem zaslal rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti  ze  dne  15.  12.  2014,  č.  j.  ÚOHS-V215/2014/IN-26686/2014/440/PŠk,  prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 
 


Č. j.: ÚOHS-V215/2014/IN-27442/2014/440/PŠk  
Závěrem Úřad shrnuje, že přípisy Úřadu, u nichž to zákon umožňuje (přípisy týkající se poskytnutí 
informací,  doplnění,  prodloužení  lhůty  apod.)  je  možné  zasílat  na  v žádosti  uvedenou 
elektronickou  adresu,  což  Úřad  respektuje  a  odpovídá  prostřednictvím  této  adresy.  Rozhodnutí 
o  odmítnutí  je  ale  nezbytné  zasílat  buď  prostřednictvím  datové  schránky,  nebo  na  adresu 
uvedenou  v žádosti  pro  doručování,  pokud  žadatel  nepožádá  podle  §  19  odst.  8  správního  řádu  
o doručování jiným způsobem, a to za splnění podmínek stanovených v § 37 správního řádu. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jiří Plachý 
Odbor legislativní 
ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 


Document Outline