Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Klasa - Výběrové řízení (dotaz 4)'. 
*UOHSX006N6ZK* 
UOHSX006N6ZK 
 
 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Brno: 
ÚOHS-V215/2014/IN-26322/2014/440/PŠk 
Mgr. Škodová 
12.12.2014 
 
Částečné  poskytnutí  informace  podle  zákona  č. 106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  (dále  jen  „Úřad“)  obdržel  dne  19.  11.  2014  Vaši  žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“), z téhož dne (dále jen „žádost“). 
 
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informací o výběru a „náboru“ členů rozkladové komise – 
Komise  pro  oblast  dohledu  nad  zadáváním  veřejných  zakázek  v Brně  I  (jež  nejsou  zaměstnanci 
Úřadu), kteří se podíleli na řízení o rozkladu ve věci „Rámcová smlouva – Komunikační podpora 
značky KLASA pro rok 2014“
. Současně se domáháte poskytnutí informace o odborné kvalifikaci, 
jakou Úřad požadoval pro jednotlivé pozice v rozkladové komisi, a u každého člena této rozkladové 
komise požadujete poskytnutí podrobné profesní kvalifikace. 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám k dotazu týkajícímu se poskytnutí informace o výběru 
členů rozkladové komise a informace o odborné kvalifikaci, jež Úřad požadoval u členů rozkladové 
komise  (Komise  pro  oblast  dohledu  nad  zadáváním  veřejných  zakázek  v Brně  I)  sdělujeme 
následující: 
 
Rozkladová  komise  je  poradním  orgánem  předsedy  Úřadu  pro  přípravu  návrhů  rozhodnutí 
v případech, kdy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád“), předseda Úřadu přezkoumává prvostupňová rozhodnutí Úřadu vydaná ve správním 
řízení či postup Úřadu v prvním stupni. Z ustanovení § 152 odst. 3 správního řádu mj. vyplývá, že 
většinu  členů  rozkladové  komise  tvoří  odborníci,  kteří  nejsou  zaměstnanci  Úřadu.  Členové 
rozkladové jsou jmenováni předsedou Úřadu z řad odborníků z oboru práva a ekonomie či oboru 
vztahujícího se k činnosti komise a jejich výběr je výhradně na uvážení předsedy, jakožto osoby, do 
jejíž pravomoci konstituování rozkladové komise náleží, a tento proces není na Úřadě dále nijak 
formalizován.  Ve  věci  odbornosti  členů  rozkladové  komise  dále  uvádíme,  že  „[k]do  je  jmenován 
 

link to page 2 Č. j.: ÚOHS-V215/2014/IN-26322/2014/440/PŠk  
členem  rozkladové  komise,  je  výlučně  v pravomoci  ministra  nebo  vedoucího  jiného  ústředního 
správního  úřadu.  Správní  řád  nestanoví  žádné  kvalifikační  předpoklady,  v  §  153 
odst. 3 hovoří pouze o „odbornících“, kteří nejsou zaměstnanci zařazení do ústředního správního 
úřadu a musí tvořit většinu členů rozkladové komise.“1
. 
 
Výběr členů Komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně I podílejících se 
na rozkladu ve věci „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“ byl 
tedy předsedou Úřadu uskutečněn v souladu s § 152 správního řádu. 
 
Současně  Vám  sdělujeme,  že  účelem  činnosti  rozkladové  komise  je  zajistit  předsedovi  Úřadu 
podrobnou  právní  analýzu  řešené  problematiky  ve  všech  vzájemných  souvislostech,  a  to  jak  po 
stránce hmotné, tak i procesní. Závěry rozkladové komise mají charakter doporučení. 
 
Vaší žádosti v části týkající se poskytnutí konkrétní odborné kvalifikace členů rozkladové komise - 
Komise  pro  oblast  dohledu  nad  zadáváním  veřejných  zakázek  v Brně  I  (jež  nejsou  zaměstnanci 
Úřadu) nebylo vyhověno, a to z důvodu, že se jedná o neexistující informaci. Podrobné odůvodnění 
toho,  proč  nebylo  výše  uvedeným  částem  Vaší  žádosti  vyhověno,  bude  uvedeno  v rozhodnutí 
Úřadu, které Vám bude v zákonné lhůtě zasláno prostřednictvím poštovní služby. 
 
Úřad nepožaduje v souvislosti s poskytnutím informace úhradu nákladů. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jiří Plachý 
Odbor legislativní 
ředitel 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
                                                       
1 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář. 4. Vydání. Praha: C. H. BECK, 2013, 
s. 635. 


Document Outline