Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Klasa - Výběrové řízení (dotaz 4)'. 
*UOHSX006LAFA* 
UOHSX006LAFA 
 
 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Brno: 
ÚOHS-V215/2014/IN-24973/2014/440/PŠk 
Mgr. Škodová 
3.12.2014 
 
 
Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 7 
písm.  c)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  (dále  jen  „Úřad“)  obdržel  dne  19.  11.  2014  Vaši  žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“), z téhož dne (dále jen „žádost“). 
 
Konec lhůty pro vyřízení žádosti připadá podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na 4. 12. 2014. 
 
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informací o výběru a „náboru“ členů rozkladové komise – 
Komise  pro  oblast  dohledu  nad  zadáváním  veřejných  zakázek  v Brně  I  (jež  nejsou  zaměstnanci 
Úřadu), kteří se podíleli na řízení o rozkladu ve věci „Rámcová smlouva – Komunikační podpora 
značky KLASA pro rok 2014“
. Současně se domáháte poskytnutí informace o odborné kvalifikaci, 
jakou Úřad požadoval pro jednotlivé pozice v rozkladové komisi, a u každého člena této rozkladové 
komise požadujete poskytnutí podrobné profesní kvalifikace. 
 
Podle  §  14  odst.  7  písm.  c)  InfZ  může  povinný  subjekt  lhůtu  pro  poskytnutí  informace  podle 
odstavce 5 písm. d) téhož ustanovení prodloužit z důvodu konzultace s jiným povinným subjektem, 
který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného 
subjektu,  které  mají  závažný  zájem  na  předmětu  žádosti.  Žadatel  musí  být  o  prodloužení  lhůty 
i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí 
informace. 
 
S ohledem na charakter Vámi požadovaných informací je nezbytná konzultace mezi více složkami 
Úřadu,  které  jsou  věcně  příslušné  k posouzení  Vaší  žádosti.  Závažný  zájem  na  předmětu  Vaší 
 

Č. j.: ÚOHS-V215/2014/IN-24973/2014/440/PŠk  
žádosti  spočívá  v nutnosti  jejího  řádného  posouzení,  resp.  konzultaci  věcné  povahy  informace 
a právní stránky věci. 
 
Na základě výše uvedeného nemůže být pochyb o tom, že povaha informací, jejichž poskytnutí se 
domáháte,  odůvodňuje  shora  popsaný  postup;  lhůta  pro  poskytnutí  informace  se  proto  tímto 
prodlužuje o 10 dní, tj. do 14. 12. 2014
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jiří Plachý 
Odbor legislativní 
ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 


Document Outline