Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Účetní výkazy'.
                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     1
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:14
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí                                                                                      
schváleno è.j. 111/138 224/2002                                                                               F i n    2 - 12 M    
                                                                                                          
                                                VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU                                                 
                             ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ                              
                                        **********  VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU  **********                                        
                                                        sestavený k 12/2010                                                         
                                                               (v Kè)                                                               
 Rok    Mìsíc   I È O      
 2010    12     00063631   
Název nadøízeného orgánu      : .............................................................................
Název a sídlo úèetní jednotky : Mìstská èást Praha 5                                                                                
                                Nám. 14. øíjna 4/1381, 150 22 Praha 5                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
  0000 1332 Poplatky za zneèiš•ování ovzduší                       5 000,00            5 000,00            1 300,00    26,00   26,00
  0000 1341 Poplatek ze psù                                    2 700 000,00        2 700 000,00        2 649 692,51    98,14   98,14
  0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt            500 000,00          500 000,00          443 966,46    88,79   88,79
  0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství        10 000 000,00       10 000 000,00        6 838 097,50    68,38   68,38
  0000 1344 Poplatek ze vstupného                                 70 000,00           70 000,00          224 397,00   320,57  320,57
  0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity                        500 000,00          500 000,00          590 774,00   118,15  118,15
  0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst       13 500 000,00       13 500 000,00       13 232 661,00    98,02   98,02
  0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií                9 500 000,00       11 750 000,00        9 595 524,00   101,01   81,66
  0000 1361 Správní poplatky                                  20 780 000,00       20 756 600,00       16 907 909,00    81,37   81,46
  0000 1511 Daò z nemovitostí                                 61 000 000,00       61 000 000,00       49 216 939,41    80,68   80,68
  0000 2420 Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a podo                0,00        6 821 100,00        6 821 100,00  *******  100,00
  0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv          180 000,00          180 000,00          456 897,80   253,83  253,83
  0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp                0,00       13 679 600,00       13 679 594,00  *******  100,00
  0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.       66 084 000,00       66 084 000,00       66 084 000,00   100,00  100,00
  0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp                0,00      115 492 400,00      114 992 370,00  *******   99,57
  0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí           274 369 000,00      349 308 500,00      349 308 423,53   127,31  100,00
  0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù                    0,00        2 972 900,00        2 966 323,62  *******   99,78
  0000 4129 Ostatní neinv.pøij.transf. od rozp. územní                 0,00      -14 559 400,00      -14 559 361,20  *******  100,00
  0000 4131 Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.      244 555 100,00      207 202 100,00      147 876 143,81    60,47   71,37
  0000 4133 Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných n       50 400 000,00       57 221 100,00       57 221 083,51   113,53  100,00
  0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù                        6 395 000,00       22 503 500,00      834 523 234,24  ******* *******
  0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù                  6 395 000,00        6 591 100,00        5 837 099,00    91,28   88,56
  0000 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí                       0,00       51 760 000,00       51 760 000,00  *******  100,00
  0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù                      0,00           95 300,00                0,00  *******    0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0000 **** Bez ODPA                                         766 933 100,00    1 006 133 800,00    1 736 668 169,19   226,44  172,61
  2169 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù            206 000,00          206 000,00          253 968,00   123,29  123,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2169 **** Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službác          206 000,00          206 000,00          253 968,00   123,29  123,29

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     2
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:15
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2221 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00           55 319,72  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy                            0,00                0,00           55 319,72  ******* *******
  2299 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù            206 000,00          206 000,00          145 000,00    70,39   70,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì                        206 000,00          206 000,00          145 000,00    70,39   70,39
  3319 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù                      0,00                0,00            8 073,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury                                0,00                0,00            8 073,00  ******* *******
  3392 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00           14 174,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe                                  0,00                0,00           14 174,00  ******* *******
  3511 2122 Odvody pøíspìvkových organizací                            0,00        3 323 700,00        3 323 631,20  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3511 **** Všeobecná ambulantní péèe                                  0,00        3 323 700,00        3 323 631,20  *******  100,00
  3539 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù                803 000,00          803 400,00          986 230,00   122,82  122,76
  3539 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00            5 648,34  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3539 **** Ostatní zdravotnická zaøíz.a služby pro zdr          803 000,00          803 400,00          991 878,34   123,52  123,46
  3599 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù                  0,00                0,00            2 000,00  ******* *******
  3599 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00            3 200,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3599 **** Ostatní èinnost ve zdravotnictví                           0,00                0,00            5 200,00  ******* *******
  3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù                      0,00                0,00           57 315,60  ******* *******
  3632 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady              30 000,00           30 000,00           36 930,90   123,10  123,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3632 **** Pohøebnictví                                          30 000,00           30 000,00           94 246,50   314,16  314,16
  3639 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené                   0,00                0,00            1 200,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.                      0,00                0,00            1 200,00  ******* *******
  3729 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù              6 000,00            6 000,00           39 000,00   650,00  650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady                             6 000,00            6 000,00           39 000,00   650,00  650,00
  3745 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù             34 000,00           34 000,00            5 500,00    16,18   16,18
  3745 2322 Pøijaté pojistné náhrady                                   0,00                0,00           18 983,00  ******* *******
  3745 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00                0,00  ******* *******

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     3
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:16
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò                   34 000,00           34 000,00           24 483,00    72,01   72,01
  4171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí                                      0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4172 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4172 **** Doplatek na bydlení                                        0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4173 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc                                   0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4179 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00              650,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci                              0,00                0,00              650,00  ******* *******
  4183 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového                0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4184 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto                0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4185 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla                     0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4189 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4189 **** Ostatní dávky zdravotnì postiženým obèanùm                 0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4195 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00           10 000,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4195 **** Pøíspìvek na péèi                                          0,00                0,00           10 000,00  ******* *******
  4329 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde                0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4349 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00           25 214,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4349 **** Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatel                0,00                0,00           25 214,00  ******* *******
  4379 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00          109 377,00  ******* *******

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     4
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:16
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4379 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. pr                0,00                0,00          109 377,00  ******* *******
  4399 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00           20 000,00           20 000,00  *******  100,00
  4399 2321 Pøijaté neinvestièní dary                                  0,00           20 000,00           20 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam                0,00           40 000,00           40 000,00  *******  100,00
  6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù                      0,00                0,00            1 187,00  ******* *******
  6171 2210 Pøijaté sankèní platby                                     0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù            648 000,00          648 000,00          538 091,42    83,04   83,04
  6171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00            3 900,00            4 048,00  *******  103,79
  6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady                                   0,00                0,00          282 421,00  ******* *******
  6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady             270 000,00          270 000,00          835 336,30   309,38  309,38
  6171 2328 Neidentifikované pøíjmy                                    0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené             200 000,00          200 000,00            4 121,20     2,06    2,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy                              1 118 000,00        1 121 900,00        1 665 204,92   148,94  148,43
  6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást)                              6 500 000,00        6 500 000,00        3 638 980,67    55,98   55,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací        6 500 000,00        6 500 000,00        3 638 980,67    55,98   55,98
  6320 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00            1 143,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované                          0,00                0,00            1 143,00  ******* *******
  6399 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00            2 442,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6399 **** Ostatní finanèní operace                                   0,00                0,00            2 442,00  ******* *******
  6402 2123 Ostatní odvody pøíspìvkových organizací                    0,00          108 000,00          108 000,00  *******  100,00
  6402 2221 Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz                0,00         -238 900,00         -238 891,71  *******  100,00
  6402 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00        3 326 600,00        2 991 088,83  *******   89,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let                           0,00        3 195 700,00        2 860 197,12  *******   89,50
  6409 2211 Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kra                0,00           -2 700,00           -2 664,00  *******   98,67
  6409 2328 Neidentifikované pøíjmy                                    0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n.                                      0,00           -2 700,00           -2 664,00  *******   98,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Celkem:                                                    775 836 100,00    1 021 597 800,00    1 749 974 887,66   225,56  171,30

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     5
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:17
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
  1014 5169 Nákup ostatních služeb                                28 000,00           10 000,00           10 000,00    35,71  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve           28 000,00           10 000,00           10 000,00    35,71  100,00
  2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací            7 800 000,00        7 776 000,00        7 727 856,00    99,08   99,38
  2141 5169 Nákup ostatních služeb                             5 108 000,00        5 732 600,00        5 437 013,60   106,44   94,84
  2141 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00          360 500,00          360 519,95  *******  100,01
  2141 5621 Neinv. pùjèené prostøedky obecnì prosp.spoe                0,00        1 108 400,00        1 108 400,00  *******  100,00
  2141 6321 Investièní transf.obecnì prospìšným spoleèn                0,00        2 139 500,00        2 139 476,48  *******  100,00
  2141 6421 Invest.pùjèené prostø. obecnì prosp. spoleè                0,00        5 712 700,00        5 712 700,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2141 **** Vnitøní obchod                                    12 908 000,00       22 829 700,00       22 485 966,03   174,20   98,49
  2212 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby              500 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  2212 5171 Opravy a udržování                                11 500 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  2212 6121 Budovy, haly a stavby                                      0,00        8 660 000,00        8 323 961,00  *******   96,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2212 **** Silnice                                           12 000 000,00        8 660 000,00        8 323 961,00    69,37   96,12
  2221 5169 Nákup ostatních služeb                             1 400 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy                    1 400 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  2232 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv        1 400 000,00        1 221 100,00        1 221 054,80    87,22  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2232 **** Provoz vnitrozemské plavby                         1 400 000,00        1 221 100,00        1 221 054,80    87,22  100,00
  3111 5167 Služby školení a vzdìlávání                           30 000,00           27 700,00           27 670,00    92,23   99,89
  3111 5169 Nákup ostatních služeb                               360 000,00          499 000,00          266 800,00    74,11   53,47
  3111 5171 Opravy a udržování                                 6 700 000,00       15 642 000,00       15 461 793,66   230,77   98,85
  3111 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                      30 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový       19 302 800,00       21 196 200,00       21 196 200,00   109,81  100,00
  3111 6121 Budovy, haly a stavby                             21 220 000,00       33 354 400,00       33 070 258,00   155,84   99,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Pøedškolní zaøízení                               47 642 800,00       70 719 300,00       70 022 721,66   146,97   99,02
  3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     800 000,00        1 278 200,00        1 278 149,00   159,77  100,00
  3113 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby              100 000,00           69 000,00           67 200,00    67,20   97,39
  3113 5167 Služby školení a vzdìlávání                           50 000,00           14 100,00           14 050,00    28,10   99,65
  3113 5169 Nákup ostatních služeb                               740 000,00          641 000,00          432 255,00    58,41   67,43
  3113 5171 Opravy a udržování                                13 840 000,00       17 932 000,00       17 624 818,13   127,35   98,29
  3113 5172 Programové vybavení                                  200 000,00           21 900,00           21 851,00    10,93   99,78
  3113 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                      30 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3113 5175 Pohoštìní                                             50 000,00           10 000,00            8 573,00    17,15   85,73
  3113 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga        2 950 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový       73 182 800,00       77 299 300,00       77 299 300,00   105,62  100,00
  3113 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým orga                0,00        2 972 900,00        2 966 323,62  *******   99,78

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     6
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:18
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3113 6121 Budovy, haly a stavby                             62 100 000,00       46 236 800,00       46 211 226,68    74,41   99,94
  3113 6125 Výpoèetní technika                                   300 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3113 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi                0,00           95 300,00                0,00  *******    0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy                                   154 342 800,00      146 570 500,00      145 923 746,43    94,55   99,56
  3117 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový        2 252 200,00        2 358 500,00        2 358 500,00   104,72  100,00
  3117 6121 Budovy, haly a stavby                              1 000 000,00        4 783 200,00        2 683 073,60   268,31   56,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3117 **** První stupeò základních škol                       3 252 200,00        7 141 700,00        5 041 573,60   155,02   70,59
  3121 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o                0,00           83 000,00           83 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3121 **** Gymnázia                                                   0,00           83 000,00           83 000,00  *******  100,00
  3149 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.                0,00           30 000,00           30 000,00  *******  100,00
  3149 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením                 0,00        2 135 000,00        2 135 000,00  *******  100,00
  3149 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga                0,00           40 000,00           40 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3149 **** Ostatní zaøízení souvis.s vých.a vzdìl.mlád                0,00        2 205 000,00        2 205 000,00  *******  100,00
  3314 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o          250 000,00          400 000,00          400 000,00   160,00  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3314 **** Èinnosti knihovnické                                 250 000,00          400 000,00          400 000,00   160,00  100,00
  3317 5021 Ostatní osobní výdaje                                103 000,00          203 000,00          162 360,00   157,63   79,98
  3317 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za           26 000,00           51 000,00           40 590,00   156,12   79,59
  3317 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní             9 000,00           18 000,00           14 613,00   162,37   81,18
  3317 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           0,00            8 100,00            8 028,00  *******   99,11
  3317 5139 Nákup materiálu j.n.                                  10 000,00            4 000,00            3 790,00    37,90   94,75
  3317 5164 Nájemné                                                    0,00                0,00                0,00  ******* *******
  3317 5169 Nákup ostatních služeb                               935 000,00          365 600,00          365 536,00    39,09   99,98
  3317 5175 Pohoštìní                                             20 000,00            2 700,00            2 616,00    13,08   96,89
  3317 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.                0,00           49 000,00           49 000,00  *******  100,00
  3317 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv                0,00           57 200,00           57 200,00  *******  100,00
  3317 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením            50 000,00          266 000,00          265 000,00   530,00   99,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3317 **** Výstavní èinnosti v kultuøe                        1 153 000,00        1 024 600,00          968 733,00    84,02   94,55
  3319 5139 Nákup materiálu j.n.                                   5 000,00            3 300,00            3 300,00    66,00  100,00
  3319 5164 Nájemné                                                    0,00              500,00              500,00  *******  100,00
  3319 5169 Nákup ostatních služeb                             3 545 000,00        3 407 800,00        3 079 439,40    86,87   90,36
  3319 5171 Opravy a udržování                                   700 000,00          700 000,00          467 746,00    66,82   66,82
  3319 5175 Pohoštìní                                             20 000,00            2 200,00            2 180,00    10,90   99,09
  3319 5194 Vìcné dary                                                 0,00          396 000,00          396 000,00  *******  100,00
  3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.                0,00          470 000,00          470 000,00  *******  100,00
  3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv          250 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3319 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením           300 000,00                0,00                0,00     0,00 *******

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     7
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:19
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3319 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový        1 368 000,00        1 408 000,00        1 408 000,00   102,92  100,00
  3319 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o        1 800 000,00        1 800 000,00        1 800 000,00   100,00  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury                        7 988 000,00        8 187 800,00        7 627 165,40    95,48   93,15
  3322 5171 Opravy a udržování                                   850 000,00          242 400,00          242 348,33    28,51   99,98
  3322 6121 Budovy, haly a stavby                                600 000,00          491 900,00          491 840,71    81,97   99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek              1 450 000,00          734 300,00          734 189,04    50,63   99,98
  3326 5021 Ostatní osobní výdaje                                      0,00           30 000,00                0,00  *******    0,00
  3326 5169 Nákup ostatních služeb                               400 000,00          103 000,00           77 331,00    19,33   75,08
  3326 5171 Opravy a udržování                                   300 000,00           65 000,00           65 000,00    21,67  100,00
  3326 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv                0,00           50 000,00           50 000,00  *******  100,00
  3326 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole                0,00           50 000,00           50 000,00  *******  100,00
  3326 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga          235 000,00           85 000,00           84 350,00    35,89   99,24
  3326 6127 Umìlecká díla a pøedmìty                                   0,00          115 000,00          114 480,00  *******   99,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist          935 000,00          498 000,00          441 161,00    47,18   88,59
  3349 5169 Nákup ostatních služeb                             8 225 000,00        8 525 000,00        7 999 654,50    97,26   93,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù         8 225 000,00        8 525 000,00        7 999 654,50    97,26   93,84
  3392 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.                0,00          149 000,00          149 000,00  *******  100,00
  3392 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv           50 000,00          138 000,00          138 000,00   276,00  100,00
  3392 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00          170 000,00          170 000,00  *******  100,00
  3392 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením                 0,00          578 000,00          578 000,00  *******  100,00
  3392 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole                0,00           49 000,00           49 000,00  *******  100,00
  3392 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga        1 570 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3392 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o                0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe                          1 620 000,00        1 084 000,00        1 084 000,00    66,91  100,00
  3399 5139 Nákup materiálu j.n.                                 590 000,00          104 500,00           86 357,00    14,64   82,64
  3399 5164 Nájemné                                               50 000,00           50 000,00           46 056,00    92,11   92,11
  3399 5169 Nákup ostatních služeb                            15 736 300,00       16 624 000,00       14 532 120,09    92,35   87,42
  3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                           0,00          200 000,00          148 838,00  *******   74,42
  3399 5175 Pohoštìní                                          1 330 000,00          651 200,00          587 148,80    44,15   90,16
  3399 5194 Vìcné dary                                           530 000,00          294 300,00          291 152,20    54,93   98,93
  3399 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv        1 400 000,00        1 550 000,00        1 550 000,00   110,71  100,00
  3399 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením           950 000,00          770 000,00          761 000,00    80,11   98,83
  3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole                0,00           49 900,00           49 900,00  *******  100,00
  3399 5492 Dary obyvatelstvu                                    105 000,00           67 000,00           64 000,00    60,95   95,52
  3399 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím                      0,00           25 000,00           25 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p       20 691 300,00       20 385 900,00       18 141 572,09    87,68   88,99

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     8
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:21
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3412 6121 Budovy, haly a stavby                                      0,00           43 800,00           43 800,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce                          0,00           43 800,00           43 800,00  *******  100,00
  3419 5164 Nájemné                                              600 000,00          300 000,00          300 000,00    50,00  100,00
  3419 5169 Nákup ostatních služeb                             1 600 000,00        1 150 000,00        1 133 680,00    70,86   98,58
  3419 5175 Pohoštìní                                            100 000,00            8 000,00            7 200,00     7,20   90,00
  3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.                0,00           49 900,00           49 900,00  *******  100,00
  3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv          100 000,00          400 000,00          400 000,00   400,00  100,00
  3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením           700 000,00          300 000,00          300 000,00    42,86  100,00
  3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga          140 000,00           40 000,00           40 000,00    28,57  100,00
  3419 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte          100 000,00           19 000,00           18 960,00    18,96   99,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost                       3 340 000,00        2 266 900,00        2 249 740,00    67,36   99,24
  3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           0,00          395 000,00          336 228,00  *******   85,12
  3421 5139 Nákup materiálu j.n.                                       0,00                0,00                0,00  ******* *******
  3421 5154 Elektrická energie                                         0,00           60 000,00           58 910,00  *******   98,18
  3421 5169 Nákup ostatních služeb                             2 300 000,00        3 088 300,00        3 110 743,34   135,25  100,73
  3421 5171 Opravy a udržování                                         0,00          114 000,00          114 000,00  *******  100,00
  3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv                0,00           50 000,00           50 000,00  *******  100,00
  3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením                 0,00          147 000,00          147 000,00  *******  100,00
  3421 6121 Budovy, haly a stavby                                      0,00                0,00                0,00  ******* *******
  3421 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                               0,00           43 000,00           42 480,00  *******   98,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže                2 300 000,00        3 897 300,00        3 859 361,34   167,80   99,03
  3429 5169 Nákup ostatních služeb                               478 000,00          478 000,00           68 640,00    14,36   14,36
  3429 5171 Opravy a udržování                                   400 000,00          400 000,00          250 200,00    62,55   62,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace                   878 000,00          878 000,00          318 840,00    36,31   36,31
  3511 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový                0,00        3 323 700,00        3 323 631,20  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3511 **** Všeobecná ambulantní péèe                                  0,00        3 323 700,00        3 323 631,20  *******  100,00
  3522 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o                0,00          130 000,00          130 000,00  *******  100,00
  3522 5901 Nespecifikované rezervy                                    0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3522 **** Ostatní nemocnice                                          0,00          130 000,00          130 000,00  *******  100,00
  3523 5169 Nákup ostatních služeb                                50 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3523 **** Odborné léèebné ústavy                                50 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3539 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru               2 100 000,00        2 100 000,00        1 911 056,00    91,00   91,00
  3539 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za          540 000,00          540 000,00          490 342,00    90,80   90,80
  3539 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní           200 000,00          200 000,00          177 035,00    88,52   88,52

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     9
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:22
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3539 5131 Potraviny                                            200 000,00          150 000,00          116 568,41    58,28   77,71
  3539 5133 Léky a zdravotnický materiál                           5 000,00            2 000,00              695,00    13,90   34,75
  3539 5134 Prádlo, odìv a obuv                                    5 000,00            5 000,00            4 920,00    98,40   98,40
  3539 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk                           5 000,00            2 000,00              114,00     2,28    5,70
  3539 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                      50 000,00           10 000,00           10 000,00    20,00  100,00
  3539 5139 Nákup materiálu j.n.                                  80 000,00           50 000,00           33 694,00    42,12   67,39
  3539 5151 Studená voda                                          25 000,00           18 000,00           18 000,00    72,00  100,00
  3539 5153 Plyn                                                 300 000,00          270 000,00          270 000,00    90,00  100,00
  3539 5154 Elektrická energie                                   125 000,00           79 000,00           78 600,00    62,88   99,49
  3539 5156 Pohonné hmoty a maziva                                 2 000,00            1 000,00              736,00    36,80   73,60
  3539 5157 Teplá voda                                                 0,00           11 000,00           10 880,00  *******   98,91
  3539 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací               25 000,00           25 000,00           18 985,11    75,94   75,94
  3539 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby               10 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3539 5167 Služby školení a vzdìlávání                           10 000,00            6 000,00            5 180,00    51,80   86,33
  3539 5169 Nákup ostatních služeb                               200 000,00          200 000,00          176 984,20    88,49   88,49
  3539 5171 Opravy a udržování                                 1 200 000,00        1 070 000,00        1 053 401,00    87,78   98,45
  3539 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                      10 000,00           10 000,00            3 762,00    37,62   37,62
  3539 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením                 0,00           49 000,00           49 000,00  *******  100,00
  3539 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci                           100 000,00          100 000,00            2 846,00     2,85    2,85
  3539 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu                0,00          106 400,00          106 375,00  *******   99,98
  3539 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n.                           0,00              400,00              400,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3539 **** Ostatní zdravotnická zaøíz.a služby pro zdr        5 192 000,00        5 004 800,00        4 539 573,72    87,43   90,70
  3541 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk                           5 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3541 5139 Nákup materiálu j.n.                                  30 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3541 5167 Služby školení a vzdìlávání                           15 000,00           20 000,00           20 000,00   133,33  100,00
  3541 5169 Nákup ostatních služeb                               200 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3541 5175 Pohoštìní                                             15 000,00           10 500,00           10 489,00    69,93   99,90
  3541 5194 Vìcné dary                                            25 000,00           45 500,00           45 449,00   181,80   99,89
  3541 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole          110 000,00           30 000,00           30 000,00    27,27  100,00
  3541 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením         1 350 000,00          873 900,00          870 000,00    64,44   99,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3541 **** Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk        1 750 000,00          979 900,00          975 938,00    55,77   99,60
  3549 5021 Ostatní osobní výdaje                                      0,00          110 900,00          110 880,00  *******   99,98
  3549 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                      20 000,00           20 000,00           20 000,00   100,00  100,00
  3549 5139 Nákup materiálu j.n.                                  10 000,00           10 000,00            9 929,00    99,29   99,29
  3549 5169 Nákup ostatních služeb                               120 000,00          102 400,00          102 360,00    85,30   99,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péèe                  150 000,00          243 300,00          243 169,00   162,11   99,95
  3599 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga                0,00          120 000,00          120 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3599 **** Ostatní èinnost ve zdravotnictví                           0,00          120 000,00          120 000,00  *******  100,00
  3611 5164 Nájemné                                              255 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3611 5169 Nákup ostatních služeb                               625 000,00          530 000,00          429 156,50    68,67   80,97

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    10
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:23
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3611 **** Podpora individuální bytové výstavby                 880 000,00          530 000,00          429 156,50    48,77   80,97
  3612 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby              900 000,00           50 000,00                0,00     0,00    0,00
  3612 5169 Nákup ostatních služeb                               250 000,00           90 000,00           82 000,00    32,80   91,11
  3612 5171 Opravy a udržování                                 2 000 000,00        1 215 600,00        1 215 565,14    60,78  100,00
  3612 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady          750 000,00           50 000,00                0,00     0,00    0,00
  3612 6121 Budovy, haly a stavby                             40 680 000,00       40 981 700,00       40 852 730,44   100,42   99,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3612 **** Bytové hospodáøství                               44 580 000,00       42 387 300,00       42 150 295,58    94,55   99,44
  3613 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby              950 000,00          110 000,00            7 000,00     0,74    6,36
  3613 5169 Nákup ostatních služeb                               250 000,00          150 000,00           29 400,00    11,76   19,60
  3613 5171 Opravy a udržování                                 1 700 000,00          432 000,00          365 694,00    21,51   84,65
  3613 6121 Budovy, haly a stavby                              1 650 000,00       13 934 000,00       13 061 797,70   791,62   93,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3613 **** Nebytové hospodáøství                              4 550 000,00       14 626 000,00       13 463 891,70   295,91   92,05
  3631 5169 Nákup ostatních služeb                                     0,00           87 000,00           85 340,00  *******   98,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3631 **** Veøejné osvìtlení                                          0,00           87 000,00           85 340,00  *******   98,09
  3632 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady          250 000,00          350 000,00          269 026,80   107,61   76,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3632 **** Pohøebnictví                                         250 000,00          350 000,00          269 026,80   107,61   76,86
  3635 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby            2 295 000,00          705 900,00          705 840,00    30,76   99,99
  3635 5492 Dary obyvatelstvu                                          0,00            7 000,00            7 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3635 **** Územní plánování                                   2 295 000,00          712 900,00          712 840,00    31,06   99,99
  3639 6121 Budovy, haly a stavby                                      0,00          100 000,00           74 484,00  *******   74,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.                      0,00          100 000,00           74 484,00  *******   74,48
  3699 5164 Nájemné                                                    0,00          175 000,00          168 344,80  *******   96,20
  3699 5169 Nákup ostatních služeb                               650 000,00          410 000,00          382 001,00    58,77   93,17
  3699 5171 Opravy a udržování                                         0,00          400 000,00          392 988,00  *******   98,25
  3699 6130 Pozemky                                            1 500 000,00          400 000,00          380 000,00    25,33   95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.        2 150 000,00        1 385 000,00        1 323 333,80    61,55   95,55
  3723 5169 Nákup ostatních služeb                             1 000 000,00        2 765 000,00        2 645 010,00   264,50   95,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a         1 000 000,00        2 765 000,00        2 645 010,00   264,50   95,66
  3724 5169 Nákup ostatních služeb                                50 000,00           50 000,00           49 980,00    99,96   99,96

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    11
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:24
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3724 **** Využívání a zneškodòování nebezpeèných odpa           50 000,00           50 000,00           49 980,00    99,96   99,96
  3726 6121 Budovy, haly a stavby                              1 000 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3726 **** Využívání a zneškodòování ostatních odpadù         1 000 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3729 5169 Nákup ostatních služeb                               500 000,00          515 000,00          514 800,00   102,96   99,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady                           500 000,00          515 000,00          514 800,00   102,96   99,96
  3741 5169 Nákup ostatních služeb                               120 000,00          120 000,00          120 000,00   100,00  100,00
  3741 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00           50 000,00           50 000,00  *******  100,00
  3741 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením            29 000,00          312 000,00          312 000,00  *******  100,00
  3741 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga          800 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3741 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o                0,00          155 000,00          155 000,00  *******  100,00
  3741 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy                0,00          130 000,00          130 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3741 **** Ochrana druhù a stanoviš•                            949 000,00          767 000,00          767 000,00    80,82  100,00
  3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     450 000,00          150 000,00          145 156,00    32,26   96,77
  3745 5139 Nákup materiálu j.n.                               1 100 000,00        2 300 000,00        2 298 613,38   208,96   99,94
  3745 5151 Studená voda                                         650 000,00          366 000,00          364 016,00    56,00   99,46
  3745 5154 Elektrická energie                                   500 000,00          598 000,00          597 903,00   119,58   99,98
  3745 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby              225 000,00          405 000,00          223 200,00    99,20   55,11
  3745 5169 Nákup ostatních služeb                            50 000 000,00       80 772 000,00       80 683 756,66   161,37   99,89
  3745 5171 Opravy a udržování                                   900 000,00        1 180 000,00        1 172 534,60   130,28   99,37
  3745 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje          350 000,00          288 000,00          288 000,00    82,29  100,00
  3745 6121 Budovy, haly a stavby                             47 550 000,00       30 720 700,00       30 698 143,85    64,56   99,93
  3745 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                         800 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò              102 525 000,00      116 779 700,00      116 471 323,49   113,60   99,74
  3749 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby              270 000,00          151 600,00          136 480,00    50,55   90,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3749 **** Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajin          270 000,00          151 600,00          136 480,00    50,55   90,03
  3900 5169 Nákup ostatních služeb                                     0,00          106 000,00           10 000,00  *******    9,43
  3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga                0,00            5 000,00            4 998,00  *******   99,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3900 **** Ost. èinnosti souvis. se službami pro obyva                0,00          111 000,00           14 998,00  *******   13,51
  4171 5410 Sociální dávky                                             0,00        5 950 000,00        5 806 507,00  *******   97,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí                                      0,00        5 950 000,00        5 806 507,00  *******   97,59
  4172 5410 Sociální dávky                                             0,00        2 100 000,00        1 958 222,00  *******   93,25

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    12
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:25
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4172 **** Doplatek na bydlení                                        0,00        2 100 000,00        1 958 222,00  *******   93,25
  4173 5410 Sociální dávky                                             0,00          200 000,00          152 292,00  *******   76,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc                                   0,00          200 000,00          152 292,00  *******   76,15
  4177 5410 Sociální dávky                                             0,00          150 000,00          126 650,00  *******   84,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v                0,00          150 000,00          126 650,00  *******   84,43
  4182 5410 Sociální dávky                                             0,00        2 800 000,00        1 841 275,00  *******   65,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky                              0,00        2 800 000,00        1 841 275,00  *******   65,76
  4183 5410 Sociální dávky                                             0,00          150 000,00           99 500,00  *******   66,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového                0,00          150 000,00           99 500,00  *******   66,33
  4184 5410 Sociální dávky                                             0,00        1 700 000,00        1 328 560,00  *******   78,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto                0,00        1 700 000,00        1 328 560,00  *******   78,15
  4185 5410 Sociální dávky                                             0,00        4 500 000,00        4 418 254,00  *******   98,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla                     0,00        4 500 000,00        4 418 254,00  *******   98,18
  4186 5410 Sociální dávky                                             0,00          450 000,00          357 500,00  *******   79,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu                          0,00          450 000,00          357 500,00  *******   79,44
  4195 5410 Sociální dávky                                             0,00       95 404 000,00       94 566 000,00  *******   99,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4195 **** Pøíspìvek na péèi                                          0,00       95 404 000,00       94 566 000,00  *******   99,12
  4329 5169 Nákup ostatních služeb                                20 000,00          259 000,00          241 150,80  *******   93,11
  4329 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                      10 000,00           10 000,00              663,00     6,63    6,63
  4329 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00           20 000,00           20 000,00  *******  100,00
  4329 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením                 0,00          192 000,00          192 000,00  *******  100,00
  4329 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga          200 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  4329 5492 Dary obyvatelstvu                                          0,00           49 000,00           49 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde          230 000,00          530 000,00          502 813,80   218,61   94,87
  4333 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4333 **** Domovy-penzióny pro matky s dìtmi                          0,00                0,00                0,00  ******* *******

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    13
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:26
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4342 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru                       0,00          196 800,00          196 800,00  *******  100,00
  4342 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za                0,00           26 900,00           26 900,00  *******  100,00
  4342 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní                 0,00           40 200,00           40 200,00  *******  100,00
  4342 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                           0,00            4 200,00            4 200,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4342 **** Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným                 0,00          268 100,00          268 100,00  *******  100,00
  4349 5169 Nákup ostatních služeb                             1 050 000,00          460 000,00          455 444,00    43,38   99,01
  4349 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00          250 000,00          250 000,00  *******  100,00
  4349 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením            70 000,00           40 000,00           35 936,00    51,34   89,84
  4349 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole                0,00           40 000,00           40 000,00  *******  100,00
  4349 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga          270 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4349 **** Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatel        1 390 000,00          790 000,00          781 380,00    56,21   98,91
  4351 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením                 0,00           25 000,00           25 000,00  *******  100,00
  4351 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový       21 100 000,00       22 992 100,00       22 992 100,00   108,97  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost.       21 100 000,00       23 017 100,00       23 017 100,00   109,09  100,00
  4357 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole        1 000 000,00        1 000 000,00        1 000 000,00   100,00  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4357 **** Domovy                                             1 000 000,00        1 000 000,00        1 000 000,00   100,00  100,00
  4359 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením                 0,00           25 000,00           25 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln                0,00           25 000,00           25 000,00  *******  100,00
  4371 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením                 0,00           49 000,00           49 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4371 **** Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s                0,00           49 000,00           49 000,00  *******  100,00
  4379 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením                 0,00          100 000,00           40 500,00  *******   40,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4379 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. pr                0,00          100 000,00           40 500,00  *******   40,50
  4399 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk                               0,00          250 000,00          249 448,00  *******   99,78
  4399 5139 Nákup materiálu j.n.                                       0,00          190 000,00          189 600,00  *******   99,79
  4399 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                    0,00           72 000,00           68 400,00  *******   95,00
  4399 5169 Nákup ostatních služeb                             2 110 000,00        1 273 000,00        1 271 580,00    60,26   99,89
  4399 5175 Pohoštìní                                             20 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  4399 5194 Vìcné dary                                                 0,00          334 000,00          333 200,00  *******   99,76
  4399 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00           65 000,00           65 000,00  *******  100,00
  4399 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením           700 000,00        1 858 000,00        1 838 000,00   262,57   98,92
  4399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole                0,00          362 000,00          362 000,00  *******  100,00
  4399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga        2 300 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  4399 5492 Dary obyvatelstvu                                          0,00          135 000,00          108 000,00  *******   80,00

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    14
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:27
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam        5 130 000,00        4 539 000,00        4 485 228,00    87,43   98,82
  5269 5321 Neinvestièní transfery obcím                               0,00          350 000,00          350 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5269 **** Ost.správa v obl.hosp.opatøení pro kriziové                0,00          350 000,00          350 000,00  *******  100,00
  5272 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                      30 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  5272 5139 Nákup materiálu j.n.                                  30 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  5272 5169 Nákup ostatních služeb                                60 000,00           60 000,00                0,00     0,00    0,00
  5272 5175 Pohoštìní                                             50 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5272 **** Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v o          170 000,00           60 000,00                0,00     0,00    0,00
  5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   1 050 000,00          832 900,00          832 874,80    79,32  100,00
  5311 5139 Nákup materiálu j.n.                                  20 000,00          140 300,00          140 265,00   701,33   99,98
  5311 5163 Služby penìžních ústavù                                    0,00            2 400,00            2 360,00  *******   98,33
  5311 5167 Služby školení a vzdìlávání                           80 000,00           78 100,00           78 090,00    97,61   99,99
  5311 5169 Nákup ostatních služeb                             3 000 000,00        2 651 500,00        2 651 483,60    88,38  100,00
  5311 5172 Programové vybavení                                        0,00           72 000,00           71 985,50  *******   99,98
  5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                           0,00           57 300,00           57 250,00  *******   99,91
  5311 5179 Ostatní nákupy j.n.                                        0,00              400,00              390,00  *******   97,50
  5311 5194 Vìcné dary                                                 0,00           11 600,00           11 606,00  *******  100,05
  5311 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením           100 000,00           98 000,00           98 000,00    98,00  100,00
  5311 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga           10 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  5311 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veøejným rozp           50 000,00           25 000,00           25 000,00    50,00  100,00
  5311 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n          150 000,00          150 000,00          150 000,00   100,00  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek                       4 460 000,00        4 119 500,00        4 119 304,90    92,36  100,00
  5399 5163 Služby penìžních ústavù                                    0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5399 **** Ostatní záležitosti bezpeènosti veøejného p                0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6112 5019 Ostatní platy                                        300 000,00          366 000,00          115 988,00    38,66   31,69
  6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù          11 500 000,00       11 500 000,00        9 247 722,00    80,41   80,41
  6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne        2 800 000,00        3 050 000,00        2 558 523,00    91,38   83,89
  6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za        2 300 000,00        2 300 000,00        1 955 308,00    85,01   85,01
  6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní         1 100 000,00        1 100 000,00          814 850,00    74,08   74,08
  6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava          105 000,00          139 000,00           46 006,00    43,82   33,10
  6112 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk                          61 000,00            1 000,00                0,00     0,00    0,00
  6112 5139 Nákup materiálu j.n.                                  90 000,00           80 000,00           53 704,00    59,67   67,13
  6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací            2 300 000,00        2 210 000,00        2 095 501,69    91,11   94,82
  6112 5164 Nájemné                                              450 000,00          100 000,00           30 408,00     6,76   30,41
  6112 5167 Služby školení a vzdìlávání                          650 000,00          400 000,00          271 446,00    41,76   67,86
  6112 5168 Služby zpracování dat                                 50 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
  6112 5169 Nákup ostatních služeb                             2 300 000,00        1 400 000,00          870 689,20    37,86   62,19
  6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                     400 000,00           50 000,00           24 988,00     6,25   49,98

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    15
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:28
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6112 5175 Pohoštìní                                          1 700 000,00        1 367 000,00        1 062 285,00    62,49   77,71
  6112 5176 Úèastnické poplatky na konference                     30 000,00           30 000,00              250,00     0,83    0,83
  6112 5191 Zaplacené sankce                                           0,00           10 000,00              707,00  *******    7,07
  6112 5194 Vìcné dary                                           250 000,00          170 000,00          122 179,00    48,87   71,87
  6112 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci                           100 000,00          100 000,00            6 842,00     6,84    6,84
  6112 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu                0,00          132 000,00          107 111,00  *******   81,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6112 **** Zastupitelstva obcí                               26 486 000,00       24 505 000,00       19 384 507,89    73,19   79,10
  6114 5019 Ostatní platy                                              0,00           21 000,00           20 476,00  *******   97,50
  6114 5021 Ostatní osobní výdaje                                      0,00        1 838 700,00        1 407 311,00  *******   76,54
  6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za                0,00           17 800,00           17 788,00  *******   99,93
  6114 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní                 0,00          103 000,00           95 581,00  *******   92,80
  6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava                0,00            8 000,00            7 074,00  *******   88,43
  6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           0,00           80 300,00           80 233,20  *******   99,92
  6114 5139 Nákup materiálu j.n.                                       0,00          145 000,00          136 662,00  *******   94,25
  6114 5161 Služby pošt                                                0,00           16 000,00                0,00  *******    0,00
  6114 5164 Nájemné                                                    0,00          863 800,00          720 299,00  *******   83,39
  6114 5169 Nákup ostatních služeb                                     0,00          248 800,00          228 730,00  *******   91,93
  6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                           0,00           25 000,00           24 171,00  *******   96,68
  6114 5175 Pohoštìní                                                  0,00          153 600,00          144 867,30  *******   94,31
  6114 5492 Dary obyvatelstvu                                          0,00          525 600,00          488 800,00  *******   93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR                                     0,00        4 046 600,00        3 371 992,50  *******   83,33
  6115 5019 Ostatní platy                                              0,00           30 000,00           21 681,00  *******   72,27
  6115 5021 Ostatní osobní výdaje                                      0,00        1 650 000,00        1 451 896,00  *******   87,99
  6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za                0,00          150 000,00           22 663,00  *******   15,11
  6115 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní                 0,00          100 000,00           98 585,00  *******   98,59
  6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava                0,00           15 000,00            7 422,00  *******   49,48
  6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           0,00           50 000,00           28 360,00  *******   56,72
  6115 5139 Nákup materiálu j.n.                                       0,00          220 000,00           97 109,00  *******   44,14
  6115 5161 Služby pošt                                                0,00           30 000,00                0,00  *******    0,00
  6115 5164 Nájemné                                                    0,00          770 000,00          720 299,00  *******   93,55
  6115 5169 Nákup ostatních služeb                                     0,00          266 200,00          246 175,00  *******   92,48
  6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                           0,00           70 000,00           24 289,00  *******   34,70
  6115 5175 Pohoštìní                                                  0,00          163 800,00          146 440,40  *******   89,40
  6115 5492 Dary obyvatelstvu                                          0,00          525 000,00          502 400,00  *******   95,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn                0,00        4 040 000,00        3 367 319,40  *******   83,35
  6149 5139 Nákup materiálu j.n.                                       0,00           97 500,00                0,00  *******    0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6149 **** Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n.                      0,00           97 500,00                0,00  *******    0,00
  6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru              88 820 000,00       95 471 700,00       95 115 361,00   107,09   99,63
  6171 5021 Ostatní osobní výdaje                              2 400 000,00        3 272 100,00        2 251 069,00    93,79   68,80
  6171 5024 Odstupné                                             100 000,00          550 000,00          177 201,00   177,20   32,22

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    16
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:30
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za       23 450 000,00       24 959 700,00       24 689 314,00   105,28   98,92
  6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní         8 450 000,00        9 063 500,00        8 923 745,00   105,61   98,46
  6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní                926 000,00          921 800,00          408 394,00    44,10   44,30
  6171 5131 Potraviny                                            250 000,00          120 000,00           65 385,00    26,15   54,49
  6171 5133 Léky a zdravotnický materiál                               0,00           10 000,00            5 629,00  *******   56,29
  6171 5134 Prádlo, odìv a obuv                                   10 000,00           10 000,00              865,00     8,65    8,65
  6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk                         501 000,00          461 000,00          449 730,00    89,77   97,56
  6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   1 285 000,00        1 160 000,00          854 604,64    66,51   73,67
  6171 5139 Nákup materiálu j.n.                               6 101 000,00        5 231 000,00        4 548 115,84    74,55   86,95
  6171 5151 Studená voda                                         710 000,00          510 000,00           46 656,00     6,57    9,15
  6171 5152 Teplo                                                      0,00           91 000,00           90 744,00  *******   99,72
  6171 5153 Plyn                                               1 600 000,00        1 900 000,00        1 687 248,59   105,45   88,80
  6171 5154 Elektrická energie                                 3 000 000,00        3 435 000,00        3 168 800,00   105,63   92,25
  6171 5156 Pohonné hmoty a maziva                               800 000,00        1 100 000,00          842 146,25   105,27   76,56
  6171 5157 Teplá voda                                                 0,00              500,00              492,00  *******   98,40
  6171 5161 Služby pošt                                        4 300 000,00        3 785 000,00        3 484 488,50    81,03   92,06
  6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací            4 720 000,00        3 820 000,00        3 349 460,84    70,96   87,68
  6171 5163 Služby penìžních ústavù                              690 000,00          434 100,00          383 567,00    55,59   88,36
  6171 5164 Nájemné                                           12 788 000,00       12 763 000,00       12 562 842,58    98,24   98,43
  6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby            5 023 000,00        4 351 500,00        4 115 459,80    81,93   94,58
  6171 5167 Služby školení a vzdìlávání                        2 500 000,00        3 346 500,00        2 094 641,20    83,79   62,59
  6171 5168 Služby zpracování dat                              9 320 000,00        2 942 000,00        2 936 882,99    31,51   99,83
  6171 5169 Nákup ostatních služeb                            38 883 600,00       49 311 000,00       46 782 672,63   120,31   94,87
  6171 5171 Opravy a udržování                                 6 593 000,00        3 679 400,00        3 250 827,19    49,31   88,35
  6171 5172 Programové vybavení                                  500 000,00          500 000,00           90 336,00    18,07   18,07
  6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                     800 000,00          795 800,00          640 487,00    80,06   80,48
  6171 5175 Pohoštìní                                            215 000,00          115 000,00           72 216,00    33,59   62,80
  6171 5176 Úèastnické poplatky na konference                     20 000,00           20 000,00            9 400,00    47,00   47,00
  6171 5179 Ostatní nákupy j.n.                                  550 000,00          550 000,00          412 000,00    74,91   74,91
  6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì                        0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny                       0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6171 5191 Zaplacené sankce                                           0,00           23 000,00           13 080,00  *******   56,87
  6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady                0,00           41 000,00           13 009,00  *******   31,73
  6171 5194 Vìcné dary                                            50 000,00           50 000,00                0,00     0,00    0,00
  6171 5195 Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. p           10 000,00           41 000,00           40 641,00   406,41   99,12
  6171 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv                0,00          300 000,00          300 000,00  *******  100,00
  6171 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00          246 000,00          246 000,00  *******  100,00
  6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga          550 000,00            4 000,00                0,00     0,00    0,00
  6171 5361 Nákup kolkù                                           50 000,00           50 000,00           24 860,00    49,72   49,72
  6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu              20 000,00           40 000,00           21 042,00   105,21   52,61
  6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm                              0,00            5 000,00            2 303,00  *******   46,06
  6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci                         1 000 000,00          451 000,00          392 450,00    39,25   87,02
  6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu                 100 000,00          100 000,00                0,00     0,00    0,00
  6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu        4 299 400,00        3 961 000,00        3 949 538,00    91,86   99,71
  6171 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstv          180 000,00          360 000,00          359 840,00   199,91   99,96
  6171 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n.                           0,00                0,00        5 824 881,00  ******* *******
  6171 6111 Programové vybavení                                5 700 000,00        2 227 500,00          192 000,00     3,37    8,62
  6171 6121 Budovy, haly a stavby                             12 350 000,00        4 522 400,00        2 034 328,73    16,47   44,98

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    17
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:32
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                       1 210 000,00        1 210 000,00          427 312,50    35,32   35,32
  6171 6123 Dopravní prostøedky                                1 000 000,00           15 000,00           14 983,00     1,50   99,89
  6171 6125 Výpoèetní technika                                         0,00           45 500,00           45 421,20  *******   99,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy                            251 825 000,00      248 373 000,00      237 412 471,48    94,28   95,59
  6310 5163 Služby penìžních ústavù                                    0,00          260 100,00          145 968,11  *******   56,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací                0,00          260 100,00          145 968,11  *******   56,12
  6320 5163 Služby penìžních ústavù                              300 000,00          227 000,00          221 712,00    73,90   97,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované                    300 000,00          227 000,00          221 712,00    73,90   97,67
  6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj        6 395 000,00        6 982 400,00        6 130 078,00    95,86   87,79
  6330 5344 Pøevody vlastním rezervním fondùm územních                 0,00       15 521 100,00       15 521 100,00  *******  100,00
  6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm                56 795 000,00       63 812 200,00      875 930 238,75  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní       63 190 000,00       86 315 700,00      897 581 416,75  ******* *******
  6399 5163 Služby penìžních ústavù                               10 000,00           10 000,00            2 842,50    28,43   28,43
  6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu                   0,00                0,00         -304 538,27  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6399 **** Ostatní finanèní operace                              10 000,00           10 000,00         -301 695,77  ******* *******
  6409 5901 Nespecifikované rezervy                            2 000 000,00       29 365 500,00                0,00     0,00    0,00
  6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n.                           0,00            9 400,00            7 050,00  *******   75,00
  6409 6901 Rezervy kapitálových výdajù                                0,00       27 914 100,00                0,00  *******    0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n.                              2 000 000,00       57 289 000,00            7 050,00     0,35    0,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Celkem:                                                    827 236 100,00    1 071 900 700,00    1 794 109 440,74   216,88  167,38

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    18
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:36
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8
                                                               Èíslo    Schválený rozpoèet            Rozpoèet           Výsledek od
            N á z e v                                          položky                               po zmìnách         poèátku roku
                                                               /øádku/
            text                                                 r               1                        2                   3
Krátkodobé financování z tuzemska
    Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)   8111                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù      (-)   8112                  0,00                 0,00                 0,00
    Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)   8113                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)   8114                  0,00                 0,00                 0,00
    Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)   8115         50 400 000,00        47 602 900,00        41 434 553,08
    Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)   8117                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)   8118                  0,00                 0,00                 0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska
    Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)   8121                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù      (-)   8122                  0,00                 0,00                 0,00
    Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)   8123                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)   8124                  0,00                 0,00                 0,00
    Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)   8125                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)   8127          1 000 000,00         2 700 000,00         2 700 000,00
    Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)   8128                  0,00                 0,00                 0,00
Krátkodobé financování ze zahranièí
    Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)   8211                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù      (-)   8212                  0,00                 0,00                 0,00
    Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)   8213                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)   8214                  0,00                 0,00                 0,00
    Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)   8215                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)   8217                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)   8218                  0,00                 0,00                 0,00
Dlouhodobé financování ze zahranièí
    Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)   8221                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù      (-)   8222                  0,00                 0,00                 0,00
    Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)   8223                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)   8224                  0,00                 0,00                 0,00
    Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)   8225                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)   8227                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)   8228                  0,00                 0,00                 0,00
Opravné položky k penìžním operacím
    Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter
      pøíjmù a výdajù vládního sektoru                   (+-)   8901                  0,00                 0,00                 0,00
    Nerealizované kurzové rozdíly                        (+-)   8902                  0,00                 0,00                 0,00
    FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)                             8000         51 400 000,00        50 302 900,00        44 134 553,08

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    19
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:36
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                Èíslo   Schválený rozpoèet            Rozpoèet          Výsledek
           N Á Z E V                                            øádku                                po zmìnách      od poèátku roku
           text                                                   r            41                        42               43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY                                         4010        118 555 000,00       120 781 600,00        99 701 260,88
TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY                                       4020          9 083 000,00        22 465 100,00        20 584 716,27
TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY                                     4030                  0,00                 0,00                 0,00
TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY                                     4040        648 198 100,00       878 351 100,00     1 629 688 910,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM                                                   4050        775 836 100,00     1 021 597 800,00     1 749 974 887,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE PØÍJMÙ                                              4060         63 190 000,00        86 315 700,00       897 581 416,75
 v tom položky:
 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let             4061                  0,00                 0,00                 0,00
        mezi krajem a obcemi
 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4062                  0,00                 0,00                 0,00
 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let             4063                  0,00                 0,00                 0,00
        mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí                    4070                  0,00                 0,00                 0,00
 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù                   4080                  0,00                 0,00                 0,00
 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad        4081                  0,00                 0,00                 0,00
 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù                    4090                  0,00                 0,00                 0,00
         od veøejných rozpoètù územní úrovnì
 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí                  4100        274 369 000,00       349 308 500,00       349 308 423,53
 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù                 4110                  0,00         2 972 900,00         2 966 323,62
 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad      4111                  0,00                 0,00                 0,00
 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery                  4120                  0,00       -14 559 400,00       -14 559 361,20
         od rozpoètù územní úrovnì
*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù                    4130         50 400 000,00        57 221 100,00        57 221 083,51
*4134 - Pøevody z rozpoètových úètù                             4140          6 395 000,00        22 503 500,00       834 523 234,24
*4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù                       4150          6 395 000,00         6 591 100,00         5 837 099,00
 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí                    4170                  0,00        51 760 000,00        51 760 000,00
 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù                   4180                  0,00            95 300,00                 0,00
 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad        4181                  0,00                 0,00                 0,00
 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù        4190                  0,00                 0,00                 0,00
         územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu               4191                  0,00                 0,00                 0,00
 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých                4192                  0,00                 0,00                 0,00
           z území jiného okresu
 ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje                4193                  0,00                 0,00                 0,00
 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých                4194                  0,00                 0,00                 0,00
           z území jiného kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                                    4200        712 646 100,00       935 282 100,00       852 393 470,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE                                          4210        628 076 100,00       847 716 200,00     1 607 056 942,85
TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                     4220        199 160 000,00       224 184 500,00       187 052 497,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM                                                   4240        827 236 100,00     1 071 900 700,00     1 794 109 440,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    20
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:36
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
KONSOLIDACE VÝDAJÙ                                              4250         63 190 000,00        86 315 700,00       897 581 416,75
 v tom položky:
 5321 - Neinvestièní transfery obcím                            4260                  0,00           350 000,00           350 000,00
 5323 - Neinvestièní transfery krajùm                           4270                  0,00                 0,00                 0,00
 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám                4271                  0,00                 0,00                 0,00
 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným                 4280                  0,00                 0,00                 0,00
         rozp. územní úrovnì
*5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù            4281          6 395 000,00         6 982 400,00         6 130 078,00
*5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù     4290                  0,00        15 521 100,00        15 521 100,00
*5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm                      4300         56 795 000,00        63 812 200,00       875 930 238,75
*5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm                         4310                  0,00                 0,00                 0,00
 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let             4321                  0,00                 0,00                 0,00
         mezi krajem a obcemi
 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4322                  0,00                 0,00                 0,00
 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let             4323                  0,00                 0,00                 0,00
         mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím                   4330                  0,00                 0,00                 0,00
 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm                  4340                  0,00                 0,00                 0,00
 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám       4341                  0,00                 0,00                 0,00
 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky                 4350                  0,00                 0,00                 0,00
         veøejným rozp. územní úrovnì
 6341 - Investièní transfery obcím                              4360                  0,00                 0,00                 0,00
 6342 - Investièní transfery krajùm                             4370                  0,00                 0,00                 0,00
 6345 - Investièní transfery regionálním radám                  4371                  0,00                 0,00                 0,00
 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným                   4380                  0,00                 0,00                 0,00
        rozpoètùm územní úrovnì
 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím                     4400                  0,00                 0,00                 0,00
 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm                    4410                  0,00                 0,00                 0,00
 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám         4411                  0,00                 0,00                 0,00
 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky                   4420                  0,00                 0,00                 0,00
         veøejným rozpoètùm územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu           4421                  0,00                 0,00                 0,00
 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu  4422                  0,00                 0,00                 0,00
 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje            4423                  0,00           350 000,00           350 000,00
 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje   4424                  0,00                 0,00                 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                                   4430        764 046 100,00       985 585 000,00       896 528 023,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI                           4440        -51 400 000,00       -50 302 900,00       -44 134 553,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                          4450         51 400 000,00        50 302 900,00        44 134 553,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                                        4460                  0,00                 0,00                 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                              4470         51 400 000,00        50 302 900,00        44 134 553,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace !!!

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    21
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:36
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Èíslo        Poèáteèní stav    Stav ke konci          Zmìna stavu
 Název bankovního úètu                                           øádku            k 1.1.     vykazovaného období     bankovních úètù
 text                                                              r                61               62                    63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Základní bìžný úèet                                              6010         96 495 824,11       94 087 156,24        2 408 667,87
 Bìžné úèty fondù ÚSC                                             6020        266 322 776,22      227 296 891,01       39 025 885,21
 Bìžné úèty celkem                                                6030        362 818 600,33      321 384 047,25       41 434 553,08
 Termínované vklady dlouhodobé                                    6040                  0,00                0,00                0,00
 Termínované vklady krátkodobé                                    6050                  0,00                0,00                0,00
 Výdajový úèet OSS                                                6060                  0,00                0,00                0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         N á z e v                                             Èíslo    Schválený rozpoèet            Rozpoèet           Výsledek od
                                                               øádku                                 po zmìnách         poèátku roku
         text                                                    r              71                       72                  73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu                7090                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi           7092                  0,00                 0,00                 0,00
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí                   7100                  0,00                 0,00                 0,00
4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110                  0,00                 0,00                 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí                     7120                  0,00                 0,00                 0,00
4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr 7140                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí                     7150                  0,00                 0,00                 0,00
2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu            7170                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím                             7180                  0,00                 0,00                 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì  7190                  0,00                 0,00                 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi            7192                  0,00                 0,00                 0,00
6341 - Investièní transfery obcím                               7200                  0,00                 0,00                 0,00
6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì 7210                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu   7220                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím                    7230                  0,00                 0,00                 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 7240                  0,00                 0,00                 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím                      7250                  0,00                 0,00                 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì  7260                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje                 7290                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi  7291                  0,00                 0,00                 0,00
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi           7292                  0,00                 0,00                 0,00

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    22
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:36
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí                   7300                  0,00                 0,00                 0,00
4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù                  7310                  0,00                 0,00                 0,00
4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320                  0,00                 0,00                 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí                     7330                  0,00                 0,00                 0,00
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù                    7340                  0,00                 0,00                 0,00
4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje 7360                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí                     7370                  0,00                 0,00                 0,00
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù                    7380                  0,00                 0,00                 0,00
2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje             7400                  0,00           350 000,00           350 000,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím                             7410                  0,00           350 000,00           350 000,00
5323 - Neinvestièní transfery krajùm                            7420                  0,00                 0,00                 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì 7430                  0,00                 0,00                 0,00
5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi   7431                  0,00                 0,00                 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi            7432                  0,00                 0,00                 0,00
6341 - Investièní transfery obcím                               7440                  0,00                 0,00                 0,00
6342 - Investièní transfery krajùm                              7450                  0,00                 0,00                 0,00
6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì 7460                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje    7470                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím                    7480                  0,00                 0,00                 0,00
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm                   7490                  0,00                 0,00                 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì  7500                  0,00                 0,00                 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím                      7510                  0,00                 0,00                 0,00
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm                     7520                  0,00                 0,00                 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì  7530                  0,00                 0,00                 0,00
VIII. Doplòující ukazatele
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Název ukazatele                                        Èíslo   Schválený rozpoèet            Rozpoèet           Výsledek od
                                                                øádku                                po zmìnách         poèátku roku
         text                                                     r             81                       82                  83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                8010
                                                                8020
                                                                8030
                                                                8040
                                                                8050

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    23
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:36
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Úèelový ÈÚC Položka                                                          Výsledek od
  znak                                                                       poèátku roku
   a      b    c                                                                  93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  04428  100 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu              188 000,00
  04428      **** terén.sociál. práce v sociálnì vylouè.komunitách             188 000,00
  13235  100 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu           95 404 000,00
  13235      **** Pøíspìvek na péèi podle zákona è.108/2006 Sb.             95 404 000,00
  13306  100 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu           17 500 000,00
  13306      **** dávky sociální péèe a dávky pomoci v hmotné nouzi         17 500 000,00
  14005  100 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu              147 000,00
  14005      **** projekty prevence kriminality                                147 000,00
  14013  100 4116 dotace                                                       792 370,00
  14013      **** Øízení lidských zdrojù                                       792 370,00
  14336  100 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu              400 000,00
  14336      **** dotace - bydlení (1azylant), rozvoj obce                     400 000,00
  33160  100 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu              481 000,00
  33160      **** Podpora integr.rom.aktivity-ZŠ Grafická                      481 000,00
  33163  100 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu               80 000,00
  33163      **** Komplexní protidrog.primární prevence                         80 000,00
  98005  100 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR            97 450,00
  98005      **** Sèítání lidu, domù a bytù v roce 2011                         97 450,00
  98071  100 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR         2 166 500,00
  98071      **** Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR          2 166 500,00
  98116  100 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR         1 064 700,00
  98116      **** Úèelové neinvestièní dotace OkÚ a obcím                    1 064 700,00
  98187  100 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR         2 446 900,00
  98187      **** Volby - Senát + zastupitelstva                             2 446 900,00
  98216  100 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR         7 904 044,00
  98216      **** Sociálnì-právní ochrana dìtí u obcí                        7 904 044,00
  C E L K E M                                                              128 671 964,00
*** Konec èásti IX. ***
X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Úèelový ÈÚC Položka                                                          Výsledek od
  znak                                                                       poèátku roku
   a      b    c                                                                  103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  C E L K E M                                                                        0,00
*** Konec èásti X. ***

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    24
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:37
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Nástroj        Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od
   OdPa Pol  Popis                                               Zdroj                                po zmìnách        poèátku roku
     a   b                                                    c    d                1                      2                  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Nástroj        Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od
   OdPa Pol  Popis                                               Zdroj                                po zmìnách        poèátku roku
     a   b                                                    c    d                1                      2                  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   C E L K E M                                                                          0,00                0,00                0,00
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Nástroj        Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od
   OdPa Pol  Popis                                               Zdroj                                po zmìnách        poèátku roku
     a   b                                                    c    d                1                      2                  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3113 5336                                                 40    1                    0,00          446 000,00          444 948,55
   3113 5336                                                 40    5                    0,00        2 526 900,00        2 521 375,07
*  3113 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím                         0,00        2 972 900,00        2 966 323,62
   3113 6351                                                 40    1                    0,00           14 400,00                0,00
   3113 6351                                                 40    5                    0,00           80 900,00                0,00
*  3113 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím                           0,00           95 300,00                0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3113 **** Základní školy                                                             0,00        3 068 200,00        2 966 323,62
   6171 5021                                                 33    5                    0,00           97 700,00           54 224,05
*  6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                                      0,00           97 700,00           54 224,05
   6171 5031                                                 33    5                    0,00            9 900,00           13 558,35
*  6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan                         0,00            9 900,00           13 558,35
   6171 5032                                                 33    5                    0,00           27 500,00            4 880,70
*  6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní                                 0,00           27 500,00            4 880,70
   6171 5164                                                 33    5                    0,00            8 500,00                0,00
*  6171 5164 Nájemné                                                                    0,00            8 500,00                0,00
   6171 5167                                                 33    5                    0,00          463 400,00                0,00
*  6171 5167 Služby školení a vzdìlávání                                                0,00          463 400,00                0,00
   6171 5169                                                 33    5                    0,00          185 400,00                0,00
*  6171 5169 Nákup ostatních služeb                                                     0,00          185 400,00                0,00

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    25
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063631  Mìstská èást Praha 5                                                                                Èas  :   09:18:37
                                                                                                                   Datum: 20.03.2013
                                  VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2010  za vykazující jednotku                                   
                                                                                                             UCRGBA1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Nástroj        Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od
   OdPa Pol  Popis                                               Zdroj                                po zmìnách        poèátku roku
     a   b                                                    c    d                1                      2                  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 6171 **** Èinnost místní správy                                                      0,00          792 400,00           72 663,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   C E L K E M                                                                          0,00        3 860 600,00        3 038 986,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:                          Razítko               Podpis vedoucího úèetní jednotky:
                                                             
                                                             Odpovídající za údaje
                                                             o rozpoètu:                                           tel.:            
                                                             
Došlo dne:                                                   o skuteènosti:                                        tel.:            
                                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------