Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MP20
XCRGURXA / RXA  (14102010 / 01012010)
ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)
Období:
12 / 2010
IČO:
00063631
Název:
Městská část Praha 5 - SOR1 
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
6 719 987 438,31 
87 265 372,71 
6 632 722 065,60 
6 631 694 398,57 
A.
Stálá aktiva
5 721 974 107,61 
47 594 430,75 
5 674 379 676,86 
5 561 320 712,57 
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
41 304 780,07 
3 118 002,89 
38 186 777,18 
40 857 144,77 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
 
 
 
 
2. Software
013
37 715 993,18 
 
37 715 993,18 
37 523 993,18 
3. Ocenitelná práva
014
 
 
 
 
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
 
 
 
 
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
3 118 002,89 
3 118 002,89 
 
2 983 648,59 
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
 
 
 
 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
470 784,00 
 
470 784,00 
349 503,00 
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
 
 
 
 
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
5 677 110 828,54 
44 476 427,86 
5 632 634 400,68 
5 514 463 567,80 
1. Pozemky
031
2 108 138 505,45 
 
2 108 138 505,45 
2 140 137 937,50 
2. Kulturní předměty
032
1 585 233,00 
 
1 585 233,00 
1 215 589,00 
3. Stavby
021
3 402 132 218,53 
 
3 402 132 218,53 
3 144 941 536,66 
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
63 296 552,25 
 
63 296 552,25 
66 798 561,89 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
 
 
 
 
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
44 476 427,86 
44 476 427,86 
 
48 000 220,61 
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
550 000,00 
 
550 000,00 
400 000,00 
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
56 931 891,45 
 
56 931 891,45 
112 969 722,14 
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
045
 
 
 
 
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
 
 
 
 
III.
Dlouhodobý finanční majetek
 
 
 
 
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
 
 
 
 
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
 
 
 
 
20.03.2013 9h 8m12s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 5

Licence: MP20
XCRGURXA / RXA  (14102010 / 01012010)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
 
 
 
 
4. Půjčky osobám ve skupině
066
 
 
 
 
5. Jiné dlouhodobé půjčky
067
 
 
 
 
6. Termínované vklady dlouhodobé
068
 
 
 
 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
 
 
 
 
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
 
 
 
 
IV.
Dlouhodobé pohledávky
3 558 499,00 
 
3 558 499,00 
6 000 000,00 
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
3 300 000,00 
 
3 300 000,00 
6 000 000,00 
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
 
 
 
 
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
258 499,00 
 
258 499,00 
 
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
 
 
 
 
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
 
 
 
 
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
 
 
 
 
B.
Oběžná aktiva
998 013 330,70 
39 670 941,96 
958 342 388,74 
1 070 373 686,00 
I.
Zásoby
21 489,40 
 
21 489,40 
39 782,75 
1. Pořízení materiálu
111
 
 
 
 
2. Materiál na skladě
112
21 489,40 
 
21 489,40 
39 782,75 
3. Materiál na cestě
119
 
 
 
 
4. Nedokončená výroba
121
 
 
 
 
5. Polotovary vlastní výroby
122
 
 
 
 
6. Výrobky
123
 
 
 
 
7. Pořízení zboží
131
 
 
 
 
8. Zboží na skladě
132
 
 
 
 
9. Zboží na cestě
138
 
 
 
 
10. Ostatní zásoby
139
 
 
 
 
II.
Krátkodobé pohledávky
253 460 562,24 
39 670 941,96 
213 789 620,28 
281 430 838,27 
1. Odběratelé
311
75 692 162,39 
33 676 005,96 
42 016 156,43 
138 356 389,85 
2. Směnky k inkasu
312
 
 
 
 
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
 
 
 
 
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
75 393 974,42 
 
75 393 974,42 
83 062 289,56 
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
11 028 205,96 
 
11 028 205,96 
11 021 076,44 
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
 
 
 
 
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
 
 
 
 
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
400 672,00 
 
400 672,00 
483 767,80 
11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění
336
 
 
 
 
20.03.2013 9h 8m12s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 5

Licence: MP20
XCRGURXA / RXA  (14102010 / 01012010)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
12. Daň z příjmů
341
 
 
 
 
13. Jiné přímé daně
342
 
 
 
 
14. Daň z přidané hodnoty
343
455 303,00 
 
455 303,00 
 
15. Jiné daně a poplatky
345
 
 
 
 
16. Pohledávky za státním rozpočtem
346
3 669 480,00 
 
3 669 480,00 
 
17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků
348
101 876,38 
 
101 876,38 
 
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
 
 
 
 
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
 
 
 
 
20. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
 
 
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
 
 
 
 
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
 
 
 
 
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
 
 
 
 
24. Poskytnuté zálohy na dotace
373
19 210 496,43 
 
19 210 496,43 
 
25. Náklady příštích období
381
881 804,07 
 
881 804,07 
735 517,00 
26. Příjmy příštích období
385
71 099,34 
 
71 099,34 
 
27. Dohadné účty aktivní
388
5 646 235,52 
 
5 646 235,52 
89 389,76 
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
60 909 252,73 
5 994 936,00 
54 914 316,73 
47 682 407,86 
IV.
Krátkodobý finanční majetek
744 531 279,06 
 
744 531 279,06 
788 903 064,98 
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
 
 
 
 
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
 
 
 
 
3. Jiné cenné papíry
256
 
 
 
 
4. Termínované vklady krátkodobé
244
 
 
 
 
5. Jiné běžné účty
245
33 094 331,00 
 
33 094 331,00 
38 328 953,26 
9. Běžný účet
241
390 032 256,81 
 
390 032 256,81 
387 686 978,39 
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
94 087 156,24 
 
94 087 156,24 
96 495 824,11 
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
227 296 891,01 
 
227 296 891,01 
266 322 776,22 
15. Ceniny
263
11 360,00 
 
11 360,00 
46 040,00 
16. Peníze na cestě
262
 
 
 
 
17. Pokladna
261
9 284,00 
 
9 284,00 
22 493,00 
20.03.2013 9h 8m12s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 5

Licence: MP20
XCRGURXA / RXA  (14102010 / 01012010)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
6 632 722 065,60 
6 631 694 398,57 
C.
Vlastní kapitál
6 077 220 091,43 
6 071 523 387,86 
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
5 433 594 997,38 
5 512 650 195,99 
1. Jmění účetní jednotky
401
5 191 201 302,93 
5 512 650 195,99 
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
403
182 666 541,90 
 
5. Kurzové rozdíly
405
 
 
6. Oceňovací rozdíly při změně metody
406
15 571 152,05-
 
7. Jiné oceňovací rozdíly
407
75 298 304,60 
 
8. Opravy chyb minulých období
408
 
 
II.
Fondy účetní jednotky
227 674 916,01 
266 797 859,02 
6. Ostatní fondy
419
227 674 916,01 
266 797 859,02 
III.
Výsledek hospodaření
415 950 178,04 
292 075 332,85 
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
298 136 054,08 
 
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
 
204 077 525,46 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432
117 814 123,96 
87 997 807,39 
D.
Cizí zdroje
555 501 974,17 
560 171 010,71 
I.
Výdajové účty rozpočtového hospodaření
 
 
1. Zvláštní výdajový účet
223
 
 
II.
Rezervy
 
 
1. Rezervy
441
 
 
III.
Dlouhodobé závazky
178 921 736,94 
168 473 253,43 
1. Dlouhodobé úvěry
451
 
 
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
 
 
3. Vydané dluhopisy
453
 
 
4. Závazky z pronájmu
454
 
 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
 
 
6. Dlouhodobé závazky z ručení
456
 
 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
 
 
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
 
 
9. Ostatní dlouhodobé závazky
459
178 921 736,94 
168 473 253,43 
IV.
Krátkodobé závazky
376 580 237,23 
391 697 757,28 
1. Krátkodobé úvěry
281
 
 
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
 
 
3. Vydané krátkodobé dluhopisy
283
 
 
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
 
 
20.03.2013 9h 8m12s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 5

Licence: MP20
XCRGURXA / RXA  (14102010 / 01012010)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
5. Dodavatelé
321
47 257 851,61 
43 765 811,98 
6. Směnky k úhradě
322
 
 
8. Krátkodobé přijaté zálohy
324
48 853 286,72 
49 994 345,54 
9. Závazky z dělené správy a kaucí
325
2 818 000,00 
 
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
 
 
11. Přijaté zálohy daní
327
 
 
14. Zaměstnanci
331
 
 
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
10,00 
 
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP
336
4 081 629,00 
4 583 056,00 
17. Daň z příjmů
341
 
 
18. Jiné přímé daně
342
1 367 651,00 
1 391 828,00 
19. Daň z přidané hodnoty
343
 
504 048,00 
20. Jiné daně a poplatky
345
 
 
21. Závazky ke státnímu rozpočtu
347
232 418,00 
 
22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků
349
33 013 226,73 
51 028 714,52 
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
 
 
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
 
 
25. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
27. Závazky z finančního zajištění
366
 
 
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
 
 
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
 
 
30. Přijaté zálohy na dotace
374
10 614 969,28 
 
31. Výdaje příštích období
383
619 320,00 
20 419,00 
32. Výnosy příštích období
384
165 560 516,03 
152 787 479,89 
33. Dohadné účty pasivní
389
29 444 457,99 
7 266 714,32 
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
32 716 900,87 
80 355 340,03 
* Konec sestavy *
20.03.2013 9h 8m12s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 5