Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Účetní výkazy'.

Licence: MC05
XCRGUVUA / VUA1  (07012013 11:11 / 201301091642)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
12 / 2012
IČO:
00063631
Název:
Městská část Praha 5 
UCS:
00063631
MČ Praha 5
Číslo
Syntetický
Běžné období
Minulé období
položky
Název položky
účet
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
A.
NÁKLADY CELKEM
670 579 762,47 
668 243 464,21 
641 269 318,40 
238 035 178,29 
I.
Náklady z činnosti
545 026 471,81 
667 241 202,67 
501 906 810,41 
238 035 178,29 
1. Spotřeba materiálu
501
9 736 277,22 
1 491 250,10 
16 899 274,99 
1 861 484,87 
2. Spotřeba energie
502
5 467 404,27 
2 200 861,46 
5 474 540,28 
1 865 873,25 
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
 
70 913,00 
 
200 442,51 
4. Prodané zboží
504
 
 
 
 
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
 
 
 
 
6. Aktivace oběžného majetku
507
 
 
 
 
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
 
 
 
 
8. Opravy a udržování
511
32 467 771,09 
78 545 006,62 
26 206 567,41 
67 259 167,59 
9. Cestovné
512
1 083 986,00 
 
996 360,60 
 
10. Náklady na reprezentaci
513
1 829 566,60 
 
1 289 116,70 
 
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
 
 
 
 
12. Ostatní služby
518
174 175 576,72 
46 377 576,60 
215 300 092,02 
45 959 146,24 
13. Mzdové náklady
521
117 281 190,34 
12 011 601,00 
125 883 836,00 
10 904 129,00 
14. Zákonné sociální pojištění
524
37 445 519,00 
4 103 710,00 
40 288 573,50 
3 710 000,50 
15. Jiné sociální pojištění
525
624 281,64 
 
678 780,00 
 
16. Zákonné sociální náklady
527
 
 
 
 
17. Jiné sociální náklady
528
 
 
563 417,00 
 
18. Daň silniční
531
 
 
 
 
19. Daň z nemovitostí
532
 
 
 
 
20. Jiné daně a poplatky
538
44 092,00 
8 754 757,20 
31 139,00 
7 083 195,60 
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
7 300,00 
239,00 
8 680,90 
1 235,50 
23. Jiné pokuty a penále
542
 
14 691,00 
5 000,00 
 
24. Dary
543
531 651,00 
 
1 675 152,00 
 
25. Prodaný materiál
544
 
 
 
 
20.03.2013 10:11:39
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 3

Licence: MC05
XCRGUVUA / VUA1  (07012013 11:11 / 201301091642)
Číslo
Syntetický
Běžné období
Minulé období
položky
Název položky
účet
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
26. Manka a škody
547
2 321 047,06 
197 391,65 
 
249 871,50 
27. Tvorba fondů
548
111 330 468,72 
 
61 607 031,00 
 
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
41 823 418,51 
22 201 923,00 
 
 
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
 
 
 
 
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
 
355 723 907,39 
 
31 314 132,00 
31. Prodané pozemky
554
 
84 043 948,00 
 
18 714 729,90 
32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
 
19 122 566,00 
 
 
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
324 990,98-
17 760 061,83 
 
31 577 904,64 
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
 
3 432 187,30 
 
239 549,14 
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
2 935 980,20 
 
 
 
36. Ostatní náklady z činnosti
549
6 245 932,42 
11 188 611,52 
4 999 249,01 
17 094 316,05 
II.
Finanční náklady
 
1 002 261,54 
163 992,53 
 
1. Prodané cenné papíry a podíly
561
 
 
 
 
2. Úroky
562
 
 
 
 
3. Kurzové ztráty
563
 
 
 
 
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
 
1 002 261,54 
 
 
5. Ostatní finanční náklady
569
 
 
163 992,53 
 
III.
Náklady na transfery
125 553 290,66 
 
139 198 515,46 
 
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
125 553 290,66 
 
139 198 515,46 
 
V.
Daň z příjmů
 
 
 
 
1. Daň z příjmů
591
 
 
 
 
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
 
 
 
 
B.
VÝNOSY CELKEM
476 314 972,31 
953 583 389,34 
629 500 470,68 
499 425 534,19 
I.
Výnosy z činnosti
36 280 046,61 
601 682 783,49 
194 565 505,28 
495 260 462,75 
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
 
 
 
 
2. Výnosy z prodeje služeb
602
3 792,00 
6 517 140,72 
 
6 852 871,61 
3. Výnosy z pronájmu
603
 
243 917 243,55 
 
239 050 297,55 
4. Výnosy z prodaného zboží
604
 
 
 
 
5. Výnosy ze správních poplatků
605
11 848 085,00 
 
14 387 738,00 
 
6. Výnosy z místních poplatků
606
10 327 751,93 
 
24 448 271,31 
 
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
1 572 870,50 
 
5 401 592,00 
 
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
647,00 
11 464 554,94 
 
11 009 681,41 
10. Jiné pokuty a penále
642
26 697,50-
 
1 783 726,27 
 
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
 
 
28 000,00 
 
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
 
 
 
 
20.03.2013 10:11:39
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 3

Licence: MC05
XCRGUVUA / VUA1  (07012013 11:11 / 201301091642)
Číslo
Syntetický
Běžné období
Minulé období
položky
Název položky
účet
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
 
 
 
 
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
646
 
394 888 058,72 
 
279 735 124,36 
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
 
1 556 583,00 
 
9 987 627,00 
16. Čerpání fondů
648
11 476 770,72 
 
147 484 645,90 
 
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
1 076 826,96 
56 660 797,44-
1 031 531,80 
51 375 139,18-
II.
Finanční výnosy
3 211 694,79 
351 900 605,85 
1 739 832,88 
4 165 071,44 
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
 
 
 
 
2. Úroky
662
3 211 694,79 
4 428 520,38 
1 739 832,88 
4 165 071,44 
3. Kurzové zisky
663
 
 
 
 
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
 
347 472 085,47 
 
 
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
 
 
 
 
6. Ostatní finanční výnosy
669
 
 
 
 
IV.
Výnosy z transferů
382 956 986,63 
 
378 977 527,18 
 
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
382 956 986,63 
 
378 977 527,18 
 
V.
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
53 866 244,28 
 
54 217 605,34 
 
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
681
 
 
 
 
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
682
 
 
 
 
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
 
 
 
 
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
 
 
 
 
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
53 866 244,28 
 
54 217 605,34 
 
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
688
 
 
 
 
C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
 
 
 
 
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
-
194 264 790,16-
285 339 925,13 
11 768 847,72-
261 390 355,90 
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
-
194 264 790,16-
285 339 925,13 
11 768 847,72-
261 390 355,90 
* Konec sestavy *
20.03.2013 10:11:39
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 3