Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Účetní výkazy'.

Licence: MP20
XCRGURXA / RXC  (07042011 / 15042011)
ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)
Období:
12 / 2011
IČO:
00063631
Název:
Městská část Praha 5 - SOR1 
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
6 923 875 487,55 
815 389 735,00 
6 108 485 752,55 
6 632 722 060,00 
A.
Stálá aktiva
5 888 390 710,83 
744 134 496,99 
5 144 256 213,84 
5 674 379 680,00 
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
41 621 169,87 
29 069 801,49 
12 551 368,38 
38 186 770,00 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
 
 
 
 
2. Software
013
37 243 696,38 
25 396 112,00 
11 847 584,38 
37 715 990,00 
3. Ocenitelná práva
014
 
 
 
 
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
 
 
 
 
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
3 673 689,49 
3 673 689,49 
 
 
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
 
 
 
 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
703 784,00 
 
703 784,00 
470 780,00 
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
 
 
 
 
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
5 743 350 162,38 
715 064 695,50 
5 028 285 466,88 
5 632 634 410,00 
1. Pozemky
031
2 104 517 530,30 
 
2 104 517 530,30 
2 108 138 510,00 
2. Kulturní předměty
032
1 602 513,00 
 
1 602 513,00 
1 585 230,00 
3. Stavby
021
3 427 979 416,07 
635 013 139,65 
2 792 966 276,42 
3 402 132 230,00 
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
63 789 723,65 
34 331 852,00 
29 457 871,65 
63 296 550,00 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
 
 
 
 
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
45 719 703,85 
45 719 703,85 
 
 
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
 
 
 
550 000,00 
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
99 741 275,51 
 
99 741 275,51 
56 931 890,00 
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
045
 
 
 
 
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
 
 
 
 
III.
Dlouhodobý finanční majetek
100 456 246,58 
 
100 456 246,58 
 
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
 
 
 
 
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
 
 
 
 
20.03.2013 9h27m11s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 5

Licence: MP20
XCRGURXA / RXC  (07042011 / 15042011)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
 
 
 
 
4. Půjčky osobám ve skupině
066
 
 
 
 
5. Jiné dlouhodobé půjčky
067
 
 
 
 
6. Termínované vklady dlouhodobé
068
100 456 246,58 
 
100 456 246,58 
 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
 
 
 
 
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
 
 
 
 
IV.
Dlouhodobé pohledávky
2 963 132,00 
 
2 963 132,00 
3 558 500,00 
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2 300 000,00 
 
2 300 000,00 
3 300 000,00 
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
 
 
 
 
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
663 132,00 
 
663 132,00 
258 500,00 
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
 
 
 
 
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
 
 
 
 
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
 
 
 
 
B.
Oběžná aktiva
1 035 484 776,72 
71 255 238,01 
964 229 538,71 
958 342 380,00 
I.
Zásoby
156 895,90 
 
156 895,90 
21 490,00 
1. Pořízení materiálu
111
 
 
 
 
2. Materiál na skladě
112
6 895,90 
 
6 895,90 
21 490,00 
3. Materiál na cestě
119
 
 
 
 
4. Nedokončená výroba
121
 
 
 
 
5. Polotovary vlastní výroby
122
 
 
 
 
6. Výrobky
123
 
 
 
 
7. Pořízení zboží
131
 
 
 
 
8. Zboží na skladě
132
 
 
 
 
9. Zboží na cestě
138
 
 
 
 
10. Ostatní zásoby
139
150 000,00 
 
150 000,00 
 
II.
Krátkodobé pohledávky
253 602 825,01 
71 255 238,01 
182 347 587,00 
213 789 610,00 
1. Odběratelé
311
93 277 089,13 
54 289 717,85 
38 987 371,28 
42 016 150,00 
2. Směnky k inkasu
312
 
 
 
 
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
 
 
 
 
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
72 861 496,32 
 
72 861 496,32 
75 393 970,00 
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
10 093 288,64 
 
10 093 288,64 
11 028 210,00 
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
 
 
 
 
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
 
 
 
 
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
99 272,00 
 
99 272,00 
400 670,00 
11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění
336
 
 
 
 
20.03.2013 9h27m11s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 5

Licence: MP20
XCRGURXA / RXC  (07042011 / 15042011)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
12. Daň z příjmů
341
 
 
 
 
13. Jiné přímé daně
342
 
 
 
 
14. Daň z přidané hodnoty
343
427 004,31 
 
427 004,31 
455 300,00 
15. Jiné daně a poplatky
345
 
 
 
 
16. Pohledávky za ústředními rozpočty
346
2 377 110,00 
 
2 377 110,00 
3 669 480,00 
17. Pohledávky za územními rozpočty
348
101 876,38 
 
101 876,38 
101 880,00 
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
 
 
 
 
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
 
 
 
 
20. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
 
 
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
 
 
 
 
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
 
 
 
 
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
 
 
 
 
24. Poskytnuté zálohy na transfery
373
17 452 972,80 
 
17 452 972,80 
19 210 500,00 
25. Náklady příštích období
381
732 377,56 
 
732 377,56 
881 800,00 
26. Příjmy příštích období
385
 
 
 
71 100,00 
27. Dohadné účty aktivní
388
1 443 536,46 
 
1 443 536,46 
5 646 240,00 
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
54 736 801,41 
16 965 520,16 
37 771 281,25 
54 914 310,00 
IV.
Krátkodobý finanční majetek
781 725 055,81 
 
781 725 055,81 
744 531 280,00 
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
 
 
 
 
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
 
 
 
 
3. Jiné cenné papíry
256
 
 
 
 
4. Termínované vklady krátkodobé
244
 
 
 
 
5. Jiné běžné účty
245
34 449 733,00 
 
34 449 733,00 
33 094 330,00 
9. Běžný účet
241
489 547 077,68 
 
489 547 077,68 
390 032 260,00 
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
113 954 583,22 
 
113 954 583,22 
94 087 160,00 
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
143 722 011,91 
 
143 722 011,91 
227 296 890,00 
15. Ceniny
263
4 960,00 
 
4 960,00 
11 360,00 
16. Peníze na cestě
262
 
 
 
 
17. Pokladna
261
46 690,00 
 
46 690,00 
9 280,00 
20.03.2013 9h27m11s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 5

Licence: MP20
XCRGURXA / RXC  (07042011 / 15042011)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
6 108 485 752,55 
6 632 722 060,00 
C.
Vlastní kapitál
5 702 175 531,32 
6 077 220 070,00 
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
4 715 720 541,76 
5 433 594 990,00 
1. Jmění účetní jednotky
401
5 047 143 029,85 
5 191 201 300,00 
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
222 620 948,36 
182 666 540,00 
5. Kurzové rozdíly
405
 
 
6. Oceňovací rozdíly při změně metody
406
711 373 245,71-
15 571 150,00-
7. Jiné oceňovací rozdíly
407
157 329 809,26 
75 298 300,00 
8. Opravy chyb minulých období
408
 
 
II.
Fondy účetní jednotky
143 792 001,91 
227 674 920,00 
6. Ostatní fondy
419
143 792 001,91 
227 674 920,00 
III.
Výsledek hospodaření
842 662 987,65 
415 950 160,00 
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
249 621 508,18 
298 136 040,00 
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
 
 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432
593 041 479,47 
117 814 120,00 
D.
Cizí zdroje
406 310 221,23 
555 501 990,00 
I.
Výdajové účty rozpočtového hospodaření
 
 
1. Zvláštní výdajový účet
223
 
 
II.
Rezervy
 
 
1. Rezervy
441
 
 
III.
Dlouhodobé závazky
167 697 249,28 
178 921 740,00 
1. Dlouhodobé úvěry
451
 
 
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
 
 
3. Vydané dluhopisy
453
 
 
4. Závazky z pronájmu
454
 
 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
 
 
6. Dlouhodobé závazky z ručení
456
 
 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
 
 
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
 
 
9. Ostatní dlouhodobé závazky
459
167 697 249,28 
178 921 740,00 
IV.
Krátkodobé závazky
238 612 971,95 
376 580 250,00 
1. Krátkodobé úvěry
281
 
 
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
 
 
3. Vydané krátkodobé dluhopisy
283
 
 
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
 
 
20.03.2013 9h27m11s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 5

Licence: MP20
XCRGURXA / RXC  (07042011 / 15042011)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
5. Dodavatelé
321
44 295 653,40 
47 257 850,00 
6. Směnky k úhradě
322
 
 
8. Krátkodobé přijaté zálohy
324
54 234 270,44 
48 853 290,00 
9. Závazky z dělené správy a kaucí
325
1 866 000,00 
2 818 000,00 
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
 
 
11. Přijaté zálohy daní
327
 
 
14. Zaměstnanci
331
 
 
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
 
10,00 
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP
336
4 392 456,00 
4 081 630,00 
17. Daň z příjmů
341
 
 
18. Jiné přímé daně
342
1 877 331,00 
1 367 650,00 
19. Daň z přidané hodnoty
343
 
 
20. Jiné daně a poplatky
345
 
 
21. Závazky k ústředním rozpočtům
347
293 631,00 
232 420,00 
22. Závazky k územním rozpočtům
349
61 338 924,44 
33 013 230,00 
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
 
 
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
 
 
25. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
27. Závazky z finančního zajištění
366
 
 
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
 
 
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
 
 
30. Přijaté zálohy na transfery
374
4 677 386,60 
10 614 970,00 
31. Výdaje příštích období
383
1 573 779,99 
619 320,00 
32. Výnosy příštích období
384
4 091 501,57 
165 560 520,00 
33. Dohadné účty pasivní
389
26 499 163,18 
29 444 460,00 
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
33 472 874,33 
32 716 900,00 
* Konec sestavy *
20.03.2013 9h27m11s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 5