Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Klasa - Výběrové řízení (dotaz 3)'.


 
*UOHSX006ICXH* 
UOHSX006ICXH 
 
 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Brno: 
ÚOHS-V204/2014/IN-23052/2014/440/PŠk 
Mgr. Škodová 
3.11.2014 
 
 
Částečné  poskytnutí  informace  podle  zákona  č. 106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  (dále  jen  „Úřad“)  obdržel  dne  21.  10.  2014  Vaši  žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“), z téhož dne (dále jen „žádost“). 
 
Předmětem  Vaší  žádosti  je  poskytnutí  bližších  informací  týkajících  se  odborných  pracovních 
zkušeností členů rozkladové komise (Komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek 
Brno I) podílejících se na řízení o rozkladu a výsledném rozhodnutí ve věci „Rámcová smlouva – 
Komunikační  podpora  značky  KLASA  pro  rok  2014“
,  konkrétně  (i)  název  jejich  pracovní  pozice, 
(ii)  informace  o  jejich  předchozích  pracovních  pozicích,  a  (iii)  informace  o  jejich  univerzitním 
vzdělání. 
 
Podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  InfZ  Vám  sdělujeme,  že  pracovní  pozice  členů  rozkladové  komise  – 
Komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Brno I, kteří jsou zaměstnanci Úřadu, 
jsou  následující:  ředitel  Sekce  předsedy  Úřadu,  ředitel  Sekce  druhostupňového  rozhodování, 
ředitel Odboru druhostupňového rozhodování I . 
 
Vaší  žádosti  týkající  se  poskytnutí  názvu  pracovní  pozice,  informace  o  předchozích  pracovních 
pozicích  a  univerzitním  vzdělání  členů  rozkladové  komise  –  Komise  pro  oblast  dohledu  nad 
zadáváním  veřejných  zakázek  Brno  I,  kteří  nejsou  zaměstnanci  Úřadu,  nebylo  vyhověno,  a  to 
s ohledem na to, že se jedná o neexistující informace. 
 
Vaší  žádosti  v části  týkající  se  poskytnutí  informace  o  předchozích  pracovních  pozicích 
a  univerzitním  vzdělání  členů  rozkladové  komise  –  Komise  pro  oblast  dohledu  nad  zadáváním 
 

Č. j.: ÚOHS-V204/2014/IN-23052/2014/440/PŠk  
veřejných  zakázek  Brno  I,  kteří  jsou  zaměstnanci  Úřadu,  nebylo  vyhověno,  a  to  z důvodu  podle 
§ 8a InfZ. 
 
Podrobné  odůvodnění  toho,  proč  nebylo  Vaší  žádosti  v uvedených  částech  vyhověno,  bude 
uvedeno v rozhodnutí Úřadu, které Vám bude v zákonné lhůtě zasláno prostřednictvím poštovní 
služby. 
 
Úřad nepožaduje v souvislosti s poskytnutím informace úhradu nákladů. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jiří Plachý 
Odbor legislativní 
ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
[FOI #3322 e-mail] ?? 


Document Outline