Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Rozsudek 7 T 2/2013'.
Č E S K Á  R E P U B L I K A – K R A J S K Ý  S O U D  V   P R A Z E 
 
150 75  PRAHA 5 - SMÍCHOV, nám. Kinských č.  5,  tel. 257 005 111, fax: 257 326 026 
 
ID datové schránky: hvbabbq 

 
      E-mail: Instituce [Krajský soud v Praze vyžaduje e-mail] 
___________________________________________________________________________ 
IČO: 00215678 
Naše značka: Si 230/2014 
(uveďte v odpovědi)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 21. října 2014 
 
 
Vážený pan 
David Havlík 
nar. 9.10.1976 
Alejní 2410/3 
415 01 Teplice 
 
 
 
 
Vážený pane, 
 
dle  Vaší  žádosti  ze  dne  6.10.2014 o poskytnutí  informace podle zákona č. 106/1999 
Sb.,  Vám  zasílám  anonymizovaný  rozsudek  sp.  zn.  7T  2/2013,  s upozorněním,  že  rozsudek 
není pravomocný, neboť byl předložen s odvoláním k Vrchnímu soudu v Praze. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Lenka Ceplová, v. r. 
 
 
 
 
 
 
místopředsedkyně Krajského soudu v Praze 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Semanská Iva 
 
 
Příloha : dle textu