Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Open Government Partnership'.

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 38 – Rozvoj ICT MF 
Mgr. Radoslav Bulí  

editel odboru 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 

V Praze dne 22.3.2013 
PID: MFCR3XDRYK 
. j.: MF-42500/2013/10 - 38 
 
Po et list : 1  
V c:  
Poskytnutí informace na základ  žádosti ve smyslu zákona  . 106/1999 Sb. 
Referent: 
Bulí  Radoslav, Mgr. 
 
 
Vážený pane Gregore, 
 
k Vaší  žádosti  ze  dne  10.  b ezna  2013  o  poskytnutí  informace  ve  smyslu  zákona 
. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  p ístupu  k informacím,  ve  zn ní  pozd jších  p edpis ,  zasílám 
požadované informace. 
 
Nejprve  obecn   k aktivitám  a  krok m  Ministerstva  financí  sm ujícím  k napln ní 
myšlenky  Otev ených  dat.  Vzhledem  k tomu,  že  dosud  bohužel  nedošlo  k úplnému  napln ní 
milník   . 1 a 2 z  ásti III./3. Ak ního plánu  eské republiky „Partnerství pro otev ené vládnutí“, 
tedy  Identifikace  a  odstran ní  p ekážek  a  vytvo ení  infrastruktury  otev ených  dat  R,  je  oproti 
p vodnímu plánu zpožd no i otev ení datových zdroj  Ministerstva financí. Po ú asti na seminá i, 
který po ádala Sekce pro koordinaci boje s korupcí Ú adu vlády  R v listopadu 2012 a na základ  
zde  p edstavených  materiál ,  jsme  se  rozhodli  nevázat  otev ení  datových  zdroj   Ministerstva 
financí    na  spln ní  p edevším  milníku  .  1,  který  m l  za  úkol  realizovat  legislativní  zajišt ní  – 
výb r a p eklad vhodné licence, její harmonizace s  eským právem a následné vydání metodického 
pokynu,  resp.  provád cí  vyhlášky  (viz.  str.  7  Ak ního  plánu).  Navázali  jsme  p ímou  spolupráci 
s experty  z akademické  sféry  (Dušan  Chlapek  z Vysoké  školy  ekonomické  a  Martin  Ne aský 
z Matematicko  -  fyzikální  fakulty  Univerzity  Karlovy).  V rámci  této  spolupráce  Ministerstvo 
financí  podpo ilo  spole nou  snahu  Fakulty  informatiky  a  statistiky  Vysoké  školy  ekonomické 
v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze o získání výzkumného grantu 
na  ešení projektu “Otev ená propojitelná data v oblasti ve ejných rozpo t ” v rámci druhé výzvy 
programu  Omega  Technologické  agentury  eské  republiky,  v rámci  kterého  by  m lo  dojít 
k vytvo ení  nových  postup   pro  publikování  dat  ve ejné  správy  v podob   otev ených 
propojitelných  dat  a  ov ení  t chto  postup   na  vybraných  datech  Integrovaného  informa ního 
systému  Státní  pokladny.  Další  spolupráci  s  odborníky  z  VŠE  a  UK  vidíme  v této  oblasti  jako 
st žejní.  
 
Další  aktivitou  Ministerstva  financí  v oblasti  otev ených  dat  byla  spolupráce 
s Ministerstvem  vnitra  na  rozší ení  Portálu  ve ejné  správy  o  sekci  Rejst íky.  Tato  sekce  Portálu 
ve ejné  správy  je  ur ena  ke  zve ejn ní  strukturovaných  údaj   v  podob ,  která  dovoluje  jejich