Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 10 T 1/2013'.


 
    10 T 1/2013 
 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 
R O Z S U D E K  
J M É N E M   R E P U B L I K Y 
 
 
     Krajský soud v Brně  rozhodl  v hlavním  líčení  konaném  dne  20.  června  2014 v senátě 
složeném z předsedkyně  senátu  JUDr.  Dany  Kancírové  a  soudců  přísedících  Mgr.  Pavla 
Neumana a Ing. Jana Sochora,   t a k t o :   
 
 
 
     Obžalovaní 
 
                       Mgr. Filip   ŠXXXXX,   nar. XXXXX, podnikatel, 
                                                             bytem XXXXX, 
 
                       Jiří   HXXXXX,   nar. XXXXX,  
                                                         jednatel obchodní společnosti NEXTEL, s.r.o., 
                                                         bytem XXXXX, 
 
                        Radek   JXXXXX,   nar. XXXXX, podnikatel, 
                                                       bytem XXXXX, 
 
                        Jiří   PXXXXX,   nar. XXXXX, podnikatel, 
                                                              bytem XXXXX, 
 
j s o u   v i n n i ,   ž e 
 
 
Mgr. Filip ŠXXXXX  jako  jednatel  obchodní  společnosti  FVE  28  s.r.o.,  se  sídlem  Horní 
náměstí 14/17,Olomouc, IČ: 291 97 597, která byla investorem a objednatelem fotovoltaické 
elektrárny Mrlínek u Bystřice pod Hostýnem, ačkoliv věděl, že fotovoltaická elektrárna není v 
 

 

10 T 1/2013 
pokračování  
podstatných  částech  dokončena,  dne  30.  11.  2010  mezi  15:08  hod.  až  15:13hod. 
prostřednictvím  e-mailů  dal  pokyn  Jiřímu  HXXXXX,  jednateli  obchodní  společnosti 
NEXTEL, s.r.o.,  se  sídlem  Luční  228,  Jevíčko,  IČ:  274  89 949, která byla zhotovitelem a 
generálním  dodavatelem fotovoltaické elektrárny Mrlínek, zároveň Radku JXXXXX, aby k 
žádosti  o  první  paralelní  připojení  fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek  k  distribuční  soustavě 
elektřiny podané dne 30. 11. 2010 Mgr. Filipem ŠXXXXX  obchodní  společnosti  E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 280 85 400, zajistili 
nepravdivé  zprávy  o  výchozí  revizi  elektrické  instalace  na  část  nízkého  napětí  a  na  část 
vysokého napětí fotovoltaické elektrárny Mrlínek s datem maximálně do 30. 11. 2010 s tím, 
že je musí Mgr. Filip ŠXXXXX  předložit  nejpozději  do  pátku  3.  12.  2010  obchodní 
společnosti E.ON Distribuce, a.s., Radek JXXXXX na základě výše uvedeného pokynu dne 5. 
12. 2010 vyhotovil jménem revizního technika Františka KXXXXX  nepravdivou zprávu o 
revizi elektrického zařízení výchozí č. 50J/10 antedatovanou na 28. 11. 2010 na kabelovou 
přípojku  VN  22kV  mezi  fotovoltaickou  elektrárnou  Mrlínek  a  distribuční  soustavou a 
nepravdivou zprávu o revizi elektrického zařízení výchozí č. 51J/10 antedatovanou na 28. 11. 
2010  na  transformační  stanice  TS1  a  TS2  fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek  (část  vysokého 
napětí), ačkoliv ve skutečnosti ke dni 28. 11. 2010 ani k 5. 12. 2010 trafostanice neexistovaly 
a  kabelová  přípojka  VN  22kV  k  28.  11.  2010  ani  k  5.  12.  2010  nebyla  dokončena,  Radek 
JXXXXX dne 5. 12. 2010 v 21:12 hod. zaslal e-mailem uvedené zprávy o revizi elektrického 
zařízení Mgr. Filipu ŠXXXXX s vědomím, že budou předloženy obchodní společnosti E.ON 
Distribuce,  a.s.,  Energetickému  regulačnímu  úřadu  a  Stavebnímu  úřadu  Městského  úřadu 
Bystřice  pod  Hostýnem,  Jiří  PXXXXX  jako revizní technik dne 2. 12. 2010 vyhotovil 
nepravdivou zprávu o provedení revize elektrického zařízení výchozí č. P93-1/01, provedenou 
v období  od  24.  do  30.  11.  2010,  na  část  nízkého  napětí  fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek, 
ačkoliv  ve  skutečnosti  k  30.  11.  2010  ani  k  2.  12.  2010  část  nízkého  napětí  fotovoltaické 
elektrárny  Mrlínek  nebyla  dokončena  a  nebyla  na  ní  nainstalována  podstatná  část 
fotovoltaických  panelů,  dne  3.  12.  2010  vyhotovil  zprávu  o  provedení  revize  elektrického 
zařízení výchozí č. P93-2/2010, datovanou k 30. 11. 2010, na část nízkého napětí trafostanic 
fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek,  ačkoliv  ve  skutečnosti  k  30.  11.  2010  ani  k  3.  12.  2010 
trafostanice  neexistovaly,  obě  zprávy  předal  Jiřímu  HXXXXX  s  vědomím,  že  budou 
předloženy obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., Energetickému regulačnímu úřadu a 
Stavebnímu úřadu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Jiří HXXXXX na základě výše 
uvedeného pokynu Mgr. Filipa ŠXXXXX  dne  5.  12.  2010  v  20:23  hod.  prostřednictvím  e-
mailu dal pokyn Jiřímu PXXXXX, aby antedatoval výše uvedené zprávy o provedení revize 
elektrického  zařízení  č.  P93-1/01 a P93-  2/2010  s  nejpozdějším  datem  30.  11.  2010,  Jiří 
PXXXXX mu vyhověl a dne 6. 12. 2010 v 08:20 hod. nechal zaslat e-mailem prostřednictvím 
Zdeňka  PXXXXX  čelní  strany  uvedených  zpráv  o  provedení  revize  elektrického  zařízení 
s úmyslně pozměněnými daty na 30. 11. 2010, ačkoliv oba věděli, že k 30. 11. 2010 a ani k 6. 
12.  2010  část  nízkého  napětí  fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek  nebyla  dokončena  a  že 
trafostanice  neexistovaly,  aby  následně  Jiří  HXXXXX  předal  uvedené  zprávy  o  provedení 
revize elektrického zařízení Mgr. Filipu ŠXXXXX, Jiří PXXXXX a Jiří HXXXXX jednali s 
vědomím,  že  uvedené  zprávy  o  provedení  revize  elektrického  zařízení  budou  předloženy 
obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., Energetickému regulačnímu úřadu a Stavebnímu 
úřadu  Městského  úřadu  Bystřice  pod  Hostýnem;  Mgr.  Filip  ŠXXXXX  dne 6. 12. 2010 
předložil  výše  uvedené  nepravdivé  zprávy  o  výchozí  revizi  elektrické  instalace  č.  50J/10, 
51J/10, P93-1/01 a P93-2/2010  obchodní  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  a  to  pobočce 
 

 

10 T 1/2013 
pokračování  
sídlící v Brně  na  ulici  Lidická  36,  dne  16.  12.  2010  Stavebnímu  úřadu  Městského  úřadu 
Bystřice pod Hostýnem, který sídlil na adrese Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem 
a dne 22. 12. 2010 Energetickému regulačnímu úřadu, který měl sídlo na adrese Masarykovo 
nám. 5, Jihlava; Mgr. Filip ŠXXXXX a Jiří HXXXXX dne 16. 12. 2010 na Stavebním úřadu 
Městského  úřadu  Bystřice  pod  Hostýnem  vyhotovili  nepravdivý  ručně  psaný  předávací 
protokol  FVE  Mrlínek  II,  podle  kterého  zhotovitel  obchodní  společnost  NEXTEL,  s.r.o. 
zastoupená Jiřím HXXXXX předala vyjmenované dílčí části díla obchodní společnosti FVE 
28 s.r.o. zastoupené Mgr. Filipem ŠXXXXX,  podle  protokolu  byla  předána  kompletní 
fotovoltaická elektrárna kromě elektronického zabezpečovacího systému a terénních úprav a 
uvedený předávací protokol společně předali Ivetě MXXXXX, referentce Stavebního úřadu 
Městského  úřadu  Bystřice  pod  Hostýnem,  ačkoliv  oba  věděli,  že  fotovoltaická  elektrárna 
Mrlínek k danému datu není dokončena a nejsou dokončeny v protokolu vyjmenované části 
elektrárny; Mgr. Filip ŠXXXXX a Jiří HXXXXX v období od 16. 12. 2010 do 22. 12. 2010 
vyhotovili  nepravdivý  předávací  protokol  dokončeného  díla  FVE  Mrlínek  II  -  2,067MW, 
podle  kterého  zhotovitel  obchodní  společnost  NEXTEL,  s.r.o.  zastoupená  Jiřím  HXXXXX 
předala dokončenou část díla s konkrétně vyjmenovanými částmi díla obchodní společnosti 
FVE 28 s.r.o. zastoupené Mgr. Filipem ŠXXXXXem obsahující také nepravdivé prohlášení 
obchodní společnosti NEXTEL, s.r.o., že veškeré pohledávky vůči obchodní společnosti FVE 
28 s.r.o. byly  řádně  a  včas  uhrazeny,  podle  konkrétních  vyjmenovaných  částí  díla  byla 
předána  kompletní  fotovoltaická  elektrárna  Mrlínek  kromě  elektronického  zabezpečovacího 
systému; uvedený předávací protokol Mgr. Filip ŠXXXXX dne 22. 12. 2010 předložil  s výše 
uvedenými nepravdivými výchozími revizními zprávami elektrického zařízení Energetickému 
regulačnímu  úřadu,  ačkoliv  oba  věděli,  že  fotovoltaická  elektrárna  Mrlínek  k  danému  datu 
není dokončena a nejsou dokončeny ani jednotlivé v protokolu vyjmenované části elektrárny, 
tímto  způsobem  Mgr.  Filip  ŠXXXXX,  Jiří  HXXXXX, Radek JXXXXX  a  Jiří  PXXXXX 
uvedli v omyl Stavební úřad Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,  obchodní společnost 
E.ON  Distribuce,  a.s.  a  Energetický  regulační  úřad  a  na  základě  předložených  výše 
uvedených nepravdivých dokumentů Stavební úřad Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem 
dne 16. 12. 2010 pod sp. zn. SÚ330/634/2010-Mr-4-Př.už 36/822, č.j. MUBPH 25761/2010 
vydal rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby fotovoltaické elektrárny Mrlínek II., 
obchodní  společnost  E.ON  Distribuce,  a.s.  protokolem  dne  23.  12.  2010  schválila  výrobnu 
(tzv. první paralelní připojení) a Energetický regulační úřad dne 28. 12. 2010 udělil pod č.j. 
14553-8/2010-ERU  licenci  společnosti  FVE  28  s.r.o.  na  výrobu  elektřiny  na  25 let; 
fotovoltaická elektrárna Mrlínek byla dokončována v průběhu ledna a počátkem února 2011 a 
zapojena  do  distribuční  soustavy  byla  dne  7.  2.  2011,  dodávat  vyrobenou  elektřinu  do 
distribuční  soustavy  začala  dne  23.  2.  2011;  Mgr.  Filip  ŠXXXXX,  Jiří  HXXXXX, Radek 
JXXXXX  a  Jiří  PXXXXX  jednali v úmyslu  získat  neoprávněnou  finanční  výhodu    pro 
obchodní  společnost  FVE  28  s.r.o.,  protože  na  základě  pravomocné  licence  udělené 
Energetickým  regulačním  úřadem  a  na  základě  provedeného  tzv.  prvního  paralelního 
připojení  k  distribuční  soustavě  obchodní  společností  E.ON  Distribuce,  a.s.  v  roce  2010 
vznikl obchodní společnosti FVE 28 s.r.o. nárok na garantovanou výkupní cenu pro výrobu 
elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12.150 Kč za 
vyrobenou MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny z fotovoltaických 
zdrojů uvedených do provozu v roce 2011 ve výši 5.500 Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 
let; za vyrobenou elektřinu fakturovanou od února 2011 do června 2012 včetně  společností 
FVE  28  s.r.o.  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  se  sídlem  F.A.Gerstnera  2151/6,  České 
 

 

10 T 1/2013 
pokračování  
Budějovice,  IČ:  280  85 400,  vznikla  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  která  vyplacenou 
garantovanou cenu zpětně refinancuje částečně na úkor České republiky a částečně na úkor 
spotřebitelů formou poplatku za distribuci, škoda ve výši 22.607.514 Kč; rozdíl ve výnosech 
za dobu životnosti elektrárny ve vztahu k jejímu uvedení do provozu činí ke škodě společnosti 
E.ON  Distribuce,  a.s.  částku  299.200.000  Kč,  o  kterou  by  se  společnost  FVE  28  s.r.o. 
obohatila v průběhu následujících dvaceti let, 
 
t e d y    
 
Mgr. Filip ŠXXXXX, Jiří HXXXXX, Radek JXXXXX, Jiří PXXXXX 
 
ke škodě cizího majetku jiného obohatili tím, že uvedli někoho v omyl a způsobili tak na 
cizím majetku škodu velkého rozsahu a dopustili se jednání, které bezprostředně směřovalo 
k uvedení někoho v omyl, obohacení jiného a způsobení na cizím majetku škody velkého 
rozsahu, v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k dokonání trestného činu nedošlo. 
 
T í m   s p á c h a l i 
 
Mgr. Filip ŠXXXXX, Jiří HXXXXX, Radek JXXXXX, Jiří PXXXXX 
 
zvlášť  závažný  zločin  podvodu  podle  §  209  odst.  1,  5  písm.  a)  trestního  zákoníku  dílem 
dokonaný, dílem nedokonaný ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku 
 
a   z a   t o   s e   j i m   u k l á d á 
 
Mgr. Filipu ŠXXXXX 
 
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku trest odnětí svobody v trvání šesti let; 
 
     Podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku se pro výkon trestu odnětí svobody zařazuje 
do věznice s ostrahou; 
 
     Podle § 67 odst. 1, § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku se ukládá peněžitý trest ve výměře 
500.000 Kč, což představuje 500 celých denních sazeb po 1.000 Kč. 
 
     Podle  §  69  odst.  1  trestního  zákoníku  se  stanoví  pro  případ,  že  by  peněžitý  trest  ve 
stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání jednoho roku;   
 
    Podle § 73 odst. 1 trestního zákoníku se ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu 
výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech na dobu tří let; 
 
Jiřímu HXXXXX 
 
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku za použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku trest odnětí 
svobody v trvání čtyř let; 
 
 

 

10 T 1/2013 
pokračování  
     Podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku se zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do 
věznice s dozorem; 
 
     Podle § 67 odst. 1, § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku se ukládá peněžitý trest ve výměře 
20.000 Kč, což představuje 100 celých denních sazeb po 200 Kč. 
 
     Podle  §  69  odst.  1  trestního  zákoníku  se  stanoví  pro  případ,  že  by  peněžitý  trest  ve 
stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců;   
 
     Podle § 73 odst. 1 trestního zákoníku se ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu 
výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech na dobu dvou let; 
 
 
Radku JXXXXX 
 
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku trest odnětí svobody v trvání pěti let; 
 
      Podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku se zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody 
do věznice s ostrahou; 
 
 
Jiřímu PXXXXX 
 
podle § 209 odst. 5 za použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku trest odnětí svobody v trvání tří 
let; 
 
     Podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 trestního zákoníku se výkon trestu odnětí svobody 
podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání pěti let; 
 
     Podle § 67 odst. 1, § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku se ukládá peněžitý trest ve výměře 
10.000 Kč, což představuje 50 celých denních sazeb po 200 Kč. 
 
     Podle  §  69  odst.  1  trestního  zákoníku  se  stanoví  pro  případ,  že  by  peněžitý  trest  ve 
stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců;   
    
 
     Podle § 101 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se ukládá ochranné opatření zabrání věci 
nebo jiné majetkové hodnoty, a to peněžní částky 12.044.707 Kč zajištěné na účtu FVE 28 
s.r.o. č. 2106928498/2700, který je veden u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem 
v Praze, Želetavská 1525/1. 
 
     Podle  §  229  odst.  1trestního  řádu  se  odkazuje  s nárokem  na  náhradu  škody  na  řízení  ve 
věcech občanskoprávních obchodní společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 280 85 400. 
 
 
 

 

10 T 1/2013 
pokračování  
 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
     Provedeným dokazováním je prokázáno, že Mgr. Filip ŠXXXXX  jako jednatel obchodní 
společnosti  FVE  28  s.r.o.,  se  sídlem  Horní  náměstí  14/17,Olomouc,  IČ:  291  97 597, která 
byla investorem  a  objednatelem  fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek  u  Bystřice  pod  Hostýnem, 
ačkoliv věděl, že fotovoltaická elektrárna není v podstatných částech dokončena, dne 30. 11. 
2010  mezi  15:08  hod.  až  15:13hod.  prostřednictvím  e-mailů  dal  pokyn  Jiřímu  HXXXXX, 
jednateli obchodní společnosti NEXTEL, s.r.o., se sídlem Luční 228, Jevíčko, IČ: 274 89 949, 
která byla zhotovitelem a generálním dodavatelem fotovoltaické elektrárny Mrlínek, zároveň 
Radku JXXXXX, aby k žádosti o první paralelní připojení fotovoltaické elektrárny Mrlínek k 
distribuční  soustavě  elektřiny  podané  dne  30.  11.  2010  Mgr.  Filipem  ŠXXXXX  obchodní 
společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
280 85 400, zajistili nepravdivé zprávy o výchozí revizi elektrické instalace na část nízkého 
napětí a na část vysokého napětí fotovoltaické elektrárny Mrlínek s datem maximálně do 30. 
11. 2010 s tím, že je musí Mgr. Filip ŠXXXXX  předložit  nejpozději  do  pátku  3.  12.  2010 
obchodní  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  Radek  JXXXXX  na  základě  výše  uvedeného 
pokynu dne 5. 12. 2010 vyhotovil jménem revizního technika Františka KXXXXX 
nepravdivou zprávu o revizi elektrického zařízení výchozí č. 50J/10 antedatovanou na 28. 11. 
2010 na kabelovou přípojku VN 22kV mezi fotovoltaickou elektrárnou Mrlínek a distribuční 
soustavou  a  nepravdivou  zprávu  o  revizi  elektrického  zařízení  výchozí  č.  51J/10 
antedatovanou na 28. 11. 2010 na transformační stanice TS1 a TS2 fotovoltaické elektrárny 
Mrlínek (část vysokého napětí), ačkoliv ve skutečnosti ke dni 28. 11. 2010 ani k 5. 12. 2010 
trafostanice  neexistovaly  a  kabelová  přípojka  VN  22kV  k  28.  11.  2010  ani  k  5.  12.  2010 
nebyla dokončena, Radek JXXXXX dne 5. 12. 2010 v 21:12 hod. zaslal e-mailem uvedené 
zprávy o revizi elektrického zařízení Mgr. Filipu ŠXXXXX s vědomím, že budou předloženy 
obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., Energetickému regulačnímu úřadu a Stavebnímu 
úřadu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Jiří PXXXXX jako revizní technik dne 2. 12. 
2010 vyhotovil nepravdivou zprávu o provedení revize elektrického zařízení výchozí č. P93-
1/01, provedenou v období  od  24.  do  30.  11.  2010,  na  část  nízkého  napětí  fotovoltaické 
elektrárny  Mrlínek,  ačkoliv  ve  skutečnosti  k  30.  11.  2010  ani  k  2.  12.  2010  část  nízkého 
napětí  fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek  nebyla  dokončena  a  nebyla  na  ní  nainstalována 
podstatná část fotovoltaických panelů, dne 3. 12. 2010 vyhotovil zprávu o provedení revize 
elektrického zařízení výchozí č. P93-2/2010, datovanou k 30. 11. 2010, na část nízkého napětí 
trafostanic fotovoltaické elektrárny Mrlínek, ačkoliv ve skutečnosti k 30. 11. 2010 ani k 3. 12. 
2010  trafostanice  neexistovaly,  obě  zprávy  předal  Jiřímu  HXXXXX  s  vědomím,  že  budou 
předloženy obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., Energetickému regulačnímu úřadu a 
Stavebnímu úřadu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Jiří HXXXXX na základě výše 
uvedeného pokynu Mgr. Filipa ŠXXXXX  dne  5.  12.  2010  v  20:23  hod.  prostřednictvím  e-
mailu dal pokyn Jiřímu PXXXXX, aby antedatoval výše uvedené zprávy o provedení revize 
elektrického  zařízení  č.  P93-1/01 a P93-  2/2010  s  nejpozdějším  datem  30.  11.  2010,  Jiří 
PXXXXX mu vyhověl a dne 6. 12. 2010 v 08:20 hod. nechal zaslat e-mailem prostřednictvím 
Zdeňka  PXXXXX  čelní  strany  uvedených  zpráv  o  provedení  revize  elektrického  zařízení 
s úmyslně pozměněnými daty na 30. 11. 2010, ačkoliv oba věděli, že k 30. 11. 2010 a ani k 6. 
 

 

10 T 1/2013 
pokračování  
12.  2010  část  nízkého  napětí  fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek  nebyla  dokončena  a  že 
trafostanice  neexistovaly,  aby  následně  Jiří  HXXXXX  předal  uvedené  zprávy o provedení 
revize elektrického zařízení Mgr. Filipu ŠXXXXX, Jiří PXXXXX a Jiří HXXXXX jednali s 
vědomím,  že  uvedené  zprávy  o  provedení  revize  elektrického  zařízení  budou  předloženy 
obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., Energetickému regulačnímu úřadu a Stavebnímu 
úřadu  Městského  úřadu  Bystřice  pod  Hostýnem;  Mgr.  Filip  ŠXXXXX  dne 6. 12. 2010 
předložil  výše  uvedené  nepravdivé  zprávy  o  výchozí  revizi  elektrické  instalace  č.  50J/10, 
51J/10, P93-1/01 a P93-2/2010  obchodní  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  a  to  pobočce 
sídlící v Brně  na  ulici  Lidická  36,  dne  16.  12.  2010  Stavebnímu  úřadu  Městského  úřadu 
Bystřice pod Hostýnem, který sídlil na adrese Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem 
a dne 22. 12. 2010 Energetickému regulačnímu úřadu, který měl sídlo na adrese Masarykovo 
nám. 5, Jihlava; Mgr. Filip ŠXXXXX a Jiří HXXXXX dne 16. 12. 2010 na Stavebním úřadu 
Městského  úřadu  Bystřice  pod  Hostýnem  vyhotovili  nepravdivý  ručně  psaný  předávací 
protokol FVE Mrlínek II, podle kterého zhotovitel obchodní  společnost  NEXTEL,  s.r.o. 
zastoupená Jiřím HXXXXX předala vyjmenované dílčí části díla obchodní společnosti FVE 
28 s.r.o. zastoupené Mgr. Filipem ŠXXXXX,  podle  protokolu  byla  předána  kompletní 
fotovoltaická elektrárna kromě elektronického zabezpečovacího systému a terénních úprav a 
uvedený předávací protokol společně předali Ivetě MXXXXX, referentce Stavebního úřadu 
Městského  úřadu  Bystřice  pod  Hostýnem,  ačkoliv  oba  věděli,  že  fotovoltaická  elektrárna 
Mrlínek k danému datu není dokončena a nejsou dokončeny v protokolu vyjmenované části 
elektrárny; Mgr. Filip ŠXXXXX a Jiří HXXXXX v období od 16. 12. 2010 do 22. 12. 2010 
vyhotovili  nepravdivý  předávací  protokol  dokončeného  díla  FVE  Mrlínek  II  -  2,067MW, 
podle  kterého  zhotovitel  obchodní  společnost  NEXTEL,  s.r.o.  zastoupená  Jiřím  HXXXXX 
předala dokončenou část díla s konkrétně vyjmenovanými částmi díla obchodní společnosti 
FVE 28 s.r.o. zastoupené Mgr. Filipem ŠXXXXX  obsahující také nepravdivé prohlášení 
obchodní společnosti NEXTEL, s.r.o., že veškeré pohledávky vůči obchodní společnosti FVE 
28  s.r.o.  byly  řádně  a  včas  uhrazeny,  podle  konkrétních  vyjmenovaných  částí  díla  byla 
předána  kompletní  fotovoltaická  elektrárna  Mrlínek  kromě  elektronického  zabezpečovacího 
systému; uvedený předávací protokol Mgr. Filip ŠXXXXX dne 22. 12. 2010 předložil  s výše 
uvedenými nepravdivými výchozími revizními zprávami elektrického zařízení Energetickému 
regulačnímu  úřadu,  ačkoliv  oba  věděli,  že  fotovoltaická  elektrárna  Mrlínek  k  danému  datu 
není dokončena a nejsou dokončeny ani jednotlivé v protokolu vyjmenované části elektrárny, 
tímto  způsobem  Mgr.  Filip  ŠXXXXX,  Jiří  HXXXXX, Radek JXXXXX  a  Jiří  PXXXXX 
uvedli v omyl Stavební úřad Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,  obchodní společnost 
E.ON  Distribuce,  a.s.  a  Energetický  regulační  úřad  a  na  základě  předložených  výše 
uvedených nepravdivých dokumentů Stavební úřad Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem 
dne 16. 12. 2010 pod sp. zn. SÚ330/634/2010-Mr-4-Př.už 36/822, č.j. MUBPH 25761/2010 
vydal rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby fotovoltaické elektrárny Mrlínek II., 
obchodní  společnost  E.ON  Distribuce,  a.s.  protokolem  dne  23.  12.  2010  schválila  výrobnu 
(tzv. první paralelní připojení) a Energetický regulační úřad dne 28. 12. 2010 udělil pod č.j. 
14553-8/2010-ERU licenci společnosti  FVE  28  s.r.o.  na  výrobu  elektřiny  na  25  let; 
fotovoltaická elektrárna Mrlínek byla dokončována v průběhu ledna a počátkem února 2011 a 
zapojena  do  distribuční  soustavy  byla  dne  7.  2.  2011,  dodávat  vyrobenou  elektřinu  do 
distribuční  soustavy  začala  dne 23. 2. 2011; Mgr. Filip ŠXXXXX,  Jiří  HXXXXX, Radek 
JXXXXX  a  Jiří  PXXXXX  jednali v úmyslu  získat  neoprávněnou  finanční  výhodu    pro 
obchodní  společnost  FVE  28  s.r.o.,  protože  na  základě  pravomocné  licence  udělené 
 

 

10 T 1/2013 
pokračování  
Energetickým  regulačním  úřadem  a  na  základě  provedeného  tzv.  prvního  paralelního 
připojení  k  distribuční  soustavě  obchodní  společností  E.ON  Distribuce,  a.s.  v  roce  2010 
vznikl obchodní společnosti FVE 28 s.r.o. nárok na garantovanou výkupní cenu pro výrobu 
elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12.150 Kč za 
vyrobenou MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny z fotovoltaických 
zdrojů uvedených do provozu v roce 2011 ve výši 5.500 Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 
let; za vyrobenou elektřinu fakturovanou od února 2011 do června 2012 včetně  společností 
FVE  28  s.r.o.  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  se  sídlem  F.A.Gerstnera  2151/6,  České 
Budějovice,  IČ:  280  85 400,  vznikla  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  která  vyplacenou 
garantovanou cenu zpětně refinancuje částečně na úkor České republiky a částečně na úkor 
spotřebitelů formou poplatku za distribuci, škoda ve výši 22.607.514 Kč; rozdíl ve výnosech 
za dobu životnosti elektrárny ve vztahu k jejímu uvedení do provozu činí ke škodě společnosti 
E.ON  Distribuce,  a.s.  částku  299.200.000  Kč,  o  kterou  by  se  společnost  FVE  28  s.r.o. 
obohatila v průběhu následujících dvaceti let. 
 
     Podstata obhajoby obžalovaného Mgr. Filipa ŠXXXXX  spočívá  v tom, že jako jednatel 
společnosti FVE 28 s.r.o. měl zájem na včasné a správné realizaci fotovoltaické elektrárny, 
chtěl, aby výrobna byla do konce roku 2010 provozuschopná a bezpečná. Nakoupil materiál 
od  renomovaných  společností,  vybral  dodavatele,  subdodavatele.  Dodavatelem  byla 
společnost  NEXTEL,  s.r.o.,  se  kterou  byla  sepsána  smlouva  o  dílo,  byl  upřesněn 
harmonogram prací. Na konci listopadu 2010 byl ve společnosti E.ON Distribuce, a.s. v Brně, 
kde  probíral  otázku  prvního  paralelního  připojení,  měl  podat  žádost,  ke  které  bylo  třeba 
připojit přílohy. Se zhotovitelem elektrárny projednal, co je třeba učinit, aby byly zajištěny 
zmíněné přílohy. Druhý týden v prosinci měla být předána revizní zpráva. Od obžalovaného 
Radka  JXXXXX  mu  přišla  e-mailová  zpráva,  podle  které  je  potřeba  k vyhotovení revizní 
zprávy projektová dokumentace,  atesty  bezpečnosti,  certifikáty,  kusové  zkoušky  nastavené 
ochrany.  Dospěl  k závěru,  že  požadavky  společnosti  E.ON  Disribuce,  a.s.,  tedy  odborníků 
uvedené  společnosti,  jsou  ve  shodě  se  sdělením  reviziního  technika.  Neměl  pochybnosti  o 
možnosti žádat o revizní zprávu. Metodiku zpracování revizních zpráv do té doby neznal.  
Bylo  mu  jasné,  že  podstatou  je  doklad  o  bezpečnosti  výrobku.    Nezadal  revizní  zprávu 
s vědomím nepravdivosti jejího obsahu, takovou ani nepředkládal příslušnému subjektu, aby 
ho uvedl v omyl.  Měl požadavek na zpracování revizní zprávy ve shodě se smlouvou o dílo. 
Přišla  mu  hotová  revizní  zpráva.  Domníval  se,  že  výrobky,  které  byly  na  stavbě,  byť 
nesmontované, jsou z hlediska  bezpečnosti  v  pořádku,  že  mohou  projít  revizí.  Nebyl  na 
jakoukoliv  nesrovnalost  kýmkoliv  upozorněn.  Nepožadoval  nepravdivé  revizní  zprávy,  aby 
byl nepravdivý jejich obsah.  Stavba byla z 90 procent hotová, proto šel v polovině prosince 
2010 na stavební úřad za referentkou MXXXXX, aby projednal kolaudaci.  Řekl, že stavba 
není  kompletní, že je  potřeba  dodělat  nějaké elektromontážní  práce,  do konce  roku na  tom 
bude s Jiřím  HXXXXX,  jednatelem  společnosti  NEXTEL,  s.r.o,  pracovat.  Referentka 
MXXXXX z toho důvodu hovořila o předčasném užívání stavby, na základě čehož je možné 
pokračovat  v elektromontážních pracích. Danou možnost obžalovaný sladil s potřebami 
Energetického regulačního úřadu, kterému předčasné užívání stavby stačilo k vydání licence 
výrobce elektřiny. Podal žádost o předčasné užívání stavby. Dne 16. 12. 2010 byla referentka 
MXXXXX  z Městského  úřadu  Bystřice  pod  Hostýnem  na  stavbě,  měla  možnost  se  na  vše 
podívat, měla k dispozici projektovou dokumentaci, podle svého úsudku se podívala tam, kam 
chtěla. Uvedla, že elektrárna je akceptovatelná pro rozhodnutí o předčasném užívání stavby. 
 

 

10 T 1/2013 
pokračování  
Podle referentky MXXXXX  mělo  dojít  k formálnímu  předání  stavby,  upozornili  ji 
s obžalovaným  Jiřím  HXXXXX  na  to,  že  ještě  probíhají  dílčí  elektromontážní  práce,  z toho 
důvodu si tedy měli předat stavbu ve stavu, v jakém byla v konkrétním okamžiku. Referentka 
korigovala sepsání předání stavby. Z hlediska mechanicko-vizuální stránky bylo na stavbě vše 
potřebné, co je v předání, to odráželo skutečný stav, bylo tam 100 procent materiálu. Dne 22. 
12.  2010  byl  na  stavbě  speciální  měřicí  vůz,  který  prověřil  vysoké  napětí,  zprávy  byly 
předloženy  následující  den  Pavlu  HXXXXX. Kolem 20. 12. 2010 se ozvali pracovníci 
společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  že  přijdou  provést  kontrolu  elektrárny,  zda  je 
akceptovatelná a odpovídá podmínkám prvního paralelního připojení. Dne 23. 12. 2010 přijel 
Pavel HXXXXX,  měl  projektovou dokumentaci,  stavbu  prošel,  zkontroloval,  co  bylo  z jeho 
pohledu  potřebné,  shledal,  že  elektrárna  je  akceptovatelná.  Z kapacitních  důvodů,  které 
koncem  roku  ve  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.  byly  nedostatečné,  společnost  vydala 
interní směrnici, podle které v době, kdy se dělalo první paralelní připojení, elektrárna nebyla 
pod napětím, nemohla vyrábět elektřinu, bylo nutné do devadesáti dní znovu provést kontrolu, 
na základě které pak elektrárna by mohla vyrábět elektřinu.  Elektrárna v době návštěvy Pavla 
HXXXXX  byla  kontrolována  bez  napětí,  ale  za  dodržení  všech  ostatních  podmínek,  tímto 
způsobem  se  kontrolovaly  i  jiné  elektrárny,  aniž  by  byly  zapojeny  do  distribuční  soustavy. 
Nebylo tehdy podmínkou, aby elektrárna byla v síti,  aby  byla  pod  napětím,  aby  vyráběla 
elektrický proud, a to z kapacitních důvodů společnosti E.ON Distribuce, a.s. Elektrárna tedy 
obstála  podmínkám  prvního  paralelního  připojení  a  také  vydání  licence.  V té  době  byli  na 
elektrárně  zloději,  došlo  k jejímu  částečnému  zdemolování  a  vykradení.  Proto  byl  sepsán 
dodatek s Jiřím HXXXXX č. l smlouvy o dílo, kde definoval, jaké práce se mají do 31. 12. 
2010  dodělat,  aby  byla  elektrárna  po  krádeži  a  vandalismu  uvedena  do  původního  stavu. 
Energetický  regulační  úřad  svým  referentem  28.  12.  2010  provedl  vizuální  kontrolu 
elektrárny. Podle referenta NXXXXX  bylo  vše  potřebné  pro  udělení  licence  splněno.  Pro 
Energetický regulační úřad je směrodatný stav v okamžiku rozhodování, tedy k 28. 12. 2010. 
K danému datu elektrárna splňovala podmínky prvního paralelního připojení a byla bezpečná 
a provozuschopná, to vyplývá ze znaleckého posudku z oblasti energetiky obnovitelných 
zdrojů,  který  nechal  zpracovat.  Je  nutno  rozlišit  stav,  který byl rozhodný pro vydání 
rozhodnutí daných subjektů se stavem následným plynoucím ze smlouvy o dílo, proto bylo na 
počátku  měsíce  ledna  2011  konstatováno,  že  v porovnání se smlouvou o dílo není stavba 
dodělána,  podmínky  plynoucí  ze  smlouvy  nebyly  splněny,  nedostatky  byly  zhotoviteli 
vytknuty, z toho  důvodu  došlo  k odstoupení  od  smlouvy  po  dohodě  s firemním právníkem. 
Bylo potřeba dávat pozor, bylo to nebezpečné, protože někdo mohl určitému subjektu sdělit, 
že jsou vnímány nedodělky, probíhají práce a přitom byla udělena licence.  Měl obavy, aby se 
nezhatila  veškerá  společná  práce,  a  to  jeho  a  obžalovaného  Jiřího  HXXXXX.    Nedodělky 
však  nemají  nic  společného  s prvním  paralelním  připojením  a  s vydáním licence. Jenom 
z toho  důvodu  došlo  k odstoupení od smlouvy a ke vzniku e-mailové zprávy, v níž jsou 
popsány  nedostatky.  31.  ledna  2011  mělo  dojít  k zapojení  do  sítě.  Společnost  E.ON 
potřebovala mít doklad o udělení licence, namontovaný měřicí přístroj na kiosku trafostanice 
a uzavření smlouvy o výkupu elektřiny (smlouva o sdružených službách). Elektrárna byla již 
 zkontrolována ohledně prvního paralelního připojení Pavlem HXXXXX ke konci roku 2010, 
smlouvy  společnost  E.ON  poskytla  až  19.  1.  2011,  uvedená  společnost  měla  málo 
kvalifikovaných  elektrikářů  pro  zapojování fotovoltaických elektráren.  Po podpisu smluv 
společnost  E.ON  měla  důvod  pro  zapojení  elektrárny.  Dne  31.  1.  2011  společnost  E.ON  
neměla  připomínky,  byla  diskuse  ohledně  toho,  kdo  má  namontovat  uzemňovací  pásek  na 
 

 
10 
10 T 1/2013 
pokračování  
sloup  vysokého  napětí.    Na  drátech byla námraza, tudíž až 7. února 2011byla elektrárna 
techniky uvedena do stavu provozuschopnosti.  Jediným úmyslem obžalovaného Mgr. Filipa 
ŠXXXXX,  jak  zdůraznil,  bylo  od  měsíce  října  2010,  kdy  byl  zakoupen  projekt  elektrárny 
FVE 28 Mrlínek, dovést projekt do zdárného konce do konce roku 2010 tak, aby elektrárna 
byla  bezpečná,  provozuschopná,  aby  obstála  kontrole  ze  strany  společnosti  E.ON  a 
Energetického  regulačního  úřadu,  aby  byla  udělena  licence,  první  paralelní  připojení,  toho 
bylo dosaženo. V žádném  případě  nebyl  dán  úmysl  kohokoliv  uvádět  v omyl  na  základě 
poskytnutí revizní zprávy, navíc věděl, že veškeré součástky a přístroje jsou na stavbě, že je 
pět týdnů na to, aby byly propojeny, jak tedy mohl kohokoli na základě formálního podkladu 
uvést v omyl,  když  věděl,  že  kdokoliv  podklad  dostane,  tak  přijede,  a  to  co  mu  bude 
předloženo v rámci projektové dokumentace, zkontroluje.  
Jde-li o data, nutno uvést, že vycházel z požadavků referenta, datum podání žádosti mělo být 
shodné s daty příloh. Datum žádosti podané společnosti E.ON bylo 30. 11. 2010, to bylo pro 
společnost E.ON významné, musel se tomu tedy přizpůsobit, proto zpráva s tímto datem byla 
používána, ani ji nečetl, pouze úvodní stránku, kde zhotovitel napsal špatné sídlo společnosti, 
proto mu to poslal k opravě.  Bylo  uvedeno,  že  revidované  dílo  je  bezpečné,  což  bylo 
v souladu s tím,  co  bylo  na  veškerých  atestech.  Byl  si  vědom  toho,  že  se  elektrárna  skládá 
z určitých  výrobků,  od  kterých  měl  atesty  bezpečnosti  a  nastavené  ochrany,  mohl  se 
domnívat, že revize je k danému výrobku, že to nemusí být revize celku, revizi vnímal jako 
bezpečnost  výrobků,  pokud  z atestu  plynulo,  že  je  výrobek  bezpečný,  tak  by  to  mělo  mít 
patřičný  význam.  Bylo  vůbec  dost  potíží  s revizními  zprávami,  podle  toho,  co  uváděli 
technici,  a  to  obecně,  byly  předkládány  bez  napětí  a  normy  měly  požadavek  na  napětí. 
Trafostanice a trafa byly propojeny, nutno zdůraznit uvedený výraz propojeny, nejpozději 27. 
nebo 28. 12. 2010. Obžalovaný uvedl, že významné postavení na stavbě měl obžalovaný Jiří 
HXXXXX, ne Libor KXXXXX, který byl jedním z několika subdodavatelů, montoval panely 
a  prováděl  pomocné  elektrikářské  práce.  Na  stavebním  úřadu  nikdo  nepožadoval  stavební 
deník. Libor KXXXXX  nebyl stavbyvedoucí, do takové role se sám personifikoval před 
policistou, za kterým přišel z toho důvodu, že nedostal zaplaceno, chtěl manipulací se svou 
výpovědí  dosáhnout  zaplacení.  Obžalovaný  je  také  toho  názoru,  že  mu  nelze  přičítat  k tíži 
částku, která společnosti FVE 28 s.r.o. nikdy nepřišla, která je představována tzv. solární daní. 
 
     Obžalovaný Jiří HXXXXX na svoji obhajobu uvedl, že mu obžalovaný JXXXXX poskytl 
kontakt na obžalovaného Mgr. ŠXXXXX.  Na  stavbě  se  začalo  pracovat  začátkem  listopadu 
2010, došlo k časovému  posunu,  obžalovaný  Mgr.  ŠXXXXX  na  něj  tlačil  kvůli  dodržení 
termínu, platby se posunuly. Do akce byli zapojeni subdodavatelé. Na konci listopadu 2010 
měly být předloženy revizní zprávy. Revizní zprávu objednal u společnosti CES s.r.o., která je 
zařídila  u  obžalovaného  PXXXXX, kterému byly  zaslány podklady a kontakty na stavbu. 
Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  chtěl  antedataci  revizních  zpráv  na  konec  listopadu,  což  byla 
podmínka  dalších  plateb.  Na  přelomu  listopadu  a  prosince  2010  společnost  FVE  28  s.r.o. 
doporučila  vedení  stavby  a  pomoc  od  Libora  KXXXXX,  respektive  společnost 
ZÁMEČNICTVÍ  Knotek  s.r.o., Libor KXXXXX  vedl  převážnou  část  jednání.  Obžalovaný 
HXXXXX  jezdil na stavbu v prosinci  jednou  týdně.  Podepsal  předání  díla,  protože 
subjektivně  stavba  vypadala  hotová  a  končil  termín  smlouvy  o  dílo.  V prosinci došlo na 
stavbě  k projevům  vandalismu,  krádeži  a  byly  nepříznivé  klimatické  podmínky.  Do  konce 
roku probíhaly opravy, optimalizace.  Na začátku ledna už jeho pracovníci na stavbu nebyli 
vpuštěni.  Obdržel odstoupení od smlouvy, přistoupil na ně oproti obdržení platby. Zařízení, 
 

 
11 
10 T 1/2013 
pokračování  
která  byla  28.  11.  2010  a  30.  11.  2010  revidována,  nebyla  dokončena.  Kabeláž  byla 
dokončena  částečně  a  trafostanice  nebyly  k dispozici. Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  o tom 
věděl. Dne 16. 12. 2010 byla elektrárna mechanicky hotová kompletně. Některé kabely byly 
natažené provizorně, nebylo možné je položit do země, nebyly hotové zemní práce. Dne 6. 1. 
2011 byla namontována kabeláž, nebyla zapojena, elektrárna mohla fungovat částečně. Údaje 
v odstoupení od smlouvy z toho dne jsou pravdivé.  Obžalovaný  uvedl,  že  měl  podávat 
vysvětlení policii, jeho vyjádření, které pak bylo prezentováno, bylo nachystáno v kanceláři 
v Olomouci, byl u toho kromě něj obžalovaný Mgr. ŠXXXXX a Mgr. MXXXXX.  
 
     Obžalovaný Radek JXXXXX  uvedl, že revizní zprávy 51J/10 a 50J/10 vypracoval 
v podstatě jako návrh pro obžalovaného Mgr. ŠXXXXX, předpokládal dokončení elektrárny 
v následujících dnech a vypracování správných revizních zpráv. Odeslal mu je e-mailem. 
Františka KXXXXX,  na  základě  žádosti  obžalovaného  Mgr.  ŠXXXXX, požádal o 
jednoduchou  výpověď  na  základě  textu,  který  měl  od  obžalovaného  Mgr.  ŠXXXXX. 
Obžalovanému Mgr. ŠXXXXX  doporučil  společnost  NEXTEL,  s.r.o.  Obžalovanému  Mgr. 
ŠXXXXX, na základě jeho žádosti, zaslal návrhy revizních zpráv s daty do konce listopadu, 
aby následně byly upraveny po dostavbě elektrárny. Otisk razítka a podpis cizího revizního 
technika  na  zprávy  dal  pravděpodobně  scannerem,  učinil  tak  proto,  aby  pouze  ukázal 
obžalovanému Mgr. ŠXXXXX, jak má taková zpráva vypadat. Františku KXXXXX  o tom 
řekl  až  začátkem  roku  2011,  protože  elektrárna  byla  dokončena,  budou  vypracovávat 
správnou revizní zprávu. Neví, zda k datu 28. 11. 2010, které je uvedeno na revizních 
zprávách, skutečně existovala revidovaná zařízení, to znamená TS 1, TS 2 a kabel VN mezi 
fotovoltaickou  elektrárnou  a  distribuční  soustavou,  protože  to  nekontroloval,  na  elektrárně 
nebyl,  uváděné  naměřené  odpory  v revizních zprávách uvedl jen podle svých zkušeností a 
podle revizních zpráv z jiných elektráren.  Nezkoumal, jestli k datu  zpráv existovalo v nich 
uvedené zařízení, protože na elektrárně nebyl. Neupozornil obžalovaného Mgr. ŠXXXXX na 
to, že jde jenom o vzory zprávy.  Je to dlouhá doba, pokud se má vyjádřit, zda byl požádán o 
vzor nebo o revizní zprávu, pravděpodobně o revizní zprávy, dostal pokyn od obžalovaného 
Mgr.  ŠXXXXX, aby byly revizní zprávy vypracovány do konce listopadu 2010. 
K předloženému e-mailu od obžalovaného Mgr. ŠXXXXX ze dne 30. 11. 2010 v 15:03 hod., 
ve kterém obžalovaný Mgr. ŠXXXXX po něm požadoval zprávy o výchozí revizi NN, VN, 
trafostanic a protokol o nastavení ochran s datem  nejpozději  do  30.  11.  2010,  obžalovaný 
JXXXXX  uvedl, že už neví, zda e-mail obdržel, je v něm  uvedeno,  že  revizní  zprávy  musí 
obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  předložit  do  pátku  3.  12.  2010  společnosti  E.ON,  poslal 
obžalovanému Mgr. ŠXXXXX  vzory s viditelně  naskenovaným  razítkem  Františka 
KXXXXX, poslal je až 5. 12. 2010. K e-mailu od obžalovaného Mgr. ŠXXXXX ze dne 30. 
11. 2010 z 15:18 hod., ve kterém požaduje obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  zajištění  na  čtvrtek 
měřicího  vozu  na  elektrárnu,  obžalovaný  JXXXXX  uvedl, že už neví, zda e-mail obdržel, 
měřicí  vůz  nezařizoval  a  revizní  zprávy  NN  a  VN  také  ne,  pouze  dodal  vzory.    Pokud  je 
obžalovaný dotázán, když po něm chtěl obžalovaný Mgr. ŠXXXXX revizní zprávu a ne vzor, 
zda obžalovaného upozornil, že jde o vzory, ne o zprávy, obžalovaný JXXXXX uvedl, že na 
to neupozornil. Obžalovaný JXXXXX  potvrdil, že zaslal obžalovanému Mgr. ŠXXXXX              
5. 12. 2010 v 21:12 hod. e-mail, kterým mu poslal dvě revizní zprávy bez komentáře, podle 
kterého by bylo zřejmé, že jde o vzory, také uvedl, že používal adresu XXXXX. Obžalovaný 
JXXXXX  uvedl, že nic neví o tom, že by František KXXXXX  vyhotovil  ještě  dodatečně 
zprávy  se  svým  podpisem  a  správným  číslem  osvědčení.  To  měl  zařizovat  generální 
 

 
12 
10 T 1/2013 
pokračování  
dodavatel.  Obžalovaný  se  vyjádřil  k předloženým  revizním  zprávám  50J/10  a  51J/10,  které 
byly  opatřeny  správným  číslem  osvědčení  a  podpisem  Františka  KXXXXX, které byly 
nalezeny  vedle  „vzorů“  obžalovaného  JXXXXX  ve správním spisu Stavebního  úřadu 
Městského  úřadu  v Bystřici  pod  Hostýnem,  uvedl,  že  o  těchto  zprávách  nic  neví.  Dvakrát 
ovlivňoval  Františka  KXXXXX, požádal ho, aby vypovídal tak, aby nebyly problémy, 
akceptoval pokyn obžalovaného Mgr. ŠXXXXX. Obžalovaný JXXXXX  uvedl, že Františka 
KXXXXX zná dlouhou dobu, chodil se za ním radit, spolupracovali spolu. Vzory zpráv zaslal 
obžalovanému Mgr. ŠXXXXX  se  starým  neplatným  číslem  osvědčení  Františka KXXXXX, 
věděl,  že  už  má  nové,  jestli  to  věděl  spoluobžalovaný,  to  neví.    Obžalovaný  JXXXXX  se 
vyjadřoval  k e-mailu, podle kterého byl poslán obžalovaným Mgr. ŠXXXXX  1. 12. 2010 
v 17:19 hod., bylo v něm  uvedeno,  že  do  pátku  6.  12.  2010  převezme  od  obžalovaného 
JXXXXX „tři revize na trafačky“, uvedl, že mu nic nepředal, jen mu to zaslal 5. 12. 2010 e-
mailem. Obžalovaný JXXXXX se vyjadřoval k e-mailu, který zaslal 2. 12. 2010 v 7:52 hod. 
obžalovanému  Jiřímu  HXXXXX, ve kterém bylo uvedeno: „Dle pana ŠXXXXX  veškeré 
práce, které provádím, Revize jdou na Vás – revizák na VN bude chtít 20 tis. za revizi tedy 2 
x 20 tis. Tyto vyúčtuji na Vás a uděláme vyrovnání.“ Obžalovaný JXXXXX uvedl, že to bylo 
pro  případ,  kdyby  došlo  k vypracování  revizních  zpráv  tak,  aby  to  bylo  vyřízeno.  Pokud 
ovlivňoval Františka KXXXXX, bylo to z toho důvodu, aby se František KXXXXX nedostal 
do  problémů,  protože  zprávy  byly  použity  a  bylo  na  nich  neplatné  číslo  osvědčení.  Musí 
uvést, že pouze požádal Františka KXXXXX  podle  pokynů  obžalovaného  Mgr.  ŠXXXXX, 
neovlivňoval ho. 
 
     Podstata  obhajoby  obžalovaného  Jiřího  PXXXXX  spočívá  v tom, jak uvedl, že za ním 
přišel začátkem prosince 2010 Jaroslav SXXXXX, který mu řekl, že jeho známý potřebuje 
někoho, kdo by provedl rezivi fotofoltaické elektrárny, revize byla potřebná hned, aby mohla 
být podána žádost společnosti E.ON, aby bylo vyřízeno připojení elektrárny, nezdálo se mu 
to, protože jezdil na prohlídky, ale obžalovaný Jiří HXXXXX přes Jaroslava SXXXXX řekl, 
že  elektrárna  bude  kompletní,  hotová,  ale  je  bez  napětí.  Revizní  zprávy  tedy  vyhotovil. 
Skutečná  prohlídka  elektrárny  měla  být  dodatečně  po  vyhotovení  zpráv.  Občas  se  to  totiž 
takto dělalo, protože předpisy a normy se někdy neshodují, jde o to, že energetika vyžaduje 
udělat  revizi,  ale  podle  normy  ji  nelze  udělat  tam,  kde  není  napětí.  Energetika  i  norma 
předpokládají, že zařízení je dokončeno Chtěl potom jít na elektrárnu, až by došlo k připojení, 
provedl by měření. Měl dostat zprávu o připojení, ale nepřišla. Někdy před svátky se tam jel 
podívat, elektrárna byla vypnuta, energie do ní nešla, pouze se tam prošel, u svorkovnicových 
skříní  změřil  izolační  stavy,  nezjišťoval,  jestli  jsou  všechny.  Během  prosince  2010  byl 
kontaktován obžalovaným HXXXXX, požadoval změnu data na předních stranách revizních 
zpráv, aby tam i na vyhotovení bylo listopadové datum. Moc se mu nechtělo, ale vyhověl mu. 
Nechal je naskenovat a poslat. Potom byl ještě jednou kontaktován, obžalovaný HXXXXX 
chtěl originály, přijel si pro ně, neví, kdy to bylo, sešli se na parkovišti v Havlíčkově Brodě. 
Ohledně revizních zpráv byl na jaře 2011 u Energetického regulačního úřadu, před výslechem 
mu telefonoval obžalovaný Mgr. ŠXXXXX, chtěl se sejít na nějakém místě na dálnici u Brna, 
aby  to  bylo  na  půli  cesty,  sešli  se  v Jevíčku  ve  společnosti  NEXTEL,  s.r.o.,  byl  tam  také 
obžalovaný HXXXXX, obžalovaný Mgr. ŠXXXXX řekl, že elektrárna byla koncem listopadu 
hotová, dělaly se tam jen drobné práce, během stavby mu činil potíže Libor KXXXXX, měl 
s ním  neshody,  což  je  důvod,  pro  který  učinil  Libor  KXXXXX  oznámení Energetickému 
regulačnímu  úřadu.    Obžalovaný Mgr.  ŠXXXXX  uváděl,  že  by  měl  obžalovaný  PXXXXX 
 

 
13 
10 T 1/2013 
pokračování  
hovořit  v tom  smyslu,  že  zařízení  bylo  dokončeno,  jinak  by  měl  potíže,  když  dělal  revize. 
Vzhledem k tomu  tak  vypovídal  u  Energetického  regulačního  úřadu,  protože  si  myslel,  že 
zařízení bylo dokončeno. Potom měl být výslech u policie, obžalovaný Mgr. ŠXXXXX mu 
telefonoval,  že  má  cestu  přes  Havlíčkův  Brod,  chtěl  se  s ním  sejít,  potřeboval  revizi  na 
bioplynovou stanici, to obžalovaný PXXXXX  odmítl  udělat,  protože  na  nebezpečí  výbuchu 
nemá  osvědčení,  poskytl  obžalovanému  Mgr.  ŠXXXXX  kontakt na jiného technika. 
Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX chtěl vidět předvolání na policii, večer je naskenoval a poslal mu 
je. Než byl podat policii vysvětlení, tak mu řekl obžalovaný Mgr. ŠXXXXX, že elektrárna 
byla  dokončena  v listopadu 2010, zajímalo ho, co zase vymýšlí Libor KXXXXX. Sešli se 
spolu v budově  ZZN  v Havlíčkově  Brodě,  obžalovaný  PXXXXX  řekl,  že  jsou  potíže 
s nezaplacenými fakturami, bývalí kolegové z CES, s.r.o. nemohou dostat peníze od 
obžalovaného HXXXXX,  načež  obžalovaný  Mgr.  ŠXXXXX  řekl,  že  on  má vše 
s obžalovaným HXXXXX  vyrovnáno. U policie vypovídal z obav z odstavení elektrárny, 
vznikly by tak pohledávky. Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  mu telefonoval, obžalovaný 
PXXXXX mu řekl, že má obavy, policie už všechno ví.  Na podzim 2011 měl být výslech u 
Energetického  regulačního  úřadu,  někdo  mu  telefonoval  z dodavatelské firmy, požádal, aby 
ráno zatelefonoval Energetickému regulačnímu úřadu a řekl, že je mu špatně, mělo jít o to, že 
prý peníze od subdodavatele elektrárny měly už být připraveny, měl je odeslat někdo, kdo byl 
v zahraničí.  Bylo  mu  řečeno,  že  jsou  domluveni  s obžalovaným Mgr. ŠXXXXX, že 
pohledávky budou uhrazeny, že ale obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  nemůže  peníze  odeslat. 
Omluvou obžalovaného měl být získán čas, aby bylo možné ověřit, zda mají na kontě peníze, 
oznámení pak mělo být vzato zpět, tudíž by se Energetický regulační úřad neměl čím zabývat. 
Obžalovaný uvedl, že nevyhověl, řekl u Energetického regulačního úřadu, že byl na elektrárně 
až v půli  prosince  2010,  neřekl,  že  ve  skutečnosti  revize  dělal  od stolu, protože pokud by 
Energetický  regulační  úřad  licenci  zrušil,  tak  by  to  pro  něj  nemuselo  dobře  dopadnout. 
Obžalovaný PXXXXX potvrdil, že zpráva o provedení revize č. P93-1/01 provedená v období 
od 24. 11. až 30. 1. 2010 na část nízkého napětí FVE Mrlínek vyhotovená Jiřím PXXXXX 
dne 2. 12. 2010, je jeho původní revizní zpráva, kterou vypracoval na žádost obžalovaného 
HXXXXX  prostřednictvím  Jaroslava  SXXXXX, vypracoval ji, aniž by se na elektrárnu 
podíval. Ke zprávě o provedení revize č. P93-2/2010 provedenou 30. 11. 2010 na část nízkého 
napětí  trafostanic  FVE  Mrlínek  vyhotovenou  Jiřím  PXXXXX  3. 12. 2010 obžalovaný 
PXXXXX  uvedl, že ji napsal od stolu s tím,  že  se  prohlídka  udělá  potom.  Nejel  se  tam 
podívat z časových  důvodů,  zprávy  měly  být  vyhotoveny  okamžitě,  chtěl  to  obžalovaný 
HXXXXX prostřednictvím Jaroslava SXXXXX, kterému zprávy předal. Modifikované čelní 
strany revizních zpráv vypracoval, přepsal datum na 30. 11. 2010. S obžalovaným HXXXXX 
mluvil, až když po něm obžalovaný HXXXXX chtěl originály. Revizní zprávy zaslal Zdeněk 
PXXXXX  obžalovanému  HXXXXX  e-mailem,  čelní  strany  se  změněnými  daty  zaslal  také, 
zprávy dělal pro CES, s.r.o., uvedená společnost je poslala obžalovanému HXXXXX, neměl 
propojeno kopírovací zařízení se scannerem s e-mailovou poštovní schránkou, protože nebyl 
zaměstnanec  společnosti  CES,  s.r.o.  Ohledně  použití  revizních  zpráv  obžalovaný  uvedl,  že 
podle jeho názoru šlo o to, aby byla podána žádost, aby bylo vyřízeno připojení, revize by se 
potom daly udělat znovu, až by byla elektrárna pod napětím, věděl o rozdílu cen za vyrobenou 
elektřinu  ze  zdrojů  fotovoltaické  elektrárny  uvedené  do  provozu  v roce 2010 oproti roku 
2011,  ale  nevěděl,  jak  je  rozdíl  velký.  Obžalovaný  dodal,  že  před  druhým  výslechem  u 
Energetického  regulačního  úřadu s ním mluvil Jaroslav SXXXXX,  neví,  od  koho  věděl,  že 
 

 
14 
10 T 1/2013 
pokračování  
obžalovaný Mgr. ŠXXXXX proplatí pohledávky. Bál se toho, pokud by bylo uvedeno, že na 
základě výpovědi Jiřího PXXXXX by byla odebrána licence, mohl by se mu někdo mstít.  
Obžalovaný  PXXXXX  uvedl, že obžalovaný  HXXXXX  mu  telefonoval  dva  až  tři  dny  po 
změně čelních listů revizních zpráv, chtěl originály, chtěl to ihned, přestože měl doma jiný typ 
tiskárny  a  neměl  náplň,  tak  ji  opatřil  a  čelní  listy  vytiskl,  večer  se  sešli  na  parkovišti 
hypermarketu Albert v Havlíčkově Brodě, kde mu listiny předal.  Je třeba říct, že elektrické 
zařízení je dokončeno, až je pod napětím, jakákoliv revize by byla vždy před uvedením do 
provozu, správně by před dokončením zařízení být neměla, revizní zpráva by měla posuzovat 
stav zařízení tak, jak je. Je to správné, pokud je uvedeno Státním úřadem inspekce práce, že 
energetické zařízení musí být dokončeno před provedením revize. Není možné podle předpisů 
to,  aby  revizní  technik,  aniž  by  zkontroloval  a  provedl  příslušná  měření,  vyhotovil revizní 
zprávu, porušil předpisy, je tam pouze výjimka, že při ověřování impedanční smyčky norma 
povoluje provést ověření výpočtem, na elektrárně, která není pod napětím, nelze impedanci 
změřit.  Pokud  je  uvedeno  ve  vyjádření  Státního  úřadu  inspekce práce, že revizní technik 
nejprve musí provést prohlídku a zkoušky zařízení a pak zjištění provedená při revizi uvede 
do revizní zprávy, přičemž postup při revizi bez těchto provedených úkonů možný není, je 
třeba  podle  obžalovaného  PXXXXX  uvést, že energetika vyžaduje nejprve revizi, ale 
zařízení, které ještě není připojeno pod napětí.  Energetika by v podstatě bez revize elektrárnu 
nikdy nepřipojila. Není schopen vyjádřit se k tomu, proč nebylo možné uvést elektrárnu do 
zkušebního  provozu  bez  připojení  do  distribuční  soustavy  pro  účely  měření.  Jaroslav 
SXXXXX  mu  řekl,  že elektrárna  se  bude  brzy  připojovat, měřit  se  bude  dodatečně,  jakmile 
dojde k připojení. Dodatečně byl na elektrárně, někdy před vánoci nebo Silvestrem, elektrárna 
pod  napětím  nebyla.  Řekl  Jaroslavu  SXXXXX, že tam pojede, byli tam lidé, které neznal.  
Pokud je řečeno někým jiným, že tam nebyl viděn, nedokáže to vysvětlit. Pokud Státní úřad 
inspekce práce uvedl, že ve zprávě P93-1/01 schází hodnoty impedanční smyčky, hodnoty o 
měření vypínacího proudu a vypínacího času použitých proudových chráničů, tak je to tak.  
Jedná se o hodnoty, které lze změřit pouze tehdy, když je zařízení pod napětím. To stejné platí 
ohledně  zprávy  P93-2/2010. Má-li  se  vyjádřit  k tomu,  co  dělal  na  místě  elektrárny,  když 
zjistil,  že  není  připojena,  změřil  uzemnění  konstrukce  a  u  kabelů  ověřil  izolační  stavy, 
nevybavuje  si,  zda  byl  uvnitř  trafostanice,  na  místě  stavby  to  nikomu  neřekl,  zprávu  chtěl 
dokončit,  až  bude  zařízení  pod  napětím  a  bude  moct  dokončit  všechna  měření. Jde-li o 
spolupráci s CES, s.r.o., pracoval pro uvedenou společnost pod svým identifikačním  číslem, 
měl  od  společnosti  asi  polovinu  práce,  ohledně  druhé  poloviny  měl  kontaktovat  bývalé 
zákazníky  a  snažit  se  získat  další  zakázky.  Změnu  data  na  čelní  straně  revizních  zpráv 
požadoval Jaroslav SXXXXX, obžalovaného HXXXXX  neznal, také Jaroslav SXXXXX 
říkal, že práce na elektrárně jsou dokončeny, dostal e-mail Jiřího HXXXXX z 5. 12. 2010, 
20:23 hod., v němž požadoval obžalovaný HXXXXX opravu čelní strany revizí u projektu na 
30. 11. 2010, na e-mail nereagoval, protože nevěděl, kdo je obžalovaný HXXXXX, udělal to, 
až ho požádal Jaroslav SXXXXX. Pokud 6. 12. 2010 v 08:20 hod. byly zaslány čelní strany 
revizních  zpráv  se  změněným  datem  obžalovanému  HXXXXX, tak to  tak  bylo,  přišel  do 
práce a Jaroslav SXXXXX  ho  o  to  poáždal,  změnil  datum  a  dal  tisk.  První  verzi  revizní 
zprávy předal Jaroslavu SXXXXX 3. 12. 2010 v kanceláři spol. CES, s.r.o. spolu s fakturou.  
Byl zavázán společnosti CES, s.r.o., chtěl jí pomoct, potíže se předtím nevyskytovaly, neměl 
důvod mít pochybnosti, proto zprávy napsal. Fakturoval společnosti CES, s.r.o. částku 10.000 
Kč hrubého za práce pro FVE Mrlínek, peníze mu byly vyplaceny, i když se zpožděním. Není 
to v pořádku, že vydal zprávu osvědčující bezpečnost zařízení, aniž by zařízení navštívil, ale 
 

 
15 
10 T 1/2013 
pokračování  
pokud by panu SXXXXX nevyhověl, kdyby trval na tom, že chce jet na stavbu, když za ním 
začátkem prosince 2010 přišel, tak by to v podstatě pro něj znamenalo ztrátu zaměstnání, což 
si nemohl dovolit. Jsou vydávány předpisy, které nejsou v souladu, pokud je tvrzeno Státním 
úřadem inspekce práce, že revizní zprávu je možné zpracovat až na hotovém a zapojeném a 
dokončeném  zařízení,  tak  je  to  opsáno  z normy,  ale  zařízení  nebylo  připojené,  pokud 
energetika  nepřipojí  zařízení,  není  schopen  kompletně  dokončit  celou  revizi,  provést  na 
zařízení měření i pod napětím, energetika pro to, aby připojila, chce revizi, přitom je vydán 
opačný pokyn, podle kterého bude připojení provedeno, až bude provedena revize.  Neví, jak 
tedy  postupovat.  Na  začátku,  když  revizi  vypracoval,  tak  na  elektrárně  skutečně  nebyl, 
nevěděl, jaký je tam stav, udělal to tak proto, že byl donucen Jaroslavem SXXXXX, když tam 
potom přijel kolem vánoc, tak bylo po kontrole stavebním úřadem, který podle dokumentace 
shledal, že elektrárna je v souladu s projektovou  dokumentací.  Zařídit  alternativní  zdroj  pro 
měření je prakticky nemožné, protože je to tak, jakoby musel požádat o postavení vedle na 
poli stejné elektrárny. V revizní  zprávě  nevyplnil  poslední  sloupec,  předpokladem  bylo 
uvedení pod napětí, což nešlo, předpokládal, že dojde k připojení pod napětí, potom by údaje 
byly, nemohl tedy nikoho podvést, pokud by chtěl, tak by si hodnoty vymyslel a uvedl by je 
do sloupce. Revizní zpráva byla důležitá pro společnost E.ON, společnost ji vyžaduje, přitom 
má předkládat revizi na zařízení, které není pod napětím, které k měření potřebuje, vydá tedy 
zprávu bez některých údajů, protože technik společnosti E.ON se dostavuje k zařízení, které 
sám posuzuje, jakmile  je  potom  zařízení  připojené,  vystaví  se  ještě  jedna  zpráva,  která  je 
koncová.  Společnost  E.ON  dobře  věděla,  že  zařízení  je  neměřitelné,  přijíždí  jeho  technik, 
který  zařízení  kontroluje,  má  k dispozici  projektovou  dokumentaci,  ověřuje  to,  co  fyzicky 
vidí,  je  to  zažitý  postup.  Revize  neposuzuje  kompletnost,  ale  bezpečnost.  To  je  jejím 
smyslem. Impedanční smyčku lze ověřit výpočtem, což udělal, ale do revizní zprávy měly být 
zapsány naměřené hodnoty. Obžalovaný uvedl, že mu nepřipadalo cokoliv divného na místě 
elektrárny, když se tam dostavil. Neměl nic společného s revizemi na vysoké napětí, nutno 
poukázat  i  na  to,  že  je  ve  věci  sám  činný  technik  společnosti  E.ON,  než  vydá  rozhodnutí, 
pokud  jde  o  stavební  úřad,  podle  něj  není  revize  nízkého  napětí  podstatná pro rozhodnutí 
stavebního  úřadu,  elektrárna  je  stavbou,  ale  elektrické  zařízení  má  jinou  definici,  stavební 
úřad  v případě  pochybností  má  možnost  učinit  žádost  o  účast  odborníka  pro  kontrolní 
prohlídku  a  má  možnost  požádat  o  expertní  součinnost,  zřejmě  bylo  stavebnímu  úřadu  vše 
jasné, pokud to tak neudělal. Nemohl podvést stavební úřad, neznal obžalovaného JXXXXX, 
nevěděl  o  jeho  činnosti,  stejně tak mu  nebylo nic  známo  v roce 2010 o Mgr. ŠXXXXX, o 
společnosti FVE 28  s.r.o. 
 
     Obžalovaní se dopustili trestné činnosti. 
 
     Z výše zmíněné výpovědi obžalovaného JXXXXX je zřejmé, že vyhotovil listiny, revizní 
zprávy (50J/10, 51J/10), v nichž  uvedl  údaje,  které  neodpovídaly  skutečnému  stavu,  v místě 
posuzovaného  zařízení  nebyl,  údaje  si  vymyslel  na  základě  předchozích  zkušeností,  na 
základě  požadavku  obžalovaného  Mgr.  ŠXXXXX  měly  být  zprávy  s datem vyhotovení do 
konce listopadu 2010, obžalovaný PXXXXX uvedl, že výchozí revizní zprávy P93-1/01, P93-
2/01 vyhotovil, aniž by byl v místě posuzovaného zařízení. Obžalovaný HXXXXX uvedl, že 
obžalovaný  JXXXXX  poskytl kontakt na obžalovaného Mgr. ŠXXXXX, podle jehož 
požadavku měly být vyhotoveny revizní zprávy s datem konce listopadu 2010, objednal je u 
společnosti  CES  s.r.o.,  která  je  zařídila  u  obžalovaného  PXXXXX,  také obžalovaný 
 

 
16 
10 T 1/2013 
pokračování  
HXXXXX  potvrdil,  že  zařízení,  která  byla  28.  11.  2010  a  30.  11.  2010  revidována,  nebyla 
dokončena,  kabeláž  byla  dokončena  částečně  a  trafostanice  nebyly  k dispozici, obžalovaný 
Mgr. ŠXXXXX o tom věděl 
 
     Samotné revizní zprávy uvedené ve výroku rozsudku prokazují, jaká data jsou v nich 
uvedena.  
Zpráva o revizi elektrického zařízení výchozí č. 50J/10 vyhotovená 28. 11. 2010 na kabelovou 
přípojku VN mezi trafostanicí a přípojným bodem fotovoltaické elektrárny Mrlínek, zpráva o 
revizi elektrického  zařízení  výchozí  č.  51J/10  vyhotovená  28.  11.  2010  na  transformační 
stanice TS1 a TS2 fotovoltaické elektrárny Mrlínek, zpráva o provedení revize elektrického 
zařízení  výchozí  č.  P93-1/01vyhotovená  30.  11.  2010  na  část  NN  fotovoltaické  elektrárny 
Mrlínek, zpráva o provedení revize elektrického zařízení výchozí č. P93-2/2010 vyhotovená 
30. 11. 2010 na část NN trafostanic fotovoltaické elektrárny Mrlínek. 
 
     Svědek  Libor  KXXXXX  uvedl, že byl osloven obžalovaným Mgr. ŠXXXXX, aby 
posoudil, zda je možné  elektrárnu  dostavět  do  konce  roku  2010.  Šel  se  na  místo  podívat  4. 
prosince 2010, panely nebyly namontované, obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  mu  řekl,  že  si  ho 
najme na dokončení elektrárny, kolem 20. prosince svědek sdělil, že se elektrárna nestihne 
dodělat, že bude hotová ze sedmdesáti procent. Brzy se stmívalo, mrzlo, do trafostanice tekla 
voda.  Zapojování  střídačů  na  elektrárně  trvalo  do  poloviny  ledna  2011  a  elektrárna  se 
dodělávala do konce ledna 2011. Některé práce mu obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  nezaplatil, 
stejně tak obžalovanému HXXXXX. Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX ho seznámil s obžalovaným 
HXXXXX, obžalovaného JXXXXX a PXXXXX neznal. Měl především zajistit pracovníky. 
Začal s pracemi první týden v prosinci, pokládaly se panely, což bylo ukončeno k 10. 12. až 
15. 12.  2010,  potom  začalo  propojování  solárních  panelů,  což  mohlo  být  hotové  k 20. 12. 
2010. Potom byly kabely taženy na tzv. stringy a zapojovaly se některé střídače, což trvalo do 
poloviny ledna 2011, zapojení trafostanic se provádělo ještě první týden v lednu 2011, 16. 12. 
2010 se s tím  ještě  nezačalo.  Do  konce  prosince  2010  na  místě  elektrárny  byly  nedostatky 
bránící  funkčnímu  provozu  elektrárny.  Elektrárna  byla  ze  70  procent  dokončena  do  konce 
prosince  2010,  těch  zbývajících  třicet  procent  představovalo  kontroly správného zapojení, 
docházelo k chybám  kvůli  mrazu  a  nedostatku  světla,  trafostanice  se  zapojovaly  v polovině 
ledna 2011, první týden v lednu se trafostanice vysušovaly, za tím účelem přivezl fukary, což 
mu nebylo Mgr. ŠXXXXX zaplaceno. Má založenu v notebooku fotografii, z níž je zřejmé, že 
k 7. 1. 2011 se vysušovala trafostanice. Fotografie z 5. 1. 2011 znázorňuje panely ve střídači, 
které nejsou prostringované, uvnitř po otevření skříně jsou vidět nezapojené kabely. Bylo to 
děláno jen tzv. na oko pro Energetický regulační úřad, pro E.ON a stavební úřad. Na stavbě 
byl svědek prakticky denně od 4. 12. 2010 do 7. 1. 2011, 10. 1. 2011 stáhl fukary, protože 
nedostal zaplaceno ani od obžalovaného Mgr. ŠXXXXX ani od obžalovaného HXXXXX. Do 
15. 1. 2011 se určitě  na  stavbě  objevoval.  Slyšel,  že  obžalovaný  Mgr.  ŠXXXXX  nechtěl 
zaplatit obžalovanému HXXXXX  do  doby  dokončení  elektrárny,  myslel  si,  že  nemusí 
průběžné práce platit, do 15. 12. 2010 byly platby v pořádku, potom začaly potíže s penězi.  
Pracoval na stavbě do 23. 12. 2010, dne 24. 12. 2010 odmítl jít do práce, i když to obžalovaný 
Mgr.  ŠXXXXX  požadoval,  26.  12.  2010  znovu  pracoval  na  stavbě  do  30.  12.  2010  včetně.  
Dne 26. 12. 2010 subdodavatelé nedostali zaplaceno, 50 procent lidí odešlo, zůstalo tam asi 
30 lidí, obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  sliboval, že do 30. 12. 2010 zaplatí, ale nezaplatil.  Po 
Novém  roce  lidé  potom  už  na  stavbu  nepřišli,  když  nedostali  peníze.  Obžalovaný  Mgr. 
 

 
17 
10 T 1/2013 
pokračování  
ŠXXXXX nechal 10. 1. 2011 nebo 15. 1. 2011 elektrárnu zavřít, zřejmě si myslel, když měl 
smlouvu o dílo s obžalovaným  HXXXXX, kde byl termín do konce roku 2010, při prodlení 
byly stanoveny sankce, asi kvůli zpoždění nebylo zaplaceno obžalovanému HXXXXX, který 
nemohl zaplatit subdodavatelům, tím pádem ušetřili, peníze asi měli, ale bylo to tak učiněno 
záměrně,  po  určité  době,  co  byla  elektrárna  uzamčena,  tam  přišla  jiná  firma,  která  práce 
dokončila za nižší částku, čímž došlo k ušetření peněz.  Má pohledávku 2,5 mil. Kč, ví o tom, 
že Jaroslav DXXXXX,  který  se  také  podílel  na  výstavbě  elektrárny, má také pohledávku.  
Svědek KXXXXX uvedl, že zaslal policii fotografie uložené na CD-R, fotografie pořídil sám, 
pochází z fotovoltaické elektrárny Mrlínek, fotografie vyhotovil na svém fotoaparátu, v němž 
měl nastaven čas a datum správně, pocházejí z data a času, který je na fotografiích uveden. 
Zaslal policii další CD-R,  kde  je  další  část  fotografií,  vyhotovila  je  Veronika  SXXXXX,  tři 
fotografie z fotoaparátu jsou z jiného místa než z elektrárny Mrlínek.  Pokud se má vyjádřit ke 
stavu elektrárny  k 16. 12. 2010, musí uvést, že byla hotová tak na 40 až 50 procent, nebyla 
hotová kompletní elektrika, byly jen nasazeny panely. Jak obžalovaný Mgr. ŠXXXXX, tak 
obžalovaný HXXXXX  o stavu elektrárny věděli.  K 30. 12. 2010 byla hotová elektrárna tak 
ze 70 procent,  chyběla  část  elektriky,  někdo  poškodil  část  elektrárny,  je  otázkou,  kdo  a 
z jakého  důvodu.  Pokud  by  všichni  dostali  zaplaceno,  tak  elektrárna  mohla  být  v lednu 
hotová, v lednu  tam  byla  práce  tak  na  čtrnáct  dní.    Obžalovaný  Mgr.  ŠXXXXX  a  Jiří 
HXXXXX to věděli, v jakém je elektrárna stavu, protože 29. 12. nebo 30. 12. 2010 se konala 
v Olomouci  schůzka,  kromě  uvedených  dvou  obžalovaných  tam  byl  také  on,  Jaroslav 
DXXXXX, pan NXXXXX, obžalovanému HXXXXX  bylo vytýkáno, že nesplnil plán, ale 
obžalovaný Mgr. ŠXXXXX věděl od počátku od svědka, že se to nedá stihnout.  O revizních 
zprávách svědkovi nic není známo, ví, jak to funguje, myslí si, že musely být vystaveny už 
v listopadu  2010,  protože    společnost  E.ON  a  Energetický  regulační  úřad  měly  lhůtu  třiceti 
dní pro svoji činnost, zřejmě to muselo být hlavně kvůli společnosti E.ON. Zprávu o revizi 
elektrického zařízení výchozí č. 50J/10 z 28. 11. 2010 na kabelovou přípojku VN 22kV FVE 
Mrlínek  neviděl,  zařizoval  si  to  obžalovaný  HXXXXX,  přípojka  k danému datu nemohla 
existovat, má fotografie z 11. 12. 2010, které znázorňují, že se teprve kopala, v prosinci 2010 
byl  vykopán  příkop,  ale  nebyl  položen  kabel,  22.  12.  2010  byl zapojen  úsekový  odpínač – 
koncovka tohoto kabelu do sítě. Nesmyslná je také podle svědka zpráva o revizi elektrického 
zařízení  51J/10  z 28.  11.  2010  na  transformační  stanice  TS1  a  TS2  FVE  Mrlínek,  protože 
trafostanice neexistovaly, podle jeho fotografií se skelet hlavní trafostanice usazoval až 6. 12. 
2010, trafo se usazovalo až 16. 12. 2010, ale nebylo zapojené a bylo holé, druhá trafostanice 
byla bez trafa ještě k 16. 12. 2010. Ke zprávě o provedení revize elektrického zařízení č. P93-
1/01 z 30. 11. 2010 na NN část FVE Mrlínek, svědek uvedl, že NN část nebyla celá hotová, 
chyběly stringy, rozvaděče, má fotografii, podle které 29. 12. 2010 docházelo ke spojování 
panelů.  Obžalovaného  PXXXXX  na  stavbě  neviděl.  Ke  zprávě  o  provedení  revize 
elektrického  zařízení  č.  P93-2/2010 z 30.  11.  2010  svědek  uvedl,  že  trafostanice  nebyly 
k danému datu hotové. Podle  svědka  referentka  stavebního  úřadu,  pokud  se  rozhodovalo  o 
předčasném užívání stavby, nepoznala, že něco není zapojené, byla spíše protivná, na stavbě 
bylo  bláto,  zajímala  se  o  konstrukce  a  kabely,  o  elektriku  zájem  neměla,  oficiálně  s ní 
nejednal, protože nebyl zástupce investora. Raději se nebude vyjadřovat k tomu, jak je možné, 
že  23.  12.  2010  byla  schválena  společností  E.ON  výrobna!  Zná  Pavla  HXXXXX  jako 
úředníka, nechce, aby měl potíže. Co říci k tomu, že elektrárna byla shledána jako vyhovující 
na základě obhlídky pracovníka Energetického regulačního úřadu dne 28. 12. 2010, snad jen 
to, že tam nikdo nebyl, protože ho nikdo nekontaktoval. Svědek doplnil, že prvotní kontakt 
 

 
18 
10 T 1/2013 
pokračování  
s obžalovaným Mgr. ŠXXXXX  měl  v listopadu  2010,  skutečně  na  práce  nastoupil  4. 12. 
2010.  Svědek  potvrdil,  že  byl  jednatelem  společnosti  ZÁMEČNICTVÍ  KXXXXX  s.r.o. a 
společnosti SOLAR LK spol. s r.o., obdržel e-mailem závaznou objednávku od obžalovaného 
HXXXXX na montáž panelů od 4. 12. 2010, šlo o skutečnou montáž nových panelů. Vyjádřil 
se souhlasně k e-mailové zprávě od obžalovaného Mgr. ŠXXXXX ze dne 2. 12. 2010, která 
byla adresována obžalovanému HXXXXX, že pošle závaznou objednávku na práci na FVE 
od 4. 12. 2010. 
Svědek uvedl, že je možné, že došlo k zaslání e-mailu obžalovaným Mgr. ŠXXXXX 27. 12. 
2010 obžalovanému HXXXXX a jemu, v němž je informace o tom, že následující den bude 
navezen  NN  rozvaděč  a  odpověď  obžalovaného  HXXXXX  z 28. 12. 2010 v 16:40 hod. 
obžalovanému Mgr. ŠXXXXX, že rozvaděče byly dopoledne usazeny do trafostanice. Svědek 
uvedl,  že  NN  rozvaděč  je  slaboproudé  zařízení,  které  zajišťuje  spojení  mezi  trafostanicí  a 
střídači,  bez  NN  rozvaděčů  nemůže  elektrárna  fungovat.  Myslí  si,  že  před  tím  nebyl  jiný 
zapůjčený  rozvaděč  na  elektrárně,  na  stavbu  byly  dodávány  nové  komponenty zabalené 
z výroby.  Svědek potvrdil, že nechal zaslat e-mail 28. 12. 2010 v 09:06 hod. obžalovanému 
Mgr.  ŠXXXXX,  ve  kterém  uvádí,  že  do  čtvrtka  30.  12.  2010  nebudou  udělány  výkopové 
práce  na  pravé  straně  od  střídačů  G001  po  G008,  kde  nebude  zapojeno napájení 380V. 
Svědek  uvedl,  že  nebyla  zapojena  celá  pravá  strana  elektrárny,  nebyly  dokončeny 
trafostanice.  
Svědek se vyjádřil k tištěnému předávacímu protokolu dokončeného díla FVE Mrlínek II – 
2,067 Mw z 16. 12. 2010 mezi FVE 28 s.r.o. a NEXTEL, s.r.o.,  řekl,  že  ho  neviděl,  bylo 
nutné  předložit  Energetickému  regulačnímu  úřadu  revizní  zprávy,  předávací  protokol  a 
doložit, že bylo vše uhrazeno ze strany objednatele, je nesmyslné prohlášení, že závazky byly 
uhrazeny, aby byla vydána licence, tak se vystavuje taková listina, je to však v situaci 
nedokončené elektrárny, body 5, 6, 7, 8, 9 protokolu nebyly ve skutečnosti dokončeny, práce 
nebyly zaplaceny. Bez takové listiny by společnost FVE 28 s.r.o. licenci neobdržela. Věděl od 
obžalovaného  HXXXXX, že existuje  odstoupení  od  smlouvy  o  dílo,  protože  společnost 
obžalovaného HXXXXX byla v prodlení s předáním díla, listinu prý nesmí ukazovat, jinak by 
byl pokutován.  Pokud je v listině vyjmenované, co nebylo dokončeno, tak je to tak správně 
uvedeno. Listina je k datu 6. 1. 2011. Je uvedeno, že nejsou provedeny veškeré výkopové 
práce, pokládky kabeláže NN a zarovnání provedených výkopů zeminou, nejsou provedeny 
veškeré  elektromontážní  práce  podle  uvedené  smlouvy  o  dílo,  zejména  propojení  kabelů  s 
měniči. 
Pokud jde o úlohu jednatele společnosti FVE 28 s.r.o. Ing. Ladislava NXXXXX, viděl ho jen 
párkrát v kanceláři, na elektrárně ho neviděl, rozhodoval o zaplacení. 
Svědek KXXXXX potvrdil, že před výpovědí u Energetického regulačního úřadu a u policie 
požadoval peníze, které mu byly dluženy, obžalovaný Mgr. ŠXXXXX mu řekl, pokud půjde 
vypovídat,  tak  peníze  neuvidí,  ale  také  říkal,  že  mu  vše  zaplatí,  ale  neudělal  to,  tak  šel 
vypovídat. Svědek uvedl, že je vyučený stavební zámečník, má stavební průmyslovku, zabývá 
se fotovoltaickými elektrárnami pět let, má tedy určitou praxi, aby se mohl vyjadřovat, i když 
nemá zvláštní vzdělání v oblasti elektro. Původní zadání pro svědka bylo, aby dohlížel na to, 
aby  se  všechno  stihlo  dokončit,  smluvní  vztah  měl  s obžalovaným  HXXXXX.  Je logické, 
pokud obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  neplatil obžalovanému HXXXXX, že nebylo zaplaceno 
ani jemu. Byl osloven obžalovaným Mgr. ŠXXXXX, aby na stavbu dohlížel. Vedl jen 
docházku lidí, podle něj stavební deník měl vést obžalovaný HXXXXX, neví, zda se vůbec 
vedl, protože si myslí, že nebylo potřeba, aby byl veden.  
 

 
19 
10 T 1/2013 
pokračování  
Svědek potvrdil, že řekl obžalovanému Mgr. ŠXXXXX, že pokud nedostane zaplaceno, jak 
bylo slíbeno, postará se o to, aby byla odebrána licence, že ho udá. Na to bylo reagováno 
s posměchem. Svědek uvedl, že ze svých peněz musel zaplatit materiál a své subdodavatele. 
Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX tvrdil, že z jeho strany je vše v pořádku. Obžalovaný HXXXXX 
řekl  svědkovi,  že  také  on  nedostal  zaplaceno,  hovořil  o  13  milionech.  Bylo  řečeno 
obžalovaným Mgr. ŠXXXXX, že je vyrovnán s obžalovaným  HXXXXX,  pak  ale  řekl,  že 
není, že se mu bude ještě něco platit. 
Výpověď svědka z přípravného řízení na č. l. 389-394 je doplněna výpovědí u hlavního líčení 
ze dne 24. února 2014 na č. l. 3 368-3 389. Svědek se vyjadřoval k fotografiím, které byly 
k dispozici  na  uvedených  číslech  listů.  Svědek  uvedl,  že  je  jeho  zvykem  pořizovat 
dokumentaci stavby, fotografie předává investorovi, nakonec fotografie obžalovanému Mgr. 
ŠXXXXX  nebyly  předány,  protože  nebylo  zaplaceno,  měly  tedy  sloužit  k  vlastní  obraně 
svědka, předložení policii, Energetickému regulačnímu úřadu. Obrátil se na policii, protože se 
tím úmyslně nemusel Energetický regulační úřad zabývat. Nebyl zástupcem investora, neměl 
odpovědnost  zhotovitele  stavby,  nemohl  oficiálně  jednat  se  stavebním  úřadem,  fakticky 
s nikým, pouze dozíral na dělníky na stavbě. Pokud existuje listina k 31. 12. 2010, že předává 
práce  bez  vad  a  nedodělků,  byl  donucen  vystavovat  veškeré  listiny  k danému datu, 
obžalovaný Mgr. ŠXXXXX a obžalovaný HXXXXX drželi peníze, tvrdili, že stále není něco 
doděláno, neposílali peníze po etapách, jak bylo domluveno, tok peněz zastavili, elektrárna 
nebyla dokončena k 31. 12. 2010. 
 
     Svědkyně Veronika SXXXXX potvrdila, že od 9. 12. 2010 v rámci spolupráce se svědkem 
KXXXXX  pracovala  na  fotovoltaické  elektrárně  Mrlínek  a  měla  na  starosti  dohled  nad 
pracovníky. Na elektrárně byla od 9. 12. 2010 do 22. 12. 2010 každý den celou pracovní dobu 
s výjimkou 20. 12. 2010, dále od 27. 12. 2010 do 30. 12. 2010. Dne 9. 12. 2010, když 
nastoupila,  byly  pokládány  solární  panely  minimálně  do  neděle  12.  12.  2010,  následně  se 
usazovaly střídače – do 20. 12. 2010 a tahaly se kabely, týden před vánocemi se dovezla a 
usazovala malá trafostanice, do 12. 12. 2010 se kopal a ukládal kabel VN, který připojoval 
elektrárnu  do  sítě,  rozvody  kabelů  a  připojení  velké  spodní  trafostanice  se  provádělo  před 
vánocemi i po nich. Dne 23. 12. 2010 měla přijít nějaká kontrola, něco bylo připojeno a něco 
nebylo,  ale  vypadalo  to,  jako  že  bylo,  bylo  to  uděláno jen tzv. na oko. Dle jejího názoru 
elektrárna byla k 30. 12. 2010 v neprovozuschopném stavu, byla na ní ještě 3. 1. a 4. 1. 2011, 
ještě  se  tahaly  kabely  k  propojení  jednotlivých  částí  elektrárny.  Byly  problémy  s  hlavní 
trafostanicí, do které natekla voda,  se  střídači.  Po  celou  dobu  na  pokyn  svědka  KXXXXX 
fotografovala svým fotoaparátem výstavbu, svědek KXXXXX jí řekl, co má fotit, aby věděl, 
co  je  a  co  není  hotové.  Datum  na  fotoaparátu  bylo  správně  seřízeno.  Fotografie  na  CD-R 
disku s nápisem „FVE MRLÍNEK 2. část“ nafotila ona, vypálila je na CD a předala svědku 
KXXXXX, průběh výstavby elektrárny fotografoval i svědek KXXXXX, něco fotila i ona na 
jeho  fotoaparát.  V  náročných  podmínkách  se  snažili  stihnout  co  nejvíc  práce.  Došlo  ke 
krádeži  kabelů.  Následná  obleva  způsobila  problémy  kvůli  vodě.  Také  po  Silvestru  byla  v 
elektrárně dva až tři dny, poté lidem svědka KXXXXX zakázali vstupovat do elektrárny. Před 
kontrolou z úřadu  z Bystřice  pod  Hostýnem  nebyly  všechny  střídače  zapojené,  nebyly 
pospojované kabely.  Byly  nachystány  spodní  střídače  a  předpokládalo  se,  že  se  nebude 
procházet  celou  elektrárnou.  Vše  se  mělo  nachystat  nejvíce  odspodu  od  hlavní  brány. 
Svědkyně se vyjádřila k jednotlivým dokumentům, které se týkají dané elektrárny. K revizní 
zprávě  o  revizi  elektrického  zařízení  č.  P93-2/2010  z  30.  11.  2010  na  revizi  části  nízkého 
 

 
20 
10 T 1/2013 
pokračování  
napětí trafostanice fotovoltaické elektrárny Mrlínek sdělila, že je to nesmysl, v té době nebyla 
malá trafostanice nainstalována a byla přivezena týden před vánocemi. Velká trafostanice na 
fotovoltaické  elektrárně  v  den  jejího  nástupu  9.  12.  2010  již  byla,  ale  rozhodně  nebyla 
dokončená.  Myslí,  že  ani  k  30.  12.  2010  nebyla  funkční.  K  revizní  zprávě  o  revizi 
elektrického  zařízení  č.  50J/10  z  28.  11.  2010  na  revizi  kabelové  přípojky  VN 22kV 
fotovoltaické elektrárny Mrlínek uvedla, že není pravdivá. V den jejího nástupu na elektrárnu 
9. 12. 2010 k připojení do sítě společnosti E.ON scházelo dokončit minimálně 300-400 metrů 
přípojky. K revizní zprávě o revizi elektrického zařízení č. P93-1/01 z 30. 11. 2010 na část 
nízkého napětí fotovoltaické elektrárny Mrlínek řekla, že to není možné - k 9. 12. 2010 ani 
ještě nebyly položeny solární panely, natož aby byly kompletně propojeny. K revizní zprávě o 
revizi  elektrického  zařízení  č.  51J/10  z  28.  11.  2010  na  trafostanice  TS1  a  TS2  část  VN 
svědkyně  uvedla,  že  se  nemůže  zakládat  na  pravdě,  neboť  v  den  jejího  nástupu  na 
fotovoltaickou elektrárnu malá trafostanice neexistovala a velká nebyla zdaleka dokončena. 
 
     Svědek František KXXXXX uvedl, že byl revizním technikem, znal dlouho obžalovaného 
JXXXXX. Revizní zprávy viděl poprvé u policie. Nevyhotovil je a na předmětné elektrárně 
nebyl. Obžalovaný JXXXXX  jej  dříve  navštívil  ohledně  revize  bioplynové  stanice. 
Obžalovaného Mgr. ŠXXXXX  neznal.  Svědek  nedokázal  vysvětlit,  jak  se  jeho  podpisy 
dostaly  na  revizní  zprávy,  které  byly  založeny  ve  spisu  stavebního  úřadu.  Nebyl  nikým 
ovlivňován,  pokud  měl  cokoliv  říkat.  Domnívá  se,  že  nebyl  požádán  o  podpis  obdobných 
verzí revizních zpráv. 
Ke zprávě o revizi elektrického zařízení výchozí č. 50J/10 z 28. 11. 2010 s číslem osvědčení 
v otisku razítka 3863/9/04/R-EZ-E1/B nalezené ve správním spisu Energetického regulačního 
úřadu uvedl, že ji vidí poprvé až u policie, číslo osvědčení nebylo platné, bylo jeho, avšak 
k datu provedení revize bylo neplatné, to už měl jiné osvědčení s jiným číslem – 6289/5/09/R-
EZ-E1/B. Ke zprávě o revizi elektrického zařízení výchozí č. 51J/10 z 28. 11. 2010, která byla 
také  ve  shora  uvedeném  správním  spise,  byla  opatřena  otiskem  razítka s číslem  osvědčení 
3863/9/04/R-EZ-E1/B řekl totéž co ke zprávě předchozí. 
Svědkovi byla ukázána čelní strana zprávy o revizi elektrického zařízení výchozí č. 50J/10 
z 23. 12. 2010 na trafostanici TS1 a TS2 FVE Mrlínek s číslem  osvědčení  v otisku razítka 
6289/5/09/R-EZ-E1/B s originálním  podpisem,  která  byla  nalezena  při  prohlídce  kanceláře 
obžalovaného Mgr. ŠXXXXX,  řekl,  že  podpis  vypadá  jako  jeho,  ale  není  si  na  sto  procent 
jistý, razítko si mohl někdo nechat udělat, nedokáže vysvětlit, jak se na listinu dostal uvedený 
podpis, podepisuje se tak, ale nemůže říct, na sto procent, zda je to jeho podpis. Ke zprávě o 
revizi elektrického zařízení výchozí č. 50J/10 z 28. 11. 2010 na revizi kabelové přípojky VN 
22kV FVE Mrlínek s ev.  číslem  osvědčení  v otisku razítka 6289/5/09/R-EZ-E1/B a 
originálním  podpisem,  která  byla  nalezena  ve  správním  spisu  Stavebního  úřadu  Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem, řekl, že nedokáže vysvětlit, jak se dostal podpis na uvedený 
dokument, tak se podepisuje, ale neví, zda jde o jeho  podpis,  aktuální  číslo  platného 
osvědčení  v otisku  razítka  je,  nedělal  to,  razítko  nepůjčil.  Ke zprávě  o  revizi  elektrického 
zařízení  výchozí  č.  51J/10  z 28.  11.  2010  na  revizi  transformační  stanice  FVE  22/0,4kV, 
TSA1 a TS2 FVE Mrlínek s ev.  číslem  osvědčení  v otisku razítka 6289/5/09/R-EZ-E1/B a 
originál  podpisem  nalezené  ve  správním  spisu  Stavebního úřadu  Městského  úřadu Bystřice 
pod  Hostýnem,  řekl,  že  to  vypadá  jako  jeho  podpis,  ale  neví,  zda  je  jeho,  aktuální  číslo 
osvědčení to je, měl je a má. 
 

 
21 
10 T 1/2013 
pokračování  
Nepamatuje si, že by mu obžalovaný JXXXXX dával text výpovědi. Svědek uvedl, že když 
cokoliv  dělá  pro  společnost  E.ON,  tak  musí  také  doložit  ověřenou  kopii  osvědčení  a 
oprávnění  k činnosti.  Pokud  by  podepsal  revize,  musel  by  doložit,  že  je  k takové  činnosti 
oprávněn. 
 
     Svědkyně Ing. Mgr. Eva ŠXXXXX uvedla, že pracovala pro společnost EkoSolar s.r.o. a 
měla  na  starosti  vyřizování  licencí  na  Energetickém  regulačním  úřadě  pro  fotovoltaické 
elektrárny.  Oslovil  ji  přímo  obžalovaný  Mgr.  Filip  ŠXXXXX,  neboť  se  znali z minulosti. 
Prováděla  pro  něj  poradenství  a  konzultační  činnost,  přičemž  mu  předávala  požadavky  a 
kontrolovala  zasílané  dokumenty.  Podklady  úřadu  někdy  předávala  sama,  někdy  je  zasílala 
poštou, konkrétně si na jednotlivé zprávy už nepamatuje, neboť takových věcí dělala více. Na 
elektrárně Mrlínek nikdy osobně nebyla. Koncem roku 2010 do Jihlavy určitě nejela, neboť 
měla volno. 
 
     Svědek  Miroslav  HXXXXX  uvedl,  že  pracoval  jako  montér  společnosti  E.ON  Česká 
republika s.r.o. Prováděl zapínání úsečníku elektrárny na pokyn dispečera. K dané elektrárně 
si  vzpomněl,  že  31.  12.  2010  dala  společnost  E.ON  Česká  republika  s.r.o.  vyjádření,  že 
nedošlo  k  připojení  elektrárny,  neboť  nebyl  uzemněn  úsekový  odpínač  –  nebylo zapojeno 
stínění.  Elektrárna  takto  sice  může  fungovat,  ale  uzemnění  tam  musí  být,  aby  nedošlo  k 
problémům. Identifikoval nepropojené stínění uzemnění na jím pořízených fotografiích z 31. 
1. 2011. 
 
 
     Svědek  Ivo  JXXXXX  uvedl, že pracoval  ve  společnosti  E.ON  Servisní  a.s.  jako  montér 
speciálního měření. Ohledně elektrárny Mrlínek dostal pokyn pro namontování elektroměru, 
ale elektroměr nelze namontovat a naprogramovat, jestliže jej nelze uvést pod napětí. Tehdy 
tam neměli udělanou přípojku. Bylo to někdy v lednu 2011. Vše se podařilo spustit až asi za 
14  dnů.  Po  předložení  servisního  hlášení  z  1.  2.  2011  svědek  uvedl,  že  z  důvodu  popsané 
závady nedošlo k připojení. K připojení elektrárny k distribuční síti pak došlo asi 14 dní poté 
v únoru 2011. 
 
     Svědek  Pavel  HXXXXX  uvedl, že pracoval jako manažer  síťových  smluv  společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., v jehož pracovní náplni bylo provádění prvního paralelního připojení 
výroben.  Koncem  roku  2010  měli  mnoho  žádostí  o  první  paralelní  připojení.  K žádosti 
musely  být  přiloženy  dokumenty.  Byl  sjednáván  termín kontroly technikem, který vystavil 
protokol, jenž byl součástí smlouvy o připojení. V rámci kontroly elektrárny Mrlínek dne 23. 
12. 2010 provedl vizuální kontrolu a zjistil, že jsou osazeny panely, střídače a trafostanice. 
Elektrárna  nebyla  pod  napětím,  protože  na  konci  roku  2010  přišlo  do  společnosti  mnoho 
žádostí, které musely být vyřízeny do třiceti dní, nebylo možné elektrárny přivést pod napětí, 
představenstvo společnosti rozhodlo, že se bude první paralelní připojení provádět omezeným 
způsobem,  bude  provedena pouze vizuální prohlídka elektrárny, zda je vybavena panely, 
střídači a trafostanicí a na základě toho bude obvyklým způsobem vyplněn protokol o prvním 
paralelním  připojení.    Existenci  panelů  nebylo  možné  ověřit  spočítáním,  poznávalo  se  to 
podle  toho,  zda  byly  na  elektrárně  prázdné  podpůrné  konstrukce,  trafostanice  a  kabel,  který 
vede k nějakému bodu sloužícímu k připojení elektrárny. Docházelo také k vizuální kontrole 
ochrany  VN.  Měli  málo  techniků  speciálního  měření,  proto  nebyli  schopni  namontovat 
 

 
22 
10 T 1/2013 
pokračování  
čtyřkvadrantní  nebo  šestikvadrantní  elektroměry,  které  by  zajišťovaly  měření,  proto  nebylo 
možné  zapnout  úsekový  odpínač,  neboť  bylo  předepsáno,  že  jakýkoliv  odběr,  který  nemá 
osazené  měření,  nesmí  být  zapnut  do  distribuční  sítě  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.  
Vzhledem k tomu,  že  výrobna  nebyla  pod  napětím,  nebylo  možné  provádět  měření,  nebylo 
možné  ověřovat  funkčnost  výrobny.  V předmětné  věci  byl  zpracován  protokol  o  schválení 
výrobny. Pokud by byly zjištěny nedostatky, tak by byly v protokolu uvedeny. Jde-li o revizní 
zprávy, musely být předloženy společnosti E.ON třicet dní před tím, než žadatel požadoval 
první paralelní připojení, revize by měla být provedena pod napětím zařízení, ale distributoři 
odmítají připojovat zařízení, která nemají revizní zprávu, u větších zařízení, kde není možné 
zajistit napájení dočasným náhradním způsobem, je to problematické ve vztahu ke zpracování 
revize,  lze  ji  těžko  udělat  bez  napětí  a  distributor  nepřipojí  výrobnu  pod  napětí,  pokud 
nedostane revizní zprávu. Společnost  E.ON  vycházela  z toho, že revizní zprávy jsou 
zpracovány  techniky,  kteří  revize  dělají  odpovídajícím  způsobem.    Revize  se  kontrolovaly 
konkrétně  tak,  zda  se  týkají  prezentovaného  zařízení  a  zda  je  zařízení  v pořádku,  revizní 
zprávy byly základním vodítkem, pokud se zjistilo, že jsou v rozporu se zařízením na místě, 
elektrárna schválena nebyla. Primárnější byla fyzická kontrola elektrárny. Hodnota revizí je 
snížena tím, že není provedeno měření.  Revizní technik nemůže napsat revizní zprávu, aniž 
by viděl dané zařízení, on si může i bez napětí změřit izolační odpory, může si provést nějaká 
měření, ale část měření nemůže provést, aniž by měl zařízení připojené od distributora pod 
napětí,  nemůže  psát  revizní  zprávu  od  stolu,  zařízení  musí  fyzicky  zkontrolovat.  Většina 
techniků  se  na  místo  vrací  a  provádí  kontrolu  pod  napětím,  až  je  zařízení  připojeno.  Je  to 
problém, o kterém se vědělo, týká se větších výroben, v podstatě jakýsi náhradní zdroj není 
možný.  Pravidla  provozování  distribučních  soustav  nerespektují interní postupy v rámci 
jednotlivých firem, ani jeden distributor podle nich nepostupuje, mají doporučující charakter. 
První paralelní připojení bylo zavedeno od října 2010, předtím se používal zkušební provoz, 
který  spočíval  v tom, že žadatel podal žádost spolu s potřebnými  dokumenty,  jednalo  se  o 
revizní  zprávy,  prohlášení  o  shodě,  předávací  protokoly,  načež  mu  byl  povolen  zkušební 
provoz,  který  společně  s vydanou  licencí  zadával  nárok  na  získání  podpory,  následně  se 
v nějaké  době,  která  byla  dohodnuta  mezi  výrobcem  a  distributorem,  provedlo  na  místě 
schválení výrobny, tento postup fungoval do září 2010, zkušební provoz zůstal zachován, ale 
byl využíván minimálně, u fotovoltaických elektráren se pak nepoužíval. Ze strany investora 
se  účastnil  v daném případě  prohlídky  obžalovaný  Mgr.  ŠXXXXX,  přesně  si  už  na  detaily 
prohlídky nepamatuje, ale obvykle se elektrárna obhlédla, nebylo možné kontrolovat všechny 
řady, všechny panely, to se nedělalo na žádné elektrárně, kontrolovalo se, zda jsou osazeny 
střídače,  VN  část  trafostanice,  osazená  napěťová  frekvenční  ochrana  a  existence  kabelové 
přípojky. Pokud se měl svědek vyjádřit k tomu, proč byla společnost E.ON zahlcena žádostmi 
o  první  paralelní  připojení,  tak  to  bylo  proto,  že  se  k 31.  12.  pravidelně  každoročně 
upravovala cena, motivací investorů bylo nechat si schválit výrobny a vyřídit si licenci do 31. 
12., aby získali nárok na vyšší cenu. Pokud by mu bylo sděleno, když prováděl kontrolu, že 
revizní  technik  nebyl  na  místě  elektrárny,  napsal  by  to  do  zápisu  a  zabývalo by se tím 
představenstvo společnosti k dalšímu postupu, zda by i přesto došlo ke schválení výrobny, to 
bylo  na  rozhodnutí  svědka  HXXXXX.  Pokud  by  měl  říct,  co  bylo  rozhodující  pro  vznik 
nároku na výkupní cenu elektřiny výrobci, tak je potřeba uvést, že legislativa byla zmatená, 
složitá, v legislativě bylo uvedeno, že nárok na podporu vzniká zahájením výroby elektřiny na 
základě vydané licence, nicméně Energetický regulační úřad, který si byl vědom praktického 
způsobu,  jakým  to  provádí,  naznal,  že  tento  způsob  není  správný  a  jako  orgán,  který 
 

 
23 
10 T 1/2013 
pokračování  
vysvětluje  legislativu,  definoval,  že  pro  přiznání  ceny  musí  být  splněny  dva  předpoklady, 
musí být vydaná licence s nabytím právní moci a musí být provedeno první paralelní připojení 
ze strany provozovatele distribuční  soustavy,  nárok  na  cenu  vznikal  u  pozdějšího  z těchto 
dvou termínů. Pokud by k namontování elektroměrů a oživení elektrárny ve smyslu uvedení 
pod napětí došlo až s časovým odstupem po splnění uvedených dvou podmínek, tak nárok na 
výkupní cenu elektrické energie by zůstal zachován, docházelo k tomu, že elektrárna byla sice 
fyzicky  připojena,  byl  namontován  elektroměr,  ale  jen  ten,  který  měřil  odběr  ze  sítě,  až 
potom,  kvůli  kapacitám  techniků  speciálního  měření,  o  nichž  se  zmínil,  byla  aktivována 
dodávka  do  sítě.  Byly  také  potíže  v systému,  který  používá  společnost  E.ON  pro  evidenci 
odečtů,  byly  potíže  se  zaváděním  dodávkových  elektroměrů,  stalo  se,  že  elektrárna  byla 
připojena, ale dodávka se začala měřit až za dva nebo tři měsíce po termínu. Na otázku, zda 
mohlo dojít ke schválení výrobny, kdyby bylo společnosti E.ON známo, že nebyla provedena 
revize  elektrárny,  svědek  uvedl,  že  pokud  by  nebyla  provedena  revize,  nedošlo  by  k tomu, 
revizní zpráva byla jedním z nutných podkladů k žádosti o první paralelní připojení. Zda byla 
potřebná revize vysokonapěťová nebo nízkonapěťová, to záleží pro co, pokud pro připojení 
pod napětí, stačila vysokonapěťová, pokud šlo o žádost o první paralelní připojení, musela být 
nízkonapěťová.  Podle  svědka  byla  předmětná  elektrárna  ve  stavu,  který  byl  ještě 
akceptovatelný,  nebyla  dokončená,  ale  to  nebyla  koncem  roku  2010  žádná.  Elektrárnu 
kontroloval jen  vizuálně,  kapacity montérů  nepostačovaly  k  tomu,  aby  bylo  možné  provést 
všechny  funkční  a  bezpečnostní  zkoušky  pod  napětím,  proto také v protokolu nejsou 
vyplněny položky týkající se funkčních zkoušek. Možnost funkčního připojení elektrárny do 
distribuční  soustavy  ani  úsekový  odpojovač  nekontroloval.  Elektrárna  začala  dodávat 
elektřinu  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.  až  23.  2.  2011, protože až toho dne byla 
společnost schopna osadit elektroměr a připojit elektrárnu k síti. 
 
 
     Svědek Lukáš GXXXXX uvedl, že se na něj obrátil v polovině prosince 2010 obžalovaný 
Mgr.  ŠXXXXX, aby mu pomohl s výstavbou fotovoltaické elektrárny. Smlouvu  uzavřel  se 
společností NEXTEL, s.r.o. S pracemi začal první týden před vánočními svátky. Dopojovali 
střídače, vyvazovali kabely na konstrukci panelů, dotahovali kabely, protože došlo ke krádeži 
solárních panelů, osobně opouštěl elektrárnu kolem vánočních svátků, byly tam panely, byly 
osazené,  pracovalo  se  intenzivně.  Všeobecně  bylo  známo,  že  je  potřeba  práce  ukončit  do 
konce prosince 2010. On sám neměl závazný termín. V dalším roce byl na stavbě, v lednu se 
prováděly  kontrolní  práce,  měřil  se  izolační  stav  kabelů,  popisovali  se  kabely,  dělalo  se 
zemnění  konstrukcí  panelů  a  ruční  závoz  zeminy  výkopů  pod  panely.  V lednu  se  dělala 
kontrolní měření, zda byl v prosinci na stavbě revizní technik, to neví.  
 
     Svědek  Jaroslav  DXXXXX  potvrdil, že pracoval ve  společnosti,  která  se  zabývala 
výstavbou fotovoltaických elektráren. Na elektrárnu Mrlínek se dostali pouze jako 
jednorázová výpomoc, o kterou je požádal obžalovaný HXXXXX.  Práci  dokončili  před 
koncem roku 2010. Vizuálně se mu elektrárna zdála hotová, i když to posuzuje z pozice ne 
elektrikáře. Pokud mu obžalovaný HXXXXX dlužil nějaké peníze, tak se dohodli a dluh je 
smazán.   
 
     Svědek  Ing.  Jaroslav  NXXXXX  uvedl, že pracoval na odboru licencí Energetického 
regulačního  úřadu  v předmětné  době,  nyní  je  na  odboru  kontroly  teplárenství.  Dříve  tedy 
 

 
24 
10 T 1/2013 
pokračování  
zpracovával  žádosti  na  výrobu  elektřiny.  Kontrolovaly  se  náležitosti  žádosti  a  předložené 
listiny  a  u  elektráren  nad  1  MW  byla  prováděna  fyzická  kontrola.  Konec  roku  2010  byl 
hektický, přicházelo mnoho žádostí, žadatelé chtěli stihnout výkupní ceny za vyšší sazbu. U 
inkriminované elektrárny šlo o obvyklé řízení o udělení licence na základě žádosti společnosti 
FVE 28 s.r.o. z 26. 11. 2010, která byla neúplná. Mgr. ŠXXXXX sděloval nedostatky, řízení 
přerušil. Doplnění žádosti včetně zpráv o revizích a předávacího protokolu došlo na úřad dne 
22. 12. 2010. Po tomto doplnění byla žádost kompletní. 28. 12. 2010 vykonal kontrolu čtyř 
elektráren, mimo jiné i elektrárny Mrlínek, byl vyslán na pracovní cestu, měl zjistit přibližný 
stav  funkčnosti  nebo  vzhledu  elektráren,  zda jsou  panely  osazeny  na  konstrukcích a  zda  je 
elektrárna na pozemku, na kterém má být, šlo o pouhou vizuální prohlídku. Nejel na ohledání 
podle  správního  řádu,  nebyl  tedy  oprávněn  ke  vstupu  do  elektrárny.    Předmětná  elektrárna 
byla  asi  třetí  v pořadí,  kterou  viděl  ten  den,  přijel  kolem  16:00  hod.,  z veřejně  dostupných 
míst  prošel  kolem  elektrárny,  byl  sám  za  plotem,  viděl  konstrukce  a  panely,  kolem  dokola 
elektrárnu neobcházel, byl tam sníh, pořídil fotografie, podle něj elektrárna vykazovala prvky 
funkčnosti, pokud to srovnával s jinými, kde viděl jen konstrukce bez panelů. Na elektrárně 
viděl dělníky, dělalo se oplocení, příjezdové cesty, úklid materiálu. Druhý den ukázal řediteli 
odboru fotografie. Neměl připomínky. Licence na předmětnou elektrárnu byla udělena, datum 
na rozhodnutí je 28. 12. 2010, datum převzetí je 29. 12. 2010. Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX 
mu e-mailem  sdělil,  že  měl  na  elektrárně  problém  s  překopáním  kabelu  a  podal  trestní 
oznámení,  z  toho  důvodu  se  v  elektrárně  pohybovalo  několik  dělníků.  O  odstoupení  od 
smlouvy  o  dílo  z  1.  11.  2010  svědek  nevěděl.  Metodický  postup  na  kontrolu  funkčnosti 
elektrárny  neexistoval.  Svědek  uvedl,  že  z jeho  pohledu  Energetický  regulační  úřad 
nedostatečně zajišťoval prohlídky elektráren, podle něj to nebylo dobře organizováno, přece 
jen co zmohl sám na místě v postavení obyčejného referenta! Nebylo určeno, kdo má kam jet, 
šlo prostě o to, aby kupa žádostí, kterou měli, byla vyřízena, byli pod tlakem.  Hysterie, které 
se  pak  projevily,  vrhaly  špatné  světlo  na  Energetický  regulační  úřad,  podle  svědka  nebyla 
chyba  u  Energetického  regulačního  úřadu,  ale  u  politiků.  Pokud  by  svědek  věděl,  že  jsou 
Energetickému regulačnímu úřadu předkládány revizní zprávy, které jsou podepsány jednak 
Františkem KXXXXX, jednak obžalovaným PXXXXXem,  přičemž  František  KXXXXX  o 
nich neví, revizní technik obžalovaný PXXXXX zprávy vystavil, aniž byl na elektrárně, byl 
tam  až  později,  tak  by  nemohlo  dojít  k vydání  licence.  Svědek  také  uvedl,  že  Energetický 
regulační  úřad  pravdivost  a  úplnost  dokladů  nezkoumá,  v dobré  víře  zpracovává  žádosti, 
považoval zprávy za správné a pravdivé. Bylo by chybné, pokud by takové zprávy byly 
předloženy, nebyly by splněny technické předpoklady požadované vyhláškou, jeho vizuální 
kontrola  byla  doplňková,  mělo  dojít  k řádné  prohlídce  distributorskou  společností,  která 
vyhotovuje protokol  o  schválení  výrobny.  Pokud  by  následně  po  špatných  byly  předloženy 
revizní zprávy správné ještě před vydáním licence, musel by jít za nadřízeným a uvědomit ho 
o tom, který by se pak sám již věcí zabýval. Svědek uvedl, že byla platnost licence v daném 
případě zpochybněna, bylo vedeno řízení o obnově, domnívá se, že na základě podnětu Libora 
KXXXXX. Svědek uvedl, že dál o věci již nic neví. 
 
     Svědek  Mgr.  Stanislav  MXXXXX  uvedl,  že  byl  jednatel  společnosti  ELSPET  s.r.o., 
zabýval se elektromontážemi. Byl kontaktován Liborem KXXXXX počátkem prosince 2010, 
ptal se na volné kapacity. Počet dělníků na stavbě následně posílili na asi 25. Na elektrárně 
došlo ke krádeži, pracovali i mezi svátky a první týden v lednu 2011. Sám elektrárnu Mrlínek 
navštívil  třikrát.  V  lednu  2011  tam  ještě  nějaká  firma  pracovala  na  trafostanici  a  oni 
 

 
25 
10 T 1/2013 
pokračování  
dodělávali  spojky  na  přívodních  kabelech.  Tlak  na  dokončení  elektrárny byl velký. 
Dokončenost  elektrárny  k  31.  12.  2010  odhaduje  na  80-90  %,  přičemž  obžalovaný  Mgr. 
ŠXXXXX  a obžalovaný HXXXXX  byli o stavu elektrárny informováni. Trafostanice 
nemohla být v prosinci  provozuschopná.  Svědek  se  vyjádřil  k  některým  dokumentům,  které 
vesměs  v  době  prací  neviděl,  jakož  i  k  fotografiím  stavby  elektrárny.  V  lednu  2011  se 
dodělávala trafostanice, která nefungovala, energetika by tam elektřinu ani nepustila, protože 
tam  byla  voda.  Společnost  ZÁMEČNICTVÍ  KXXXXX  s.r.o.  postupně  hradila  dluh, který 
vůči němu měla, svědek KXXXXX uváděl, že mu dluží společnost obžalovaného HXXXXX, 
svědek Mgr. MXXXXX řekl, že měl dostatek zakázek, požádal společnost NEXTEL, s.r.o. o 
provádění prací a došlo k trojzápočtu, k době výslechu svědka u hlavního líčení 24. 2. t. r. 
svědek  nemá  ke  společnosti  ZÁMEČNICTVÍ  KXXXXX  s.r.o.  a  ke  společnosti  NEXTEL, 
s.r.o.  pohledávku.  Podle  svědka  jeho  pracovníci  nastoupili  na  stavbu  předmětné  elektrárny 
dne 13. 12. 2010, předákem byl Karel NXXXXX a na stavbě pracovalo 8 jeho pracovníků. 
Dále  najal  ještě  13-15  živnostníků.  V  týdnu  do  17.  12.  2010  se  pokládaly  poslední  solární 
panely, montéři propojovali jednotlivé solární panely a tahaly kabely ke střídačům. Sám byl 
na stavbě z důvodu dovolené až 18. 12. 2010, ten den byla pokládána rozvodní páteř kabelů 
mezi trafostanicí a rozvaděči. Dne 30. 12. 2010 byl rovněž na stavbě, tehdy nebyly propojené 
všechny  kabely  a  velká  trafostanice  nebyla  způsobilá  k  provozu,  neboť  nebylo  dokončeno 
zapojení a byla plná vody (snad byla zapojena VN  strana, NN strana zapojena nebyla, celé 
zařízení  chybělo).  Přestože  jim  nebyly  uhrazeny  faktury,  tak  jej  v  lednu  2011  obžalovaný 
HXXXXX přemluvil, aby na stavbu ještě poslal lidi (první dva týdny v lednu 2011), montéři 
pak dělali přívod elektřiny pro vysoušeče k trafostanici, vysušovali ji a dodělávali přípojky na 
přeřezaných kabelech. Svědek, který má také praxi s vypracováváním revizních zpráv, uvedl, 
že je nutné, aby revizní technik viděl zařízení, které podléhá revizi, revize je zkouška, která 
má stanovit,  zda  dané  zařízení  je  nebezpečné  životu  a  popisuje  stav,  energetika  spíše 
potřebuje  popsat  stav, aby  byla  schopna  provést  napěťové  zkoušky.  Revizi  provádí  technik 
prohlídkou,  měřením,  kontrolou.    Je  rozdíl  mezi  prohlídkou  a  kontrolou,  protože  kontrola 
spočívá  v tom,  zda  jsou  splněny  požadavky  českých  norem.  Vyjádření  Technické  inspekce 
České republiky (č. l. 3 360) uvádí, jak by správně všechno mělo být. 
 
     Svědek  Jiří  KXXXXX  uvedl,  že  pracoval  jako  jednatel  společnosti  JP  ENERGO  s.r.o. 
zabývající se  elektromontážními  pracemi.  K  zakázce  na  elektrárně  Mrlínek  se  dostali  přes 
pana DXXXXX, jehož společnost neměla dostatek kapacit na provedení prací. Na elektrárně 
Mrlínek měli montovat a kompletovat trafostanice. Objednávku od společnosti FVE 28 s.r.o. 
na práci dostali začátkem prosince 2010.  Od 10. 12. byly dodány díly trafostanic, kiosky už 
na místě stály, v trafostanici byly transformátory a VN rozvaděče byly na stavbě. V průběhu 
pěti nebo deseti dní byl dodán zbytek. K realizaci došlo koncem prosince, dílo bylo předáno 
až v lednu  2011.  Napěťové  zkoušky  byly  provedeny  koncem  roku  2010,  byly-li provedeny, 
tak  zařízení  bylo  bezpečné.  V  roce  2011prováděli  dokončovací  práce,  které  nebránily 
provozu.  Pokud  se  má  vyjádřit  k plné  funkčnosti  trafostanice,  tak  v lednu by to bylo bez 
problémů. Fatální nedostatky koncem prosince 2010 na elektrárně nezaznamenal.  
 
     Svědkyně Iveta MXXXXX, pracovnice Stavebního úřadu Městského úřadu v Bystřici pod 
Hostýnem, uvedla, že 29. 11. 2010 společnost FVE 28 s.r.o. zastoupená obžalovaným Mgr. 
ŠXXXXXem, požádala o vydání kolaudačního souhlasu a současně požádala o změnu stavby 
v souvislosti se snížením instalovaného výkonu. Stanovila závěrečnou kontrolní prohlídku na 
 

 
26 
10 T 1/2013 
pokračování  
16. 12. 2010. Kontaktoval ji autorizovaný inspektor s tím, že by ohledně stavby mohl vydat 
osvědčení.  Spolu  s obžalovaným Mgr. ŠXXXXX  ji  navštívili  na  úřadě,  z  rozhovoru 
vyplynulo,  že  elektrárna  není  dokončená,  z toho  důvodu  vzal  obžalovaný  Mgr.  ŠXXXXX 
původní  žádost  o  kolaudaci  zpět  a  nahradil  ji  žádostí  o  povolení  předčasného  užívání 
ukončené části stavby. Na kontrolu dne 16. 12. 2010 jela s vědomím, že stavba má všechny 
potřebné  dokumenty  nezbytné  pro  vydání  rozhodnutí.  Terén  v  elektrárně  byl  kluzký  a 
neschůdný, byla tam souvislá pokrývka sněhu. Když jí otevřely levé dveře trafostanic, nebylo 
tam  nic,  údajně  z  důvodu  snížení  výkonu  elektrárny.  U  dalších  kójí  byl  problém  s  klíči  a 
zamrzlými zámky, byla však ujištěna o funkčnosti elektrárny potvrzené revizními zprávami. 
Za městský úřad, odbor životního prostření byl přítomen Ing. OXXXXX, za společnost FVE 
28 s.r.o. obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  a za dodavatele obžalovaný HXXXXX. Byl sníh a 
terénní  úpravy  nebyly  dokončeny.  Zkontrolovala  zhruba  počet  řad  panelů,  do  uliček  mezi 
panely se nemohli dostat, nejsou elektrikáři, takže by propojení ani nepoznali. Viděli zvenku 
větší  i  menší  trafostanici,  dovnitř  se  nedívali.  Dne  16.  12.  2010  před  místním  šetřením  jí 
obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  předal šanon s dokumenty, po místním šetření pak sepsal spolu 
s obžalovaným  HXXXXX  předávací  protokol,  neboť  mezi  předloženými  doklady  předávací 
protokol  mezi  zhotovitelem  a  objednatelem  chyběl.  V  předložených  dokumentech  byly  i 
revizní zprávy Františka KXXXXX  a obžalovaného PXXXXX  na  VN  a  NN  část  elektrárny 
Mrlínek. Bez existence těchto revizních zpráv by bylo bezpředmětné provádět místní šetření. 
Na  základě  předložených  dokumentů  vydala  16.  12.  2010  povolení  k  předčasnému  užívání 
dokončené  části  stavby.  Dne  26.  4.  2011  obžalovaný  Mgr.  ŠXXXXX  požádal o povolení 
změny  stavby  před  dokončením,  protože  se  rozhodl  neinstalovat  zabezpečovací  systém. 
Současně  požádal  o  vydání  kolaudačního  souhlasu.  K listinám  prokazujícím  nedokončenost 
elektrárny koncem roku 2010 se svědkyně nedokázala blíže vyjádřit. Platnost revizních zpráv 
nijak  neověřovala  a  podrobnější  kontrolu  neprováděla.  Svědkyně  uvedla,  že  měla  doklady 
potřebné k rozhodnutí, zřejmě by nedokázala určit, jestli je trafostanice zapojena, nebo není, 
nemá vzdělání v oboru elektro, pokud viděla revizní zprávy, tak vůči nim byla v dobré víře, 
není  oprávněna  zjišťovat,  zda  má  technik  platné  osvědčení,  na  stavbě  mohla  jít  tam,  kam 
chtěla, ale terén byl neschůdný. Pokud jde o technologii, není oprávněna ji kontrolovat, nemá 
na to vzdělání, pokud má stavebník revizní zprávu od zařízení, podle jejího názoru ho nemůže 
nutit k tomu,  aby  odemkl  uzamčený  prostor  zámkem,  pokud  měla  revizní  zprávy,  tak 
předpokládala, že zařízení bylo revidováno. Rozhodně nenadiktovala stranám, co mají napsat 
do  předávacího  protokolu  o  dokončené  části  stavby,  pokud  se  jí  na  něco  stavebník  zeptal, 
odpověděla v obecné rovině. Svědkyně se vyjádřila k případu předložených revizních zpráv 
vydaných,  aniž  by  revizní  technik  elektrárnu  viděl,  řekla,  že  by  povolení  k předčasnému 
užívání stavby nevydala. Uvedla, že má zkoumat, zda je stavba bezpečná, revizní zprávy jsou 
pro  ni  dokladem  o  bezpečnosti,  vydat  povolení  by  nemohla.  Svědkyně  potvrdila,  že 
obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  telefonoval  Energetickému  regulačnímu  úřadu,  jestli  mu  na 
základě  předčasného  užívání  vydají  licenci.  Ona  se  nezabývala licencí, ale stavbou, která 
nebyla dokončena. Předpisy, které se týkají provozu elektrárny, zařízení jako takového, kdy a 
za jakých okolností lze elektrárnu spustit, nejsou předpisy, kterými se řídí stavební úřad, je to 
věcí  provozovatele,  měla  podklady k tomu,  že  je  dokončena  přípojka  VN,  je  dokončena 
elektrárna, tedy v okamžiku, kdy vydá povolení k dočasnému užívání stavby, dokončené části 
stavby, tak si mohou zajistit podklady, které tehdy byly potřebné a mohou požádat o licenci a 
následně  elektrárnu  spustit.  Co  následuje  po  rozhodnutí  stavebního  úřadu,  nesleduje, 
dokument  vydaný  stavebním  úřadem  musí  doložit  jako  přílohu  k dalším  dokladům 
 

 
27 
10 T 1/2013 
pokračování  
Energetickému  regulačnímu  úřadu.  Svědkyně  také  uvedla,  že  na  prohlídce  16.  12.  2010 
musela jednat s jednatelem  společnosti,  zda  na  místě  zaznamenala  Libora  KXXXXX, to 
nedokáže říct. 
 
     Svědek Karel NXXXXX potvrdil, že pracoval pro společnost ELSPET, s.r.o. na předmětné 
elektrárně  se  zabýval  rozdělováním  pracovníků  společnosti  ELSPET,  s.r.o.  a  ještě  jedné 
prostějovské  firmy,  sháněním  subdodavatele,  organizováním  práce.  Byly  špatné  klimatické 
podmínky,  dvakrát  tálo,  dvakrát  mrzlo,  cizí  osoby  přestříhaly  kabely,  což  muselo  být 
opravováno.  Došlo  ke  zpoždění  prací.  Na  stavbě  nebyl  31.  12.  2010,  až  po  1.  1.  2011, 
společnost  prováděla  propojování  kabelů,  ke  konci  roku  se  nestihly  opravit  přestříhané 
kabely. 7. 1. 2011 se tahal kabel z místní farmy k vysokonapěťové  trafostanici,  v níž byla 
voda a led, bylo potřeba ji nachystat k provozu, tedy za účelem vyčerpání vody a vysušení 
trafostanice. 4. 1. 2011 byl tažen kabel na vyčerpání vody a bylo tam zařízení na rozehřátí 
ledu.  Neví  už,  kdy  bylo  namontováno  počítadlo  vyrobené  elektrické  energie,  řekl  to  u 
výslechu u Energetického regulačního úřadu. Platby vyrovnal Libor KXXXXX. 
 
     Ondřej  KXXXXX  uvedl,  že  na  elektrárně  dělal  přípravu  pro  tažení  kabelů  pro  panely, 
pracoval pod Liborem KXXXXX,  který  ho  najal,  roztahoval  stříbrné  kabely  k panelům, 
páskoval, dělal propoje mezi panely, připravoval to na zapojení. Začal před vánoci, v prosinci, 
končil mezi svátky, v lednu už na elektrárně nepracoval.  Trafostanice byly zatopené a zmrzlé. 
V době, kdy byl na elektrárně, elektrárna nebyla v provozu, ještě se zapojovala spousta věcí, 
trafostanice byla pod vodou, myslí si, že to nemohlo fungovat. Za práci peníze nedostal. 
 
     Svědek  Zdeněk  PXXXXX  potvrdil,  že  pracoval  u  společnosti  CES  s.r.o.,  obžalovaný 
PXXXXX  nějakou  práci  prováděl,  vytvářel  revizní  zprávy,  nebyl  u  jednání  obžalovaného 
PXXXXX a jednatele společnosti. Firma CES s.r.o. dodávala nějaký materiál pro elektrárnu 
Mrlínek, na místě elektrárny nebyl. Pokud obžalovaný PXXXXX jeho nebo kolegu požádal, 
aby něco naskenoval a poslal, tak to udělal, neví, jakých elektráren se to týkalo, k odeslání 
zprávy  nedostával  příkaz,  byl  požádán,  tak  to  udělal.  Takovým  způsobem  ho  požádal 
obžalovaný  PXXXXX  o odeslání revizních zpráv, odesílal materiály na e-mailovou adresu 
obžalovaného PXXXXX, nepřeposílal na něj požadavky na vypracování revizních zpráv, sám 
nezadával obžalovanému PXXXXX vypracování revizí v listopadu a v prosinci 2010. Svědek 
potvrdil, že obžalovaný PXXXXX prováděl pro firmu CES s.r.o. revize, i když neví jaké. 
 
     Svědek  Jaroslav  SXXXXX  potvrdil,  že  byl  jednatelem  společnosti  CES  s.r.o.,  zná 
obžalovaného  PXXXXX  z činnosti  v jiné  společnosti,  kde  spolu  pracovali,  obžalovaný  byl 
revizní technik, také zná obžalovaného HXXXXX  z obchodního  styku,  právě  uvedený 
obžalovaný se  ptal  svědka,  zda  zná  revizního technika, tak  ho  zkontaktoval  s obžalovaným 
PXXXXX.  Osobně  nepožadoval  po  obžalovaném  PXXXXX, aby zpracoval revizní zprávu, 
aniž  by  prohlédl  místo,  které  mělo  podléhat  revizi,  nepodmiňoval  to  další  prací  pro 
obžalovaného  PXXXXX. V podstatě,  když  přestala  působit  firma,  ve  které  pracovali,  tak  se 
domluvil s obžalovaným  PXXXXX, že ve společnosti  CES  s.r.o.  může  mít  stůl,  užívat 
internet a tiskárnu, nemohl skenovat přímo z kopírovacího stroje do tiskárny, jinak byl osobou 
samostatně  výdělečně  činnou,  nebyl  zaměstnancem  společnosti  CES  s.r.o.  Dělal  pro 
společnost revizní zprávy, určitě na společnosti CES s.r.o. neprodělal. Svědek uvedl, že neví 
nic  konkrétního  ohledně  inkriminovaných  revizních  zpráv.  Asi  je  obžalovaný  PXXXXX 
 

 
28 
10 T 1/2013 
pokračování  
zpracoval.  O  antedatování  zpráv  neví,  revizní  zprávy  se  posílaly  přes  jejich  e-mailovou 
schránku, obžalovaný PXXXXX  využíval e-mailovou  schránku  Zdeňka  PXXXXX.  Neví, 
jestli  revizní  zprávy  přebíral  3.  12.  2010  od  obžalovaného  PXXXXX  a odesílal je 
obžalovanému  HXXXXX, obžalovaný PXXXXX  ho  požádal,  aby  revizní  zprávy  předal 
obžalovanému  HXXXXX,  který  si  pro  ně  přijel  na  určené  místo.  Dohoda  sice  byla  mezi 
obžalovanými, ale pokud byl požádán o předání, tak je předal. Obžalovaný HXXXXX si pro 
zprávy přijel do Chotěboře. Obžalovaný HXXXXX znal e-mailovou adresu svědka, je možné, 
že mu poslal zprávu, zadání vypracování revize,  on  to  pak  přeposlal  obžalovanému 
PXXXXX,  aniž  by  to  četl.  Na  žádost  obžalovaného  PXXXXX  vystavil  fakturu  společnosti 
NEXTEL, s.r.o., obžalovaný PXXXXX řekl, že pro obžalovaného HXXXXX revizní zprávy 
udělá, ale chce, aby to zaplatila společnost CES s.r.o., měl by takto jisté peníze, nechtěl čekat, 
dostal fakturu od obžalovaného PXXXXX,  vystavil  fakturu  pro  společnost  NEXTEL,  s.r.o., 
zaplaceno  společnosti  CES  s.r.o.  nebylo,  částku  na  fakturu  zaslanou  společnosti  NEXTEL, 
s.r.o. navýšil o 9.000 Kč k částce 30.000 Kč. Svědek uvedl, že na elektrárně Mrlínek byl jeden 
pracovník společnosti CES s.r.o., pracoval tam společně s dělníky, které si najali, byl tam na 
přelomu listopadu a prosince 2010, tahaly se vysokonapěťové kabely pro přívod elektrárny. 
 
     Ze shora uvedených svědeckých výpovědí plyne, že konec roku 2010 byl hektický pro ty, 
kteří  stavěli  fotovoltaické  elektrárny,  protože  je  chtěli  uvést  do  provozu  ještě  v uvedeném 
roce, aby měli vyšší výkupní cenu. Také je zřejmé, že žádosti, které musely být předkládány 
příslušným  subjektům,  konkrétně  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.  a  Energetickému 
regulačnímu  úřadu,  také  Stavebnímu  úřadu  v Bystřici  pod  Hostýnem,  musely  být  doloženy 
potřebnými  podklady.  Společnost  FVE  28  s.r.o.  požádala  o  první  paralelní  připojení 
společnost E.ON Distribuce, a.s. 30. 11. 2010, inkriminované revizní zprávy měly mít datum 
maximálně  do  konce  listopadu,  společnost  FVE  28  s.r.o.  požádala  o  vydání  licence  
Energetický regulační úřad dne 26. 11. 2010, žádost nebyla úplná, k doplnění došlo 22. 12. 
2010,  společnost  FVE  28  s.r.o.  požádala  29.  11.  2010  o  vydání  kolaudačního  souhlasu  a 
požádala o změnu stavby v souvislosti se snížením instalovaného výkonu, protože elektrárna 
nebyla  dokončena,    žádost  o  kolaudaci  byla  vzata  zpět  a  byla  podána  žádost o povolení 
předčasného užívání ukončené části stavby, byl stanoven termín kontrolní prohlídky na den 
16. 12. 2010.  
Společnost  E.ON  Distribuce,  a.s.  provedla  23.  12.  2010  určité  úkony  na  stavbě,  jejichž 
výsledkem bylo vyhotovení protokolu o schválení výrobny, tedy první paralelní připojení.  
Všechny  ve  věci  rozhodující  subjekty  měly  potíže  s odpovídajícím  počtem  odborných 
pracovníků,  kteří  měli  prohlížet  předmětnou  fotovoltaickou  elektrárnu,  případně  na  ní 
provádět  úkony.  Společnost  E.ON  Distribuce,  a.s.  měla  lhůtu  30  dní  k vyřízení  žádosti, 
protože  neměla  specializované  techniky,  aby  mohly  být  provedeny  všechny  funkční  a 
bezpečnostní zkoušky pod napětím, proto byla prováděna jen vizuální kontrola, Energetický 
regulační úřad se soustředil, protože musel také dodržet lhůtu, žádostí bylo mnoho, na pouhé 
zjištění, zda elektrárna je na pozemku, na kterém má být, zda jsou na ní konstrukce, které jsou 
osazeny panely, referent z místa za plotem obhlédl daný objekt, referentka stavebního úřadu 
neposuzovala technologii. Je zřejmé, že svědkové ze subjektů, které o žádostech rozhodovaly, 
poukazovali  na  to,  že  žádosti  musely  být  určitým  způsobem  doplněny,  jednalo  se  také  o 
revizní zprávy, u kterých předpokládali, že jsou v pořádku, pokud by věděli o tom, že tomu 
tak  není,  mělo  by  to  na  jejich  rozhodovací  činnost  vliv.  Svědkyně  MXXXXX  by povolení 
nevydala, Ing. NXXXXX by takové zprávy bral jako nevyhovující, svědek HXXXXX řekl, že 
 

 
29 
10 T 1/2013 
pokračování  
by nedošlo k prvnímu paralelnímu připojení, revizní zpráva byla jedním z nutných podkladů 
k žádosti  o  první  paralelní  připojení.  Z výpovědi  svědků  HXXXXX, Ing. NXXXXX, 
MXXXXX, Mgr. MXXXXX  (svědek  není  ze  subjektu,  který  rozhodoval,  ale  měl  praktické 
zkušenosti s prováděním  revizí)  je  zřejmé,  že  není  správné,  aby  byla  vypracována  revizní 
zpráva, aniž by před jejím vypracováním byl na místě revidovaného zařízení revizní technik. 
Je  patrno,  že  revizní  zprávy,  které  byly  vypracovány,  aniž  by  revizní  technik  byl  na  místě 
fotovoltaické elektrárny, obdržely v kopiích  subjekty,  které  měly  rozhodovací  pravomoc, 
revizní zprávy, na nichž byl uveden jako revizní technik František KXXXXX, který je 
nevypracoval,  byly  opatřeny  otiskem  razítka  neplatného  osvědčení  č.  j.  3863/9/04  R-EZ-
E1/B, jen do spisu Stavebního úřadu v Bystřici pod Hostýnem byly dodatečně dány originály 
stejně vyhotovených revizních zpráv Františka KXXXXX, na kterých byl originální podpis 
Františka KXXXXX  s otiskem razítka revizního technika s platným  osvědčením  č.  j. 
6289/5/09/R-EZ-E1/B. 
 
     Další důkazní prostředky, na které je poukázáno níže, podporují to, co je uvedeno shora.  
 
     Ohledně okolností vzniku uvedených revizních zpráv - obžalovaný Mgr. ŠXXXXX 30. 11. 
2010 v 15:03 hod. e-mailem vydal pokyn k zajištění revizních zpráv VN a NN mimo jiné na 
elektrárnu Mrlínek obžalovanému JXXXXX  včetně zajištění protokolu o nastavení ochran a 
obžalovanému  HXXXXX  vydal  pokyn  provést  napěťovou  zkoušku  na  elektrárnu  s  daty  a 
razítky do 30. 11. 2010 (č. l. 1 931-1 932). Následně tento pokyn e-mailem změnil v 15:18 
hod. s tím, že revize NN musí do pátku  připravit  obžalovaný  HXXXXX  a obžalovaný 
JXXXXX má mimo jiné na elektrárnu Mrlínek zajistit příjezd "měřicího" vozu a že všechna 
data a razítka mají směřovat do 30. 11. 2010 (č. l. 1 933-1 934). O tom, že revizní zprávy 
budou  předloženy  jak  skupině  E.ON,  tak  Energetickému  regulačnímu  úřadu,  svědčí  e-mail 
obžalovaného Mgr. ŠXXXXX z 1. 12. 2010 v 17:19 hod., ve kterém je uvedeno, že převezme 
revizní  zprávy  včetně  napěťové  zkoušky  kabelů  a  protokolů  o  nastavení  ochran  od 
obžalovaného JXXXXX do pátku 6. 12. 2010 a od obžalovaného HXXXXX v pátek ráno 6. 
12. 2010 (č. l. 1 936-1 937). Zjevně na základě tohoto pokynu dne 5. 12. 2010 v 21:12 hod. 
zaslal obžalovaný JXXXXX  e-mailem obžalovanému Mgr. ŠXXXXX  zprávu o revizi 
elektrického  zařízení  výchozí  č.  51J/10  na  transformační  stanice  TS1  a  TS2  údajně 
vyhotovenou Františkem KXXXXX  s datem 28. 11. 2010 a zprávu o revizi elektrického 
zařízení  výchozí  č.  50J/10  na  kabelovou  přípojku  VN  údajně  vyhotovenou  Františkem 
KXXXXX s datem 28. 11. 2010 včetně certifikátů nastavení parametrů síťové ochrany spol. 
ComAp s.r.o. z 30. 11. 2010 a protokolu o napěťové zkoušce kabelů spol. OHL ŽS, a.s. z 27. 
11.  2010,  přičemž  podpisy  a  otisky  razítek  na  uvedených  dokumentech  byly  zjevně 
naskenovány  z  jiných  listin  (č.  l.  1  972-1 984).  Obžalovaný  HXXXXX  měl  k  5.  12.  2010 
zprávu  o  provedení  revize  elektrického  zařízení  výchozí  č.  P93-1/01 vyhotovenou 
obžalovaným  PXXXXX  na  část  NN  fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek  a  zprávu  o  provedení 
revize elektrického zařízení č. P93-2/2010 vyhotovenou obžalovaným PXXXXX na část NN 
trafostanic fotovoltaické elektrárny Mrlínek, neboť e-mailem z 5. 12. 2010 v 20:23 hod. vydal 
pokyn obžalovanému PXXXXX  a spol. CES s.r.o., aby mimo jiné byla opravena data na 
revizních zprávách mimo jiné na fotovoltaické elektrárně Mrlínek nejpozději na 30. 11. 2010 
s tím, že v 09:00 hod. příštího dne ráno se mají předávat společnosti E.ON (č. l. 1 966-1 967). 
Svědek Zdeněk PXXXXX, zaměstnanec společnosti CES s.r.o., dne 6. 12. 2010 v 08:11 hod. 
zaslal obžalovanému HXXXXX e-mailem uvedené zprávy od obžalovaného PXXXXX, avšak 
 

 
30 
10 T 1/2013 
pokračování  
s daty 3. 12. 2010 a 2. 12. 2010 (č. l. 1 985-2 008), aby v 08:20 hod. zaslal obžalovanému 
HXXXXX  opravené  čelní  strany  mimo  jiné  těchto  revizních  zpráv  na  fotovoltaickou 
elektrárnu Mrlínek s daty 30. 11. 2010 (č. l. 2 014-2 020).  
Všechny výše uvedené revizní zprávy byly doručeny společnosti E.ON Distribuce, a.s., a to 
pravděpodobně dne 6. 12. 2010 obžalovaným Mgr. ŠXXXXX, což vyplývá z výše uvedené 
elektronické korespondence. Tytéž revizní zprávy byly doručeny  obžalovaným  Mgr. 
ŠXXXXX dne 16. 12. 2010 svědkyni Ivetě MXXXXX ze Stavebního úřadu Městského úřadu 
v  Bystřici  pod  Hostýnem,  což  vyplývá  z  výpovědi  svědkyně  MXXXXX  i z protokolu o 
ústním jednání z 16. 12. 2010 (č. l. 1 176-1 179). Totožné revizní zprávy Františka KXXXXX 
na elektrárnu Mrlínek, ovšem s jeho originálním podpisem a otiskem razítka s platným 
osvědčením,  byly  do  spisu  založeny  obžalovaným  Mgr.  ŠXXXXX  v  rámci  kolaudačního 
řízení v květnu 2011 při doplnění dokumentů do správního spisu. František KXXXXX spíše o 
původně vydaných revizních zprávách nevěděl, dodatečně na žádost obžalovaného JXXXXX 
opatřil  vyrobené  revizní  zprávy  otiskem  svého  razítka  a  podpisem  a  obžalovaný  Mgr. 
ŠXXXXX je založil do správního spisu v květnu 2011, což na rozhodování stavebního úřadu 
už  nemělo  vliv.  Uvedené  revizní  zprávy  byly  doručeny  osobně  dne  22.  12.  2010 
Energetickému regulačnímu úřadu, jak vyplývá z podacího razítka na listinách doručených na 
úřad  (č.  l.  718)  jako  reakce  na  výzvu  k  odstranění  nedostatků  podání  z  15. 12. 2010. 
Energetický  regulační  úřad  výzvou  požadoval  doložit  ustanovení  odpovědného  zástupce, 
předávací  protokol,  kolaudační  souhlas,  revizní  zprávu.  Uvedené  dokumenty  nebyly 
Energetickému regulačnímu úřadu doručeny poštou, protože k nim nebyla připojena obálka, 
mohl je doručit obžalovaný Mgr. ŠXXXXX nebo Mgr. Ing. ŠXXXXX, která obžalovanému 
Mgr.  ŠXXXXX  radila  při  komunikaci  s Energetickým  regulačním  úřadem,  která  však  měla 
22. 12. 2010 dovolenou, jak uvedla ve své výpovědi. 
Na  č.  l.  1  180  trestního  spisu  je  ručně  psaný  předávací  protokol,  který  pochází  ze  spisu 
stavebního úřadu. Je sepsán mezi společností FVE 28 s.r.o. a společností NEXTEL, s.r.o. dne 
16.  12.  2010,  uvádí  se,  že  strany  si  převzaly  konstrukce  typu  Hilti,  které  koupil  investor  a 
zhotovitel provedl montáž, 10 880  ks  fotovoltaických  panelů  typu  IBC  190  Mono,  které 
koupil investor a zhotovitel provedl montáž, osazení a zapojení, 40 ks decentrálních střídačů 
typu Vacon 45 kw, které koupil investor, zhotovitel provedl jejich osazení, montáž a zapojení, 
plot  kolem  výrobny  včetně  dvou  řad  bezpečnostního  ostnatého  drátu  a  kus  vstupní  brány, 
elektromontážní  práce  provedené  na  NN  a  VN  straně,  VN  přípojku  vedoucí  z výrobny 
ukončenou do p. b. č. 23 DS Eon ČR, dva kusy trafostanic typového označení Vega a Gbu, 
které zakoupil investor, zhotovitel provedl jejich fyzické ustavení a elektromontážní práce na 
VN straně.  
Energetický regulační úřad, jak plyne z č. l. 715, vyzval 15. 12. 2010 společnost FVE 28 s.r.o. 
k doplnění žádosti ze dne 26. 11. 2010 o udělení licence č. 111018292 s předmětem podnikání 
výroba elektřiny, měl být dodán mimo jiné předávací protokol  - majetkový vztah k výrobě 
elektřiny  (prokázání  vlastnictví  technologické  části  fotovoltaické  elektrárny),  kromě  toho 
mělo  být  ještě  dodáno  prokázání,  že  energetické  zařízení  splňuje  platné  právní  předpisy  a 
technické  normy  (kolaudační  souhlas  k užívání  stavební  části  fotovoltaické  elektrárny), 
revizní  zpráva  elektrického  zařízení,  doklady  prokazující  finanční  předpoklady.  Pro 
odstranění nedostatků byla určena lhůta devadesáti dní ode dne doručení usnesení, řízení bylo 
přerušeno, výzvu společnost FVE 28 s.r.o. obdržela 15. 12. 2010. Předávací protokol vznikl 
v době  od  doručení  výzvy  do  dne  předání  Energetickému  regulačnímu  úřadu  22.  12.  2010, 
v protokolu  se  uvádí,  že  strany  stvrzují,  že  zhotovitel  předává  objednateli  na  základě 
 

 
31 
10 T 1/2013 
pokračování  
podepsané  smlouvy  o  dílo  dokončenou  část  celého  díla,  zhotovitel  prohlašuje,  že  veškeré 
pohledávky vůči investorovi plynoucí z uzavření smlouvy o dílo byly investorem řádně a včas 
uhrazeny.  
Protokol  byl  osobně  předán  Energetickému  regulačnímu  úřadu.  Není  odpovídající 
skutečnému stavu jak údaj v protokolu o realizaci díla, tak údaj o finančním vyrovnání. 
Dohoda o narovnání mezi spol. FVE 28 s.r.o. a spol. NEXTEL, s.r.o. ze dne 10. 3. 2011 (č. l. 
1 582-1 586) je v rozporu s tvrzením o finančním vyrovnání.  
Smlouva  o  dílo  byla  uzavřena  1.  11.  2010  (č.  l.  1 587-1 590), bylo od ní odstoupeno 6. 1. 
2011  (č.  l.  1 591). V odstoupení  je  uvedeno,  že  jsou  evidovány  vady,  nedodělky.  Není 
instalovaný hromosvod, bleskosvod, u trafostanice TR 1 vlivem vadné izolace prosakuje voda 
do  vnitřních  prostor  kiosku  a  na  komponenty  trafostanice  –  VN  a  NN  rozvaděče  –  není 
instalována  a  zprovozněna  datová  komunikace  a  monitorovací  systém,  nejsou  provedeny 
veškeré výkopové práce a pokládky kabeláže  NN a zarovnání provedených výkopů zeminou, 
nejsou provedeny veškeré elektromontážní práce podle smlouvy o dílo, zejména propojení 
kabelů  s měniči.  Na  vady,  nedodělky,  prodlení  byla  dříve  už  společnost  mnohokrát 
bezvýsledně v minulosti upozorňována. 
Listiny dokumentující připojení elektrárny k síti jsou následující - žádost společnosti FVE 28 
s.r.o.  o  první  paralelní  připojení  z 30.  11.  2010,  smlouva  o  připojení  výrobny  elektřiny 
k distribuční soustavě z 14. 9. 2010, protokol o schválení výrobny z 23. 12. 2010, smlouva o 
dodávce elektřiny uzavřená mezi společností FVE 28 s.r.o. a společností E.ON Distribuce, a.s. 
z 21. 1. 2011, prohlášení společnosti NEXTEL, s.r.o., která byla dodavatelem, přehled částek 
vyplacených  společnosti  FVE  28  s.r.o.  od  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.  doplněný 
daňovými doklady a měsíčními výkazy o výrobě elektřiny. 
 
     Podle sdělení společnosti E.ON Distribuce, a.s. z 22. 6. 2011 dodávka z elektrárny Mrlínek 
do distribuční soustavy byla zahájena dne 23. 2. 2011 a téhož dne bylo osazeno měřicí 
zařízení pracovníky E.ON Servisní s.r.o. Připojen je přehled dodávek za jednotlivé následující 
měsíce a jim odpovídajících plateb (2/2011 – cca 0,96 mil. Kč, 3/2011 cca 3,49 mil. Kč, 
4/2011 cca 3,68 mil.  Kč,  5/2011  cca  4,73  mil.  Kč).  Společnost  E.ON  Distribuce,  a.s. 
vysvětlila,  co  je  to  první  paralelní  připojení  –  předpokladem  je  i  provedení  stanovených 
zkoušek,  nahrazuje  dřívější  schválení  výrobny,  vyjadřuje  se  k  refinancování  garantované 
výkupní ceny.  Podle  vyjádření  společnosti  E.ON  Česká  republika  s.r.o.  z 11. 10. 2011, dne 
13. 1. 2011 společnost FVE 28 s.r.o. požádala o připojení elektrárny Mrlínek do distribuční 
sítě a o montáž elektroměru. Původně dohodnutý termín 25. 1. 2011 byl přeložen na žádost 
společnosti  FVE  28  s.r.o.  na  31.  1.  2011  a  tohoto  dne  byla  zjištěna  technikem  společnosti 
E.ON závada -  nedostatek  při  montáži  na  straně  FVE  28  -  k připojení  nedošlo.  Na  základě 
nové žádosti společnosti FVE 28 s.r.o. z 3. 2. 2011 došlo nakonec k připojení až dne 7. 2. 
2011. V dalším sdělení společnosti E.ON  Česká republika s.r.o. s přílohami jsou vysvětleny 
rozpory, zda k připojení do distribuční sítě došlo 7. 2. 201 či 23. 2. 2011. Termín 7. 2. 2011 je 
uveden v informačním systému společnosti, následně dochází k výměně prvotně osazeného 
elektroměru, který musí být účetně zaregistrován. 
 
     Podle sdělení Energetického regulačního úřadu z 27. 5. 2011 kontrola elektrárny Mrlínek 
dne 28. 12. 2010 Ing. NXXXXX  byla  jen  vizuální  z  veřejně  přístupných  míst  za  účelem 
zjištění  přibližného  stavu  realizace  stavby.  Zápis  nebyl  vyhotoven,  protože  se  nejednalo  o 
ohledání na místě podle správního řádu. Ing. NXXXXX pořídil fotodokumentaci, elektrárna 
 

 
32 
10 T 1/2013 
pokračování  
nejevila známky nedokončenosti. Z přiložené fotodokumentace je patrná zasněžená elektrárna 
na první pohled vypadající dokončeně. Ve sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 
28. 6. 2011byla vyčíslena potencionální škoda ve výši 299,2 mil. Kč rovnající se rozdílu mezi 
předpokládanými  výnosy  elektrárny  za  dobu  právními  předpisy garantované délky podpory 
výkupu v případě uvedení elektrárny do provozu do 31. 12. 2010 a předpokládanými výnosy 
elektrárny za dobu právními předpisy garantované délky podpory výkupu v případě uvedení 
do provozu v době od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 
 
     Podle sdělení Technické inspekce ČR z 30. 8. 2011(č. l. 2 417-2 423) osvědčení Františka 
KXXXXX č. 3863/9/04 R-EZ-E1/B bylo v listopadu 2010 neplatné, od 10. června 2009 (ve 
sdělení je písařská chyba, je uvedeno 10. 6. 2010, naproti tomu na přiloženém osvědčení je 
datum vydání 10. června 2009) má osvědčení vedené pod ev. č. 6289/5/09/R-EZ-E1/B, platí 
do  10.  června  2014,  Technická  inspekce  ČR  vystavila  9.  12.  2004  Františku  KXXXXX 
oprávnění pod ev. č. 12112/9/04/EZ-M, O, R, Z-E1/B, které bylo v listopadu a prosinci 2010 
platné,  oprávnění  vydané  Františku  KXXXXX  je platné, to znamená, že mohl vyhotovit 
výchozí zprávu o revizi elektrického zařízení na část vysokého napětí trafostanic a kabelové 
přípojky VN 22 kV. Technická inspekce České republiky k 30. 8. 2011 evidovala osvědčení 
ev.  č.  3220/6/09/R-EZ-E2/A  obžalovaného  Jiřího  PXXXXX,  je  vydáno  23.  října  2009,  je 
platné do 23. října 2014, také vystavila 22. února 2010 oprávnění pod ev. č. 12519/6/10/EZ-
M, O, R-E2/A.  Uvedené  oprávnění  bylo  v listopadu a v prosinci 2010 platné. Technická 
inspekce  ČR  uvedla,  že  na  základě  uvedeného  platného  oprávnění  byl  revizní  technik 
obžalovaný Jiří PXXXXX oprávněn vyhotovit výchozí zprávu o revizi elektrického zařízení 
na část nízkého napětí fotovoltaické elektrárny a na část nízkého napětí trafostanic. 
 
     Ve  sdělení  Státního  úřadu  inspekce  práce,  oblastního  inspektorátu  práce  pro 
Královehradecký  kraj  a  Pardubický  kraj  (č.  l.  2 261-2 267)  je  vysvětlen  postup  provádění 
revize,  uvedeny  jsou  příslušné  normy  a  nutný  obsah  zprávy o revizi. K obsahu výchozích 
revizních zpráv a požadavků na vyhotovení revizních zpráv bylo zjištěno, že výchozí revizní 
zprávu  je  možné  vyhotovit  až  po  provedení  prohlídky  a  příslušných  zkoušek  revidovaného 
zařízení  a  zařízení  musí  být  před  zahájením  revize  dokončeno,  neboť  představuje  ověření 
stavu  nového  revidovaného  zařízení  z  hlediska  jeho  bezpečnosti  před  jeho  uvedením  do 
provozu  s  tím,  že  ani  vypracování  výchozí  revizní  zprávy  před  připojením  napájení  není 
možné,  protože  nelze  např.  změřit  hodnotu  impedanční  smyčky.  K  výchozím  revizním 
zprávám obžalovaného Jiřího PXXXXX Státní úřad inspekce práce uvedl, že se lze důvodně 
domnívat,  že  technik  opisoval  technickou  dokumentaci  k  zařízení,  neboť  není  v  jednom 
případě uveden konkrétní použitý typ sběrného boxu RF a v druhém případě nejsou uvedeny 
údaje o provedeném měření uzemnění rozvodny a dále nejsou ve zprávách uvedeny naměřené 
hodnoty  impedanční  smyčky,  měření  vypínacího  proudu  a  vypínacího  času  proudových 
chráničů.  K  výchozím  revizním  zprávám  svědka  Františka  KXXXXX  Státní  úřad  inspekce 
práce uvedl, že se jedná o neplatné revizní zprávy, neboť na obou zprávách je uvedeno číslo 
osvědčení  revizního  technika  č.  3863/9/04/R-EZ-E1/B,  jehož  platnost  však  skončila  v  roce 
2009. Úřad se také pozastavil nad tím, jak mohla být v jedné zprávě uvedena teplota vzduchu 
při provádění měření + 30°C sucho, když revizní zpráva pocházela z 28. 11. 2010, dále nad 
nesrovnalostmi v údajích o měřících transformátorech proudu a také se pozastavil i nad zjevně 
okopírovaným  otiskem  razítka  na  příloze  jedné  z  revizních  zpráv,  a  to  Certifikátu  nastavení 
parametrů síťové ochrany. 
 

 
33 
10 T 1/2013 
pokračování  
Je  patrno,  že  stav  elektrického  zařízení  předmětné  fotovoltaické  elektrárny  neodpovídal 
předloženým revizním zprávám. 
Podle rozboru fotografií od 4. 12. 2010 do 7. 1. 2011 a od 13. 12. 2010 do 4. 1. 2010, které 
jsou založeny na CD 1 a CD 2 fotovoltaická elektrárna nebyla schopna provozu, na snímcích 
je zřejmé nedokončení jednotlivých obvodů – nezapojené obvody a další nedodělky, není ani 
zřejmé, že by bylo zařízení připojeno k distribuční síti. 
 
     Znalecký  posudek  ústavu  ČVUT  z 8.  7.  2013,  provedený  jako  důkaz  listinný,  (návrh 
státního zástupce č. l. 3 348, kopie posudku č. l. 3 350-3 359), obsahuje kromě odpovědí na 
otázky týkající se jiných dvou fotovoltaických  elektráren  i  odpovědi  na  několik  obecně 
formulovaných  otázek  důležitých  i  pro  předmětnou  projednávanou  věc.  V odpovědích  pod 
čísly  2  a  16  je  konstatováno,  že  revizi  podléhá  způsob  zapojení  fotovoltaických  panelů  do 
obvodu elektrárny, revizi je možno provést pouze na část fotovoltaické elektrárny, tedy i na 
výrobnu  bez  zapojených  panelů,  ale  v takovém  případě  revize  neosvědčuje  fotovoltaickou 
elektrárnu  jako  celek,  ale  pouze  tuto  revidovanou  dílčí  část  elektrárny,  výchozí  revize 
fotovoltaické elektrárny  se  pak  může  odkazovat  na  tyto  dílčí  revize,  zároveň  nelze 
plnohodnotně revidovat další části fotovoltaické elektrárny, které nelze kvůli absenci panelů 
uvést  do  stavu  pod  napětím.  Aby  bylo  možné  zpracovat  revizní  zprávu,  musí  být  stavebně 
dokončeny  veškeré  součásti  stavby,  které  přímo  souvisí  s elektrickou  bezpečností  zařízení, 
tedy  veškeré  elektroinstalace  včetně  krytů  a  popisků,  finální  uložení  vodičů,  dokončená 
montáž  přístrojů,  obecně  lze  tolerovat  pouze  nedokončení  těch  částí  stavby,  které  přímo  či 
nepřímo  nesouvisí  s elektrickou  částí  fotovoltaické  elektrárny,  tedy  například  osetí  ploch, 
parkové  a  některé  terénní  úpravy, ale  například  pozdější  dokončení  instalací  kamerových  a 
zabezpečovacích  systémů  lze  tolerovat  pouze  v případě,  že  je  zamezeno  přístupu 
nepovolaných  osob  do  prostoru  elektrárny  jiným  způsobem,  a  to  z důvodu  toho,  že  pohyb 
nepovolaných  osob  může  závažným  způsobem  ohrozit  bezpečnost  celé  fotovoltaické 
elektrárny. V případě  fotovoltaických  panelů  je  nutné  doložit  zapojení  všech  panelů  jak  do 
elektrického  obvodu,  kvůli  měření  izolačního  odporu,  tak  doložit  funkčnost  ochranného 
pospojování kovových částí modulů. Bez finálně instalovaných fotovoltaických panelů nelze 
určitě dokončit část revize týkající se stejnosměrné části fotovoltaické elektrárny. 
 
     Odborné  vyjádření  Technické  inspekce  České  republiky  z 11.  7.  2013  (č.  l.  3 360-3 363) 
popisuje  nutnost  dokončení  elektrárny  a  její  prohlídky  a  měření  v době  provádění  revize 
elektrárny např. s využitím staveništního připojení, je vyloučeno vystavovat revizi tak zvaně 
od stolu. Výchozí revize je konečným dokumentem, který prokazuje ověření bezpečnosti, aby 
bylo  možné  ověřit  skutečné  hodnoty  určující  bezpečnost,  musí  být  instalace  celkově 
dokončena, v opačném  případě před dokončením akce bez závěrečných  měření a prohlídky 
skutečného stavu nelze výchozí revizi provést.  
 
    Byly  vydané  listiny  Stavebním  úřadem  Městského  úřadu  v  Bystřici  pod  Hostýnem  ze 
správního  spisu  včetně  žádosti  o  předčasné  užívání  dokončené  stavby  z  8.  12.  2010  a 
předávacího protokolu výrobny fotovoltaické elektrárny Mrlínek z 16. 12. 2010 a čtyř zpráv o 
revizi z 28. 11. 2010 podepsaných Františkem KXXXXX, z toho dvě jsou s platným razítkem.  
Předložen  byl  i  protokol  o  ústním  jednání  na  stavebním  úřadě  z  16.  12.  2010, kterého se 
účastnil obžalovaný Mgr. ŠXXXXX a obžalovaný HXXXXX.  
 
 

 
34 
10 T 1/2013 
pokračování  
     Fotografie  elektrárny  Mrlínek,  které  byly  provedeny  u  hlavního  líčení,  s  ohledem  na 
zprávu ČHMÚ odpovídají zprávě o počasí v daném místě a čase. 
 
     Výpisy z obchodního rejstříku prokazují, že v předmětném období v obchodní společnosti 
FVE 28 s.r.o. byli od 15. 10. 2010 jednatelé obžalovaný Mgr. Filip ŠXXXXX a Ing. Ladislav 
NXXXXX,  jediným  společníkem  byla  společnost  ZONAS  a.s.,  ve  které  byl  předsedou 
představenstva  Ing.  Ladislav  NXXXXX  a  předsedou  dozorčí  rady  obžalovaný  Mgr.  Filip 
ŠXXXXX. Ve společnosti NEXTEL, s.r.o. byl jediným jednatelem a společníkem obžalovaný 
Jiří  HXXXXX  a  ve  společnosti  ZÁMEČNICTVÍ  KXXXXX  s.r.o. byl jediný jednatel a 
společník  svědek  Libor  KXXXXX. Ing. Ladislav  NXXXXX  a obžalovaný Mgr. Filip 
ŠXXXXX  byli  společně  jednateli  ve  společnosti  ENERGOTREND  alfa  s.r.o.  a 
ENERGOTREND beta s.r.o. Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX byl místopředsedou představenstva 
společnosti ENERGOTREND a.s. a předsedou představenstva byl Ing. Ladislav NXXXXX. 
 
     Ve spisovém materiálu (svazek III.) je obsažena kopie kompletního spisu Energetického 
regulačního  úřadu  sp.  zn.  LIC-14553/2010-ERU  týkajícího  se  řízení  o  vydání  licence  na 
výrobu elektřiny pro společnost FVE 28 s.r.o., listiny předkládané společností FVE 28 s.r.o. 
jsou podepsány obžalovaným Mgr. ŠXXXXX. Ve spisu byla také žádost společnosti FVE 28 
s.r.o. ze dne 24. 11. 2010 (podaná na podatelnu Energetického regulačního úřadu v Jihlavě 
podle  podacího  razítka  26.  11.  2010)  o  udělení  licence pro podnikání v energetických 
odvětvích  pro  právnické  osoby  doložená  přílohami,  kupní  smlouva  uzavřená  mezi 
společnostmi  NIVELLE  s.r.o.  a  FVE  28  s.r.o.  z  18.  11.  2010  ohledně  koupě  10  890  ks 
fotovoltaických  panelů  (termín  dodání  do  22.  11.  2010),  kupní  smlouva  uzavřená  mezi 
společnostmi  SUN  SERVICE  s.r.o.  a  FVE  28  s.r.o.  z  15.  11.  2010  ohledně  koupě  40  ks 
střídačů Vacon a 40 ks konstrukcí pro uchycení střídačů (termín dodání do 29. 11. 2010) a 
smlouva o dílo uzavřená mezi společnostmi FVE 28 s.r.o. a  NEXTEL, s.r.o. z 1. 11. 2010 
ohledně  zhotovení  fotovoltaické  elektrárny  Mrlínek  II  do  15.  12.  2010  a  optimalizace  a 
vyladění do 27. 12. 2010. Energetický regulační úřad vyzval dne 15. 12. 2010 dle § 45 odst. 2 
správního řádu společnost FVE 28 s.r.o. k odstranění nedostatků podání (doplnění žádosti o 
doložení mimo jiné listin k odpovědnému zástupci, prokázání vlastnictví technologické části 
elektrárny předávacím protokolem, kolaudační souhlas k užívání stavební části elektrárny a 
doložení revizní zprávy elektrického  zařízení)  a  usnesením  určil  lhůtu  90  dnů  ode  dne 
doručení usnesení k odstranění nedostatků a přerušil řízení. Jsou doloženy listiny předložené 
Energetickému regulačnímu úřadu od společnosti FVE 28 s.r.o. dne 22. 12. 2010 v návaznosti 
na předchozí výzvu, mimo jiné předávací protokol dokončeného díla FVE Mrlínek II ze dne 
16.  12.  2010  mezi  společností  FVE  28  s.r.o.  a  společností  NEXTEL,  s.r.o.,  podle  kterého 
společnost  NEXTEL,  s.r.o.  předává  společnosti  FVE  28  s.r.o.  na  základě  smlouvy  o  dílo 
dokončenou  část  celého  díla  včetně  zapojených  solárních  panelů,  zapojených  střídačů 
VACON,  VN  přípojky  z  FVE  do  distribuční  sítě  společnosti  E.ON  ČR,  elektromontážních 
prací  provedených  na  NN  a  VN  straně,  2  ks  trafostanic  Vega  a  Gbu,  na  kterých  bylo 
provedeno jejich  ustavení  a  elektromontážní  práce.  Současně  společnost  NEXTEL,  s.r.o. 
prohlašuje,  že  společností  FVE  28  s.r.o.  byly  veškeré  závazky  uhrazeny.  Doloženo  bylo  i 
povolení  Stavebního  úřadu  Bystřice  Pod  Hostýnem  z  16.  12.  2010  o  předčasném  užívání 
stavby. Podle revizní zprávy č. 51J/10 z 28. 11. 2010 měla být revize provedena 28. 11. 2010 
na  trafostanice  TS1  ABB  VEGA  a  TS2  GRAPER  a  elektrické  zařízení  je  schopné 
spolehlivého provozu. Razítko Františka KXXXXX  s  č.  osvědčení  3863/9/04  a  podpis  jsou 
 

 
35 
10 T 1/2013 
pokračování  
evidentně  zkopírované  a  zcela  totožné  jako  na  revizní  zprávě  č.  50J/10.  Z  rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu z 28. 12. 2010 pak vyplývá udělení licence společnosti FVE 
28  s.r.o.  na  výrobu  elektřiny  s  právní  mocí  ke  dni  29.  12.  2010.  Doloženo  je  potvrzení  o 
převzetí rozhodnutí a vzdání se práva rozkladu obžalovaným Mgr. ŠXXXXX. 
Obnova  řízení,  která  byla  v souvislosti s udělenou  licencí  zmíněna,  byla  vedena  ve  spisu 
Energetického regulačního úřadu pod sp. zn. LIC-01985/2011-ERU - řízení o obnově řízení o 
vydání licence  na  výrobu  elektřiny  pro  společnost  FVE  28  s.r.o.  Z listin projevených u 
hlavního líčení je zřejmé, že licence je stále pravomocná (příloha spisu tvořená příslušnými 
rozhodnutími). 
Z rozhodnutí  Energetického  regulačního  úřadu  č.  j.  01985-62/2011-ERU ze dne 19. ledna 
2012 je patrno, že řízení o žádosti společnosti FVE 28 s.r.o. ze dne 26. 11. 2010 o udělení 
licence  na  výrobu  elektřiny  pro  výrobnu  elektřiny  využívající  slunečního  záření  v obci 
Mrlínek a ukončené rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ze dne 28. 12. 2010 (č. j. 
14553-8/2010-ERU),  licence  č.  111018292,  které  nabylo  právní  moci  29.  12.  2010,  se 
obnovuje. 
Předsedkyně Energetického regulačního úřadu rozhodla 26. 4. 2012, že rozklad společnosti 
FVE 28 s.r.o. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 19. 1. 2012, se zamítá 
a napadené rozhodnutí se potvrzuje. 
Krajský soud v Brně  rozhodl  ve  věci  31A  53/2012  dne  25.  9.  2013  tak,  že  se  zrušuje 
rozhodnutí předsedkyně Energetického regulačního úřadu ze dne 26. 4. 2012 a věc se vrací 
Energetickému regulačnímu úřadu. 
Předsedkyně  Energetického  regulačního  úřadu  rozhodla  18.  11.  2013  pod  č.  j.  01985-
73/2011-ERU  tak,  že  se  rozhodnutí  Energetického  regulačního  úřadu  č.  j.  01985-62/2011-
ERU ze dne 19. 1. 2012 zrušuje a věc se vrací Energetickému regulačnímu úřadu k novému 
projednání. 
Energetický regulační úřadu rozhodl 28. 3. 2013 tak, že společnosti FVE 28 s.r.o. se uděluje 
licence č. 111018292 na výrobu elektřiny pro výrobnu elektřiny využívající slunečního záření 
– provozovnu evid. číslo 1 FVE Mrlínek, účinky rozhodnutí nastávají od 20. 1. 2011, což je 
rovněž  datem  vzniku  oprávnění  k licencované  činnosti  a  termínem  možného  zahájení 
licencované činnosti. Licence se uděluje na dobu 25 let ode dne vzniku oprávnění k výkonu 
licencované činnosti. 
Předsedkyně Energetického regulačního úřadu rozhodla pod č. j. 14553-75/2010-ERÚ dne 22. 
8. 2013 tak, že rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 14553-51/2010-ERÚ (sp. zn. 
LIC-14553/2010-ERÚ)  ze  dne  28.  3.  2013  se  zrušuje  a  věc  se  vrací  Energetickému 
regulačnímu úřadu k novému projednání. 
Podle  vyjádření  Energetického  regulačního  úřadu  ze  dne  13.  2.  2014  ve  věci  vedené  u 
zdejšího soudu pod sp. zn. 62 A 111/2013 na základě rozhodnutí předsedkyně Energetického 
regulačního úřadu ze dne 18. 11. 2013 Energetický regulační úřad zahájil bezodkladné úkony 
směřující  k provádění  nového  dokazování  ve  věci,  nicméně  nestihl  vydat  rozhodnutí  o 
povolení obnovy řízení do 29. 12. 2013 (lhůta ve smyslu § 100 odst. 3 zákona č. 500/2004 
Sb.,  jelikož  rozhodnutí  o  udělení  licence nabylo právní moci 29. 12. 2010) z toho  důvodu 
usnesením  č.  j.  01985-110/2011-ERU z 14.  1.  2014  správní  řízení  pod  sp.  zn.  LIC-
01985/2011-ERÚ  zastavil.  Zároveň  Energetický  regulační  úřad  rozhodnutím  č.  j.  14553-
86/2010-ERU z 5. 12. 2013 zastavil správní řízení o udělení licence společnosti FVE 28 s.r.o., 
které představovalo druhou fázi obnovy řízení o udělení licence. V rámci obnoveného řízení o 
udělení  licence  Energetický  regulační  úřad  nepravomocným  rozhodnutím  č.  j.  14553-
 

 
36 
10 T 1/2013 
pokračování  
51/2010-ERU  udělil  společnosti  FVE  28  s.r.o.  licenci  s účinky  od  20.  1.  2011,  když 
v uvedeném  rozhodnutí  konstatoval,  že  tvrzení  účastníka  řízení,  že  po  1.  1.  2011  výrobna 
vykazovala  pouze  drobné  nedodělky,  které  neměly  vliv  na  bezpečnost  provozu,  odporují 
shromážděným důkazům. Energetický regulační úřad ve svém vyjádření konstatoval, že mu 
na  základě  popisu  správních  řízení  týkajících  se  licence  společnosti  FVE  28  s.r.o.,  vznikly 
pochybnosti  ohledně  zákonnosti  rozhodnutí  Energetického  regulačního  úřadu  č.  j.  14553-
8/2010-ERU z 28.  12.  2010,  ačkoliv  neměl  k dispozici  takový  objem  důkazů,  jaké  uvádí 
v žalobě  nejvyšší  státní  zástupce,  z tohoto  důvodu  též  Energetický  regulační  úřad  vydal 
rozhodnutí  (ačkoliv  nenabylo  právní  moci),  jímž  licenci  udělil  s účinky  až  od  20.  1.  2011. 
Ačkoliv uvedená rozhodnutí z důvodu  zrušení  rozhodnutí  o  povolení  obnovy  z procesních 
důvodů  nenabyla  právní  moci,  odkazuje  Energetický  regulační  úřad  plně  na  odůvodnění 
rozhodnutí Energetického  regulačního  úřadu  č.  j.  14553-51/2010 ERU z 28.  3.  2013  a  č.  j. 
01985-62/2011-ERU z 19. 1. 2012. 
 
     Podle spisu zdejšího soudu 62 A 111/2013 podal nejvyšší státní zástupce v pozici žalobce 
proti  žalovanému  Energetickému  regulačnímu  úřadu  žalobu  podle  §  66  odst.  2  zákona  č. 
150/2002 Sb., soudní řád správní, proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 
28.  12.  2010,  č.  j.  14553-8/2010-ERU. Podle podacího razítka byla žaloba podána 5. 12. 
2013. Ve věci je osobou zúčastněnou na řízení společnost FVE 28 s.r.o. 
Nejvyšší státní zástupce navrhl, aby byl ve věci vydán rozsudek – rozhodnutí žalovaného ze 
dne 28. 12. 2010, č. j. 14553-8/2010-ERU, o udělení licence č. 111018292 společnosti FVE 
28 s.r.o., se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení. 
 
     Na základě příkazu soudce Městského soudu v Brně z 13. 10. 2011 byla dne 1. 11. 2011 
provedena  prohlídka  jiných  prostor  a  pozemků  v  budově  sídla  společností  FVE  28  s.r.o., 
ENERGOTREND a.s., ENERGOTREND alfa a.s. a ENERGOTREND beta a.s. Z protokolu o 
provedení prohlídky v kanceláři  obžalovaného  Mgr.  ŠXXXXX  je patrno,  že  byly  zajištěny 
mimo jiné dvě revizní zprávy obžalovaného Jiřího PXXXXXa č. P93-1/01 a č. P93/22010 z 
30. 11. 2010, revizní zpráva Františka KXXXXX  č.  51J/10  na  transformační  stanice  TS1  a 
TS2 s datem 28. 11. 2010 s neplatným razítkem a podpisem, revizní zpráva Františka 
KXXXXX  č.  50J/10  na  kabelovou  přípojku  VN  22  kV  s  datem  28.  11.  2010  s  aktuálním 
razítkem Františka KXXXXX č. 6289, originál zprávy o revizi 50J/10 s datem 23. 12. 2010 
vypracované Františkem KXXXXX  a  aktuálním  razítkem  č.  6289,  předávací protokol 
dokončeného díla mezi společnostmi FVE 28 s.ro. a NEXTEL, s.r.o. z 16. 12. 2010, daňové a 
další  doklady  k  průběhu  výstavby  elektrárny.  Zajištěna  byla  zpráva  o  provozní  revizi 
elektrického zařízení – elektroinstalace FVE Mrlínek vyhotovená Miroslavem JXXXXX dne 
20.  1.  2011,  která  fakticky  má  navazovat  na  výchozí  revizní  zprávu  obžalovaného  Jiřího 
PXXXXX  č.  P93-1/01  z  30.  11.  2010,  ze  které  vyplývá  zjištění  67  vad,  které je  nutno  před 
uvedením zařízení do provozu odstranit. Byla nalezena smlouva o dílo mezi společností FVE 
28 s.r.o. a Lukášem GXXXXX z 21. 1. 2011, nepodepsaná, obsahem smlouvy je odstranění 
závad a nedodělků podle provozní revizní zprávy z 20. 1. 2011 revizního technika Miroslava 
JXXXXX, mimo jiné zapojení kabelů do rozvaděčů a střídačů VACON, zprovoznění střídačů 
VACON.  Je  uvedeno,  že  předmětem  díla  není  usazení  trafostanice  TS1  a  TS2  a  zapojení 
rozvaděčů NN, VN, přípojka VN (u těchto prací rukou psaná poznámka „JP Energo“). Byla 
zajištěna  e-mailová korespondence mezi Mgr. ŠXXXXX  a  Mgr.  Ondřejem  MXXXXX, 
zejména e-mail Mgr. ŠXXXXX z 12. 1. 2011 – není vyloučena dohoda s Nextelem ohledně 
 

 
37 
10 T 1/2013 
pokračování  
vzájemných sporů, ve které se zaváže, že nebude podnikat kroky proti FVE ve vztahu k ERÚ, 
SEI, E.Onu,  z toho má po pravdě v současné době největší strach, neboť Mrlínek FVE 28 je 
skutečně nedodělaný – e-mailová korespondence Mgr. Ondřeje MXXXXX s Mgr. JXXXXX 
ohledně  urovnání  sporů  mezi  společností  NEXTEL,  s.r.o.  a  FVE  28  s.r.o.  po  odstoupení 
společnosti FVE 28 s.r.o. od smlouvy o dílo dne 6. 1. 2011 z důvodu prodlení. Nedodělky na 
elektrárně  popisuje  i  e-mailová korespondence mezi Mgr. ŠXXXXX  a  Jiřím  HXXXXX. 
Zajištěna byla dohoda o narovnání z 10. 3. 2011 mezi společnostmi FVE 28 s.r.o. a NEXTEL, 
s.r.o.,  ve  které  Jiří  HXXXXX  vystupuje  jako  ručitel,  ve  které  je  stanoveno  dokončení  díla 
fotovoltaické elektrárny Mrlínek nově do 17. 3. 2011 a je stanovena povinnost mlčenlivosti k 
obsahu dohody o narovnání pod smluvní pokutou 2,5 mil. Kč a  je dohodnuto, že subjekty o 
sobě  nebudou  šířit  jakékoli  negativní  skutečnosti,  zejména  vůči  orgánům  státní  správy, 
samosprávy,  ERÚ,  SEI,  E.ON  a  v  případě  porušení  této  povinnosti  je  stanovena  smluvní 
pokuta 2,5 mil. Kč. Zajištěn byl protokol o převzetí díla fotovoltaické elektrárny Mrlínek ze 
dne 20. 3. 2011. 
 
     V rámci prohlídky jiných prostor a pozemků v budově sídla společnosti NEXTEL, s.r.o. v 
Jevíčku byly zajištěny dvě revizní zprávy Jiřího PXXXXXa č. P93-1/01 a č. P93-2/2010 z 30. 
11. 2010, dvě revizní zprávy č. P93-1/01 s datem 2. 12. 2010 a č. P93-2/2010 s datem 3. 12. 
2010, rukou psaný předávací protokol ohledně elektrárny Mrlínek z 16. 12. 2010, odstoupení 
společnosti FVE 28 s.r.o. od smlouvy o dílo se společností NEXTEL, s.r.o. ze dne 6. 1. 2011, 
seznam  závad  a  nedodělků  na  elektrárně  Mrlínek  z  13.  1.  2011.  až  17. 1. 2011, písemné 
sdělení Romana  DXXXXX ze společnosti JP ENERGO  s.r.o. Mgr. ŠXXXXXovi z 15. 12. 
2010, podle kterého k TS1a TS2 elektrárny Mrlínek není v trafostanici osazen VN rozvaděč 
pro TS1, v TS2 není osazen transformátor, rozvaděče NN nejsou v TS1 a TS2 osazeny. 
 
     Znalecký  posudek  z  oboru  kybernetika,  odvětví  výpočetní  technika  k  obsahům  dat 
zajištěných  PC  a  notebooků.  V notebooku  Jiřího  HXXXXX  byly  zjištěny  zejména 
naskenované dvě revizní zprávy Jiřího PXXXXX č. P93-1/01 z 2. 12. 2010 a č. P93/22010 z 
3. 12. 2010 a přední strany těchto zpráv „na výměnu“ s datem 30. 11. 2010 (název souboru 
„Titulní listy na výměnu“, uloženo 6. 12. 2010), e-mail od Mgr. ŠXXXXX z 30. 11. 2010, 
podle kterého revizní zprávy pro E.ON musí být s daty maximálně 30. 11. 2010, e-mail od 
Mgr.  ŠXXXXX  z 1. 12. 2010, podle kterého Mgr. ŠXXXXX  převezme  do  6.  12.  2010  od 
Radka JXXXXX revizní zprávy na FVE Mrlínek, e-mail Mgr. ŠXXXXXa z 5. 12. 2010, ve 
kterém žádá Jiřího HXXXXX o provedení opravy revizních zpráv – u FVE Mrlínek opravit 
datum na 1. straně, e-mail od Mgr. ŠXXXXX z 5. 12. 2010 na adresu xxx@xxxxx.xx a v kopii 
Jiřímu  PXXXXX, ve kterém žádá o provedení opravy revizních zpráv –  u FVE Mrlínek 
opravit datum na 1. straně na maximálně 30. 11. 2010, další den bude revizní zprávy předávat 
na E.ON, e-mail  od  Zdeňka  PXXXXX  (xxxxx@xxxxx.xx) z 6. 12. 2010 zasílající 
naskenovanou  revizní  zprávu  Jiřího  PXXXXX  č.  P93-1/01 s datem 2. 12. 2010, e-mail od 
Zdeňka  PXXXXX  (xxxxx@xxxxx.xx)  z  6.  12.  2010  zasílající  naskenované  přední  strany 
revizní  zprávy  Jiřího  PXXXXXa s daty 30. 11. 2010, e-mail  Jiřího  HXXXXX  Mgr. 
ŠXXXXX z 7. 12. 2010, podle kterého dodávka VN a NN rozvaděčů na FVE Mrlínek bude 
13. 12. 2010, e-mail Lukáše GXXXXX  z 23. 12. 2010, ve kterém L. GXXXXX  žádá o 
proplacení faktury,  aby  v  lednu  mohli  pracovat  na  dokončení  elektrárny,  e-mailová 
komunikace  mezi  společností  JP  Energo  s.r.o.,  Mgr.  ŠXXXXX  a  Jiřím  HXXXXX, podle 
které  dne  28.  12.  2010  proběhlo  usazení  NN  rozvaděčů  do  trafostanice  a  e-mail Mgr. 
 

 
38 
10 T 1/2013 
pokračování  
ŠXXXXX  Jiřímu  HXXXXX  z 19. 4.  2011,  ve  kterém  jsou  naskenované  předvolánky  Jiřího 
PXXXXX  a Jiřího HXXXXX k podání výpovědi na Energetickém regulačním úřadě a žádá 
Jiřího  HXXXXX  o  zaslání  telefonního  čísla  na  Jiřího  PXXXXX  a  Jiřího  HXXXXX, aby 
Jiřímu PXXXXX rovněž zavolal a připravil ho na výslech. V notebooku Mgr. ŠXXXXX byl 
zajištěn  mimo  výše  uvedenou  korespondenci  jmenovaného  například  e-mail  od  Jiřího 
KXXXXX ze společnosti JP Energo s.r.o. z 4. 1. 2011 podávající zprávu k trafostanicím TS1 
a TS2 a uvádějící, že jsou částečně neosazené a nemohou být spuštěny, fotografie z 30. 12. 
2010 a 5. 1. 2011 zachycující prázdné skříně rozvaděčů, e-mail od Radka JXXXXX z 5. 12. 
2010 zasílající dvě naskenované revizní zprávy Františka KXXXXX z 28. 11. 2010 na TS + 
VN FVE Mrlínek obsahující evidentně  přenesené  podpisy  a  razítko  Františka  KXXXXX  z 
jiné listiny, e-mailová komunikace mezi Mgr. Filipem ŠXXXXX a Evou ŠXXXXX ohledně 
průběhu řízení o vydání licence na Energetickém regulačním úřadě včetně e-mailu z 9. 12. 
2010 od Mgr. ŠXXXXX, aby Eva ŠXXXXX  přeposlala  panu  NXXXXX  revizi VN strany 
trafostanice  na  FVE  Mrlínek  s  přílohou,  ve  které  je  revizní  zpráva  Františka  KXXXXX  č. 
51J/10  na  transformační  stanice  TS1  a  TS2  s datem  28.  11.  2010  s  neplatným  razítkem  č. 
3863, e-mailová zpráva od Romana DXXXXX  z 16. 12. 2010, že z důvodu nepřipravenosti 
trafostanic  na  elektrárně  Mrlínek  společnost  OHL  ŽS  a.s.  odstupuje  od  zakázky,  ale 
dokončení  trafostanic  nabízí  přes  společnost  JP  Energo  s.r.o.  a  dále  popisuje  aktuální  stav 
trafostanic a časový harmonogram (např. osazení transformátorů TS 1 plánováno na 20. 12. 
2010, revizní zpráva na 22. 12. 2010 odpoledne apod.), e-mailová zpráva od Libora 
KXXXXX  Mgr.  ŠXXXXX  z 28. 12. 2010, podle které do 30. 12. 2010 bude provedeno 
zapojení  všech  střídačů  VACON,  zapojení  DC  rozvaděčů  apod.,  nebudou  ale  provedeny 
výkopové  práce  na  pravé  straně  u  osmi  střídačů,  které  nebudou  zapojeny  Z e-mailové 
komunikace  mezi Liborem KXXXXX, Mgr. ŠXXXXXem,  Jiřím  HXXXXX  a Jaroslavem 
DXXXXX  je  patrný  např.  i  harmonogram  dokončení  elektrárny  zaslaný 23. 12. 2010 
Jaroslavem DXXXXX Liboru KXXXXX, ze kterého vyplývá oživování elektrárny dne 3. 1. 
2011 až 6. 1. 2011 a předání elektrárny investorovi 7. 1. 2011. V e-mailu z 1. 2. 2011 Mgr. 
ŠXXXXX sděluje Liboru KXXXXX, že včerejšího dne nebyla připojena elektrárna Mrlínek s 
ohledem na neprovedené uzemnění úsekového odpojovače společností NEXTEL, s.r.o. 
Zajištěny  byly  listiny,  na  základě  kterých  byla  smluvně  zajištěna  a  realizována  výstavba 
elektrárny  Mrlínek.  Jedná  se  o  objednávku  společnosti  NEXTEL,  s.r.o. z 2. 12. 2010 u 
společnosti  ZÁMEČNICTVÍ  KXXXXX  s.r.o., ze které vyplývá den nástupu 4. 12. 2010, 
předmětem  objednávky  byly  i  pokládky  panelů  na  elektrárnu.  Z  přehledu  pracovníků  na 
stavbě předloženého Liborem KXXXXX pro dobu od 6. 12. 2010 do 30. 12. 2010 vyplývá, že 
na  stavbě  v  tomto  období  pracovalo  celkem  asi  40  osob.  Spolupráce  je  doložena  dalšími 
listinami.  
Stav fotovoltaické elektrárny Mrlínek v inkriminovaném období je patrný i z 
fotodokumentace výstavby elektrárny předložené Liborem KXXXXX, která byla u hlavního 
líčení provedena. 
 
     Z odůvodnění  příkazu  soudce  (č.  l.  1 233-1 236), z návrhu  na  jeho  vydání  (č.  l.  1 229-
1 232) vyplývá, že v daných prostorách se nacházejí věci důležité pro trestní řízení, zejména 
listinné  a  elektronické  důkazy.  Podle soudce by mohlo dojít k jejich  zničení,  modifikaci, 
ukrytí,  proto  prohlídku  nařídil  s tím, že jde o úkon neodkladný, který nesnese odkladu, 
v příkazu se poukazuje na to, že ten, kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen 
ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu, je-li nutno ji pro účely 
 

 
39 
10 T 1/2013 
pokračování  
trestního  řízení  zajistit,  je  povinen  věc  na  vyzvání  orgánům  vydat,  je  třeba  ho  upozornit, 
pokud výzvě nevyhoví, může mu být věc odňata. O průběhu prohlídky svědčí protokol na č. l. 
1 237-1 244. Mgr. ŠXXXXX uvedl, že je ochoten, pokud jde o e-mailovou korespondenci ji 
vytisknout a předat nebo ji předat v elektronické podobě, což mu nebylo umožněno, protože 
policie  hodlala  zabavit  počítače.  Mgr.  ŠXXXXX  byl vyzván k vydání e-mailové 
korespondence ve stavu, v jakém se nachází v daný okamžik, uložena v počítačích,  byl 
vyzván k jejich  vydání, na  to  reagoval  tak, že uvedené  počítače  nejsou  obsaženy v seznamu 
uvedeném v příkazu k prohlídce jiných prostor, nehodlá je dobrovolně vydat. V protokolu je 
uvedeno, kde se konkrétní věci nachází.  
Ing. Bc. Filip ZXXXXX, znalec z oboru  kybernetika,  odvětví  výpočetní  technika, 
kriminalistika,  specializace  bezpečnost  a  ochrana  dat,  počítačová  informační  kriminalita, 
ekonomika ceny a odhady, specializace  software  a  hardware,  uvedl,  jakým  způsobem 
vypracoval posudek, jednalo se o technickou záležitost, vyjádřil se tak, že šlo o data, která 
byla  uložena  uživateli  výpočetní  techniky  přímo  na  počítačích,  byly  analyzovány  soubory, 
které  se  nacházely  přímo  v bitových obrazech, nebyly analyzovány soubory mimo, nebyla 
prováděna  žádná  zkoumání  týkající  se  stažení  dat  z internetu  nebo  zjišťování  dalších  dat. 
Pouze soubory, které se nacházely v jednotlivých bitových obrazech a v případě  flash  disků 
na nich. Z  části se jedná o soubory operačního systému a aplikace a z části data uživatelská, 
vytvořená  uživateli  výpočetní  techniky,  kteří  pracovali  na  jednotlivých  strojích.  Počítače 
nebyly  připojovány,  nebyla  do  nich  zatahována  žádná  data,  jedná  se  vysloveně  o  soubory, 
které  byly  přítomny  v jednotlivých  počítačích.  Typů  souborů  může  být  víc.  Většinou  se 
jednalo, v tomto  případě,  o  soubory  textové,  tedy  Word,  Excel,  PDF  dokumenty  a  pak  o 
archiv e-mailové  komunikace,  který  byl  zkoumán.  Počítače  byly  zajištěny  policií,  byly 
zapečetěny,  pak  byly  rozpečetěny  a  byla  pořízena  jejich  bitová  kopie,  což  znamená,  že  se 
vezme disk a udělá se duplikát. Při tom procesu se spočítá kontrolní součet a ten kontrolní 
součet říká, že ten disk v tom stavu v jakém je, je nedotčený. E-mailový sever je připodobněn 
k plechové  schránce,  která  je  u  adresáta,  přijde  poštovní  úředník  a  vhodí  do  ní  e-mail, 
schránka je osoby, server také, na něm je připojen klientský počítač, v tomto případě se platí 
za to, že mail box a P. O. BOX za osobu provozuje poskytovatel. 
Podle názoru soudu nedošlo k pochybení,  bylo  jednoznačně  uváděno  v návrhu státního 
zástupce,  zmíněno  v příkazu  soudce,  že  je  cílem  nalézt  nejen  listiny,  ale  také  elekronickou 
korespondenci,  pokud  by  nebyla  vytištěna,  jako  listina  k dispozici, byla by v počítači,  ke 
kterému znalec přirovnal plechovou schránku, ve které je korespondence, než je vybrána a 
pak  se  nachází  mimo  schránku.  Počítače  tedy  byly  jakési  plechové  schránky  obsahující 
korespondenci.  Není  rozdílu  mezi  vytištěnou  zprávou,  která  je  nalezena  při  prohlídce, 
písemnosti, která je v plechové schránce, která by byla vysypána a písemností, která je 
v počítači, je už v podstatě k dispozici jako ve schránce před vysypáním.  
Je možné také vycházet z korespondence pocházející z prohlídky  prostor uvedených 
v protokolu z 1. 11. 2011. 
To  stejné  se  týká  obsahu  výpočetní  techniky  v souvislosti s prohlídkou v budově  sídla 
společnosti NEXTEL, s.r.o. 
 
     Je patrno z dokazování,  že  společnost  FVE  28  s.r.o.  zastoupená  obžalovaným  Mgr. 
ŠXXXXX, objednatelem  a  společnost  NEXTEL,  s.r.o.,  zastoupená  Jiřím  HXXXXX 
zhotovitelem uzavřely dne 1. 11. 2010 smlouvu o dílo (č. l. 1 297-1 304), jejímž předmětem 
bylo vybudování fotovoltaické elektrárny Mrlínek, která měla být podle smlouvy dokončena 
 

 
40 
10 T 1/2013 
pokračování  
do 15. 12. 2010 a podle přiloženého harmonogramu prací do 28. 11. 2010 měla být provedena 
pouze montáž konstrukcí a položení VN vedení mezi přípojným bodem a trafostanicí, do 13. 
12.  2010  měly  být  namontovány  rozvaděče,  panely  a  položena  kabeláž  NN  a  usazeny 
trafostanice a teprve do 28. 12. 2010 mělo dojít k zapojení 100 % panelů a nastavení ochran 
vysokého  napětí.  Z  uvedeného  vyplývá,  že  ani  podle  smlouvy  o  dílo  a  jejího  časového 
harmonogramu (č. l. 1 305) neměla být VN část dokončena k 28. 11. 2010 a NN část do 30. 
11.  2010,  tak,  jak  je  uváděno  v  nepravdivých  revizních  zprávách  uvedených  ve  výroku 
rozsudku. 
Pravděpodobně  nebyl  veden  stavební  deník  ze  strany  generálního  dodavatele  společnosti 
NEXTEL, s.r.o., přesto se skutečný průběh výstavby podařilo zdokumentovat. Je evidentní, že 
na počátku prosince 2010 byly práce ze strany společnost NEXTEL, s.r.o. ve značném skluzu, 
a proto Mgr. ŠXXXXX  pověřil  vedením  prací  na  elektrárně  Mrlínek  Libora  KXXXXX. Z 
objednávek  společnosti  NEXTEL,  s.r.o.,  zastoupené  Jiřím  HXXXXX, vyplývá, že další 
subdodavatelé  byli  osloveni  ohledně  práce  na  elektrárně  Mrlínek  počátkem  prosince  2010. 
Z e-mailové  korespondence  Jiřího  HXXXXX  vyplývá, že objednal dopravu pro složení a 
ustavení dvou trafostanic a traf na elektrárně Mrlínek na 6. 12. 2010 (č. l. 1 945-1 947), že 
objednal montáže panelů na konstrukce na elektrárně Mrlínek u Libora KXXXXX, Lukáše 
KXXXXX  a  společnosti  Monteq  CZ  s.r.o.  s  termínem  od  4.  12.  2010  (č.  l.  1  950-1 952, 1 
955-1 956, 1 958-1 959), u další společnosti rozvoz palet s panely po pozemku rovněž od 4. 
12. 2010 (č. l. 1 953-1 954). Následně objednal opět montáž panelů i u Tomáše NXXXXX, 
instalované konstrukce skutečně v tomto období probíhaly, jak svědčí i vytržený list z dílčího 
stavebního  deníku  společnosti  DONET  mont  s.r.o.  ze  7.  12.  a  8.  12.  2010  (č.  l.  1  808).  K 
trafostanicím  bylo  zjištěno,  že  kupní  smlouva  mezi  společností  Power-Energo s.r.o. 
zastoupené Ing. Radimem HXXXXX a společností FVE 28 s.r.o. zastoupené Mgr. ŠXXXXX 
byla uzavřena až 2. 12. 2010 s termínem dodání obou trafostanic včetně traf a rozvaděčů až 
do 10. 12. 2010, termín byl dokonce následně posunut do 17. 12. 2010 (č. l. 2 297-2 306). 
Ohledně propojení jednotlivých panelů, tzv. prostringování, dokončení montáže trafostanic a 
dokončení VN vedení mezi trafostanicí a přípojným bodem do distribuční soustavy došlo ke 
značnému zpoždění, o čemž svědčí zajištěný e-mail Romana DXXXXX z 16. 12. 2010, kde v 
příloze popisuje stav trafostanic TS1 a TS2 na elektrárně Mrlínek a konstatuje k tomuto datu 
značné  nedostatky  včetně  chybějících  rozvaděčů  a  trafa  v jedné  z trafostanic  (č.  l. 2  034-2 
038). Dále o tom svědčí i fotografie z výstavby elektrárny Mrlínek s datem a časem pořízení, 
které vyhotovili Libor KXXXXX  a Veronika SXXXXX  (č.  l.  2  098-  2 215), na kterých je 
zadokumentováno,  že  přípojka  VN  mezi  trafostanicí  a  přípojným  bodem  byla  částečně 
dokončena avšak v nikoliv provozuschopném stavu až 22. 12. 2010 (č. l. 2 098- 2 215). Tyto 
fotografie  dokumentují  průběh  výstavby  elektrárny  Mrlínek  již  od  4.  12.  2010  až  do  7.  1. 
2011 a je z nich patrno, že k 4. 12. 2010 na elektrárně byly umístěny zejména konstrukce k 
osazení  panelů,  zpravidla  ještě  bez  příčníků.  K  6.  12.  2010  byla  teprve  osazena  hlavní 
kiosková trafostanice TS1 a trafo, toto však nebylo zapojeno. K osazovaní fotovoltaických 
panelů docházelo v první polovině prosince 2010. K 16. 12. 2010 byla vedlejší trafostanice 
TS2 prázdná. Snímky z 30. 12. 2010 až 7. 1. 2010 zobrazují prázdné skříně měničů (střídačů), 
případně jejich nezapojené části a rozsáhlé problémy s vodou v hlavní trafostanice TS1 včetně 
nezapojených  částí  trafostanice.  Je  zřejmé,  že  fotografie  skutečně  pocházejí  z fotovoltaické 
elektrárny Mrlínek vyjma fotografií na č. l. 2 218-2 219, které Libor KXXXXX označil jako 
fotografie z jiné elektrárny, což je zjevné podle použitého typu konstrukce. K uvedenému 
závěru  je  možno  dospět  po  porovnání  uvedených  fotografií  se  zprávou  Českého 
 

 
41 
10 T 1/2013 
pokračování  
hydrometeorologického ústavu obsahující podrobné klimatologické údaje z oblasti obce 
Bystřice pod Hostýnem, která je vzdálená 4 km od obce Mrlínek a dále po vyjádření několika 
svědků  k  uvedeným  fotografiím.  Navíc  vzhledem  k  tomu,  že  společnost  OHL  ŽS,  a.s. 
odstoupila od uvedené montáže trafostanic z důvodu značné stavební nepřipravenosti (č. l. 2 
035), Mgr. ŠXXXXX definitivně objednal tyto práce u společnosti JP Energo s.r.o. až 27. 12. 
2010 (č. l. 2 041-2 044). Z e-mailu Jiřího KXXXXX ze společnosti JP Energo s.r.o. z  4. 1. 
2011 včetně sdělení o stavu trafostanic TS1 a TS2 FVE Mrlínek je zjevné, že obě trafostanice 
byly k danému datu nefunkční a chyběly jim podstatné části bránící v jejich zprovoznění (č. l. 
2 369- 2 372). Taktéž část NN elektrárny Mrlínek nebyla dokončena, jak vyplývá z e-mailů 
Libora KXXXXX z 28. 12. 2010 (č. l. 2 049-2 050) a Lukáše GXXXXX z 23. 12. 2010 (č. l. 
2 051-2 055), k 31. 12. 2010 se zjevně nepodařilo zapojit střídače na pravé straně od G001 až 
po G008. 
 
     Je  zřejmé  z dokazování,  že  dne  6.  1.  2011  společnost  FVE  28  s.r.o.  zastoupená 
obžalovaným Mgr. ŠXXXXX písemně odstoupila od uzavřené smlouvy o dílo se společností 
NEXTEL, s.r.o. z důvodu prodlení zhotovitele s předáním díla, v odstoupení jsou podrobně 
popsány  vady  a  nedodělky  (nenainstalovaný  hromosvod,  průnik  vody  do  trafostanice, 
neprovedení  výkopových  prací  a  elektromontážních  prací  (č.  l.  1 572-1 573). Obžalovaný 
HXXXXX  jménem  společnosti  NEXTEL,  s.r.o.  písemně  potvrdil  převzetí  odstoupení  od 
smlouvy  a  společnost  NEXTEL,  s.r.o.  se  žádným  způsobem  soudně  nebránila  proti  tomuto 
úkonu. Navíc obžalovaný HXXXXX  připustil,  na  což  je  už  výše  poukázáno,  že  skutečnosti 
uvedené v tomto dokumentu byly pravdivé. Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX  ve svém e-mailu 
zaslaném 12. 1. 2011 Mgr. Ondřeji MXXXXX, právnímu zástupci společnosti FVE 28 s.r.o., 
uvedl,  že  se  obává,  aby  společnost  NEXTEL,  s.r.o.  nepodnikla  kroky  proti  elektrárnám, 
zejména ve vztahu k Energetickému  regulačnímu  úřadu,  Státní  energetické  inspekci  a 
společnosti E.ON  Distribuce, a.s., neboť elektrárna Mrlínek je skutečně nedodělaná (č. l. 2 
067). O skutečnosti, že elektrárnu Mrlínek se nepodařilo dokončit k 31. 12. 2010 svědčí i to, 
že byl neustále odkládán termín připojení elektrárny do distribuční soustavy společnosti E.ON 
Distribuce,  a.s.  za  účelem  dodávek  vyrobené  elektřiny  do  distribuční  sítě.  První  předběžný 
termín pro připojení elektrárny do distribuční sítě byl 11. 1. 2011 v 08:00 hod., jak vyplývá 
z e-mailu Mgr. ŠXXXXX  z 5. 1. 2011 zaslaného Ing. HXXXXX  a Ing. BXXXXX  (č.  l.  2 
327). Byl pak stanoven termín na 25. 1. 2011, který byl odložen na žádost společnosti FVE 28 
s.r.o. na 31. 1. 2011, avšak nedošlo k připojení elektrárny z důvodu zjištěné závady v podobě 
nedostatku  na  straně  společnosti  FVE  28  s.r.o.,  neboť  nebyl  uzemněn  přívodní  kabel 
úsekového  odpínače.  Nakonec  byl  termín  dohodnut  na  7.  2.  2011,  kdy  konečně  byla 
elektrárna Mrlínek spuštěna do provozu (č. l. 2 424-2 426, 2 442, 2 458-2 466). O odstranění 
uvedené  vady  elektrárny  dne  31.  1.  2011  svědčí  taktéž  e-mailová korespondence Mgr. 
ŠXXXXX z 1. 2. 2011 (č. l. 2 074-2 076). 
O tom, že ani trafostanice a jejich veškeré vybavení nebylo dodáno včas a díky tomu došlo k 
ušlému  zisku  společnosti  FVE  28  s.r.o.  za  vyrobenou  elektřinu  svědčí  e-mailová 
korespondence Mgr. ŠXXXXXa  z  1.  2.  2011  (č.  l.  2  071-2 073) a samotná dohoda o 
narovnání z 30. 6. 2011 mezi společností Power-Energo s.r.o., a společností FVE 28 s.r.o. (č. 
l. 2 307-2 308). 
Za  výše  uvedené  situace  byly  předloženy  do  spisů  společnosti  E.ON.  Distribuce,  a.s., 
Stavebního  úřadu  Městského  úřadu  Bystřice  pod  Hostýnem  a  Energetického  regulačního 
úřadu  zprávy  o  výchozí  revizi  elektrického  zařízení.  Je  zjevné,  že  výše  označené  revizní 
 

 
42 
10 T 1/2013 
pokračování  
zprávy  nebyly  pravdivé,  neboť  trafostanice  k  28.  11.  2010  vůbec  neexistovaly  a  dokonce 
nebyla  ani  uzavřena  kupní  smlouva  na  jejich  dodávku,  kabelová  přípojka  VN  mezi 
trafostanicí a přípojným bodem byla na počátku výstavby a část NN elektrárny byla také na 
počátku  výstavby.  K  obsahu  revizních  zpráv  lze  odkázat  na  výše  popsané  závěry  Státního 
úřadu inspekce práce. Z vyjádření společnosti OHL ŽS, a.s. a společnosti ComAp s r.o. pak 
vyplývá, že přílohy jedné z revizních zpráv Františka KXXXXX, a to konkrétně protokol o 
napěťové zkoušce kabelů 22kV vystavený údajně 27. 11. 2010 jménem společnosti OHL ŽS, 
a.s. Jaroslavem HXXXXX  a  Certifikáty  o  nastavení  parametrů  síťové  ochrany  MainsPro 
údajně vyhotovené 30. 11. 2010 společností ComAp, s r.o. jsou padělkem (č. l. 2 391-2 400). 
Všechny  výše  uvedené  revizní  zprávy  byly  doručeny  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s., 
Energetickému  regulačnímu  úřadu  a  Stavebnímu  úřadu  v  Bystřici  pod  Hostýnem  pouze  v 
kopiích,  v  případě  revizních  zpráv  Františka  KXXXXX  pak s otiskem razítka neplatného 
osvědčení č.j. 3863/9/04 R-EZ-E1/B. Pouze Stavebnímu úřadu v Bystřici pod Hostýnem byly 
dodatečně  do  spisu  založeny  ještě  stejná  vyhotovení  výše  uvedených  revizních  zpráv 
Františka  KXXXXX, ovšem v originálech obsahujících originál podpisu a otisk razítka 
revizního technika s platným osvědčením ev. č. 6289/5/09/R-EZ-E1/B (č. l. 1 181-1 183, 1 
184-1 187). 
 
     Jednání obžalovaných zapříčinilo vznik škody specifikované ve výroku rozsudku. 
Podle Cenového rozhodnutí Energetického  regulačního  úřadu  č.  5/2009,  výroba  elektřiny  z 
fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem nad 30kW uvedená do provozu od 1. 1. 
2010 do 31. 12. 2010 je podporována výkupní cenou 12.150 Kč za vyrobenou MWh (dále jen 
Kč/MWh).  Podle  Cenového  rozhodnutí  Energetického  regulačního  úřadu  č.  2/2010  výroba 
elektřiny z fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem nad 100kW uvedená do provozu 
od  1.  1.  2011  do  28.  2.  2011  je  podporována  výkupní  cenou  5.500Kč/MWh  (č.  l.  2  514-2 
515).  Podmínkou  pro  přiznání  dotované  ceny  za  výrobu  elektřiny  z  fotovoltaických  zdrojů 
uvedených  do  provozu  v  roce  2010  byl  (č.  l.  2  432-2  433)  vznik  oprávnění  k výkonu 
licencované  činnosti  –  to  je  nabytí  právní  moci  licence  na  výrobu  elektřiny  a  protokol  o 
uvedení výrobny do provozu nebo provedení prvního paralelního připojení (v daném případě 
se jednalo o protokol o schválení výrobny). Nepravdivé výchozí revizní zprávy a předávací 
protokoly vypracované obžalovanými v daném případě sloužily jako základní podklad proto, 
aby  společnost E.ON Distribuce, a.s., zastoupená Pavlem HXXXXX  dne 23. 12. 2010 
protokolem  schválila  výrobnu  (č.  l.  1  173)  a  Energetický  regulační  úřad  dne  28.  12.  2010 
vydal licenci společnosti FVE 28 s.r.o. na výrobu elektřiny, kterou osobně převzal obžalovaný 
Mgr. ŠXXXXX dne 29. 12. 2010 a na místě se vzdal práva na podání rozkladu, aby licence 
nabyla včas právní moci. 
Na  základě  předběžného  vyčíslení  potenciální  škody  ze  strany  Energetického  regulačního 
úřadu, která by byla způsobena po dobu 20 let provozu elektrárny Mrlínek, bylo zjištěno, že 
rozdíl  dotovaných  cen  výroby  elektřiny  z  fotovoltaických  zdrojů  uvedených  do  provozu  v 
roce 2010 a v roce 2011 by v průběhu 20 let činil u FVE tohoto výkonu částku 299,2 mil. Kč, 
Energetický  regulační  úřad  vzal  v  potaz  všechny  v  úvahu  připadající  faktory  jako  např. 
každoroční  snížení  výkonu  fotovoltaických  panelů,  meziroční  garantovaný  nárůst  výkupní 
ceny  aj.  (č.  l.  2  514-2  520).  Z  faktur  vystavených  společností  FVE  28  s.r.o.,  z  měsíčních 
výkazů o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů jakož i z výpisů z účtu společnost E.ON 
Distribuce,  a.s.  ohledně  proplacení  uvedených  faktur  bylo  zjištěno,  že  za  období  od  února 
2011 do června 2012 společnost FVE 28 s.r.o. neoprávněně fakturovala dotovanou cenu za 
 

 
43 
10 T 1/2013 
pokračování  
výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12.150 
Kč/MWh, ačkoliv společnosti FVE 28 s.r.o. ve skutečnosti náležela dotovaná cena za výrobu 
elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v lednu a únoru 2011 ve výši pouze 
5.500 Kč/MWh. Tím způsobila společnosti E.ON Distribuce, a.s. škodu ve výši 22.607.514 
Kč (č. l. 2 610), kterou však společnost E.ON Distribuce, a.s. již částečně refinancovala ze tří 
zdrojů  (č.  l.  2  433-2 434). Refinancování ceny vyplácené jednomu konkrétnímu výrobci 
přitom nelze jednoznačně určit. 
Z  vyúčtování  odvodů  elektřiny  ze  slunečního  záření  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s. 
vyplývá,  že  z  částky  22.607.514  Kč  společnost  E.ON  Distribuce,  a.s.  část  odvedla  za 
společnost FVE 28 s.r.o. přímo České republice jako odvod z elektřiny ze slunečního záření - 
tzv. solární daň. Jedná se celkem o částku 10.562.807 Kč (č. l. 2 611– 2 613). Tato tzv. solární 
daň má být hrazena pod dobu tří roků, to je do 31. 12. 2013. Nebylo přistoupeno na argument 
o ponížení způsobené škody o uvedený povinný odvod z elektřiny ze slunečního zařízení. Je 
třeba zdůraznit, že částka 22. 607. 514 Kč byla reálně odvedena a uhrazena na úkor subjektů 
podílejících  se  na  refinancování  v  podobě  plateb  za  spotřebu  elektřiny  odběratelům, 
vyrovnávacích plateb  mezi  jednotlivými  distribučními  společnostmi  a  dotace  ze  státního 
rozpočtu. Je taktéž zřejmé, že výše reálně způsobené škody není v daném případě totožná s 
výší  obohacení  na  straně  provozovatele  elektrárny,  když  v  případě  vyčíslení  obohacení  je 
nutno částku odpovídající dani odečíst. Způsobená škoda a obohacení není totožné, nemusí 
být  u  trestného  činu,  kterým  byli  obžalovaní  uznáni  vinnými.  Soud  vzal  v  potaz  materiály 
předložené  obžalovaným  Mgr.  ŠXXXXX,  které  se  škody  měly  týkat,  zaujal  k nim shora 
uvedené  stanovisko.  Je  možné  přihlédnout  v rámci úvah o druhu a výši trestu k nižšímu 
obohacení se na rozdíl od výše škody. 
 
     V dané  věci  soud  hodnotil  důkazy  plynoucí  z důkazních  prostředků  jak  jednotlivě,  tak 
v souvislostech, zvážil stanoviska státního zástupce, obhájců a obžalovaných, které vycházely 
z provedeného dokazování, které projevily ve svých závěrečných řečech. 
Soudu je známo, že podnikatelské aktivity, které mají ve svých výsledcích sloužit k určitému 
účelu - v dané věci jde o rozvoj alternativních zdrojů energie, se neobejdou bez obtíží, které 
podnikání provází. Jde často o nesoulad v právních normách, jde o vynakládání intenzivního 
pracovního úsilí na úkor mnohdy osobních záležitostí. To soud nepodceňuje. Jde však také o 
to, aby za úsilí, bylo poskytnuto  to,  co  by  mělo  být,  v dané  věci  získání  výhodných  cen  za 
dodávky energie. To samozřejmě není cíl v rozporu s čímkoliv. 
Pokud by obchodní společnost FVE 28 s.r.o. splnila určité podmínky, přináleželo by jí to, o 
co usilovala, finanční zvýhodnění. 
Soud nezpochybňuje v tomto směru pracovní úsilí dodavatele a snahu investora. 
Je však potřeba, aby při snahách nedošlo k jednání, které je hodnotitelné jako trestné. 
Z dokazování,  jak  je  to  už  shora  uvedeno,  je  zřejmé,  že  společnost  FVE  28  s.r.o.  byla 
investorem,  za  uvedenou  společnost  vystupoval  obžalovaný  Mgr.  ŠXXXXX,  společnost 
NEXTEL, s.r.o. dodavatelem fotovoltaické elektrárny. Z uvedenou  společnost  vystupoval 
obžalovaný HXXXXX. 
Aby byl souhrn dílčích úkonů splněn, byla potřebná také v dané věci činnost obžalovaného 
JXXXXXe a PXXXXXa. 
Činnosti  všech  byly  důležité,  aby  konečný  cíl,  který  si  vytkl  obžalovaný  Mgr.  ŠXXXXX, 
respektive společnost FV 28 s.r.o., byl dosažen. 
Propojení všech obžalovaných je z dokazování zřejmé. 
 

 
44 
10 T 1/2013 
pokračování  
Společnost E.ON Distribuce, a.s., Energetický regulační úřad a také Stavební úřad Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem mohly své činnosti provádět na základě určitých postupů, které 
vyjevily společnosti FVE 28 s.r.o. 
Aby jim bylo učiněno za dost, o to se staral zejména obžalovaný Mgr. ŠXXXXX. Právě od 
něj se pak odvíjely činnosti obžalovaného HXXXXX, JXXXXX, PXXXXX. 
Všichni věděli, jaký cíl má být splněn. 
Příslušné  žádosti  byly  podány  společností  FVE  28  s.r.o.  k určitým  datům,  musely  být 
doloženy potřebnými dokumenty, jednalo se o předmětné revizní zprávy. Je bez jakýchkoli 
pochybností zřejmé, že v momentu jejich doložení nebyly opřeny o reálný podklad. Bylo jimi 
předstíráno to, aby naplnily, co jimi naplněno mělo být, jak to příslušné subjekty požadovaly. 
To bylo známo jak obžalovanému Mgr. ŠXXXXX, tak ostatním obžalovaným.  Zprávy byly 
významné, jednalo se o zprávy výchozí, to, že jim obžalovaný Mgr. ŠXXXXX nerozuměl, že 
spoléhal  na  odborníky,  jak  uváděl,  takové  tvrzení  nemůže  obstát,  takovou  věc  musel  mít 
prověřenu, nakonec z korespondence předložené soudu je zřetelné, že o zprávy jevil zájem, 
měla  být  měněna  data,  aby  to  vyhovovalo  požadavkům,  které  jsou  na  ně  kladeny,  tudíž  o 
požadavcích Mgr. ŠXXXXX věděl, věděl také o tom, jaký je stav na stavbě elektrárny, zprávy 
nemohly odrážet realitu, což také potvrzuje činnost obžalovaného JXXXXX a PXXXXX. To 
je evidentní. To věděli všichni obžalovaní. 
Subjekty oprávněné k určitým úkonům – rozhodnutím - měly lhůty, v rámci kterých mohlo 
docházet  ke  změnám,  aby  mohly  rozhodnout,  rozhodovat  měly  však  na  základě  podkladů, 
které měly odrážet v příslušném období určitý reálný stav. 
Obžalovaný Mgr. ŠXXXXX, obeznámení ostatní obžalovaní, spoléhali na nejisté uskutečnění 
v daných  lhůtách  požadavků,  které  byly  na  společnost  FVE  28  s.r.o.  kladeny.  Věděli,  že 
podmínky  zřejmě  nestihnou  splnit,  splnění  podmínek  předstírali  zmíněnými  revizními 
zprávami, které neodrážely faktický stav, práce nemohly být v takovém stadiu, aby bylo 
možné zprávy vyhotovit podle pravdy, všechny subjekty se o ně opíraly, je tedy zřejmé, že 
byly uváděny v omyl, pokud jde o zprávy, pokud jde o rozsah prací, protože zprávy byly na 
rozsahu  prací  závislé.  Zprávy  byly  předpokladem  pro  další  postupy  subjektů  oprávněných 
rozhodovat – byly významné pro Energetický regulační úřad, pro obchodní společnost E.ON 
Distribuce, a.s., pro Stavební úřad Bystřice pod Hostýnem. 
O  rozporu  věděli  všichni  obžalovaní.  Jiné,  pravdivé  zprávy,  předloženy  nebyly,  které  by 
odrážely  realitu,  samozřejmě  i  s přihlédnutím  k tomu, že zde byly potíže s měřením 
v souvislosti s napětím, o kterém se hovořilo.  
Všichni  –  zástupce  Energetického  regulačního  úřadu,  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.  a 
Stavebního úřadu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - uvedli, že by nerozhodli tak, jak 
rozhodli,  pokud  by  věděli,  že  revizní  zprávy  předstírají  nějaký  stav,  který  neodpovídá 
skutečnému, a to jenom proto, aby byl splněn požadavek na ně, aby bylo možné rozhodnout 
v komplexu  všech  požadavků.  Je  patrno,  že  zprávám  byl  dán  význam  zvláště  v situaci 
kontrolní činnosti uvedených subjektů, v níž se nacházely. 
Z materiálů, které soud posuzoval, je patrno, že jsou určité rozdíly v revizních zprávách P 93-
1/10 a P93-2/2010, které obdržel Energetický regulační úřad a společnost E.ON po formální 
stránce.  Je  zřejmé,  že  Energetickému  regulačnímu  úřadu byly dodány 22. 12. 2010, až na 
základě výzvy k doplnění podkladů k žádosti ze dne 26. 11. 2010. Je zřejmé, že 30. 11. 2010 
nemohl obžalovaný PXXXXX být na místě samém, zpracovat zprávy, předat je investorovi a 
ten je předložit společnosti E.ON. Zprávy dodané společnosti E.ON jsou bez údajů, které by 
osvědčovaly  jejich  předání  investorovi.  Bez  opomenutí  nemůže  zůstat  ani  použitý  v mnoha 
 

 
45 
10 T 1/2013 
pokračování  
větách budoucí čas (je kombinován s časem přítomným, ale je zřejmé, že je to takto záměrné, 
aby bylo vytvořeno určité zdání toho, že jde o realitu). Z toho plyne, že revize nemohla být 
provedena koncem listopadu, úkony, které by musely být už hotové, nebyly. 
Prověrka výrobny elektřiny, kterou měla provést společnost E.ON 23. 12. 2010 – výsledkem 
je protokol o schválení výrobny – podepsán Pavel HXXXXX a Mgr. ŠXXXXX.  Uvádí se, že 
byly  předloženy  požadované  doklady  –  PD, revizní zprávy, MPP, že vyvedení výkonu 
výrobny je bez závad, podmínky pro obchodní měření odpovídají požadavkům provozovatele 
DS, uzamčení vypnutého stavu zajišťovacím zámkem je možné. Výsledky měření odpovídají 
stanoveným  požadavkům  –  nevyplněno.  Z toho  je  zřejmé,  že  to  neprokazuje  dokončení 
výrobny  elektřiny,  že  výrobna  je  schopna  23.  12.  2010  vyrábět  elektřinu  a  dodávat  ji  do 
distribuční  soustavy.  Pokud  se  opírá  protokol  o  předložené  materiály  –  zprávy  –  ty 
neodpovídaly skutečnosti. 
Činnost zástupce Energetického regulačního úřadu, který objekt obhlédl přes plot, objektivně 
neprokazuje dokončenost výrobny elektřiny. Přitom Energetickému regulačnímu úřadu byla 
známa situace obecně koncem roku 2010 v oblasti získání výhodných výkupních cen. Měl být 
rozhodně obezřetnější. 
K rozhodnutí o povolení k předčasnému  užívání  stavby/její  dokončené  části.  Je  z 16. 12. 
2010.  Místní šetření, jak vyplynulo z toho, co uvedla svědkyně, ověřovala vizuálně soulad 
výrobny se stavebním povolením, neprokazuje to, zda byla výrobna k tomu dni schopna 
vyrábět  elektřinu,  zda  byla  výrobna  elektřiny  schopna  bezpečného  provozu.  Vůbec  to 
neprokazovalo  dokončenost  výrobny  k 30. 11. 2010, kdy  měly  být  vyhotoveny  zprávy  o 
revizích.  
Svědkyně MXXXXX ze stavebního úřadu uvedla, že z hlediska bezpečnosti, by to v pořádku 
nebylo,  pokud  by  věděla,  že  revizní  zprávy  nejsou  řádně  provedené.  Rozhodnutí  by 
pravděpodobně nevydala. 
Je nutno uvést, že pro Energetický regulační úřad bylo rozhodnutí potřeba, stejně tak jako vše, 
co bylo požadováno.  
Revidované zařízení, výrobna, mělo být k 30. 11. 2010 schopno provozu, to nebylo, výrobna 
nebyla  dokončena.  Zprávy  nebyly  zpracovány  na  základě  řádně  provedené  revize 
dokončeného zařízení a závěry jimi prokazované nejsou pravdivé. 
Ze zpracovaného znaleckého posudku a z výpovědi  znalce  ing.  Květoslava  MXXXXX  u 
hlavního  líčení  28.  2.  t.  r.  (důkazní  prostředky  navržené  obžalovaným  Mgr.  ŠXXXXX) 
vyplynulo, že fotovoltaická elektrárna byla k 28.  12.  2010  schopna  bezpečného  provozu, 
k momentu  obhlídky  objektu  zaměstnancem  Energetického  regulačního  úřadu  a  obžalovaný 
Mgr.  ŠXXXXX  argumentoval tím, že je pro správní rozhodnutí rozhodný stav k době 
rozhodnutí, jak to má vyplývat z odborných stanovisek, která jeho názor podporují. Podle 
stanoviska soudu je výpověď znalce jedním z důkazních prostředků, důkaz z ní plynoucí je 
hodnocen v kontextu s jinými  důkazy.  Je  třeba  uvést,  že  znalec  byl  obezřetný  k závěru  o 
schopnosti bezpečného provozu elektrárny k určitému momentu, k pár dnům před datem 28. 
12. 2010 se k takovému  hodnocení  nepřiklonil,  význam  revizních  zpráv  vyzvedl,  což  nic 
nemění  na  tom,  že  revizní  zprávy  nesplňovaly,  co  splňovat  měly  v době,  kdy  byly 
předkládány subjektům, pro jejichž postup měly význam.  Kdyby došlo na základě posledního 
důležitého  úkonu  dne  28.  12.  k tomu,  že  by  závěr  znalce  odpovídal  skutečnosti,  nic  by  to 
neměnilo  na  tom,  že  to  tak  nemuselo  být,  vůbec  k takovému úkonu nemuselo dojít, bylo 
spoléháno na nejistou věc, proto bylo předkládáno potřebným subjektům k rozhodování to, co 
neodpovídalo realitě. Je možné si položit otázky - jednání by pak nebylo možno považovat za 
 

 
46 
10 T 1/2013 
pokračování  
trestné? Vše by se zhojilo? Předkládané nepravdivé revizní zprávy by nebyly důležité, stejně 
jako předávací protokoly? Bylo by rozhodné to, že elektrárna je fakticky schopna produkce 
při bezpečném provozu? 
Podle názoru soudu ke zhojení, k zániku trestní odpovědnosti by takovým způsobem nedošlo. 
V dané věci souhrn dílčích postupů nebyl podložen faktickým stavem. 
V dané věci by mohla nastat úvaha, že ochrana trestněprávními prostředky nepřísluší 
subjektu,  který  se  svým,  ať  již  úmyslným,  či  nedbalostním  jednáním,  na  podstatě  trestné 
činnosti podílí, vytváří vztahy a podmínky, jež páchání trestné činnosti umožňují, případně se 
přímo trestné činnosti dopouští a domáhá se rozdělení z ní pocházejícího zisku. 
Podle  názoru  soudu  mohl  být  zaměstnanci  Energetického  regulačního  úřadu,  společnosti 
E.ON  Distribuce,  a.s.  a  Stavebního  úřadu  Městského  úřadu  v Bystřici  pod  Hostýnem 
pečlivější, avšak zřejmě pro ně nebyly vytvořeny pro to podmínky, jak to vyplynulo zejména 
z výpovědi  svědka  z Energetického  regulačního  úřadu.  Nutno  však  vzít  v potaz, že všichni 
vycházeli z toho,  že  jim  byly  předloženy  požadované  listiny,  které  měly  pro  ně  význam,  na 
jejichž  správnost  spoléhaly,  přitom  neodrážely  realitu.  Pokud  by  byl  dostatek  kvalifikace, 
zkušeností a času, mohli pracovníci přispět k odhalení úmyslně vyvolaných nedostatků ještě 
před  rozhodnutím.  To  nemá  vliv  na  protiprávnost jednání obžalovaného Mgr. ŠXXXXX  a 
dalších obžalovaných, ani to, pokud by opravdu došlo k tomu,  že  by  nastal  stav  dokončené 
elektrárny k momentu  rozhodnutí  Energetického  regulačního  úřadu.  To  podle  názoru  soudu 
nemá vliv na již prokazatelně projevené podvodné jednání – jednání, které je trestné. 
V dané věci s ohledem na její komplexní posouzení nejde dospět k závěru, když jednoznačně 
nevyplynulo z dokazování,  že  vůbec  ke  konci  roku  došlo  k dokončení  elektrárny,  že  je 
v zájmu  společnosti  rozhodné  dokončení  elektrárny,  že  není  rozhodné,  že  dílčími  úkony 
docházelo k podvodnému jednání, že je třeba vyzvednout význam toho, že energie vyráběná 
fotovoltaickými elektrárnami nemá negativní dopad na životní prostředí, což je společensky 
prospěšné.  Ono  je  ale  společensky  škodlivé,  když  obchodní  společnost,  která  vychází 
z materiálů,  o  kterých  nepochybuje,  přitom  jsou  v rozporu  se  skutečností,  poskytne  určité 
výhody provozovateli takové elektrárny v podobě vyšších cen, které musí platit, i když jsou jí 
částečně pak vráceny a na tom se podílí spotřebitelé, vůči kterým je sporné, zda je to výhodné. 
 
     Nutno poukázat na to, že není možné v dané  věci  přeceňovat  obsah  výpovědi  svědka 
KXXXXX,  ani  podceňovat  jeho  vědomosti  o  stavu  výstavby  elektrárny,  je  zřejmá  snaha 
získat  peníze,  které  mu  podle  jeho  názoru  náleží,  což  není  neobvyklé.  Výpověď  svědka  je 
hodnocena v komplexu s ostatními důkazy, které z důkazních prostředků vyplynuly. 
 
 
     Obžalovaní  se  dopustili  trestné  činnosti,  pro  kterou  byla  podána  obžaloba,  jsou v pozici 
spolupachatelů,  jejich  vzájemné  působení  bylo  natolik  potřebné,  že  je  takové  hodnocení 
příznačné. Organizační postavení obžalovaného Mgr. ŠXXXXX je v dané věci prokazatelné, 
přínos spoluobžalovaných je natolik potřebný, že v dané věci nelze jejich postavení hodnotit 
jako postavení pomocníků, nýbrž spolupachatelů. Společným jednáním, které je popsáno ve 
výroku  rozsudku,  spáchali  zvlášť  závažný  zločin  podvodu  podle  §  209  odst.  1,  5  písm.  a) 
trestního zákoníku dílem dokonaný, dílem nedokonaný ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 
trestního  zákoníku.  Podstata  podvodného  jednání  spočívá  v tom, že byly rozhodujícím 
subjektům předkládány dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti, byly přitom podkladem 
pro  rozhodnutí  subjektů,  jinak  by  nebylo  rozhodováno  ve  prospěch  společnosti,  která  tím 
 

 
47 
10 T 1/2013 
pokračování  
získávala finanční výhodu. Vše je podrobně popsáno v rozsáhlejším  popisu skutku ve výroku 
rozsudku,  kde  je  také  uvedena  výše  škody  přesahující  kvalifikační  hranici  škody  velkého 
rozsahu, začínající hranice je 5 mil. Kč, také je uvedena další možná vyčíslená škoda. Co bylo 
podkladem výpočtů, to je uvedeno výše.  Z hlediska subjektivní stránky je patrno, že všichni 
usilovali o to, aby byla udělena licence do konce roku 2010 a tím pádem, aby společnost FVE 
28  s.r.o.  měla  výhodnější  ceny,  elektrárna  však  nebyla  dokončena,  byly  evidentně 
předkládány  dokumenty,  které  nezobrazovaly  skutečný  stav,  zejména  výchozí  revize  byly 
nesprávné,  předávací  protokol  neodpovídal  skutečnosti,  finančně  nedošlo  k vyrovnání, jak 
mělo,  licence  by  nebyla  udělena,  kdyby  Energetický  regulační  úřad  nebyl  uváděn  v omyl, 
stavební úřad by rozhodně nevycházel  ze špatných revizních zpráv, kterým věřil, přitom mu 
byly předloženy takové, které daný stav neodrážely, stejně tak společnost E.ON Distribuce, 
a.s.,  pokud by jí bylo známo, že revizní zprávy jsou vadné, tak by je nemohla vzít jako 
podklad pro svůj postup, což nevěděla a jako podklad je akceptovala. To nasvědčuje přímému 
úmyslu, podvodně vylákat prospěch. O nepřímém úmyslu není už vůbec pochyb, srozumění 
s uváděním nepravdivých skutečností vedoucích ke vzniku škody.  
 
     Je evidentní, z vyjádření obžalovaných a státního zástupce, z jakých důkazních prostředků 
soud  vycházel,  pokud  jde  o  listinné  důkazy.  Je  zřejmé,  že  vzal  soud  v potaz  výpovědi 
obžalovaných,  svědecké  výpovědi  svědků,  kteří  u  hlavního  líčení  vypovídali  a  svědecké 
výpovědi  přečtené.  Jedná  se  o  důkazní  prostředky  provedené  ve  věci  po  vyloučení 
předchozího předsedy senátu. Jde-li o listinné důkazy, je zřejmé, že byly předloženy všechny, 
které jsou uvedeny v písemně podané obžalobě, bylo vycházeno z těch, které byly předloženy 
stranami,  a  to  jak  obžalovanými,  tak  státním  zástupcem.  Znalecké  posudky  předložené 
obžalovaným Mgr. ŠXXXXX byly průběžně hodnoceny, což plyne z výše uvedených pasáží 
rozsudku. Soud také provedl zvukové záznamy, které však nebyly nijak zásadní. Je zřejmé, že 
svědek  KXXXXX  měl  zájem  o  peníze,  které mu  byly  dluženy,  což  však  neznamená,  že  je 
nevěrohodný a vymyslel si nedokončení elektrárny, je také zřejmé, že obžalovaný PXXXXX 
byl pod určitým ekonomickým tlakem ze strany společnosti CES, potažmo J. SXXXXX. 
 
     Soud zvažoval, jaký druh trestu a v jaké  výši  má  obžalovaným  uložit.  Přihlédl  k povaze 
činu  a  k jeho závažnosti, k osobám  obžalovaných,  jejich  osobním  poměrům  a  možnostem 
jejich  nápravy,  k  dosavadnímu  způsobu  života  obžalovaných,  k jejich  chování  po  činu,  ke 
snaze  odstranit  škodlivé  následky  činu.  Soud  též  zvažoval  účinky  a  důsledky,  které  lze 
očekávat od trestu pro budoucí život obžalovaných. 
Soud v dané věci přihlédl u všech obžalovaných k tomu, že dosud žili řádně, nebyli soudem 
trestáni,  ohledně  jejich  chování  před  spácháním  trestného  činu  nejsou  zjištěny  negativní 
poznatky. Obžalovaní pracují, využívají k tomu získaná vzdělání, starají se o své blízké.  
Soud vzal v potaz to, co uvedl státní zástupce –  u obžalovaného HXXXXX  je to páchání 
trestného činu pod tlakem ekonomické závislosti na obžalovaném Mgr. ŠXXXXX, stejně tak 
u obžalovaného PXXXXX – tlak ekonomické závislosti na společnosti CES, v rámci které byl 
úkolován fakticky svým nadřízeným. U obou také k určitému částečnému doznání některých 
okolností předmětné věci.  
Nelze nevidět, že nyní elektrárna plní svou funkci. Stále na základě původně udělené licence, 
stejně  nelze  odhlédnout  od  toho,  že  Energetickému  regulačnímu  úřadu  byla  známa  obecně 
situace, ve které se nacházel, měl tomu adekvátně zvolit kontrolní mechanismy, pokud jde o 
prohlídku na místě, kde se elektrárna nacházela. Neodhalení nedostatků se také týká činnosti 
 

 
48 
10 T 1/2013 
pokračování  
pracovnice stavebního úřadu a opomenutí nedodělků a neprovedení měření se stalo u zástupce 
společnosti E.ON. To však nemá vliv na trestnost jednání obžalovaných, to nelze vzít v potaz 
jako  takové  okolnosti  případu,  na  základě  nichž  by  bylo  možné  ukládat  všem  tresty  pod 
spodní hranici zákonné trestní sazby. 
Jako  přitěžující  okolnost  soud  hodnotil  u  všech  způsobení  škody  výrazněji  přesahující 
základní hranici škody velkého rozsahu – která je 5 mil. Kč. Určitá korekce, ale jen určitá je 
dána  nižším  obohacením  společnosti  FVE  28  s.r.o.  a  také  je  přihlíženo k tomu,  že  část 
právního hodnocení jednání obžalovaných je ve stadiu pokusu. 
U obžalovaného Mgr. ŠXXXXX soud hodnotí jako přitěžující okolnost to, že byl faktickým 
organizátorem,  od  něj  se  vše  odvíjelo,  na  základě  jeho  požadavků  se  odvíjela  činnost 
spoluobžalovaných,  na  které  měl  vliv,  přitom  Mgr.  ŠXXXXX  situaci  předem  promyslel, 
zejména  on  jednal  ve  zvýšené  míře  v porovnání k ostatním  ziskuchtivě,  měl  nejblíže 
k penězům společnosti FVE 28 s.r.o. 
V dané věci, což je ve prospěch obžalovaných, soud neopominul přece jenom to, že určitým 
způsobem  k usnadnění  realizace  trestné  činnosti  vedla  i  činnost  subjektů,  které  ve  věci 
rozhodovaly,  ne  jednotlivých  pracovníků,  ale  subjektů,  které  nevytvořily  odpovídající 
podmínky  pro  adekvátní  prověřování  tvrzených  skutečností,  rozhodnutí  by  nebyla  vydána, 
nebylo by vydáno to, co bylo prioritní - licence vydaná Energetickým regulačním úřadem.  
Podle názoru soudu jsou úměrné tresty, které soud uložil, u dvou obžalovaných při ukládání 
pod spodní hranicí zákonné trestní sazby, individuálně odstupňované s přihlédnutím k tomu, 
co je již výše zmíněno.  
Ukládání  trestu  odnětí  svobody  pod  spodní  hranicí  zákonné  trestní  sazby  je  možné  jen  ve 
výjimečném případě, přihlíží se k okolnostem případu v době spáchání činu nebo k osobním 
poměrům  obžalovaných  v době  ukládání  trestu  případně  k tomu,  zda  je  trestná  činnost  ve 
stadiu pokusu. Zákonná trestní sazba je v daném případě od pěti do deseti let.  
Výjimečnou situaci v době rozhodování v osobních poměrech obžalovaných soud neshledal, 
nebylo o takových obžalovanými cokoli uváděno. 
Bylo  možné  zvažovat  okolnosti  případu.  Zde  se  soud  ještě  přiklonil  k návrhu státního 
zástupce, zvážit je u obžalovaného Jiřího PXXXXX a Jiřího HXXXXX. 
Okolnostmi případu pro ukládání trestu pod spodní hranicí nemohou být nedostatky v činnosti 
subjektů  oprávněných  k rozhodnutí,  stejně  tak  jako  souhrn  dílčích  polehčujících  okolností, 
který je v dané  věci  omezen.  K tomu  soud  přihlíží  při  ukládání  trestu  v rámci zákonem 
stanovené trestní sazby. 
U obžalovaného PXXXXX  soud vzal v potaz to, že byl v podstatě  závislý  na  penězích  od 
společnosti  CES  s.r.o.,  zprávy  zpracoval  v podstatě  na  základě  zadaného  úkolu  Jaroslavem 
SXXXXX z této společnosti, dokazováním není vyloučeno, že tomu tak bylo.  
U obžalovaného HXXXXX  vzal soud v potaz  to,  že  na  něj  vyvíjel  obžalovaný  Mgr. 
ŠXXXXX tlak prostřednictvím neproplacení zálohových plateb při výstavbě elektrárny jak při 
požadavku  na  vyhotovení  revizních  zpráv,  tak  při  požadavku  na  podpis  na  předávacích 
protokolech. 
V daném  případě  soud uložil obžalovanému PXXXXX  trest  odnětí  svobody  v trvání  tří  let, 
jehož výkon podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání pěti let, také uložil trest peněžitý, 
protože  snaha  získat  finanční  výhodu  u  obžalovaného  existovala,  zároveň  je  stanoven 
náhradní trest odnětí svobody, pokud by nezaplatil peněžitý trest.  Trest zákazu činnosti soud 
neuložil, je žádoucí, aby byl aktivní, aby byl aktivní v souladu se zákonem, aby měl možnost 
získávat peníze prací, jak tomu bylo dosud, bylo by příliš represivní, aby za jedno pochybení, 
 

 
49 
10 T 1/2013 
pokračování  
byť trestné, ztratil způsob obživy ve své specializaci. Je předpoklad pro to, aby prokázal, že 
vybočil  z jinak  řádného  profesního  života,  je  také  patrno,  že  projednání  věci  před  soudem 
z hlediska prevence na uvedeného obžalovaného mělo vliv. 
U obžalovaného HXXXXX  soud uložil trest pod spodní hranici trestní sazby, a to v trvání 
čtyř  let,  pro  jehož  výkon  ho  zařadil  do  věznice  s dozorem,  je  postačující,  aby  na  něj  bylo 
působeno  v uvedeném  typu  věznice.  Zároveň,  snaha  získat  prospěch  byla  u  obžalovaného 
dána,  soud  proto  také  uložil  trest  peněžitý  a  stanovil  náhradní  trest  odnětí  svobody.  U 
obžalovaného  je  zřejmé,  že  se  dopustil  trestné  činnosti  v souvislosti s činností  statutárního 
orgánu, proto soud uložil trest zákazu činnosti v postačující délce, jak je uvedeno ve výroku 
rozsudku,  obžalovaný  by  neměl  v postavení statutárního orgánu podléhat jakýmkoliv 
negativním  vlivům.  Vzhledem  k tomu,  že  jeho  působení  bylo  širší  než  obžalovaného 
PXXXXX, soud výkon trestu odnětí svobody podmíněně neodložil na zkušební dobu. 
Obžalovanému JXXXXX bylo postačující uložit trest na samé spodní hranici zákonné trestní 
sazby v trvání  pěti  let,  pro  jehož  výkon  byl  zařazen  do  věznice  s ostrahou. Okolnosti pro 
uložení trestu pod spodní hranici zákonné trestní sazby nebo  pro  zařazení  do  příznivějšího 
typu věznice nejsou zjištěny. U obžalovaného JXXXXX není zapotřebí, vzhledem k uložené 
výši trestu odnětí svobody, působit na něj trestem peněžitým, stejně tak jako trestem zákazu 
činnosti. Obživa obžalovaného JXXXXX je založena na úzké specializaci pracovní činnosti, 
která  je  základem  pro  uspokojování  jeho  potřeb  a  potřeb  mu  blízkých  osob,  soud  se 
nedomnívá, že je v daném  případě  nutné  ho  omezit,  zvláště  s přihlédnutím  k trestu  odnětí 
svobody, který mu byl uložen. 
Obžalovanému Mgr. ŠXXXXX  soud uložil trest v trvání  šesti  let  se  zařazením  do  věznice 
s ostrahou, nejsou dány podmínky pro ukládání trestu pod spodní hranici zákonné trestní 
sazby, a to ani s přihlédnutím k okolnostem případu, ani s přihlédnutím k osobním poměrům, 
ani s přihlédnutím k tomu, že částečně bylo jednání ve stadiu pokusu, ve srovnání s jinými byl 
obžalovaný Mgr. ŠXXXXX v podstatě organizujícím článkem. V kombinaci s trestem odnětí 
svobody byl obžalovanému uložen trest peněžitý a stanoven trest náhradní, obžalovaný Mgr. 
ŠXXXXX  jednal s cílem získat peníze v rozporu  se  zákonem,  je  předpoklad,  že  trest  bude 
dobytný.  Konkrétní výše profitu u obžalovaného Mgr. ŠXXXXX  není známa, soud proto 
v dané věci tedy uložil trest peněžitý, ne propadnutí náhradní hodnoty, poměr spotřebovaného 
profitu  a  hodnoty  nemovitosti  není  znám.  Svou  funkci  splní  kombinace  trestů,  které  soud 
zvolil. U obžalovaného Mgr. ŠXXXXX  byly  splněny  podmínky  pro  uložení  trestu  zákazu 
činnosti.  Z dokazování vyplynula  organizační  pozice  obžalovaného, z jeho funkce jednatele 
společnosti FV E 28 s.r.o. vyplynul i cíl získání výhody pro uvedenou společnost, bylo tedy 
adekvátní uložit trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu. 
Délka  tří  let  je  odpovídající,  navíc  počátek  výkonu  trestu  zákazu  činnosti  nastává  až  po 
výkonu trestu odnětí svobody v příslušném typu věznice, trest odnětí svobody v trvání šesti 
let je výrazným trestem, dá se očekávat, že svou funkci splní, bylo by příliš represivní, pokud 
by soud ukládal delší trest  zákazu  činnosti.  Tresty  mají  působit  ve  svém  komplexu,  svou 
funkci splní kombinace trestů, které soud zvolil, tímto způsobem naplní veškeré své funkce 
dostatečně.  
 
 
     K ochrannému opatření zabrání věci. Je patrno, že na účet společnosti FVE 28 s.r.o. byly 
zasílány peníze za vyfakturovanou výrobu elektřiny. Jedná se o účet u UniCreditBank, a.s. 
2106928498/2700,  na  tom  také  byly  peníze  zajištěny.  Druhý  účet  u  této  banky  je  rezervní 
 

 
50 
10 T 1/2013 
pokračování  
dluhový.  Účet  u  Komerční  banky  zrušen.  Účet u  Metropolitního  spořitelního družstva není 
uvedené společnosti. 
Je žádoucí, aby výnosy z trestné  činnosti  propadly  ve  prospěch  státu.  Je  zřejmé  obohacení 
společnosti,  jak  je  to  již  v odůvodnění  rozsudku  zmíněno,  škoda  vůči  společnosti  E.ON 
Distribuce, a.s. ponížená o odvod z elektřiny ze slunečního záření, do této výše tedy se stanou 
peníze majetkem státu. 
 
     Soud  nerozhodl  o  náhradě  škody  vůči  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.  takovým 
způsobem,  aby  konkrétnímu  obžalovanému  uložil  povinnost  v určité  částce  škodu  nahradit, 
protože  se  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.  řádně  nepřipojila  s nárokem na náhradu škody.  
V písemných materiálech od uvedené společnosti není uvedeno, po které ze stíhaných osob je 
škoda vyžadována a v jaké  výši.    Pouze  je  uvedeno,  že  společnost  E.ON  Distribuce, a.s. se 
připojuje  k trestnímu  řízení  s náhradou škody. Nutno také uvést, že po formální stránce je 
poškozenou společností, škoda je vypočtena, její výši není pochyb, avšak z hlediska náhrady 
škody  je  situace  komplikovanější,  což  plyne  i  z přípisu,  v němž  je  popsáno,  co  od  koho 
získává pro placení a po zaplacení, také nelze nevidět i určitý nedostatek v kontrolní činnosti 
při schválení výrobny. Soud tedy zvolil variantu, ne že by vůbec nerozhodl o náhradě škody, 
ale společnost odkázal s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních, 
protože další rozhodování by přesáhlo potřeby trestního řízení. 
 
 
P  o  u  č  e  n  í  :  Proti  rozsudku  je  možno  podat  odvolání  do  osmi  dnů  od  jeho  doručení 
K Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím zdejšího soudu.  
V této lhůtě musí být také odvolání odůvodněno, a to tak, aby bylo patrno, 
v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku 
nebo řízení, které rozsudku předcházelo.  
Rozsudek  může  odvoláním  napadnout  státní  zástupce  pro  nesprávnost 
kteréhokoli výroku, obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo 
dotýká, poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, pro nesprávnost 
výroku o náhradě škody. Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda je 
podává byť i z části, ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného.  
Osoba oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost některého jeho výroku 
může  jej  napadat  také  proto,  že  takový  výrok  učiněn  nebyl,  jakož  i  pro 
porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení 
mohlo způsobit, že výrok je nesprávný nebo že chybí.  
Odvolací  soud  odmítne  odvolání,  které  nesplňuje  náležitosti  obsahu 
odvolání.  
 
 
V Brně dne 20. června 2014 
 
JUDr. Dana Kancírová, v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
                 předsedkyně senátu 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Irena Pospíšilová  
 

 
51 
10 T 1/2013 
pokračování  
 
 
    
 
      
 
 
 
 

Document Outline