Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Obžaloba přednesená ve věci 51 T 17/2013'.
 
znění  pozdějších  předpisů  a v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu 
Regionálního  operačního  programu  regionu  soudržnosti  Severozápad  tím,  že  blíže 
nezjištěného dne po 29.4.2011, kdy došlo k ukončení Výzvy č. 21 Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad pro období 2007 –  2013  se zahájením příjmu  žádostí  o  dotaci  dne 
6.1.2011 a ukončením příjmu  dne 29.4.2011, přivezl do bydliště vedoucí územního odboru 
realizace programu obv.  Ing. Ireny Kotlanové na adrese Most, Souš, Nová Hraniční 89, 5 ks 
listů formátu A3 se seznamem přihlášených projektů 21. výzvy, ve kterém byly níže uvedené 
projekty  označeny  tečkou,  a  uložil  obv.  Ing.  Kotlanové  zajistit,  aby  hodnocením  úspěšně 
prošly projekty  Integrovaný  dopravní  systém  Dopravního  podniku  měst  Mostu  a  Litvínova, 
a.s., Vybudování muzea vývoje a tradic české myslivosti v rámci dostavby východního křídla 
zámku Libouchec, Zkvalitnění vybavení lyžařských středisek v Krušných horách,  Zkvalitnění 
vybavení lyžařských středisek v Krušných horách, , Revitalizace areálu běžeckého lyžování 
Nové  Město  v  Krušných  horách,  Modernizace  a  rozšíření  Skiareálu  Klínovec  -  etapa jih, 
Modernizace  a  rozšíření  Skiareálu  Klínovec  -  etapa  sever,    Areál  volného  času  Ústí  nad 
Labem - Zadní Telnice, Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu Sport areál Klíny - I. etapa, 
Město Jirkov - nově objevený turistický cíl, Severočeské výlety, Propagace rekultivovaných a 
revitalizovaných území v Ústeckém kraji, Propagace Mikroregionu St. Sebastian a Hotelu 
Inge, a dále zajistit, aby nebyl schválen projekt Revitalizace Valdštejnského zámku 
v Litvínově,  a  tyto  své  pokyny  doplnil  pohrůžkou  propuštění  přesněji  neurčených 
zaměstnanců  Úřadu  Regionální  rady  ze  zaměstnání,  čímž  závažným  způsobem  ohrozil 
objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daných  projektů  a  způsobilost  proplacení  dotačních 
prostředků v plánované výši 573.793.878,19 Kč v době vydání tohoto příkazu obviněným Ing. 
Pavlem Koudou, a v následně  proplácené  výši  dotací  314.343.479,64  Kč  ze  strukturálních 
fondů,  Evropského  fondu  regionálního  rozvoje  (dále jen ERDF),  přičemž  následkem  této 
výhrůžky  obv.Ing.  Irena  Kotlanová  předala  seznam  shora  uvedených  projektů  svojí  
podřízené,  vedoucí  oddělení  administrace  projektů,  obv.Ing.  Kláře  Odvárkové,  a  této 
tlumočila  hrozbu  obv.  Ing.  Pavla  Koudy  a  současně  vyžadovala  nad  rámec  vzorových 
dokumentů,  stanovených  operačním  manuálem,  zpracovávat  podrobná  písemná  vysvětlení 
v případě, že některý ze shora uvedených projektů nebyl schválen, a o důvodech neúspěšnosti 
projektů  jej informovala, přičemž obv. Ing. Irena Kotlanová nejméně v jednom případě dne 
29.8.2011 přiměla externího experta Ing. Petra Filípka, nar. 
 aby u projektu  Areál 
volného času Ústí nad Labem - Zadní Telnice, změnil již vydaný odborný posudek a navýšil 
počet udělených bodů projektu tak, aby tento postoupil do 3. fáze hodnocení,  
 
ad 2)  
dne 5.9.2011 v Městském  divadle  Chomutov,    Boženy  Němcové    552/32,  Chomutov,  mimo 
oficiální část jednání 54. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 
jako  člen  tohoto  výboru,  který  podle  §  16e  odst.  1  zákona  č.  248/2000  Sb.,  o  podpoře 
regionálního rozvoje jedná a rozhoduje o věcech  spojených  s realizací Regionálního 
operačního  programu,  zejména  schvaluje  výběr  projektů,  kterým  Regionální  rada  poskytne 
dotaci či návratnou finanční pomoc  a s pravomocí v rámci kolektivního orgánu rozhodovat o 
pracovním  poměru  zaměstnanců  Úřadu  Regionální  rady  do  úrovně  vedoucí  odboru  podle 
článku  1c  jednacího  řádu  výboru  v rozporu s čl.  60  nařízení  rady  (ES)  č.  1083/2006,  
s ustanovením  §  16  odst.  1  písm.  c),  f),  g)  zákona  č.  312/2002  Sb.,  o  úřednících  územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozporu 
s ustanovením § 1 písm. a), § 3 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění  pozdějších  předpisů    a v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu 
Regionálního operačního  programu  regionu  soudržnosti  Severozápad,    vyhrožoval  obv.  Ing. 
Ireně Kotlanové ztrátou  zaměstnání pro ni a jí podřízené pracovníky  oddělení administrace 

 
 
 
 

 
projektů,  nebude-li navýšeno bodové hodnocení projektu Propagace rekultivovaných a 
revitalizovaných území v Ústeckém kraji tak, aby tento projekt postoupil do 3. fáze 
hodnocení,  přičemž  tak  učinil  nejméně  před  svědkem  Ing.  Jiřím  Červinkou,  který  byl  v té 
době  pověřen  výkonem  funkce  ředitele  Úřadu  Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad, čímž závažným způsobem ohrozil objektivnost a nezávislost hodnocení daného 
projektu a způsobilost proplacení dotačních prostředků v plánované výši 36.815.319,- Kč ze 
strukturálních  fondů  ERDF,  přičemž  následkem  této  výhrůžky  obv.  Ing. Irena Kotlanová 
provedla společně s obv. Ing. Klárou Odvárkovou dne 8.9.2011 přehodnocení tohoto projektu, 
kterým  změnily  původní  bodové  hodnocení  projektových  manažerů  oddělení  administrace 
projektů,  zakončené výrokem „projekt ohodnocen, nedosáhl minimální bodové hranice“, a to 
tak, že navýšily v rámci  přehodnocení  počet  přidělených  bodů,  čímž  umožnily  postoupení 
projektu do 3. fáze hodnocení, a to přesto, že Ing. Irena Kotlanová nebyla z titulu své funkce 
vedoucí odboru podle čl. 7.1.10.3 operačního manuálu k této činnosti oprávněna,  
 
tedy  
I. obv. Ing. Pavel Kouda 
 
  
ad 1)         jako úřední osoba, v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch, vykonával svou 
pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,   
ad 2)        dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že jako úřední osoba, 
v úmyslu  opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch,  vykonával  svou  pravomoc 
způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu a způsobí takovým činem škodu 
velkého rozsahu, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,  
 
II. obv. Ing. Bc. Petr Kušnierz 

opakovaně  zneužil  svého  postavení  ředitele  Úřadu  Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad  a  pravomoci  řídit  a  kontrolovat  podřízené  úředníky  a rozhodovat o otázkách 
jejich  pracovního  poměru,  a  jednal v rozporu s čl.  60  nařízení  rady  (ES)  č.  1083/2006, 
v rozporu s ustanovením  §  16  odst.  1  písm.  c),  f),  g)  zák.  č.  312/2002  Sb.,  o  úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu  Regionálního  operačního 
programu regionu soudržnosti Severozápad a v rozporu s čl. 7.1.7.3 a čl. 7.1.11.1 operačního 
manuálu Regionálního operačního programu Severozápad tím, že  
 
ad 3)  
blíže  nezjištěného  dne  po  ukončení  Výzvy  č.  16  Regionální  rady  regionu  soudržnosti 
Severozápad  k  předkládání  projektů  v  rámci  Regionálního  operačního  programu  NUTS  II 
Severozápad pro období 2007 – 2013 v období od 26.8.2010 do 8.10.2010 v prostorách Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, na adrese Ústí nad Labem, Masarykova 
3488/1, zneužil svou pravomoc tím, že vydal při osobním jednání s vedoucí územního odboru 
realizace programu obv.  Ing. Irenou Kotlanovou pokyn, že níže uvedené projekty musí 
úspěšně  projít  hodnocením  a  za  tímto  účelem  současně  sám  v úmyslu ovlivnit hodnocení 
projektů,  aniž  by  k tomu  byl  oprávněn,  určil  bez  řádného  losování  přiřazení  konkrétních 
externích  expertů  pro  2.  fázi  hodnocení  k jednotlivým  projektům,  a  za  tímto  účelem  předal 
obv. Ing. Ireně Kotlanové písemný seznam projektů s uvedením jmen externích expertů, kdy 
takto v případě projektu  Apartmány 99 Chomutov, určil externí experty Ing. Karla Šafaříka, 
nar. 
, a Josefa Hynka, nar. 
, v případě  projektu    Dostavba hotelového 
komplexu  Větruše,  externí  experty  Ing.  Petra  Filípka,  nar. 
  a  Ing.  Kateřinu 
Škarkovou, nar. 
 v případě  projektu  Lípa  Centrum  –  Aparthotel, externí experty 
Ing. Pavla Tošovského, nar. 
 a Ing. Františka Podrápského, nar

v případě  projektu  Modernizace a rekonstrukce hotelu Palace externí experty Ing. Tomáše 

 
 
 
 

 
Procházku, nar. 
, a Ivanu Braumovou, nar. 
, v případě  projektu  Penzion 
Villa Mannesmann  externí experty Ing. Pavla Jiroudka, nar. 
, a Ing. Dalibora 
Černého, nar. 
, a v případě projektu  Rekonstrukce a modernizace ubytovací části a 
kuchyně hotelu Cascade, určil externí experty Ing. Yvetu Kurfürstovou, nar.
, a Ing. 
Petra Filípka, nar. 
čímž  závažným  způsobem  ohrozil  objektivnost a nezávislost 
hodnocení  těchto  projektů  a  způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků,  v době  vydání 
tohoto  příkazu  v celkové výši  248.449.286,37  Kč  a  v následně  proplácené  výši  dotací 
171.332.801,60  Kč  ze  strukturálních  fondů  ERDF,  přičemž  tak  učinil  s vědomím,  že  jeho 
podřízenými  obv.  Ing. Irenou Kotlanovou a  obv.  Ing.  Klárou  Odvárkovou  bude  za  účelem 
zakrytí  tohoto  neoprávněného  postupu  zpracován  nepravdivý  Zápis  o  losování  hodnotitelů, 
k čemuž  došlo  dne  8.10.2010,  přičemž  si  vynucoval  jednání  podřízené  obv.  Ing. Ireny 
Kotlanové opakovanou výhrůžkou možné ztráty zaměstnání,  
 
ad 4) 
dne 27.10.2010 v 15:31 hodin zneužil svou pravomoc,  kdy  vydal  v  telefonickém hovoru 
s vedoucí  oddělení  administrace  projektů  obv.Ing. Klárou Odvárkovou pokyn, že všechny 
projekty oblasti podpory 2.1 v rámci  16.  výzvy  za  Ústecký  kraj  musí  úspěšně  projít 
hodnocením, na což mu obv.  Ing. Klára Odvárková přisvědčuje, že „toto externím expertům 
říká,  že  ty  projekty  nemají  s čím  soutěžit  a  je  tam  dost  peněz“,  čímž  v případě  projektů 
Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou -  zpracování projektové 
dokumentace,  Realizace  rozvojových  aktivit  v  obcích  regionu  České  Švýcarsko,  Příprava 
rozvojových  projektů  obce  Vědomice,    Domoušice  -  Příprava  dokumentace  pro  realizaci 
rozvojové strategie obce a Kvalitní projektová dokumentace -  prostředek  ke  zvýšení 
rozvojové kapacity území, závažným způsobem ovlivnil objektivnost a nezávislost hodnocení 
a  způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků  v době  vydání  tohoto  příkazu  v celkové výši 
21.854.623,70  Kč  a  v následně  proplácené  výši  dotací  17.760.173,70  Kč  ze  strukturálních 
fondů ERDF,  
 
ad 5) 
dne 28.1.2011 v 09:07 hodin zneužil svou pravomoc tím, že vydal při telefonickém rozhovoru 
s vedoucí územního odboru realizace programu obv.  Ing. Irenou Kotlanovou pokyn, že 
aktuálně administrativně zpracovávané projekty v oblasti podpory 1.1 v rámci 20. výzvy musí 
úspěšně  projít  hodnocením,  což  si  má  „ukočírovat“    obv.  Ing. Klára Odvárková, když 
reagoval na žádost obv.  Ing. Ireny Kotlanové, aby vyslovil souhlas s tím, že tyto projekty 
nebudou  hodnotit  externí  expertky  Ing.  Kateřina  Škarková,  nar. 
  a Ing. Yveta 
Kurfürstová, nar. 
,  neboť  tyto  projekty  nejsou  „tlačené“  a  obv.  Ing. Klára 
Odvárková  by  chtěla  „vyměnit  lidi,  aby  se  nám  tady  netočili  furt  ty  samí,  kdyby  do  toho 
někdo  začal  šťourat“,  na  což  obv.  Ing.  Petr  Kušnierz  nejprve  reagoval  tím,  že  tuto  věc 
konzultoval s obv. Ing. Petrem Vráblíkem, který tyto externí experty vůbec nezná a obává se, 
aby  „jim  tam  něco  nevytkli,  když  tam  doopravdy  bude  něco  špatnýho“,  čímž  nejméně 
v případě projektů Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích ploch a technické 
infrastruktury,  závažným  způsobem  ohrozil  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  těchto 
projektů  a  způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků  v celkové  výši  296.972.459,50  Kč 
proplacených  dotací  ze  strukturálních  fondů  ERDF,  přičemž  tak  učinil  s vědomím,  že  jeho 
podřízenými  obv.  Ing. Irenou Kotlanovou a obv.Ing.  Klárou  Odvárkovou  bude  za  účelem 
zakrytí  tohoto  neoprávněného  postupu  zpracován  nepravdivý  Zápis  o  losování  hodnotitelů, 
k čemuž došlo dne 28.1.2011,  
 
 
 


 
 
 
 

 
ad 6)  
dne 1.2.2011 v 10:47 hodin zneužil svou pravomoc tím, že v případě projektu Modernizace a 
rekonstrukce hotelu Palace  CZ.1.09/4.2.00/30.00782,  poté, kdy   dne 27.1.2011 uplynula 20 
denní lhůta k doložení požadovaných dokladů k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, a podle 
čl.  7.1.11.1  operačního  manuálu  měl  být  projekt  vyřazen  z procesu  další administrace, 
telefonicky,  za  přítomnosti  vedoucí  oddělení  administrace  projektů  obv.  Ing. Kláry 
Odvárkové kontaktoval zástupce žadatele,    předsedu  představenstva  společnosti  GKR 
HOLDING a.s.,  Antonína Kühna, nar
, a tohoto naléhavě žádal, aby dne 2.2.2011 
zástupce  společnosti  doručil  na  Úřad  Regionální rady antidatovanou žádost o posunutí 
termínu k dodání  dokumentů  potřebných  k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, nesoucí 
nepravdivé datum, nejpozději  27.1.2011,  a  sděloval  Antonínu  Kühnovi,  že za něj byl v této 
věci  již  orodovat,  a  dále  dne  9.2.2011  v 08:00  hodin  prostřednictvím  e-mailu  schválil  
podřízeným obv.  Ing. Ireně Kotlanové a Edit Cermanové, nar. 
 zpracování návrhu 
na usnesení Výboru Regionální rady,  ve kterém je tvrzeno,  že  dne  2.2.2011  byla  na  úřad 
doručena  žádost  GKR  Holding  a.s.  o  prodloužení  termínu  lhůty  k podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace s datem vyhotovení již 21.1.2011, kdy tento datum neodpovídal skutečnosti 
a dále dne 9.3.2011 nechal podřízenou obv. Ing. Irenu Kotlanovou zpracovat pod č.j. RRSZ 
1469/2011 dokument „Souhlas s prodloužením termínu podpisu Smlouvy“,  ve kterém je opět 
nepravdivě  tvrzeno,  že  společnost  GKR  HOLDING  a.s.  již  dne  21.1.2011  žádala  o 
prodloužení tohoto termínu, a tímto jednáním tak zásadním způsobem ovlivnil objektivnost 
rozhodování  jemu  podřízených  úředníků  při  administrativním  zpracování  projektu s výší 
plánované dotace  51.001.471,35 Kč ze strukturálních fondů ERDF,  
 
tedy
  
II. obv. Ing. Bc. Petr Kušnierz 
 
 
a)    
ad 3,4,5)    jako  úřední  osoba,  v  úmyslu  opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch,  vykonával 
svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,   
 
ad 6)         dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že jako úřední osoba, 
v úmyslu  opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch,  vykonával  svou  pravomoc 
způsobem  odporujícím  jinému  právnímu  předpisu  a  způsobí  takovým  činem 
škodu velkého rozsahu, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,  
 
b)    
ad 3,4,5)   vyhotovil nesprávné doklady vztahující se k výdajům  rozpočtů  spravovaných 
Evropskými  společenstvími  a  tím  umožnil  nesprávné  použití  finančních 
prostředků  z takového  rozpočtu,  čin  spáchal  jako  člen  organizované skupiny a 
jako  osoba,  která  má  zvlášť  uloženou  povinnosti  hájit  zájmy  Evropských 
společenství, 
 
ad 6)         dopustil  se  jednání,  které  bezprostředně  směřovalo  k tomu, že vyhotovil 
nesprávné doklady vztahující se k výdajům  rozpočtů  spravovaných  Evropskými 
společenstvími a tím umožní nesprávné použití finančních prostředků z takového 
rozpočtu,  čin  spáchal  jako  člen  organizované  skupiny  a  jako  osoba,  která  má 
zvlášť uloženou povinnosti hájit zájmy Evropských společenství a činem způsobí 
škodu velkého rozsahu, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo, 
 
 
 

 
 
 
 

 
III. obv. doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. 
opakovaně  zneužil  svého  postavení  ředitele  Úřadu  Regionální  rady  regionu  soudržnosti 
Severozápad a pravomoci řídit a kontrolovat podřízené úředníky  a v rozporu s čl. 60 nařízení 
rady (ES) č. 1083/2006, s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c), f), g) zák. č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  a v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a v rozporu s čl. 7.1.7.3 operačního 
manuálu Regionálního operačního programu Severozápad, aniž by k tomu byl oprávněn, určil 
bez  řádného  losování  přiřazení  konkrétních  externích  expertů  pro  2.  fázi  hodnocení  ke 
jednotlivým  projektům,  čímž  závažným  způsobem  ohrozil  objektivnost  a  nezávislost 
hodnocení daných projektů a způsobilost proplacených dotačních prostředků tím, že nejméně 
 
ad 7) 
dne 2.2.2010 v 10:52  hodin  prostřednictvím  e-mailové zprávy zaslané z adresy 
[email address] na adresu [email address] vedoucí 
oddělení  administrace  projektů  obv.  Ing. Kláry Odvárkové, zneužil svou pravomoc a bez 
řádného  losování  o  přiřazení  konkrétních  externích  expertů  pro  2.  fázi  hodnocení  ke 
konkrétním projektům přihlášených ve 12. Výzvě,  v případě projektů  Budova magistrátu B2 
– Centrální archiv a správní agendy určil externí experty Ing. Stanislava Frantu, nar. 

a Ing. Josefa Svobodu, nar
, v případě projektu Revitalizace objektu „Atlantik“ určil 
externí  experty  Mgr.  Jana  Kučeru,  nar. 
, a Mgr. Petra Lence, nar. 
, a 
v případě  projektu  Plavecký  areál  Děčín  -  rozšíření  kapacity  určil  externí  experty  Ing. 
Jaroslavu Kusznirukovou, nar. 
,  a  Mgr.  Jana  Kučeru,  nar. 
,  čímž 
závažným  způsobem  ohrozil  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  těchto  projektů  a 
způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků  v době  vydání  tohoto  příkazu  v celkové výši 
212.260.807,15 Kč  a v následně proplacené výši dotací 73.510.897,15  Kč ze strukturálních 
fondů ERDF, přičemž tak učinil s vědomím toho, že bude jeho podřízenými obv.  Ing. Irenou 
Kotlanovou a obv. Ing. Klárou Odvárkovou za účelem zakrytí tohoto neoprávněného postupu 
zpracován nepravdivý dokument Zápis o losování hodnotitelů, k čemuž dne 3.2.2010 došlo, a 
učinil  tak,  ačkoliv  byl  obv.  Ing. Klárou Odvárkovou již dne 29.1.2010 v 14:20 hodin 
prostřednictvím  e-mailové  zprávy  varován,  že  „počty  projektů  přidělených  některým 
hodnotitelům  už  bijí  do  očí  a  těžko  by  někomu  vysvětlovala,  že  losem  pro  tento    IPRM 
(Integrovaný plán rozvoje města) byl neustále vybírán jeden a ten samý člověk“,  
 
ad 8) 
v blíže  nezjištěné  době  před 8.10.2010 v prostorách  Úřadu  Regionální rady regionu 
soudržnosti  Severozápad, zneužil svou pravomoc  zástupce  ředitele  Úřadu  Regionální rady 
tím,  že  vydal  při  osobním  jednání  s vedoucí odboru územní realizace programu obv.  Ing. 
Irenou  Kotlanovou pokyny, kterými určil sám, bez řádného losování, přiřazení konkrétních 
externích expertů pro 2. fázi hodnocení k jednotlivým projektům přihlášených v 16. Výzvě, a 
to v případě  projektu  Realizace  rozvojových  aktivit  v  obcích  regionu  České  Švýcarsko, 
externího experta Ing. Pavla Tošovského, nar. 
 v případě  projektu  Příprava 
rozvojových projektů obce Vědomice externí experty Ing. Pavla Hajšmana, nar. 
, a 
Petra Medáčka,  CSc.,  MBA,  nar
a v případě  projektu  Výstavba  penzionu  Pod 
Kuklou, Pohoří u Malečova, externího experta Ing. Františka Podrápského, nar. 
, a 
současně nařídil, že všechny projekty oblasti podpory 2.1 v rámci 16. výzvy za Ústecký kraj 
musí  úspěšně  projít  hodnocením,  čímž  závažným  způsobem  ovlivnil  objektivnost  a 
nezávislost  hodnocení  projektů  Revitalizace  historického  centra  obce  Kostomlaty pod 
Milešovkou  -  zpracování projektové dokumentace, Realizace rozvojových aktivit v obcích 
regionu  České  Švýcarsko,  Příprava  rozvojových  projektů  obce  Vědomice,  Domoušice  - 

 
 
 
 

 
Příprava  dokumentace  pro  realizaci  rozvojové  strategie  obce  a  Kvalitní  projektová 
dokumentace - prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území, a toto své jednání zdůvodnil 
dne 20.10.2010 v 08:32 hodin, v 08:43 hodin a 08:50 hodin v e-mailových zprávách, 
odeslaných z adresy  [email address]  na  adresu  ředitele  úřadu  Ing. Petra 
Kušnierze [email address] tím, že „projekty oblasti podpory 2.1 mají 
kvůli krajským projektům projít všechny za Ústecký kraj a tak to chtěl přiřazením hodnotitelů 
pohlídat“,   a projekt pro externího experta Ing. Františka Podrápského určil proto, aby tento 
expert měl více projektů a protože to je projekt z okresu Ústí nad Labem a dále vydal pokyn 
podřízeným ke zbylým projektům v oblasti podpory 2.1 přiřadit lidi z kraje, „aby to pohlídali, 
aby vše prošlo“,  čímž  závažným  způsobem  ohrozil objektivnost a nezávislost hodnocení 
daných  projektů  a  způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků  v  plánované  výši  nejméně 
25.681.372,49  Kč  a  nejméně  17.760.173,70  Kč  skutečně  proplacených  dotací  ze 
strukturálních  fondů  ERDF,  přičemž  tak  učinil  s vědomím,  že  bude  jeho  podřízenými  obv. 
Ing. Irenou Kotlanovou a obv.  Ing.  Klárou  Odvárkovou  za  účelem  zakrytí  tohoto 
neoprávněného  postupu  zpracován  nepravdivý  dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů, 
k čemuž  dne  8.10.2010  došlo,  a  postup  podřízené  obv.  Ing. Ireny Kotlanové si vynucoval 
výhrůžkou možné ztráty zaměstnání,  
 
tedy  
III. obv. doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. 
 
ad 7, 8) 
a)  jako  úřední  osoba,  v  úmyslu  opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch, vykonával svou 
pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,  
b) vyhotovil nesprávné doklady vztahující se k výdajům rozpočtů spravovaných Evropskými 
společenstvími  a  tím  umožnil  nesprávné  použití  finančních  prostředků  z takového 
rozpočtu,  čin  spáchal  jako  člen  organizované  skupiny  a  jako  osoba,  která  má  zvlášť 
uloženou povinnosti hájit zájmy Evropských společenství,  
 
IV. obv. Mgr. Pavel Karel Markvart 
zneužil svého postavení vedoucího Odboru vnitřních činností Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad a  pravomoci vedoucího odboru zejména  kontrolovat dodržování 
obecně  i  interně  závazných  právních  předpisů  v činnosti  odboru  a  vyžadovat  pomoc  a 
spolupráci příslušných odborů při plnění úkolů a koordinovat činnost při zpracování smluv a 
jednal v rozporu s čl. 60 nařízení rady (ES) č. 1083/2006, v rozporu s ustanovením § 16 odst. 
1 písm. c), f), g) zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v rozporu s čl. 2 bod 2, bod 3, čl. 4 bod 1 
Etického  kodexu  Regionálního  operačního  programu  regionu  soudržnosti  Severozápad  a 
v rozporu  s  čl.  7.1.7  operačního  manuálu  Regionálního  operačního  programu  Severozápad 
tím, že  
 
ad 9) 
blíže  nezjištěného  dne  po  29.4.2011,  kdy  došlo  k  ukončení  Výzvy  č.  21  Regionální  rady 
regionu  soudržnosti  Severozápad  k  předkládání  projektů  v  rámci  Regionálního  operačního 
programu NUTS II Severozápad pro období 2007 –  2013,  se zahájením příjmu  žádostí  o 
dotaci dne 6.1.2011 a ukončením příjmu žádostí o dotaci dne 29.4.2011, přinesl do kanceláře 
obv. Ing. Ireny Kotlanové, vedoucí územního odboru realizace programu Ústí nad Labem, na 
adrese  na adrese Ústí nad Labem, Masarykova 3488/1, 5  ks  listů  formátu  A3  se  seznamem 
přihlášených projektů 21. výzvy, ve kterém byly níže uvedené projekty označeny tečkou, kdy 
obv.  Ing.  Kotlanové  sdělil,  že o tyto projekty je zájem z   5. patra budovy, ve které sídlí 
v patrech 3 a 4 i Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, přičemž se jednalo o 

 
 
 
 

 
projekty  Nábřeží  Maxipsa  Fíka  -  Celek II. Vodní sporty, 1. etapa, Wellness centrum v Ústí 
nad Labem,Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec - etapa sever, Modernizace a rozšíření 
Skiareálu Klínovec - etapa jih, Rekreační a klidová zóna Skalky ve Vejprtech - I. etapa, čímž 
závažným  způsobem  ohrozil  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daných  projektů  a 
způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků  v plánované výši 310.556.135,14  Kč  v době 
předání  tohoto  seznamu  a v následně  proplácené  výši  dotací  295.771.261,82  Kč  Kč  ze 
strukturálních fondů, Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), přičemž následně obv. 
Ing. Irena Kotlanová předala seznam shora uvedených projektů podřízeným, kterým tlumočila 
sdělení obv. Mgr. Pavla Karla Markvarta, 
 
tedy  
IV. obv. Mgr. Pavel Karel Markvart 
 
ad 9) 
jako úřední osoba, v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch, vykonával svou pravomoc 
způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,  
 
V. obv. Ing. Irena Kotlanová 
opakovaně  zneužila  svého  postavení  vedoucí  územního  odboru  realizace  programu Ústí nad 
Labem  Úřadu  Regionální  rady  regionu  soudržnosti  Severozápad  a  pravomoci  řídit  a 
kontrolovat  podřízené  úředníky  a  pravomoci  podílet  se  na  administrativních  postupech 
v souvislosti se zpracováním a hodnocením projektů a v rozporu s čl. 60 nařízení rady (ES) č. 
1083/2006, v rozporu s ustanovením  §  16  odst.  1  písm.  c),  f),  g)  zák.  č.  312/2002  Sb.,  o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,  a  v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu  Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a v rozporu s čl. 7.1.7.3 a čl. 7.1.10.3 
operačního manuálu Regionálního operačního programu Severozápad tím, že  
 
ad 10) 
dne 3.2.2010 podepsala nepravdivý dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů  pro  projekty 
Výzvy  č.  12  č.j.  RRSZ  2347/2010,  PID:RRSZP000U1AX  Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad pro období 2007 –  2013,  podle  kterého  mělo  dojít  k přiřazení 
hodnotitelů k jednotlivým projektům na základě transparentního losování, ačkoliv věděla, že 
ona  sama,  jak  jí  ukládá  čl.  7.1.7.3  operačního  manuálu,  neprovedla  výběr  v úvahu 
přicházejících externích expertů s ohledem na jejich profesní zaměření a absenci střetu zájmů, 
a z tohoto  výběru  nebylo  jí  a  vedoucí  oddělení  administrace  projektů  obv.Ing. Klárou 
Odvárkovou  provedeno  přiřazení  externích  expertů  k jednotlivým  projektům  pomocí 
losování,  nýbrž  externí  experty  neoprávněně  v úmyslu manipulovat s hodnoceními  projektů 
určil  zástupce  ředitele  úřadu  obv.  Ing. Petr Vráblík, a ona sama podpisem pod dokument  
Zápis  o  losování  hodnotitelů  tuto  skutečnost  zakrývala  před  národními  a  evropskými 
kontrolními  orgány,  čímž  v případě  projektů    Budova magistrátu B2 -  Centrální archiv a 
správní agendy,  Revitalizace objektu „Atlantik“ a Plavecký areál Děčín, ohrozila objektivnost 
a  nezávislost  hodnocení  daných  projektů  a  způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků 
v plánované výši v době  podpisu  na  Zápisu  o  losování  hodnotitelů  nejméně  212.260.807,15 
Kč  a  v následně  skutečně  proplacené  výši  dotací  73.510.897,15  Kč  ze  strukturálních  fondů 
ERDF,  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ad 11) 
dne 8.10.2010 podepsala nepravdivý dokument Zápis o losování hodnotitelů pro projekty 16. 
výzvy č.j. RRSZ 96/2011 PID:RRSZP000S2R3, dle kterého mělo dojít k přiřazení hodnotitelů 
k jednotlivým  projektům  na  základě  transparentního  losování,  ačkoliv  věděla,  že  ona  sama, 
jak  jí  ukládá  čl.  7.1.7.3  operačního  manuálu,  neprovedla  výběr  v úvahu  přicházejících 
externích  expertů  s ohledem  na  jejich  profesní  zaměření  a  absenci  střetu  zájmů,  a  z tohoto 
výběru  nebylo  jí  a  vedoucí  oddělení  administrace  projektů  obv.  Ing. Klárou Odvárkovou 
provedeno  přiřazení  externích  expertů  k jednotlivým  projektům  pomocí  losování,  nýbrž 
externí  experty  neoprávněně  v úmyslu manipulovat s hodnoceními projektů  určili  dílem 
ředitel úřadu obv. Ing. Petr Kušnierz a zástupce ředitele úřadu  obv. Ing. Petr Vráblík, a dílem 
sama  obv. Ing. Klára Odvárková na pokyn zástupce ředitele úřadu obv. Ing. Petra Vráblíka, a 
ona sama podpisem pod dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů  tuto  skutečnost  zakrývala 
před  národními  a  evropskými  kontrolními  orgány,  čímž  v případě  projektů  Apartmány  99 
Chomutov,  Dostavba  hotelového  komplexu  Větruše,  Lípa  Centrum  –  Aparthotel, , 
Modernizace a rekonstrukce hotelu Palace,  Penzion Villa Mannesmann,  Rekonstrukce a 
modernizace  ubytovací  části  a  kuchyně  hotelu  Cascade,    Výstavba  penzionu  Pod  Kuklou, 
Pohoří  u  Malečova,  Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou - 
zpracování projektové dokumentace,  Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České 
Švýcarsko,  Příprava  rozvojových  projektů  obce  Vědomice,    Domoušice  -  Příprava 
dokumentace pro realizaci rozvojové strategie obce a, Kvalitní projektová dokumentace - 
prostředek  ke  zvýšení  rozvojové  kapacity  území,  ohrozila objektivnost a nezávislost 
hodnocení daných projektů a způsobilost proplacení dotačních prostředků v době podpisu na 
Zápisu o losování  hodnotitelů  v plánované  výši  nejméně  274.130.658,86  Kč  a  v následně 
skutečně proplacené výši dotací 189.092.975,30 Kč ze strukturálních fondů ERDF,  
 
ad 12) 
dne 29.8.2011 na základě výhrůžky náměstka hejtmana a člena Výboru Regionální rady obv. 
Ing. Pavla  Koudy,  spočívající  v hrozbě  ztráty  zaměstnání,  neprojdou-li  úspěšně  hodnocením 
projekty, jejichž seznam jí obv. Ing. Pavel Kouda blíže nezjištěného dne po 29.4.2011 dovezl 
do  bydliště  na  adresu  Most,  Souš,  Nová  Hraniční  89,  přiměla  během  osobního jednání 
v prostorách  Úřadu  Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na adrese Ústí nad 
Labem, Masarykova 3488/1, externího experta Ing. Petra Filípka, nar. 
, aby u 
projektu   Areál volného času Ústí nad Labem - Zadní Telnice, změnil již vydaný odborný 
posudek  a  navýšil  počet  projektu  udělených  bodů  tak,  aby  tento  postoupil  do  3.  fáze 
hodnocení, čímž ohrozila objektivnost a nezávislost hodnocení daného projektu a způsobilost 
proplacení dotačních prostředků ve výši 34.248.404,85 Kč hrazených ze strukturálních fondů 
ERDF,  
 
ad 13) 
dne 8.9.2011 na základě výhrůžky náměstka hejtmana a člena Výboru regionální rady obv. 
Ing. Pavla Koudy, spočívající v hrozbě ztráty zaměstnání pro ni a její podřízené, nedojde-li ke 
změně  hodnocení  projektu,  provedla  přehodnocení projektu Propagace rekultivovaných a 
revitalizovaných území v Ústeckém  kraji,  kterým  změnila  původní  bodové  hodnocení 
projektových  manažerů  oddělení  administrace  projektů,  které  bylo  zakončeno  výrokem 
„projekt ohodnocen, nedosáhl minimální bodové  hranice“, a to tak, že navýšila  v rámci 
přehodnocení  počet  přidělených  bodů,  čímž  umožnila  postoupení projektu do 3. fáze 
hodnocení, a to i přesto, že obv. Ing. Kotlanová nebyla z titulu své funkce, dle čl. 7.1.10.3 
operačního  manuálu,  k této  činnosti  vůbec  oprávněna,  neboť  jde  o  výlučnou  kompetenci 
projektových  manažerů  oddělení  administrace  projektů,  a  svým  jednáním  tak  ohrozila 
10 
 
 
 
 

 
objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daného  projektu  a  způsobilost  proplacení  dotačních 
prostředků v plánované výši 36.815.319,- Kč ze strukturálních fondů ERDF,  
 
tedy  
V. obv. Ing. Irena Kotlanová 
 
 
a) 
ad 10,11)    jako  úřední  osoba,  v  úmyslu  opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch,  vykonávala 
svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,   
 
ad 12,13)    dopustila se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že jako úřední osoba, 
v úmyslu  opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch,  vykonávala  svou  pravomoc 
způsobem  odporujícím  jinému  právnímu  předpisu  a  způsobí  takovým  činem 
škodu velkého rozsahu, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,  
 
b) 
ad 10,11)  vyhotovila nesprávné doklady vztahující se k výdajům  rozpočtů  spravovaných 
Evropskými  společenstvími  a  tím  umožnila  nesprávné  použití  finančních 
prostředků  z takového  rozpočtu,  čin  spáchala  jako  člen  organizované  skupiny  a 
jako  osoba,  která  má  zvlášť  uloženou  povinnosti  hájit  zájmy  Evropských 
společenství, 
 
ad 12,13)  dopustila  se  jednání,  které  bezprostředně  směřovalo  k tomu, že vyhotovila 
nesprávné doklady vztahující se k výdajům  rozpočtů  spravovaných Evropskými 
společenstvími a tím umožní nesprávné použití finančních prostředků z takového 
rozpočtu,  čin  spáchala  jako  člen  organizované  skupiny  a  jako  osoba,  která  má 
zvlášť uloženou povinnosti hájit zájmy Evropských společenství a činem způsobí 
škodu velkého rozsahu, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo, 
 
VI. obv. Ing. Klára Odvárková 

opakovaně zneužila svého postavení vedoucí oddělení administrace projektů Úřadu regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad a pravomoci podílet se na administrativních postupech 
v souvislosti  se  zpracováním  a  hodnocením  projektů  a  výběru  externích  hodnotitelů  a 
v rozporu s čl. 60 nařízení rady (ES) č. 1083/2006, v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. 
c),  f),  g)  zák.  č.  312/2002  Sb.,  o  úřednících  územních  samosprávných  celků  a  o  změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v rozporu s čl. 2 bod 2, bod 3, čl. 4 bod 1 
Etického  kodexu  Regionálního  operačního  programu  regionu  soudržnosti  Severozápad  a 
v rozporu  s  čl.  7.1.7.3  operačního  manuálu  Regionálního  operačního  programu  Severozápad 
tím, že  
 
ad 14) 
dne 3.2.2010 podepsala nepravdivý dokument  Zápis o losování hodnotitelů pro projekty  12. 
výzvy  č.j.  RRSZ  2347/2010,  PID:RRSZP000U1AX,  dle  kterého  mělo  dojít  k přiřazení 
hodnotitelů k jednotlivým projektům na základě transparentního losování, ačkoliv věděla, že 
jí a vedoucí územního odboru realizace programu Ústí nad Labem obv. Ing. Irenou Kotlanou 
nebylo žádné losování provedeno, nýbrž externí experty neoprávněně v úmyslu manipulovat 
s hodnocením projektů určil zástupce ředitele úřadu obv. Ing. Petr Vráblík, a ona sama jej již 
dne 29.1.2010 v 14:20 hodin prostřednictvím e-mailové zprávy  varovala, že „počty projektů 
přidělených některým hodnotitelům už bijí do očí a těžko by někomu vysvětlovala, že losem 
pro  toto  IPRM  byl  neustále  vybírán  jeden  a  ten  samý  člověk“,  a  svým  podpisem  pod 
dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů  tento  protiprávní  postup zakrývala  před  národními  a 
11 
 
 
 
 

 
evropskými kontrolními orgány, čímž v případě projektů Budova magistrátu B2 – Centrální 
archiv  a  správní  agendy,  Revitalizace  objektu  „Atlantik“  a  Plavecký  areál  Děčín,  ohrozila 
objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daných  projektů  a  způsobilost  proplacení  dotačních 
prostředků  v době  podpisu  na  dokumentu Zápis  o  losování  hodnotitelů  v plánované výši 
nejméně 212.260.807,15 Kč a v následně skutečně proplacené výši dotací 73.510.897,15 Kč 
ze strukturálních fondů ERDF,  
 
ad 15) 
dne 8.10.2010 podepsala nepravdivý dokument Zápis o losování hodnotitelů pro projekty 16. 
výzvy č.j. RRSZ 96/2011 PID:RRSZP000S2R3, dle kterého mělo dojít k přiřazení hodnotitelů 
k jednotlivým projektům na základě transparentního losování, ačkoliv věděla, že jí a vedoucí 
územního odboru realizace programu Ústí nad Labem  obv.Ing. Irenou Kotlanovou nebylo 
žádné  losování  provedeno,  nýbrž  externí  experty  neoprávněně  v úmyslu manipulovat 
s hodnoceními projektů určili dílem ředitel úřadu obv. Ing. Petr Kušnierz a zástupce ředitele 
úřadu obv. Ing. Petr Vráblík, a dílem ona sama na pokyn zástupce ředitele úřadu obv. Ing. 
PetraVráblíka, aby „k projektům  přidělila  lidi  z kraje, aby ohlídali, aby vše prošlo“, a svým 
podpisem pod dokument Zápis o losování hodnotitelů tento protiprávní postup zakrývala před 
národními  a  evropskými  kontrolními  orgány,  čímž  v případě  projektů  Apartmány  99 
Chomutov,  Dostavba  hotelového  komplexu  Větruše,  Lípa  Centrum  -  Aparthotel, , 
Modernizace a rekonstrukce hotelu Palace, Penzion Villa Mannesmann, Rekonstrukce a 
modernizace ubytovací  části  a  kuchyně  hotelu  Cascade,  Výstavba  penzionu  Pod  Kuklou, 
Pohoří  u  Malečova,  Revitalizace  historického  centra  obce  Kostomlaty  pod  Milešovkou  - 
zpracování projektové dokumentace,  Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České 
Švýcarsko,  Příprava  rozvojových  projektů  obce  Vědomice,  Domoušice  -  Příprava 
dokumentace pro realizaci rozvojové strategie obce a Kvalitní projektová dokumentace - 
prostředek  ke  zvýšení  rozvojové  kapacity  území,  ohrozila objektivnost a nezávislost 
hodnocení daných projektů a způsobilost proplacení dotačních prostředků v době podpisu na 
dokumentu  Zápis  o  losování  hodnotitelů  v plánované  výši  nejméně  274.130.658,86  Kč  a 
v následně skutečně proplacené výši dotací 189.092.975,30 Kč ze strukturálních fondů ERDF,  
 
tedy  
VI. obv. Ing. Klára Odvárková 
 
ad 14, 15) 
a)  jako  úřední  osoba,  v  úmyslu  opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch, vykonávala svou 
pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, 
b) vyhotovila nesprávné doklady vztahující se k výdajům rozpočtů spravovaných Evropskými 
společenstvími  a  tím  umožnila  nesprávné  použití  finančních  prostředků  z takového 
rozpočtu,  čin  spáchala  jako  člen  organizované  skupiny  a  jako  osoba,  která  má  zvlášť 
uloženou povinnosti hájit zájmy Evropských společenství. 
 
Obvinění  Ing.  Bc.  Petr  Kušnierz,  Ing. Irena  Kotlanová,  Mgr. Jan Martinovský a Ing. 
arch. Omar Koleilat 
 
ve vztahu k projektu CZ.1.09/4.2.00/30.00779  -  Rekonstrukce a modernizace ubytovací části 
a kuchyně Hotelu Cascade v Mostě, na adrese Most, ul. Radniční čp. 3, žadatele společnosti 
ICKM  Podbaba  východ,  s.r.o.,  ačkoliv  byl  projekt  nezpůsobilým  k poskytnutí  veřejné 
podpory vzhledem ke zjištěným rozporům s čl. 5 Nařízení komise č. 1628/2006, byla i přesto 
dne 24.2.2011 podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady  regionu  soudržnosti  Severozápad,  čímž  České  republice,  respektive    Evropskému 
společenství hrozil vznik škody ve výši 13.365.599,92 Kč z Evropského fondu regionálního 
12 
 
 
 
 

 
rozvoje  a  2.358.635,08  Kč  z národních  prostředků,  a  současně  alokací  prostředků  došlo 
k zadržování finančních prostředků pro další oprávněné projekty, přičemž jednotliví obvinění 
se podíleli na této trestné činnosti níže popsaným způsobem: 
 
II. obv. Ing. Bc. Petr Kušnierz  
ad 16)  

jako  ředitel  Úřadu  Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad opakovaně  zneužil 
svého postavení a pravomoci řídit a kontrolovat podřízené úředníky a v době od 25.1.2011 do 
28.1.2011 nepředal předsedovi Regionální rady Ing. Jiřímu Šulcovi návrh bodu jednání č. 
27 pro 48. zasedání Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.1.2011 
v Chomutově,  dle  kterého  se  Výboru  Regionální  rady  navrhuje  vyřazení  projektu  
Rekonstrukce a modernizace ubytovací části a kuchyně Hotelu Cascade v Mostě a neuzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace, ačkoliv  tento  návrh  dne  25.1.2011  opakovaně  obdržel  e-
mailem na svoji pracovní e-mailovou adresu [email address] od 
vedoucí územního odboru realizace programu úřadu obv. Ing. Ireny Kotlanové a právníka 
úřadu  obv.  Mgr. Jana  Martinovského,  kdy  odůvodněním  návrhu  byl  obsah  kontrolního 
zjištění z 25.1.2011, popisující skutečnost, že v případě hotelu Cascade byly v 9. nadzemním 
podlaží (dále NP) hotelu provedeny stavební práce,  které  byly  i  vyfakturovány  před  datem 
16.9.2010, kdy bylo úřadem vydáno osvědčení o způsobilosti projektu, což je v rozporu s čl. 5 
nařízení komise č. 1628/2006, a činí celý projekt nezhojitelně nezpůsobilým pro poskytnutí 
veřejné podpory, přičemž žádost o takový projekt ani nesmí být znovu podána, a místo toho  
-  dne 31.1.2011 telefonicky  sděluje žadateli o dotaci obv.  Ing. arch. Omaru Koleilatovi, že 
k jeho projektu má se svými lidmi domluvenou schůzku a bude to s nimi probírat, a na to 
dále  dne  31.1.2011  telefonicky  hovoří  s vedoucí územního odboru realizace programu 
úřadu  obv.  Ing.  Irenou  Kotlanovou  za  přítomnosti  obv.  Mgr. Jana  Martinovského,  kdy 
této se ptá, co by se stalo, kdyby obv. Ing. arch. Koleilat požádal o změnu na jiné patro 
s tím, že je to nápad obv. Mgr. Jana Martinovského, zcela ignoruje vyjádření  obv. Ing. 
Kotlanové,  že  celá  věc  „zavání  podvodem“  a  dále  od  ní  přijímá  radu,  aby  u pracovnice 
úřadu Edit Cermanové ověřil, kde všude je v informačním systému úřadu GINIS patrný 
protokol o kontrole projektu z 25.1.2011, vyzývá obv.  Ing. Kotlanovou, aby pracovník 
úřadu  Bc.  Pavel  Mohaupt  a  další  pracovníci  nepodnikali  ve  věci  žádné  další  kroky  a 
ujišťuje  se  u  obv.  Ing. Kotlanové, že žádné další kroky k tomuto projektu z úřadu  ven 
nešly,  a  posléze  dne  31.1.2011  telefonicky  hovoří  s žadatelem o dotaci obv.  Ing. arch. 
Omarem Koleilatem, kterého výslovně vyzývá, aby nikdo ze strany obv. Ing. Koleilata 
k věci na úřad nevolal a na nic se neptal, že jim dá vědět, a 
-  dne 1.2.2011 v době  kolem  11:53  hod.  se  jako  ředitel  Úřadu  regionální  rady  regionu 
soudržnosti  Severozápad  na  doposud  nezjištěném  místě  v Ústí  nad  Labem  účastnil 
osobního jednání s JUDr. Michalem  Petříkem,  jednajícím  jménem  společnosti  ROPRO 
a.s. za  ICKM PODBABA VÝCHOD, s.r.o., na kterém se dohodli na vydání žádosti 
ICKM PODBABA VÝCHOD, s.r.o., o vyslovení souhlasu Úřadu regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad s částečnou  změnou  předmětu  plnění  v rámci dotace z 9. NP 
hotelu Cascade na 7. NP hotelu,  fiktivně  úřadu  doručeného  dne  21.1.2011,  tedy  před 
datem kontroly projektu, a z místa  jednání  za  přítomnosti  JUDr.  Michala  Petříka  věc 
konzultuje s obv. Ing. Kotlanovou, kdy se domlouvají o  tom,  zda  postačí,  pokud  výše 
uvedenou žádost úřad obdrží 7. až 8.2.2011, na což je mu obv. Ing. Kotlanovou sděleno, 
že v informačním  systému  úřadu  to  již mají  připravené  a  je  jedno,  kdy  žadatel o dotaci 
žádost  zašle,  následně  za  stálého  telefonického  kontaktu    s obv. Ing. Kotlanovou 
vysvětluje JUDr. Michalu Petříkovi dohodnutý postup úřadu, a 
-  v době  nejméně  od  31.1.2011  do  16.2.2011  jako  ředitel  Úřadu  Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad dílem sám, dílem prostřednictvím obv. Ing. Ireny Kotlanové a 
13 
 
 
 
 

 
dalších  doposud  nezjištěných  zaměstnanců  úřadu,  zajistil  pozměnění  projektové 
dokumentace k projektu  rekonstrukce  hotelu Cascade  v  Mostě, který  je veden u Úřadu 
Regionální rady,  a  současně  zásah  do  informačního  systému  úřadu  GINIS  nejméně  tak, 
že  projektovému  manažerovi  Bc.  Pavlu  Mohauptovi  bylo  přikázáno  vyjmout ze 
spisového  materiálu  původní  záznam  z místního  šetření  v hotelu Cascade ze dne 
25.1.2011,  č.j.  RRSZ  1192/2011;  PID:RRSZX000OGJD,  ve kterém jsou podchyceny 
faktury od stavební firmy LIZDROJ s.r.o. za provedené práce v 9. NP hotelu z roku 
2009, jež činí projekt nezpůsobilým k veřejné podpoře, dne 7.2.2011 se v telefonickém 
hovoru s obv.  Ing.  arch.  Omarem  Koleilatem  za  přítomnosti  obv.  Mgr.  Jana 
Martinovského ujišťuje, že tento souhlasí se změnou projektu na rekonstrukci z 9. NP na 
7. NP, aby pak 16.2.2011  v telefonickém hovoru s obchodním  společníkem  obv. Ing. 
Koleilata Stanislavem Pechem dohodl pořízení fotografií 7. NP hotelu, a následně nechal 
vypracovat nový záznam z místního  šetření  v hotelu Cascade z 25.1.2011,  opatřený 
identickým č.j., ve kterém je vynechána zmínka o nálezu faktur od firmy LIZDROJ s.r.o., 
který dále nepravdivě uvádí existenci žádosti firmy ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o. o 
změnu  v rekonstrukci  pater  hotelu  údajně  z  20.1.2011,  a  ve  kterém  je  současně 
nepravdivě uváděno, že dne 25.1.2011 proběhla kontrola i 7. NP hotelu a z tohoto patra 
jsou v záznamu  vložené  fotografie,  přičemž  dále  prostřednictvím  doposud  nezjištěného 
zaměstnance úřadu manipuloval s projektovou dokumentací projektu tak, aby při zběžné 
kontrole obstálo tvrzení o datu doručení žádosti ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o. dne 
21.1.2011, kdy na této písemnosti se nachází vystřižený a opětovně nalepený štítek s č.j. 
ze systému GINIS a tato písemnost nese nepravdivé datum v podacím  razítku  úřadu 
21.1.2011,  a  u  dvou  těsně  předcházejících  písemností,  kdy  konkrétně  u  výpisu 
z obchodního rejstříku firmy ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o.  z 17.12.2010, štítek z IS 
GINIS s č.j.  RRSZP000WL7Q,  vykazuje  známky  přelepení,  a  v podacím razítku na rubu 
písemnosti z 20.1.2011 je rukou přepisované č.j., kdy původní č.j. je nečitelné, a u smlouvy 
s  Volksbank  CZ  a.s.  o  vedení  účtu  ICKM  PODBABA  VÝCHOD  s.r.o.  štítek  s č.j. 
RRSZP000WL8L  taktéž  vykazuje  známky  přelepení,  a  v podacím razítku na rubu 
písemnosti z 20.1.2011 je rukou přepisované č.j., kdy původní č.j. je nečitelné, a  
-  jako ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad prostřednictvím své 
podřízené  obv.  Ing.  Ireny  Kotlanové  zajistil  dne  7.2.2011  pod  č.j.  RRSZ  997/2011; 
PID:RRSZX000OOME, vydání stanoviska ke změně projektu, ve kterém je nepravdivě 
tvrzeno, že žádost ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o. o změnu rekonstruovaných podlaží 
byla  na  úřad  doručena  21.1.2011,  a  dne  16.2.2011  pod  č.j.  RRSZ 
2204/2011;PID:RRSZX000OVHX, kdy v souhlasném  stanovisku  úřadu  se  změnou 
projektu je toto nepravdivé tvrzení taktéž obsaženo.  
 
tedy  
II. obv. Ing. Bc. Petr Kušnierz 
 
ad 16) 
a)  dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že jako úřední osoba, v úmyslu 
opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch,  vykonával  svou  pravomoc  způsobem  odporujícím 
jinému  právnímu  předpisu  a  způsobí  takovým  činem  škodu  velkého  rozsahu,  přičemž 
k dokonání trestného činu nedošlo,  
b) dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že vyhotovil nesprávné doklady 
vztahující se k výdajům rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími a tím umožní 
nesprávné  použití  finančních  prostředků  z takového  rozpočtu,  čin  spáchal  jako  člen 
organizované skupiny  a  jako  osoba,  která  má  zvlášť  uloženou  povinnosti  hájit  zájmy 
Evropských  společenství  a  činem  způsobí  škodu  velkého  rozsahu,  přičemž  k dokonání 
trestného činu nedošlo,  
14 
 
 
 
 

 
 
V. obv. Ing. Irena Kotlanová 
ad 17)  

zneužila  pravomoci  řídit  a  kontrolovat  podřízené  úředníky  a  pravomoci  podílet  se  na 
administrativních postupech v souvislosti se zpracováním a hodnocením projektů, ačkoliv se 
jako vedoucí odboru územní realizace programu v Ústí  nad  Labem  Úřadu  Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad dne 25.1.2011 nejpozději v 14:47 hod. dozvěděla e-mailem 
na  adrese  [email address]  od  právníka  úřadu    obv.  Mgr.  Jana 
Martinovského o kontrolním zjištění z kontroly projektu rekonstrukce hotelu Cascade v Mostě 
z téhož dne, a byl s ní téhož dne konzultován písemný návrh bodu jednání  č.  27  pro  48. 
zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.1.2011 
v Chomutově,  dle  kterého  se  Výboru  Regionální  rady  navrhuje  vyřazení  projektu  č. 
CZ.1.09/4.2.00/30.00779  a  neuzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace,  neboť  v případě  hotelu 
Cascade byly v 9. NP hotelu provedeny stavební práce, které byly i vyfakturovány před datem 
16.9.2010, kdy bylo úřadem vydáno osvědčení o způsobilosti projektu, což je v rozporu s čl. 5 
nařízení komise č. 1628/2006, a činí celý projekt nezhojitelně nezpůsobilým pro poskytnutí 
veřejné  podpory,  přičemž  žádost  o  takový  projekt  ani  nesmí  být  znovu  podána,  poskytla 
řediteli  úřadu  obv.  Ing.  Kušnierzovi  dne  31.1.2011  během  telefonického rozhovoru radu o 
tom, jak neoprávněně zakrýt pro projekt nepříznivé výsledky kontroly tím, že by bylo možné 
poradit  žadateli  o  dotaci  vytvoření  antidatované  žádosti  o  změnu  rekonstruovaného  patra 
v hotelu, poradila obv. Ing. Kušnierzovi, aby se u pracovnice  úřadu  Edity  Cermanové 
informoval, kde všude v informačním systému GINIS bude záznam z kontroly vidět, přijímá 
od obv. Ing. Kušnierze pokyn, aby její podřízení, včetně Bc. Pavla Mohaupta, ve věci nečinili 
žádné další kroky a poskytuje obv. Ing. Kušnierzovi ujištění, že kromě vlastní kontroly nebyly 
navenek ze strany úřadu činěny žádné další kroky, a 
-  dne  1.2.2011  při  telefonickém  rozhovoru  s obv. Ing. Kušnierzem, který se nacházel  na 
osobním jednání s JUDr.  Michalem  Petříkem,  jednajícím  jménem  společnosti  ROPRO 
a.s. za ICKM PODBABA VÝCHOD, s.r.o., tohoto ujišťuje, že informační systém úřadu 
GINIS byl zmanipulován a je jedno, kdy žadatel  fakticky dodá antidatované oznámení o 
změně projektu, radí obv.  Ing. Kušnierzovi, že na antidatovanou žádost o změnu projektu 
ze strany ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o. musí úřad do deseti dnů odpovědět, a že tedy 
bude  nutné  vymyslet  nějaký  problém  a  v systému  udělat  nějakou  auditní  stopu,  jíž  by 
odůvodnili zpožděnou reakci úřadu, a slibuje, že toto nějak vymyslí,  
-  jako vedoucí odboru územní realizace programu v Ústí nad Labem Úřadu Regionální rady 
regionu  soudržnosti  Severozápad  nezjištěného  dne  po  31.1.2011  nařídila  podřízenému 
projektovému manažerovi Bc. Pavlu Mohauptovi vyjmout ze spisového materiálu 
původní  záznam  z místního  šetření  v hotelu Cascade  v  Mostě  ze dne 25.1.2011, č.j. 
RRSZ 1192/2011; PID:RRSZX000OGJD, ve kterém jsou podchyceny faktury od firmy 
LIZDROJ s.r.o. za provedené práce v 9. NP hotelu  z roku  2009,  jež  činí  projekt 
nezpůsobilý k veřejné podpoře, a následně nechala vypracovat nový záznam z místního 
šetření v hotelu Cascade z 25.1.2011, opatřený identickým č.j., ve kterém je vynechána 
zmínka  o  nálezu  faktur  od  firmy  LIZDROJ  s.r.o.,  který  dále  nepravdivě  
uvádí existenci žádosti firmy ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o. o změnu v rekonstrukci 
pater hotelu datované z 20.1.2011, a ve kterém je současně nepravdivě uváděno, že dne 
25.01.2011  proběhla  kontrola  i  7.  NP  hotelu  a  z tohoto patra jsou v záznamu vložené 
fotografie,  
-  jako vedoucí odboru územní realizace programu v Ústí nad Labem Úřadu Regionální rady 
regionu  soudržnosti  Severozápad  sama  nebo  prostřednictvím  doposud  nezjištěného 
zaměstnance  úřadu  v době  po  1.2.2011  manipulovala  s projektovou dokumentací 
projektu  tak,  aby  při  zběžné  kontrole  obstálo  tvrzení  o  datu  doručení  žádosti  ICKM 
15 
 
 
 
 

 
PODBABA VÝCHOD s.r.o. dne 21.1.2011, kdy na této písemnosti se nachází vystřižený 
a  opětovně  nalepený  štítek  s č.j.  ze  systému  GINIS  a  tato  písemnost  nese  nepravdivé 
datum v podacím  razítku  úřadu  21.1.2011,  a  u  dvou  těsně  předcházejících písemností, 
kdy konkrétně u výpisu z obchodního rejstříku firmy ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o.  
z 17.12.2010, štítek z IS GINIS s č.j.  RRSZP000WL7Q,  vykazuje  známky  přelepení,  a 
v podacím razítku na rubu písemnosti z 20.1.2011 je rukou přepisované č.j., kdy původní 
č.j.  je  nečitelné,  a  u  smlouvy  s  Volksbank  CZ  a.s.  o  vedení  účtu  ICKM  PODBABA 
VÝCHOD s.r.o. štítek s č.j.  RRSZP000WL8L  taktéž  vykazuje  známky  přelepení,  a 
v podacím razítku na rubu písemnosti z 20.1.2011 je rukou přepisované č.j., kdy původní 
č.j. je nečitelné 
-  jako vedoucí odboru územní realizace programu v Ústí nad Labem Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad vydala  dne  7.2.2011  pod  č.j.  RRSZ  997/2011; 
PID:RRSZX000OOME,  jménem  úřadu  předběžné  stanovisko  ke  změně  projektu,  ve 
kterém  je  nepravdivě  tvrzeno,  že  žádost  ICKM  PODBABA  VÝCHOD  s.r.o.  o  změnu 
rekonstruovaných podlaží byla na úřad doručena již 21.1.2011, a dne 16.2.2011 pod č.j. 
RRSZ 2204/2011;PID:RRSZX000OVHX, vydala jménem úřadu souhlasné stanovisko se 
změnou projektu, ve kterém je toto nepravdivé tvrzení taktéž obsaženo, 
 
tedy
  
V. obv. Ing. Irena Kotlanová 
 
ad 17) 
a)  dopustila  se  jednání,  které  bezprostředně  směřovalo  k tomu,  že  jako  úřední  osoba,  v 
úmyslu  opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch,  vykonávala  svou  pravomoc  způsobem 
odporujícím jinému právnímu předpisu a způsobí takovým činem škodu velkého rozsahu, 
přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,  
b) dopustila  se  jednání,  které  bezprostředně  směřovalo  k tomu, že vyhotovila nesprávné 
doklady vztahující se k výdajům rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími a tím 
umožnila nesprávné použití finančních prostředků z takového rozpočtu, čin spáchala jako 
člen organizované skupiny a jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnosti hájit zájmy 
Evropských  společenství  a  činem  způsobí  škodu  velkého  rozsahu,  přičemž  k dokonání 
trestného činu nedošlo,  
  
VII. obv. Mgr. Jan Martinovský 
ad 18) 

ačkoliv  se  jako  právník  Úřadu  Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,  zařazený 
v odboru vnitřních činností, poskytujícího stanoviska ke smlouvám a právní servis k právním 
otázkám  zásadního  významu  a  koordinujícího  činnost  při  zpracování  smluv  a kontrolující 
náležitosti  návrhu  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  a  konzultující  případné  změny  v této 
smlouvě,  dne  25.1.2011  dozvěděl  o  kontrolním  zjištění  z kontroly projektu rekonstrukce 
hotelu Cascade v Mostě z téhož dne, a sám zpracoval písemný návrh bodu jednání č. 27 pro 
48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.1.2011 
v Chomutově,  podle kterého se Výboru  Regionální  rady  navrhuje  vyřazení  projektu  č. 
CZ.1.09/4.2.00/30.00779 a neuzavření smlouvy o poskytnutí dotace, neboť v případě hotelu 
Cascade byly v 9. NP hotelu provedeny stavební práce, které byly i vyfakturovány před datem 
16.9.2010, kdy bylo úřadem vydáno osvědčení o způsobilosti projektu, což je v rozporu s čl. 5 
nařízení komise č. 1628/2006, a činí celý projekt nezhojitelně nezpůsobilým pro poskytnutí 
veřejné podpory, přičemž žádost o takový projekt ani nesmí být znovu podána, a v rozporu 
s čl. 60 nařízení rady (ES) č. 1083/2006, v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c), f), g) 
zák.  č.  312/2002  Sb.,  o  úřednících  územních  samosprávných  celků  a  o  změně  některých 
zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  Etického  kodexu 
16 
 
 
 
 

 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad vymyslel a nejpozději 
dne 31.1.2011 poradil řediteli úřadu obv. Ing. Kušnierzovi protiprávní způsob dalšího postupu 
v  projektu,  spočívající  v manipulaci s dokumentací projektu v tom smyslu,  aby žadatel o 
dotaci zastupující ICKM PODBABA VÝCHOD  s.r.o. podal antidatovanou žádost o změnu 
v předmětu  plnění  dotace,  spočívající  v záměně  9.  NP  za  jiné,  a  dne  1.2.2011  byl  během 
osobního jednání mezi ředitelem úřadu obv.  Ing. Kušnierzem a JUDr.  Michalem  Petříkem, 
jednajícím  jménem  společnosti  ROPRO  a.s.  za  ICKM  PODBABA  VÝCHOD,  s.r.o. 
zmocněn obv. Ing. Kušnierzem k dalšímu jednání v této záležitosti se zástupcem žadatele, o 
kterém doposud není zjištěno, zda k němu došlo,   
 
tedy  
VII. obv. Mgr. Jan Martinovský 
 
ad 18) 
a)  dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že jako úřední osoba, v úmyslu 
opatřit  jinému  neoprávněný  prospěch,  vykonával  svou  pravomoc  způsobem  odporujícím 
jinému  právnímu  předpisu  a  způsobí  takovým  činem  škodu  velkého  rozsahu,  přičemž 
k dokonání trestného činu nedošlo,  
b) dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že vyhotovil nesprávné doklady 
vztahující se k výdajům rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími a tím umožnil 
nesprávné použití finančních prostředků z takového rozpočtu, čin spáchal jako osoba, která 
má  zvlášť  uloženou  povinnosti  hájit  zájmy  Evropských  společenství  a  činem  způsobí 
škodu velkého rozsahu, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,  
 
VIII. obviněný Ing. arch. Omar Koleilat 
ad 19) 
jako jednatel společnosti ICKM PODBABA VÝCHOD, s.r.o., IČ: 27068382, a jako vedoucí 
projektu, nechal firmou ROPRO a.s., IČ 27888941, zpracovat žádost o poskytnutí dotace na 
Rekonstrukci a modernizaci ubytovací části a kuchyně Hotelu Cascade v Mostě, kdy v rámci 
povinných příloh žádosti č. 1 – Studie proveditelnosti, a č. 7 – Projektová dokumentace, žádá 
mimo  jiné  o  finanční  prostředky  na  celkovou  rekonstrukci  9.  NP  hotelu,  ačkoliv  již  v roce 
2009 tuto rekonstrukci částečně realizoval prostřednictvím nejméně firmy LIZDROJ s.r.o., IČ 
27356876, v rozsahu nejméně 907.944,- Kč, přičemž tuto skutečnost Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti  Severozápad v žádosti  o  dotaci  a  jejích  přílohách  včetně  projektové 
dokumentace zatajil, kdy tato skutečnost byla zjištěna kontrolou ze strany pracovníků Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 25.1.2011, zapsanou v Záznamu 
z místního šetření z 27.1.2011, č.j. RRSZ 1192/2011; PID:RRSZX000OGJD, a projekt tak byl 
shledán  nezpůsobilým  k poskytnutí  veřejné  podpory,  neboť  stavební  práce  byly  zahájeny 
dříve,  než  bylo  dne  16.9.2010  pod  RRSZ  18761/2010  vydáno  osvědčení  o  způsobilosti 
projektu, což je v rozporu s čl. 5 Nařízení komise č. 1628/2006,   
-  blíže  nezjištěného  dne  v měsíci  únoru  2011  jako  osoba  jednající  jménem  společnosti 
ICKM PODBABA VÝCHOD, s.r.o. a jako vedoucí projektu, zajistil vydání antidatované 
písemné žádosti  společnosti  s údajným  datem  vyhotovení  20.1.2011, týkající  se změny 
ve  stavebním  řešení  v žádosti  o  dotaci  a  ve  studii  proveditelnosti,  kdy  předmětem 
rekonstrukce mělo být nově 7. NP hotelu místo 9. NP hotelu,  
-  dne  10.2.2011  jako  osoba  jednající  jménem  společnosti  ICKM PODBABA VÝCHOD, 
s.r.o.,  a  jako  vedoucí  projektu  zajistil  vydání  nepravdivého  písemného  sdělení 
společnosti  o  tom,  že  stavební  práce  z důvodu  havárie  v 9. NP hotelu Cascade byly 
prováděny  v období  20.9.2010  až  8.10.2010,  tedy  údajně  po  datu  vydání  osvědčení  o 
způsobilosti projektu, 
 
17 
 
 
 
 

 
tedy   VIII. Ing. arch. Omar Koleilat 
 
ad 19) 
a)  dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že vyhotovil nesprávné doklady 
vztahující se k výdajům rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími a tím umožní 
nesprávné  použití  finančních  prostředků  z takového  rozpočtu  a  činem  způsobí  škodu 
velkého rozsahu, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,   
b) dopustil  se  jednání,  které  bezprostředně  směřovalo  k tomu, že v žádosti o  poskytnutí 
dotace uvedl  nepravdivé  a  hrubě  zkreslené  údaje  a  podstatné  údaje  zamlčel  a  způsobí 
činem škodu velkého rozsahu, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo. 
 
 

T í m    s p á c h a l i  : 
 
 

 
I. 
Ing. Pavel Kouda  
ad 1, 2)  
pokračující zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 
písm. b) tr. zákoníku, dílem dokonaný (ad 1), dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 
tr. zákoníku (ad 2) 
 
II. 
Ing. Bc. Petr Kušnierz 
ad 3, 4, 5, 6, 16) 
a) pokračující  zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 
3 písm. b) tr. zákoníku, dílem dokonaný (ad 3,4,5), dílem ve stádiu pokusu podle § 21 
odst. 1 tr. zákoníku (ad 6,16) 
b) pokračující  zločin poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 260 
odst. 1, 4 písm. a), b), odst. 5 tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011, dílem dokonaný (ad 
3,4,5), dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku (ad 6,16) 
 
III. 
doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. 
ad 7, 8) 
a)  pokračující  přečin  zneužití  pravomoci  úřední  osoby  podle § 329 odst. 1 písm. a)  tr. 
zákoníku,  
b)  pokračující  zločin  poškození  finančních  zájmů  Evropských  společenství  podle  §  260 
odst. 1, 4 písm. a), b) tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011, 
 
IV. 
Mgr. Pavel Karel Markvart 
ad 9) 
přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku,  
 
V. 
Ing. Irena Kotlanová 
ad 10, 11, 12, 13, 17) 
a) pokračující  zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 
3 písm. b) tr. zákoníku, dílem dokonaný (ad 10,11), dílem ve stádiu pokusu podle § 21 
odst. 1 tr. zákoníku (ad 12,13,17) 
b) pokračující  zločin poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 260 
odst. 1, 4 písm. a), b), odst. 5 tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011, dílem dokonaný (ad 
10,11), dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku (ad 12,13,17), 
18 
 
 
 
 

 
VI. 
Ing. Klára Odvárková 
ad 14, 15) 
a) přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku,  
b)  zločin  poškození  finančních  zájmů  Evropských  společenství  podle  §  260 odst. 1, 4 
písm. a), b), tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011, 
 
VII. 
Mgr. Jan Martinovský 
ad 18) 
a) pokus zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 21 odst. 1 k § 329 odst. 1 písm. 
a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku,  
b) pokus zločinu poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 21 odst. 1 
k § 260 odst. 1, 4 písm. b), odst. 5 tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011,  
 
VIII. 
Ing. arch. Omar Koleilat 
ad 19) 
a) pokus zločinu poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 21 odst. 1 
k § 260 odst. 1, 5 tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011,  
b) pokus zločinu dotačního podvodu podle § 21 odst. 1 k § 212 odst. 1, 6 písm. a) tr. 
zákoníku. 
 
 
 
Navrhuji u hlavního líčení: 
 
 
1.  slyšet  jako  svědky:  Bc. Petra Achse  čl.  1495-1522, Edit Cermanovou  čl.  1541-1553, 
1558-1565  Ing.  Jiřího  Červinku  čl.  1569-1590, Bc. Janu Fenclovou  čl.  1599-1614, Ing. 
Petra Filípka  čl.  1642-1651, Ing. Tomáše Holuba  čl.  1684-1695,  Mgr.  Jana  Kučeru  čl. 
1781-1793, Ing. Jaroslavu Kusznirukovou čl. 1812-1829, Bc. Pavla Mohaupta čl. 1870-
1884, ak. arch. Petra Nesládka  čl.  1913-1947, Miloslava Pateru  čl.  2018-2026,  Zdeňka 
Popova  čl.  2063-2074, Jitku Štainerovou  čl.  2152-2175, Bc. Miroslavu Štefanovou  čl. 
2184-2197, 
 
2.  podle  §  211  odst.  1  tr.  řádu  číst  svědeckou  výpověď:  Ing. Stanislava Franty  čl.  1658-
1667, Andrew Fuchse čl. 1672-1683, Daniela Ježka čl. 1719-1726, Simona Johnsona čl. 
1727-1736, Ing. Jiřího Kolce čl. 1737-1748, Romana Kotlana čl. 1760-1763, Ing. Taťany 
Krydlové  čl.  1764-1770, Mileny Kušnierzové  čl.  1852-1854, Antonína Kühna  čl.  1807-
1811, Mgr. Petra Lence čl. 1855-1861, Ing. Františka Martince čl. 1862-1689, Ing. Jany 
Nedrdové  čl.  1903-1912, Bc. Ivana Novotného  čl.  1948-1958, Patrika Oulického  čl. 
1996-2006, Marka Palka  čl.  2014-2017, Dalibora Pecha  čl.  2027-2049, JUDr. Michala 
Petříka čl. 2050-2062, Ing. Vladimíra Repáče čl. 2083-2091, Lenky Repáčové čl. 2075-
2080, Mgr. Leo Steinera čl. 2100-2123, Zdeňky Struhovské čl. 2133-2138, Ing. Tomáše 
Sýkory  čl.  2139-2151,  Mgr.  Milana  Šťovíčka  čl.  2215-2221,  Ing.  Jiřího  Šulce  čl.  2222-
2233, Ing. Jany Tučkové čl. 2243-2253, Jany Vaňhové čl. 2260-2271, Mgr. Radka Vintra 
čl. 2313-2324, Ing. Lukáše Wagenknechta čl. 2331-2344, Radka Žežulky čl. 2441-2447, 
3.  podle § 211 odst. 5 tr. řádu číst znalecké posudku z oboru kybernetiky, odvětví výpočetní 
techniky  znalce  Ing.  Jiřího  Janky,  které  tvoří  přílohy  č.  l. 1, 2, 3, 4,  5,  6    spisového 
materiálu,  znalecký posudek z oboru kriminalistiky –  odvětví  technické  zkoumání 
písemností č.l. 4338-4343 a odvětví expertiza ručního písma 4384-4392,  
 
19 
 
 
 
 

 
4.  podle § 213  odst.  2  tr.  řádu  číst  odborné  vyjádření  z odvětví  daktyloskopie  č.l.  4302-
4329,  provést  důkaz  poslechem  telefonických  hovorů  a  přečtením  SMS  zpráv 
zaznamenaných na CD nosičích, které jsou součástí přílohy č. 7 spisového materiálu:  
 
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Pozink 01 (ev.č.: H130613004)  
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Pozink 02 (ev.č.: H130613005) 
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Pozink 05 (ev.č.: H131114010) 
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Pozink 11 (ev.č.: H130613006) 
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Pozink 12 (ev.č.: H130613007) 
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Pozink 13 (ev.č.: H130613008) 
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Pozink 14 (ev.č.: H131114008) 
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Zinek 06 (ev.č.: H131114007) 
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Zinek 07 (ev.č.: H130613010) 
-  1  ks  CD  se  zájmovými  OZTP  akcí  Pozink  a  Zinek  (vytvořené  k potřebám  PČR 
ÚOOZ SKPV Teplice v rámci  prováděných  výslechů  ze  systému  Terminál 
z důvodu jednotného zvuku telefonátů) 
-  1 ks CD se zájmovými OZTP akce Pozink 01 (ev.č.: A130613010) 
-  1 ks CD s výpisy dle § 88a tr. ř.  
-  1 ks CD s výpisy dle § 88/1 tr. ř.  
 
 
 
O d ů v o d n ě n í   
 
 
 
Provedeným  vyšetřováním  orgány  PČR,  Útvaru  pro  odhalování  organizovaného  zločinu, 
Služby kriminální policie  a  vyšetřování  Praha,  expozitura  Ústí  nad  Labem  byl  zjištěn 
skutkový děj popsaný ve výrokové části obžaloby. 
 
Obviněný  Ing.  Pavel  Kouda  při  výslechu  dne  4.9.2012  využil svého práva a k věci 
nevypovídal, tohoto práva využil i při výslechu dne 3.4.2013. 
 
Dne 6.9.2012 obviněný v rámci vazebního zasedání u Okresního soudu v Ústí nad Labem 
uvedl, že důrazně odmítá, že by někomu vyhrožoval, není to jeho styl, nevyhrožoval ani Ing. 
Kotlanové a také důrazně odmítá, že by s ní řešil či jí předával materiál, o kterém se mluvilo, 
žádný takový materiál nepředával, o nějakých tečkách nic neví a nepřichází to v úvahu. 
 
K projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území Ústeckého kraje uvedl, že 
tento  prošel  radou  jako  doporučení  Ústeckému  kraji,  aby  o  dotaci  zažádal a Ústecký kraj 
nemá žádné pravomoce do toho nějak zasahovat.  
 
Pokud jde o přehodnocení projektu, o to zažádali písemně jako Ústecký kraj, tato žádost byla 
předána a bylo na Úřadu regionálního rozvoje, jak se k tomu postaví. 
 
On nikoho o nic v tom směru  nežádal  a  také  nikomu  nevyhrožoval  nebo  nečinil  na  nikoho 
nátlak.  
 
Celá situace jej mrzí, zejména ze strany Ing. Kotlanové, neboť to od ní vnímá jako podraz.  
 
20 
 
 
 
 

 
Při pokračování ve výslechu obviněného dne 26.10.2012, poté, co byl obviněný seznámen 
s odborným  vyjádřením  Kriminalistického  ústavu  Praha,  z oboru  kriminalistiky,  odvětví 
daktyloskopie pod č.j. KUP-9383-123/ČJ-2012-2302DS uvedl, že využívá svého zákonného 
práva a dnešního dne k věci vypovídat nebude.   
 
Obviněný  Ing.  Bc.  Petr Kušnierz  při  výslechu  dne  3.7.2012  uvedl, že nevyhotovil, 
nepoužil  nebo  nepředložil  nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových 
dokladech uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, není pravdou, že zajistil či nechal 
následně  vypracovat  nebo  manipuloval  s projektovou dotací. Vše probíhalo v rámci daných 
norem.  Je  přesvědčen,  že  veškeré  kroky  ze  strany  podřízených  úředníků  byly  konány  plně 
v souladu s pravidly a metodikami, to, co je v usnesení se nezakládá na pravdě.  
 
K projektu CZ.1.09/4.2.00/30.00779 - Rekonstrukce a modernizace ubytovací části a kuchyně 
Hotelu Cascade v Mostě  uvedl,  že  vše  bylo  v souladu  se  směrnicemi,  byla  mu  podána 
informace, že tam je nějaká nesrovnalost, ale dle jeho informací se vše vyřešilo.  
 
Do kompetence ředitele nespadá rozhodování ve stylu vydání stanoviska, či nějaké zásahy do 
štítku.  Po  nahlédnutí  do  historie  komunikace  lze  zjistit,  že  se  jedná  o  běžnou  komunikaci, 
která  spočívá  i  v poradě  potencionálnímu  žadateli.  Tento  postup  je  plně  v souladu se 
směrnicemi v rámci ROPu Severozápad – motto: „Vize přestane být sen.“  
 
Není  si  vědom  toho,  že  by  tento  projekt  měl  nějaké  nedostatky,  není  si  vědom  nějakého 
porušení  směrnic,  historicky  si  to  nepamatuje,  ale  ví,  že  nějaká  jednání  probíhala,  ale 
rozhodně  ne  v rozporu s pravidly,  jinak  by  nejednal  za  přítomnosti  dalších  osob,  včetně 
právníka úřadu.  
 
K fyzické kontrole dne 25.1.2011 v hotelu Cascade se nemůže vyjádřit, této nebyl přítomen, 
písemný výstup z kontroly neviděl.  
 
S panem Omarem Koleilatem  se  osobně  nesešel,  pouze  ho  telefonicky  informoval  o 
skutečnostech  k tomuto  projektu,  byla  to  běžná  komunikace  s potencionálním žadatelem a 
ředitelem úřadu.  
 
Jaký byl důvod změny rekonstrukce z 9. na 7. patro neví, je to běžný postup, žadatel si dá 
žádost, buď je mu vyhověno, nebo zamítnuto.  
 
Ke skutečnosti,  že  v hotelu  Cascada  měly  být provedeny stavební práce již v roce 2009 
společnosti Lizdroj s. r. o., tedy v době, kdy ještě nevydal úřad rozhodnutí o tom, že projekt 
splňuje  podmínky  pro  schválení  dotace uvedl, že je mu známo, že ty náklady byly 
neuznatelné položky, tzn. že si to zafinancoval žadatel z vlastních zdrojů. Nikdy žádná dotace 
není do výše 100 %. Jakýkoliv žadatel si je plně vědom, že je tam potřeba mít vlastní zdroje. 
 
Kdo rozhodl o vydání stanoviska ke změně předmětného projektu, neví, on nemohl zasahovat 
do odborných věcí svých podřízených.  
 
Při pokračování ve výslechu obviněného dne 5.9.2012 využil svého práva a k věci odmítl 
vypovídat.  
 
21 
 
 
 
 

 
Při pokračování ve výslechu obviněného dne 7.11.2012 obv. Ing. Bc. Petr Kušnierz uvedl, 
že  není  pravda,  že  nepředal  předsedovi  návrh  bodu  jednání  na  vyřazení  projektu  hotelu 
Cascade.  
 
Není pravda, že se dohodl s panem Koleilatem na antidatování žádosti a že zajistil pozměnění 
projektové dokumentace k hotelu, k systému Ginis vůbec neměl přístupová práva, je lež, že to 
zajistil prostřednictvím své podřízené Kotlanové. 
 
K usnesení  o  zahájení  trestního  stíhání  ze  září  2012  uvedl,  že  nevydával  žádný  pokyn, 
policejní orgán vychází pouze z výpovědí paní Kotlanové a ty si protiřečí.  
 
Není pravda, že si něco  vynucoval  výhrůžkou  opakované  ztráty  zaměstnání  vůči  paní 
Kotlanové. 
 
Neví, v čem je spatřováno zneužití pravomoci ředitele dne 28.1.2012 v 9:07 hod., kdy vydal 
při telefonickém hovoru s paní Kotlanovou pokyn, že projekty v oblasti 1.1 v rámci tzv. 20. 
výzvy musí úspěšně projít hodnocením, v tomto nespatřuje žádné zneužití pravomoci, ale jen 
jeho manažerskou povinnost řídit své podřízené.  
 
K hovoru  z  1.2.2012 v 10:47  hod.  ohledně  projektu  Palace  uvedl,  že  kontaktoval Antonína 
Kühna, aby doložil potřebné podklady, které si vyžádala slečna Odvárková.  
 
K výpovědi  svědkyně  Fenclové uvedl, že není pravda, když uvedla, že pan Martinovský 
komunikoval  denně  s panem Kušnierzem, toto vše komunikoval s paní Cermanovou, která 
byla styčný důstojník ohledně jednání Výboru RR. 
 
Dále se vyjadřuje k výpovědi svědkyně Fenclové a poukazuje na nelogičnosti v její výpovědi 
a dodává, že ve výpovědi  pana  Mohaupta  se  nikde  neuvádí,  že  on  osobně  by  někde 
intervenoval či měl zájem na projektu Cascade, což lze i vydedukovat z výpovědi svědkyně 
Fenclové.  
 
Výpovědi obv.  Kotlanové shrnuje jako snůšku lží a nesmyslů, on nemůže mít vliv na to, co se 
bude nebo nebude projednávat na pracovní skupině pro nesrovnalosti.  
 
Bod projednávání  hotelu  Cascade  se  na  programu  vůbec  nestáhl,  to  se  projednávalo  v bodě 
různé,  tento  bod,  tak  jak  byl  vypracován  a  předložen  panem  Martinovským,  tzn.  vyřazení 
projektu, odstoupení, se projednával, v rámci  bodu  různé,  bylo  sděleno,  aby  se  připravil 
důkladnější podklad a předložení výboru.  
 
Na otázku, koho napadlo vymyslet, že žadatel o dotaci podá antidatovanou žádost na změnu 
plnění, tedy změnu rekonstrukce 9. na 7. patro uvedl, že za to zodpovídá vedoucí odboru, paní 
Kotlanová,  je  nemyslitelné,  aby  ředitel  nebo  právník  úřadu  vymyslel  jakoukoliv  cestu  či 
návod  na  změnu  projektu,  paní  Kotlanové  sdělil,  aby  jakékoliv  návrhy  projektu  Cascade 
konzultovala po právní stránce s panem Martinovským, ohrazuje se proti jejímu tvrzení, že 
vymyslel změnu patra, či dokonce zaúkolování, aby se něco antidatovalo.  
 
Poukazuje  na  jednotlivé  rozpory  ve  výpovědi  obv. Kotlanové a dodává, že vše bylo v její 
režii. 
 
Jako ředitel nemohl znát možnosti případných žádostí a změn dosud podaných projektů.  
22 
 
 
 
 

 
 
Opakovaně se vyjadřuje k výpovědi obv. Kotlanové ze dne 11.7.2012 a poukazuje na rozpory 
v jejích výpovědích. 
 
K projektu  hotelu  Cascade  Most  dále  uvedl,  že  mu  byla  podána  informace  ohledně 
vlastnických vztahů, s panem Koleilatem se sešel, 2-3x, tolikrát si i volali, o vzniku nějakého 
antidatovaného dokumentu mu nic známo není. 
 
Po přehrání záznamů odposlechů ve smyslu § 88 tr. řádu se k těmto vyjádřil. 
 
Ke  sdělení  o  anonymním  telefonátu  uvedl,  že  je  to  pravděpodobně  obvyklý  dokument, 
předpokládá,  že  někde  existuje  originál,  na  prvním  místě  uvádí  zodpovědnou  osobu  paní 
Kotlanovou. Ke kódu PID jako ředitel neví nic.  
 
K usnesení o zahájení tr. stíhání ze dne 3.9.2012 uvedl, že to není pravda.  
 
K e-mailové komunikaci mezi osobami Petr Vráblík a [email address]  ze dne 3.11.-
4.11.2012 uvedl, že to je neúplné, k tomu,  aby  se  mohl  objektivně  vyjádřit,  je  potřeba 
předložit kompletní e-mailovou korespondenci, která se týká tohoto předmětu.  
 
K dalším  předloženým  e-mailům  uvedl,  že  je  mu  opět  předkládána  část  vytržené e-mailové 
korespondence, podstatou jeho otázky, která je směřována na slečnu Odvárkovou, je přehled 
projektů, včetně stanovení hodnotitelů, a to ve fázi informativního charakteru. 
 
K jeho pokynu, že všechny projekty oblasti podpory 2.1 musí projít uvedl, že tím je myšleno, 
aby datumově prošly a obsahovaly vše, co obsahovat mají, tam není nic jiného, jiný význam 
to nemá.  
 
K pokynu,  který  měl  vydat  dne  28.1.2011  v 9:07  hod.  při  telefonickém  rozhovoru  s obv. 
Kotlanovou,  že  aktuálně  administrativně  zpracovávané projekty musí úspěšně  projít 
hodnocením, což si má ukočírovat Ing. Klára Odvárková vypověděl, že to není pravda, že se 
bude spíše vyjadřovat k tomu telefonu, kterého se to týká, on žádný pokyn nevydal.  
 
K e-mailové komunikaci mezi osobami:  
Petr Kušnierz <[email address]>,  
Klára Odvárková <[email address]>,  
Irena Kotlanová <[email address]>, 
ze dne 27.1.-28.1.2011 v době 27.1.2011 v 15,36 hodin až 28.1.2011 v 10,07 hodin uvedl, 
že se k tomu nemá jak vyjádřit, jsou to neúplné e-maily. 
 
K projektu Modernizace a rekonstrukce hotelu Palace vypověděl, že k tomuto se vyjádří až 
po přehrání telefonního záznamu, ze kterého usnesení o zahájení trestního stíhání vychází, 
po jeho přehrání uvedl, že důležité je, že v pozadí je slečna Odvárková, která mu podala 
informaci, že žadatel nedodal potřebné podklady a je potřeba zaurgovat, aby je doložili, 
tím,  kdo  měl  provést  urgenci  byl  on,  slečna  Odvárková  mu  dává  pokyny,  co  má 
vyžadovat,  takže  opět  působil  v pozici  prostředníka,  v čemž  nevidí  nic  protiprávního, 
žádosti o případné změny šlo a lze podávat v průběhu celého procesu. 
 
Nevidí nic protiprávního v řešení  u  data  u  žádostí,  podstatou  je,  kdy  to  dodají,  v jakém 
termínu, s jakým datem.  
23 
 
 
 
 

 
 
Při pokračování ve výslechu obviněného dne 18.4.2013 využil obv. Ing. Bc. Petr Kušnierz 
svého práva a k věci odmítl vypovídat.  
 
Obviněný Doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. při výslechu dne 6.9.2012 využil svého práva a 
odmítl k trestné činnosti vypovídat, tohoto práva využil i při výslechu dne 9.4.2013
 
Obviněný Mgr. Pavel Karel Markvart k trestné činnosti dne 4.9.2012 uvedl, že skutečnosti, 
které mu jsou kladeny za vinu, se nikdy nestaly,  Ing.  Kotlanové  nikdy  nepředal  žádný 
seznam, ve kterém byly označeny „zájmové projekty“. 
 
Na  dotaz  policejního  orgánu  na  způsob  vybírání  hodnotitelů  projektů  uvedl,  že  to  bylo 
losováním.  Jemu  si  Ing.  Kotlanová  nikdy  nestěžovala,  že  by  někdo  zasahoval  do  jejích 
pravomocí, např. předkládal nějaké seznamy s puntíky. Domnívá se, že takové seznamy nikdy 
neexistovaly.  
 
Dne 6.9.2012 obviněný v rámci vazebního zasedání uvedl, že na policii uvedený trestný čin 
se z jeho strany nestal, on žádné seznamy Ing. Kotlanové nepředával. 
 
Její  výpověď  v tomto  směru  byla  zřejmě  ovlivněna  tím,  že  nesouhlasila  s okamžitým 
zrušením pracovního poměru, poté, co zjistil, že dlouhodobě páchala trestnou činnost. 
 
Navíc k tomu předání mělo dojít, když byl vedoucím odboru vnitřních činností a neměl žádný 
vliv na jednání Ing. Kotlanové.  
 
Dále upozorňuje na to, že podobné jednání, jaké je mu kladeno za vinu, předpokládá nějakou 
motivaci, zřejmě by mělo být motivem získání finančních prostředků, poukazuje proto v této 
souvislosti na svojí finanční situaci.  
 
Dále vypověděl, že v době zatčení Ing. Kotlanové, sám, bez příkazu svých nadřízených, začal 
činit  kroky,  které  mají  do  budoucna  podobnému  jednání  zamezit,  rovněž  zahájil  přeměnu 
systému  hodnocení  projektů,  tak  aby  nebylo  možno  toto  hodnocení  ovlivňovat,  jak  to 
prováděla Ing. Kotlanová. 
 
Ke sdělení Ing. Kotlanové, že navštěvoval páté patro uvedl, že toto skutečně navštěvoval, ale 
důvodem bylo to, že v pátém patře sídlí vedení akciové společnosti Energetické a dopravní 
stavby, která pronajímá Regionální radě kancelářské prostory, což byl důvod návštěv.  
 
Při pokračování ve výslechu obviněného dne 26.10.2012, poté, co byl obviněný seznámen 
s odborným  vyjádřením  Kriminalistického  ústavu  Praha,  z oboru  kriminalistiky,  odvětví 
daktyloskopie pod č.j. KUP-9383-123/ČJ-2012-2302DS uvedl, že není a nikdy nebyl žádným 
členem zločinecké skupiny, trvá na svém dřívějším vyjádření, že nikdy a žádným způsobem 
neovlivňoval proces hodnocení projektů a trvá na tom, že k trestnému činu, tak jak je popsán 
v usnesení o zahájení trestního stíhání, nikdy nedošlo. 
 
K výše  popsanému  odbornému  vyjádření  z odvětví  daktyloskopie,  k části,  kde  se  na  čl.  4 
uvádí, že na předložených dokumentech byly zjištěny jeho daktyloskopické stopy, uvedl, že 
v tuto chvíli se k tomu  vyjadřovat  nechce  a  nehodlá,  považuje  to  takto  za  zmatečné,  neví,  o 
jaký prázdný list se jedná, chce předložit pokud možno originál. 
 
24 
 
 
 
 

 
Obv.  Ing.  Irena Kotlanová  je státním zástupcem v žalobním  návrhu  označena  jako 
spolupracující obviněný ve smyslu § 178a tr. řádu, neboť její osobě lze podle názoru státního 
zástupce přiznat splnění podmínek, kterými je takový postup podmíněn.  
 
Obviněná  se  při  výpovědi  učiněné  podle  §  178a  tr.  řádu  před  státním  zástupce  ze  dne 
4.10.2012 jednak doznala k jednání, které je jí kladeno za vinu a pro které bylo zahájeno 
trestní  stíhání,  a  zároveň  z této  trestné  činnosti  usvědčila  spoluobviněné  Ing.  Pavla  Koudu, 
Ing.  Petra Kušnierze, Ing. Petra Vráblíka, Mgr. Pavla Karla Markvarta, Mgr. Jana 
Martinovského a Ing. Kláru Odvárkovou.  
 
Obviněná  Ing.  Irena  Kotlanová  tedy státnímu zástupci oznámila  skutečnosti,  které  byly 
způsobilé významně přispět k objasnění další trestné činnosti, ke které se zároveň doznala a 
ze které usvědčuje ostatní obviněné.   
 
V rámci svého výslechu podle § 178a odst. 2 tr. řádu obviněná rovněž prohlásila, že souhlasí 
s tím, aby byla  označena  jako  spolupracující  obviněná  a byla  poučena  i o všech následcích 
v případě  porušení  podmínek  daných  pro  spolupracujícího  obviněného  a dále   prohlásila, že 
její projev je svobodný a vážný. 
 
Její výpověď  není v kontextu  dalších  důkazů  zcela osamocena, je podporována i dalšími 
zajištěnými důkazy.  
 
Obviněná  Ing. Irena Kotlanová  dne 4.7.2012 k projektu hotel Cascade uvedla, že na 
základě  požadavku  ředitele  pana  Kušnierze  jeli  na  místo  podřízení  Pavel  Mohaupt  a 
Miloslava  Štefánková,  přičemž  zjistili  ředitelem  avizovanou  skutečnost,  že  jedno  z pater 
hotelu, které bylo předmětem projektu, je již zrekonstruováno. Na základě toho vypracoval 
právník pan Martinovský do výboru návrh „ukončení projektu a nepodepsání smlouvy“.  
 
Přes  víkend  došlo  od  ředitele  ke  změně  postoje,  řešilo  se,  zda  by  se  nedalo  v projektu 
pokračovat. V tu dobu to řešili standardně, jako by se příjemce dostavil na jejich odbor a 
sdělil  jim  skutečnosti,  ke  kterým  došlo,  tedy  požádal  o  změnu  projektu  s tím, že by 
zdůvodnil změny, týkající se toho, že by se místo nějakého patra zrealizovalo jiné.  
 
Vznikl problém z časových důvodů, že ta místní prohlídka byla zaevidována v informačním 
systému  úřadu,  tak  že  by  žádost  nepředcházela  prohlídce  a  bylo  nutné  zajistit,  aby 
odpovídaly postupy, které na sebe musely navazovat.  
 
Na  podatelně  se  řešil  termín  přijetí  žádosti  o  změnu  patra  s tím,  že  se  vyměnil 
v dokumentaci  záznam  o  kontrole  projektu  na  místě  a  řešilo  se,  jak  zařídit, aby žádost o 
změnu  byla  s datem  před  prohlídkou  na  místě,  došlo  k manipulaci s dokumenty, byla 
založena fotodokumentace, která poukazovala nedokončení patra, které mělo být náhradou 
za to původní.  
 
Vzhledem k tomu, že projekt byl v režimu veřejné podpory, nebylo možno za situace, kdy 
předmět plnění byl již rekonstruován, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.  
 
V případě kontrolních zjištění z místního šetření ze dne 25.1.2011 mělo být toto předloženo 
pracovní skupině nesrovnalostí, která by rozhodla, zda se pochybení bude klasifikovat i jako 
podezření na podvod anebo bude pouze návrh na neuzavření smlouvy, který bude předložen 
do regionální rady.  
25 
 
 
 
 

 
 
Iniciativa k místní kontrole vzešla od ředitele Kušnierze, byl u toho i právník Martinovský, 
řekl, že mají na kontrolu jet proto, že už je tam jedno patro zrekonstruované a bavili se o 
tom,  že  je  to  na  neuzavření  smlouvy.  Vyplývalo  z toho,  že  měl  zájem na tom, aby se ta 
smlouva neuzavřela, aby se rychle udělalo místní šetření a aby dali do Výboru Regionální 
rady schválit návrh na neuzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Už před kontrolou právník 
Martinovský řešil předložení této zprávy.  
 
Návrh na vyřazení projektu Cascade nebyl nakonec na výboru přednesen, a to na základě 
rozhodnutí ředitele.  
 
Na otázku, co bylo příčinou změny přístupu ředitele Kušnierze k projektu uvedla, že jí řekl, 
že byl za panem Repáčem, dostal vynadáno a že s tím musí něco udělat, detaily jí nesdělil, 
řekl jí pouze, že byl u Repáče, že dostal vynadáno, že byl na koberečku.  
 
To, že žadatel o dotaci podá antidatovanou žádost o změnu předmětu plnění z rekonstrukce 
devátého na rekonstrukci sedmého patra osobně komunikovali s právníkem Martinovským, 
resp. má tento pocit.  
 
K souboru Zinek 06 UL 110131 130354 17 40PG, kdy se jedná o telefonický hovor 
z odposlechu mobilního telefonu obv. Kušnierze z 31.1.2011 v 13:03 hodin uvedla, že s ní 
hovoří  Kušnierz,  v pozadí  je  Martinovský,  Honzův  nápad  znamená  to,  že  ředitel 
s právníkem řešili, co by se dalo udělat, když došlo ke změně názoru na ten projekt. Nabyla 
dojmu, že ředitel s příjemcem dotace nějak komunikuje, u toho ale přítomna nebyla. Zda se 
jednalo o iniciativu ředitele s právníkem posoudit nemůže, resp. zda to byla jejich vlastní 
iniciativa nebo zda to bylo na základě komunikace s příjemcem.  
 
Za dobu jejího působení na úřadu se rozhodně tímto způsobem jiný projekt neřešil.  
 
K předloženému  zápisu  z místního  šetření,  který  vydal  dne  26.6.2012  Bc.  Pavel  Mohaupt 
uvedla, že z textu  vyvozuje,  že  se  jedná  o  ten  původní  zápis,  tento  záznam nebyl založen 
v projektové dokumentaci, vzhledem k tomu, že byl následně doplněn a upraven a do spisu 
byla založena jeho nová verze.  
 
Tento  záznam  vznikl  na  základě  jejího  jednání  s ředitelem  Kušnierzem  a  s právníkem 
Martinovským, dohodli se, že žadatel  musí  podat  antidatovanou  žádost  o  změnu  patra, 
z projektové  dokumentace  musí  vyjmout  původní  záznam  o  místním  šetření  a  nahradit  ho 
novým, ve kterém nebudou zmíněny ty faktury za rekonstrukci a ve kterém bude uvedeno, 
že  žadatel  již  žádost  o  změnu  patra  podal a bude v něm  tvrzeno,  že  proběhla  i  kontrola 
sedmého patra.  
 
Dále  se  obviněná  podrobně  vyjádřila  k proběhlé  komunikaci  a  ke  způsobu  zaevidování 
popsaných dokumentů ve spisovém informačním systému Ginis.  
 
U žádosti o změnu v předmětu rekonstrukce z devátého na sedmé patro byl použit štítek ze 
systému Ginis s číslem jednacím z jiné písemnosti a tento byl vystřižen a na žádost nalepen 
i s podkladem, kdo z podřízených to dělal, si nepamatuje.  
 
26 
 
 
 
 

 
Dne 16.2.2011 sepsali souhlas a tento den řešili i fotodokumentaci, kterou měli k dispozici 
na  oddělení  a  která  chyběla  jako  poslední  doklad  zkompletování  veškerých  potřebných 
dokladů pro souhlas se změnou projektu.  
 
K manipulacím  ve  výběru  externích  hodnotitelů  uvedla,  že  podle  operačního  manuálu 
vybírá externí experty  vedoucí  územního  odboru  realizace  programu  a  přiřazení  externího 
experta k projektovému  manažerovi  je  losováno.  Tuto  kompetenci  převedla  od  počátku 
svého působení ve funkci na vedoucího oddělení na Ing. Kláru Odvárkovou.  
 
Za doby Mgr. Roudnické prováděl výběr expertů Ing. Vráblík, slyšela o tom, že tento jezdil 
i za hodnotiteli s informací,  že  projekt  by  měl  být  vysoko  ohodnocen,  toto  bylo 
pravděpodobně jen u vybraných projektů. 
 
V době  jejího  nástupu  na  pozici  vedoucí  odboru  byl  ředitelem  Ing.  Vráblík, tuto praxi 
prováděl pravděpodobně i nadále. 
 
Od  Ing.  Odvárkové  ví,  že  výběr  hodnotitelů  dostávala  od  Ing.  Vráblíka  jen  v některých 
případech, pro některé projekty, ostatní vybírala sama.  
 
Vzpomíná si, že jednou dostala seznam i od ředitele Ing. Kušnierze, o jaké šlo projekty, si 
již nepamatuje, jednalo se o výzvu před 21. výzvou. Dal jí papír, na kterém bylo napsáno, 
kterého mají dát experta k některým  projektům,  jednalo  se  asi  o  deset  projektů.  Seznam 
předala Ing. Odvárkové s tím, že je od ředitele. V té době byl ještě zástupcem ředitele Ing. 
Vráblík. 
 
Po zadržení Ing. Kušnierze, v době 21. výzvy, obdržela od Ing. Koudy a od Mgr. Markvarta 
seznam projektů, o které se někdo zajímá. 
 
Od Mgr. Markvarta ho obdržela s tím, že je to z 5. patra, tedy od pana Oulického, který má 
prostory v 5. patře budovy.  
 
Šlo o dva různé seznamy zájmových projektů, domnívá se, že jeden byl zájmový za ČSSD, 
druhý za ODS. Seznamy jí vždy předali mezi čtyřma očima, dohromady mohlo jít tak o 15 
projektů.  Z obou  seznamů  udělala  jeden  pro  Ing.  Odvárkovou,  aby  ji  tato  informovala  o 
hodnocení projektů.  
 
Pokud byl některý z těchto projektů tak nekvalitní, že neprošel hodnocením, byl zhotoven 
podrobnější  přehled  zdůvodnění,  proč  neprošel,  tento  seznam  pak  nesla  Ing.  Koudovi 
s odůvodněním, proč projekty neprošly.  
 
Osobně  byla  za  externími  hodnotiteli  s žádostí,  aby  zvýšil  bodové  hodnocení  u  projektů 
pouze v jednom případě, jednalo se o hodnotitele pan Filípka ml., o jaký projekt šlo, si již 
nepamatuje, má pocit, že byl na seznamu pana Koudy.  
 
K motivu,  proč  Ing.  Vráblík  a  Ing.  Kušnierz  ovlivňovali  výběr  externích  hodnotitelů, 
uvedla, že pravděpodobně si chodili pro úkoly jinam, jako drb slyšela, že možná jsou ještě 
někde na výplatní pásce, ale kdo to říkal, neví.  
 
Podle jejího názoru reálná možnost manipulací s výběrem  externího  hodnotitele  zajistit 
úspěšnost projektu je, někdy záleží i na jednom bodu.  
27 
 
 
 
 

 
 
Ing.  Kušniezr,  jako  ředitel,  je  tehdy  upozorňoval  na  to,  že  by  také  mohli  přijít  o  práci, 
prezentoval to jako vzkaz z hůry. Od pana Koudy měla informaci, že ji nikdy nemělo rádo 5. 
patro. Pan Vráblík jí říkal, že pan Šulc proti ní něco měl, ale nikdy se nedozvěděla proč. Od 
pana Červinky slyšela, že když se řešil výběr nového ředitele, tak někde slyšel, že ředitel bude 
Markvart, protože Kotlanová je pracovitá, ale nic nepodepíše, myslí si, že to bylo 
v souvislosti s Krajskou zdravotní.  
 
Má pocit, že v případě projektu Propagace revitalizovaných a rekultivovaných území měl pan 
Kouda nějaké řeči na výboru, že jestli to neprojde, tak je všechny vyháže, toto jí říkal pan 
Červinka, u toho jednání nebyla.  
 
Při pokračování výslechu dne 11.7.2012  vydala policii k dalšímu opatření mj. seznam k 21. 
výzvě s písemnými poznámkami a vyznačením projektů, které musí projít, který obdržela od 
Ing. Koudy  a seznam s projekty, které musí projít, který obdržela od Mgr. Pavla Karla 
Markvarta. 
 
Dále  označila  projekty  s názvy Apartmány 99 Chomutov, Dostavba hotelového komplexu 
Větruše,  Modernizace a rekonstrukce hotelu Palace, Penzion Villa Manesmann a 
Rekonstrukce a modernizace ubytovací části a kuchyně hotelu Cascade jako projekty, které se 
jí vybavují a dodala, že jich mohlo být i více. 
 
Tyto projekty jí označil obv.  Ing. Kušnierz, domnívá se, že u něho v kanceláři s tím, že se 
současně  řešilo,  kdo  by  měl  být  u  těchto  projektů  externím  hodnotitelem.  Tyto  podklady 
předala  Ing.  Odvárkové, protože ta zajišťovala druhou fázi hodnocení od externích expertů 
projektů, které prošly hodnocením. U každého projektu jí byli Ing. Kušnierzem nadiktováni 
dva externí hodnotitelé, k tomu si dělala vlastní poznámky. 
 
Dále  se  vyjádřila  k losování  externích  expertů  a  k vyhotoveným  zápisům,  kdy  uvedla,  že 
losování se nikdy neúčastnila, toto nechávala podřízeným, Ing. Odvárkové, která jí předložila 
k podpisu seznam z losování. Losování expertů delegovala na Ing. Odvárkovou ústně, tehdy o 
tom  měl  povědomí  Ing.  Kušnierz  a  Ing.  Vráblík,  kteří  pak  přímo  komunikovali  s Ing. 
Odvárkovou.  
 
Obviněná se vyjádřila k jednotlivým e-mailům, ve kterých bylo řešeno přiřazování expertů a 
k telefonickému rozhovoru ze dne 28.1.2011 v 9:07 hod., zajištěného podle § 88 tr. řádu mezi 
ní a Ing. Kušnierzem, kdy Ing. Kušnierz požadoval dva externí experty, ale Ing. Odvárková 
stanovila jiné  experty,  kteří  se  mu  nezdáli.  V rozhovoru  zmiňované  expertky  Ing. 
Kurfurstovou a Ing. Škarkovou znal Ing. Kušnierz, resp. se tak domnívá, z dřívější doby.  
 
V kolika  případech  došlo  k určení  expertů  Ing.  Vráblíkem  nebo  Kušnierzem  přesně  neví, 
obvykle bylo z řádově 40 projektů asi 15 sledovaných, týkalo se to zejména 16. výzvy.  
 
K projektu hotel Cascade v Mostě  uvedla,  že  neměli  informace  o  tom,  proč  tento  projekt 
figuruje mezi zájmovými. 
 
K poznámkám k hotelu  Cascade,  zajištěným  jako  stopa  č.  3  při  domovní prohlídce dne 
3.7.2012 v jejím bydlišti, uvedla, že zmínka „Edita, pokud samy sebe nepráskneme, tak je 
důvod zrušení VRR“ řešila to, že byl předložen bod do Výboru Regionální rady k odstoupení 
od smlouvy, ale následně Ing. Kušnierz změnil svůj postoj a bod stáhl. 
28 
 
 
 
 

 
 
Materiál k hotelu  Cascade  se  do  výboru  nedostal,  Ing.  Kušnierz  jí  sám  řekl,  že  se  to  stáhne 
z programu. 
 
Ve vztahu k hotelu Cascade komunikovala s právníkem  Martinovským  ohledně  změny 
projektu a změny patra, byli si vědomi toho, že tam nastaly ty kroky díky panu řediteli, ale že 
to vlastně dávají do pořádku, protože když by došlo ke změně projektu, tak by k tomu měli 
řádné  faktury,  žádosti,  vše  by  bylo  technicky  v pořádku.  Bylo  jim  jasné,  že  se  tam  mění 
papíry díky tomu, jak to tam udělal Ing. Kušnierz.  
 
Pan Kušnierz si nejdříve vymyslel, že chce, aby to neprošlo výborem, pak zase změnil postoj. 
To byl celý ten problém, protože Mohaupt, Štefanová a Martinovský museli něco  udělat  a 
vymyslet papíry, aby se to vyřešilo.  
 
Ty papíry, které byly předloženy později, než je uvedeno v systému, byly dodány skutečně až 
po proběhlé fyzické kontrole. 
 
V žádosti  o  změnu  byly  uváděny  důvody  jako havárie, která se musela odstranit, ale pak ti 
lidé sami přiznali, že ty práce tam byly provedeny již dříve a ne z důvodu havárie.  
 
Byli si vědomi, že tam ty papíry vyměňují a že to zavání podvodem.  
 
Obviněná se dále podrobněji vyjádřila k vydaným dokumentům, k seznamu k 21. výzvě, který 
obdržela od Ing. Koudy, od Mgr. Pavla Karla Markvarta a k poznámkám v těchto uvedených.  
 
Při  pokračování  ve  výslechu  dne  5.9.2012  obv. Ing. Irena Kotlanová uvedla k zápisu o 
losování hodnotitelů pro projekty výzvy č. 12 a 16 ve dnech 3.2.2010 a 8.10.2010, že praxi 
v podstatě převzali od starších kolegů, kdy zápis o losování hodnotitelů řešili jako rozlosování 
externího experta k projektovému  manažerovi,  tuto  administrativu  převedla  na  Ing.  Kláru 
Odvárkovou, která výběr prováděla s tím, že v některých případech byl expert navržen Ing. 
Kušnierzem nebo Ing. Vráblíkem. Pokud tato  obdržela  takový  seznam  od  ní,  předala  jí 
seznam od Ing. Kušnierze. Delegování pravomoci jí operační manuál výslovně neumožňuje, 
ale ani nezakazuje. 
 
Výklad operačního manuálu, podle kterého se ze seznamu externích expertů nelosuje, nýbrž 
se losuje ze 4-5 zaměstnanců úřadu, převzali od kolegů, kteří to tak dělali dříve a rovněž od 
kolegů z Karlových Varů a po konzultaci s metodiky. 
 
Fakticky nedošlo k losování přiřazením externích expertů k projektu.  
 
Protokol  o  losování  expertů  podepsala,  vzhledem  k tomu, že předpokládala,  že  se  tento 
vztahuje k rozlosování expertů k projektovým manažerům. Jakékoli formě losování přítomna 
nebyla. 
 
K projektu Zadní Telnice uvedla, že Ing. Odvárkovou, která měla tuto věc na starost, jí bylo 
sděleno, že v tomto případě chybí projektu jeden bod, aby mohl postoupit, a že byl možná 
externí expert příliš přísný.  
 
V tomto případě komunikovala s expertem Ing. Filípkem, který se u ní stavil v kanceláři, zda 
nezváží přísnost svého hodnocení.  
29 
 
 
 
 

 
 
Komunikace s experty probíhala tak, že oni zasílali elektronicky své posudky a Ing. 
Odvárková kontrolovala věcnou správnost těch posudků, momentálně již neví, v jaké fázi tuto 
věc řešila.  
 
V případě projektu Zadní Telnice se jednalo o jeden z upřednostňovaných projektů, domnívá 
se, že tento byl na seznamu od Ing. Koudy, ale možná se vyskytoval na obou seznamech 
současně.  
 
K jejímu  přehodnocení  projektu  Propagace  rekultivovaných  a  revitalizovaných  území 
Ústeckého kraje uvedla, že k hodnocení projektu její osobou došlo z důvodu  personální 
nedostatečnosti,  po  dobu  výkonu  funkce  to  tak  u  žádného  jiného  projektu  neudělala, 
domnívala se, že to tak může učinit.  
 
K e-mailovým zprávám z 3.11.2009 v 16:40 hod. a z 4.11.2009 v 15:13 hod. mezi Ing. 
Vráblíkem a Ing. Kušnierzem  uvedla,  že  to,  co  o  ní  uvádí  pan  Vráblík,  se  od  něho 
nedozvěděla,  měla  od  něho  pouze  informaci,  že  má  do  druhého  dne  podepsat  dohodu  o 
ukončení  pracovního  poměru,  aby  jí  mohl  napsat  prémie,  že  to  chce  budoucí  ředitel  a 
předseda Regionální rady Šulc, osobu budoucího ředitele nespecifikoval.  
 
Její manžel vznesl dotaz na Ing. Koudu, jako člena Výboru Regionální rady, druhý den si ji 
zavolal pan Ing. Vráblík a řekl jí, že už to nemá řešit, že zůstává.  
 
K seznamu  projektů  16.  výzvy,  který  vydala  policii,  uvedla,  že  se  jedná  o  seznam  projektů, 
které  měly  být  preferovány  s tím, že ve spolupráci s Ing. Kušnierzem a Ing. Vráblíkem jí 
budou dodiktovány osoby, nejdříve jí doplnil Ing. Kušnierz jména expertů, konkrétně již neví, 
které údaje jí nadiktoval Ing. Vráblík, které Ing. Kušnierz. 
 
Červeně označené projekty byly ty, které i přesto, že byly preferované, vzhledem ke kvalitě 
zpracování neprošly do dalšího kola, tedy neprošly hodnocením externími experty. Z toho 
vyplývá, že ne všechny projekty, které byly označeny jako zájmové, přes jejich odbor prošly.  
 
V souvislosti s předáním  zájmových  projektů  jí  Ing.  Kušnirz  sdělil,  že  by  měly  projít  a 
požadoval o nich průběžné informace.  
 
K předání seznamu „otečkovaných“ projektu k 21. výzvě uvedla, že po ukončení 21. výzvy jí 
přivezl Ing. Kouda seznam projektů, na kterém byly vyznačeny tečkami projekty, které musí 
projít. Tyto seznamy jí  Ing. Kouda přivezl k ní domu. O této skutečnosti hovořila s Klárou 
Odvárkovou, které předala seznam upřednostňovaných projektů s tím, aby ji informovala o 
posouzení  a  hodnocení  těchto  projektů.  Zda  toto  projednávala  s někým  dalším,  si  již 
nevzpomíná. Ona do seznamu nic nedoplňovala, u projektů, které měly projít, byla tečka.  
 
Ing. Kouda jí říkal, že to musí projít, vysvětlil jí systém značení projektů a informoval ji o 
projektu Zámku v Litvínově,  kde  si  nepřejí,  aby  projekt  prošel,  tento  však  byl  vzorně 
zpracovaný a prošel až do hodnocení komise Výboru Regionální rady.  
 
Ing. Odvárkové předala seznam projektů, kdy jí na papírku napsala poslední trojčíslí projektů, 
tedy měla výpis z tohoto seznamu a informovala ji, že ho dostala od pana Koudy a že ji má 
informovat, protože ona musí informovat pana Koudu, jak se projekty vyvíjí. 
 
30 
 
 
 
 

 
O hrozbě možného propuštění ze zaměstnání se s ní bavila vícekrát.  
 
K jednání ohledně těchto projektů došlo jednou u pana Ing. Koudy, kdy u toho byl pan Fišera, 
ona jim nesla zdůvodnění, proč jednotlivé projekty neprošly, pak se to snad projednávalo v 
přestávce před nebo při jednání Výboru Regionální rady.  
 
O tom, že jde na kraj s těmito  dokumenty,  věděla  Klára  Odvárková,  která  jí  je  předávala, 
obsahem  jednání  bylo  vysvětlení,  co  bylo  na  těch  projektech  špatně,  s tím, že se oba 
rozčilovali, více snad pan Fišera, že projekty neprošly.  
 
Jednalo  se  o  tři  projekty  podle  oficiálního  dokumentu  Oznámení  o  nesplnění  minimálního 
bodového hodnocení projektu a vyřazení z dalšího procesu administrace. 
 
Neuvědomuje si, zda na tomto jednání padla hrozba propuštění ze zaměstnání, je možné, že to 
tam náznakově padlo, ale ne přímo.  
 
Po ukončení 21. výzvy jí do kanceláře přinesl Mgr. Markvart, který byl v té době vedoucím 
odboru, seznam s tečkami a předal jí ho s tím, že označené projekty tužkou jsou preferované, 
že tento seznam obdržel v pátém  patře.  K projektům  z tohoto seznamu  po  ní  chtěl 
v následujících dnech seznam expertů, kterým byly tyto projekty přiděleny, tento seznam mu 
ale nepředala.  
 
O těchto skutečnostech pravděpodobně informovala Kláru Odvárkovou a určitě o tom mluvila 
s Ing. Koudou, kterého informovala, že má seznamy dva. Nejprve dostala seznam od Ing. 
Koudy, asi za týden od Mgr. Markvarta.  
 
Podle  jejího  názoru  od  ní  Mgr.  Markvart  očekával  přidělení  označených  projektů  externím 
expertům,  které  budou  informovat  o  tom,  že  projekty  jsou  zájmové.  Toto  bylo  v rámci 
činnosti, kterou vykonával její odbor, tzn. že chtěl, aby to zařídila, jestli to dá někomu udělat, 
ho pravděpodobně nezajímalo.  
 
Od Ing. Koudy měla informaci nejdříve Mgr. Markvartovi nic nesdělovat, asi za týden dostala 
další informaci, že mu má sdělit vše.  
 
Obviněná  se  dále  podrobně  vyjádřila  k projektu Propagace revitalizovaných a 
rekultivovaných  území  Ústeckého  kraje,  kdy  upřesnila,  že  výhrůžka  v souvislosti 
s nesplněním  minimální  bodové  hranice  jí  byla  sdělena  zprostředkovaně  od  Ing.  Červniky, 
Ing. Kouda na jednání Výboru  Regionální  rady  vykřikoval,  že  je  všechny  vyhází,  ona  sama 
v té chvíli přítomna nebyla.  
 
Domnívá se, že důvody pro přebodování projektu byly věcně správné a korektní, v rozhovoru 
z 20.4.2012  argumentovala  paní  Kusznírkové,  aby  je  přesvědčila,  aby  projekt  ukončili 
s ohledem na předpokládané další problémy.  Ing. Koudovi chtěla sdělit, nebo ho přesvědčit, 
aby projekt ukončili s ohledem na mediální kampaň.   
 
V této době probíhala jednání na kraji, zda projekt ukončit, nebo v něm pokračovat, bylo více 
variant na částečné ukončení, úplné ukončení, projednávalo se to na radě i zastupitelstvu.  
 
31 
 
 
 
 

 
K nátlaku ze strany Ing. Koudy uvedla, že v tomto  směru  komunikovali  až  po  zatčení  Ing. 
Kušnierze a odchodu Ing. Vráblíka z úřadu v březnu 2011, byl to jednorázový nátlak u té 21. 
výzvy a pak u toho projektu, který zpracovával jeho odbor.  
 
Reálnost hrozeb pana  Ing. Koudy si dovodila z toho,  že  měl  vliv  na  to,  aby  ze  zaměstnání 
neodešla, a proto mohl mít vliv i na to, aby odejít musela.  
 
V rámci vnitřní struktury úřadu žádný nátlak neoznámila, neboť tento byl činěn z těch vyšších 
orgánů, a proto si neměla kde stěžovat, maximálně svým podřízeným. 
 
Při výslechu podle § 178a tr. řádu dne 4.10.2012 obv. Ing. Irena Kotlanová uvedla, že je 
ochotna objasnit všechny skutečnosti ohledně trestné činnosti, pro kterou je stíhána, a to i ve 
vztahu k dalším  členům  organizované  skupiny  a  tak  přispět  k jejímu  rozkrytí,  přičemž  ke 
skutku  popsaném  ve  sdělení  obvinění  ze  dne  2.7.2012  pod  bodem 2 (strany 4-5),
 
týkajícího se  projektu rekonstrukce hotelu Cascade v Mostě uvedla, že údaje uvedené v tomto 
popisu  odpovídají  skutečnostem,  doznává,  že  došlo  k antidatování dokumentu Oznámení o 
změně a k úpravě a doplnění a výměně zápisu z místního šetření. 
 
Tehdejším  ředitelem  Kušnierzem  jí  bylo  sděleno,  že  má  informace  o  tom,  že  na  tomto 
projektu již byly provedeny stavební práce, v devátém  patře,  na  základě  tohoto  bylo 
provedeno místní šetření, jehož podkladem byl záznam o anonymním telefonátu. 
 
Na základě těchto informací zpracoval ředitel Kušnierz s právníkem Martinovským návrh na 
nepodepsání smlouvy na tento projekt, po víkendu jí ale Kušnierz oslovil, zda by se s tím 
nedalo ještě něco dělat, aby mohla být podepsána smlouva o poskytnutí dotace. 
 
Ve spolupráci s právníkem  Martinovským  bylo  vymyšleno  řešení,  kdy  příjemce  předložil 
žádost o změnu projektu s datem před provedením místního šetření, čímž došlo k antidatování 
tohoto dokumentu. 
 
V oznámení o změně bylo požádáno o  realizaci  na místo 9. patra 7. patro, které nebylo v té 
době zrekonstruováno, čímž by se naplnila podmínka veřejné podpory.  
 
Následně byla do zápisu z místního šetření doplněna informace o změně projektu z devátého 
na sedmé patro a poté podepsána smlouva o poskytnutí dotace.  
 
S řešením pomocí antidatované žádosti o změnu přišel právník Martinovský.  
 
Ke  skutku  popsaném  ve  sdělení  obvinění  ze  dne  3.9.2012  pod  bodem  5  (strany  9-10) 
uvedla,  že  zápis  o  losování  hodnotitelů  pro  projekty  výzvy  č.  12  a  16  podepsala,  přičemž 
doznává, že k losování  externích  expertů  k jednotlivým  projektům  nedošlo.  Jí  i  Kláře 
Odvárkové byly v některých  případech  předávány  požadavky  na  přiřazení  konkrétních 
externích  expertů  k některým  projektům  ředitelem  Kušnierzem  a  zástupcem  Vráblíkem, 
k ostatním projektům přiřazovala externí experty Klára Odvárková.  
 
K přehodnocení projektu Zadní Telnice uvedla, že vše proběhlo tak, jak je popsáno v usnesení 
o  zahájení  trestního  stíhání,  doznává,  že  pana  Filípka  požádala  o  zvážení  přehodnocení 
projektu, chyběl tam snad jeden bod, aby projekt mohl projít do dalšího kola hodnocení. Byl 
to  jeden  ze  zájmových  projektů  21.  výzvy,  což  byly  projekty,  které  jí  byly  na  seznamech 
projektů označeny Ing. Koudou a Mgr. Markvartem jako zájmové, které musí projít. 
32 
 
 
 
 

 
 
Její aktivita byla vedena  výhrůžkou  pana  Ing.  Koudy,  že  pokud  projekty  neprojdou,  tak  je 
všechny vyháže, což bylo podle jejího názoru v jeho možnostech realizovat, což usoudila 
vzhledem k jeho postavení a rovněž vzhledem k tomu, že toto již bylo realizováno ze strany 
vedení v případě Šárky Roudnické, která odešla pod nátlakem. 
 
V případě  projektu  Propagace  rekultivovaných  a  revitalizovaných  území  Ústeckého  kraje  se 
jednalo o projekt, o který se zajímal Ing. Kouda, projekt neprošel hodnocením v první fázi, 
následně  došlo  na  Výboru Regionální rady k výhrůžce  Ing.  Koudou,  že  pokud  s tím  něco 
neudělají,  tak  je  všechny  vyháže,  následně  byla  podána  žádost  o  přehodnocení  projektu, 
vzhledem k personální situaci projekt přehodnotila ona. 
 
Na jednání výboru, kde mělo dojít k těmto výhrůžkám, byla přítomna, k výhrůžkám došlo o 
přestávce mimo jednání výboru, byl u tohoto Ing. Červinka, se kterým toto následně probírala, 
tuto informaci dále sdělila  Ing. Odvárkové  a pracovníkům oddělení administrace. Domnívá 
se, že výhrůžky pan Ing. Kouda řekl za jejich přítomnosti, ale jakoby do fóra, aby to slyšeli ti 
lidé, kteří tam byli přítomni.  
 
Při výslechu dne 17.9.2013 obv. Irena Kotlanová k otázce, zda byl na 48. zasedání VRR 
dne  28.1.2013  projednán  návrh  na  vyřazení  projektu  rekonstrukce  hotelu  Cascade v Mostě 
uvedla, že si neuvědomuje, jak to proběhlo, zda byl tento bod předložen a jednalo se o tom 
nebo zda se tento bod stahoval až na výboru.  
 
K rozhovoru ze dne 28.1.2011 v 17:11:28 hodin zajištěného v rámci ZINEK 06 uvedla, že 
obv.  Kušnierz  změnil  svoje  stanovisko  vůči  projektu  Cascade  a  v podstatě  jí  řekl,  že  to 
probíral s Láďou  Repáčem.  Překvapilo  ji,  že  se  z vlastní iniciativy snažil tento projekt 
potopit, pak ji překvapilo, co jej vedlo ke změně jeho postoje k tomuto projektu.  
 
K e-mailu ze dne 29.5.2012 v 21:38:21 mezi osobami  Alexa  Zdenková a Kuszniruková 
Jaroslava  uvedla,  že  se  jednalo  o  veřejnou  zakázku  a  byl  tam  nějaký  problém,  něco  se  tam 
řešilo, ale to už si přesně nepamatuje.  
 
K e-mailu ze dne 24.11.2011 v 11:22:30 s obv. Pavlem Koudou uvedla, že se na ni obracel 
s žádostmi o informace v době,  kdy  nebyl  ve  funkci  ředitel,  co  mělo  být  na  zvukovém 
záznamu, si přesně nepamatuje.  
 
K e-mailu ze dne 16.1.2012 v 10:34:31 s obv. Pavlem Markvartem uvedla, že vůbec neví, co 
byla 30. výzva. 
 
K e-mailu ze dne 8.6.2011 v 13:55:05 s obv. Pavlem Koudou uvedla, že to byl pravděpodobně 
jeden z projektů, který byl na seznamu těch zájmových a který byl vyřazen, obv. Kouda chtěl 
být o těchto projektech informován. 
 
Dále uvedla, že obv. Kouda ji navštěvoval buď doma nebo ji zval do své kanceláře, nebo tyto 
věci řešili na Výboru RR, příp. ji žádal i telefonicky. K jednotlivým e-mailům není schopna 
konkrétně identifikovat, kdy a kde a za účasti jakých osob jí byly tyto požadavky dávány.  
 
K e-mailu ze dne 21.10.2011 v 07:31:23  mezi  Petrem  Achsem  a  Lucií  Černou  uvedla,  že 
projekt  musel  být  přehodnocen  na  základě  stížnosti  žadatele  v souladu s operačním 
manuálem, tak jako i jiné projekty, z personálních důvodů  přehodnotila  projekt  ona  a  paní 
33 
 
 
 
 

 
Odvárková,  na  základě  jednání  bylo  zpochybněno  hodnocení  pracovníků  administrace, 
probíhala jednání na dovysvětlení údajů. Hodnocení bylo vždy velice subjektivní.  
 
Faktem je, že v této  době  se  ohledně  tohoto  projektu  angažoval i pan obv. Kouda osobními 
intervencemi a na zaměstnance to působilo nátlakovým dojmem, došlo i k výhrůžkám.  
 
K e-mailu ze dne 17.4.2012 v 09:46:19 s obv. Pavlem Koudou uvedla, že tento dopis byl 
zaslán s ohledem na to, že se jednalo o projekt rekultivací, který pan Kouda řešil. 
 
K e-mailu ze dne 30.05.2012 v 07:59:29 s Jaroslavou Kusznirukovou uvedla, že tento posílala 
jako  informaci,  už  ani  neví,  kdo  jí  to  přeposílal,  domnívá  se,  že  jí  to  bylo  přeposláno 
subjektem Pája, domnívá se, že se jedná o podnikatelku Pavlu Vackovou.  
 
K e-mailu ze dne 15.4.2011 v 11:05:34 s obv. Pavlem Koudou uvedla, že si není jistá, že by 
tento text napsala, to jí musel ani někdo připravit či poslat, ta část aspoň zbyde víc peněz, je 
reakcí na to, že při vyřazení některých projektů zbylo více peněz na další.  
 
Obviněná Ing. Klára Odvárková 
k trestné činnosti  dne 4.9.2012 vypověděla, že pokud je 
v  usnesení o zahájení trestního stíhání uvedeno, že podepsala nepravdivý zápis o losování 
hodnotitelů,  chce  k tomuto  uvést,  že  definice  pro  výběr  hodnotitelů  není  v operačním 
manuálu naprosto jednoznačná, tedy že se externí hodnotitelé musí losovat.  
 
Tento systém považovala po nástupu do pozici vedoucí  oddělení  administrace  za  ne  úplně 
transparentní,  na  její  rozporování  tohoto  systému  jí  bylo  sděleno  nadřízenými  kolegy 
z Karlových  Varů,  a  to  kolegyní  Marií  Míškovou  a  kolegou  Jiřím  Červinkou,  že to je již 
systém  standardně  užívaný  a  že  definici  špatně  pochopila,  protože  se  losují  projektoví 
manažeři, kteří se přiřazují k externím hodnotitelům, které vybral některý z nadřízených.  
 
Po celou dobu působení na pozici vedoucí oddělení administrace projektů se snažila bojovat 
proti všem věcem, které jí přišly nekorektní, což potvrzuje neschválení některých projektů, 
které jsou v usnesení  označeny  za  zájmové  a  u  kterých  odmítala  činit  některé  pokyny 
nadřízených. Na své pozici byla nespokojená vzhledem k nestandardním situacím, které se 
tam  děly,  její  možnosti odchodu byly ale omezené, vzhledem k tomu, že byla vázána 
kvalifikační dohodou a musela by zaplatit částku až 200 tis. Kč, které neměla.  
 
Informace v usnesení, že jí byl předán seznam zájmových projektů v 21. výzvě, se jí nezdá 
jako pravdivá, seznam u sebe rozhodně neměla, na stole jí přistály lístečky s čísly projektů, 
které roztrhala a hodila do koše a tím odmítla zohledňovat jakoukoli jejich zájmovost.  
 
Svojí  nadřízenou  byla  označována  za  někoho,  kdo  sabotuje  její  funkci,  přičemž  jí  v této 
souvislosti říkala, že pokud ty projekty neprojdou, tak ji, nebo je všechny, vyhodí.  
 
Obviněná  se  vyjádřila  k  článku  7.1.7.3  operačního  manuálu  a  k výkladu  způsobu  výrobu 
externích  hodnotitelů,  kdy  ingerenci  ředitele  a  náměstka  nepovažuje  za  nic  vyloženě 
nestandardního.   
 
K předložené emailové zprávě ze dne 29.1.2010 ve 14.20.58 hod. uvedla, že tuto psala ona, 
vyjádření,  že  postup  bez  losování  již  „bije  do  očí“  je  vyjádřením  jejího  názoru    o 
netransparentnosti systému.  
 
34 
 
 
 
 

 
K emailové  zprávě  odeslané  Ing.  Vráblíkem dne 2.2.2010 v 10.52.51 hod. uvedla: 
„Zástupce  ředitele  Ing.  Vráblík  posílá  na  nominované  hodnotitele  k projektům  v emailu 
uvedeným“.  Zda Ing. Vráblík ty hodnotitele losoval, vědět nemůže.  
 
Zápis  o  losování  hodnotitelů  12.  výzvy  Úřadu  Regionální  rady  regionu soudržnosti 
Severozápad  ze  dne  3.2.2010  č.j.  RRSZ2347/2010,  ve  kterém  je  uvedeno:  „Na  základě 
transparentního  losování  byli  jednotlivým  projektům  přiřazeni  hodnotitelé  ve  složení.“ 
podepsala, na otázku, zda je tento dokument pravdivý uvedla, že to záleží na tom, jak je 
vysvětlena  ta  definice,  myslí  si,  že  žádné  losování  neproběhlo,  zaslaný  seznam  od  Ing. 
Vráblíka brala jako jeden z pokynů svého nadřízeného.  
 
Ke svému vyjádření v emailové komunikaci „Takto mi to bylo Irenou nadiktováno.“ uvedla, 
že  to  znamená,  že  jí  byl  Irenou  Kotlanovou  předán  seznam  hodnotitelů  přiřazených 
k projektům, na základě kterého měla oslovit příslušné hodnotitele k výkonu hodnocení.  
 
Byly tam uvedeny jenom některé projekty, u ostatní projektů měla výběr učinit sama, tyto 
vybrala náhodně.  
 
K listině Zápis o losování hodnotitelů 16. výzvy Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad ze dne 8.10.2010 uvedla, že tento za transparentní nepovažuje, na otázku, kdo 
určil ty externí experty uvedla, že u této výzvy seděli v kanceláři společně paní Kotlanová, 
pan  Kušnierz  a  pan  Vráblík,  paní  Kotlanová  jí  předávala  seznam  projektů  se  jmény 
hodnotitelů.  
 
Obdobným způsobem to probíhalo téměř u všech výzev, které byly ukončeny v roce 2010.  
 
V souvislosti s hodnocením projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných 
Ústeckého  kraje  byla  od  pana  Koudy  vznesena  a  jí  tlumočena  panem  Červinkou  a  paní 
Kotlanovou hrozba propuštěním ze zaměstnání, pokud nezmění bodové hodnocení projektu, 
bylo to na přelomu  měsíců  srpna  a  září  2011,  vzhledem k tomu, že ten projekt obdržel 
oznámení o nesplnění minimální bodové hranice pro postup do další fáze hodnocení. 
 
Bylo jí to tlumočeno panem Červinkou v zasedací místnosti, že pokud projekt nepřehodnotí, 
tak je pan Kouda všechny vyhází.  
 
V tomto časovém období probíhalo také jednání s Ing. Kusznirukovou z krajského úřadu za 
účasti Ing. Kotlanové, kdy také paní Kuszniruková uváděla obavu ze ztráty zaměstnání, že 
bude mít problém od pana Koudy, pokud jí ten projekt neprojde, že ji  pan Kouda vyhodí, 
ptala  se,  jestli  je  možné  do  toho  projektu  ještě  něco  doplnit,  na  což  jí  odpověděla,  že 
v žádném případě.  
 
Ptala se, jestli je ta možnost vložit nějaký dokument k něčemu, co bylo ohodnoceno nízkým 
počtem bodů, což podle operačního manuálu možné není, a proto to odmítla.  
 
O tom, že je pan Kouda vyhází, se měl pan Červinka dozvědět na posledním jednání Výboru 
Regionální rady, oba nesouhlasili s přehodnocením  projektu.  Pan  Červinka  byl  v té  době 
zastupujícím ředitelem Úřadu Regionální rady.  
 
Pan  Červinka  uvedl,  že  pan  Kouda  řekl,  že  nás  všechny  vyhází,  pokud  ten  projekt 
nepřehodnotíme.  
35 
 
 
 
 

 
  
Při  pokračování  ve  výslechu  dne  5.9.2012  obv. Ing. Odvárková uvedla, že si vybavila 
situaci  okolo  výzvy  č.  15,  kdy  jí  byla  panem  Kušnierzem  a  panem  Vráblíkem  v její 
kanceláři osobně diktována jména hodnotitelů k projektům, už si ale nevybavuje, zda se to 
týkalo  všech  nebo  pouze  některých  projektů.  Dostala  pokyn  tyto  hodnotitele  oslovit, 
v případě,  že  by  hodnotit  nemohl,  informovat  o  tom.  Pokyn  dostala  od  obou,  některé 
hodnotitele nominoval pan Vráblík, některé pan Kušnierz.  
 
Dále  se  obviněná  vyjádřila  k hrozbě  propuštění  ze  zaměstnání  ze  strany  pana Koudy, 
uvedla, že v průběhu diskuse k danému projektu zopakovala Ing. Kotlanová stejně jako pan 
Červinka větu: „Pokud nedojde k přehodnocení toho projektu, tak nás Kouda vyhází.“ 
 
Ostatní  zaměstnanci  o  této  hrozbě  v souvislosti s tímto  projektem  věděli, zejména její 
podřízení, kterým to rozčílená tlumočila.  
 
Velmi  překvapená  z toho byla zejména paní Štainerová, která s ní absolvovala rozhovor 
s panem Červinkou o tom, že nesouhlasí s přehodnocením a kdy ho ty dvě žádaly, aby toto 
projednal a vysvětlil to paní Kotlanové.  
 
Tuto  hrozbu  tlumočila  i  dalším  kolegům,  např.  panu  Krumpovi,  paní  Strakové,  paní 
Doskočilové  a  panu  Achsovi,  byla  z toho  značně  rozladěná  a  rozčilovala  se  nad  daným 
postupem.  
 
K přehodnocení  projektu  Propagace  revitalizovaných  a  rekultivovaných území Ústeckého 
kraje došlo, s ohledem  na  svůj  názor  na  věc  nechtěla  brát  ten  pokyn  jako  bernou  minci  a 
řekla si, že pokud tam ty body bude možné udělit, tak je udělí, pokud by však neměli oporu 
v dokumentaci, tak by je neudělila.  
 
Druhým  přehodnocujícím byla Ing. Kotlanová, která musela v tu  chvíli  přehodnocovat, 
protože k dispozici  nebyl  projektový  manažer,  využití  někoho  z pracoviště  v Karlových 
Varech je v tu chvíli nenapadlo. Paní Kotlanová postavení projektového manažera neměla, 
v této souvislosti s ní měla spor, bylo jí řečeno, že jí působí problémy, sabotuje její funkci a 
je  možné,  že  díky  tomuto  a  ostatním  vyřazeným  projektům,  které  byly  zájmové,  si  to 
odskáče.  
 
Obviněná se vyjádřila k jednotlivým hodnotitelům, které jí nadiktoval pan Kušnierz a pan 
Vráblík,  některá  jména  byla  diktována  ve  větší  míře  než  jiná,  což  i  vyjádřila  v emailu. 
Podrobně se vyjádřila k hodnocení jednotlivých externích hodnotitelů.  
 
V případě  projektu  Lyžařského  areálu  Zadní  Telnice,  kdy  se  na  základě  bodového 
hodnocení projekt neměl  dále  zúčastňovat  hodnocení  a  měl  být  vyřazen  pro  nesplnění 
minimální  bodové  hranice,  se  body  upravily  a  měl  tak  možnost  být hodnocen arbitrem. 
Když podala informaci paní Kotlanové o vyřazení toho projektu, byla touto požádána, aby 
s některým z hodnotitelů provedla úpravu bodového hodnocení, což odmítla. Následně měla 
paní  Kotlanová  schůzku  s  hodnotitelem Filípkem,  v rámci  schůzky  došlo k úpravě  bodů 
v posudku. 
 
Tento postup, aby projekt prošel hodnocením,  paní  Kotlanová  odůvodnila  tím,  že z toho 
bude mít velké problémy, že ji, potažmo je, to bude stát místo, že bude mít problémy s těmi 
nahoře. Co udělala paní Kotlanová s původním posudkem přesně neví.  
36 
 
 
 
 

 
 
V případě  zámku  v Litvínově  dostali,  domnívá  se,  že  od  paní  Kotlanové  pokyn,  že  tento 
projekt  nesmí  projít  hodnocením,  byla  u  toho  i  její  kolegyně  Štainerová. Tento projekt 
ignorovaly, chovaly  se  standardně,  domnívá  se,  že  ten  projekt  nakonec  neprošel 
hodnocením. Tento pokyn odůvodnila paní Kotlanová snad tím, že je tam nějaký starosta, 
který je pro někoho nepohodlný.  
 
Obviněná  se  dále  vyjádřila  ke  svým  rozhovorům  s Ing. Kušnierzem, které byly získány 
odposlechem  a  záznamem  komunikačního  provozu  podle  §  88  v rámci akce Zinek07 a 
dodala,  že  kromě  ředitele  Kušnierze  jí  ve  stejném  smyslu  uděloval pokyny také Ing. 
Vráblík, že projekty oblasti podpory 2.1. musí za Ústecký kraj projít všechny.  
 
Označení  zájmovosti  projektu  přetrvávalo  stále,  i  po  zahájení  trestního  stíhání  bývalého 
ředitele Kušnierze v březnu roku 2011, na stůl dostala lístečky s čísly  projektů, o kterých 
chtěla  být  paní  Kotlanová  podrobně  informovaná  a  v případě,  že  v některé  fázi  skončily, 
musely být obšírně vysvětlovány důvody pro jejich vyřazení, v těchto souvislostech byl na 
ní a její podřízené vyvíjen tlak.  
 
Paní Kotlanová  psala  čísla  projektů  na  lístečky,  šlo  o  projekty,  které  byly  v seznamu paní 
Kotlanové jako důležité. Domnívá se, že protože důvody, proč byly vyřazené, chodila Ing. 
Kotlanová projednávat na kraj, že  to  byly  projekty,  na  kterých  měl  zájem  někdo  z vedení 
kraje. V jednom případě tam zaznělo jméno pana Koudy, ale u toho jednání nebyla.  
 
Vzhledem k tomu,  že  po  úřadě  kolovaly  informace,  že  v souvislosti s neplněním  pokynů 
některých  krajských  politiků  byli  z funkce odstaveni pan Vráblík a paní Roudnická, 
předpokládala,  že  se  to  samé  může  klidně  opakovat,  na  otázku,  zda  jí  napadlo,  že  tyto 
informace  nejsou  pravdivé  a  můžou  být  účelově  podávány  paní  Kotlanovou uvedla, že 
informace  jí  byla  primárně  sdělena  panem  Červinkou  a  nenapadlo  jí,  proč  by  jí  pan 
Červinka  měl  nabádat k něčemu,  s čím  sám  nesouhlasil,  což  bylo  evidentní  z předešlého 
jednání společně s kolegyní Štainerovou.  
 
Obviněný Mgr. Jan Martinovský při výslechu dne 3.7.2012 uvedl, že skutečnosti, které jsou 
mu kladeny za vinu absolutně odmítá, k projektu hotelu Cascade absolvoval před dvěma lety 
dvě  nebo  tři  konzultace  týkající  se  charakteru  a  velikosti  žadatele,  kdy  tato  konzultace 
proběhla s Petrem Achsem nejspíš mailovou komunikací, druhou záležitostí byl problém při 
kontrole  projektu  zjištěný  panem  Mohauptem,  jeho  stanovisko  bylo  vyřadit  tento  projekt 
z administrace, v této souvislosti vypracoval návrh usnesení do Výboru Regionální rady.  
 
Není  si  jist,  zda  byl  na  tom  konkrétním  výboru  přítomen,  podrobnosti  stažení  z jednání si 
nepamatuje, domnívá se, že tento návrh se již později neprojednával, a to proto, že byl zvolen 
jiný postup, spočívající v tom, že si žadatel o dotaci požádal o změnu v projektu.  
 
K této záležitosti proběhly dvě jednání, zřejmě se zástupcem společnosti ROPRO, na prvním 
jednání byl přítomen  jako  expert  na  veřejnou  podporu,  druhého  jednání  se  zúčastnil  pouze 
krátce, řešily se pouze technické záležitosti, týkající se změny pater, kterým nerozuměl a tak 
je nevnímal, či jednání opustil.  
 
Při  prvním  jednání  bylo  jeho  úkolem  zajistit  soulad s pravidly smlouvy o fungování EU a 
s nařízením 1628/2006 o regionální investiční podpoře. Jednalo se o výklad pojmu „zahájení 
prací  na  projektu“.  Kontrolou  pana  Mohaupta  bylo  zjištěno,  že  na  jednom  z pater došlo 
37 
 
 
 
 

 
k realizaci stavebních prací, tím by bylo nutné projekt vyřadit z důvodů uvedených v nařízení 
1628/2006.  
 
K pojmu  zahájení  prací  existuje  několik  interpretačních  stanovisek,  např.  zahájení  na  levém 
křídle budovy nelze považovat za výše uvedené zahájení prací, pokud příjemce žádá o dotaci 
na pravé křídlo budovy.  
 
Tato analogie byla použita i v případě jednotlivých pater hotelu.  
 
Zahájení prací na jednom patře, které není součástí projektu, neznamená automaticky zahájení 
prací na projektu.  
 
Z hlediska účelu ROP SZ je lhostejné, zda se zrekonstruuje sedmé nebo deváté patro.  
 
Po této konzultaci již další kroky v souvislosti s tímto projektem nesledoval.  
 
Pokud je pravda, že navrhl, aby si příjemce požádal o změnu v projektu, jednalo se o postup, 
který  je  běžně  aplikován  u  realizovaných  projektů,  na  tuto  žádost  je  oficiální  formulář, 
nejedná se o nic neobvyklého.  
 
Není  mu  známa  žádná  překážka,  která  by  provedenému  postupu  bránila,  nebo  která  by 
vyžadovala antidatování jakýchkoli listin.  
 
O skutečnostech údajné schůzky s panem Koleilatem, údajné antidatované žádosti a údajném 
zásahu do IS Ginis se dozvěděl až z usnesení o zahájení trestního stíhání, manipulace uvedené 
v usnesení považuje za zbytečné, neboť nebylo dle jeho názoru třeba cokoli zakrývat.  
 
Při pokračování ve výslechu obviněného dne 17.4.2013 k věci odmítl vypovídat.  
 
Obviněný Ing. arch. Omar Koleilat při výslechu dne 3.7.2012 nevypovídal, dne 4.7.2012 
k trestné  činnosti  uvedl,  že  pokud  dobře  pochopil  usnesení  o  zahájení  trestního  stíhání,  tak 
kdyby  jejich  společnost  požádal  od  začátku  o  projekt  na  jiném  patře,  kde  nebyly  udělány 
žádné práce, tak by žádný problém nebyl, ale tím, že údajně žádali na to patro, kde již byly 
provedeny práce, tak jejich společnost mohla získat 360.000,- Kč. Obviněný popisuje aktivity 
jejich  společnosti,  že  toto  by  byl  pro  ně  nesmysl  vzhledem  k objemu jejich investic, jako 
společnost  zadávají  věc,  žádost  o  dotaci,  třetí  straně,  která  má  na  starosti  připravit, 
zorganizovat, prověřit a získat tuto dotaci.  
 
V případě,  že  vše,  co je v usnesení  o  zahájení  trestního  stíhání  pravdivé, zdá  se  mu,  že  buď 
někdo udělal chybu, nebo na ně připravil podraz.  
 
Dne  1.2.2011  se  nezúčastnil  osobního jednání s ředitelem  Úřadu  Regionální rady 
soudržnosti Severozápad kolem 11:53 hodin na dosud nezjištěném místě v Ústí nad Labem, 
v Ústí nad Labem nebyl minimálně 3 roky.  
 
V jejich společnosti měla rekonstrukci hotelu Cascade na starosti poradenská firma uvedená 
v usnesení, tato komunikovala s lidmi z jeho  společnosti  –  Daliborem Pechem a Mgr. 
Radkem Wintrem.  
 
38 
 
 
 
 

 
On jako generální ředitel společnosti Crestyl řeší strategický posun společnosti jako celkové 
skupiny.  
 
Při výslechu dne 9.4.2013 obviněný Ing. arch. Omar Koleilat uvedl, že skupina Crestyl má 
komplikovanou,  nikoli  neprůhlednou  strukturu  a  veřejně  deklaruje,  kdo  za  ní  jakožto  její 
akcionáři  stojí,  tyto  popisuje.  On  nepatří  k žádným  majoritním  akcionářům,  naopak  se  jim 
zodpovídá. 
 
Obviněný  opětovně vyjadřuje své překvapení nad tím, že mu policie klade za vinu jednání 
uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání, on pracuje na vedoucí pozici, kdy se 
rozhodně  nezabývá  žádnými  konkrétními  podrobnostmi  tohoto  typu,  řeší  pouze  zásadní 
manažerská rozhodnutí, rozhodně se nepodílel na žádném projektu, či žádosti o dotaci. 
 
Ke změně právní kvalifikace upozorňuje, že ani nevěděl, že do dotací jdou i státní prostředky, 
sám se na žádosti o dotaci nijak nepodílel, jejich lidé bez jeho účasti vybrali expertní firmu a 
externí spolupracovnici, s nimi  nikdy  nic  neřešil,  nezná  je,  žádný  dokument  za  společnost 
ICKM Podbaba východ nevyhotovil, žádné pokyny k žádosti o dotaci či projekt nedával, to je 
hluboko pod úrovní jeho pracovního postavení. 
 
Ke změně pater v projektu může uvést pouze to, že si nepamatuje, proč a kdy k této změně 
mělo dojít.  
 
K telefonátu s obv. Ing.  Kušnierzem,  může  uvést  tolik,  že  tento  jej  kontaktoval  asi  z toho 
důvodu,  že  byl  veden  jako  vedoucí  projektu,  ačkoliv  od  prosince  2010  nebyl  jednatelem 
společnosti ICKM Podbaba východ. 
 
Z telefonátu nabyl dojem, že Ing. Kušnierzovi není jasné, kdo projekt vede, tak jej odkázal na 
jejich  lidi,  konkrétně  na  pana  Pecha,  který  to  měl  na  starosti,  obviněný  odkazuje  na  znění 
odposlechu telefonického hovoru ze dne 7.2.2011 v 15.38 hodin. 
 
V patrech  Hotelu  Cascade  se  stejně  jako  v jiných  objektech,  které  vlastní  jejich  společnost 
nevyzná, nemá nejmenší tušení, co je nebo není opravené, o žádosti o změně nikdy neslyšel, 
neví, že by měla být potřeba, co je jejím obsahem, k čemu měla sloužit, to platí i o sdělení 
společnosti ICKM Podbaba východ ze dne 10.2.2011, vůbec neví, proč by se něco takového 
mělo vytvářet, to u nich řeší jiní lidé a s ničím takovým jej nezatěžují. 
 
Nikdy neviděl a nezná osoby Ing. Kouda, Vráblík, Odvárková, Markvart, v žádném případě se 
necítí být vinen z trestné  činnosti,  domnívá  se,  že  ze  strany  společnosti  k trestné  činnosti 
nikdy nedošlo, navíc nedošlo z jejich strany k ohrožení  zájmu  Evropských  společenství,  či 
finanční kázně či politiky. 
 
Dodává, že je rád, že se potvrdilo  to,  co  uvedl  ve  své  první  výpovědi,  že  na  žádné  schůzce 
1.2.2011 v době  kolem  11.53  hodin  někde  v Ústí  nad  Labem  nebyl,  tam  byl  někdo  jiný,  on 
toho člověka nezná. 
 
Na otázky obviněný odmítl odpovídat, pouze se vyjádřil k tomu, že správně chápat složitější 
texty dokáže v anglickém jazyce, má diplomy z americké  a  anglické  univerzity,  co  se  týče 
sdělení obvinění a podobně, to konzultuje se svým obhájcem, překlady uvedených písemností 
z vyšetřování nepožaduje, pouze pokud by byla  podána obžaloba, tak tu  by požádal přeložit 
do anglického jazyka. 
39 
 
 
 
 

 
 
Z trestné činnosti jsou obvinění usvědčováni výpověďmi následujících svědků. 
 
Svědek Bc. Petr Achs uvedl, že se mu kolega  Mohaupt svěřil s tím, že na místě realizace 
hotelu  Cascade  zjistil  provedení  prací,  přičemž  pravidla  pro  projekty  v režimu  veřejné 
podpory  jednoznačně  říkají,  že  v projektech,  na  které  je  žádána  dotace,  nesmějí  být  práce 
zahájeny před vydáním osvědčení o přijatelnosti projektu. 
 
Z této situace byl nešťastný, bylo mu řečeno Ing. Kotlanovou, ať to nějak udělá, výsledek té 
kontroly musel být kladný, bez nálezu. Kolega Mohaupt zjistil, že stav deklarovaný v žádosti 
se nezakládá na pravdě, patro, které se mělo rekonstruovat, již zrekonstruováno bylo, a proto 
měl získat dokumentaci na patro, které ještě zrekonstruováno nebylo.  
 
O řešení problému Cascade se bavil s panem Mohauptem, podle jeho názoru v tomto případě 
nešlo dělat nic, porušení podmínek, podle toho, co uváděl kolega Mohaupt, bylo jednoznačné. 
 
Domnívá  se,  že  tím,  kdo  vyslovil  požadavek  na  podpoření  projektu  i  přes  zjištění  kolegy 
Mohaupta byla Ing. Kotlanová. 
 
Svědek se vyjádřil k otázce ohledně způsobilosti projektu a vydání osvědčení, kdy uvedl, že 
pokud je zjištěno započetí stavebních prací na projektu ještě před vydáním osvědčení o vydání 
způsobilosti,  neměla  by  být  uzavřena  smlouva,  v opačném  případě  se  jedná  o  závažné 
porušení podmínek a příjemce by musel vracet veškeré prostředky. 
 
Postupy popsané v operačním manuálu považuje za závazné pro výkon jeho práce, byla to pro 
ně spíš pomůcka, ale zároveň vyplývala z pravidel. 
 
K identifikátoru PID uvedl, že to je buď identifikátor vygenerovaný v aplikaci spisové služby 
nebo je to vytištěný štítek, který se lepí na dokumenty, PID je vždy jedinečný, a to i v případě 
kopií, může se vyskytnout, že na kopii a originále jsou dva PID, číslo jednací by mohlo být 
stejné,  ale  PID  by  měl  být  po  každý  jiný.  K identifikátoru  PID  na  změně  v žádosti o 
dotaci/projektu ze dne 20.1.2011 žadatelé ICKM Podbaba Východ, s.r.o. uvedl, že je 
vystřižený a přilepený znovu. 
 
K losování  hodnotitelů  pro  projekty  uvedl,  že  toto  bylo  v kompetenci vedoucího územního 
odboru, což byla nejprve Mgr. Roudnická, po ní Ing. Kotlanová, s nástupem Ing. Kotlanové 
byla tato agenda dána vedoucí oddělení Ing. Odvárkové.  
 
Co se týká externích expertů, měl úřad zpracovanou databázi těchto hodnotitelů, bylo jich cca 
150, ohledně výběru těchto hodnotitelů k projektům se nevyjádřil s tím, že to neví.  
 
K případnému ovlivňování třetí fáze hodnocení uvedl, že jej zajímaly stavy projektů po druhé 
fázi  a  po  třetí  fázi,  kdy  z tohoto bylo patrné, že dochází k výrazným  obratům  v pořadí, 
zajímalo  ho,  na  základě  čeho  vlastně  ti  členové  komise  hodnotí.  Na  příkladech  popisuje 
hodnocení, např. inovativnost u silnice, kdy jsou postupy stejné, staví se to stejně, ale jeden 
projekt dostane deset bodů, druhý jeden bod. Domnívá se, že jedním z předpokladů úspěchu 
projektu je mít pro projekt politickou podporu, dle teorie projektového řízení nabyl dojmu, že 
se zde tato teorie převádí do praxe.  
 
40 
 
 
 
 

 
U některých projektů byl zvýšený zájem, úřadem se šířily informace, osobně viděl seznam 
otečkovaných projektů, různě zbarvený, a to u Ing. Kotlanové, potažmo u Ing. Odvárkové.  
 
Neví, od koho přišla informace, že budou podporována lyžařská střediska, možná to viděl na 
tom  seznamu,  administrativní  kontrola  a  následné  věcné  hodnocení  probíhalo,  jak  mělo, 
s ohledem na pravidla, některé vyřazené projekty byly označeny, a to pak přinášelo konfliktní 
situace mezi Ing. Kotlanovou a Ing. Odvárkovou. 
 
Důvodem bylo to, že Ing. Odvárková nechtěla přistoupit na ten jakoby vyšší zájem, toto ústilo 
v její  pozvání,  jak  se  říká  na  kobereček  k Ing. Kotlanové,  Ing.  Odvárková  mnohdy  přišla  se 
slzami v očích. 
 
K seznamům s vytečkovanými projekty uvedl, že tam byl puntík tužkou, nebo propiskou, již 
přesně neví, bavil se s kolegy z oddělení realizace kontroly, těch tabulek bylo vícero.  
 
K projektu Zadní Telnice  uvedl,  že  tento  administrovala  kolegyně  Štainerová s kolegyní 
Fenclovou, hodnotitel byl domnívá se pan Filípek.  
 
K projektu Valdštejnského zámku v Litvínově  mu  kolegyně  Štainerová  sdělila,  že  jí  Ing. 
Kotlanová  víceméně  přikázala  vyřadit  projekt  Valdštejnského zámku, ta nad tím kroutila 
hlavou, že to nejde. Projekt v rámci věcného hodnocení postoupil až do hodnotící komise. 
 
Jeho osobní domněnka je, že důvodem k požadavku na vyřazení byla změna ve vedení města 
Litvínov,  do  té  chvíle  město  Litvínov  bylo  relativně  úspěšné  v získávání dotací, toto bylo 
zrovna ve chvíli, kdy tam nastoupil pan Šťovíček.  
 
Svědek se dále vyjádřil k předloženým seznamům a jednotlivým projektům. 
 
Na otázku, zda ví o existenci seznamu zájmových projektů od Ing. Koudy uvedl, že mu přišel 
e-mail od Ing. Kušnierze, ve kterém psal, že má pár typů od pana Ing. Koudy, nepovažoval to 
za nic zvláštního, byly to projekty k předběžné  kontrole,  kdo  měl  zájem,  mohl  si  nechat 
projekt předběžně zkontrolovat.  
 
K projektu Propagace rekultivovaných  a revitalizovaných území v Ústeckém kraji uvedl, že 
ví, že tam došlo k přehodnocování,  že  projekt  byl  původně  vyřazen,  měly  to  původně  na 
starost kolegyně Štainerová a Fenclová, potom, co se Ing. Kotlanová dozvěděla, že to bylo 
vyřazeno, strhl se kolem toho humbuk.  
 
Projekt připravovaly na krajském úřadu Ing. Nedrdová a Kušnieruková, přišly na úřad prosit o 
přehodnocení, to ví od paní Štainerové, která se účastnila té konzultace, kde se to nějakým 
způsobem probíralo. Od Ing. Odvárkové měl informaci, že to řešil Ing. Červinka, v té době 
pověřený řízením úřadu a na jednom z Výboru  Regionální rady mu bylo řečeno, že je  Ing. 
Kouda všechny vyhází, i vzhledem k situaci s Mgr.  Roudnickou,  kdy  víceméně  byla  odejita 
z úřadu, společně, když končil doc. Vráblík, tak to všichni podle jeho názoru vnímali reálně.  
 
V komunikaci o projektu byl trochu stranou, zpětně se díval na žádost, překvapilo jej, že o to 
žádá  Ing.  Kouda,  nikoli  hejtmanka,  na  základě  toho  byl  projekt  přehodnocován,  s Ing. 
Červinkou řešili, jestli je možné přehodnocovat projekt ve fázi věcného hodnocení, shodli se, 
že toto nemělo vůbec proběhnout.  
 
41 
 
 
 
 

 
O výhrůžkách od pana Koudy vůči zaměstnancům slyšel od Ing. Odvárkové, ta mu řekla, že jí 
to říkal Ing. Červinka, který měl být na tom jednání Výboru Regionální rady.  
 
On se domnívá, že to přehodnocení proběhnout nemělo, a pokud mělo na základě konzultace 
s metodiky,  tak  si  nemyslí,  že  to  měla  přehodnocovat  Ing.  Kotlanová,  ale  např.  projektový 
manažer z Karlových Varů. 
 
Ve vztahu k výše uvedenému projektu Propagace rekultivovaných území mu paní Štainerová 
vytýkala,  že  si  nevyžádal  položkový  rozpočet,  což  skutečně  neudělal,  protože  nebylo  na 
základě  čeho,  příručka  pro  žadatele  a  popis  povinných  příloh  o  položkovém  rozpočtu  u 
projektu  tohoto  typu  nehovoří,  navíc  ve  studii  proveditelnosti  bylo  psáno,  že  obsah 
marketingové  kampaně  vzejde  až  z veřejné  zakázky,  z čehož  vydedukoval,  že  sám  žadatel 
nemá v ruce  vůbec  nic  a  věděl,  že  jsou  nastaveny  kontrolní  mechanismy  ve  fázi  realizace 
projektu, takže kdyby tam bylo cokoli špatné, ve vztahu k nezpůsobilým výdajům, nebylo by 
to proplaceno.  
 
Svědkyně  Edit  Cermanová,  referentka,  organizační  pracovník  Úřadu  Regionální  rady,  od 
1.10.2012  pověřená  výkonem  funkce  vedoucího  odboru  vnitřních  činností  se  vyjádřila 
k náplni své práce a k informačnímu systému IS Ginis.  
 
K  54. zasedání Výboru Regionální rady sdělila,  že  si  na toto nevzpomíná,  vyjádření  či 
výhrůžku od pana Ing. Koudy neslyšela, s  jednotlivými projekty do styku nepřijde, o projektu 
hotelu Cascade tedy nic neví. 
 
Po  předložení  dokumentu  „sdělení  o  anonymním  telefonátu  č.j.  RRSZ-997/11, PID: 
RRSZP000WOWO“  uvedla, že tento je nadevší pochybností její, vzhledem k tomu, že tam 
píše o neznámém volajícím a mají podle nějakého předpisu evidovat tyto anonymy, v souladu 
s nějakým interním předpisem vytvořila interní dokument a předala ho řediteli Kušnierzovi.  
 
Na  otázku,  zda  může  uvést,  jak  je  možné,  že  v příslušné  složce  projektu  „Rekonstrukce  a 
modernizace ubytovací  části a kuchyně Hotelu  Cascade“, zajištěné jako Stopa č.4 - Zelený 
šanon s obsahem (projekt CZ.1.09/4.2.00/30.00779)  při prohlídce jiných prostor a pozemků, 
která se konala dne 1.6. až 2.6.2012 v sídle  Úřadu  Regionální  rady  regionu  soudržnosti 
Severozápad, na adrese Masarykova ul. čp. 3488/1, 400 01  Ústí nad Labem je pod spisovou 
značkou č.j. RRSZ 997/2011 založen dokument  „Změna v žádosti o dotaci/projektu, žadatel 
ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o.“ ze dne 20.1.2011, PID: RRSZP000WOWO a 
 policejním orgánem předloženém  dokumentu  o anonymním telefonátu, který ztotožnila 
byl přiřazen shodující se PID odpověděla: „Tak to není možné, nyní to sama vidím. To jako 
z pohledu metodiky toho systému to není možné, že ten systém vás dále nepustí, pokud tam 
zadáte  nějaký  existující  PID.  Není  to  prostě  možné.  Jsem  z toho  úplně  paf,  omlouvám  se. 
Musela bych se podívat do systému, protože existuje možnost a nepopírám, že se to obvykle 
děje, alespoň mně, že nalepím PID na špatný dokument. Toto je ale něco jiného, je to divné. 
V historii je ale zaevidováno, co se s tím dokumentem udělalo, kdy a kdo. To všechno je tam 
v té historii vidět“.  
 
Dále vypověděla, že když uviděla tento dokument, tak pochopila, že Ing. Kušnierz ho dal dále 
k vyřízení Ireně Kotlanové a panu Honzovi Martinovskému, to ví, ale až nyní.  
 
42 
 
 
 
 

 
Při výslechu dne 17.9.2013 svědkyně Edit Cermanová k otázce, zda byl na 48. zasedání 
VRR  dne  28.1.2013  projednán  návrh  na  vyřazení  projektu  rekonstrukce  hotelu  Cascade 
v Mostě uvedla, že pokud není tento bod uveden v zápisu z jednání, tak se tam neřešil.  
 
K telefonickému rozhovoru ze dne 28.1.2011 v 15:37:58  hod.,  zajištěnému  v rámci akce 
ZINEK 06 uvedla, že zřejmě mluví ona s obv. Kušnierzem, přesně si nevzpomíná, o co šlo.  
 
Na otázku,  zda v případě,  že  se  něco  projednává  na  Výboru,  je  to  vždy  v zápisu  či  nikoliv, 
odpověděla, že si nevzpomíná, že by někdy cokoli úmyslně vyškrtla, pokud je diskuse hodně 
vášnivá, tak může lecos vynechat, toto je možné i na něčí žádost, zápis z jednání píše ona, 
ověřuje to předseda, nevzpomíná si ale, že by někomu takto vyhověla.  
 
K  historii  dokumentu  pod  označením  PID  RRSZP000WOWO v systému GINIS  uvedla, že 
z tohoto  vyplývá,  že  dne  21.1.2011  ve  13,30  hodin  zaevidovala  dokument  do  Ginisu.  Těch 
následujících  7  řádků  popisuje,  co se s dokumentem  dále  dělo.  Dokument  do spisu vložila 
zjevně omylem, poté co, to zjistila, příp. někdo jiný, tak to přidělila na správné místo, pak 
zrušila vyřízení toho dokumentu, opravila evidenční položky a předala ho na územní odbor 
realizace programu v Ústí  nad  Labem,  následně  jí  byl  zpět  přidělen,  aby  do  něj  vložila 
přílohy, pak dokument předala vedoucí odboru, zde byl následně vložen do spisu. 
 
Dále  uvedla,  že  dne  21.1.2011  zaevidovala  nějaký  anonym,  ten  by  se  měl  vyřizovat 
odložením, s těmi spisy to byl zřejmě omyl, tento dokument tam nepatří, a proto ho po zjištění 
tohoto  omylu  předala  asistentce  pana  ředitele  Štěpánce  Vodrážkové.  Dále  rušila  vyřízení 
tohoto  čísla  jednacího  z důvodu  oprav  evidenčních  položek,  pak  tam  byl  zadán  vyřizující 
dokument. 
 
Na otázku, zda se může vyjádřit k tomu, že soubor s označením 997.pdf má být oskenovaná 
kopie žádosti ICKM Podbaba Východ s.r.o. a nikoliv anonym uvedla, to nevím, to takto 
z toho nepoznám, to nevím.  
 
Na  otázku,  zda  je  možné  vyměnit  přílohu  dokumentu  za  úplně  jiný  dokument,  aniž  by  po 
původním dokumentu zůstala v Ginisu nějaká stopa odpověděla: „ne, i třeba z tohoto rozpisu 
je  to  jasné  a  zřejmé,  že  ta  stopa  tam  je.  Ale  co  tam  bylo  za  původní  dokument,  to  se  asi 
nedohledá. To si ale nejsem jista, to jsem nikdy nezkoušela. Myslím si, domnívám se, 
opravdu nevím“. 
Svědek Ing. Jiří Červinka, vedoucí územního odboru Karlovy Vary Úřadu Regionální rady, 
se vyjádřil k jednání 54. zasedání Výboru Regionální rady dne 5.9.2011, kdy uvedl, že pan 
Kouda paní Kotlanové sdělil něco ve smyslu, že pokud se to neudělá, tak že všechny z toho 
úřadu vymete, domnívá se, že se mělo jednat o hodnocení projektu Rekultivace. Co konkrétně 
myslel tím, že vymete z úřadu,  neví,  zda  hovořil  cíleně  k pozici paní Kotlanové nebo tím 
myslel nějaký  širší  záběr  pracovníků,  pro  něho  nebylo  v tu chvíli patrné, nedával tomu 
rozhovoru takovou váhu, neboť pan Kouda měl takové projevy. Tento konkrétní výrok zazněl 
v místnosti s občerstvením, pan Kouda se s paní Kotlanovou o něčem bavili, v momentě, kdy 
do  té  místnosti  přicházel,  tak  jí  toto  řekl,  a  to  tak,  že  bylo  patrné,  že  to  musí  slyšet,  už  si 
nevybaví, zda byl někdo v té chvíli přítomen v místnosti.  
 
K projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území uvedl, že ví, že tam proběhla 
stížnost na hodnocení projektu, na základě té mělo být uděláno nové hodnocení, domnívá se, 
že napoprvé ten projekt nebyl ohodnocen dostatečně, aby postoupil do další fáze hodnocení, 
43 
 
 
 
 

 
po přehodnocení postoupil. Vybavuje si, že když se díval do hodnocení, dostal v celkovém 
výsledku projekt dostatečný počet bodů. 
 
Nepamatuje si, že by pan Kouda vyvíjel na něho nějaký nátlak, to, co zaznělo na neoficiální 
části, sdělil paní Odvárkové, již si přesné znění té věty nepamatuje, ale bylo to něco v tom 
smyslu, že jestli se to neudělá, tak je všechny vymete. Opakuje, že si může jen dovozovat, kdo 
tím byl myšlen, paní Odvárkové to říkal proto, že to slyšel. Jistě může říct, že slyšel tu větu a 
předpokládá, že se to týkalo toho projektu, na detaily si už nepamatuje. 
 
Myslí si, že to bylo tak, jak vypověděl, ale uplynulo od té doby dost času, pokud někdo tvrdí, 
že to bylo jinak, není schopen se k tomu vyjádřit.  
 
Svědek  se  dále  vyjádřil  k losování  hodnotitelů,  a  to  z Územního  pracoviště  v Karlových 
Varech, kde losování probíhalo podle něho tak, že byly tahané lístečky z nějaké krabice, není 
si jist, jestli se toho účastnil, domnívá se, že to dělala Ing. Míšková.  
 
Svědkyně  Bc.  Jana Fenclová,  finanční  manažer  Úřadu  Regionální  rady,  se  vyjádřila  ke 
svému  zaměstnání  a  pracovní  náplni.  Jako  projektový  manažer  na  oddělení  administrace 
projektů  byla  přítomna  administraci  projektu  rekonstrukce  a  modernizace  hotelu  Cascade 
v Mostě a projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji. 
 
K projektu hotelu Cascade uvedla,  že  oddělení  kontroly  nestíhalo  náplň  své  práce,  a  proto 
předalo část agendy oddělení administrace projektů. Doložení veškeré dokumentace k podpisu 
smlouvy probíhalo bez problémů až do poslední chvíle, ví určitě, že paní Kotlanová jí na stůl 
předložila dokumenty, které již jednou obdržela. Dále uvedla „následně mi bylo, nechci říci 
poručeno, ty dokumenty bylo potřeba vyměnit v systému, aby ten elektronický obraz byl jiný 
než ten původní“. Dále projekt postupoval do schválení Výboru Regionální rady, po konání 
výboru  ji  kontaktoval  zástupce  hotelu  Cascade,  kterému  sdělila,  což  věděla  od  kolegů  ve 
výboru, že projekt výborem neprošel a dotace mu nejspíše přiznána nebude. 
 
Ještě ten samý den ji kontaktoval kolega Mohaupt a ten jí sdělil, že projekt výborem prošel. 
 
Když se ho ptala, jak to ví, že ona obdržela jinou informaci, sdělil jí, že byl u pana Kušnierze 
a ten mu měl povědět, že projekt postupuje dále a dotace mu byla přiznána.  
 
O  výměnu  těch  dokumentů  v systému Ginis, ji požádala paní Kotlanová, domnívá se, že 
někdy koncem roku 2010, před podpisem smlouvy.  
 
Ještě  jí  je  k tomuto  projektu  známo,  že  kolegové  byli  přítomni  na  fyzické  kontrole  a  bylo 
zjištěno, že na hotelu Cascade byly provedeny stavební práce a úpravy, které nebyly totožné 
s tím, co bylo předloženo, tudíž bylo zjištěno, že se jedná o podvod.  
 
Na projektu se podílela paní Kotlanová a pan Martinovský, ale neví, v jaké fázi nebo rozsahu, 
pan  Martinovský  denně  komunikoval  s panem  Kušnierzem  a  rovněž  se  účastnil  Výboru 
Regionální rady, kde se o projektu diskutovalo.  
 
Neví, jak vysvětlit, že zjistila, že ten projekt je tlačený a že má projít, je jí známo, že byl takto 
označovaný, ale až ve fázi, kdy připravovala tu smlouvu. 
 
44 
 
 
 
 

 
Nadřízené,  paní  Kotlanové  sdělila,  že  nemá  chuť  se  podílet  na  této  přípravě,  když  byla 
seznámena s informací, že projekt na výboru původně projít neměl a následně prošel.  
 
K otázce způsobilosti projektu a vydání osvědčení uvedla, že pokud započnou stavební práce, 
pak  toto  nemůže  být  způsobilé,  jestliže  si  příjemce  např.  nárokuje  stavební  práce  ještě 
předtím,  než  je  projektu  přiznána  dotace,  tak  nemůže  tyto  výdaje  spojené  před  tímto 
přiznáním dotace uplatňovat jako způsobilé.  
 
Vzpomíná  si,  že  se  mluvilo  o  anonymním  telefonátu,  kdo  o  tom  hovořil,  si  nevzpomíná, 
uvádí, že se prostě po chodbách nesla tato informace, jí konkrétně nikdo toto nesdělil.  
 
K projektu Propagace a rekultivace uvedla, že se podílela na fázi hodnocení projektu. 
 
 Projekt hodnotily s kolegyní paní Štainerovou,    projekt nedosáhl bodové hranice  a byl 
shledán nezpůsobilým pro další administraci.  
 
Tuto informaci se dozvěděla  nadřízená  paní  Kotlanová  a  projekt  musel  být  bezpodmínečně 
přehodnocen, aby dosáhl požadované hranice a mohlo dojít k podpisu smlouvy.  
 
S přehodnocením projektu přišla paní Kotlanová, tím bezpodmínečně je myšleno to, že ať se 
to člověku líbí nebo ne, tak se to musí přehodnotit, přehodnotit projekt pak musí další dvě jiné 
osoby, kdo to byl, to neví.  
 
Ví, že se na tom podílela paní Odvárková a v tom  systému  to  jakoby  zaštiťovala  paní 
Kotlanová. 
 
S kolegyní  Štainerovou  nesouhlasily,  že  ony  dvě  mají  přehodnotit  ten  projekt,  a  proto 
kontrolu provedli kolegové. 
 
Dodává, že „z takového toho pracovního šumu“ ví, že ten projekt byl trnem v oku, ale od 
počátku bylo jasné, že bezpodmínečně musí projít.  
 
S tím,  že  projekt  je  tlačený  a  musí  projít,  je  seznámila paní Kotlanová, která tvrdila, že je 
tlačena ze strany pana Koudy. 
 
Paní Kotlanová jim po zjištění, že projekt ohodnotily a shledaly nezpůsobilým pro postoupení 
do  další  fáze  hodnocení  přišla  oznámit,  že  projekt  musí  projít  dále,  jelikož  pan  Kouda  při 
osobních setkáních paní Kotlanové vzkázal, že jestliže si chtějí udržet svá místa jako úřad, tak 
mají projekt pustit dále. Určitě byla u toho přítomna paní Štainerová, jestli byla přítomna i 
paní Odvárková, si není jistá.  
 
Celková dotace projektu vyčnívala mezi ostatními, její negativní hodnocení nebylo na základě 
nějaké zaujatosti, ale bylo vyhodnoceno na základě tabulkového systému, který vyhodnotil na 
závěr určitý počet bodů a celkový počet bodů se ukázal jako nedostatečný. 
 
Jak  konkrétně  byly  body  navýšeny, neví, ale bodové hodnocení bylo navýšeno proto, aby 
projekt mohl postoupit dále.  
 
Celkové  přehodnocení  bylo  podle  ní  vyhotoveno  pouze  pro  potřeby  lidí,  kteří  chtějí,  aby 
projekt prošel. 
45 
 
 
 
 

 
 
Sdělení od paní Kotlanové ohledně udržení místa na úřadě vnímala negativně, byly tlačeny do 
věcí, o kterých na počátku netušily, jak jsou závažné. 
 
Dále  ví  o  změně  hodnocení  v případě  projektu  s názvem  Zadní  Telnice,  o  tom  jí  řekla 
kolegyně Štainerová, pouze jí sdělila, že posudek bude předělán.  
 
K projektu Valdštejnského zámku v Litvínově, se od kolegů, přesně neví od koho, dozvěděla, 
že projekt by neměl projít.  
 
Svědkyně se dále vyjádřila k losování externích expertů, vypověděla, že výběrem se zabývala 
paní Kotlanová s paní Odvárkovou, ona se losování nebo výběru  externích  expertů  nikdy 
neúčastnila.  
 
Podle  jejího  názoru  je  možné,  aby  ředitel  úřadu  nebo  jeho  zástupce  určil  konkrétní  externí 
experty  ke  konkrétním  projektům,  myslí  si,  že  k VIP  projektům  byli  předem  v předstihu 
stanoveni konkrétní hodnotitelé, což usuzuje z toho,  protože  ten  projekt  byl  tlačený  a  měl 
projít, tak byli vybráni takoví hodnotitelé, kteří přizpůsobí ten počet bodů k tomu, aby projekt 
byl  způsobilý  a  mohla  mu  být  přiznána  dotace.  Za  VIP  projekty  považuje  hotel  Cascade  a 
Propagace a rekultivace, při těchto projektech se podílela na administraci, takže si je jistá, že 
patřily do této skupiny.  
 
Svědek  Ing.  Petr  Filípek,  externí  hodnotitel  Úřadu  Regionální  rady,  se  vyjádřil  ke  svojí 
funkci,  kterou  vykonává  asi  od  roku  2008,  kdy  se  přihlásil na inzerát, má pocit, že byla 
povinná autorizace v oboru  pozemní  stavby,  rovněž  se  zúčastnil  školení,  které  se  týkalo 
způsobu hodnocení, jak se co má hodnotit.  
 
Podle  jeho  vyjádření  má  hodnotitel  za  úkol  podle  pravidel  vydaných  v dané  výzvě 
zkontrolovat projekt a doplnit do bodovací tabulky hodnocení jednotlivých kritérií. 
 
Tabulku následně odevzdal Ing. Odvárkové, včetně toho projektu, tím jeho funkce skončila. 
  
K projektu Areál volného času Ústí nad Labem – Zadní Telnice uvedl, že ten projekt byl ušitý 
horkou jehlou, nebyl zpracován jako ostatní projekty, rozpočty byly tvořeny soubory jakýchsi 
dodávek  prací,  nebylo  zřejmé,  co  se  pod  tím  skrývá.  Jak  projekt  hodnotil,  už  přesně  neví, 
vzpomíná si, že tam byly nějaké pozemkové problémy.  
 
Dále si pamatuje, že po odevzdání hodnocení tohoto projektu se mu asi za týden až čtrnáct dní 
ozvala Ing. Kotlanová, sešli se u ní v kanceláři  a  tam  jej  požádala,  aby  se  na  to  hodnocení 
ještě jednou podíval, že by ho potřebovala poslat do dalšího kola, kde se bude projekt ještě 
přehodnocovat.  On  dal  projektu  malý  počet  bodů,  takže  jej  požádala  a  poprosila,  jestli  by 
nešlo ještě někde zvýšit počet bodů a to hodnocení vylepšit, aby to mohlo postoupit dále, kde 
se mělo rozhodnout, zda projekt vyřadí nebo ne.  
 
Ke změně již vydaného odborného posudku a navýšení počtu bodů k tomuto projektu došlo 
proto, protože jej o to požádala paní Ing. Kotlanová, bylo to z toho  důvodu,  aby  to  ještě 
nevyřazoval,  že  by  jej  potřebovala  dostat  do  dalšího  kola,  kde  se  o  něm  rozhodne.  Ing. 
Kotlanová mu uváděla, že snad k tomu má další hodnocení, ale že potřebuje jedno lepší, aby 
to tzv. prolezlo.  
 
46 
 
 
 
 

 
Její žádosti vyhověl proto, že měl ten pocit, že když to má někdo vyhodit, tak ať to vyhodí 
někdo  jiný,  on  paní  Ing.  Kotlanovou  zná  jako  slušného  člověka,  tak jí podlehl a dal tomu 
projektu ještě novou šanci. 
 
Zdálo se mu, že projekt měl nedostatky, ale že se to dá doplnit.  
 
Domnívá se, že měnit odevzdané hodnocení nelze, v případě Zadní Telnice posudek roztrhal a 
vytvořil nový. Původní posudek má v elektronické podobě.  
 
Toto byl jediný případ, který se mu stal. 
 
Podle jeho názoru je hodnocení podle kritérií objektivní, tzn. konkrétní kritéria, konkrétní 
odpověď, byla tam kritéria, která byla ano, ne, je to v tom projektu, není to v tom projektu, 
takže  tam  se  uhnout  nedalo.  Pokud  se  jednalo  např.  o  časové  harmonogramy,  tak  to  bylo 
subjektivnější. Jinak byly předepsané body 0-3, nic mezi tím, takže se dalo přidělit buď 3 za 
splnění, nebo 0 bodů za nesplnění. 
 
Jakým  způsobem  byli  jednotliví  hodnotitelé  přiřazováni  k projektům,  netuší,  on  dostával 
projekty od paní Ing. Kláry Odvárkové. 
 
Na otázku, zda lze konzultovat hodnocení s dalšími  externími  hodnotiteli,  příp.  se 
zaměstnanci Úřadu Regionální rady uvedl, že on to nekonzultoval, takže si myslí, že tak to 
nefunguje, ale neví.  
 
Na  otázku,  zda  je  přípustné  zasílat  své  vlastní  hodnocení  a  stanovisko ke schválení nebo 
posouzení zaměstnancům Úřadu Regionální rady uvedl, že ke schválení a posouzení asi ne, 
ale zasílal jim to předtím, než jim to tam finálně přivezl, kvůli formálním chybám. 
 
Svědek  Ing.  Stanislav  Franta, vedoucí stavebního odboru  Magistrátu  města  Most,  se 
vyjádřil  ke  vztahu  k jednotlivým  obviněným,  zná  obv.  Kušnierze,  Kotlanovou,  Koudu  a 
Koleilata, ostatní nezná. 
 
V ROPu působil jako hodnotitel, ale je časově a pracovně zaneprázdněn, hodnotil celkem asi 
pět věcí. V této souvislosti se vyjádřil k funkci externího hodnotitele a jeho postavení. 
 
K projektu hotelu Cascade uvedl, že tam se v posledních  15  letech  za  jeho  působení  jako 
vedoucího odboru realizovalo několik věcí, probíhaly úpravy interiéru i exteriéru.  
 
Je mu známo, že tam  projekt  dělal  Ing.  arch.  Nesládek,  tou  dobou  tam  byla  společnost 
Podbaba. Neví o tom, že by na hotel Cascade byla nějaká žádost o dotaci.  
 
O žádostech o dotaci jim na stavebním úřadě ani neříkají, to není záležitostí jejich úřadu.  
 
O provedeném místním  šetření  něco  slyšel,  o  výsledcích  šetření  je  mu  něco  známo  pouze 
zprostředkovaně,  rovněž  z doslechu,  na  otázku,  zda  je  mu  něco  známo  o  vzniku  nějakého 
antidatovaného dokumentu v souvislosti s hotelem Cascade, uvedl, že ve vztahu ke 
stavebnímu úřadu, to jednoznačně vylučuje.  
 
Dále  se  jako  vedoucí  stavebního  úřadu  vyjádřil  k rozdílům  mezi  stavebním  povolením  a 
stavebním  ohlášení,  vyjádřil  se  k nutnosti  povolení  či  ohlášení  ve  vztahu  k přestavbě 
47 
 
 
 
 

 
ubytovací části, několika poschodí a kuchyně hotelu Cascade, kdy uvedl, že si myslí, že nic, 
v případě rekonstrukce by mohli požadovat stavební ohlášení, ale je těžké se k tomu vyjádřit 
bez potřebných podkladů.  
 
K předloženým  dokumentům,  zejména  „Změně  v žádosti o dotaci/projektu“,  a  ke  změně 
podlaží, uvedl, že toto neviděl, domnívá se, že ani jeho referenti, kteří to vyřizovali, z hlediska 
stavebního úřadu, je tyto dokumenty nezajímají.  
 
Svědek Andrew Fuchs, který byl vyslechnut na základě návrhu obhájce obv. Koleilata uvedl, 
že  pro  tohoto  začal  pracovat  v roce 2008  a  skončil  u  něho  na  počátku  roku  2009,  kdy 
analyzoval projekty z ekonomického hlediska, doporučoval mu, které projekty koupit a které 
prodat. Analyzoval projekt hotelu Cascade v Mostě,  přibližně  v létě  2008,  hotel  doporučil 
koupit.  Žádné  skutečnosti  v souvislosti s dotací,  či  přiznáním  dotace  ve  vztahu  k hotelu 
Cascade v roce 2010 a 2011 mu známy nejsou, v té  době  pro  společnost  už  nepracoval,  o 
vzniku nějakého antidatovaného dokumentu mu nic známo není, stejně tak o místním šetření 
Úřadu Regionální rady dne 25.1.2011.  
 
Je pravdou, že se v době jeho působení u pana Koleilata prováděly na hotelu Cascade v Mostě 
nějaké rekonstrukce, ale neví na jakém podlaží, kdy byly práce započaty, neví. K opravám a 
úpravám, které se prováděly v hotelu v období 2008 a 2009 dále uvedl, že manažer hotelu měl 
svojí část rozpočtu a v rámci této vyčleněné části žádal o provedení rekonstrukcí a oprav. O 
jednotlivých druzích oprav nebyl management Crestylu informován, do  takových  detailů  se 
nezacházelo, že by se pan Koleilat setkával s jakýmikoli  subdodavateli,  kteří  prováděli 
jakékoliv práce v hotelu  osobně  si  nevzpomíná,  na  název  společnosti  Lizdroj  si vzpomíná, 
vzpomíná  si  na  jméno  Popovič,  jednal  s někým,  kdo  mu  byl  doporučen  pro  provádění 
rekonstrukcí. Pokud si pamatuje, byl pan Koleilat seznámen s hotelem Cascade jen na úrovni 
rozpočtu.  
 
Svědek Ing. Tomáš Holub uvedl, že k projektu Cascade byl určen jako projektový manažer 
ve  společnosti  ROPRO,  a.s.  a  zpracování  žádosti  řešil  společně  s kolegyní  Ing.  Tučkovou, 
která měla v té době více zkušeností, on byl krátce po škole.  
 
Žádost byla zpracována a odevzdána, na počátku roku 2011 je klient požádal o setkání, na 
kterých je seznámil s plánovanými  změnami  v projektu,  následně  se  účastnil  kontroly  na 
místě  společně  s úředníky  Regionální  rady,  kde  ke  svému  překvapení  zjistil,  že  stav  je 
v rozporu s tím, co jim klient oznámil. Tuto informaci předal ve firmě a bylo dohodnuto, že 
proces změn bude řešit kolegyně Tučková, ale protože nebyla přítomna, tak proces zahájil on 
tím, že klienta vyzval k doložení dokumentů, čímž jeho práce na projektu skončila, kolegyně 
se pak vrátila a dále to řešila.  
 
Vzpomíná si, že to místní šetření v hotelu Cascade bylo dne 25.1.2011, v den jeho narozenin. 
Při šetření bylo v 9. patře vidět, že stavební práce byly započaty, ale nebyly dokončené, patro 
bylo  neobyvatelné,  pamatuje  si  nějaké  připravené  elektroinstalace,  nářadí  a  stavební 
nepořádek, když se staví. Při šetření v 7. patře nebyli. 
 
K protokolu o výsledku kontroly uvedl, že o něm ví pouze to, že jej vypracoval pan Mohaupt, 
předpokládá,  že  obsahem  tohoto  dokumentu  byl  skutečný  stav,  po  předložení  se  svědek 
vyjádřil k oběma protokolům k místnímu šetření.  
 
48 
 
 
 
 

 
Svědek  Daniel  Ježek  uvedl, že je jedním z většinových  akcionářů  společnosti  Energetické 
dopravní  stavby,  a.s.,  která  vlastní  budovu,  kde  sídlí  Úřad  Regionální  rady  regionu 
soudržnosti Severozápad. V budově má v pátém poschodí svoji kancelář, kam dochází asi 1x 
týdně.  
 
Do nižších pater, kde sídlí Úřad RR, nedocházel, byl tam pouze jednou, asi před dvěma lety, 
když  nalezl  nějaké  papíry  a  tyto  předal  nějaké  paní  z úřadu,  paní  byla  štíhlejší,  měla  snad 
blond vlasy, ale toto již přesně neví.  
 
Tyto písemnosti nalezl ve výtahu, bylo to asi 30-40 stránek, jednalo se o jejich spisy, nějaké 
jejich akce, nějaký seznam, byl to takový štos, písemnosti byly ve formátu A3 i A4, možná i 
jiné, byly rozkládací.  
 
On se žádným způsobem v procesu fungování Úřadu RR neangažoval, není mu známo, že by 
existoval nějaký seznam tzv. zájmových nebo tlačených projektů. 
 
K odbornému vyjádření z oboru kriminalistiky, odvětví daktyloskopie, zejména k části, kde je 
uvedeno, že na předložených dokumentech byly zjištěny jeho daktyloskopické stopy uvedl, že 
neví,  o  jaké  dokumenty  se  tehdy  jednalo,  jestli  to  byly  tyto  předložené  dokumenty,  které 
nalezl, k tomu uvádí, že na ty nalezené dokumenty se podíval a tím zjistil, kam patří, těchto 
dokumentů bylo více.  
 
Pokud  si  pamatuje,  tak  na  těchto  papírech  nic  nebylo  rukou  dopsáno,  žádné  tečky,  žádné 
poznámky, byly to pouze vytištěné dokumenty bez ručně psaných poznámek. 
 
On jako žadatel o dotaci nikdy nevystupoval, má dojem, že ani žádná z jeho společností.  
 
Svědek Simon Johnson, výkonný ředitel společnosti Crestyl, uvedl, že obv. Ing. arch. Omar 
Koleilat je jeho nadřízený, v záležitosti s hotelem Cascade v Mostě a přiznáním dotace nebyl 
přímo  angažovaný, ví pouze o této situaci a  žádosti  o  dotaci,  která  byla  podána  dříve  než 
nastoupil do společnosti, tato dotace byla odmítnuta. Ke stavebním pracím v 9. patře hotelu 
prováděných v letech 2009 a 2010 uvedl, že v této době nebyl ve společnosti. 
 
O odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace uvedl, že odstoupili proto, že pokud by ji 
přijali,  tak  by  tam  pak  nemohli  mít  zástavní  právo  na  nemovitosti  vůči  dalším  osobám  a 
nemělo by to pro ně žádný další finanční význam. O nějaké změně 7. patra za 9. patro neví.  
 
Svědek Ing. Jiří Kolc, jednatel společnosti ICKM PODBABA VÝCHOD, s.r.o., uvedl, že o 
rekonstrukci hotelu Cascade moc neřekne, v životě tam nebyl, ví, že se tam měly dělat nějaké 
rekonstrukce, ale žádné podrobnosti nezná.  
 
Ví, že se žádalo o dotaci, to bylo předtím, než byl ve funkci jednatele, dotace byla poskytnuta 
a posléze se od ní ustoupilo.  
 
Věci  týkající  se  žádostí  o  dotace  měl  na  starosti  pan  Žežulka  ze  společnosti  Crestyl, jejíž 
součástí je společnost ICKM.  
 
K předloženému  dokumentu  „Změna  v žádosti o dotaci/projektu, žadatel ICKM PODBABA 
VÝCHOD  s.r.o.“  ze  dne  20.1.2011,  pod  spisovou  značkou  Regionální rady regionu 
soudržnosti  Severozápad  RRSZP000WOWO  svědek  uvedl:  „mně  to  nic  neříká,  nevím, 
49 
 
 
 
 

 
marně pátrám. Na tom samostatném listu, kde je moje jméno, tak nevím, jestli je to můj 
podpis. Já si nejsem vědom nyní, že bych něco takového podepisoval, nevím.“  
 
Pokud se něco řešilo ohledně otázky sedmého a devátého patra hotelu Cascade, má pocit, 
že to řešila firma ROPRO, kdo odsouhlasil záměnu, vůbec neví.  
 
Svědek Roman Kotlan, manžel obv. Ing. Ireny Kotlanové, uvedl, že využívá svého práva a 
k věci nebude vypovídat.  
 
Svědkyně  Ing.  Taťána  Krydlová,  bývalá  vedoucí  odboru  životního  prostředí  Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, uvedla k projektu lyžařského areálu Klíny, že jejich odbor k tomuto 
vydával stanovisko EIA, víc si k tomuto nepamatuje, k e-mailu ze dne 4.3.2011 v 18:28:12 od 
Krydlová Taťána s předmětem: EIA Klíny a emailu ze dne 3.4.2011 v 21:30:51 od obv. Pavla 
Koudy uvedla, že na ten si pamatuje,  podepsala by to i nyní, s tímto projektem měla problém, 
protože  předpokládal  kácení  lesa,  nicméně  tam  bylo  stanovisko  Lesů  ČR,  že  oni  s tím 
problém  nemají.  Jako  úředník  vycházela  ze  stanoviska  dalších  úřadů.  E-mail zasílala obv. 
Pavlu Koudovi, jakým způsobem ji o to požádal, si nepamatuje. Součástí dokumentace toho 
projektu  bylo  vyjádření  obv.  Koudy,  že  Ústecký  kraj  podporuje  tento  projekt  a  že  se  pan 
Kouda oficiálně v rámci rozvoje kraje snaží tomuto projektu pomoci.  
 
K pojmu  „Umění  možného“,  který  zazněl  v  e-mailu,  sdělila,  že  to  značí,  že  lepší  by  to  už 
neudělala, ani s kolegy.  
 
K pojmu  „Jdeme  proti  ČIŽP  a  maličko  i  proti  hygieně“  v e-mailu  uvedla, že je možné s tou 
žádostí na velkou EIU tomu nevyhovět a neprovádět ji, jestliže ČIŽP požadovala projednání 
velkou EIU, tak je předpoklad, že když jim nevyhoví, tak ČIŽP se v dalším řízení tzv. zapře, 
pojem „zajistit si hájení ze strany ČIŽP“ s tím souvisí.  
 
Svědkyně se dále podrobně vyjádřila k problematice EIA. 
 
Svědek Mgr. Jan Kučera, generální ředitel Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, 
a.s. uvedl, že funkci externího hodnotitele vykonává od roku 2008 nebo 2009 do současné 
doby,  za  tu  dobu  hodnotil  asi  24  projektů,  v oblasti  projektového  řízení  má  kvalifikaci  i 
z titulu  jeho  zaměstnání,  kdy  je  sám  zpracovatelem  projektů,  rovněž  má  vysokoškolské 
vzdělání v oblasti regionálního rozvoje. 
 
K projektu Propagace revitalizovaných území uvedl, že hodnocení standardně odevzdal paní 
Ing. Odvárkové, k samotnému projektu uvedl, že ten byl z jeho pohledu zpracován relativně 
dobře, nějaké výtky měl, tyto ve svém hodnotícího posudku uvedl. 
 
Asi za 14 dní po odevzdání byl pozván na Úřad Regionální rady, kde mu Ing. Odvárkovou 
bylo sděleno, že Ústecký kraj požádal o přezkum, revizi celkového hodnocení projektu, což 
provedli a v případě  jeho  posudku  zjistili,  že  u  jednoho  hodnotícího  kriteria  jeho  hodnocení 
neodpovídá skutečnosti. 
 
Po nahlédnutí do poznámek uvedl, že se jednalo o kritérium 4.2 a to zda projektem dojde 
k propojení regionální  sítě  turistických  center,  přičemž  v původním  posudku  uvedl  0  bodů, 
protože to po přečtení toho projektu tak necítil, respektive si tento bod vykládal tak, že by 
mělo dojít ke konkrétním investicím do těch informačních center. 
 
50 
 
 
 
 

 
K té revizi mu Ing. Odvárková  snad  předložila  studii  proveditelnosti  i  žádost, kde byly 
vyžluceny pasáže a Ing.  Odvárková  mu  ukázala  část  studie  proveditelnosti,  kde  se  o  těch 
střediscích pojednává a sdělila mu, že podle jejich názoru projekt naplňuje  toto kritérium a 
zeptala se ho, zda souhlasí, aby se jeho posudek v rámci tohoto kritéria opravil, a to z 0 bodů 
na 5 bodů, s čímž souhlasil s tím, že pokud si to úřad vykládá tímto způsobem, tak to asi má 
být správné. 
 
Dále se vyjádřil ke skutečnostem, které na projektu kritizoval a za která kritéria snížil počet 
bodů. 
 
Když mu bylo sděleno, že došlo k té revizi, kontrole hodnocení, dotázal se, zda je to vůbec 
možné, bylo mu řečeno, že ano, ale že se to moc nezveřejňuje, protože pak by to chtěl takto 
řešit každý neúspěšný žadatel. 
 
Toto  mu  bylo  sděleno  Ing.  Odvárkovou,  doplňuje,  že  z její strany se nejednalo o žádné 
direktivní sdělení, že by jej někam tlačila, pouze se zeptala, jestli souhlasí, takže žádný nový 
protokol se nevyhotovoval, pouze v tom starém protokolu se přepsala ta hodnota 0 bodů na 5 
bodů. Další kritéria, u kterých byl kritický, se nerozporovala.  
 
Na  otázku  proč  vyhověl  žádosti  Ing.  Odvárkové,  svědek  odpověděl:  „  já v tomto  případě 
vycházel z posouzení projektu, já to vnímal asi odlišně, to dané kritérium 4.2, a tím že vlastně 
ten  Úřad  RR,  který  je  tím,  který  ta  hodnotící  kritéria  vytváří  a  říká,  že  to  kritérium  je 
naplňováno  tím  a  tím,  co  mi  doložil  i  v té studii proveditelnosti, kde ty pasáže byly, ty 
zažlucené pasáže, tak jsem to vnímal tak, že je to dobře, správně“.  
 
Ke změně vydaného posudku a navýšení počtu bodů ve vztahu k projektu došlo na základě té 
kontroly hodnocení Úřadem Regionální rady. 
 
S obv. Ing. Pavlem Koudou bodové hodnocení projektu nekonzultoval, žádný osobní zájem 
na schválení projektu neměl. 
 
Svědek  se  dále  vyjádřil  k pozici  externího  hodnotitele,  ke  způsobu  přiřazování  hodnotitelů 
k jednotlivým  projektům,  ke  způsobu  předkládání  hodnocení  projektů  a  k možnému  střetu 
zájmů, kdy je jednak externím hodnotitelem a  současně  generálním  ředitelem  Regionální 
rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. Tuto otázku snad již ústně řešil s Šárkou Roudnickou 
a dodal, že každý projekt do jisté míry může být považovaný za konkurenční pro projekty, 
které jejich agentura připravuje, ale pak by hodnotitelem nemohl být nikdo, protože ten, kdo 
projektům rozumí, zpracovává je a ví, jak projekty vypadají, by byl v určitém střetu zájmu 
vždy. 
 
Výše popsaný projekt nevnímal jako projekt pana Koudy, ale jako projekt Ústeckého kraje, 
jestli tam byl podepsán pan Kouda, nevěděl. 
 
V jiných případech, než v tomto, k žádnému přehodnocení nedošlo. 
 
Svědkyně  Ing.  Jaroslava  Kuszniruková
,  vedoucí  odboru  strategie  přípravy  a  realizace 
projektů  Krajského  úřadu  Ústí nad Labem  se  podrobně  vyjádřila  k projektu Propagace a 
rekultivace území Ústeckého kraje, k historii jeho vzniku a přípravě. Po  předložení projektu 
do  ROPu  nedostali  dostatečný  počet  bodů,  tak  se  proti  tomu  odvolali,  kdy  i  specifikovali, 
51 
 
 
 
 

 
v čem  byli  poškozeni  a  podařilo  se,  že  ten  projekt  vyšel,  následně  dostali  rozhodnutí  o 
přidělení té dotace, načež vyhlásili výběrová řízení. 
 
Manažerem tohoto projektu byla paní Ing. Nedrdová, asistentem paní Adamcová, expertem 
paní Alexandra Zdeňková. 
 
Problém s nedostatečným počtem bodů řešili v jejich týmu, na základě toho připravila s paní 
Ing. Nedrdovou dopis a pak ho odnesla jejich svodnému politikovi Ing. Koudovi s tím, že se 
proti tomu odvoláváme.  
 
Do současné doby jim z ROPu nic zaplaceno nebylo, díky mediálním vyjádřením jim platební 
a certifikační orgán uvedl, že jim nic platit nebudou. S dopisem z Ministerstva financí ČR, 
platebního a certifikačního orgánu byli seznámeni někdy v květnu 2012, k tomuto dopisu se 
vyjadřovali, tam bylo, že to bylo špatně obodováno, že to nemělo projít, něco v tom smyslu.  
 
Ke vztahu Ing. Koudy a paní Vaňhové k tomuto projektu uvedla, že paní hejtmanka to chtěla 
ukončit, pan náměstek chtěl vyčkat na odpověď na odvolání k tomu dopisu, oni věřili tomu, 
že ty důvody, které tam popsali, by mohly být brány v potaz.  
 
Jakým  způsobem  bylo  navýšeno  bodové  hodnocení  projektu,  jí  není  známo,  oni  se  to 
dozvěděli tím rozhodnutím, že to bylo přebodováno. Po vyřazení projektu dostali ten dopis o 
vyřazení, na ten dopis se odvolali, prostě postupovali tak, jak jim káže zákon.  
 
K žádosti o bodové přehodnocení uvedla, že jim přišlo to vyřazení a oni na to reagovali, kdo 
z uvedených  osob  na  dokumentu  je  považován  za  hlavní,  říct  neumí,  oni  mají  v gesci 
projekty, pokud jim někdo poslal, že nedostal dostatečné bodové ohodnocení, tak se prostě 
odvolali,  není  zde  nikdo,  kdo  je  více  či  méně  postavený,  je  to  jejich  běžná  práce,  kdo je 
odpovědný  za  ten  dopis  podle  jejího  názoru  nelze  uvést,  oni  se  prostě  odvolali,  ten  dopis 
vyplývá z jejich  činnosti,  oni  dělají  maximum,  aby  jim  ty  projekty  procházely,  od  toho  tam 
ten odbor je.  
 
Problém  nedostatečného  obodování  řešili  na  schůzce,  proběhla  schůzka  na  ROPu,  datum 
přesně neví, ale bylo to za přítomnosti paní Ing. Kotlanové a lidí z jejich úřadu. 
 
Dále se svědkyně vyjádřila k projektu Plaveckého areálu Děčín, kdy byla externím expertem, 
uvedla, že její funkce spočívá v tom, že dostane projektovou žádost, k tomuto ten projektový 
formulář, ten se vyplní a boduje.  
 
Svědkyně  se  dále  podrobně  vyjádřila  k jednotlivým  přehraným  telefonickým  rozhovorům 
týkající se jednání o projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území Ústeckého 
kraje.   
 
Ona  sama  žádné  výhrůžky  v souvislosti s projektem Propagace rekultivovaných a 
revitalizovaných území Ústeckého kraje nezaznamenala. 
 
Svědkyně Milena Kušnierzová
, manželka obv. Ing. Petra Kušnierze, odmítla vypovídat.  
 
Svědek Antonín Kühn odmítl k věci podle § 100 odst. 2 tr. řádu vypovídat s odůvodněním, 
že by si mohl svojí výpovědí způsobit nebezpečí trestního stíhání. 
 
52 
 
 
 
 

 
Svědek  Mgr.  Petr  Lenc  k věci  uvedl,  že  hodnotil  projekty  již  ve  společném  regionálním 
programu,  když  se  rozeběhl  Regionální  operační  program  Severozápad,  přihlásil  se  mezi 
hodnotitele,  prošel  potřebnými  školeními,  byly  mu  přidělovány,  neví,  na  základě  čeho, 
projekty, hodnotil 25-30  projektů.  Jakým  způsobem  byli  jednotliví  hodnotitelé  přiřazováni 
k projektům  neví,  prostě  se  na  něho  obrátili,  písemně  nebo  telefonicky,  jestli  může  hodnotit 
daný  projekt,  jestli  není  ve  střetu  zájmů  a  má  čas.  Zpočátku  se  na  něho  obracela  paní 
Roudnická, pak paní Odvárková.  
 
Ke konzultacím mezi externími hodnotiteli uvedl, že teoreticky je to možné, pokud se dozví, 
kdo dělá dalšího hodnotitele, on to ale v žádném případě nedělal. Ke konzultacím hodnocení 
s Úřadem Regionální rady k tomu došlo pouze v případě nedostatků po formální stránce, když 
to bodové hodnocení nebylo dostatečně zdůvodněno. Nikdy nezaznělo, že by mělo dojít ke 
změně bodového hodnocení.  
 
Na otázku, zda je přípustné zasílat své vlastní hodnocení a stanovisko externího hodnotitele 
ke schválení či posouzení zaměstnancům Úřadu Regionální rady uvedl, že je to běžná praxe, 
z toho pohledu, že občas v tom hodnocení např. chybí zdůvodnění, je tam špatný součet bodů 
apod. Netýká se to konkrétního bodového hodnocení, je to čistě formální doplnění.  
 
Svědek  Ing.  František  Martinec,  spolujednatel  společnosti  Lizdroj,  s.r.o.,  se  vyjádřil 
k rekonstrukci 9. patra hotelu Cascada Most, kterou započali v roce 2008, kdy byly prováděny 
práce  podle dohody. Jednalo se o bourací práce,  sádrokartonářské  a  instalatérské  práce,  což 
znamená voda, kanalizace a topení.  
 
Ohledně dotací mu nic známo není, ředitelem hotelu panem Paterou jim bylo sděleno, že to 
bylo financováno z provozu hotelu. On byl v té  době  pouze  zaměstnancem  společnosti, 
přítomen rekonstrukci, který probíhala po úsecích, byl, měl na starosti technické věci stavby. 
 
Protože  objednatel  neměl  dostatek  financí  pro  pokračování  prací,  všechny  práce  podle 
objednávky nedokončili.  
 
Svědek  se  podrobně  vyjádřil  k provedeným pracím, stavu 9. patra, k důvodům  provedení 
prací uvedl, že tyto byly z důvodu kompletní rekonstrukce a zkvalitnění ubytování, z důvodů 
havarijní situace, žádné  práce  prováděny  nebyly,  chtěli  z obyčejných  pokojů  udělat  luxusní 
ubytování.  Práce  na  9.  patře  hotelu  Cascade  Most  probíhaly  od  počátku  podzimu  2008  do 
konce jara 2009. 
 
Po předložení listin vydaných podle § 78 odst.  1, 3 tr. řádu  Ing. Tomášem Praženicou dne 
3.7.2012 uvedl, že se spletl v datumech,  ze  stavebního  deníku  je  zřejmé,  že  práce  byly 
započaty 9.2.2009. 
 
Svědek  Bc.  Pavel  Mohaupt
  uvedl, že v Úřadu  Regionální rady pracuje na pozici 
projektového manažera, v rámci  své  funkce  provádí  i  nezbytné  kontroly  projektů.  V případě 
prohlídky  hotelu  Cascade  bylo  jejich  úkolem  zjistit,  zda  se  předložené  údaje  shodují  se 
skutečností.  Na  prohlídce  dne  25.1.2011  byl  společně  s kolegyní Štefanovou, ze strany 
žadatelů o dotaci tam byl asi pan Žežulka a administrátor projektu pan Holub. K prohlídce 
měli  zpracovanou  benefitovou  žádost  a  projektovou  dokumentaci.  Podnět  k provedení 
prohlídky přišel od vedení na základě anonymního udání.  
 
53 
 
 
 
 

 
V rámci prohlídky navštívili páté, šesté a sedmé patro, v jednom podlaží již byly zahájeny 
stavební práce –  demontáž jader u sociálních zařízení,  sádrokartonové  příčky  a  nějaké 
rozvody. Rozsah nezjišťovali, k tomuto si nechali podat vysvětlení od zástupce žadatele, který 
jim  sdělil,  že  tyto  práce  prováděla  firma  Lizdroj.  Byly  jim  předloženy  kopie  vystavených 
faktur na provedené práce.  
 
Po tomto zjištění telefonoval paní Kotlanové a o stavu ji informoval. 
 
Po  návratu  do  kanceláře  připravili  zápis z místního  šetření,  tento  protokol  v elektronické 
podobě zaslal nadřízeným, paní Kotlanové, Odvárkové a Doskočilové.  
 
Následně  bylo  asi  provedeno  jednání  ohledně  vyřazení  projektu  a  příprava  zprávy  do 
Výboru Regionální rady k vyřazení  tohoto  projektu. Tuto zprávu vyhotovil pan 
Martinovský a ví, že se to i projednávalo. Následně byl dán pokyn k předělání protokolu 
z místního  šetření  a  pak  došlo  na  základě  nařízení  vedení  k předělání  protokolu 
z místního šetření. Předělaný protokol byl uložen do spisu.  
 
Domnívá se, že pokyn k předělání protokolu přišel od paní Kotlanové. 
 
O svých zjištěních z kontroly mluvil se svými kolegy Achsem, Odvárkovou, Štefanovou, 
možná i Fenclovou. 
 
O  zjištění  zahájených  stavebních  prací  věděla  paní  Kotlanová  a  rozhodně  i  pan 
Martinovský.  
 
Změnou  situace,  kdy  projekt  měl  být  původně  vyřazen  a  posléze  došlo  k uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace, se snažil nezabývat, ví, že byla předložena žádost o změnu 
projektu, k žádosti  byla  předložena  projektová  dokumentace,  žádost  byla  schválena  a 
vyřízena Ing. Kotlanovou.  
 
Poté, co byli nuceni upravit protokol z místního  šetření,  označuje  tento  postup  za 
nestandardní, kdo o to měl přímo zájem, neví.  
 
Původní protokol o kontrole dne 25.1.2011 si ponechal z důvodu jakési intuice možného 
problému tohoto projektu. Nový protokol nevypracoval z vlastní iniciativy, toto bral jako 
příkaz, konzultoval nebo řešil to s paní Kotlanovou.  
 
Svědek podle § 78 tr.řádu vydal dne 26.6.2012 původně vypracovaný protokol o místním 
šetření ze dne 25.1.2011 a uvedl, že tento byl vyhotoven jako první, k druhému protokolu 
uvedl, že tento též obsahuje zmínku o již provedených stavebních prací, ale nejsou v něm 
uvedeny informace ohledně firmy Lizdroj a je zde navíc zmínka o sedmém podlaží, které 
v původním protokolu uvedeno nebylo a ani nebylo kontrolováno.  
 
Spisové  značky,  číslo  jednací,  včetně  čísla  PID,  identifikačního  číslo  do  elektronické 
pošty GINIS jsou v protokolech stejné.  
 
Zmínka  o  sedmém  patře  v protokolu  je  celou  podstatou  změny  toho  projektu,  kdy 
předpokládá,  že  v žádosti  o  změnu  bylo  právě  stěžejní  to  sedmé  patro,  kde  nebyly 
prováděny  stavební  práce,  tímto  potvrdil,  že  v sedmém  patře  nebyly  stavební  práce 
54 
 
 
 
 

 
prováděny.  V upraveném protokolu je napsáno to, že ty stavební práce se týkají pouze 
tohoto devátého patra.  
 
Při místním šetření bylo zjištěno, že stavební práce v devátém patře již byly provedeny 
v roce  2009,  do  toho  dalšího  vyjádření  napsal,  že  sedmé  patro  není  rekonstruované na 
základě informace, kterou mu poskytla paní Kotlanová.  
 
Protokoly  do  GINISu  vložil  on,  ten  původní  byl  zaměněn  tím  druhým,  a  to  na  základě 
pokynu paní Kotlanové.  
 
Původní protokol byl sepsán dne 27.1.2011, druhý byl vystaven asi do týdne.  
 
Neví, kdy přišla žádost o změnu v předmětu plnění. 
 
Pokud by neuposlechl pokynu paní Kotlanové, myslí si, že by mu byla možná dána 
výpověď, není si zcela jist, jestli by mohl i nadále pracovat na úřadu.  
 
Svědkyně  Ing.  Jana  Nedrdová
,  vedoucí  oddělení  strategie,  odboru  strategie,  přípravy  a 
realizace projektů Krajského úřadu Ústí nad Labem se vyjádřila ke vzniku projektu Propagace 
rekultivovaných a revitalizovaných území Ústeckého kraje a její úloze při zpracování tohoto 
projektu, kdy  měla  kontrolní,  dohledovou  funkci,  projektovou  manažerkou  byla  paní 
Alexandra Zdeňková, která měla na starosti věcnou náplň projektu, jako asistentky působily 
paní Klára Horáková a Zdeňka Adamcová.  
 
Dodavatelem hlavní části zakázky byla firma Rema media, hlavní jednání měla na starost paní 
Zdeňková. 
 
Poté, co jim byl doručen dopis z Ministerstva financí ČR, platebního a certifikačního orgánu, 
připravili odpovědní dopis, kdy reagovali pouze na tu část, která zmiňovala překrývání aktivit 
s jinými projekty a  velký  finanční  objem  projektu, problematikou  přehodnocení  Úřadem  RR 
se nezabývali.  
 
Dopis  připravovali  po  obdržení  z Úřadu  RR,  domnívá  se  ale,  že  o  existenci  dopisu  věděli 
dříve, nevzpomíná si, jak se k nim ten dopis dostal. 
 
Na základě smlouvy o poskytnutí dotace nebyla žádná dotace proplacena, dodavatelům byli 
propláceny částky podle smlouvy o dílo na základě průběžného plnění díla z výdajového účtu 
kraje.  
 
K přehodnocení projektu uvedla, že toto bylo popsáno v odpovědním dopise z Úřadu RR, oni 
namítali, že projekt mohl získat lepší bodové ohodnocení v otázce  rovných  příležitostí, 
specifických  kritérií  a  partnerství,  na  to  jim  bylo  odpovězeno,  že  skutečnosti  pro  lepší 
ohodnocení jsou uvedeny ve studii proveditelnosti a dále, že i jeden z hodnotitelů nezohlednil 
veškerá kritéria, tak nějak to v tom dopise stálo.  
 
K reakci  na  vyřazení  projektu  uvedla,  že  v rámci  její  pracovní  náplně  činila  logické  kroky 
k obraně výsledků jejich práce, i z její bývalé praxe na Úřadu RR ví, že je to běžný postup, je 
to uvedeno i v příručce pro žadatele.  
 
55 
 
 
 
 

 
Žádost o bodové přehodnocení je její dopis, spadá to do působnosti jejich odboru, pan Ing. 
Kouda je tam podepsán z pozice statutárního orgánu. 
 
Celkové náklady projektu byly 43 mil. Kč, z toho vlastní podíl Ústeckého kraje byl 15%. 
 
Svědek ak. arch. Petr Nesládek k projektu hotelu Cascade uvedl, že jej v roce 2010 oslovil 
majitel objektu s žádostí o vypracování projektu na část rekonstrukce ubytovacího zařízení a 
kuchyně,  jednal  s panem Daliborem Pechem a s panem Žežulkou. Název zakázky byl 
Rekonstrukce ubytovací části a kuchyňské části hotelu Cascade v Mostě, blíže specifikované 
prostory  tam  nebyly,  to  se  následně  upřesnilo  z hlediska  umístění  ubytovací  kapacity. 
Koncem srpna 2010 dokončil projektovou dokumentaci a předložil ji na stavební úřad, kde 
byl následně vydán souhlas s ohlášenou stavbou.  
 
Následně mezi zářím a říjnem 2010 jej požádali zástupci firmy Crestyl, neví, zda to byl přímo 
pan Žežulka, o nějaké úpravy projektové dokumentace, požadovali změnu 9. patra za 7. patro, 
tedy přepracovat tu projektovou dokumentaci tak, aby byla navržena nikoli pro deváté, ale pro 
sedmé podlaží. 
 
Žádali, aby v tom sedmém podlaží, o proti devátému podlaží, výrazně graficky odlišil plochu, 
která korespondovala s devátým podlažím a plochu navíc a aby do popisu uvedl, že tato 
plocha navíc bude financována výhradně z peněz investora. 
 
Tyto úpravy  provedl  a  upravený  projekt  předal  investorovi,  toto  probíhalo  někdy  na  konci 
roku 2010. 
 
V únoru 2011 jej informovali,  že  začíná  jakási  příprava  stavby  a  dohodli  se  na  upřesnění 
nějakých technických specifikací. 
 
Výsledkem byla upřesněná realizační dokumentace, to bylo někdy v květnu 2011, kdy v této 
fázi na zakázce ukončil svoji práci.  
 
Změna projektové dokumentace v průběhu podzimu 2010 tedy spočívala v tom, že investor 
rozhodl, že místo 9. nadzemního patra se zpracuje rekonstrukce 7. nadzemního patra. V této 
věci s ním komunikovali pan Pech a pan Žežulka.  
 
K telefonickému rozhovoru ze dne 7.2.2011 v 15:16:40 hod., který mu byl přehrán, uvedl, že 
mu volal pan Kušnierz, rozčílený, že nemají dokumentaci na tu změnu sedmého a devátého 
nadzemního  patra,  on  mu  vysvětlil,  jaká  byla  situace  a  proč  ještě  ten  projekt  nevyskladnil, 
nevyhotovil. To  se  potom  následně  stalo,  že  ten  projekt  toho  7.  nadzemního  patra  předal 
investorovi.  
 
O  změně  pater  se  jednalo  koncem  roku  2010,  výběr  nebyl  definitivně  potvrzen 
objednavatelem,  on  změnu  projektové  dokumentace  na  7.  patro  připravoval,  nicméně  tu 
finální informaci, že to bude 7. patro, dostal od investora až v únoru 2011. 
 
K místnímu  šetření  uvedl,  že  chápe,  že  bylo  zaměřeno  i  na  9.  nadzemní  patro  podle  toho 
původního návrhu s tím, že v té době již investor zřejmě uvažoval o té změně.  
 
K rozhovoru mezi ním a obv. Kušnierzem ze dne 7.2.2011 v 15:25:11 hod., který mu byl 
přehrán,  uvedl,  že  hovořil  ohledně  rozporu  vydaného  souhlasu  s ohlášenou stavbou, kde se 
56 
 
 
 
 

 
uváděl ten původní rozsah a pokud žádají o změnu sedmého za deváté patro, tak je nutné řešit 
to se stavebním úřadem.  
 
Svědek  Bc.  Ivan  Novotný,  
se jako metodický pracovník ÚRR Karlovy Vary vyjádřil 
k problematice operačních manuálů Úřadu Regionální rady, kdy uvedl, že operační manuál je 
pro pracovníky návod, jak řešit své pracovní postupy, tento nemůže řešit úplně vše, v rámci 
určitých pravidel byly tyto postupy upřesňovány. Úkony pracovníků Úřadu Regionální rady 
by rozhodně neměly být v rozporu s operačním manuálem, zaměstnanci úřadu by se jím měli 
řídit,  pokud  nějaký  krok  manuál  neupravoval,  tak  by  to  mělo  být  dohodnuto  na  poradě  a 
postup následně zpracován, aby bylo napříště vše v souladu s manuálem.  
 
Dále se vyjádřil k otázce tzv. osvědčení o způsobilosti projektu a otázce zahájení stavebních 
prací, kdy uvedl, že osvědčení o způsobilosti projektu je v podstatě souhlas s tím, že příjemce 
nebo  žadatel  může  zahájit  fyzické  práce  na  projektu,  což  se  týká  projektů  s veřejnou 
podporou, které před obdržením tohoto osvědčení nesmějí být zahájeny. Výjimky v podstatě 
nejsou připuštěny, jelikož tento postup vyplývá přímo z nařízení EU. 
 
Svědek Patrik Oulický se vyjádřil ke svému vztahu k jednotlivým obviněným, kdy uvedl, že 
se zná s panem Ing. Kušnierzem, a to od roku 2008, s tímto  se  seznámil  při  své  politické 
činnosti, tykají si, naposledy byli v kontaktu asi v roce 2009. Z politické činnosti zná rovněž 
pana Markvarta a pana Ing. Koudu, s panem  Vráblíkem  se  možná  někdy  viděl,  pana 
Martinovského, Koleilata, paní Ing. Kotlanovou, paní Ing. Odvárkovou, nezná.  
 
Ke svým telefonickým  kontaktům s Ing. Petrem Kušnierzem z období října 2010 až března 
2011 uvedl, že poté, co koupili v osmém měsíci 2010 společnost Energetické dopravní stavby, 
a.s., měli neustále problém se s Kušnierzem dohodnout na technických věcech, tento byl stále 
k nezastižení, on jej požádal o schůzku a řešily se tyto věci, jednalo se o technické věci kolem 
budovy,  jako  elektřina,  průchody  na  balkon,  kolaudace  budovy,  oni  tam  byli  z pozice 
nájemce, nedokáže to nyní přesně uvést. 
 
Nevzpomíná  si,  že  by  od  Ing.  Petra  Kušnierze  požadoval  informace  o  činnosti  úřadu, 
v souvislosti s konkrétními projekty. V žádném případě neovlivňoval jeho rozhodování, příp. 
rozhodování jiných členů Výboru Regionální rady, žádným způsobem se v procesu fungování 
Úřadu Regionální rady neangažoval. 
 
K přehraným  záznamům  telekomunikačního  provozu  uvedl,  že  s odstupem  času  si  již  na 
obsah nevzpomíná, zda ke konkrétním schůzkám došlo, neví, je to stále dokola, v souvislosti 
s kolaudací a s těmi  úpravami,  které  oni  tehdy  požadovali.  S úřadem  řešili  pouze  technické 
věci. 
 
Je pravdou, že v jednom rozhovoru žádal pana Kušnierze o radu a jeho názory, jak funguje 
Evropská unie. Od té doby, co odešel pan Kušnierz vyjednávalo se snížení nájmu, vyjednával 
to pan Markvart, jaké schůzky měl s panem Tlapákem v EDS, a.s., netuší.  
 
Ke komunikaci pana Markvarta s panem Danielem Ježkem se vyjádřit neumí.  
 
K tvrzení  obv.  Ing.  Kotlanové,  že  jí  byla  předána  obv.  Markvartem  počítačová  sjetina 
s přehledem projektů aktuální výzvy s tím, že je to jeho přání, že tyto projekty musí úspěšně 
projít hodnocením, uvedl, že to je úplná lež, úplný nesmysl, není mu známo, že by existoval 
nějaký seznam zájmových nebo tlačených projektů.  
57 
 
 
 
 

 
 
Jednoznačně  popírá,  že  by  se  kdy  s panem  Markvartem  sešel,  něco  mu  předal  a  nějak  ho 
úkoloval.  
 
Co je termín Výzva,  neví, k projektu  Větruše  pouze  ví,  že  Větruše  stojí.  Projekt u nich 
v budově, tak to byly lázně, ten nějak pokračuje, ale bez dotace, přesně to neví, ono to nějak 
změnilo majitele.  
 
K projektům,  předestřených  mu  policejním  orgánem  uvedl,  že  mu to  nic  neříká, neví, kdo a 
jak vůbec žádal, nezná ty projekty, ani lidi.  
 
Na  otázku,  zda  si  vzpomíná,  zda  mu  pan  Daniel  Ježek  někdy  v minulosti  ukazoval  nějaké 
písemnosti, které nalezl ve výtahu budovy, kde sídlí Úřad Regionální rady uvedl, že to neví, 
to  nemůže  ani  vyloučit,  ani  potvrdit,  dodal,  že  ti  komedianti  z ROPu tam stále zapomínali 
nějaké dokumenty, to říkali na recepci, on nikdy žádné dokumenty nenalezl.  
 
Na  otázku,  zda  má  nějaké  vysvětlení  pro  skutečnost,  že  na  seznamech  –  originálech 
předmětných dokumentů, byly zjištěny daktyloskopické otisky Daniela Ježka, odpověděl: jak 
já to mohu vysvětlit? 
 
Na základě žádosti policejního orgánu svědek poskytl svoje daktyloskopické otisky.  
 
Svědek  Marek  Palek  využil  svého  práva  podle  §  100  odst.  2  tr.  řádu,  kdy  uvedl, že 
v minulosti byl zaměstnán na Úřadu RR v Ústí nad Labem a domnívá se, že tím jsou naplněny 
tyto důvody.  
 
Svědek Miloslav Patera uvedl, že jako ředitel hotelu Cascade Most působil asi od roku 
2006 do roku 2010, kdy odešel, je pravdou, že se zabývali myšlenkou hotel 
rekonstruovat,  rovněž  cestou  dotací.  Z funkce odešel 6.9.2010, o žádosti o poskytnutí 
dotací na rekonstrukce, nic neví, asi se o tom hovořilo, že by se dalo zažádat o dotaci, ale 
on to nedotáhl.  
 
O možnosti dotace se bavili s panem Koleilatem, firma vlastníků hotelu je v Praze, on ty 
lidi ani nezná, komunikoval jen s panem Koleilatem. 
 
V době  jeho  odchodu  byl  v devátém  patře  udělán  nový  rozvod  elektřiny,  topení, 
sádrokartony, možná byly vyzděny koupelny.  
 
Stavební  práce  si  dělali  sami,  to  dělali  údržbáři,  sádrokartony  jim  dělala  společnosti 
Lizdroj. Financováno to bylo z výdělku hotelu, nikoliv z dotace, jednalo se o standardní 
rekonstrukci  ubytovací  části,  tak  jak  to  bylo  nastaveno  již  z předcházejícího  vedení 
hotelu. 
 
Nevybavuje si, že by měli nějaký kalamitní stav a že by museli něco opravovat.  
 
Práce v devátém  patře  hotelu  Cascade  probíhaly  z  jara  roku  2010,  pak  se  to  zastavilo, 
nebyli na tom finančně dobře, a proto se rekonstrukce zastavila, asi v březnu 2010. 
 
Pan Ing. Koleilat byl podrobně seznámen s chodem hotelu, on neměl ohledně těchto prací 
samostatnost, naplánoval to, vybral, ale nemohl začít bez toho, aniž by to někomu řekl. 
58 
 
 
 
 

 
Tyto  věci  si  nechával  schválit  na  poradě,  to  bylo  tak,  že  přijel  do  Prahy  na  společnost 
Crestyl a tam si to nechal na poradě schválit, tyto porady vedl v Praze pan Koleilat.  
 
Svědek Dalibor Pech vypověděl, že pracoval jako technický ředitel společnosti Crestyl, 
což je nadnárodní společnost, která má řadu firem. Hotel Cascade se koupil na základě 
rozhodnutí  akcionářů,  v rámci jejich skupiny byl v hierarchii na jednom z nejnižších 
míst, jejich společnost má obrat v řádu miliard.  
 
Ke kontrole, která měla v hotelu proběhnout, uvedl, že po této zpozorněli a dotazovali se, 
zda jde o vážný problém nebo je to řešitelné,  při té kontrole došlo k nějakému  rozporu 
ohledně  9.  patra.  Ke  kontrole  přizván  nebyl,  byl  tam  jeho kolega pan Žežulka z týmu 
společnosti Crestyl.  
 
Svědek se dále vyjádřil k projektu hotelu Cascade a k setkání s Ing. Petrem Kušnierzem a 
Ing. Kotlanovou. Že by v této souvislosti vznikl  antidatovaný  dokument po provedeném 
šetření neví, doplnili dokumenty tak, jak bylo požadováno. Na otázku, kdy byly zahájeny 
stavební práce v 9. patře, uvedl, že to neumí blíže specifikovat, stavební práce tam podle 
jeho názoru probíhaly průběžně. Změna v projektové dokumentaci spočívala v tom, že se 
sedmé patro upřesnilo a deváté opustilo.  
 
Dále se vyjádřil k důvodům odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace, dopis zaslali dne 
22.6.2011 s tím, že ještě hovořil s paní Kotlanovou, jak je nezbytné postupovat.  
 
Od smlouvy odstoupili proto, že by jim dotace přinesla více negativ než pozitiv a ve vedení se 
rozhodli, že budou rekonstruovat hotel z vlastních finančních prostředků.  
 
K záměně 7. patra za 9. patro uvedl, že dostali souhlas se změnou projektu, předpokládá, že 
došlo ke změně ze strany ROPU, který navrhl změnit patro. 
 
Svědek  JUDr.  Michal  Petřík  uvedl, že v roce  2007  koupil  společnost  ROPRO,  a.s.,  tuto 
obchodně řídil, věnoval se veřejným zakázkám. Společnost prodal počátkem roku 2012.  
 
Společnost  poskytovala  služby  v oblasti  dotačního  poradenství  –  přípravy  žádostí,  jejich 
administraci v průběhu realizace i oblasti veřejných zakázek. 
 
V souvislosti s hotelem Cascade v Mostě vnímá dva obchodní případy, první byl v roce 2008, 
jednalo se snad o přístavbu kongresovaného centra, žádost o dotaci nebyla úspěšná, druhým 
byla  nějaká rekonstrukce hotelu v roce 2010, tato žádost byla úspěšná, podpora žádosti byla 
schválena Výborem Regionální rady. Jeho úloha spočívala v dojednání podmínek s klientem, 
zejména platebních a předání základního projektového záměru projektovým manažerům, ti to 
už řešili samostatně, jednalo se o kolegy Tučkovou a Holuba.  
 
Vzpomíná si, že žádost se připravovala asi měsíc před jejím podáním, asi v srpnu 2010, pak 
následoval podpis smlouvy o dotaci, ví, že potom žadatel odstoupil od poskytnuté dotace.  
 
Jak se na tomto projektu podíleli obvinění Odvárková, Markvart, Vráblík, Kouda, Koleilat mu 
není známo, co se týče obv. Martinovského a Kotlanové, má pocit, že s nimi řešili kolegové 
Holub a Tučková majetkovou strukturu žadatele v rámci holdingu.  
 
59 
 
 
 
 

 
S obv. Kušnierzem  se  setkal  počátkem  února  2011,  měl  požadavek  na  změnu  v realizačním 
týmu o Janu Tučkovou, to bylo snad přání či prosba obv. Kotlanové, bylo třeba rychle dodat 
nějaké podklady, na to spěchala obv. Kotlanová, mělo se to týkat místního šetření, ale obv. 
Kušnierz nespecifikoval, jaké podklady, nevěděl to.  
 
Problém byl v tom,  že  paní  Tučková  byla  na  dovolené,  měla  se  vrátit  až  za  týden,  obv. 
Kušnierz nedokázal reagovat, zda to stačí, mluvil s paní Kotlanovou, něco uváděl o tom, že 
výměna ano, že jim vyjdou vstříc.  
 
Ze schůzky byl závěr, že požádá Tomáše Holuba o to, aby si zažádal o podklady týkající se 
místního šetření a oni, že vydrží, aby se to pak dopracovalo. Jako problém vnímal to dodávání 
podkladů.  Od  kolegů  vnímal  to  místní  šetření,  že  tam  byl  zjištěný  jiný  stav,  než  bylo 
v podkladech žádosti, byly tam zjištěny nějaké dílčí stavební práce. 
 
O žádné změně projektové dokumentace nic neví, odkazuje na žadatele, který zajišťoval tu 
dokumentaci, sekundárně na kolegy Holuba a Tučkovou. 
 
On v devátém patře hotelu Cascade nebyl, k místnímu šetření ze dne 25.1.2011 ví pouze to, že 
tam byl zjištěn rozdílný stav, za ně byl přítomen Tomáš Holub, za žadatele pan Žežulka.  
 
O problematice sedmého a devátého poschodí hotelu Cascade s obv. Kušnierzem nebo 
Koleilatem nehovořil.  
 
K úloze  společnosti  ROPRO,  a.s.  uvedl,  že  měli  uzavřenou  smlouvu  o  dílo,  byli  takoví 
překladatelé a průvodci, toto spočívalo v přeložení podnikatelského záměru do řeči dotací a 
následně pomáhali řešit praktické problémy s věcí související, neměli oprávnění s dotací nějak 
nakládat, měnit žádost nebo odstoupit od smlouvy.  
 
Kdo odsouhlasil nebo navrhl záměnu sedmého patra za deváté patro, neví.  
 
K telefonátu ze dne 1.2.2011 v 11:53:07 hod. mezi obv. Kušnierzem a Kotlanovou uvedl, že 
je to ten telefonát, o kterém se již zmiňoval, měli nějaký interní problém, on pak šel na firmu 
a poprosil Tomáše Holuba, aby si vyžádal podklady.  
 
Jednalo  se  o  pravidelnou  schůzku,  s obv.  Kušnierzem  se  pravidelně,  asi  jednou  za  měsíc, 
potkávali, řešil v té době řadu projektů.  
 
V ROPRO, a.s. působil jako poradce, klient odpovídal za ty části, které si sám zpracovával, 
což je typicky projektová dokumentace, jejich doménou bylo diskutovat s Úřadem Regionální 
rady.  
 
Svědek Zdeněk Popov, jednatel společnosti Lizdroj, s.r.o. vypověděl, že z obviněných zná 
pana Kušnierze a Koleilata, s Kušnierzem  ho  seznámil  ředitel  hotelu  Cascade  pan  Patera 
v roce  2008,  později  ho  na  hotelu  Cascade  vídal,  s panem  Koleilatem  se  rovněž  setkal 
v hotelu  Cascade,  někdy  na  podzim  2008,  v souvislosti s tím,  že  pan  Patera  chtěl 
rekonstruovat deváté poschodí hotelu a pan Koleilat si oslovené firmy, dodavatele, sezval do 
hotelu Cascade a seznámil je s rekonstrukcí 9. poschodí. Poté se s ním setkal asi za dva 
měsíce, rovněž v souvislosti s 9. poschodím, kdy je seznámil s tím, co kdo bude přesně dělat a 
jaké budou ceny, toto bylo asi na podzim roku 2008. 
 
60 
 
 
 
 

 
O dotaci ve vztahu k hotelu mu nic známo není,  to co udělali na hotelu, nakonec zaplaceno 
dostali, ale předcházelo tomu upomínání, pan Patera jim opakovaně říkal, že jim to zaplatí, až 
bude mít peníze, říkal, že to musí domluvit s Pražáky.  
 
Celkem jim zaplatil částku kolem ¾ milionu Kč, bylo to v souvislosti s realizací provedení 
prací v 9. patře, objednávka zněla na topení, vodu, sádrokartony, podlahové krytiny, koberce 
atd. 
 
Zrealizováno bylo topení, voda,  sádrokartony  a  řezání  panelu  u  výtahu,  vyřízeno  to  bylo  na 
jaře 2009, možná na přelomu let 2008 a 2009, předávali to panu Paterovi a na základě jeho 
připomínek  ještě  odstraňovali  nějaké  vady  a  připomínky  tak,  aby  to  mohl  ukázat  panu 
Koleilatovi. 
 
K rekonstrukci 9. patra dále uvedl, že neví, koho v počátku pan Koleilat oslovil, je mu známo, 
že elektriku dělal KZ Systém z Mostu, dále neví, zajímali se pouze o jejich část. 
 
K důvodům  stavebních  prací  v 9.  patře  uvedl,  že  prostě  dostali  zakázku,  domnívá se, že to 
v tom  hotelu  chtěli  zvelebit  a  zlepšit,  nevzpomíná  si,  zda  byly  v nějakém  patře  v hotelu 
prováděny stavební práce z důvodu havarijní situace.  
 
Předložené faktury č. 2, 9, 20, 49 mezi Cascade Management, s.r.o. a Lizdroj, s.r.o. a další 
dokumenty odpovídají provedeným pracím.  
 
K zakázce uvedl, že se nejednalo o klasické výběrové řízení, pan Patera říkal, že má za úkol 
sehnat spolehlivé stavební firmy na rekonstrukci 9. patra, zdůrazňoval, že je to o ceně, aby 
Pražáci nebyli nespokojení a nevyhodili ho, podle jeho názoru se na výběru uchazečů podílel 
pan Koleilat tím způsobem, že pan Patera měl za úkol oslovit nějaké firmy a pan Koleilat řekl, 
co tam má kdo udělat. Při druhé schůzce pan Koleilat vyjádřil své rozhodnutí, kdo co bude 
dělat a další věci předal na pana Pateru.  
 
Svědek ing. Vladimír Repáč se vyjádřil k jeho vztahu k jednotlivým obviněným, kdy uvedl, 
že pana Kušnierze zná z Městského úřadu v Mostě asi deset let, Ing. Kotlanovou zná z téhož 
úřadu,  pana  Martinovského  nezná,  pana  Koleilata zná jako developera, pana Vráblíka, 
Markvarta ani paní Odvárkovou nezná, pana Koudu zná asi deset let ze sportoviště. 
 
Na  Úřadu  Regionální rady v Ústí nad Labem nikdy nebyl, s dotačním  úřadem  se  nikdy 
nesetkal. 
 
Nevzpomíná si, že by věděl něco o dotaci na hotel Cascade v Mostě, jeho společnost Herkul 
žádnou poptávku na tento hotel nedostala. 
 
Ke vztahu k panu  Kušnierzovi  uvedl,  že  po  tomto  chtěl  asi  před  třemi  lety  nějaká  skripta 
z Vysoké školy Báňské, kde studoval, Komunikoval s ním ohledně školy. 
 
Na četnost jejich kontaktů v období října 2010 až března 2011 si nevzpomíná, jednalo se o 
společenské a nahodilé kontakty, jestli se potkali na sportoviště nebo jinde, neví. 
 
Neví, jakým způsobem by mohl ovlivnit jmenování Ing. Kušnierze do funkce ředitele Úřadu 
Regionální rady. 
 
61 
 
 
 
 

 
Neví  o  žádných  skutečnostech  a  okolnostech  v souvislosti s projektem Rekonstrukce a 
modernizace ubytovací části a kuchyně Hotelu Cascade v Mostě, není mu známo nic o tom, 
že  by  byl  tento  projekt  tlačený  nebo  zájmový,  žádným  způsobem  neovlivňoval  uzavření 
smlouvy  o  poskytnutí  dotace,  není  mu  nic  známo  o  vzniku  nějakého  antidatovaného 
dokumentu v souvislosti s tímto projektem. 
 
K vyjádření obv. Ing. Ireny Kotlanové, která uvedla, že jí bylo obv. Ing. Kušnierzem sděleno, 
že tento byl za ním a „dostal vynadáno a že s tím musí něco udělat“ a následně změnil postoj 
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, nemá vysvětlení. 
 
K listinným důkazům – e-mailovým zprávám uvedl, že o těchto mu není nic známo. 
 
Jeho telefonní číslo je 602616616, je to firemní mobil, tímto telefonem komunikoval, číslo má 
celou dobu, nevzpomíná si, že by se s panem Ing. Kušnierzem domlouval na nějakých věcech. 
K telefonním rozhovorům a sms zprávám zajištěným v rámci akce ZINEK 06 a 07 uvedl, že 
se jedná o delší dobu a že si na  obsah  telefonátu  nevzpomíná,  stejně  tak  si  nevzpomíná na 
uskutečněné schůzky s Ing. Kušnierzem. 
 
Svědkyně  Lenka  Repáčová  se  vyjádřila  ke  svým  vztahům  k obv. Kušnierzovi a Koudovi, 
uvedla, že má e-mailový účet [email address], k předloženým e-mailům uvedla, 
že na e-mail  ze  dne  17.11.2009  ve  20:38  hod.  si  vůbec  nevzpomíná,  pokud  ze  znění  výše 
uvedeného e-mailu vyplývá, že o funkci obv. Kušnierze jako ředitele Úřadu Regionální rady 
věděla dopředu, uvedla, že o tomto jí vůbec nic známo nebylo. 
 
Svědek  Mgr.  Leo  Steiner  uvedl, že od 1.3.2012 do 23.5.2012 působil  na   pozici  ředitele 
odboru řízení programu Úřadu Regionální rady regionu Severozápad, v jehož kompetenci je 
metodické řízení programu, monitoring, evaulace a řešení nesrovnalostí a vyjádřil svůj názor 
na činnost tohoto úřadu. 
 
Při  svém  působení  v úřadu  se  detailně  seznámil  s nastavením, fungováním programu a 
aplikací metodik, které byly podle jeho názoru leckdy v příkrém rozporu s pravidly programu 
i obecným fungováním evropských dotačních programů a rovněž i v rozporu se zákony ČR. 
Jeho  zjištění  se  opírají  o  systémové  nedostatky  v celkovém nastavení programu, ale i o 
rozhovory s úředníky  tohoto  úřadu,  kteří  mu pod podmínkou anonymity potvrzovali jeho 
zjištění.  
 
K projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji uvedl, že 
tento  nebyl  řádně  připraven,  nebyla  prověřena  jeho  hospodárnost,  účelnost  a  efektivnost  a 
nebyl transparentně vybrán. 
 
K tomuto projektu mu Mgr. Markvart ve služebním vozidle, před služebním řidičem sdělil, že 
„pan  Kouda  zavolal  Kotlanové,  ať  projekt  přeboduje  a  ta  tak  udělala,  ovšem  díky  tomu 
došlo k porušení  pravidel  a  my  se  teď  s tím  budeme  muset  nějak  poprat.  Máme tam 
kontrolu z Ministerstva  pro  místní  rozvoj  a  budeme  muset  stáhnout  gatě  a  doporučit 
hejtmance, aby odstoupila od smlouvy o poskytnutí dotace.“  
 
Jestli to byla pravda neví, ale vše nasvědčuje tomu, že to tak bylo.  
 
Jeho závěry potvrdilo šetření Ministerstva  pro  místní rozvoj a Ministerstva financí ČR, 
jehož výsledky oficiálně obdržel jako ředitel odboru.  
62 
 
 
 
 

 
 
Svědek  se  dále  podrobně  vyjadřuje  k jednotlivým  skutečnostem  souvisejících  s tímto 
projektem a jeho trestnímu oznámení ohledně tohoto projektu. 
 
Důležitým impulsem pro jeho jednání byla účast na setkání představitelů Karlovarského a 
Ústeckého kraje v divadle v Chomutově  v dubnu 2012,  na  základě  kterého  podal  na 
podzim roku 2012 trestní oznámení, jehož podstatou bylo  rozdělení  alokace  programu 
mezi kraje v poměru  65%  Ústecký  kraj  a  35%  Karlovarský  kraj.  Jeho  trestní  oznámení 
bylo odloženo.  
 
Na tomto jednání prohlásil Arno Fišera „pan Oulický je v zahraničí  a  oni  můžou  tudíž 
rozhodovat o výzvách a projektech“, domnívá  se,  že  to  bylo  ohraničeno  částkou  kolem 
100 mil. Kč. Tato informace jej vyděsila, pravda je, že to bylo v úvodu jednání, kde bylo 
jakési popichování. 
 
Svědek  se  dále  podrobně  vyjádřil  i  k dalším  pochybením a netransparentnostem 
v činnosti  Úřadu  Regionální  rady regionu Severozápad, ke kterým podle jeho názoru 
docházelo a se kterými se seznámil za dobu působení na tomto úřadu.   
 
V souvislosti s projekty  Rekonstrukce  a  modernizace  ubytovací  části  a  kuchyně  hotelu 
Cascade v Mostě  a  Modernizace  a  rekonstrukce  hotelu Palace v Ústí nad Labem mu 
nejsou známy žádné okolnosti a souvislosti s žádostmi o přiznání dotace.  
 
V souvislosti s označenými  projekty,  tzv.  zájmovými  v seznamu  přihlášených  projektů 
osobní zkušenost nemá, má pouze informace z doslechu  a  nepřímé,  tedy  že  úředníci 
Úřadu Regionální rady  regionu Severozápad byli pod vlivem a tlakem vybraných osob, 
především politiků.  
 
Při  jednom  jednání  Výboru  Regionální  rady  se  snažil  vytvořit  záznam  na  svůj  mobilní 
telefon, jednalo se o nátlak ze strany pana Markvarta  na  paní  Kotlanovou  ve  věci 
projektu Propagace, lidově řečeno, jak naložit s tímto průšvihem. Návrh pana Markvarta 
paní Vaňhové bylo odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace, tato se ale bránila s tím, že 
se musí poradit s právníky. Pan Markvart naléhal, aby bylo od smlouvy odstoupeno co 
nejdříve a tím pádem by nedocházelo k prošetřování ze strany ministerstev.  
 
Toto jednání se pokoušel nahrávat na svůj mobilní telefon, toto se mu ale nepodařilo, byl 
tam pouze šum.  
 
Svědkovi  byly  předloženy  seznamy  vydané  Ing.  Irenou  Kotlanovou  dne  11.7.2012, 
k těmto uvedl, že se jedná o seznamy vygenerované z IS Monit, takových seznamů viděl 
strašně moc. V této souvislosti se vyjádřil k IS Monit a osobám, které mají do systému 
přístup. V souvislosti s projektem  propagace  pro  něho  bylo  jedinou  informací  dopisy 
z MMR  ČR,  co  je  obsahem  kritéria  4.2  neví,  co  bylo  předmětem  odvolání  krajského 
úřadu  rovněž  neví,  k závěrům  o  netransparentnosti  řízení  tohoto  projektu,  o  jeho 
předražení a dalších nesrovnalostech došel na základě závěru kontroly MF ČR, následně 
se podíval do  IS Monit, kde viděl to přehodnocení a kdo jej provedl,  nejdůležitější pro 
něho byla ale výše uvedená informace od pana Markvarta.  
 
Svědkyně  Zdeňka  Struhovská  se  vyjádřila  k e-mailovému  účtu  s názvem 
[email address],  kdy  uvedla,  že  se  bude  zřejmě  jednat  o  současnou  manželku 
63 
 
 
 
 

 
pana  Repáče,  jménem  Lenka,  k čemuž  dodala,  že  ona  od  pana  Repáče  odešla  v roce 2005, 
poté byli rozvedeni. Z obviněných zná trochu  pana Kušnierze a pana Koudu, o problematice 
dotací jí není nic známo.  
 
Svědek Ing. Tomáš Sýkora, bývalý vedoucí odboru řízení programu Úřadu Regionální rady 
uvedl, že v době,  kdy  pracoval  na  Magistrátu  UL,  působil  zároveň  jako  externí  hodnotitel. 
Jedním z projektů,  které  hodnotil,  byl  projekt  hotelu  Cascade  v Mostě,  kdy  tento  hodnotil 
pouze na základě písemných podkladů, fyzicky se na místě podívat nebyl.  
 
Vzhledem  ke  své  pozici  vedoucího  oddělení  metodiky  se  vyjádřil  k závaznosti  operačního 
manuálu, tento je obecně pro zaměstnance závazný, prochází určitým vývojem, pokud dojde 
k jakékoli  odchylce,  je  potřeba  ji  řešit  s nadřízeným,  toto  je  i  konzultováno  s ostatními 
pracovníky napříč úřadem, s jinými úřady, často se konzultovalo s Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR. 
 
Svědkyně  Jitka  Štainerová
,  referentka  oddělení  administrace  projektů  Úřadu  Regionální 
rady,  uvedla,  že  prováděla  první  fázi  hodnocení  projektu  Propagace  rekultivovaných  a 
revitalizovaných území Ústeckého  kraje,  konečný  výsledek  hodnocení  byl,  že  projekt 
nedosáhl minimální bodové hranice pro postoupení do další fáze hodnocení, v informačním 
systému změnila stav projektu a připravila oznámení o nesplnění minimální bodové hranice a 
vyřazení z dalšího procesu hodnocení, toto dala k podpisu Ing. Kotlanové, která se jí na to 
dotázala,  na  základě  čeho  byl  projekt  vyřazen.  Byla  z té situace nervózní, z jejího chování 
vyplývalo, že je v zájmu, aby projekt prošel do další fáze. 
 
Následně se začalo hledat řešení, jak situaci změnit, ona odmítla své hodnocení měnit, takže 
se  našlo  řešení,  že  bude  projekt  přehodnocen,  bylo  rozhodnuto,  že  projekt  přehodnotí  Ing. 
Odvárková a Ing. Kotlanová. V této  souvislosti musela  Ing.  Kotlanová  požádat  o  přístup  do 
informačního systému Monit 7+. 
 
Následně  byla  zaslána  žádost  pod  hlavičkou  pana  Koudy  o  přehodnocení  projektu,  včetně 
uvedení kritérií, kde mohl podle jeho názoru projekt získat více bodů. 
 
Na to bylo provedeno přehodnocení projektu a ten postoupil do další fáze hodnocení. 
 
Vzpomíná  si,  že  byl  osloven  externí  hodnotil  Ing.  Kučera,  v jeho odborném posudku bylo 
zjištěno, že nepřidělil body za jedno z kritérií – propojení informačních center, byl telefonicky 
osloven, aby posudek opravil.  
 
Od paní Kotlanové se dozvěděla, že pan Kouda měl na Výboru Regionální rady říci, že jestli 
s tím něco neudělají, tak je všechny  vyhází, bavily se o tom v kanceláři společně s kolegyní 
Odvárkovou, v době,  kdy  se  zjišťovalo,  zda  je  vůbec  možné  přehodnocení  bodového 
ohodnocení projektu, kdy dle operačního manuálu toto není jasně stanoveno.  
 
Svědkyně se podrobněji vyjádřila k e-mailové zprávě ze dne 18.4.2012, kterou posílala ona, 
kdy uvedla, že její vyjádření, že „se hledala cesta“ znamená, že se hledaly možnosti, kde je 
prostor  pro  přidělení  vyššího  počtu  bodů,  popudem  bylo  vyhovět  panu  Koudovi. Možnosti 
hledaly kolegyně, měly zajistit přehodnocení projektu v případě hodnotících kritérií, kde proto 
byl určitý prostor.  
 
64 
 
 
 
 

 
O věci se bavila i s kolegou Achsem, o kterém ví, že projekt rovněž hodnotil, domnívá se, že 
si nevyžádal další podklady projektu, přestože tuto možnost měl, z určitých obava z výroku 
pana Koudy. Myslí si, že měl zkrátka strach, že bude mít problémy, vzhledem k tomu výroku 
pana Koudy, který předcházel. 
 
Doporučovala mu, aby si vyžádal podklady, na to jí odpověděl ve smyslu zkus to, když je to 
krajský projekt a zopakoval ten výrok, že je pan Kouda vyhází. 
 
Výrok pana Koudy ona vnímala jako zastrašování a jako projev arogance moci. 
 
K výroku pana Koudy dodala, že o tomto se dozvěděla od kolegyně Kotlanové, po zasedání 
Výboru Regionální rady a tento chápala tak, že byl směřován na jejich oddělení, konkrétně na 
pracovníky, kteří mají provádět bodové ohodnocení. 
 
K přehodnocení  projektu  uvedla,  že  ona  by  v žádném  případě  nepovolovala  měnit  bodové 
ohodnocení, protože pokud by byla tato možnost, tak by jí zcela jistě mohli využívat všichni 
žadatelé,  kteří  byli  vyřazeni  v rámci  první  fáze.  Toto  by  mělo  být  ošetřené  v operačním 
manuálu, což není, tato možnost je pouze v případě kontroly formálních náležitostí.  
 
Takové  přehodnocení  projektu  na  základě  žádosti  a  sdělení,  kde  projekt  mohl  získat  více 
bodů,  obvyklý  není,  žádný  jiný  případ  zaznamenán  nebyl,  byly  sice  podány  žádosti o 
přehodnocení bodového ohodnocení, ale těmto bylo vyhověno ve smyslu, že bylo ponecháno 
původní hodnocení.  
 
K obvyklosti  kontaktování  externích  hodnotitelů  za  účelem  změny  posudku,  jsou  dle 
svědkyně  dva  náhledy,  záleží  na  tom,  v jaké fázi mohou  být  posudky  měněny,  projektoví 
manažeři  předběžně  kontrolují  odborné  posudky  před  ukončením  druhé  fáze  bodového 
ohodnocení, stává se, že jsou nalezeny chyby. Hodnotitelé mohou být osloveni, aby provedli 
nápravu. Určitě by to být možné nemělo, v případě přehodnocení projektu, pokud je prostor 
pro subjektivní názor hodnotitele, tak by měl být zachován. Nejedná se o zásadní a očividní 
chybu.  
 
K projektu hotelu Cascade uvedla, že jen z doslechu  ví  o  tom,  že  se  řešil  před  popisem 
smlouvy určitý problém, který se týkal zjištění v rámci fyzické kontroly. Nabyla dojmu, že je 
v určitém  zájmu,  aby  se  zjištění  z fyzického  šetření  eliminovaly,  a  to  dle  komunikace 
kolegyně  Fenclové  s kolegy Mohauptem a Kotlanovou v jejich  kanceláři,  kdy  se  hledalo 
řešení. Jaké se našlo, konkrétně neví. K této problematice obecně uvedla, že zahájení prací na 
projektu,  který  zakládá  veřejnou  podporu  je  možné  až  po  obdržení  osvědčení  o  způsobilosti 
projektu, v případě,  že  započnou  práce  na  projektu  ještě  před  vydáním  osvědčení  o 
způsobilosti, měl by být projekt vyřazen.  
 
K závaznosti operačního manuálu uvedla, že tento musí být dodržován v plném rozsahu, nelze 
se od něj odchýlit, pouze v případě nejasností, v rámci nějaké neobvyklé situace, může být 
toto řešeno metodicky dotazem na odbor metodického řízení, nyní odbor řízení programu.  
 
K losování externích expertů uvedla, že podle operačního manuálu jsou hodnotitelé vybíráni 
losem a následně přiřazováni projektovým manažerům, kteří prováděli první fázi hodnocení, 
dle operačního manuálu není možné, aby experty ke konkrétním projektům určil ředitel úřadu. 
Zda k tomuto docházelo, jí není známo, toto měla ve své gesci kolegyně Odvárková.  
 
65 
 
 
 
 

 
K projektu na rekonstrukci Valdštejnského zámku v Litvínově uvedla, že jí nebyl dán pokyn, 
že by neměl projít, hodnotila jej jako každý jiný projekt, poprvé byl vyřazen na základě řady 
nedostatků, ale byl časový prostor tyto nedostatky napravit a projekt opětovně předložit v té 
samé výzvě, protože nebyla ukončena.  
 
Svědkyně  Bc.  Miroslava  Štefanová  uvedla, že společně  se  svědkem  Mohauptem 
prováděla v hotelu Cascade místní šetření, a to na základě nařízení vedoucí odboru.  
 
Na místě se setkali s panem Žežulkou, zástupcem příjemce, a panem Holubem, který tam 
byl za agenturu administrující žádost o dotaci.  
 
Předmětem kontroly bylo deváté patro popsané v anonymu. Při kontrole skutečně zjistili 
zahájení prací v tomto  patře.  Byla tam provedena elektroinstalace, sádrokartony, byla 
hotová hrubá stavba. Vše vyfotili, oni jim k tomu  moc  neřekli,  víceméně  mlčeli,  snažili 
se dělat, že práci udělali až po podpisu smlouvy. 
 
S výsledkem kontroly seznámili Ing. Kotlanovou. Kolega připravil protokol, následně byl 
pozván na jednání, kde projednávali možnost podání žádosti o změnu ze strany příjemce, 
že předmětem toho projektu nebude to 9. patro, ale to že se z projektu vyjme a ta dotace 
by se týkala 7. patra, kde žádné práce nebyly zahájeny. Kolega jí sdělil, že oni požádají o 
změnu,  s čímž  byl  seznámen  paní  Kotlanovou,  protože  kdyby  ten  protokol  zůstal  v té 
původní  podobě,  tak  ten  projekt  by  prostě  měl  skončit. O  tomto jednal pouze pan 
Mohaupt s paní Kotlanovou. Požádali  o  tu  změnu,  kolega  pak vyhotovil ten druhý 
protokol, tam sice bylo zmíněno, že ty práce byly zahájeny, ale nebylo to už v tom duchu, 
aby jim to bylo zamítnuto. Ví,  že  se  to  dělo,  že  si  pan  Mohaupt  s paní Kotlanovou 
emailovali, a pak ho paní Kotlanová seznámila s tou  změnou.  Pan  Mohaupt  tu  změnu 
konkrétně nevyřizoval. Vše ví zprostředkovaně od pana Mohaupta. Také ví, že ten zájem 
byl ze shora, že si ho paní Kotlanová  nevymyslela sama. To znamená, že z hořejšího 
stupně, čímž myslí nadřízené, ředitele, byl zájem, aby se to nějakým způsobem vyřešilo.  
 
Ten  druhý  protokol  podepsala,  dále  už  na  projektu  neproběhlo  nic,  neboť  za  nějakou 
dobu po zatčení pana Kušnierze příjemci od projektu odstoupili.  
 
O situaci hovořila s kolegy z práce, s panem Achsem a kolegyní Fenclovou.  
 
Kolega Mohaupt se rozčiloval, že musí předělat protokol a řekl, že chtějí udělat změnu 
z devátého na sedmé patro. Oběma se samozřejmě nelíbilo, že něco najdou při zjištění a 
pak je tlak na to, aby to upravili.  
 
Na otázku, z   jakého  důvodu  byli  osloveni  a  kým  k vyhotovení odlišného protokolu o 
kontrole v hotelu Cascade v Mostě dne 25.1.2011, svědkyně uvedla vedoucí odboru, paní Ing. 
Kotlanovou.  
 
Svědkyni  byly  předloženy  dva  protokoly  z místního  šetření  u  projektu  „Rekonstrukce  a 
modernizace  ubytovací  části  a  kuchyně  Hotelu  Cascade“,  ze  dne  25.01.2011,  č.j.  RRSZ 
1192/2011; PID:RRSZX000OGJD, kdy jeden  je  založen  ve  spisovém  materiálu  na  základě 
vydání věci dle § 78 tr. řádu a vydal jej dne 26.6.2012 Bc. Pavel Mohaupt, druhý protokol, 
pod  stejnou  spisovou  značkou  a  označením  je  založen  jako  stopa  č.4  -  Zelený šanon 
s obsahem (projekt CZ.1.09/4.2.00/30.00779),  zajištěný  při  prohlídce  jiných  prostor  a 
66 
 
 
 
 

 
pozemků,  která  se  konala  dne  1.6.  až  2.6.2012  v sídle  Úřadu  Regionální  rady  regionu 
soudržnosti Severozápad, na adrese Masarykova ul. čp. 3488/1, Ústí nad Labem. 
 
K těmto svědkyně uvedla, že se domnívá, že ten ze složky je ten nový, ten předložený zvlášť 
je ten původní, což odvozuje z obsahu protokolu. V tom prvním jsou řešeny i ty faktury, aby 
se vyčíslila částka, kterou prostavěli a zda tam proběhlo výběrové řízení. 
 
Zda by mělo nějaké důsledky neuposlechnutí pokynu paní Kotlanové, neví, v té době to tak 
nevnímala, každopádně to chodí tak, že když se mění vedení, mění se i obsazení, takže byly 
případy, kdy ti lidé vyletěli, např. paní Roudnická.  
 
Pan  Mohaupt  jí  řekl,  že  přepsat  protokol  musí,  protože  mu  to  nařídili,  prostě,  že takto být 
napsán nemůže, že jej musí přepsat.  
 
Koho  konkrétně  napadlo,  že  bude  možná  změna  z devátého  na  sedmé  patro,  neví,  u  těch 
jednání nebyla, na tom místním šetření to nepadlo, oni tam s nimi moc nekomunikovali. 
 
Svědek  Mgr.  Milan  Šťovíček  se  vyjádřil  k jeho funkci starosty Litvínova, kdy uvedl, že 
někdy  na  jaře  2009,  možná  2008,  byl  zastupitelstvem  odvolán,  po  komunálních  volbách 
v roce 2009 byl novým zastupitelstvem do funkce starosty města Litvínova opětovně zvolen, 
starostou je do současné doby.  
 
K Valdštejnskému  zámku  v Litvínově  uvedl,  že  tento  získali  od  Krajského  úřadu  Ústeckého 
kraje  do  majetku  města  a  vzhledem ke špatnému technickému stavu se jej snažili 
zrekonstruovat.  Vedení  města  hledalo  prostředky  na  rekonstrukce,  podařilo  se  jim získat 
poměrně malé dotace od Ministerstva kultury ČR, požádali i ROP o prostředky na generální 
opravu zámku,  zpracovával se projekt na kulturně-společensko-vzdělávací centrum v zámku, 
tomuto předcházela diskuse v zastupitelstvu.  
 
Byl vypracován projekt dokumentace a žádost, rámcově v řádu několika milionů. 
 
Po znovuzvolení starostou jej lidé z regionálního rozvoje informovali o tom, že dotace nebyla 
přiznána,  domnívá  se,  že  snad  psali  odvolání.  Výsledek  je  ten,  že  nakonec  město  Litvínov 
dotaci nedostalo,  protože  nebyly  splněny  některé  podmínky,  přesně  to  neví,  ale  je  to 
dohledatelné,  věc  si  už  do  detailu  přesně  nevybavuje.  O  tom,  že  vyřazení  projektu  mělo 
souviset s jeho funkcí starosty města Litvínova, mu nic známo není, dodává, že by jej mrzelo, 
pokud by tomu tak mělo být, to by si Litvínov nezasloužil.  
 
Nevybavuje si, že by mu někdo zdůvodňoval vyřazení projektu, domnívá se, že komunikace 
byla vedena písemnou formou, důvody vyřazení projektu si nepamatuje, ale určitě se dá vše 
najít. 
 
O tom, že by existoval nějaký seznam tzv. zájmových nebo tlačených projektů, neví. 
 
Svědek  Ing.  Jiří  Šulc  uvedl,  že  do  funkce  předsedy  Regionální  rady  regionu  soudržnosti 
Severozápad byl zvolen po krajských volbách v roce 2008, byl odvolán výborem, v případě, 
že by odvolán nebyl, byl rozhodnut odstoupit. 
 
O  tom,  že  by  měl  na  jednání  54.  zasedání  výboru  dne  5.9.2011  Ing.  Kouda  křičet  na  Ing. 
Kotlanovou, nic neví, u toho nebyl, nic si nepamatuje.  
67 
 
 
 
 

 
 
Na konstatování obhájce obv. Ing. Pavla Koudy, že v rámci každého jednání výboru byla 
oficiální a neoficiální část a otázku, zda byly nějaké dveře, které by oddělovaly tyto části a 
zda osoba, která byla přítomna v rámci oficiální části, mohla být přítomna neoficiální části a 
naopak, uvedl: „já  se  musím  přiznat,  že  nevím  o  žádné  neoficiální  části  jednání  Výboru. 
Nevím co si pod tím představit. Jako občerstvení je tam připravené průběžně, jsou tam lidé 
z Karlových  Varů,  přijedou  dříve  tak  je  pro  ně  připraveno  občerstvení.  Občerstvení  je 
pokaždé jinde. Když to bylo v Chomutově,  tak  to je v jedné místnosti hned vedle, a to v 
samostatné místnosti. V každém  případě  oficiálního  jednání  Výboru  se  může  účastnit  kdo 
chce, je to veřejné jednání, nikdy jsme nikoho nelustrovali, jestli tam patří nebo ne.“ 
 
K  ovlivňování  třetí  fáze  hodnocení  uvedl, že nejde o jednání výboru, ten proces probíhal 
uvnitř úřadu, on do toho nikdy nezasahoval. Třetí fáze posuzování projektů probíhala, doufá 
podle předpisů, podle manuálu schváleného ministerstvem i Evropskou komisí.  
 
Kdo určoval konkrétní experty ke konkrétním projektům, neví, toto je popsáno v manuálu.  
 
O projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji až do doby, 
než toto bylo zmíněno v médiích, nevěděl, s projekty se jako předseda setkal až v době, kdy 
prošly hodnocením a byly určeny na jednání výboru, on do ničeho nezasahoval. 
 
Poté, co se o projektu objevily informace v médiích, mu bylo řečeno, že to do poslední fáze 
neprošlo a tak se o to přestal zajímat.  
 
K projektu Revitalizace Valdštejnského zámku v Litvínově, resp. k tomu, že tento neměl být 
schválen, uvedl, že neví, proč by neměl být schválen, on by jej klidně obhajoval, protože je 
z Litvínova, ani neví, že byl tento projekt podán.  
 
Kdyby  měl  jako  předseda  informace  o  korupci  v souvislosti s nějakým  projektem,  tak by 
musel postupovat podle pravidel a schválených postupů, věc by řešil, ale nikdo za ním s tímto 
problémem nepřišel.  
 
Svědkyně  Ing.  Jana  Tučková  uvedla, že jako externista –  projektový  manažer  ve  firmě 
ROPRO,  a.s.  vyřizovala  projekt  Cascade  v Mostě  –  studii proveditelnosti, žádost o dotaci, 
připravovala přílohy  a  administrovala projekt. Hlavní kontaktní osobou byl její kolega  Ing. 
Holub, ví, že se konala nějaká kontrola na místě, té se ale neúčastnila. 
 
Vzpomíná  si,  že  se  ve  společnosti  ROPRO,  a.s.  řešila  situace  po  místním  šetření  dne 
25.1.2011, konkrétně, že jim zadavatel nesdělil stav zjištěný na kontrole, ví, že kolega byl ze 
stavu zjištěného na kontrole špatný, co ale bylo zjištěno detailně neví.  
 
Se žadatelem řešili, proč jim nebyla změna oznámena, zda bylo zjištěno nějaké pochybení, 
neví, neumí odpovědět, jestli se jedná o pochybení. 
 
O sedmém a devátém poschodí hotelu Cascade mluvila s paní Kotlanovou, záměnu sedmého 
patra za deváté patro odsouhlasil poskytoval dotace.  
 
Svědkyně  Jana  Vaňhová  uvedla,  že  jako  hejtmanka  se  začala  projektem  Propagace 
rekultivovaných území zabývat až v dubnu 2012, kdy přes ROP obdržela dopis z MF ČR, 
platebního a certifikačního orgánu, ve kterém bylo sděleno, že tam jsou nějaká pochybení 
68 
 
 
 
 

 
a pokud nebudou vyvrácena, tak nedojde k proplacení. Ten dopis dostal odbor, který zná 
jen pod zkratkou SPRP, který měl odpovědět  na zmíněné  výhrady,  což vedoucí odboru 
Ing.  Kuszniruková  udělala  a  ona  celou  věc  předávala  právníkům,  aby  se  tím  začali 
zabývat, právníci najali i právní  kancelář  Mgr.  Marie  Benešové,  aby  se  vzniklou  situací 
začali zabývat.  
 
Do  rady  přišlo  vyjádření  právníků  s navrhovaným  postupem  a  mezi  tím  proběhl  ještě 
Výbor  RR,  který  nařídil  řediteli  přerušit  projekt,  ona  hlasovala  pro.  Zároveň  proběhla 
rada zastupitelstva, které dostalo veškeré materiály, hlasováním zastupitelstva byl projekt 
ukončen v nějaké ucelené podobě.  
 
K projektu  ještě  dodala,  že  telefonicky  jí  bylo  sděleno  Ing.  Nedrdovou,  že  je  projekt 
dokončen.  
 
Že  projekt  původně  nebyl  schválen  a  posléze  došlo k bodovému  přehodnocení  a 
schválení jí není známo, jako hejtman má úplně jiné kompetence, všechno se děje tam, 
kde má, kde jsou odborníci, kteří si odpovídají za svoji činnost. 
 
Není jí známo, že by zazněla  nějaká  negativní  vyjádření  v souvislosti s nesplněním 
minimální bodové hranice u projektu Propagace revitalizovaných a rekultivovaných 
území, z důvodu časové vytíženosti žádný z projektů nesledovala.  
 
Nepamatuje si, zda se účastnila jednání Výboru RR dne 5.9.2011, to by bylo zřejmé ze 
seznamu docházky. 
 
K projektu dodává, že  hlasovali pro přerušení, určitě řešili, že je ten  projekt špatný  a že 
odstoupí.  
 
Svědek  Mgr.  Radek  Vintr,  právník  společnosti  Crestyl,  uvedl, že tuto pozici zastává od 
listopadu 2005, do jeho agendy spadají veškeré právní dokumenty, se kterými firma přijde do 
kontaktu.  
 
K hotelu Cascade uvedl, že v roce  2010  se  rozhodli  přihlásit  do  výzvy  Rady  regionálního 
rozvoje,  kontaktovali  společnost ROPRO v souvislosti s poskytnutím služeb s žádostí o 
dotace, při vyjednávání této smlouvy prováděl do textace komentáře a úpravy.  
 
Další informace ve spojitosti s žádostí o dotace má pouze zprostředkovaně, tuto agendu dále 
nezajišťoval.  Společnost  ROPRO  jim  měla  poskytnout  služby  související  s výběrovým 
řízením. 
 
Žádost o ukončení dohody o poskytnutí dotace podávali proto, že není možné s předmětem 
dotace po dobu následujících 5 let majetkově disponovat.  
 
Na žádost pana Koleilata hledali ve firmě dokument, který měl mít název o změnu projektu, 
ale nic takového nenašli.  
 
K místnímu šetření dne 25.1.2011 uvedl, že ví, že místní šetření proběhlo, žádné výsledky se 
k němu nedostaly.  
 
69 
 
 
 
 

 
K předloženému  dokumentu  „Změna  v žádosti o dotaci/projektu, žadatel ICKM PODBABA 
VÝCHOD  s.r.o.“  ze  dne  20.1.2011,  pod  spisovou  značkou  Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad PID: RRSZP000WOWOL“ uvedl, že tento dokument on 
nevypracoval,  není  schopen  říci,  kdo  by  to  u  nich  ve  společnosti  vypracoval,  tento 
dokument se v archivu jejich společnosti určitě nenachází.  
 
O obsahu dokumentu se mluvilo, konzultovalo se to s Radou  Regionální rady, 
nevzpomíná si, jestli prostřednictvím ROPRO či napřímo. 
 
Na otázku, do jaké míry byl Ing. Koleilat zapojen do projektu Cascade uvedl, že tento 
učinil  obchodní  rozhodnutí  o  přihlášení  do  zveřejněné  výzvy,  určitě  byl  u  sestavování 
obchodní  strategie  týkající  se  uzavření  smlouvy  s externím poradcem a ustanovení 
rozsahu předpokládaných stavebních prací, tedy kolik z ubytovací kapacity by mělo být 
předmětem rekonstrukce.  
 
Na  otázku,  kdo  vymyslel  změnu  9.  na  7.  patro,  uvedl, že tato vyplynula z nějakých 
technických  důvodů,  u  projednání  této  změny  nebyl,  tato  otázka  se  projednávala  jak 
s firmou ROPRO, tak s pracovníky ROP.  
 
Svědek Ing. Lukáš Wagenknecht po zproštění mlčenlivosti ministrem financí uvedl, že 
ve  firmě  Deloite  se  podílel  na  realizaci  zakázek  pro  Ministerstvo  financí  ČR,  včetně 
mimořádného  auditu  a  systémového  auditu  Regionálního  operačního  programu 
Severozápad. Tento byl realizován na vyžádání Evropské komise, která uložila MF ČR 
zaauditovat  vzorek  35  projektů  financovaných  z ROP Severozápad, mimo to byl 
realizován audit na systémy hodnocení a výběr projektů tohoto operačního programu. 
 
K  projektům  CZ.1.09/4.2.00/30.00779,  Rekonstrukce  a  modernizace  ubytovací  části  a 
kuchyně  Hotelu  Cascade  v Mostě,  CZ.1.09/4.2.00/30.00782,  Modernizace  a  rekonstrukce 
hotelu Palace a CZ.1.09/4.3.00/37.00871 Propagace rekultivovaných a revitalizovaných 
území v Ústeckém kraji uvedl, že tyto projekty nebyly v rámci auditu ověřovány. 
 
Žádné  skutečnosti  a  okolnosti  v souvislosti s dotací  či  žádostí  o  přiznání  dotace  ve  vztahu 
k výše uvedeným projektům mu známy nejsou, stejně tak mu nejsou známy žádné skutečnosti 
o tom, že by některé z projektů byly zájmové nebo tlačené.  
 
Na otázku, zda manuál, který se vztahoval k operačnímu  programu,  má  charakter  závažné 
právní normy, nebo se jedná spíše o metodický pokyn uvedl, že neodpoví ano nebo ne, je to 
komplikovanější, otázku rozděluje do dvou rovin, závaznosti pro příjemce a závaznosti pro 
Úřad Regionální rady, zásadním pohledem na kvalifikaci odpovědnosti je primárně smlouva o 
poskytnutí  dotace,  která  by  měla  definovat  postupy  a  principy  v oblasti, které se vztahují 
k dané dotaci a které musí příjemce dodržovat. Kromě závaznosti manuálu pro zaměstnance 
úřadu uvedl, že v rovině osobní odpovědnosti je nutno postupovat podle legislativy v oblasti 
pracovního práva, zákona o úřednících a zákoníku práce, k obecným závaznostem postupu je 
třeba vycházet z požadavků Evropského nařízení, které definuje na obecnější úrovni základní 
principy, např. zásadu řádného finančního řízení, nařízení o souhrnném rozpočtu, požadavky 
na  střet  zájmů,  v prováděcím  nařízení  č.  1083  a  1828  jsou  definovány  požadavky  na  řídící 
orgán,  monitorovací  výbor,  auditní  orgán  a  certifikační  orgán,  jako  subjekty  operačního 
programu ROP Severozápad, směrnice operačního programu pak podle jeho názoru musí být 
s těmito principy v souladu, pokud nebyly, došlo k selhání na několika úrovních.  
 
Na otázku, zda v případě,  že  by  určitý  procesní  postup  neupravoval  manuál,  příručka  ani 
nařízení EU, je možné aplikovat nějaké obecné právní přístupy uvedl, že v oblasti EU fondů 
70 
 
 
 
 

 
to takto nefunguje, že by něco nebylo popsáno. Jedním z požadavků Evropského nařízení je 
požadavek na zajištění auditní stopy, tedy průkaznost veškerých postupů tak, aby mohly být 
zpětně ověřeny. 
 
Pokud  je  pro  příjemce  nejasně  definovaný  postup,  kterým  se  mají  řídit  a  má  to  nějaký 
potencionální dopad na zásady, např. rovného přístupu, tak je toto samo o sobě pochybení. 
 
K  náhodnému  postupu  losování  ve  druhé  fázi  při  výběru  expertů  pro  hodnocení  projektu 
uvedl, že klidně se může losovat, pokud to bude někde zaznamenáno, tedy bude tam auditní 
stopa, což je podle jeho výkladu průkazné zaznamenání postupu, který byl v rámci procesu 
aplikován.  
 
Na  otázku,  co  by  mělo  následovat  v případě  porušení  podmínek  uzavřené  smlouvy  o 
poskytnutí dotace, uvedl, že porušení  podmínek  je  porušením  rozpočtové  kázně,  pokud  ve 
smlouvě není uveden jiný druh možného pochybení.  
 
Poskytovatel  dotace  by  měl  pochybení  vyhodnotit  a  postupovat  podle  smlouvy,  ve  které  je 
uvedeno, jaká případná sankce za porušení smlouvy hrozí. 
 
Svědek  se  dále  vyjádřil  ke  čtyřem  fázím  procesu  hodnocení  regionálního  operačního 
programu, ke způsobu přiřazování hodnotitelů k jednotlivým projektům uvedl, že požádali o 
předvedení, jak v praxi dochází k takovému losování. 
 
Úřednice  regionální  rady  jim  tento  proces ukázala, kdy z krabičky  od  Pigi  čaje  náhodným 
výběrem vybrala z vloženého obsahu lísteček se jménem konkrétního hodnotitele. 
 
Z pohledu  auditora  není  uvedený  postup  pravděpodobně  vhodný  z pohledu požadavku na 
zajištění tzv. auditní stopy požadované evropskými nařízeními. 
 
Vzpomíná si, že z důvodu  zajištění  dostatečné  auditní  stopy  doporučovali  postup  ve 
směrnicích Úřadu regionální rady zpřesnit a lépe definovat. 
 
V praxi se jeví jako vhodnější vybírání hodnotitelů prostřednictvím např. elektronické formy 
s dostatečnou auditní stopou, aby bylo ujištění o dodržování požadavků evropských nařízení.  
 
K jednotlivým fázím hodnocení projektů svědek uvedl připomínky, které zaznamenal v rámci 
prováděného auditu a zjištěná pochybení a doporučení auditora.   
 
Svědek Radek Žežulka
,  projektový  koordinátor  společnosti  Crestyl  management,  a.s.,  se 
vyjádřil k místnímu šetření v hotelu Cascade dne 25.1.2011, kdy uvedl, že tomuto byl osobně 
přítomen,  při  prohlídce  se  ho  dotázal  zaměstnanec  ROPu  na  provedené  práce,  k těmto se 
vyjádřil a předal mu faktury, ze kterých bylo zřejmé, že tyto byly učiněny ještě před podáním 
žádosti o dotace. Co se dělo po tom provedeném šetření mu známo není, s Ing. Kušnierzem o 
tomto nejednal, s panem  Koleilatem  o  šetření  mluvil,  hovořili  o  tom,  že  proběhlo  místní 
šetření, že dorazili úředníci, prošli hotel a že došlo na diskusi stavebních prací.  
 
O tom, že by vznikl antidatovaný dokument, mu nic známo není, stejně tak o tom, že byla 
vytvořena  žádost  o  změnu  předmětu  plnění.  Podmínky  přidělení  dotace k hotelu Cascade 
nezná, na to měli společnost ROPRO.  
 
Na základě žádostí policejního orgánu o objasnění Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze 
dne 24.10.2006
,  zejména  ve  vztahu  Úřadu  Regionální  rady  regionu  soudržnosti,  významu  a 
71 
 
 
 
 

 
závaznosti  článku  5  v tomto  nařízení,  objasnění  termínů  „regionální  podpora“,  „nezbytnost 
podpory“,  „veřejná  podpora“,  následků  skutečnosti  zahájení  stavebních  prací  dříve,  než  je 
vydáno  osvědčení  způsobilosti  projektu,  možnosti  zhojení  tohoto  pochybení,  povinnosti 
losování hodnotitelů pro hodnocení projektů a jeho normativní úpravy, významu protokolu o 
losování  hodnotitelů,  objasnění  personálních  pravomocí  členů  Výboru  Regionální  rady 
regionu soudržnosti ve vztahu k Úřadu Regionální rady soudržnosti a určení osob, které jsou 
považovány za osoby, mající zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské unie a dalších 
souvisejících otázek sdělilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, že je příslušné k odpovědi na 
stanovisko k důsledkům  skutečnosti,  kdy  žadatel  o  dotaci  zahájí  stavební  a  rekonstrukční 
práce  na  projektu  dříve,  než  je  vydáno  osvědčení  o  způsobilosti  projektu,  přičemž  při 
rozhodování o tom, zda žadatel smí zahájit stavební a rekonstrukční práce na projektu dříve, 
než  je  vydáno  osvědčení  o  způsobilosti  závisí  na  režimu  podpory, v kterém je realizace 
projektu plánována, v případě  režimu  regionální  investiční  podpory,  musí  být  fyzická 
realizace  zahájena  až  po  sdělení  řídícího  orgánu  o  splnění  podmínek  přijatelnosti  projektu. 
V případě zahájení fyzické realizace projektu, před datem vystavení potvrzení o přijatelnosti 
projektu, nebude celý projekt způsobilý k poskytnutí regionální investiční podpory. Fyzická 
realizace  projektu  nepodléhajícího  režimu  veřejné  podpory  může  být  zahájena  před  datem 
registrace projektu, výdaje vynaložené  na  realizaci  projektu  před  datem  registrace  projektu, 
ale nebudou způsobilé. Ve sdělení je podotknuto, že některé výdaje jsou i přes tyto podmínky 
způsobilé,  příkladmo  jsou  uvedeny  výdaje  na  projektovou  dokumentaci  a  na  přípravu 
dokumentace nezbytné pro podání žádosti. 
 
K situaci,  kdy  na  předmětu  plnění  žadatel  o  dotace  provede  v roce 2009 stavební a 
rekonstrukční práce za cca 1,1 mil. Kč a v srpnu roku 2010 podá žádost o poskytnutí dotace, 
přičemž  skutečnost  ohledně  provedených  prací  před  Úřadem  Regionální rady regionu 
soudržnosti  zatají,  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR  uvedlo,  že  každá  žádost  o  finanční 
podporu obsahuje  čestné prohlášení, ve kterém žadatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené 
v projektové  žádosti  jsou  pravdivé  a  úplné  a  je  si  vědom  právních  následků  nepravdivého 
prohlášení,  včetně  případné  trestně  právní  odpovědnosti.  Uvedení  nepravdivých  údajů  je 
bráno jako podstatné porušení povinností a zakládá právo Řídícího  orgánu  ROP  SZ od 
smlouvy odstoupit, příjemce je pak povinen poskytnuté prostředky vrátit. 
 
K povinnému  losování  hodnotitelů  bylo  sděleno,  že  využití  nástroje  losování  za  účelem 
výběru  hodnotitelů  není  od  řídících  orgánů  jednotlivých  operačních  programů  vyžadováno, 
tyto jsou povinny nastavit proces hodnocení, tak, aby byl transparentní a v souladu s článkem 
60 Nařízení rady (ES) 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu  a  Fondu  soudržnosti  a  o  zrušení  nařízení  (ES)  č. 
1260/1999. 
 
V případě  Regionálního  operačního  programu  Severozápad  je  povinnost  výběru  interních  i 
externích hodnotitelů prostřednictvím losování stanovena v Operačním manuálu, verze 2.24, 
v kapitole 7.1.7.3. Protokol o losování nemá podle názoru Ministerstva pro místní rozvoj 
charakter  dokumentu,  bez  něhož  nelze poskytnout dotaci, tento musí být vyhotoven a 
archivován z důvodů  zachování  jednoznačné  a  trasparentní  auditní  stopy  pro  kontrolu 
Řídícího a kontrolního systému ROP SZ  ze  strany  příslušných  národních  a  evropských 
kontrolních  orgánů,  z čehož  pak  vyplývá,  že  existence  protokolu  o  losování  hodnotitelů  je 
nezbytná  pro  následné  posouzení  způsobilosti  vynaložených  prostředků.  Ředitel  Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti musí postupovat vždy v souladu s platnou evropskou a 
národní legislativou a s postupy stanovenými v interních dokumentech řídícího orgánu. 
 
72 
 
 
 
 

 
K dalším položeným otázkám je ve zprávě Ministerstva pro místní rozvoj ČR odkazováno na 
jednotlivé právní normy, kterými se  musí  řídit  členové  Výboru  Regionální  rady  regionu 
soudržnosti, k osobám, které  mají  zvlášť  uloženou  povinnost  hájit  zájmy  Evropské  unie  je 
sděleno, že takovou osobou je i ten, u něhož je hlavním úkolem podle pracovního, funkčního 
nebo služebního zařazení zabezpečení zájmů EU, při zodpovězení otázky, o které osoby se 
jedná je nutné zjišťovat rozsah odpovědnosti konkrétní osoby, vycházející z jejího pracovního 
zařazení, kompetencí a pravomocí. 
 
Policejní orgán se s obdobnými  otázkami  obrátil  rovněž  na  Ministerstvo  financí  ČR,  odbor 
Národní fond Platební a certifikační orgán, který sdělil, že Nařízení Komise (ES) 1628/2006 o 
použití  článku  87  a  88  Smlouvy  na  vnitrostátní  regionální  investiční  podporu  je  závazné 
v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a je tedy závazné i pro Úřad 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „ÚRR“)  jako  Řídící  orgán 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II. Severozápad (dále „ROP 
SZ“). 
 
K situaci, kdy žadatel o dotaci zahájí stavební a rekonstrukční práce na projektu před vydáním 
osvědčení  o  způsobilosti  projektu  bylo  ve  shodě  s Ministerstvem  pro  místní  rozvoj  ČR 
sděleno,  že  v případě  zahájení  prací  na  projektu  dříve,  než  je  vydáno  písemné  potvrzení  o 
tom,  že  projekt  vyhověl  kritériím  přijatelnosti,  není  celý  projekt  způsobilý  k poskytnutí 
regionální podpory a odkazuje na Příručku pro žadatele ROP SZ a Příručku pro příjemce ROP 
SZ.  Porušení  tohoto  nemůže  být  žádným  způsobem  zhojeno  a  výdaje  celého  projektu  jsou 
v takovém případě nezpůsobilé. 
 
V případě provedení rekonstrukčních prací v roce 2009 a podání žádosti o poskytnutí dotace 
v roce 2010 –  takový  projekt  neměl  být  podpořen  v rámci ROP SZ, uvedení nepravdivých 
údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, která zakládá 
právo Řídícího orgánu ROP SZ od smlouvy odstoupit. 
 
K povinnosti  losování  hodnotitelů  pro  hodnocení  projektů  bylo  sděleno,  že  postupy  výběru 
hodnotitelů jsou stanoveny Operačním manuálem ROP SZ, platným v době výběru a mohou 
se v čase  měnit,  pokud  se  dotaz  týká  projektů  předložených  v 16.  výzvě  byl  v platnosti 
Operační manuál ROP SZ verze 2.12 účinný od 27.8.2010, kdy v kapitole 7.1.7. je uvedeno 
..... hodnotitelé jsou k jednotlivým  projektům  přiřazováni  na  základě  losování.  Jména 
hodnotitelů jsou napsána na samostatné lístečky, vždy se losuje jeden projektový manažer a 
jeden externí expert ..... Dle výše uvedeného měl výběr hodnotitelů probíhat transparentním 
postupem,    a  to  losem. Ve  21.  výzvě  byl  v platnosti  Operační  manuál  ROP  SR  verze  2.17 
účinný od 27.8.2011, postup výběru hodnotitelů zůstal nezměněn. 
 
Zápis o losování hodnotitelů je vypracován z důvodu zachování auditní stopy a archivován 
pro  potřeby  případného  pozdějšího  přezkoumání.  V případě,  že  by  provedl  výběr  externích 
hodnotitelů ředitel ÚRR, postupoval by v rozporu s Operačním manuálem ROP SZ. 
 
K personálním  pravomocem  členů  Výboru  Regionální  rady  ve  vztahu  k Úřadu  Regionální 
rady bylo sděleno, že tyto jsou upraveny jednacím řádem VRR a etickým kodexem ROP SZ, 
Výbor Regionální rady pouze formálně schvaluje výběr projektů, podle Operačního manuálu 
nemohou  členové  Výboru  Regionální  rady  měnit  pořadí  projektů,  žádným  způsobem  se 
neúčastní  hodnocení  projektových  žádostí,  informace  o  projektech  mají  až  ze  Souhrnné 
hodnotící zprávy za celý region NUTS II. Severozápad. 
 
73 
 
 
 
 

 
Podle  nastavených  postupů  v Operačním  manuálu  by  před  zasláním  výše  uvedené  zprávy 
neměli být členové VRR informováni o hodnocení konkrétních projektů. 
 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR  se  v rámci  trestního  řízení  nepřipojilo  s nárokem na 
náhradu škody ve vztahu k projektům  Propagace  rekultivovaných a revitalizovaných území 
v Ústeckém kraji s tím,  že  projekt  byl  nedokončen,  příjemce  odstoupil  od  Smlouvy  o 
poskytnutí  dotace  a  tento  projekt  nebyl  podpořen  z prostředků  ROP  SZ,  Modernizace  a 
rekonstrukce hotelu Palace s tím, že projektová žádost byla stažena žadatelem a projekt nebyl 
podpořen  z prostředků  ROP  SZ  a  projektu  Rekonstrukce  a  modernizace  ubytovací  části  a 
kuchyně hotelu Cascade v Mostě, kdy příjemce odstoupil od Smlouvy o poskytnutí dotace a 
tento  projekt  nebyl  podpořen  z prostředků  ROP  SZ,  ve  vztahu  k projektům  Modernizace  a 
rozšíření Skiareálu Klínovec – etapa Jih, Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec – etapa 
Sever,  Apartmány  99  Chomutov,  Dostavba  hotelového  komplexu  Větruše,  Lípa  centrum  – 
aparthotel, Příprava rozvojových projektů obce Vědomice, Oddychové a relaxační centrum, 
Doplnění  parkovacích  ploch  a  technické  infrastruktury,  Budova  magistrátu  B2  –  centrální 
archiv  a  správní  agendy  a  Plavecký  areál  Děčín  –  rozšíření  kapacity  se  k trestnímu  řízení 
připojilo celkem s částkou 297.273.002,21 Kč, přičemž konkrétně vyčíslilo škodu v případě 
jednotlivých projektů.  
 
Ministerstvo financí ČR se v rámci trestního řízení nepřipojilo s nárokem na náhradu škody 
ve vztahu k projektům Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji, 
Modernizace a rekonstrukce hotelu Palace a projektu Rekonstrukce a modernizace ubytovací 
části a kuchyně hotelu Cascade v Mostě, neboť v případě těchto projektů nedošlo k proplacení 
prostředků  ze  strany  Regionální  rady  regionu  soudržnosti Severozápad, v případě  projektů 
Dostavba hotelového komplexu Větruše, Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní 
agendy a Plavecký areál Děčín byly ze strany platebního a certifikačního orgánu Ministerstva 
financí  ČR  částečně  refundovány  výdaje  v celkové  výši  60.032.878,32  Kč,  kdy  tyto 
prostředky odpovídají příspěvku z fondu ERDF. 
 
Ústecký kraj se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody nepřipojil. 
 
Na základě příkazu Okresního soudu v Ústí nad Labem podle § 83a odst. 1 tr. řádu ze dne 
30.5.2012 pod sp.zn. 40Nt 1442/2012-4 byla dne 1.6.2012 provedena prohlídka jiných prostor 
v Úřadu  Regionální  rady  regionu  soudržnosti  Severozápad,  na  adrese  Masarykova  ul.  čp. 
3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, tehdy zastoupeném Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální 
rady, kdy objekt je ve vlastnictví Energetické a dopravní stavby a.s., Masarykova 998/31, 400 
01 Ústí nad Labem, při které byly zajištěny zejména následující věci:  
 
stopa č. 3; Dokumenty k projektu Modernizace a rekonstrukce hotelu Palace, 
stopa  č.  4;  Dokumenty  k projektu  Rekonstrukce  a  modernizace  ubytovací  části  a  kuchyně 
Hotelu Cascade v Mostě, 
stopa  č.  5;  Dokumenty  k projektu  Rekonstrukce  a  modernizace  ubytovací  části  a  kuchyně 
Hotelu Cascade v Mostě, 
stopa  č.  8;  Dokumenty  k  projektu  Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území 
v Ústeckém kraji,  
stopa  č.  19;  Dokumenty  k  projektu  Propagace  rekultivovaných  a  revitalizovaných  území 
v Ústeckém kraji,  
stopa č. 74; Postoupení právního stanoviska ze dne 28.2.2012, 
stopa  č.  75;  Smlouva  k projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území 
v Ústeckém kraji, 
74 
 
 
 
 

 
stopa  č.  77;  Smlouva  k  projektu  Rekonstrukce  a  modernizace  ubytovací  části  a  kuchyně 
Hotelu Cascade. 
 
Obvinění jsou z trestné činnosti dále usvědčováni provedenými úkony odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu podle § 88 a § 88a trestního řádu. 
 
Z  telefonních  hovorů,  SMS zpráv z mobilních  telefonů  a e-mailové komunikace mezi 
obviněnými navzájem a mezi obviněnými a svědky vyplývá jejich komunikace v souvislosti 
s trestnou  činností,  organizováním  trestné  činnosti  a  časové  i  místní  určení  jejich  některých 
jednání a úloha a podíl jednotlivých obviněných a jejich vztah k trestné činnosti.  
 
Na základě příkazu OS Ústí nad Labem k prohlídce jiných prostor podle § 83a odst. 1 tr. řádu 
vydaným pod 40 Nt 1442/2012-4  byla dne 1.6.2012  pod  položkou  č.  1  protokolu  pořízena 
kopie serveru Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem. 
 
Vzhledem k charakteru  části  zajištěných  věcí  byl  podle  §  105  odst.  1  trestního  řádu 
k vypracování  znaleckých  posudků  přibrán  Ing.  Jan  Janka,  soudní  znalec  v oborech 
kybernetika,  odvětví  výpočetní  technika  a  elektronika,  odvětví  elektronika,  specializace 
bezpečnost informačních systémů. 
 
Znalec provedl  základní  popis  zajištěných  věcí,  podrobně  se  vyjádřil  k hardwarové 
konfiguraci, zadokumentoval adresářové struktury a vyhotovil seznamy jednotlivých souborů 
v těchto obsažených.  
 
Zajištěná  data,  včetně  e-mailová komunikace  byla  znalcem  Ing. Janem Jankou uložena  na 
paměťové  zařízení  -  USB disk 3.5" SATA II HDD Enclosure,  který je přílohou  ke 
znaleckému posudku z oboru  kybernetiky,  odvětví  výpočetní  technika  od  soudního  znalce 
Ing. J. Janky a který je označen jako příloha č. 5 spisu. 
 
Znalec  rovněž  zkoumal zajištěné  mobilní  telefony  a  zkoumáním  zajistil  telefonní  seznamy, 
SMS zprávy, seznamy přijatých, nepřijatých hovorů a seznamy volaných čísel. 
 
Ve  spisovém  materiálu  jsou  zařazeny  obsahové  opisy  vybraných  telefonních  hovorů,  SMS 
zpráv z mobilních telefonů a e-mailové komunikace, ze kterých vyplývá  datum hovoru, čas, 
volaný i volající, obsah tohoto rozhovoru, SMS a e-mailových zpráv.  
 
Opisy vybraných telefonních hovorů jsou přepsány tak, jak je vyhodnotil policejní orgán.  
 
Tyto obsahové opisy slouží pouze k orientaci k pořízeným záznamům hovorů na CD nosičích.  
 
Vzhledem k rozsahu spisového materiálu byly pro přehlednost zajištěných důkazů vytvořeny 
policejním orgánem analýzy důkazního  stavu  k jednotlivým  skutkům,  pro  které  je  vedeno 
trestní stíhání. 
 
Tyto  analýzy  důkazů  jsou  určeny  pouze  k orientaci v opatřených  důkazech  a  k jejich 
časovému zařazení. 
 
Objektem trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329  tr. zákoníku je  
zájem státu na řádném výkonu pravomoci úředních osob , který je v souladu s právním řádem 
a na  ochraně  práv  a povinností fyzických a právnických osob, pachatelem tohoto trestného 
75 
 
 
 
 

 
činu je speciální subjekt – úřední osoba, která je vymezena v § 127 tr. zákoníku. Účastníkem 
na  tomto  trestném  činu  může  být  kdokoli.  Z hlediska  subjektivní stránky je  vyžadováno 
úmyslné  zavinění.  Objektivní  stránka  tohoto  trestného  činu  spočívá  ve  zneužití  svěřené 
pravomoci  úřední  osoby  vykonáváním  pravomoci  způsobem  odporujícím  zákonu, 
překročením pravomoci nebo  nesplněním povinnosti vyplývající z pravomoci, přičemž tyto 
formy  jednání  se  nepřekrývají  a  navzájem  se  nevylučují.    Výkon  pravomoci  způsobem 
odporujícím  jinému  právnímu  předpisu  spočívá  v porušování nebo obcházení konkrétního 
zákona  nebo  právní  normy  zákona  vydané  na  základě  zákona.  Úmysl  opatřit  sobě  nebo 
jinému  neoprávněný  prospěch  představuje  každé  neoprávněné  zvýhodnění,  ať  majetkové  či 
nemateriální, na které by úřední osoba nebo jiný neměl právo.  
Objektem  trestného  činu  poškození  finančních  zájmů  Evropských  společenství  podle 
§ 260 tr. zákoníku
  je ochrana finančních  zájmů  -  výdajů  a příjmů  z  rozpočtů  Evropských 
společenství. Pojmem doklad se rozumí jakákoli listina, která je nezbytná pro účely získání 
finančních  prostředků  z evropských  rozpočtů,  k dokonání  tohoto  trestného  činu  postačí  již 
zhotovení  tohoto  dokladu,  nepravdivý  údaj  je  takový  údaj,  který  neodpovídá  skutečnosti. 
Pachatelem  tohoto  trestného  činu  může  být  kdokoli.    Osobou  mající  zvlášť  uloženou 
povinnost hájit zájmy Evropských společenství je pak každý, komu tato povinnost vyplývá 
z pracovního, funkčního nebo služebního postavení nebo z jiného právního vztahu. 
Objektem  trestného  činu  dotačního  podvodu  podle  §  212  tr.  zákoníku  je  ochrana 
poskytování  dotací,  objektivní  stránka  spočívá  v uvedení  nepravdivých  skutečností,  tedy 
skutečností  neodpovídajících  skutečnému  stavu,  v žádosti o dotace.  Pachatelem je osoba 
podávající žádost o dotaci. 
Škodou velkého rozsahu je škoda ve výši nejméně 5 000 000 Kč, což vyplývá z ustanovení § 
138 tr. zákoníku. 
 
Zařazení  obv. Ing Pavla Koudy,  v době  výše  popsaného  jednání  člena  zastupitelstva 
Ústeckého kraje, zvoleného členy zastupitelstva náměstkem hejtmana Ústeckého kraje a 
součastně  člena  Výboru  Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Ústecký kraj 
vychází z ustanovení § 127 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Úřední 
osobou  je  člen  zastupitelstva  nebo  odpovědný  úředník  územní  samosprávy,  orgánu  státní 
správy nebo jiného orgánu veřejné moci. K trestní odpovědnosti a ochraně veřejného činitele 
se  podle  jednotlivých  ustanovení  trestního  zákona  vyžaduje,  aby  trestný  čin  byl  spáchán  v 
souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností, veřejný činitel nesmí ohrozit veřejný zájem tím, 
že  využije  svého  postavení,  pravomoci  nebo  informací  získaných  při  výkonu své funkce k 
získání prospěchu nebo výhody pro jinou osobu, 
   
Zákonem  č.  129/2000  Sb.,  o  krajích  je  zařazena  Regionální  rada  mezi  orgány  krajské 
samosprávy a to vzhledem k odkazům na ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, pokud 
jde o výkon přenesené působnosti.  
 
Zákon  č.  248/2000  Sb.,  o  podpoře  regionálního  rozvoje,  ve  znění  pozdějších  předpisů  v 
ustanovení § 1 stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem 
vyváženého rozvoje státu a územního obvodu kraje. 
 
Podle § 16  odst.  4  zákona  č.  248/2000  Sb.  je  jedním  z  orgánů  Regionální  rady  výbor 
Regionální rady. 
 
76 
 
 
 
 

 
Působnost výboru je vymezena v § 16e citovaného zákona.  
 
Podle § 16e odst. 1 tohoto zákona  výbor  regionální  rady  jedná  a  rozhoduje  o  věcech 
spojených s realizací Regionálního  operačního  programu,  zejména  schvaluje  výběr  projektů, 
kterým  Regionální  rada  poskytne  dotaci  či  návratnou  finanční  pomoc  a  další  záležitosti, 
pokud tak stanoví jednací řád výboru. 
 
Výbor regionální rady volí a odvolává předsedu a místopředsedy regionální rady, jmenuje a 
odvolává  ředitele  Úřadu  regionální  rady  na  návrh  předsedy  regionální  rady,  stanovuje 
organizační strukturu a počet zaměstnanců Regionální rady. 
 
Podle  čl.  1c  Jednacího  řádu  Výboru  regionální  rady  regionu  soudržnosti  Severozápad 
rozhoduje  výbor  na  základě  požadavků  ředitele  úřadu  o  personálních  změnách  zaměstnanců 
Regionální  rady  do  úrovně  vedoucích  odborů.  V daném  případě  jde  o  rozhodování 
kolektivního orgánu.  
 
Podle § 16d odst. 1 tohoto zákona členy výboru volí z řad svých členů zastupitelstva krajů, 
které  tvoří  region  soudržnosti,  podle  § 16d odst. 4 tohoto zákona je funkce  člena  výboru 
veřejnou funkcí.  
 
Podle  §  16  odst.  5  tohoto  zákona,  se  na  vztah  státu  a  Regionální  rady  při  činnostech 
upravených zákonem vztahují ustanovení o  přenesené  působnosti  krajů  obdobně  –  zák.  č. 
129/2000 Sb., o krajích. 
 
Podle  §  30  zák.  č.  129/2000  Sb.,  o  krajích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  se  při  výkonu 
přenesené působnosti orgány kraje řídí při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními 
předpisy, a v ostatních  případech  též  usneseními  vlády  a  směrnicemi  ústředních  správních 
úřadů  a  opatřeními  příslušných  orgánů  veřejné  správy,  přijatými  při  kontrole  výkonu 
přenesené působnosti podle tohoto zákona. 
 
Zařazení ředitele Úřadu Regionální rady mezi úřední osoby podle § 127 odst. 1 písm. d) tr. 
zákoníku  vychází  ze  zařazení  Regionální  rady  mezi  orgány  krajské  samosprávy,  a  to 
vzhledem k odkazům  na  ustanovení  zákona  č.  129/2000  Sb.,  o  krajích,  pokud  jde  o  výkon 
přenesené působnosti.  
 
Zákon  č.  248/2000  Sb.,  o  podpoře  regionálního  rozvoje,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v 
ustanovení § 1 stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem 
vyváženého rozvoje státu a územního obvodu kraje. 
 
Ustanovení § 17 tohoto zákona definuje úřad rady jako výkonný orgán Regionální rady, který 
zabezpečuje  veškeré  úkoly  spojené  s funkcí  řídícího  orgánu  Regionálního  operačního 
programu s výjimkou záležitostí, které jsou svěřeny Výboru Regionální rady.  
 
Podle § 17 odst. 3 tohoto zákona stojí v čele  úřadu  ředitel,  který  podle  odst.  4  plní  vůči 
zaměstnancům  Regionální  rady  funkci  statutárního  orgánu  zaměstnavatele,  stanoví  platy 
zaměstnancům  Regionální  rady,  je  nadřízeným  všech  zaměstnanců  Regionální  rady  a 
kontroluje jejich činnost.  
 
77 
 
 
 
 

 
Podle § 17 odst. 6 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje se na postavení, 
práva a povinnosti zaměstnanců Regionální rady se vztahují ustanovení zákona o úřednících 
územních samosprávných celků č. 312/2002 Sb. obdobně. 
 
Zákon  č.  312/2002  Sb.,  o  úřednících  územních  samosprávných  celků,  ve  znění  pozdějších 
předpisů,  definuje  v ustanovení  §  2  úředníka  jako  zaměstnance  územního  samosprávného 
celku podílejícího se na výkonu správních činností zařazeného do obecního/městského úřadu, 
magistrátu apod.  
 
Podle Směrnic – Organizačního řádu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
zabezpečuje úřad Regionální rady veškeré úkoly a činnosti spojené s funkcí řídícího orgánu 
s výjimkou  záležitostí  svěřených  výboru.  Ředitel  úřadu  mimo  jiné  odpovídá  za  fungování 
kontrolního  systému,  odpovídá  za  řízení  nesrovnalostí  na  všech  úrovních  úřadu,  schvaluje 
oznámení o rozhodnutí výboru, jež stanoví seznam projektů vybraných pro poskytnutí dotace, 
schvaluje souhrnnou zprávu z procesu hodnocení. 
 
Z výše  uvedených  důvodů  je  tedy  zřejmé,  že  se  obvinění  Ing. Petr Kušnierz  a  doc. Ing. 
Petr Vráblík, Ph.D 
v postavení ředitele úřadu rozhodovací pravomocí zejména při kontrole 
činnosti podřízených zaměstnanců Regionální rady podíleli na procesu výběru projektů pro 
poskytnutí dotace, čímž se podíleli na plnění úkolů společnosti a státu a činili tak v postavení 
odpovědného pracovníka organizace zřízené zákonem a činné na úseku přenesené působnosti 
státu,  a  jehož  postavení  je  analogické  postavení  úředníka  územního  samosprávného  celku, 
čímž  je  opodstatněný   závěr,  že  obvinění  Ing. Petr Kušnierz  a  doc. Ing. Petr Vráblík, 
Ph.D 
kritéria stanovené trestním zákoníkem pro úřední osobu splňují.  
 
U zaměstnanců úřadů regionální rady je nezbytné zkoumat, zda splňují podmínku uvedenou v 
§ 127 odst. 1 písm.  d)  tr.  zákoníku,  tedy,  že  plní  úkoly  státu  nebo  společnosti  a  používají 
přitom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. Musí jít o zaměstnance, kteří připravují 
rozhodnutí  při  plnění  úkolů  svěřených  Regionální  radě,  přičemž  bez  takovéto  přípravy  by 
takové  rozhodnutí  nemohlo  být  učiněno,  případně  takové  rozhodnutí  vykonávají,  tedy 
zajišťují realizaci plnění úkolů v širším smyslu. 
 
Obv. Mgr. Pavel Karel Markvart, v době  výše  popsaného  jednání  vedoucího  Odboru 
vnitřních činností Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, obv. Ing. Irena 
Kotlanová
, v době  výše  popsaného  jednání  vedoucí  územního odboru realizace programu 
Ústí nad Labem Úřadu Regionální rady regionu Soudržnosti Severozápad, obv. Ing. Klára 
Odvárková
, v době  výše  popsaného  jednání  vedoucí  oddělení  administrace  projektů  Ústí 
nad Labem Úřadu  Regionální  rady  regionu  Soudržnosti  Severozápad  a  obv. Mgr. Jan 
Martinovský
  v době  výše  popsaného  jednání  právník  Úřadu  Regionální  rady  regionu 
Soudržnosti Severozápad  se  svojí  pravomocí  podíleli  na  procesu  výběru  projektů  pro 
poskytnutí dotace,  čímž  se podíleli  na  plnění  úkolů  společnosti  a  státu  v postavení 
odpovědných pracovníků organizace zřízené zákonem , činné na úseku přenesené působnosti 
státu, a jejichž postavení je analogické postavení úředníka územního samosprávného celku a 
kritéria stanové trestním zákoníkem pro úřední osoby tedy rovněž splňují. 
 
Pravomoci  a  podíl  jednotlivých  obviněných  při  plnění  úkoly státu a společnosti  vyplývají 
z organizačního  řádu  Úřadu  Regionální  rady  regionu  Soudržnosti  Severozápad  a  popisu 
jejich pracovních míst. 
 
78 
 
 
 
 

 
Věcí obecného zájmu se mimo jiné rozumí rozhodování úředníků při výkonu státní správy, 
jde o zájem, který je opakem zájmu soukromého, a který je sdílen společností jako celkem a 
přestože  význam  tohoto  termínu  není  v trestním  zákoníku,  stejně  tak  jako  veřejný zájem 
v trestním  zákoně  zcela  jednoznačně  definován  a  formulován,  lze  dle  ustálené  judikatury  a 
výkladových  stanovisek  dospět  k závěru,  že  nestranné  přidělování  dotací  z rozpočtu  Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti věcí obecného, resp. veřejného zájmu je.  
 
Za  osobu  mající  zvlášť  uloženou  povinnost  hájit  zájmy  Evropských  společenství  je  třeba 
považovat každou, které tato povinnost vyplývá z pracovního,  funkčního  nebo  služebního 
postavení, je-li tedy jejím hlavním  úkolem  péče  o zabezpečování  a ochranu  zájmů 
Evropských společenství, tato zvláštní povinnost  vyplývá  z  vnitrostátního právního předpisu 
(např.    zákon.  č.   248/2000 Sb.  , o podpoře  regionálního  rozvoje,  v pozdějším  znění),  z  
nařízení  (např.  nařízení  Rady  ES  č. 1083/2006  ze  dne  11.  července  2006,  o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení  nařízení  ES  č. 1260/1999), bez ohledu na to, zda je tato povinnost 
výslovně zmíněná v pracovní smlouvě či jiném právním dokumentu. 
 
Za organizovanou skupinu je nezbytné považovat sdružení nejméně  tří  trestně  odpovědných 
osob, v kterém je provedena určitá dělba úkolů mezi jednotlivé členy sdružení a jehož činnost 
se v důsledku  toho  vyznačuje  plánovitostí a koordinovaností,  což  zvyšuje  pravděpodobnost 
úspěšného  provedení  trestného  činu,  a tím i jeho škodlivost a závažnost. Organizovaná 
skupina nemusí mít trvalejší charakter a tímto  způsobem  lze  spáchat  i jen  ojedinělý, 
jednorázový  trestný  čin.  Není  vyžadováno  výslovné  přijetí za člena  organizované  skupiny 
nebo výslovné přistoupení člena k takové skupině. Postačí, že se pachatel fakticky včlenil do 
skupiny a aktivně se podílel na její činnosti.  
 
Výše popsaným jednáním porušili obvinění zejména následující právní normy: 
 
Čl. 60 nařízení rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č.  1260/1999,  který  stanoví,  že  řídící  orgán  odpovídá  za  řízení  a  provádění  operačního 
programu v souladu se zásadou řádného  finančního  řízení,  a  zejména  musí  být  dle  písm.  a) 
zajištěno,  aby  operace  pro  financování  byly  vybírány  na  základě  kritérií  pro  daný  operační 
program a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a 
vnitrostátními předpisy.  
 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, podle § 16 odst. 1 
písm. c)  je úředník povinen hájit při výkonu správních činností veřejný zájem, podle písm. f)  
jednat  a  rozhodovat  nestranně  bez  ohledu  na  své  přesvědčení  a  zdržet  se  při  výkonu práce 
všeho, co by mohlo ohrozit  důvěru  v nestrannost rozhodování, podle písm. g) se zdržet 
jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku, 
podle písm. h)  se zdržet jednání, které by mohlo vést ke střetu  veřejného  zájmu  se  zájmy 
osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem  zaměstnání  ve 
prospěch vlastní nebo někoho jiného. 
 
Etický  kodex  Regionálního  operačního  programu  regionu  soudržnosti  Severozápad 
(nadále  ROP  SZ),  přijatý  na  základě  usnesení  Výboru  regionální  rady  regionu  soudržnosti 
Severozápad  č.  3/38/2010  s účinností  dnem  29.1.2010,  který  se  podle  čl.  1  vztahuje  na 
všechny členy implementačního týmu ROP SZ, tedy na všechny pracovníky Úřadu regionální 
rady, členy Výboru regionální rady a externí spolupracovníky, zabývající se ROP SZ. Podle 
79 
 
 
 
 

 
čl. 2 bod 2 etického kodexu při plnění svých povinností slouží člen vždy veřejnému prospěchu 
a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost procesu implementace a fungování ROP 
SZ.  Podle  čl.  2  bod  3  člen  činí  rozhodnutí  a  řeší  záležitosti  objektivně.  Nejedná  svévolně 
k újmě či prospěchu jakékoliv fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob. Podle čl. 4 bod 
1 etického kodexu se člen zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu 
s jeho zájmem soukromým. Dle bodu 3 citovaného ustanovení se v případě,  že  má  člen 
soukromý  zájem  na  projektu,  jímž  se  má  jako  člen  zabývat,  oznámí  tuto  skutečnost 
kolektivnímu  orgánu,  jehož  je  členem,  nebo  svému  nadřízenému,  a  to  před  projednáváním 
této  věci.  Podle  bodu  4  citovaného  ustanovení  v případech  střetu  zájmů,  kdy  člen  je 
předkladatelem  či  zpracovatelem  projektu  nebo  se  na  jeho  zpracování  podílel,  nebo  ho 
s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový, ekonomický či politický, 
se tento člen dalšího projednávání a posuzování projektu či hlasování o něm nezúčastní. Podle 
bodu  5  se  za  střet  zájmů  nepovažuje  činnost  členů  Výboru  regionální  rady  v případě,  kdy 
předkladatelem jsou kraje. Podle čl. 5 bod 1 člen nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani 
žádná  jiná  zvýhodnění,  která  by  mohla  ovlivnit  rozhodování  či  narušit  nestranný  přístup. 
Podle  bodu  2    člen  nedovolí,  aby  se  v souvislosti  se  svou  činností  dostal  do  postavení,  ve 
kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému 
vlivu jiných osob. Podle  bodu  3  člen  nenabízí  ani  neposkytuje  žádnou  výhodu  jakýmkoliv 
způsobem  spojenou  s jeho  činností.  Podle  čl.  6  bod  1  v případě,  že  člen  zjistí  újmu 
způsobenou  nedbalým,  podvodným  či  korupčním  jednáním  jiného  člena,  bezprostředně 
oznámí  tuto skutečnost Řídícímu orgánu ROP SZ. Podle bodu 3 si je člen vědom, že Řídící 
orgán ROP SZ a kontrolní mechanismy ROP SZ mohou v případě  závažného  porušení 
Etického  kodexu  zpochybnit  celý  průběh  schvalování  projektu,  což  může  mít  za  následek 
neudělení či pozastavení dotace.  
 
Obviněný Ing. Pavel Kouda výše popsaným jednáním porušil navíc ustanovení  § 3 odst. 
2 písm. a), b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, podle kterého  nesmí ohrozit veřejný 
zájem tím, že využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své 
funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu 
a bude se odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, 
zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním 
 
Obvinění  svým  jednáním  porušili  zejména  následující  vybraná  ustanovení  operačního 
manuálu platného pro jednotlivé, dále uvedené výzvy: 
 
16.výzva 
 
7.1.7.3 Hodnocení technické a finanční kvality projektu 
 
Experti  jsou  pro  hodnocení  jednotlivých  projektů  vybíráni  vedoucím  ÚORP  ze  Seznamu 
expertů ÚRR tak, aby byl vyloučen střet zájmu. Zároveň jsou vybíráni tak, aby jejich profesní 
zaměření odpovídalo zaměření projektu. 
 
Hodnotitelé (projektoví manažeři OAP, případně ORKP, a externí experti) jsou k jednotlivým 
projektům  přiřazováni  na  základě  losování.  Jména  hodnotitelů  jsou  napsána  na  samostatné 
lístečky, vždy se losuje jeden projektový manažer a jeden externí expert. Bodové hodnocení 
prvního experta je tak vždy přičteno k bodovému hodnocení prvního projektového manažera 
OAP, případně ORKP, bodové hodnocení druhého experta je přičteno k bodovému hodnocení 
druhého  projektového  manažera  OAP,  případně  ORKP.  Z výsledků  losování  včetně 
vylosovaných jmen bude vyhotoven Zápis o losování hodnotitelů (příloha OM –7 37 Zápis o 
80 
 
 
 
 

 
losování  hodnotitelů),  který  podepisuje  vedoucí  OAP  i  vedoucí ÚORP. Zápisy musí být 
evidovány v e-SSL a jsou uchovávány na příslušném OAP. 
 
7.1.11.1 Smlouva o poskytnutí dotace  z  rozpočtových  prostředků  Regionální  rady 
regionu soudržnosti Severozápad 

 
Žadatel musí nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení Výzvy doložit požadované 
doklady  k  podpisu  Smlouvy.  Tuto  lhůtu  může  vedoucí  ÚORP  v  řádně  odůvodněných 
případech,  na  základě  písemné  žádosti  žadatele,  prodloužit.  V  případě,  že  žadatel v daném 
termínu potřebné dokumenty nedoloží, je z dalšího procesu administrace vyřazen na základě 
Oznámení  o  vyřazení  z  dalšího  procesu  administrace  z  důvodu  nedoložení  požadovaných 
dokladů  (příloha  OM  SZ  –  7  35  Oznámení  o  vyřazení  z  dalšího  procesu  administrace  z 
důvodu nedoložení požadovaných dokladů). 
 
12. výzva 
 
7.1.7.3 Hodnocení technické a finanční kvality projektu 

 
Experti  jsou  pro  hodnocení  jednotlivých  projektů  vybíráni  vedoucím ÚORP ze Seznamu 
expertů ÚRR tak, aby byl vyloučen střet zájmu. Zároveň jsou vybíráni tak, aby jejich profesní 
zaměření odpovídalo zaměření projektu. 
 
Hodnotitelé (projektoví manažeři OAP, případně ORKP, a externí experti) jsou k jednotlivým 
projektům  přiřazováni  na  základě  losování.  Jména  hodnotitelů  jsou  napsána  na  samostatné 
lístečky, vždy se losuje jeden projektový manažer a jeden externí expert. Bodové hodnocení 
prvního experta je tak vždy přičteno k bodovému hodnocení prvního projektového manažera 
OAP, případně ORKP, bodové hodnocení druhého experta je přičteno k bodovému hodnocení 
druhého  projektového  manažera  OAP,  případně  ORKP.  Z výsledků  losování  včetně 
vylosovaných jmen bude vyhotoven Zápis o losování hodnotitelů (příloha OM –7 37 Zápis o 
losování  hodnotitelů),  který  podepisuje  vedoucí  OAP  i  vedoucí  ÚORP.  Zápisy  jsou 
uchovávány na příslušném OAP. 
 
7.1.10.3 Řešení sporů (postup při podávání a vyřizování stížností) 
 
2.  Nezařazení  projektu  do  Seznamu  projektů  doporučených  k  financování:  žadatel  může 
vznést stížnost ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení Oznámení o nesplnění minimálního 
bodového ohodnocení projektu a vyřazení z dalšího procesu administrace (příloha OM SZ - 7 
23  Oznámení  o  nesplnění  minimálního bodového ohodnocení projektu  a  vyřazení  z  dalšího 
procesu administrace). 
Projektoví  manažeři  OAP,  kteří  neprováděli  hodnocení  projektu,  do  5  pracovních  dnů  od 
obdržení stížnosti  zkontrolují bodové hodnocení projektu. Pokud je stížnost shledána 
oprávněnou  a  nebyla  dosud  podepsána  žádná smlouva o poskytnutí dotace pro dané kolo 
výzvy, schválí VRR na novém jednání opravený Seznam  projektů  doporučených  k 
financování.  O  výsledku  vyřízení  stížnosti,  její  oprávněnosti  či  neoprávněnosti  je  žadateli 
podána písemná zpráva do 10 pracovních dnů od doručení stížnosti. 
 
20. výzva  
 
7.1.7.3 Hodnocení technické a finanční kvality projektu  
 

81 
 
 
 
 

 
Experti  jsou  pro  hodnocení  jednotlivých  projektů  vybíráni  vedoucím  ÚORP  ze  Seznamu 
expertů ÚRR tak, aby byl vyloučen střet zájmu. Zároveň jsou vybíráni tak, aby jejich profesní 
zaměření  odpovídalo  zaměření  projektu.  Hodnotitelé  (projektoví  manažeři  OAP,  případně 
ORKP, a externí experti) jsou k jednotlivým  projektům  přiřazováni  na  základě  losování. 
Jména  hodnotitelů  jsou  napsána  na  samostatné  lístečky,  vždy  se  losuje jeden projektový 
manažer a jeden externí expert. Bodové hodnocení prvního experta je tak vždy  přičteno  k 
bodovému  hodnocení  prvního  projektového  manažera  OAP,  případně  ORKP,  bodové 
hodnocení  druhého  experta  je  přičteno  k  bodovému  hodnocení  druhého  projektového 
manažera  OAP,  případně  ORKP.  Z  výsledků  losování  včetně  vylosovaných  jmen  bude 
vyhotoven Zápis o losování hodnotitelů.  
 
21. výzva 
 
7.1.7  Hodnocení  projektů  dle  výběrových  kritérií, které obsahuje následující body,  7.1.7.1 
Fáze hodnocení,  7.1.7.2 Hodnocení  způsobilosti  žadatele,  7.1.7.3 Hodnocení technické a 
finanční kvality projektu, 7.1.7.4 Hodnocení potřeby a relevance projektu, 7.1.7.5 Souhrnné 
hodnocení za 1. až 3. fázi hodnocení,  které  jsou  podrobně  uvedeny  v platném maunálu 
21.výzvy v Kapitole 7 Administrativní postupy na stranách č. 24 – 29. 
 
Obviněný Ing. Pavel Kouda tím, že jako náměstek hejtmana Ústeckého kraje a člen Výboru 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,  který  podle  §  16e  odst.  1  zákona  č. 
248/2000  Sb.,  o  podpoře  regionálního  rozvoje  jedná  a  rozhoduje  o  věcech  spojených 
s realizací  Regionálního  operačního  programu,  zejména  schvaluje  výběr  projektů,  kterým 
Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční pomoc v rozporu s čl. 60 nařízení rady 
(ES) č. 1083/2006, v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c), f), g) zákona č. 312/2002 
Sb.,  o  úřednících  územních  samosprávných  celků  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění 
pozdějších předpisů, v rozporu s ustanovením § 1 písm. a), § 3 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, v rozporu s ustanovením § 27 a § 
33 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu  Regionálního  operačního 
programu regionu soudržnosti Severozápad po 29.4.2011, předložil vedoucí územního odboru 
realizace programu obv.  Ing. Ireny Kotlanové seznam  přihlášených  projektů  21.  výzvy,  ve 
kterém  byly  některé  projekty  označeny  tečkou  a  uložil  jí  zajistit,  aby  označené  projekty 
úspěšně prošly hodnocením a aby nebyl schválen konkrétní projekt, což doplnil pohrůžkou 
propuštění  přesněji  neurčených  zaměstnanců  Úřadu  Regionální  rady  ze  zaměstnání,  čímž 
závažným  způsobem  ohrozil  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daných  projektů  a 
způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků  ze  strukturálních  fondů,  Evropského  fondu 
regionálního  rozvoje  (dále  jen  ERDF),  přičemž  následkem  této  výhrůžky  obv.Ing.  Irena 
Kotlanová  předala  seznam  shora  uvedených  projektů  svojí    podřízené,  vedoucí  oddělení 
administrace projektů, obv. Ing. Kláře Odvárkové, které tlumočila jeho hrozbu, přičemž obv. 
Ing. Irena Kotlanová nejméně v jednom případě přiměla externího experta, aby u konkrétního 
projektu změnil již vydaný odborný posudek a navýšil počet udělených bodů projektu tak, aby 
tento postoupil do 3. fáze hodnocení a v blíže nezjištěné době, mimo oficiální část jednání 54. 
zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, v rozporu s čl.  60 
nařízení  rady  (ES)  č.  1083/2006  a  s ustanovením  §  16  odst.  1  písm.  c),  f),  g)  zákona  č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 
znění  pozdějších  předpisů,  v rozporu s ustanovením § 1  písm. a), § 3 odst. 2 písm. a), b) 
zákona  č.  159/2006  Sb.,  o  střetu  zájmů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v rozporu 
s ustanovením § 27 a § 33 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších  předpisů,  a  v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu 
82 
 
 
 
 

 
Regionálního  operačního  programu  regionu  soudržnosti  Severozápad,  vyhrožoval  vedoucí 
odboru  územní  realizace  programu  Ústí  nad  Labem  obv.  Ing.  Ireně  Kotlanové  ztrátou 
zaměstnání pro ni  a jí podřízené pracovníky oddělení administrace projektů, pokud nebude 
navýšeno bodové hodnocení projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území 
v Ústeckém  kraji  tak,  aby  tento  projekt  postoupil  do  3.  fáze  hodnocení,  čímž  závažným 
způsobem  ohrozil  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daného  projektu  a  způsobilost 
proplacení  dotačních  prostředků  ze  strukturálních  fondů  ERDF,  přičemž  v důsledku  této 
výhrůžky  obv.  Ing.  Irena  Kotlanová  provedla  společně  s obv. Ing. Klárou Odvárkovou dne 
8.9.2011 přehodnocení tohoto projektu, původně zakončeného výrokem „projekt ohodnocen, 
nedosáhl minimální bodové hranice“, a to tak, že navýšily v rámci  přehodnocení  počet 
přidělených bodů, čímž umožnily postoupení projektu do 3. fáze hodnocení, a to přesto, že 
Ing. Irena Kotlanová nebyla z titulu své  funkce  vedoucí  odboru  dle  čl.  7.1.10.3  operačního 
manuálu k této činnosti oprávněna, tedy ovlivňoval průběh  schválení jednotlivých projektů a 
jednal při výkonu pravomoci úřední osoby  v rozporu s dalšími předpisy, naplnil  v přímém 
úmyslu všechny znaky skutkové podstaty  pokračujícího  zločinu  zneužití  pravomoci 
úřední  osoby  podle  §  329  odst.  1  písm.  a),  odst.  3  písm.  b)  tr.  zákoníku,  dílem 
dokonaného (jednáním popsaným pod bodem 1) obžaloby), dílem ve stádiu pokusu 
podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku (jednáním popsaným pod bodem 2) obžaloby). 
 
Obviněný Ing. Pavel Kouda
 je z jednání popsaného pod bodem 1) obžaloby usvědčován 
zejména  výpovědí  obv.  Ing.  Ireny  Kotlanové,  která  podrobně  popsala  jeho  jednání, 
protokolem o vydání věci z 11.7.2012, který dokumentuje vydání pěti kusů listů formátu A3 
se  seznamem  označených  projektů  obviněnou  Ing.  Kotlanovou,  který  obdržela od 
obviněného, odborným vyjádřením z oboru daktyloskopie, ze kterého je zřejmý nález otisků 
prstů  obviněného  na tomto seznamu  –  stopy  označené  č.  5  a  25  s částí  otisku  ukazováku 
pravé  ruky  osoby  obviněného  Ing.  Pavla  Koudy,  závěry  znaleckého  posudku  z oboru 
kriminalistiky,  specializace  expertiza  ručního  písma,  ze  kterého  vyplynulo,  že  pisatelem 
sporného textu 1/2159 na písemnosti „ Seznam k 21.  výzvě“  je  stejná  osoba,  která  psala 
srovnávací  texty  na  ostatních  předložených  písemnostech popsaných ve znaleckém 
posudku,  výpovědí  obv.  Ing.  Kláry  Odvárkové,  která  popsala  skutečnosti,  se  kterými  se  jí 
obv.  Kotlanová  svěřila,  výpovědí  svědka  Ing.  Petra  Filípka,  na  kterého  obv.  Kotlanová 
působila za účelem navýšení počtu udělených bodů projektu Areál volného času Ústí nad 
Labem  –  Zadní Telnice,  výpovědí  svědka  Bc.  Petra  Achse,  který  uvedl,  že  viděl  seznam 
otečkovaných projektů a e-mailovou komunikací mezi obv. Ing. Irenou Kotlanovou a obv. 
Ing. Pavlem Koudou ze dne 8.6.2011 v 13:55:05 hodin a mezi obv. Ing. Petrem Kušnierzem a 
Bc. Petrem Achsem  ze dne 28.6.2010 v 10::10:51 hodin  a  odposlechem  a záznamem 
telekomunikačního provozu zajištěným v rámci akce POZINK 02 ze dne 18.04.2012 v 14:39 
hodin.  
 
Z jednání popsaného pod bodem 2) obžaloby je  obviněný  usvědčován  v prvé  řadě 
výpovědí  obv.  Ing.  Ireny  Kotlanové,  která  popsala  výhrůžky  obviněného  učiněné  dne 
5.9.2011  svědka  Ing.  Jiřího  Červinky,  který  byl  tomuto  vyjádření  rovněž  přítomen, 
výpověďmi obv. Ing. Kláry Odvárkové a svědků Bc. Petra Achse, kteří byli s vyjádřením 
obviněného  seznámeni,  stejně  jako  svědci  Jitka  Štainerová  a  Jana Fenclová, svědek  Jana 
Kučery  externího  hodnotitel,  který  se  vyjádřil  k změně  v jeho posudku  a e-mailem Petra 
Achse ze dne 21.10.2011 v 7:31:23 hod., který odeslal na adresu 
 
[email address]  a e-mailovou komunikací mezi obv. Ing. Klárou 
Odvárkovou a obv. Ing. Kotlanovou ze dne 18.4.2012 v 11:19:01 hod. a odposlechem a 
záznamem telekomunikačního provozu zajištěným v rámci akce POZINK 01 dne 17.04.2012 
83 
 
 
 
 

 
v 07:57 hod.  a 23.04.2012 v 15:15 hod.,  POZINK  02 dne 17.04.2012 v 12:18 hod.  a 
20.04.2012 v 07:58 hod., POZINK 11 dne 20.04.2012 v 15:20 hod. a 25.04.2012 v 13:15 hod. 
 
Ze  sdělení  Ministerstva  financí,  Odboru  Národní  fond,  Platebního  a  certifikačního  orgánu 
vyplynulo, že v případě  projektu  „Propagace  rekultivovaných  a  revitalizovaných  území 
v Ústeckém  kraji“  byl  Úřad  Regionální  rady  regionu  soudržnosti  Severozápad,  jako  řídící 
orgán  Regionálního  operačního  programu  regionu  soudržnosti  NUTS  II.  Severozápad  ze 
strany Platebního a certifikačního orgánu informován, že výdaje tohoto projektu nemohou být 
považovány  za  způsobilé  a  nemohou  být  v budoucnu certifikovány,  příjemce  následně 
odstoupil od smlouvy o poskytnutí dotace a realizoval projekt v omezené  míře  z vlastních 
zdrojů. 
 
 Příjemci nebyly proplaceny žádné finanční prostředky, vzhledem k tomu, že se podařilo včas 
odhalit netransparentní hodnocení projektu,  o jehož  prostředky  platební  a  certifikační  orgán 
žádá z rozpočtu Evropské unie a které refunduje do státního rozpočtu, ani státnímu rozpočtu, 
z něhož jsou výdaje Regionálního operačního programu Severozápad škoda nevznikla. 
 
V případě,  že  by  výdaje  projektu  byly  proplaceny  a  následně  refundovány  a  certifikovány, 
mohla by výše škody vzniklé rozpočtu Evropské unie,  konkrétně fondu ERDF dosahovat až 
částky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace, tedy až 36 815 319,00 Kč. 
 
V případě, že by byly ze strany Platebního a certifikačního orgánu tyto výdaje refundovány, 
nejspíše by se tento orgán připojil k trestnímu řízení jako poškozený ve smyslu ustanovení § 
43 trestního řádu, vzhledem k tomu, že k proplacení prostředků nedošlo, k trestnímu řízení se 
tento orgán nepřipojuje. 
 
Obviněný Ing. Petr Kušnierz
 tím, že jako ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad, v rozporu s čl.  60  nařízení  rady  (ES)  č.  1083/2006,  v rozporu s ustanovením § 
16 odst. 1 písm. c), f), g) zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v rozporu s čl. 2 bod 2, bod 3, čl. 
4  bod  1  Etického  kodexu  Regionálního  operačního  programu  regionu  soudržnosti 
Severozápad a v rozporu  s  čl.  7.1.7.3  a  čl.  7.1.11.1  operačního  manuálu  Regionálního 
operačního programu Severozápad, blíže nezjištěného dne po ukončení Výzvy č. 16, v období 
od 26.8.2010 do 8.10.2010 v prostorách  Úřadu  Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad, na adrese Ústí nad Labem, Masarykova 3488/1,  vydal  při  osobním  jednání 
s vedoucí územního odboru realizace programu obv. Ing. Irenou Kotlanovou pokyn, že určité 
projekty musí úspěšně projít hodnocením a za tímto účelem současně sám v úmyslu ovlivnit 
hodnocení projektů, určil bez řádného losování přiřazení konkrétních externích expertů pro 2. 
fázi hodnocení ke konkrétním projektům, a za tímto účelem předal obv. Ing. Ireně Kotlanové 
seznam projektů se  jmény externích expertů, čímž závažným způsobem ohrozil objektivnost 
a  nezávislost  hodnocení  těchto  projektů  a  způsobilost  proplacení  ze  strukturálních  fondů 
ERDF,  přičemž  tak  učinil  s vědomím,  že  jeho  podřízenými  obv.  Ing.  Irenou  Kotlanovou  a 
obv.  Ing.  Klárou  Odvárkovou  bude  za  účelem  zakrytí  tohoto  neoprávněného  postupu 
zpracován nepravdivý Zápis o losování hodnotitelů, k čemuž došlo dne 8.10.2010, přičemž si 
vynucoval  poslušnost  podřízené  obv.  Ing.  Ireny  Kotlanové  opakovanou  výhrůžkou  možné 
ztráty  zaměstnání,  dne  27.10.2010  vydal  při  telefonickém  hovoru  s vedoucí  oddělení 
administrace  projektů  obv.Ing. Klárou Odvárkovou pokyn, že všechny projekty oblasti 
podpory 2.1 v rámci  16.  výzvy  za  Ústecký  kraj  musí  úspěšně  projít  hodnocením,  čímž 
závažným způsobem ovlivnil objektivnost a nezávislost hodnocení a způsobilost proplacení 
dotačních  prostředků  ze strukturálních  fondů  ERDF,  dne  28.1.2011  hodin  vydal  při 
84 
 
 
 
 

 
telefonickém rozhovoru s vedoucí územního odboru realizace programu obv. Ing. Irenou 
Kotlanovou pokyn, že aktuálně administrativně zpracovávané projekty v oblasti podpory 1.1 
v rámci 20. výzvy musí úspěšně projít hodnocením a souhlasil s účelovým určením externích 
expertů,  čímž  závažným  způsobem  ohrozil  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  těchto 
projektů  a  způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků  ze  strukturálních  fondů  ERDF, 
přičemž tak učinil s vědomím, že jeho podřízenými obv. Ing. Irenou Kotlanovou a obv.Ing. 
Klárou  Odvárkovou  bude  za  účelem  zakrytí  tohoto  neoprávněného  postupu  zpracován 
nepravdivý Zápis o losování hodnotitelů, k čemuž došlo dne 28.1.2011, dne 1.2.2011 v 10:47 
hodin zneužil svou pravomoc tím, že v případě  projektu  CZ.1.09/4.2.00/30.00782, 
Modernizace a rekonstrukce hotelu Palace, kde dne 27.1.2011 marně uplynula 20 denní lhůta 
k doložení požadovaných dokladů k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, a dle čl. 7.1.11.1 
operačního  manuálu  měl  být  projekt  vyřazen  z procesu další administrace, telefonicky, 
kontaktoval zástupce žadatele  s tím, aby dne 2.2.2011 zástupce společnosti doručil na Úřad 
Regionální rady antidatovanou žádost o posunutí termínu k dodání  dokumentů  potřebných 
k podpisu  smlouvy o poskytnutí dotace, nesoucí nepravdivé datum -    nejpozději  27.1.2011,  
dne 9.2.2011 v 08:00  hodin  prostřednictvím  e-mailu  schválil    podřízeným  obv.    Ing.  Ireně 
Kotlanové a Edit Cermanové, zpracování návrhu na usnesení Výboru Regionální rady regionu 
soudržnosti  Severozápad,  ve  kterém  je  nepravdivě  tvrzeno,  že  dne  2.2.2011  byla  na  úřad 
doručena  žádost  GKR  Holding  a.s.  o  prodloužení  termínu  lhůty  k podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace s datem vyhotovení již 21.1.2011, dne 9.3.2011 nechal podřízenou obv. Ing. 
Irenu Kotlanovou zpracovat dokument „Souhlas s prodloužením termínu podpisu Smlouvy“,  
ve kterém je nepravdivě tvrzeno, že společnost GKR HOLDING a.s. již dne 21.1.2011 žádala 
o prodloužení tohoto termínu, a tímto jednáním tak zásadním způsobem ovlivnil objektivnost 
rozhodování  jemu  podřízených  úředníků  při  administrativním  zpracování  projektu  s výší 
plánované dotace  51.001.471,35  Kč  ze  strukturálních  fondů  ERDF,  dne 31.1.2011 
telefonicky sdělil  žadateli o dotaci obv. Ing. arch. Omaru Koleilatovi, že k jeho projektu má 
se svými lidmi domluvenou schůzku a bude to s nimi probírat, a na to dále dne 31.1.2011 
telefonicky hovoří s vedoucí územního odboru realizace programu úřadu obv.  Ing.  Irenou 
Kotlanovou za přítomnosti obv. Mgr. Jana Martinovského, kdy této se ptá, co by se stalo, 
kdyby obv. Ing. arch. Koleilat požádal o změnu na jiné patro s tím, že je to nápad obv. Mgr. 
Jana  Martinovského,  zcela  ignoruje  vyjádření  obv.  Ing.  Kotlanové,  že  celá  věc  „zavání 
podvodem“ a dále od ní přijímá radu, aby u pracovnice úřadu Edit Cermanové ověřil, kde 
všude je v informačním  systému  úřadu  GINIS  patrný  protokol  o  kontrole  projektu 
z 25.1.2011,  nato  vyzval  obv.  Ing.  Kotlanovou, aby  pracovník  úřadu  Bc.  Pavel  Mohaupt  a 
další pracovníci nepodnikali ve věci žádné další kroky a  dne 31.1.2011 telefonicky hovoří  
s  obv.  Ing.  arch.  Omarem  Koleilatem,  kterého  výslovně  vyzývá,  aby  nikdo  ze  strany  obv. 
Ing. Koleilata k věci na úřad nevolal a na nic se neptal, že jim dá vědět, a v době nejméně 
od 31.1.2011 do  16.2.2011  jako  ředitel  Úřadu  Regionální rady dílem sám, dílem 
prostřednictvím  obv.  Ing.  Ireny  Kotlanové  a  dalších  doposud  nezjištěných  zaměstnanců 
úřadu, zajistil pozměnění projektové dokumentace k projektu rekonstrukce hotelu Cascade, 
který je veden u Úřadu Regionální rady, a současně zásah do informačního systému úřadu 
GINIS  nejméně  tak,  že  projektovému  manažerovi  Bc.  Pavlu  Mohauptovi  bylo  přikázáno 
vyjmout ze spisového materiálu původní záznam z místního šetření v hotelu Cascade ze dne 
25.1.2011, , ve kterém jsou podchyceny faktury  za provedené práce v 9. NP hotelu z roku 
2009,  jež  činí  projekt  nezpůsobilým  k veřejné  podpoře,  dne  7.2.2011  se  v telefonickém 
hovoru s obv. Ing. arch. Omarem Koleilatem za přítomnosti obv. Mgr. Jana Martinovského 
ujišťuje, že tento souhlasí se změnou projektu na rekonstrukci z 9. NP na 7. NP, aby pak 
16.2.2011 v telefonickém hovoru se  Stanislavem Pechem dohodl pořízení fotografií 7. NP 
hotelu,  a  následně  nechal  vypracovat  nový  záznam  z místního  šetření  v hotelu Cascade 
z 25.1.2011,  opatřený  identickým  č.j.,  ve  kterém  je  současně  nepravdivě  uváděno,  že  dne 
85 
 
 
 
 

 
25.1.2011  proběhla  kontrola  i  7.  NP  hotelu  a  z tohoto patra jsou v záznamu vložené 
fotografie,  přičemž  dále  prostřednictvím  doposud  nezjištěného  zaměstnance  úřadu 
manipuloval s projektovou dokumentací  projektu  tak,  aby  při  zběžné  kontrole  obstálo 
tvrzení o datu doručení žádosti ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o. dne 21.1.2011, kdy na 
této písemnosti se nachází vystřižený a opětovně nalepený štítek s č.j. ze systému GINIS a 
tato písemnost nese nepravdivé datum v podacím  razítku  úřadu  21.1.2011,  a  u  dvou  těsně 
předcházejících  písemností,  kdy  konkrétně  u  výpisu z obchodního  rejstříku  firmy  ICKM 
PODBABA VÝCHOD s.r.o. z 17.12.2010, štítek z IS GINIS s č.j.  RRSZP000WL7Q, 
vykazuje  známky  přelepení,  a  v podacím  razítku na rubu písemnosti z 20.1.2011 je rukou 
přepisované č.j., kdy původní č.j. je nečitelné, a u smlouvy s Volksbank CZ a.s. o vedení účtu 
ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o. štítek s č.j.  RRSZP000WL8L  taktéž  vykazuje  známky 
přelepení, a v podacím razítku na rubu písemnosti z 20.1.2011 je rukou přepisované č.j., kdy 
původní  č.j.  je  nečitelné,  a  jako  ředitel  Úřadu  Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad prostřednictvím své podřízené obv. Ing. Ireny Kotlanové zajistil dne 7.2.2011, 
vydání  stanoviska  ke  změně  projektu,  ve  kterém  je  nepravdivě  tvrzeno,  že  žádost  ICKM 
PODBABA  VÝCHOD  s.r.o.  o  změnu  rekonstruovaných  podlaží  byla  na  úřad  doručena 
21.1.2011,  přičemž    v souhlasném  stanovisku  úřadu  se  změnou  projektu  je  toto  nepravdivé 
tvrzení taktéž obsaženo, naplnil v přímém  úmyslu  všechny  znaky  skutkové  podstaty  
pokračujícího zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 
3 písm. b) tr. zákoníku, dílem dokonaného  (jednáním popsaným pod body  3),  4),  5) 
obžaloby), dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku (jednáním popsaným 
pod body  6),  16) obžaloby)  a  pokračujícího  zločinu  poškození  finančních  zájmů 

Evropských společenství podle § 260 odst. 1, 4 písm. a), b), odst. 5 tr. zákoníku, ve znění 
do 31.12.2011, dílem dokonaného (jednáním popsaným pod body 3), 4), 5) obžaloby), 
dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku (jednáním popsaným pod body 6), 
16) obžaloby). 
 
Obviněný  Ing. Petr Kušnierz
  je z jednání popsaného pod bodem 3-5) obžaloby 
usvědčován  zejména  výpovědí  obv.  Ing.  Ireny  Kotlanové,  která  podrobně  popsala  jeho 
jednání  spočívající  v přidělování  externích  expertů  k jednotlivým  projektům,  stejně  jako 
obv.  Ing.  Klára  Odvárková,  dalšími  důkazy  jsou  záznamy  telekomunikačního  provozu 
zajištěné v rámci akce ZINEK 07 ze dne 27.10.2010 v 15:31 hod a akce ZINEK 06 ze dne 
28.1.2011 v 09:07 hod.  
  
Z jednání popsaného pod bodem 6) obžaloby  je  usvědčován  zejména  výpověďmi  obv. 
Kotlanové a Odvárkové,  antidatovanou žádostí,  záznamem  telekomunikačního  provozu 
zajištěného v rámci akce ZINEK 06 ze dne 1.2.2011 v 10:47 hod a zajištěnými e-maily mezi 
obv. Kušnierzem a obv. Kotlanovou a svědkyní Edit Cermanouvou ze dne 9.2.2011 v 08:00 
hodin.  
 
Dalším důkazem je složka projeku „Modernizace a rekonstrukce Hotelu Palace“ zajištěná při 
domovní prohlídce 1.6.2012, zajištěná jako stopa č.3. 
 
Ze  sdělení  Ministerstva  financí,  Odboru  Národní  fond,  Platebního  a  certifikačního  orgánu 
vyplynulo, že v případě  projektu  „Modernizace  a  rekonstrukce  Hotelu  Palace“,  kdy  marně 
uplynula  lhůta  stanovená  žadateli  k doložení  požadovaných  dokladů  k podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace a žádost měla být vyřazena s procesu další administrace, v případě, že by 
příjemce svou žádost nakonec nestáhl, mohlo by dojít ke škodě na rozpočtu Evropské unie, a 
to až do výše spolufinancování z fondu ERDF stanovené smlouvou o poskytnutí dotace, 
vzhledem k tomu, že smlouva nebyla uzavřena, není možné vyčíslit výši škody, vůči rozpočtu 
86 
 
 
 
 

 
Evropské unie by tato však nebyla vyšší než částka 51 001 471,35 Kč uvedená v projektové 
žádosti. 
 
V případě, že by smlouva uzavřena byla a prostředky by byly příjemci proplaceny a ze strany 
Platebního a certifikačního orgánu refundovány, nejspíše by se tento orgán k trestnímu řízení 
připojil  jako  poškozený  ve  smyslu  ustanovení  §  43  tr.  řádu,  vzhledem  k tomu, že v tomto 
případě  nedošlo  k proplacení  prostředků  ani  ze  strany  Regionální  rady  regionu soudržnosti 
Severozápad, ani k refundaci  prostředků,  jako  poškozený  se  tento  orgán  k trestnímu  řízení 
nepřipojuje. 
 
Z jednání popsaného pod bodem 16) obžaloby je  obviněný  usvědčován  výpovědí  obv. 
Ing.  Ireny Kotlanové, svědků Bc.  Mohaupta, Štefanové, Cermanové, Bc. Fenclové, JUDr. 
Petříka, Martince, Patery a Popova,  záznamem o místním šetření vydaným podle § 78 tr. 
řádu dne 26.6.2012, fakturami společnosti Lizdroj, antidatovanou žádostí o změně předmětu 
plnění  z 9. na 7. nadzemní patro  –  žádost ICKM Podbaba Východ, s.r.o., Husova 240/5, 
Praha, o změnu v žádosti o dotaci projektu „Rekonstrukce a modernizace ubytovací části a 
kuchyně hotelu Cascade“ vedená pod sp.zn. RRSZ 997/2011, znaleckým posudkem z oboru 
kriminalistiky  –  odvětví  technického  zkoumání  písemností,  ze  kterého  je  zřejmé,  že 
evidenční štítek není na dokumentu označeném č. 1/1583 (výše popsaná žádost vedená pod 
sp.zn. RRSZ 997/2011) nalepen prvotně, ale byl vystřižen z jiné listiny a i s podkladovým 
papírem z této listiny byl na dokument dodatečně  přelepen,  tento  dodatečně  dolepený 
evidenční štítek je pak plně shodný s tiskem štítku z písemnosti č. 2/1583 (kopie „Sdělení o 
anonymním telefonátu“) a odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu podle § 88 tr. 
řádu  opatřeného  v rámci  akce  ZINEK  06,07  pod  č.j.  UOOZ-61/TČ-2010-34 a to zejména 
následujícími rozhovory: ZINEK 06 ze dne 28.1.2011 v 15:37:58 hod., telefonát  obv. Petra 
Kušnierze se sv. Editou Cermanovou, ZINEK  06 ze dne 28.1.2011  v  15:39:29 a ZINEK 07 
téhož dne v 15:50:46 hod. kdy obv. Kušnierz volá obv. Martinovského,  ZINEK 06  dne 
28.1.2011 v 17:11:28 hod. rozhovor obv. Petra Kušnierze s obv. Irenou Kotlanovou, ZINEK 
06 dne 31.1.2011 v 11:29:17 hod. a v 13:27:31 hod. mezi obv. Petrem Kušnierzem a obv. 
Omarem Koleilatem, ZINEK 06 dne 31.1.2011 v 13:03:54 hod. a 1.2.2011 v 11:53:07 hod.,  
rozhovory obv. Petra Kušnierze s obv.  Ing.  Irenou Kotlanovou, ZINEK  06 dne 1.2.2011 v 
16:04:17  hod. mezi obv. Kušnierzem a sv. Ing. Nesládkem, ZINEK 06   dne 7.2.2011 v 
15:15:23 hod. mezi obv. Petrem Kušnierzem a obv. Omarem Koleilatem, ZINEK  06 dne 
7.2.2011 v 15:16:40 hod. mezi obv. Kušnierzem a sv. Ing. Nesládkem, ZINEK  06 dne 
7.2.2011 v 15:19:09 hod. mezi obv. Petrem Kušnierzem a obv. Omarem Koleilatem, ZINEK 
06 dne 7.2.2011 v 15:25:11 hod. mezi obv. Kušnierzem a sv. Ing. Nesládkem, ZINEK 06 dne 
7.2.2011 v 15:31:04, 15:38:59 hod. mezi obv. Petrem Kušnierzem a obv.Omarem Koleilatem, 
ZINEK 06 dne 16.2.2011 v 09:03:22 hod. mezi obv. Petrem Kušnierzem a sv. Ing. Pechem, 
SMS komunikace ZINEK 06 dne 17.2.2011 v 10:14:13, 10:14:51 hod. mezi mezi obv. Petrem 
Kušnierzem a sv. Ing. Pechem,  SMS komunikace ZINEK 06 dne  17.2.2011 
v 10:15:03, 
10:15:06, 10:46:35, 10:47:48, 10:47:50 hod.  mezi obv. Petrem Kušnierzem a sv. Markem 
Palkem,  SMS komunikace ZINEK  06 dne 17.2.2011 v 10:48:14 hod.  mezi obv. Petrem 
Kušnierzem a sv. Ing. Daliborem Pechem, SMS komunikace ZINEK 06   dne 17.2.2011 v 
10:59:24, 11:00:14, 11:00:46 hod. mezi obv. Petrem Kušnierzem a sv. Markem Palkem, SMS 
komunikace ZINEK 06 dne 18.2.2011 v 09:19:31, 09:19:34, 09:22:21 hod. mezi obv. Petrem 
Kušnierzem a sv. Markem Palkem 
 
Dalším důkazem je email vydaný podle § 78 tr. řádu ze dne 22.3.2011 z 25.1.2011 v 14:47:44 
a 16:38:29 mezi Irenou  Kotlanovou, Janem  Martinovským  a Petrem  Kušnierzem  ,  včetně 
přílohy - návrhu na neuzavření smlouvy na projektu Rekonstrukce a modernizace ubytovací 
87 
 
 
 
 

 
části a kuchyně Hotelu Cascade.  
 
Ze  sdělení  Ministerstva  financí,  Odboru  Národní  fond,  Platebního  a  certifikačního  orgánu 
vyplynulo, že v případě  projektu  „Rekonstrukce  a  modernizace  ubytovací  části  a  kuchyně 
Hotelu Cascade“, vzhledem k tomu, že příjemce odstoupil od uzavřené smlouvy o poskytnutí 
dotace  a  to  před  proplacením  jakékoli  žádosti  o  platbu  ze  strany  Úřadu  Regionální  rady 
rozpočet Evropské unie ani státní rozpočet poškozeny nebyly. 
 
V případě, že by projekt byl proplacen ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad a refundován a certifikován ze strany Platebního a certifikačního orgánu mohla 
by  výše  škody  vzniklé  rozpočtu  Evropské  unie,  konkrétně  fondu  ERDF,  dosahovat  až 
13 365 599,92 Kč, tedy z částky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
V případě,  že  by  příjemce  od  smlouvy  neodstoupil  a  prostředky  by  mu  byly  ze  strany 
poskytovatele  nejspíše  proplaceny  a  následně  by  byly  tyto  refundovány,  nejspíše  by  se 
připojily  k trestnímu  řízení  jako  osoba  poškozená  ve  smyslu  ustanovení  §  43  tr.  řádu, 
vzhledem k tomu, že k proplacení prostředků ani k jejich refundaci nedošlo, k trestnímu řízení 
se tento orgán nepřipojuje. 
 
Obviněný doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.  tím, že jako zástupce ředitele Úřadu Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad, v rozporu s čl.  60  nařízení  rady  (ES)  č.  1083/2006, 
v rozporu s ustanovením  §  16  odst.  1  písm.  c),  f),  g)  zák.  č.  312/2002  Sb.,  o  úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu  Regionálního  operačního 
programu a v rozporu  s  čl.  7.1.7.3  operačního  manuálu  Regionálního  operačního  programu, 
bez  oprávnění  dne 2.2.2010 v 10:52  hodin  prostřednictvím  e-mailové zprávy určil  bez 
řádného losování přiřazení konkrétních externích expertů pro 2. fázi hodnocení ke konkrétním 
projektům,  čímž  závažným  způsobem  ohrozil  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daných 
projektů a způsobilost proplacených dotačních prostředků a způsobilost proplacení dotačních 
prostředků ze strukturálních fondů ERDF, přičemž tak učinil s vědomím toho, že bude jeho 
podřízenými obv.  Ing. Irenou Kotlanovou a obv. Ing. Klárou Odvárkovou za účelem zakrytí 
tohoto neoprávněného postupu zpracován nepravdivý Zápis o losování hodnotitelů, k čemuž 
dne 3.2.2010 došlo,    v   době  před  8.10.2010  v prostorách  Úřadu  regionální  rady  regionu 
soudržnosti Severozápad na adrese Ústí nad Labem, Masarykova 3488/1, zneužil svou 
pravomoc  zástupce  ředitele  Úřadu  Regionální  rady  tím,  že  vydal  při  osobním  jednání 
s vedoucí odboru územní realizace programu obv. Ing. Irenou Kotlanovou pokyny, kterými 
určil sám, bez řádného losování, přiřazení konkrétních externích expertů pro 2. fázi hodnocení 
ke konkrétním projektům a současně nařídil, že všechny projekty oblasti podpory 2.1 v rámci 
16.  výzvy  za  Ústecký  kraj  musí  úspěšně  projít  hodnocením,  čímž  závažným  způsobem 
ovlivnil  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  projektů  a  toto  své  jednání  zdůvodnil  dne 
20.10.2010    v e-mailových  zprávách  tím,  že  „projekty  oblasti  podpory  2.1  mají  kvůli 
krajským  projektům  projít  všechny  za  Ústecký  kraj  a  tak  to  chtěl  přiřazením  hodnotitelů 
pohlídat“,    a  dále  vydal  pokyn  podřízeným  ke  zbylým  projektům  v oblasti podpory 2.1 
přiřadit  lidi  z kraje, „aby to pohlídali, aby vše prošlo“, čímž  závažným  způsobem  ohrozil 
objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daných  projektů  a  způsobilost  proplacení  dotačních 
prostředků  ze  strukturálních  fondů  ERDF,  přičemž  tak  učinil  s vědomím,  že  bude  jeho 
podřízenými obv. Ing. Irenou Kotlanovou a obv. Ing. Klárou Odvárkovou za účelem zakrytí 
tohoto neoprávněného postupu zpracován nepravdivý Zápis o losování hodnotitelů, k čemuž 
dne  8.10.2010  došlo,  přičemž  postup  podřízené  obv.  Ing.  Ireny  Kotlanové  si  vynucoval 
výhrůžkou  možné  ztráty  zaměstnání,  naplnil v přímém  úmyslu  všechny  znaky  skutkové 
88 
 
 
 
 

 
podstaty  pokračujícího  přečinu  zneužití  pravomoci  úřední  osoby  podle  §  329  odst.  1 
písm. a) tr. zákoníku a  pokračujícího  zločinu  poškození  finančních  zájmů  Evropských 

společenství podle § 260 odst. 1, 4 písm. a), b) tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011. 
 
Obviněný  doc.  Ing. Petr Vráblík, PhDr.
  je z jednání popsaného pod bodem 7, 8) 
obžaloby
  usvědčován  výpověďmi  obviněných  Ing.  Ireny  Kotlanové  a  Ing.  Kláry 
Odvárkové, e-mailovou  komunikací  mezi  obviněným  a  Ing.  Odvárkovou,  zejména  pak  e-
mailem ze dne 2.2.2010 v 10:52  hod.,  ve  kterém  stanovil  ke  konkrétním  projektům 
konkrétní hodnotitele, z jednání  popsaného  pod  bodem  8)  obžaloby  je  pak  vedle  výpovědí 
obviněných Ing. Kotlanové a Ing. Odvárkové  usvědčován e-mailovou komunikací ze dne 
20.10.2010 v 8:04, 8:18, 8:32, 8:39, 8:43, 8:45 a 8:46  hod a Zápisem o losování hodnotitelů 
ze dnů 3.2.2010 a 8.10.2010. 
 
Obviněný  Mgr. Pavel Karel Markvart
  tím, že jako vedoucí Odboru  vnitřních  činností 
Úřadu  Regionální  rady  regionu  soudržnosti  Severozápad  jednal  v rozporu s čl.  60  nařízení 
rady (ES) č. 1083/2006, v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c), f), g) zák. č. 312/2002 
Sb.,  o  úřednících  územních  samosprávných  celků  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění 
pozdějších  předpisů,  a  v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu 
Regionálního operačního programu a v rozporu s čl. 7.1.7 operačního manuálu Regionálního 
operačního programu Severozápad tím, že blíže nezjištěného dne po 29.4.2011, po ukončení 
Výzvy  č.  21  Regionální  rady,  přinesl  do  kanceláře  obv.  Ing.  Ireny  Kotlanové,  vedoucí 
územního odboru realizace programu Ústí nad Labem, 5  ks  listů  formátu A3 se seznamem 
přihlášených projektů 21. výzvy, ve kterém byly některé projekty označeny tečkou, kdy obv. 
Ing.  Kotlanové  sdělil,  že o tyto projekty je zájem z   5. patra budovy,  čímž  závažným 
způsobem  ohrozil  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daných  projektů  a  způsobilost 
proplacení  dotačních  ze  strukturálních  fondů  ERDF,  přičemž  obv.  Ing.  Irena  Kotlanová 
předala seznam shora uvedených projektů podřízeným, kterým tlumočila sdělení obv. Mgr. 
Pavla Karla Markvarta,  naplnil v přímém  úmyslu  všechny  znaky  skutkové  podstaty 
přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. 
 
Obviněný Mgr. Pavel Karel Markvart je z jednání popsaného pod bodem 9) obžaloby
 
usvědčován  zejména  výpovědí  obv.  Ing.  Ireny  Kotlanové,  která  podrobně  popsala  jeho 
jednání,  protokolem  o  vydání  věci  z 11.7.2012, který dokumentuje vydání seznamu 
označených projektů obviněnou Ing. Kotlanovou, které obdržela od obviněného  Mgr. Pavla 
Karla Markvarta a odborným vyjádřením z oboru daktyloskopie, ze kterého je zřejmý nález 
otisků prstů obviněného na tomto seznamu – stopy označené č. 37 s částí otisku palce levé 
ruky osoby obviněného Mgr. Pavla Karla Markvarta. 
 
Obviněná Ing. Irena Kotlanová tím, že jako vedoucí územního odboru realizace programu 
Ústí nad Labem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, v rozporu s čl. 60 
nařízení rady (ES) č. 1083/2006, v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c), f), g) zák. č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 
znění  pozdějších  předpisů,  a  v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a v rozporu s čl. 7.1.7.3 
a  čl.  7.1.10.3  operačního  manuálu  Regionálního  operačního  programu  Severozápad  dne 
3.2.2010 podepsala nepravdivý dokument Zápis o losování hodnotitelů pro projekty Výzvy č. 
12  Regionální rady, v rozporu s čl.  7.1.7.3 operačního manuálu neprovedla výběr externích 
expertů, kdy tyto určil zástupce ředitele úřadu obv.Ing. Petr Vráblík, podpisem pod dokument  
Zápis  o  losování  hodnotitelů  tuto  skutečnost  zakrývala  před  národními  a  evropskými 
kontrolními  orgány,  čímž  ohrozila  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daných  projektů  a 
89 
 
 
 
 

 
způsobilost  proplacení  dotačních  prostředků  ze strukturálních fondů  ERDF,  tím, že dne 
8.10.2010  podepsala  nepravdivý  dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů  pro  projekty  16. 
výzvy č.j. RRSZ 96/2011 PID:RRSZP000S2R3, dle kterého mělo dojít k přiřazení hodnotitelů 
k jednotlivým  projektům  na  základě  transparentního  losování,  ačkoliv  věděla,  že  podle  čl. 
7.1.7.3  operačního  manuálu,  neprovedla  výběr  externích  expertů,  přičemž  externí  experty 
neoprávněně  v úmyslu manipulovat s hodnoceními  projektů  určili  dílem  ředitel  úřadu  obv. 
Ing. Petr Kušnierz a zástupce ředitele úřadu obv. Ing. Petr Vráblík, a dílem sama obv. Ing. 
Klára Odvárková na pokyn zástupce ředitele úřadu obv. Ing. Petra Vráblíka, a podpisem pod 
dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů  tuto  skutečnost  zakrývala  před  národními  a 
evropskými kontrolními orgány, čímž  ohrozila objektivnost a nezávislost hodnocení daných 
projektů a způsobilost proplacení dotačních prostředků ze strukturálních fondů ERDF, tím, že 
dne 29.8.2011 na základě výhrůžky náměstka hejtmana a člena Výboru Regionální rady obv. 
Ing. Pavla Koudy, spočívající v hrozbě ztráty zaměstnání, neprojdou-li úspěšně hodnocením 
projekty, jejichž seznam jí obv. Ing. Pavel Kouda blíže nezjištěného dne po 29.4.2011 dovezl 
do  bydliště,  přiměla  externího  experta  Ing.  Petra  Filípka,  nar  
, aby u projektu  
CZ.1.09/4.1.00/36.00934,  Areál  volného  času  Ústí  nad  Labem  -  Zadní  Telnice,  změnil  již 
vydaný odborný posudek a navýšil počet projektu udělených bodů tak, aby tento postoupil do 
3.  fáze  hodnocení,  čímž  ohrozila objektivnost a nezávislost hodnocení daného projektu a 
způsobilost proplacení dotačních prostředků hrazených ze strukturálních fondů ERDF, tím, že 
dne 8.9.2011 na základě výhrůžky náměstka hejtmana a člena Výboru regionální rady obv. 
Ing. Pavla Koudy, spočívající v hrozbě ztráty zaměstnání pro ni a její podřízené, nedojde-li ke 
změně  hodnocení  projektu,  provedla  přehodnocení  projektu  Propagace  rekultivovaných  a 
revitalizovaných území v Ústeckém  kraji,  kterým  změnila  původní  bodové  hodnocení 
projektových  manažerů  oddělení  administrace  projektů,  které  bylo  zakončeno výrokem 
„projekt ohodnocen, nedosáhl minimální bodové hranice“, a to tak, že navýšila v rámci 
přehodnocení  počet  přidělených  bodů,  čímž  umožnila  postoupení  projektu  do  3.  fáze 
hodnocení,  přestože  nebyla z titulu své funkce  k této  činnosti  vůbec  oprávněna, a svým 
jednáním tak ohrozila  objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daného  projektu  a  způsobilost 
proplacení  dotačních  prostředků  v plánované výši 36.815.319,-  Kč  ze  strukturálních  fondů 
ERDF, jako vedoucí odboru územní realizace programu v Ústí nad Labem Úřadu Regionální 
rady  regionu  soudržnosti  Severozápad,  přestože  se  dne  25.1.2011  dozvěděla  a  poskytla 
řediteli  úřadu  obv.  Ing.  Kušnierzovi  dne  31.1.2011  během  telefonického  rozhovoru  radu  o 
tom,  jak  neoprávněně  zakrýt  nepříznivé  výsledky  kontroly  tím,  že  by bylo možné poradit 
žadateli o dotaci vytvoření antidatované žádosti o změnu rekonstruovaného patra v hotelu a 
přijmula  od  obv.  Ing.  Kušnierze  pokyn,  aby  její  podřízení,  včetně  Bc.  Pavla  Mohaupta,  ve 
věci  nečinili  žádné  další  kroky,  dne  1.2.2011  při  telefonickém rozhovoru s obv. Ing. 
Kušnierzem, jej ujistila, že informační systém úřadu GINIS byl zmanipulován a je jedno, kdy 
žadatel  fakticky  dodá  antidatované  oznámení  o  změně  projektu,  nařídila  podřízenému  Bc. 
Pavlu Mohauptovi vyjmout ze spisového materiálu  původní  záznam  z místního  šetření 
v hotelu Cascade a nechala vypracovat nový záznam,  ve  kterém  je  současně  nepravdivě 
uváděno,  že  dne  25.01.2011  proběhla  kontrola i  7.  NP  hotelu,  sama nebo prostřednictvím 
dosud  nezjištěného  zaměstnance  úřadu  v době  po  1.2.2011 manipulovala s projektovou 
dokumentací projektu tak, aby při zběžné kontrole obstálo tvrzení o datu doručení žádosti 
ICKM PODBABA VÝCHOD s.r.o. dne 21.1.2011, dne 7.2.2011  vydala  pod  č.j.  RRSZ 
997/2011; PID:RRSZX000OOME jménem úřadu předběžné stanovisko ke změně projektu, 
ve  kterém  je  nepravdivě  tvrzeno,  že  žádost  ICKM  PODBABA  VÝCHOD  s.r.o.  o  změnu 
rekonstruovaných  podlaží  byla  na  úřad  doručena  již  21.1.2011,  a  dne  16.2.2011  pod  č.j. 
RRSZ  2204/2011;PID:RRSZX000OVHX,  vydala  jménem  úřadu  souhlasné  stanovisko se 
změnou projektu, ve kterém je toto nepravdivé tvrzení obsaženo, naplnila v přímém úmyslu 
všechny znaky skutkové podstaty pokračujícího zločinu zneužití pravomoci úřední osoby 
90 
 
 
 
 

 
podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, dílem dokonaného (jednáním 
popsaným pod body 10), 11) obžaloby), dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. 

zákoníku (jednáním popsaným pod body 12), 13), 17) obžaloby) a pokračujícího  zločinu  
poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 260 odst. 1, 4 písm. a), b), 
odst. 5 tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011, dílem dokonaného (jednáním popsaným pod 
body 10), 11) obžaloby), dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku 
(jednáním popsaným pod body 12), 13), 17) obžaloby).
 
 
Obviněná  Ing.  Irena Kotlanová je z jednání popsaného pod bodem 10, 11) obžaloby
 
vedle  svého  doznání  usvědčována  zejména  výpovědí  Ing.  Kláry  Odvárkové,  Zápisy  o 
losování hodnotitelů ze dne 3.2.2010 a 8.10.2010, e-mailovou komunikací ze dnů 29.1.2010 
v 14:20 hod, 2.2.2010  v 16:20 hod., v 10:10 hod., v 10:17 hod., 10:52 hod., 18.10.2010 
v 11:12 hod., 19.10.2010 v 17:35 hod  a 20.10.2010  v 7:54 hod., v 8:04.hod., v 8:18 hod., 
v 8:32 hod., v 8:39 hod., v 8:43 hod. a v 8:45 a 8:46 hod.,  z jednání pod bodem 12)  pak 
vedle doznání výpovědí Ing. Petra Filípka a protokolem o vydání věci, ze kterého vyplývá 
vydání původního hodnocení Ing. Filípkem, z jednání popsaného pod bodem 13) je vedle 
doznání usvědčována výpověďmi svědka Ing. Jiřího Červinky, který byl vyjádření obv. Ing. 
Pavla Koudy přítomen a výpověďmi obv. Ing. Kláry Odvárkové a svědků Bc. Petra Achse a 
Jitka  Štainerová,  kteří  byli  s vyjádřením  obviněného  seznámeni,  dalšími  důkazy  jsou  pak 
dopis z Ministerstva  financí  ČR  ze  dne  12.4.2012  a  e-mailová komunikace mezi 
obviněnými  Ing.  Kotlanovou,  obv.  Ing.  Odvárkovou  a  svědky    Štainerovou  a  Janem 
Kučerou, externím  hodnotitelem  a  zajištěnou  e-mailovou komunikací  zejména pak e-
mailem    ze dne 18.4.2012  a e-mailem  svědka  Bc.  Petra  Achse  ze  dne  21.10.2011  v 7:31 
hod.  
 
Z jednání  popsaného pod bodem 17) obžaloby  je  obviněná  Ing.  Irena  Kotlanová 
usvědčována vedle svého doznání shodnými důkazy jako obv. Ing. Kušnierz pod bodem 16) 
obžaloby.  
 
Obviněná  Ing. Klára Odvárková  tím, že jako vedoucí  oddělení  administrace  projektů 
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, v rozporu s čl. 60 nařízení rady (ES) 
č. 1083/2006, v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c), f), g) zák. č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,  a  v rozporu  s  čl.  2  bod  2,  bod  3,  čl.  4  bod  1  Etického  kodexu  Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a v rozporu s čl. 7.1.7.3 a čl. 7.1.11.1 
operačního manuálu Regionálního operačního programu Severozápad dne 3.2.2010 podepsala 
nepravdivý  dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů  pro  projekty  12.  výzvy,  podle kterého 
mělo dojít k přiřazení hodnotitelů k  projektům na základě  losování, ačkoliv věděla, že jí a 
vedoucí územního odboru realizace programu Ústí nad Labem obv. Ing. Irenou Kotlanou 
nebylo žádné losování provedeno, nýbrž externí experty neoprávněně v úmyslu manipulovat 
s hodnoceními projektů určil zástupce ředitele úřadu obv. Ing. Petr Vráblík a svým podpisem 
pod  dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů  tento  protiprávní  postup  zakrývala  před  
národními a evropskými kontrolními orgány, ohrozila objektivnost a nezávislost hodnocení 
daných projektů a způsobilost proplacení dotačních prostředků ze strukturálních fondů ERDF, 
a tím, že dne  8.10.2010  podepsala  nepravdivý  dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů  pro 
projekty  16.  výzvy  č.j.  RRSZ  96/2011  PID:RRSZP000S2R3,  dle  kterého  mělo  dojít 
k přiřazení hodnotitelů k  projektům na základě transparentního losování, ačkoliv věděla, že jí 
a vedoucí územního odboru realizace programu Ústí nad Labem obv.Ing. Irenou Kotlanovou 
nebylo žádné losování provedeno, ale  externí  experty  neoprávněně,  v úmyslu manipulovat 
s hodnoceními projektů určili dílem ředitel úřadu obv. Ing. Petr Kušnierz a zástupce ředitele 
91 
 
 
 
 

 
úřadu obv. Ing. Petr Vráblík, a dílem ona sama na pokyn zástupce ředitele úřadu obv.  Ing. 
Petra  Vráblíka,  a  svým  podpisem  pod  dokument  Zápis  o  losování  hodnotitelů  tento 
protiprávní postup zakrývala před národními a evropskými kontrolními orgány, čímž ohrozila 
objektivnost  a  nezávislost  hodnocení  daných  projektů  a  způsobilost  proplacení  dotačních 
prostředků  ze  strukturálních  fondů  ERDF,  naplnila v přímém  úmyslu  všechny  znaky 
skutkové podstaty přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) 
tr. zákoníku a zločinu poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 260 
odst. 1, 4 písm. a), b), tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011. 
 
Obviněná Ing. Klára Odvárková je z jednání popsaného pod bodem 14, 15) obžaloby
 
vedle svého doznání  usvědčována  zejména  výpovědí  obv. Kotlanové, Zápisy o losování 
hodnotitelů ze dne 3.2.2010 a 8.10.2010, e-mailovou komunikací ze dnů 29.1.2010 v 14:20 
hod, 2.2.2010 v 16:20 hod., v 10:10 hod., v 10:17 hod., 10:52 hod., 18.10.2010 v 11:12 
hod., 19.10.2010 v 17:35 hod  a 20.10.2010 v 7:54 hod., v 8:04. hod., v 8:18 hod., v 8:32 
hod., v 8:39 hod., v 8:43 hod. a v 8:45 a 8:46 hod. 
 
Obviněný  Mgr. Jan Martinovský  tím, že jako  právník  Úřadu  Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad, poté, co se dne 25.1.2011 dozvěděl o kontrolním zjištění z kontroly 
projektu rekonstrukce hotelu Cascade v Mostě  z téhož dne, a sám zpracoval písemný návrh 
bodu jednání  č.  27  pro  48.  zasedání  Výboru  Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad dne 28.1.2011 v Chomutově,  kdy  navrhuje  vyřazení  projektu  č. 
CZ.1.09/4.2.00/30.00779  a  neuzavření smlouvy o poskytnutí dotace  z důvodů  provedení 
stavebních  prácí  před  datem  16.9.2010,  kdy  bylo  úřadem  vydáno  osvědčení  o  způsobilosti 
projektu, což je v rozporu s čl.  5  nařízení  komise  č.  1628/2006,  a  činí  celý  projekt 
nezhojitelně  nezpůsobilým  pro  poskytnutí  veřejné  podpory,  vymyslel  a  nejpozději  dne 
31.1.2011 poradil řediteli úřadu obv. Ing. Kušnierzovi protiprávní způsob dalšího postupu v 
projektu,  spočívající  v manipulaci s dokumentací projektu tak, aby žadatel o dotaci podal 
antidatovanou žádost o změnu v předmětu plnění dotace, spočívající v záměně 9. NP za jiné, 
naplnil  v přímém  úmyslu  všechny  znaky  skutkové  podstaty  pokusu  zločinu  zneužití 
pravomoci úřední osoby podle § 21 odst. 1 k § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. 
zákoníku a pokusu zločinu poškození finančních zájmů Evropských společenství podle   
§ 21 odst. 1 k § 260 odst. 1, 4 písm. b), odst. 5 tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011. 
 
Obviněný  Mgr.  Jan  Martinovský  je z jednání popsaného pod bodem 18) obžaloby 

usvědčován shodnými důkazy jako obv. Ing. Kušnierz pod bodem 16) obžaloby.  
 
Obviněný Ing. arch. Omar Koleilat tím, že jako jednatel společnosti ICKM PODBABA 
VÝCHOD, s.r.o., IČ: 27068382,  nechal firmou ROPRO a.s., IČ 27888941, zpracovat žádost 
o poskytnutí dotace na Rekonstrukci a modernizaci ubytovací části a kuchyně Hotelu Cascade 
v Mostě  -  celkovou  rekonstrukci  9.  NP  hotelu,  ačkoliv  již  v roce 2009 tuto rekonstrukci 
částečně  realizoval  v rozsahu  nejméně  907.944,-  Kč,  přičemž  tuto  skutečnost  Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v žádosti  o  dotaci  zatajil,  přičemž  tato 
skutečnost  byla  zjištěna  Úřadem  Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 
25.1.2011,  a  projekt  tak  byl  shledán  nezpůsobilým k poskytnutí  veřejné  podpory,  neboť 
stavební práce byly zahájeny rozporu s čl. 5 Nařízení komise č. 1628/2006 dříve, než bylo dne 
16.9.2010 pod RRSZ 18761/2010 vydáno osvědčení  o  způsobilosti  projektu  a    blíže 
nezjištěného  dne  v měsíci  únoru  2011  jako  osoba  jednající  jménem  společnosti  ICKM 
PODBABA VÝCHOD, s.r.o. a jako vedoucí projektu, zajistil vydání antidatované písemné 
žádosti společnosti s údajným datem vyhotovení 20.1.2011, týkající se změny ve stavebním 
řešení v žádosti o dotaci a ve studii proveditelnosti, kdy předmětem rekonstrukce mělo být 
92 
 
 
 
 

 
nově  7.  NP  hotelu  místo  9.  NP  hotelu  a  dne 10.2.2011 jako osoba jednající jménem 
společnosti  ICKM PODBABA VÝCHOD, s.r.o., a jako vedoucí projektu zajistil vydání 
nepravdivého písemného sdělení společnosti o tom, že stavební práce z důvodu havárie v 9. 
NP hotelu Cascade byly prováděny v období 20.9.2010 až 8.10.2010, tedy údajně po datu 
vydání  osvědčení  o  způsobilosti  projektu,  naplnil  v přímém  úmyslu  všechny  znaky 
skutkové podstaty pokusu zločinu poškození finančních zájmů Evropských společenství 
podle § 21 odst. 1 k § 260 odst. 1, 5 tr. zákoníku, ve znění do 31.12.2011 a pokusu zločinu
 
dotačního podvodu podle § 21 odst. 1 k § 212 odst. 1, 6 písm. a) tr. zákoníku.  
 
Obviněný  Ing.  arch.  Omar  Koleilat  je z jednání popsaného pod bodem 19) obžaloby 

usvědčován shodnými důkazy jako obv. Ing. Kušnierz pod bodem 16) obžaloby.  
  
Obviněný Ing. Pavel Kouda dosud nebyl soudně trestán. 
 
Obviněný Ing. Petr Kušnierz byl odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem 
č.j. 2T 10/2011-3717 ze dne 12.7.2012 pro trestné činy přijetí úplatku podle § 331 odst. 2, 4 
písm. b) tr. zákoníku a přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) 
tr. zákoníku ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze sp.zn. 8 To 124/2012 ze dne 
17.1.2013 k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, peněžitému trestu v počtu 500 
denních sazeb ve výši 1.500,-  Kč,  tedy  ve  výši  750.000,-  Kč  a  trest  zákazu  činnosti 
spočívající v zákazu  výkonu  funkce,  ve  kterém  je  předmětem  činnosti  rozhodování  o 
nakládání s finančními prostředky z fondů Evropské unie na dobu 5,5 roku.  
 
Obviněný doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. dosud nebyl soudně trestán. 
 
Obviněný Mgr. Pavel Karel Markvart dosud nebyl soudně trestán. 
 
Obviněná Ing. Irena Kotlanová dosud nebyla soudně trestána. 
 
Obviněná Ing. Klára Odvárková dosud nebyla soudně trestána. 
Obviněný Mgr. Jan Martinovský dosud nebyl soudně trestán. 
 
Obviněný Ing. arch. Omar Koleilat
 dosud nebyl soudně trestán. 
 
Provedeným vyšetřováním v přípravném řízení a zajištěnými důkazy tedy bylo prokázáno, že 
se všichni obvinění dopustili trestné činnosti popsané ve výroku obžaloby. 
 
Jelikož  skutečnosti  zjištěné  v  rámci  přípravného  trestního  řízení  odůvodňují  postavení 
obviněných před soud, je na ně podávána tato obžaloba.  
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 20.12.2013   
 
 
     
 
                  
 
Státní zástupce 
   
 
 
 
 
 
    
    
        Mgr. Vladimír Jan, v.r. 
Za správnost vyhotovení: 
Marie Skokanová 
93