Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Klasa - Výběrové řízení'. 
*UOHSX006DP93* 
UOHSX006DP93 
 
 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Brno: 
ÚOHS-V176/2014/IN-19486/2014/440/PŠk 
Mgr. Škodová 
16.9.2014 
 
 
Poskytnutí  informace  podle  zákona  č. 106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. 9. 2014 Vaši žádost podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen  „InfZ“),  z  téhož  dne  (dále  jen  „žádost“).  Úřad  Vás  přípisem  ze  dne  8.  9.  2014,  č.  j.  ÚOHS-
V176/2014/IN-18879/2014/440/PŠk vyzval k doplnění Vaší žádosti. Dne 11. 9. 2014 Úřad obdržel 
Vaše doplnění žádosti ze dne 10. 9. 2014. 
 
Předmětem  Vaší  žádosti  je  poskytnutí  bližších  informací  k odborným  pracovním  zkušenostem 
zaměstnanců  Úřadu,  kteří  se  podíleli  na  řízení  o  rozkladu  a  výsledném  rozhodnutí  ve  věci 
„Rámcová smlouva –  Komunikační  podpora  značky  KLASA  pro  rok  2014“,  konkrétně  požadujete 
název pracovní pozice každého dotyčného zaměstnance, informace o tom, na jakých pracovních 
pozicích v minulosti působili a informace o jejich univerzitním vzdělání. V doplňující žádosti ze dne 
10.  9.  2014  ještě  požadujete  informaci,  zda  se  na  rozhodnutí  Úřadu  podíleli  i  externí  odborníci 
a  v případě,  že  ano,  požádal  jste  o  jejich  jména  nebo  názvy  společností  a  o  uvedení  druhu 
poradenství či pomoci, neboť v žádosti uvádíte, že Úřad Vám tuto informaci neposkytl v souvislosti 
s Vaší žádostí ze dne 31. 7. 2014. 
 
Podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám sdělujeme, že pracovní pozice zaměstnanců Úřadu podílejících 
se  na  řízení  o  rozkladu  a  výsledném  rozhodnutí  jsou  následující:  předseda  Úřadu,  ředitel  Sekce 
předsedy  Úřadu,  ředitel  Sekce  druhostupňového  rozhodování,  ředitel  Odboru  druhostupňového 
rozhodování I , dva referenti Oddělení druhostupňového rozhodování 5. 
 
Dále Vám sdělujeme, že Úřad Vám na Vámi položený dotaz v žádosti ze dne 31. 7. 2014 týkající se 
externích odborníků odpověděl, neboť Vám přípisem ze dne 7. 8. 2014, č. j. ÚOHS-V147/2014/IN-
16603/2014/440/PŠk, bylo sděleno, že na rozhodnutí se podíleli kromě úředně oprávněných osob  
i členové rozkladové komise. Z ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění  pozdějších  předpisů,  vyplývá,  že  většinu  členů  rozkladové  komise  tvoří  odborníci,  kteří 
nejsou zaměstnanci Úřadu. Rozkladová komise předkládá předsedovi Úřadu návrh na rozhodnutí 
v řízení o rozkladu. Jak Vám již bylo Úřadem sděleno, jednalo se o Komisi pro oblast dohledu nad 
 

Č. j.: ÚOHS-V176/2014/IN-19486/2014/440/PŠk  
zadáváním veřejných zakázek Brno I. Kromě Mgr. Pavla Krále, JUDr. Petra Gajduška, LL.M. a Mgr. 
Michaela  Mikulíka,  LL.M.,  nejsou  ostatní  členové  rozkladové  komise  zaměstnanci  Úřadu.  Jména 
členů rozkladové komise jsou veřejně dostupná pod níže uvedeným odkazem: 
http://www.uohs.cz/cs/o-uradu/odpovedi-na-dotazy-podle-zakona-c-106-1999-sb.html  
odpověď Úřadu ze dne 15. 5. 2014 na dotaz ze dne 13. 5. 2014. 
 
Další informace vztahující se k předmětu Vaší žádosti budou vyřízeny v souladu se zákonem. 
 
Úřad nepožaduje v souvislosti s poskytnutím informací úhradu nákladů. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jiří Plachý 
Odbor legislativní 
ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 


Document Outline