Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     1
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:10
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí                                                                                      
schváleno è.j. 111/138 224/2002                                                                               F i n    2 - 12 M    
                                                                                                          
                                                VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU                                                 
                             ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ                              
                                        **********  VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU  **********                                        
                                                        sestavený k 13/2010                                                         
                                                 (v tis. Kè na dvì desetinná místa)                                                 
 Rok    Mìsíc   I È O      
 2010    13     00063461   
Název nadøízeného orgánu      : .............................................................................
Název a sídlo úèetní jednotky : Mìstská èást Praha 2                                                                                
                                Nám. Míru 20/600, 120 39 Praha                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
  0000 1341 Poplatek ze psù                                        1 600,00            1 600,00            1 451,33    90,71   90,71
  0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt              1 200,00            1 200,00              846,72    70,56   70,56
  0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství             9 000,00            9 000,00           10 774,49   119,72  119,72
  0000 1344 Poplatek ze vstupného                                    250,00              250,00              169,23    67,69   67,69
  0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity                            500,00              500,00              551,49   110,30  110,30
  0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst           13 500,00           13 500,00            9 690,04    71,78   71,78
  0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií                   12 000,00           12 565,00            6 942,13    57,85   55,25
  0000 1361 Správní poplatky                                      15 000,00           15 000,00           13 910,81    92,74   92,74
  0000 1511 Daò z nemovitostí                                     30 000,00           30 000,00           23 764,69    79,22   79,22
  0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp                0,00            7 411,10            7 411,18  *******  100,00
  0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.           36 535,00           36 535,00           36 535,00   100,00  100,00
  0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp                0,00           79 938,60           78 538,60  *******   98,25
  0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí               159 717,00          167 106,40          167 106,40   104,63  100,00
  0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù                    0,00            1 704,10            1 704,08  *******  100,00
  0000 4129 Ostatní neinv.pøij.transf. od rozp. územní                 0,00             -850,00             -850,00  *******  100,00
  0000 4131 Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.          155 780,00          181 655,80          181 655,77   116,61  100,00
  0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù                                0,00                0,00          674 700,03  ******* *******
  0000 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí                       0,00           34 114,00           34 114,00  *******  100,00
  0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù                      0,00            9 496,80            9 496,80  *******  100,00
  0000 4229 Ostatní inv.pøij.transf.od rozpoètù územní                 0,00           -6 000,00           -6 000,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0000 **** Bez ODPA                                             435 082,00          594 726,80        1 252 512,79   287,88  210,60
  3111 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00               93,60               93,63  *******  100,03
  3111 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00                6,47  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Pøedškolní zaøízení                                        0,00               93,60              100,10  *******  106,94
  3113 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00              689,60              689,58  *******  100,00
  3113 2321 Pøijaté neinvestièní dary                                  0,00              630,00              630,00  *******  100,00

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     2
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:11
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy                                             0,00            1 319,60            1 319,58  *******  100,00
  3319 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù                  0,00                0,00                2,21  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury                                0,00                0,00                2,21  ******* *******
  3399 2321 Pøijaté neinvestièní dary                                  0,00               75,00               75,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p                0,00               75,00               75,00  *******  100,00
  3421 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00               15,48  ******* *******
  3421 2322 Pøijaté pojistné náhrady                                   0,00                0,00               53,66  ******* *******
  3421 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00               34,16  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže                        0,00                0,00              103,30  ******* *******
  3612 3122 Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. ma                0,00                0,00              164,23  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3612 **** Bytové hospodáøství                                        0,00                0,00              164,23  ******* *******
  3632 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00               43,81  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3632 **** Pohøebnictví                                               0,00                0,00               43,81  ******* *******
  3745 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù                  0,00                0,00               20,00  ******* *******
  3745 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00               20,32  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò                        0,00                0,00               40,32  ******* *******
  4171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,45  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí                                      0,00                0,00                0,45  ******* *******
  4179 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,62  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci                              0,00                0,00                0,62  ******* *******
  4184 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00               -1,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto                0,00                0,00               -1,00  ******* *******
  4185 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                5,20  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla                     0,00                0,00                5,20  ******* *******
  4195 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00                0,00                0,00  ******* *******

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     3
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:11
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4195 **** Pøíspìvek na péèi                                          0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4359 2211 Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kra                0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4359 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00               23,40               23,40  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln                0,00               23,40               23,40  *******  100,00
  6112 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00                1,90  ******* *******
  6112 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené                   0,00                0,00                2,21  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6112 **** Zastupitelstva obcí                                        0,00                0,00                4,11  ******* *******
  6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù                      4,00                4,00                3,60    90,00   90,00
  6171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù                           0,00               13,90               13,85  *******   99,64
  6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady                                   0,00                0,00               69,71  ******* *******
  6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00               41,78  ******* *******
  6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené                   0,00                0,00                5,60  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy                                      4,00               17,90              134,54  *******  751,62
  6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást)                                  6 002,00            6 002,00            2 228,76    37,13   37,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací            6 002,00            6 002,00            2 228,76    37,13   37,13
  6402 2221 Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz                0,00           -2 941,80           -2 941,77  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let                           0,00           -2 941,80           -2 941,77  *******  100,00
  6409 2210 Pøijaté sankèní platby                                     0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6409 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù                  0,00                0,00            2 361,81  ******* *******
  6409 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady                   0,00                0,00                3,72  ******* *******
  6409 2328 Neidentifikované pøíjmy                                    0,00                0,00              -30,12  ******* *******
  6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené                   0,00                0,00              876,05  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n.                                      0,00                0,00            3 211,46  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Celkem:                                                        441 088,00          599 316,50        1 257 027,11   284,98  209,74

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     4
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:11
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
  1014 5169 Nákup ostatních služeb                                    30,00               30,00               21,52    71,73   71,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve               30,00               30,00               21,52    71,73   71,73
  2115 5169 Nákup ostatních služeb                                     0,00              220,00              149,42  *******   67,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2115 **** Úspora energie a obnovitelné zdroje                        0,00              220,00              149,42  *******   67,92
  2141 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                               0,00              878,00              877,00  *******   99,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2141 **** Vnitøní obchod                                             0,00              878,00              877,00  *******   99,89
  2219 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                    0,00              100,00               98,40  *******   98,40
  2219 5169 Nákup ostatních služeb                                   140,00              140,00               92,34    65,96   65,96
  2219 5171 Opravy a udržování                                         0,00            1 900,00            1 754,43  *******   92,34
  2219 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.                         6 000,00                0,00                0,00     0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací               6 140,00            2 140,00            1 945,17    31,68   90,90
  3111 5169 Nákup ostatních služeb                                    20,00               20,00                3,20    16,00   16,00
  3111 5171 Opravy a udržování                                       100,00            2 204,60            2 201,62  *******   99,86
  3111 5194 Vìcné dary                                                 0,00               17,30               17,28  *******   99,88
  3111 5321 Neinvestièní transfery obcím                               5,00                5,00                0,00     0,00    0,00
  3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový           17 469,00           18 074,00           17 922,00   102,59   99,16
  3111 6121 Budovy, haly a stavby                                  6 450,00           26 312,40           26 153,03   405,47   99,39
  3111 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                              90,00               90,00               90,00   100,00  100,00
  3111 6130 Pozemky                                                    0,00              250,00              250,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Pøedškolní zaøízení                                   24 134,00           46 973,30           46 637,13   193,24   99,28
  3113 5163 Služby penìžních ústavù                                    0,00               23,00               19,45  *******   84,57
  3113 5169 Nákup ostatních služeb                                   910,00            1 278,00            1 203,69   132,27   94,19
  3113 5171 Opravy a udržování                                     1 449,00            6 774,90            6 768,71   467,13   99,91
  3113 5321 Neinvestièní transfery obcím                              10,00               10,00                0,00     0,00    0,00
  3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový           50 901,00           55 456,20           55 388,81   108,82   99,88
  3113 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu                0,00            1 017,00            1 016,11  *******   99,91
  3113 6121 Budovy, haly a stavby                                 15 162,00           15 493,70           15 282,01   100,79   98,63
  3113 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                               0,00               48,00               47,20  *******   98,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy                                        68 432,00           80 100,80           79 725,98   116,50   99,53
  3119 5169 Nákup ostatních služeb                                   390,00              394,00              393,60   100,92   99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3119 **** Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl.v              390,00              394,00              393,60   100,92   99,90
  3121 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv              100,00               48,00               32,00    32,00   66,67

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     5
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:12
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3121 **** Gymnázia                                                 100,00               48,00               32,00    32,00   66,67
  3314 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový            3 495,00            3 656,60            3 656,60   104,62  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3314 **** Èinnosti knihovnické                                   3 495,00            3 656,60            3 656,60   104,62  100,00
  3319 5169 Nákup ostatních služeb                                   300,00              250,00              127,97    42,66   51,19
  3319 5171 Opravy a udržování                                         0,00                0,00                0,00  ******* *******
  3319 5175 Pohoštìní                                                300,00              300,00              240,82    80,27   80,27
  3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.                0,00              100,00              100,00  *******  100,00
  3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv              450,00              645,00              645,00   143,33  100,00
  3319 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00               55,00               55,00  *******  100,00
  3319 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením               800,00              345,00              315,00    39,38   91,30
  3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole                0,00              155,00              155,00  *******  100,00
  3319 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový            4 810,00            5 282,40            5 282,38   109,82  100,00
  3319 5902 Ostatní výdaje z finanè. vypoøádání minulýc                0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury                            6 660,00            7 132,40            6 921,17   103,92   97,04
  3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           0,00              142,00              141,70  *******   99,79
  3322 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                    0,00               36,00                0,00  *******    0,00
  3322 5169 Nákup ostatních služeb                                     0,00                2,60                0,00  *******    0,00
  3322 5171 Opravy a udržování                                         0,00           18 181,20           18 180,96  *******  100,00
  3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole                0,00              100,00              100,00  *******  100,00
  3322 6121 Budovy, haly a stavby                                 34 300,00           16 932,40           16 263,93    47,42   96,05
  3322 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                               0,00              274,80              274,77  *******   99,99
  3322 6127 Umìlecká díla a pøedmìty                                   0,00              250,00                0,00  *******    0,00
  3322 6323 Invest. transf.církvím a naboženským spoleè                0,00               50,00               50,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek                 34 300,00           35 969,00           35 011,36   102,07   97,34
  3326 5169 Nákup ostatních služeb                                    60,00               60,00               60,00   100,00  100,00
  3326 5171 Opravy a udržování                                        70,00               70,00               69,87    99,81   99,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist              130,00              130,00              129,87    99,90   99,90
  3349 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                    0,00               77,00               48,00  *******   62,34
  3349 5169 Nákup ostatních služeb                                   210,00              405,00              402,16   191,50   99,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù               210,00              482,00              450,16   214,36   93,39
  3399 5164 Nájemné                                                   20,00               20,00               17,64    88,20   88,20
  3399 5169 Nákup ostatních služeb                                 2 500,00            3 025,00            2 886,52   115,46   95,42
  3399 5175 Pohoštìní                                                150,00              200,00              199,90   133,27   99,95
  3399 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny                       0,00                0,00                0,00  ******* *******
  3399 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady               15,00               25,00                9,78    65,20   39,12
  3399 5194 Vìcné dary                                             1 200,00              737,70              520,16    43,35   70,51

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     6
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:12
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3399 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu                0,00              925,00              893,22  *******   96,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p            3 885,00            4 932,70            4 527,22   116,53   91,78
  3421 5133 Léky a zdravotnický materiál                               1,00                5,00                4,99   499,00   99,80
  3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          50,00               45,00               44,28    88,56   98,40
  3421 5139 Nákup materiálu j.n.                                      55,00               15,00               12,73    23,15   84,87
  3421 5151 Studená voda                                              80,00               67,60               64,57    80,71   95,52
  3421 5154 Elektrická energie                                       700,00              624,70              624,63    89,23   99,99
  3421 5161 Služby pošt                                                1,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3421 5163 Služby penìžních ústavù                                    0,00                5,90                5,86  *******   99,32
  3421 5164 Nájemné                                                   42,00               32,00               23,01    54,79   71,91
  3421 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                    0,00               20,00               19,56  *******   97,80
  3421 5169 Nákup ostatních služeb                                 6 775,00            7 433,90            7 407,67   109,34   99,65
  3421 5171 Opravy a udržování                                       200,00              239,70              223,09   111,55   93,07
  3421 5175 Pohoštìní                                                 35,00               11,00                9,16    26,17   83,27
  3421 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady                3,00                3,00                1,07    35,67   35,67
  3421 5194 Vìcné dary                                                20,00                3,00                1,76     8,80   58,67
  3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.              120,00              125,00              125,00   104,17  100,00
  3421 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole               30,00                0,00                0,00     0,00 *******
  3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením               403,00              426,30              426,26   105,77   99,99
  3421 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole               50,00               51,70               51,74   103,48  100,08
  3421 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte               60,00               27,00               26,39    43,98   97,74
  3421 6121 Budovy, haly a stavby                                  9 000,00            6 538,30            6 535,90    72,62   99,96
  3421 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                               0,00               48,00               47,36  *******   98,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže                   17 625,00           15 722,10           15 655,03    88,82   99,57
  3429 5164 Nájemné                                                    0,00               59,00               58,33  *******   98,86
  3429 6121 Budovy, haly a stavby                                      0,00              780,00              768,55  *******   98,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace                         0,00              839,00              826,88  *******   98,56
  3541 5139 Nákup materiálu j.n.                                      10,00               10,00                9,91    99,10   99,10
  3541 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00              155,10              155,10  *******  100,00
  3541 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením               580,00              324,90              300,00    51,72   92,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3541 **** Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk              590,00              490,00              465,01    78,82   94,90
  3549 5169 Nákup ostatních služeb                                     0,00               60,00               60,00  *******  100,00
  3549 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením               900,00              693,00              693,00    77,00  100,00
  3549 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole                0,00              207,00              207,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péèe                      900,00              960,00              960,00   106,67  100,00
  3612 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                   27,00               27,00                0,00     0,00    0,00
  3612 5169 Nákup ostatních služeb                                     5,00                5,00                0,00     0,00    0,00
  3612 5171 Opravy a udržování                                       120,00              120,00                0,00     0,00    0,00

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     7
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:12
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3612 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny                       0,00                0,00                0,00  ******* *******
  3612 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje              500,00            1 614,00            1 614,00   322,80  100,00
  3612 6121 Budovy, haly a stavby                                 93 550,00           99 921,50           95 909,28   102,52   95,98
  3612 6130 Pozemky                                                    0,00            1 083,10            1 083,08  *******  100,00
  3612 6379 Ostatní investièní transfery obyvatelstvu                  0,00              479,80              479,63  *******   99,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3612 **** Bytové hospodáøství                                   94 202,00          103 250,40           99 085,99   105,18   95,97
  3613 6121 Budovy, haly a stavby                                      0,00           12 914,00           12 913,20  *******   99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3613 **** Nebytové hospodáøství                                      0,00           12 914,00           12 913,20  *******   99,99
  3631 5169 Nákup ostatních služeb                                   600,00              215,00               63,55    10,59   29,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3631 **** Veøejné osvìtlení                                        600,00              215,00               63,55    10,59   29,56
  3632 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady              300,00              300,00              160,38    53,46   53,46
  3632 5410 Sociální dávky                                             0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3632 **** Pohøebnictví                                             300,00              300,00              160,38    53,46   53,46
  3635 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                  150,00               92,00                0,00     0,00    0,00
  3635 5169 Nákup ostatních služeb                                    80,00               80,00               14,28    17,85   17,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3635 **** Územní plánování                                         230,00              172,00               14,28     6,21    8,30
  3722 5169 Nákup ostatních služeb                                 8 414,00            8 042,00            8 032,75    95,47   99,88
  3722 6121 Budovy, haly a stavby                                    450,00            2 409,00            2 408,97   535,33  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù                         8 864,00           10 451,00           10 441,72   117,80   99,91
  3725 5169 Nákup ostatních služeb                                   820,00              893,00              891,76   108,75   99,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3725 **** Využívání a zneškodòování komun.odpadù                   820,00              893,00              891,76   108,75   99,86
  3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         400,00              400,00              400,00   100,00  100,00
  3745 5139 Nákup materiálu j.n.                                      20,00              155,00              154,82   774,10   99,88
  3745 5151 Studená voda                                             650,00              520,00              482,76    74,27   92,84
  3745 5154 Elektrická energie                                       300,00              300,00              292,74    97,58   97,58
  3745 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                    0,00               58,00               57,60  *******   99,31
  3745 5169 Nákup ostatních služeb                                41 104,00           40 756,60           40 650,29    98,90   99,74
  3745 5171 Opravy a udržování                                     1 437,00            2 024,00            1 996,27   138,92   98,63
  3745 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.                0,00               21,00               21,00  *******  100,00
  3745 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením               150,00              129,00              120,00    80,00   93,02
  3745 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy                0,00               17,00               17,00  *******  100,00
  3745 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje                0,00              387,00              386,40  *******   99,84
  3745 6121 Budovy, haly a stavby                                 49 540,00           86 218,60           76 156,32   153,73   88,33
  3745 6130 Pozemky                                                    0,00               80,00               80,00  *******  100,00

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     8
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:13
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò                   93 601,00          131 066,20          120 815,20   129,07   92,18
  3792 5169 Nákup ostatních služeb                                 1 000,00            2 342,20            2 342,16   234,22  100,00
  3792 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte                0,00                4,20                4,18  *******   99,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3792 **** Ekologická výchova a osvìta                            1 000,00            2 346,40            2 346,34   234,63  100,00
  4171 5410 Sociální dávky                                             0,00            4 560,00            4 242,64  *******   93,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí                                      0,00            4 560,00            4 242,64  *******   93,04
  4172 5410 Sociální dávky                                             0,00            1 200,00              982,21  *******   81,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4172 **** Doplatek na bydlení                                        0,00            1 200,00              982,21  *******   81,85
  4173 5410 Sociální dávky                                             0,00            1 500,00            1 338,98  *******   89,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc                                   0,00            1 500,00            1 338,98  *******   89,27
  4177 5410 Sociální dávky                                             0,00               40,00               23,00  *******   57,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v                0,00               40,00               23,00  *******   57,50
  4182 5410 Sociální dávky                                             0,00            1 000,00              709,50  *******   70,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky                              0,00            1 000,00              709,50  *******   70,95
  4183 5410 Sociální dávky                                             0,00              100,00               62,00  *******   62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového                0,00              100,00               62,00  *******   62,00
  4184 5410 Sociální dávky                                             0,00            1 350,00            1 025,27  *******   75,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto                0,00            1 350,00            1 025,27  *******   75,95
  4185 5410 Sociální dávky                                             0,00            3 500,00            3 098,14  *******   88,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla                     0,00            3 500,00            3 098,14  *******   88,52
  4186 5410 Sociální dávky                                             0,00              250,00              201,50  *******   80,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu                          0,00              250,00              201,50  *******   80,60
  4195 5410 Sociální dávky                                             0,00           66 300,00           64 885,00  *******   97,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4195 **** Pøíspìvek na péèi                                          0,00           66 300,00           64 885,00  *******   97,87

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:     9
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:13
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          40,00               40,00               16,84    42,10   42,10
  4329 5169 Nákup ostatních služeb                                    13,00               13,00               10,74    82,62   82,62
  4329 5171 Opravy a udržování                                         5,00                5,00                0,00     0,00    0,00
  4329 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady                0,00               12,00                0,00  *******    0,00
  4329 5194 Vìcné dary                                                25,00               25,00                8,30    33,20   33,20
  4329 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením               620,00              620,00              620,00   100,00  100,00
  4329 6121 Budovy, haly a stavby                                  1 000,00              950,00              930,15    93,02   97,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde            1 703,00            1 665,00            1 586,03    93,13   95,26
  4341 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady                0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4341 5492 Dary obyvatelstvu                                          0,00                0,00                0,00  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøi                0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4345 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           0,00              100,00               99,00  *******   99,00
  4345 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový           32 950,00           35 244,40           35 244,40   106,96  100,00
  4345 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým orga                0,00            1 704,10            1 704,08  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4345 **** Centra sociálnnì rehabilitaèních služeb               32 950,00           37 048,50           37 047,48   112,44  100,00
  4351 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením               600,00              600,00              600,00   100,00  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost.              600,00              600,00              600,00   100,00  100,00
  4352 5171 Opravy a udržování                                        90,00               90,00               25,00    27,78   27,78
  4352 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením               150,00              150,00               36,10    24,07   24,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4352 **** Tísòová péèe                                             240,00              240,00               61,10    25,46   25,46
  4354 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením               100,00              100,00              100,00   100,00  100,00
  4354 6121 Budovy, haly a stavby                                    500,00              149,00              148,43    29,69   99,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4354 **** Chránìné bydlení                                         600,00              249,00              248,43    41,41   99,77
  4356 6121 Budovy, haly a stavby                                      0,00            3 663,20            3 663,18  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4356 **** Denní stacionáøe a centra denních služeb                   0,00            3 663,20            3 663,18  *******  100,00
  4359 5151 Studená voda                                               0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4359 5161 Služby pošt                                              265,00              265,00              178,25    67,26   67,26
  4359 5175 Pohoštìní                                                 30,00               30,00               30,00   100,00  100,00
  4359 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv                0,00              180,00               21,00  *******   11,67
  4359 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole                0,00              213,40              213,40  *******  100,00
  4359 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením             7 151,00            1 221,00            1 220,00    17,06   99,92
  4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole                0,00              680,00              680,00  *******  100,00
  4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga                0,00               40,00               40,00  *******  100,00
  4359 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje               80,00                0,00                0,00     0,00 *******

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    10
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:13
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4359 6121 Budovy, haly a stavby                                    200,00            3 497,40            3 413,64  *******   97,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln            7 726,00            6 126,80            5 796,29    75,02   94,61
  4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           0,00            1 399,00            1 398,59  *******   99,97
  4399 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                   50,00               50,00                0,00     0,00    0,00
  4399 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady                0,00                0,00                0,00  ******* *******
  4399 5492 Dary obyvatelstvu                                        500,00              159,00               97,20    19,44   61,13
  4399 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                               0,00              117,00              117,00  *******  100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam              550,00            1 725,00            1 612,79   293,23   93,50
  5199 5169 Nákup ostatních služeb                                     2,00                2,00                0,00     0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5199 **** Ostatní záležitosti obrany                                 2,00                2,00                0,00     0,00    0,00
  5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         100,00              100,00               90,87    90,87   90,87
  5311 5169 Nákup ostatních služeb                                    30,00                3,00                2,71     9,03   90,33
  5311 5194 Vìcné dary                                                 0,00               21,60               21,60  *******  100,00
  5311 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n.                         850,00                0,00                0,00     0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek                             980,00              124,60              115,18    11,75   92,44
  6112 5019 Ostatní platy                                            100,00              120,00              119,96   119,96   99,97
  6112 5021 Ostatní osobní výdaje                                    600,00              580,00              222,20    37,03   38,31
  6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù               4 500,00            5 050,00            5 049,09   112,20   99,98
  6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za              931,00            1 081,00            1 080,47   116,05   99,95
  6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní               405,00              505,00              504,72   124,62   99,94
  6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní                     15,00               15,00               14,38    95,87   95,87
  6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava               10,00               10,00                0,00     0,00    0,00
  6112 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk                              20,00               20,00                3,98    19,90   19,90
  6112 5169 Nákup ostatních služeb                                   200,00              200,00              122,74    61,37   61,37
  6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                         150,00               70,00               16,15    10,77   23,07
  6112 5175 Pohoštìní                                                300,00              380,00              305,37   101,79   80,36
  6112 5179 Ostatní nákupy j.n.                                       85,00               85,00               70,50    82,94   82,94
  6112 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny                       0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6112 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady               55,00               55,00               52,41    95,29   95,29
  6112 5194 Vìcné dary                                               150,00              150,00              114,70    76,47   76,47
  6112 5492 Dary obyvatelstvu                                         74,00               74,00               32,00    43,24   43,24
  6112 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu              104,00              104,00              103,17    99,20   99,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6112 **** Zastupitelstva obcí                                    7 699,00            8 499,00            7 811,84   101,47   91,91
  6114 5019 Ostatní platy                                              0,00                5,00                0,00  *******    0,00
  6114 5021 Ostatní osobní výdaje                                      0,00              926,70              926,70  *******  100,00
  6114 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní                 0,00                4,10                4,10  *******  100,00
  6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           0,00               32,20               32,18  *******   99,94
  6114 5139 Nákup materiálu j.n.                                       0,00               65,60               65,28  *******   99,51

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    11
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:14
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6114 5169 Nákup ostatních služeb                                     0,00              119,50              119,44  *******   99,95
  6114 5175 Pohoštìní                                                  0,00               59,40               59,25  *******   99,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR                                     0,00            1 212,50            1 206,95  *******   99,54
  6115 5019 Ostatní platy                                              0,00                5,00                0,00  *******    0,00
  6115 5021 Ostatní osobní výdaje                                      0,00              791,00              791,00  *******  100,00
  6115 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní                 0,00               40,00               40,00  *******  100,00
  6115 5139 Nákup materiálu j.n.                                       0,00               32,00               31,33  *******   97,91
  6115 5164 Nájemné                                                    0,00              230,00              226,75  *******   98,59
  6115 5169 Nákup ostatních služeb                                     0,00              217,50              119,44  *******   54,91
  6115 5175 Pohoštìní                                                  0,00               55,00               51,88  *******   94,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn                0,00            1 370,50            1 260,40  *******   91,97
  6149 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru                       0,00               11,00                8,47  *******   77,00
  6149 5021 Ostatní osobní výdaje                                      0,00               14,00               14,00  *******  100,00
  6149 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za                0,00                6,20                2,12  *******   34,19
  6149 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní                 0,00                2,50                0,76  *******   30,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6149 **** Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n.                      0,00               33,70               25,35  *******   75,22
  6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru                  67 793,00           73 572,00           73 361,90   108,21   99,71
  6171 5019 Ostatní platy                                            192,00              192,00              106,16    55,29   55,29
  6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                    620,00            1 235,00            1 203,30   194,08   97,43
  6171 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù                   0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za           16 948,00           18 405,00           18 346,58   108,25   99,68
  6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní             6 102,00            6 716,60            6 698,17   109,77   99,73
  6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní                    285,00              309,80              305,91   107,34   98,74
  6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava                8,00                8,00                1,42    17,75   17,75
  6171 5131 Potraviny                                                 50,00               50,00               42,53    85,06   85,06
  6171 5132 Ochranné pomùcky                                           4,00                4,00                2,41    60,25   60,25
  6171 5133 Léky a zdravotnický materiál                               2,00                2,00                0,54    27,00   27,00
  6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk                             400,00              415,00              362,77    90,69   87,41
  6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       2 700,00            3 990,00            3 931,52   145,61   98,53
  6171 5139 Nákup materiálu j.n.                                   2 350,00            2 570,00            2 356,06   100,26   91,68
  6171 5151 Studená voda                                             300,00              309,00              175,06    58,35   56,65
  6171 5152 Teplo                                                  1 500,00              480,00               40,88     2,73    8,52
  6171 5153 Plyn                                                     300,00              300,00               72,92    24,31   24,31
  6171 5154 Elektrická energie                                     2 300,00            2 490,00            2 269,10    98,66   91,13
  6171 5156 Pohonné hmoty a maziva                                   100,00              100,00               75,91    75,91   75,91
  6171 5161 Služby pošt                                            1 700,00            1 760,00            1 279,80    75,28   72,72
  6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                2 550,00            2 960,00            2 750,23   107,85   92,91
  6171 5163 Služby penìžních ústavù                                1 200,00            1 377,00            1 294,42   107,87   94,00
  6171 5164 Nájemné                                                   30,00               30,00               28,26    94,20   94,20
  6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby                  800,00            1 120,00              959,05   119,88   85,63
  6171 5167 Služby školení a vzdìlávání                            1 225,00            1 325,00            1 074,15    87,69   81,07
  6171 5168 Služby zpracování dat                                    300,00              258,00              240,73    80,24   93,31

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    12
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:14
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od   È/RS %  È/RU %
  OdPa Pol   Text                                                                    po zmìnách        poèátku roku
    a   b                                                         1                       2                   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6171 5169 Nákup ostatních služeb                                16 462,00           13 925,40           12 402,75    75,34   89,07
  6171 5171 Opravy a udržování                                     2 000,00            1 823,20            1 800,66    90,03   98,76
  6171 5172 Programové vybavení                                      500,00              626,00              587,30   117,46   93,82
  6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní)                         870,00              905,00              884,64   101,68   97,75
  6171 5175 Pohoštìní                                                 51,00               51,00               41,43    81,24   81,24
  6171 5176 Úèastnické poplatky na konference                         35,00               35,00               31,22    89,20   89,20
  6171 5179 Ostatní nákupy j.n.                                       85,00               85,00               73,50    86,47   86,47
  6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì                        0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny                       0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady                6,00               21,00               17,97   299,50   85,57
  6171 5195 Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. p               50,00               50,00                0,00     0,00    0,00
  6171 5361 Nákup kolkù                                                5,00                5,00                0,00     0,00    0,00
  6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu                   5,00                5,00                0,00     0,00    0,00
  6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci                               800,00              790,00              442,70    55,34   56,04
  6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu                       5,00                5,00                0,00     0,00    0,00
  6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu            2 033,00            1 433,00            1 327,66    65,31   92,65
  6171 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n.                          40,00               27,70                0,84     2,10    3,03
  6171 6111 Programové vybavení                                    3 170,00            3 764,00            3 745,56   118,16   99,51
  6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje              200,00              200,00              193,20    96,60   96,60
  6171 6121 Budovy, haly a stavby                                    700,00              942,00              941,64   134,52   99,96
  6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení                             300,00              300,00              228,65    76,22   76,22
  6171 6125 Výpoèetní technika                                     3 000,00            4 100,00            3 964,61   132,15   96,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy                                140 076,00          149 071,70          143 664,11   102,56   96,37
  6310 5141 Úroky vlastní                                             18,00               18,00               17,39    96,61   96,61
  6310 5163 Služby penìžních ústavù                                  200,00              200,00              201,69   100,85  100,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací              218,00              218,00              219,08   100,50  100,50
  6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm                         0,00                0,00          674 700,03  ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní                0,00                0,00          674 700,03  ******* *******
  6409 5139 Nákup materiálu j.n.                                       1,00                1,00                0,00     0,00    0,00
  6409 5161 Služby pošt                                               27,00               27,00                0,00     0,00    0,00
  6409 5163 Služby penìžních ústavù                                    0,00                0,00                0,00  ******* *******
  6409 5169 Nákup ostatních služeb                                   255,00              260,00              231,09    90,62   88,88
  6409 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady               13,00               13,00                0,22     1,69    1,69
  6409 5901 Nespecifikované rezervy                                4 559,00              289,00                0,00     0,00    0,00
  6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n.                           0,00               12,30               13,15  *******  106,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n.                                  4 855,00              602,30              244,46     5,04   40,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Celkem:                                                        564 837,00          754 957,70        1 401 548,48   248,13  185,65

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    13
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:15
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8
                                                               Èíslo    Schválený rozpoèet            Rozpoèet           Výsledek od
            N á z e v                                          položky                               po zmìnách         poèátku roku
                                                               /øádku/
            text                                                 r               1                        2                   3
Krátkodobé financování z tuzemska
    Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)   8111                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù      (-)   8112                  0,00                 0,00                 0,00
    Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)   8113                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)   8114                  0,00                 0,00                 0,00
    Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)   8115            124 186,00           156 078,20           144 973,99
    Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)   8117                  0,00                 0,00           670 000,00
    Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)   8118                  0,00                 0,00          -670 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska
    Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)   8121                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù      (-)   8122                  0,00                 0,00                 0,00
    Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)   8123                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)   8124               -580,00              -580,00              -579,73
    Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)   8125                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)   8127                143,00               143,00               142,86
    Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)   8128                  0,00                 0,00                 0,00
Krátkodobé financování ze zahranièí
    Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)   8211                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù      (-)   8212                  0,00                 0,00                 0,00
    Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)   8213                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)   8214                  0,00                 0,00                 0,00
    Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)   8215                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)   8217                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)   8218                  0,00                 0,00                 0,00
Dlouhodobé financování ze zahranièí
    Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)   8221                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù      (-)   8222                  0,00                 0,00                 0,00
    Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)   8223                  0,00                 0,00                 0,00
    Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)   8224                  0,00                 0,00                 0,00
    Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)   8225                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)   8227                  0,00                 0,00                 0,00
    Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)   8228                  0,00                 0,00                 0,00
Opravné položky k penìžním operacím
    Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter
      pøíjmù a výdajù vládního sektoru                   (+-)   8901                  0,00                 0,00                 0,00
    Nerealizované kurzové rozdíly                        (+-)   8902                  0,00                 0,00               -15,79
    FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)                             8000            123 749,00           155 641,20           144 521,34

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    14
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:15
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                Èíslo   Schválený rozpoèet            Rozpoèet          Výsledek
           N Á Z E V                                            øádku                                po zmìnách      od poèátku roku
           text                                                   r            41                        42               43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY                                         4010             83 050,00            83 615,00            68 100,93
TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY                                       4020              6 006,00             4 589,70             4 350,09
TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY                                     4030                  0,00                 0,00               164,23
TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY                                     4040            352 032,00           511 111,80         1 184 411,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM                                                   4050            441 088,00           599 316,50         1 257 027,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE PØÍJMÙ                                              4060                  0,00                 0,00           674 700,03
 v tom položky:
 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let             4061                  0,00                 0,00                 0,00
        mezi krajem a obcemi
 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4062                  0,00                 0,00                 0,00
 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let             4063                  0,00                 0,00                 0,00
        mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí                    4070                  0,00                 0,00                 0,00
 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù                   4080                  0,00                 0,00                 0,00
 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad        4081                  0,00                 0,00                 0,00
 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù                    4090                  0,00                 0,00                 0,00
         od veøejných rozpoètù územní úrovnì
 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí                  4100            159 717,00           167 106,40           167 106,40
 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù                 4110                  0,00             1 704,10             1 704,08
 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad      4111                  0,00                 0,00                 0,00
 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery                  4120                  0,00              -850,00              -850,00
         od rozpoètù územní úrovnì
*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù                    4130                  0,00                 0,00                 0,00
*4134 - Pøevody z rozpoètových úètù                             4140                  0,00                 0,00           674 700,03
*4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù                       4150                  0,00                 0,00                 0,00
 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí                    4170                  0,00            34 114,00            34 114,00
 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù                   4180                  0,00             9 496,80             9 496,80
 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad        4181                  0,00                 0,00                 0,00
 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù        4190                  0,00            -6 000,00            -6 000,00
         územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu               4191                  0,00                 0,00                 0,00
 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých                4192                  0,00                 0,00                 0,00
           z území jiného okresu
 ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje                4193                  0,00                 0,00                 0,00
 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých                4194                  0,00                 0,00                 0,00
           z území jiného kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                                    4200            441 088,00           599 316,50           582 327,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE                                          4210            340 645,00           464 222,50         1 126 531,79
TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                     4220            224 192,00           290 735,20           275 016,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM                                                   4240            564 837,00           754 957,70         1 401 548,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    15
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:15
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
KONSOLIDACE VÝDAJÙ                                              4250                  0,00                 0,00           674 700,03
 v tom položky:
 5321 - Neinvestièní transfery obcím                            4260                 15,00                15,00                 0,00
 5323 - Neinvestièní transfery krajùm                           4270                  0,00                 0,00                 0,00
 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám                4271                  0,00                 0,00                 0,00
 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným                 4280                  0,00                 0,00                 0,00
         rozp. územní úrovnì
*5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù            4281                  0,00                 0,00                 0,00
*5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù     4290                  0,00                 0,00                 0,00
*5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm                      4300                  0,00                 0,00           674 700,03
*5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm                         4310                  0,00                 0,00                 0,00
 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let             4321                  0,00                 0,00                 0,00
         mezi krajem a obcemi
 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4322                  0,00                 0,00                 0,00
 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let             4323                  0,00                 0,00                 0,00
         mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím                   4330                  0,00                 0,00                 0,00
 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm                  4340                  0,00                 0,00                 0,00
 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám       4341                  0,00                 0,00                 0,00
 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky                 4350                  0,00                 0,00                 0,00
         veøejným rozp. územní úrovnì
 6341 - Investièní transfery obcím                              4360                  0,00                 0,00                 0,00
 6342 - Investièní transfery krajùm                             4370                  0,00                 0,00                 0,00
 6345 - Investièní transfery regionálním radám                  4371                  0,00                 0,00                 0,00
 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným                   4380                  0,00                 0,00                 0,00
        rozpoètùm územní úrovnì
 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím                     4400                  0,00                 0,00                 0,00
 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm                    4410                  0,00                 0,00                 0,00
 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám         4411                  0,00                 0,00                 0,00
 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky                   4420                  0,00                 0,00                 0,00
         veøejným rozpoètùm územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu           4421                  0,00                 0,00                 0,00
 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu  4422                  0,00                 0,00                 0,00
 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje            4423                 15,00                15,00                 0,00
 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje   4424                  0,00                 0,00                 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                                   4430            564 837,00           754 957,70           726 848,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI                           4440           -123 749,00          -155 641,20          -144 521,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                          4450            123 749,00           155 641,20           144 521,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                                        4460                  0,00                 0,00                 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                              4470            123 749,00           155 641,20           144 521,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace !!!

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    16
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:15
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Èíslo        Poèáteèní stav    Stav ke konci          Zmìna stavu
 Název bankovního úètu                                           øádku            k 1.1.     vykazovaného období     bankovních úètù
 text                                                              r                61               62                    63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Základní bìžný úèet                                              6010            165 722,84           20 454,05          145 268,78
 Bìžné úèty fondù ÚSC                                             6020            140 990,67          141 285,46             -294,79
 Bìžné úèty celkem                                                6030            306 713,51          161 739,51          144 973,99
 Termínované vklady dlouhodobé                                    6040                  0,00                0,00                0,00
 Termínované vklady krátkodobé                                    6050                  0,00                0,00                0,00
 Výdajový úèet OSS                                                6060                  0,00                0,00                0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         N á z e v                                             Èíslo    Schválený rozpoèet            Rozpoèet           Výsledek od
                                                               øádku                                 po zmìnách         poèátku roku
         text                                                    r              71                       72                  73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu                7090                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi           7092                  0,00                 0,00                 0,00
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí                   7100                  0,00                 0,00                 0,00
4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110                  0,00                 0,00                 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí                     7120                  0,00                 0,00                 0,00
4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr 7140                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí                     7150                  0,00                 0,00                 0,00
2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu            7170                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím                             7180                  0,00                 0,00                 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì  7190                  0,00                 0,00                 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi            7192                  0,00                 0,00                 0,00
6341 - Investièní transfery obcím                               7200                  0,00                 0,00                 0,00
6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì 7210                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu   7220                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím                    7230                  0,00                 0,00                 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 7240                  0,00                 0,00                 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím                      7250                  0,00                 0,00                 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì  7260                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje                 7290                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi  7291                  0,00                 0,00                 0,00
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi           7292                  0,00                 0,00                 0,00

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    17
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:15
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí                   7300                  0,00                 0,00                 0,00
4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù                  7310                  0,00                 0,00                 0,00
4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320                  0,00                 0,00                 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí                     7330                  0,00                 0,00                 0,00
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù                    7340                  0,00                 0,00                 0,00
4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje 7360                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí                     7370                  0,00                 0,00                 0,00
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù                    7380                  0,00                 0,00                 0,00
2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje             7400                 15,00                15,00                 0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím                             7410                 15,00                15,00                 0,00
5323 - Neinvestièní transfery krajùm                            7420                  0,00                 0,00                 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì 7430                  0,00                 0,00                 0,00
5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi   7431                  0,00                 0,00                 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi            7432                  0,00                 0,00                 0,00
6341 - Investièní transfery obcím                               7440                  0,00                 0,00                 0,00
6342 - Investièní transfery krajùm                              7450                  0,00                 0,00                 0,00
6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì 7460                  0,00                 0,00                 0,00
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje    7470                  0,00                 0,00                 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím                    7480                  0,00                 0,00                 0,00
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm                   7490                  0,00                 0,00                 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì  7500                  0,00                 0,00                 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím                      7510                  0,00                 0,00                 0,00
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm                     7520                  0,00                 0,00                 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì  7530                  0,00                 0,00                 0,00
VIII. Doplòující ukazatele
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Název ukazatele                                        Èíslo   Schválený rozpoèet            Rozpoèet           Výsledek od
                                                                øádku                                po zmìnách         poèátku roku
         text                                                     r             81                       82                  83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                8010
                                                                8020
                                                                8030
                                                                8040
                                                                8050

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    18
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:15
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Úèelový ÈÚC Položka                                                          Výsledek od
  znak                                                                       poèátku roku
   a      b    c                                                                  93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13235      4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu               66 300,00
  13235      **** Pøíspìvek na péèi                                             66 300,00
  13306      4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu               12 100,00
  13306      **** Dávky soc. péèe                                               12 100,00
  14005      4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu                   48,00
  14005      **** projekt prevence kriminality                                      48,00
  33246      4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu                   50,60
  33246      **** Integrace cizincù                                                 50,60
  34070      4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu                   40,00
  34070      **** Úèelové dotace na kulturní akce (aktivity)                        40,00
  98005      4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR                33,72
  98005      **** Sèítání lidu, domù a bytù                                         33,72
  98071      4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR             1 212,50
  98071      **** Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR              1 212,50
  98116      4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR               802,20
  98116      **** Úèelové neinvestièní dotace OkÚ a obcím                          802,20
  98187      4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR             1 370,50
  98187      **** Volby do zastupitelstev ÚSC                                    1 370,50
  98216      4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR             3 992,26
  98216      **** Neinvestièní pøijaté trasf.z všeob.pokl.správy SR              3 992,26
  C E L K E M                                                                   85 949,78
*** Konec èásti IX. ***
X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Úèelový ÈÚC Položka                                                          Výsledek od
  znak                                                                       poèátku roku
   a      b    c                                                                  103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  C E L K E M                                                                        0,00
*** Konec èásti X. ***

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    19
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:17
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Nástroj        Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od
   OdPa Pol  Popis                                               Zdroj                                po zmìnách        poèátku roku
     a   b                                                    c    d                1                      2                  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Nástroj        Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od
   OdPa Pol  Popis                                               Zdroj                                po zmìnách        poèátku roku
     a   b                                                    c    d                1                      2                  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   C E L K E M                                                                          0,00                0,00                0,00
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Nástroj        Schválený rozpoèet           Rozpoèet          Výsledek od
   OdPa Pol  Popis                                               Zdroj                                po zmìnách        poèátku roku
     a   b                                                    c    d                1                      2                  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3745 6121                                                 39    1                  770,00            1 590,40            1 440,63
   3745 6121                                                 39    5                    0,00            9 012,40            8 163,59
*  3745 6121 Budovy, haly a stavby                                                    770,00           10 602,80            9 604,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò                                      770,00           10 602,80            9 604,22
   4345 5336                                                 40    1                    0,00              255,60              255,61
   4345 5336                                                 40    5                    0,00            1 448,50            1 448,47
*  4345 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím                         0,00            1 704,10            1 704,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4345 **** Centra sociálnnì rehabilitaèních služeb                                    0,00            1 704,10            1 704,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   C E L K E M                                                                        770,00           12 306,90           11 308,30

                                       * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                           Strana:    20
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                Èas  :   17:05:17
                                                                                                                   Datum: 11.03.2013
                                VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2010  za vykazující jednotku                                
                                                                                                             UCRGBM1A 06012011 14:07
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:                          Razítko               Podpis vedoucího úèetní jednotky:
                                                             
                                                             Odpovídající za údaje
                                                             o rozpoètu:                                           tel.:            
                                                             
Došlo dne:                                                   o skuteènosti:                                        tel.:            
                                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------