Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

                          * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *             Strana:     1
*********************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                     Èas  :   16:55:48
                                                                                        Datum: 11.03.2013
         PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa          
                                                                                  UCRGUTUA 15022013 09:47
*********************************************************************************************************
                                     
                                      
                                       PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH                                        
                                     
                                      
  organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad  
                                                                                                         
                               (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)                                
                                     sestavená k  31. prosinci 2012                                      
 
 
      I È O     Název a sídlo úèetní jednotky              Název nadøízeného orgánu, právní forma        
 
 
    00063461    Mìstská èást Praha 2                                                                     
                Praha, Nám. Míru 20/600                    mìstská èást                                  
 
 
Èíslo    Název položky                                                                  Úèetní období
položky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.       Stav penìžních prostøedkù k 1. lednu                                          305 569 480,54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.       Penìžní toky z provozní èinnosti                                              -37 275 275,99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z.       Výsledek hospodaøení pøed zdanìním                                              8 675 155,73
A.I.     Úpravy o nepenìžní operace (+/-)                                             -137 070 160,01
A.I.1.   Odpisy dlouhodobého majetku                                                    58 004 259,14
A.I.2.   Zmìna stavu opravných položek                                                  18 769 068,20
A.I.3.   Zmìna stavu rezerv                                                                      0,00
A.I.4.   Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                                  -74 031 430,60
A.I.5.   Výnosy z dividend a podílù na zisku                                             3 682 920,80
A.I.6.   Ostatní úpravy o nepenìžní operace                                           -143 494 977,55
A.II.    Penìžní toky ze zmìny obìžných aktiv a krátkodobých závazkù (+/-)              94 802 649,09
A.II.1.  Zmìna stavu krátkodobých pohledávek                                          -104 340 716,70
A.II.2.  Zmìna stavu krátkodobých závazkù                                              199 143 365,79
A.II.3.  Zmìna stavu zásob                                                                       0,00
A.II.4.  Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku                                             0,00
A.III.   Zaplacená daò z pøíjmù vèetnì domìrkù (-)                                               0,00
A.IV.    Pøijaté dividendy a podíly na zisku                                            -3 682 920,80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.       Penìžní toky z dlouhodobých aktiv                                             114 764 397,29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.I.     Výdaje na poøízení dlouhodobých aktiv                                         -14 163 571,71
B.II.    Pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                           128 927 969,00
B.II.1.  Pøíjmy z privatizace státního majetku                                                   0,00
B.II.2.  Pøíjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu Èeské republiky                              0,00
B.II.3.  Pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku urèeného k prodeji                      128 927 969,00
B.II.4.  Ostatní pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                             0,00
B.III.   Ostatní penìžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)                                         0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.       Penìžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazkù a dlouhodob.pohl.     -38 158 035,89
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.I.     Penìžní toky vyplývající ze zmìny vlastního kapitálu (+/-)                    -33 567 262,94
C.II.    Zmìna stavu dlouhodobých závazkù (+/-)                                         -4 588 515,11
C.III.   Zmìna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)                                          -2 257,84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.       Celková zmìna stavu penìžních prostøedkù                                       39 331 085,41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
H.       Pøíjmové a výdajové úèty rozpoètového hospodaøení (+,-)                                 0,00
R.       Stav penìžních prostøedkù k rozvahovému dni        R. = P. + F. + H.          344 900 565,95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
         KONTROLNÍ ÈÍSLO  (v tom)                                                      344 900 565,95
             ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2                    344 900 565,95
             PØÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚÈTY                                                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
Topologické omezení:
   IÈO: 00063461
Pevné omezení dat: