Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

                          * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *             Strana:     1
*********************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                     Èas  :   17:00:28
                                                                                        Datum: 11.03.2013
         PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH  za období 13/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa          
                                                                                  UCRGUTUA 16032012 10:05
*********************************************************************************************************
                                     
                                      
                                       PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH                                        
                                     
                                      
  organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad  
                                                                                                         
                               (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)                                
                                     sestavená k  31. prosinci 2011                                      
 
 
      I È O     Název a sídlo úèetní jednotky              Název nadøízeného orgánu, právní forma        
 
 
    00063461    Mìstská èást Praha 2                                                                     
                Praha, Nám. Míru 20/600                    mìstská èást                                  
 
 
Èíslo    Název položky                                                                  Úèetní období
položky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.       Stav penìžních prostøedkù k 1. lednu                                          466 910 333,94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.       Penìžní toky z provozní èinnosti                                              278 902 535,60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z.       Výsledek hospodaøení pøed zdanìním                                            -95 050 644,01
A.I.     Úpravy o nepenìžní operace (+/-)                                               -6 506 625,68
A.I.1.   Odpisy dlouhodobého majetku                                                             0,00
A.I.2.   Zmìna stavu opravných položek                                                   3 012 097,56
A.I.3.   Zmìna stavu rezerv                                                                      0,00
A.I.4.   Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                                   -2 614 050,00
A.I.5.   Výnosy z dividend a podílù na zisku                                            -6 904 673,24
A.I.6.   Ostatní úpravy o nepenìžní operace                                                      0,00
A.II.    Penìžní toky ze zmìny obìžných aktiv a krátkodobých závazkù (+/-)             373 555 132,05
A.II.1.  Zmìna stavu krátkodobých pohledávek                                           446 337 534,33
A.II.2.  Zmìna stavu krátkodobých závazkù                                              -72 782 402,28
A.II.3.  Zmìna stavu zásob                                                                       0,00
A.II.4.  Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku                                             0,00
A.III.   Zaplacená daò z pøíjmù vèetnì domìrkù (-)                                               0,00
A.IV.    Pøijaté dividendy a podíly na zisku                                             6 904 673,24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.       Penìžní toky z dlouhodobých aktiv                                             417 851 407,66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.I.     Výdaje na poøízení dlouhodobých aktiv                                         395 678 807,66
B.II.    Výdaje na pùjèky osobám ve skupinì                                                      0,00
B.III.   Pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                            22 172 600,00
B.III.1  Pøíjmy z privatizace státního majetku                                                   0,00
B.III.2  Pøíjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu Èeské republiky                              0,00
B.III.3  Pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku urèeného k prodeji                       22 172 600,00
B.III.4  Ostatní pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                             0,00
B.IV.    Pøíjmy z vrácených pùjèek osobám ve skupinì                                             0,00
B.V.     Ostatní penìžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)                                         0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.       Penìžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazkù a dlouhodob.pohl.    -510 349 086,17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.I.     Penìžní toky vyplývající ze zmìny vlastního kapitálu (+/-)                   -541 404 082,41
C.II.    Zmìna stavu dlouhodobých závazkù (+/-)                                         31 128 776,24
C.III.   Zmìna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)                                         -73 780,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.       Celková zmìna stavu penìžních prostøedkù                                      186 404 857,09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.       ROZVAHA - Stav penìžních prostøedkù k okamžiku sestavení mezitimní úèetní     305 569 480,54
         závìrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy úèetní jednotky a zároveò 
         podle vzorce: R.=P.+F.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
         KONTROLNÍ ÈÍSLO (R.=P.+F.)                                                    653 315 191,03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
Topologické omezení:
   IÈO: 00063461
Pevné omezení dat: