Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

Licence: MP1L
XCRGUTXA / TXA  (22102010 / 22092010)
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)
Období:
12 / 2010
IČO:
SOR 3
Název:
Městská část Praha 2 
Č.položky
Název položky
Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu
780 806 132,02 
A. Peněžní toky z provozní činnosti
114 086 132,24-
Z.
Výsledek hospodaření před zdaněním
103 388 986,56 
A.I.
Úpravy o nepeněžní operace (+/-)
32 112 493,21-
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku
 
A.I.2.
Změna stavu opravných položek
23 719 032,35 
A.I.3.
Změna stavu rezerv
 
A.I.4.
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
51 245 152,60-
A.I.5.
Výnosy z dividend a podílů na zisku
4 586 372,96-
A.I.6.
Ostatní úpravy o nepeněžní operace
 
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)
189 948 998,55-
A.II.1.
Změna stavu krátkodobých pohledávek
119 218 059,40-
A.II.2.
Změna stavu krátkodobých závazků
70 730 939,15-
A.II.3.
Změna stavu zásob
 
A.II.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
 
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
 
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku
4 586 372,96 
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
175 819 701,55-
B.I.
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
234 129 301,55-
B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině
 
B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
58 309 600,00 
B.III.1. Příjmy z privatizace státního majetku
 
B.III.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky
 
B.III.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
58 309 600,00 
B.III.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
 
B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině
 
B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
 
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek
5 982 737,39 
C.I.
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)
15 038 688,50 
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
9 052 156,11-
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
3 795,00-
F. Celková změna stavu peněžních prostředků
283 923 096,40-
R. ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitimní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce:
496 883 035,62 
R.=P.+F.)
KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)

496 883 035,62 
11.03.2013 17h 9m20s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 1