Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

                                      
                                        Ú È E T N Í   Z Á V Ì R K A 
                                      
                           
   
   
                             øádná             mimoøádná          mezitimní       * typ závìrky
                           
   
   
   oznaète "X"
                                sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009
  NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY:
Mìstská èást Praha 2                                                                                          
                                                                                                              
 Identifikaèní èíslo                   SOR 3                                                                
 Sídlo úèetní jednotky    - ulice,èp   nám. Míru 20                                                         
                          - obec       Praha 2                                                              
                          - PSÈ,pošta  120 39                                                               
 Místo podnikání          - ulice,èp   nám. Míru 20                                                         
                          - obec       Praha 2                                                              
                          - PSÈ,pošta  120 39                                                               
 Právní forma                          Rozpoètová organizace                                                
 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost    Rozpoèet                                                             
                   - vedlejší èinnosti Bytové hospodáøství                                                  
 CZ-NACE                                                                                                    
 Název nadøízeného orgánu (zøizovatel) Magistrát hl. mìsta  Prahy                                           
 Okamžik sestavení                     11.03.2013   17h22m 8s                                               
 Kontaktní údaje   - Telefon           236044322                                                            
                   - Fax               222510138                                                            
                   - E-mail            xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx                                                 
                   - WWW stránky       www.praha2.cz                                                        
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
 Razítko úèetní jednotky                                                                                    
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
 Osoba odpovìdná za úèetnictví         Rodová Alena ing.                                                    
 Podpisový záznam osoby                                                                                     
 odpovìdné za správnost údajù                                                                               
 Statutární zástupce (statutátor)      Èernochová Jana, starostka                                           
 Podpisový záznam                                                                                           
 statutárního orgánu                                                                                        
Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze
          tohoto listu.
* Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem UCR(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012009
Zpracoval: Suchá Marie                        Okamžik sestavení: 11.03.2013  17h22m12s     Strana:      1
                              
                                 ROZVAHA - BILANCE     za období : 13/2009  
                              
 organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad
                                                  (v Kè)
I È O                :SOR 3     
NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY:
Mìstská èást Praha 2                                                                                          
                                                                                                              
                                                    Úèet Položka  Stav k 1. lednu  Stav k rozvahovému dni
A K T I V A  -  Název položky                             èíslo         1                      2
_________________________________________________________________________________________________________
A. STÁLÁ AKTIVA - souèet položek 09+15+26+33+41+206         01    4.170.015.039,27      4.404.886.170,96 
_________________________________________________________________________________________________________
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               /012/  02          946.680,70          1.777.300,70 
    Software                                         /013/  03        6.005.975,52         14.705.088,12 
    Ocenitelná práva                                 /014/  04          270.040,00            270.040,00 
    Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               /018/  05        2.245.803,23          2.649.290,48 
    Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              /019/  06                                           
    Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek          /041/  07        5.785.955,80          7.461.143,53 
    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /051/  08                                           
   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                       09       15.254.455,25         26.862.862,83 
   souèet položek 02 až 08
_________________________________________________________________________________________________________
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU
    Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje   /072/  10                                           
    Oprávky k softwaru                               /073/  11                                           
    Oprávky k ocenitelným právùm                     /074/  12                                           
    Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku   /078/  13                                           
    Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku  /079/  14                                           
   Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem         15                                           
   souèet položek 10 až 14
_________________________________________________________________________________________________________
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
    Pozemky                                          /031/  16      444.031.985,77        460.153.066,77 
    Umìlecká díla a pøedmìty                         /032/  17        2.605.219,75          2.605.019,75 
    Stavby                                           /021/  18    3.336.999.886,00      3.455.786.359,69 
    Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí   /022/  19      118.151.386,37        127.662.009,68 
    Pìstitelské celky trvalých porostù               /025/  20        1.089.900,00          1.089.900,00 
    Základní stádo a tažná zvíøata                   /026/  21                                           
    Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 /028/  22       41.715.309,98         43.493.226,70 
    Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                /029/  23                                           
    Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek            /042/  24      203.260.816,15        280.327.645,54 
    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   /052/  25                                           
   Dlouhodobý hmotný majetek celkem                         26    4.147.854.504,02      4.371.117.228,13 
   souèet položek 16 až 25
_________________________________________________________________________________________________________
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU
    Oprávky ke stavbám                               /081/  27                                           
    Oprávky k samost.mov.vìcem a soubor.movitých vìcí/082/  28                                           
    Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù   /085/  29                                           
    Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm     /086/  30                                           
    Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku    /088/  31                                           
    Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku   /089/  32                                           
   Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem           33                                           
   souèet položek 27 až 32
_________________________________________________________________________________________________________
5. DLOUHODOBÝ FINANÈNÍ MAJETEK
    Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem /061/  34                                           
    Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem   /062/  35        6.906.080,00          6.906.080,00 
    Dlužné cenné papíry držené do splatnosti         /063/  36                                           
    Pùjèky osobám ve skupinì                         /066/  37                                           
    Ostatní dlouhodobé pùjèky                        /067/  38                                           
    Ostatní dlouhodobý finanèní majetek              /069/  39                                           
    Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek           /043/  40                                           
   Dlouhodobý finanèní majetek celkem                       41        6.906.080,00          6.906.080,00 
   souèet položek 34 až 40
_________________________________________________________________________________________________________
6. MAJETEK PØEVZATÝ K PRIVATIZACI
    Majetek pøevzatý k privatizaci                   /064/ 204              X                     X
    Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu        /065/ 205              X                     X


Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012009
IÈO: SOR 3        Období : 13/2009              Okamžik sestavení: 11.03.2013 17h22m12s    Strana:     2
                                                    Úèet Položka  Stav k 1. lednu  Stav k rozvahovému dni
A K T I V A  -  Název položky                             èíslo         1                      2
_________________________________________________________________________________________________________
   Majetek pøevzatý k privatizaci celkem                   206              X                     X
   souèet položek 204 a 205
_________________________________________________________________________________________________________
B. OBÌŽNÁ AKTIVA - souèet položek 51+75+89+119+124          42    1.187.449.944,51      1.028.359.451,75 
_________________________________________________________________________________________________________
1. ZÁSOBY
    Materiál na skladì                               /112/  43                                           
    Poøízení materiálu a Materiál na cestì    /111nebo119/  44                                           
    Nedokonèená výroba                               /121/  45                                           
    Polotovary vlastní výroby                        /122/  46                                           
    Výrobky                                          /123/  47                                           
    Zvíøata                                          /124/  48                                           
    Zboží na skladì                                  /132/  49                                           
    Poøízení zboží a Zboží na cestì           /131nebo139/  50                                           
   Zásoby celkem                                            51                                           
   souèet položek 43 až 50
_________________________________________________________________________________________________________
2. POHLEDÁVKY
    Odbìratelé                                       /311/  52      105.917.304,12        109.432.811,14 
    Smìnky k inkasu                                  /312/  53                                           
    Pohledávky za eskontované cenné papíry           /313/  54                                           
    Poskytnuté provozní zálohy                       /314/  55      126.708.114,77        135.908.610,86 
    Pohledávky za rozpoètové pøíjmy                  /315/  56        8.021.801,77          6.750.647,66 
    Ostatní pohledávky                               /316/  57                                  1.000,00 
    Pohledávky zaniklé ÈKA                           /317/ 214                                           
    Pohledávky z výbìru daní a cel                   /318/ 215                                           
   souèet položek 52 až 57, 214 a 215                       58      240.647.220,66        252.093.069,66 
    Pohledávky za úèastníky sdružení                 /358/  59                                           
    Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní       /336/  60                                           
    Daò z pøíjmù                                     /341/  61                                           
    Ostatní pøímé danì                               /342/  62                                           
    Daò z pøidané hodnoty                            /343/  63                                           
    Ostatní danì a poplatky                          /345/  64                                           
    Pohledávky z pevných termínových operací a opcí  /373/  65                                           
   souèet položek 61 až 64                                  66                                           
    Pohledávky v zahranièí                           /371/ 207              X                     X
    Pohledávky tuzemské                              /372/ 208              X                     X
   souèet položek 207 a 208                                209              X                     X
    Nároky na dotace a ostatní zúètování se SR       /346/  67                                           
    Nároky na dotace a ost.zúètování s rozpoètem ÚSC /348/  68                                           
   souèet položek 67+68                                     69                                           
    Pohledávky za zamìstnanci                        /335/  70                                           
    Pohledávky z vydaných dluhopisù                  /375/  71                                           
    Jiné pohledávky                                  /378/  72       15.924.101,64         10.652.020,15 
    Opravná položka k pohledávkám                    /391/  73       17.498.362,71-        16.544.060,21-
   souèet položek 70 až 73                                  74        1.574.261,07-         5.892.040,06-
   Pohledávky celkem                                        75      239.072.959,59        246.201.029,60 
   souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74
_________________________________________________________________________________________________________
3. FINANÈNÍ MAJETEK
    Pokladna                                         /261/  76           48.948,00             36.882,00 
    Peníze na cestì                               /+/-262/  77                                           
    Ceniny                                           /263/  78            2.750,00              4.150,00 
   souèet položek 76 až 78                                  79           51.698,00             41.032,00 
    Bìžný úèet                                       /241/  80      520.479.215,13        445.281.177,94 
    Bìžný úèet fondu kulturních a sociál. potøeb     /243/  81                                           
    Ostatní bìžné úèty                               /245/  82       29.659.350,03         28.770.413,29 
    Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách    /246/ 210                                           
    Úèty spravovaných prostøedkù                     /247/ 216                                           
    Souhrnné úèty                                    /248/ 217                                           
    Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy       /249/ 218                                           
   souèet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218             83      550.138.565,16        474.051.591,23 
    Majetkové cenné papíry k obchodování             /251/  84                                           
    Dlužné cenné papíry k obchodování                /253/  85                                           
    Ostatní cenné papíry                             /256/  86                                           
    Poøízení krátkodobého finanèního majetku         /259/  87                                           
   souèet položek 84 až 87                                  88                                           
   Finanèní majetek celkem                                  89      550.190.263,16        474.092.623,23 
   souèet položek 79+83+88


Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012009
IÈO: SOR 3        Období : 13/2009              Okamžik sestavení: 11.03.2013 17h22m12s    Strana:     3
                                                    Úèet Položka  Stav k 1. lednu  Stav k rozvahovému dni
A K T I V A  -  Název položky                             èíslo         1                      2
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
4. ÚÈTY ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ A DALŠÍ ÚÈTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOÈTOVÉMU HOSPODAØENÍ
   A ÚÈTY MIMOROZPOÈTOVÝCH PROSTØEDKÙ
    Základní bìžný úèet                              /231/  90      256.684.135,07        165.722.835,21 
    Vkladový výdajový úèet                           /232/  91              X                            
    Pøíjmový úèet                                    /235/  92              X                            
    Bìžné úèty penìžních fondù                       /236/  93      139.118.738,63        140.990.673,58 
    Bìžné úèty státních fondù                        /224/  94                                           
    Bìžné úèty finanèních fondù                      /225/  95                                           
   souèet položek 90 až 95                                  96      395.802.873,70        306.713.508,79 
    Poskytnuté dotace OSS                            /202/  97              X                            
    Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úètu     /212/  98              X                            
    Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO                 /203/  99              X                            
    Poskytnuté dotace ostatním subjektùm             /204/ 100              X                            
    Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO                 /213/ 101              X                            
    Poskytnuté dotace ostatním subjektùm             /214/ 102              X                            
   souèet položek 97 až 102                                103              X                            
    Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoèty   /271/ 104                                           
    Poskytnuté pøechodné výpomoci PO                 /273/ 105                                           
    Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik.sujektùm    /274/ 106                                           
    Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat.organizacím  /275/ 107                                           
    Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám    /277/ 108          714.289,00            142.861,00 
   souèet položek 104 až 108                               109          714.289,00            142.861,00 
    Limity výdajù                                    /221/ 110              X                            
    Zúètování výdajù ÚSC                             /218/ 111              X                            
    Materiální náklady                               /410/ 112              X                            
    Služby a náklady nevýrobní povahy                /420/ 113              X                            
    Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám       /430/ 114              X                            
    Mzdové a ostatní osobní náklady                  /440/ 115              X                            
    Dávky sociálního zabezpeèení                     /450/ 116              X                            
    Manka a škody                                    /460/ 117              X                            
    Úroky                                            /471/ 219              X                            
    Penále a poplatky                                /472/ 220              X                            
    Kursové ztráty                                   /473/ 221              X                            
    Finanèní náklady                                 /474/ 222              X                            
   souèet položek 112 až 117 a 219 až 222                  118              X                            
   Prostøedky rozpoètového hospodaøení celkem              119      396.517.162,70        306.856.369,79 
   souèet položek 96+103+109+110+111+118
_________________________________________________________________________________________________________
5. PØECHODNÉ ÚÈTY AKTIVNÍ
    Náklady pøíštích období                          /381/ 120                                           
    Pøíjmy pøíštích období                           /385/ 121                                           
    Kurzové rozdíly aktivní                          /386/ 122                                           
    Dohadné úèty aktivní                             /388/ 123        1.669.559,06          1.209.429,13 
   Pøechodné úèty aktivní celkem                           124        1.669.559,06          1.209.429,13 
   souèet položek 120 až 123
_________________________________________________________________________________________________________
A K T I V A   C E L K E M    souèet položek 01+42          125    5.357.464.983,78      5.433.245.622,71 
_________________________________________________________________________________________________________

Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012009
IÈO: SOR 3        Období : 13/2009              Okamžik sestavení: 11.03.2013 17h22m12s    Strana:     4
                                                    Úèet Položka  Stav k 1. lednu  Stav k rozvahovému dni
P A S I V A  -  Název položky                             èíslo         3                      4
_________________________________________________________________________________________________________
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBÌŽNÝCH AKTIV CELKEM    126    4.980.233.198,23      5.104.719.289,45 
   souèet položek 130+131+213+138+141+151+158
_________________________________________________________________________________________________________
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY
    Fond dlouhodobého majetku                        /901/ 127    4.163.153.610,22      4.404.886.170,96 
    Fond obìžných aktiv                              /902/ 128          608.767,98            608.767,98 
    Fond hospodáøské èinnosti                        /903/ 129                                           
    Oceòovací rozdíly z pøecenìní majet. a závazkù/+/-909/ 130                                           
   Majetkové fondy celkem                                  131    4.163.762.378,20      4.405.494.938,94 
   souèet položek 127 až 129
    Fond privatizace                                 /904/ 211              X                     X
    Ostatní fondy                                    /905/ 212              X                     X
   souèet položek 211 a 212                                213              X                     X
_________________________________________________________________________________________________________
2. FINANÈNÍ A PENÌŽNÍ FONDY
    Fond odmìn                                       /911/ 132                                           
    Fond kulturních a sociálních potøeb              /912/ 133                                           
    Fond rezervní                                    /914/ 134                                           
    Fond reprodukce majetku                          /916/ 135                                           
    Penìžní fondy                                    /917/ 136      138.673.565,63        140.553.806,58 
    Jiné finanèní fondy                              /918/ 137                                           
   Finanèní a penìžní fondy celkem                         138      138.673.565,63        140.553.806,58 
   souèet položek 132 až 137
_________________________________________________________________________________________________________
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS
    Státní fondy                                     /921/ 139                                           
    Ostatní zvláštní fondy                           /922/ 140                                           
    Fondy EU                                         /924/ 203                                           
   Zvláštní fondy OSS celkem                               141                                           
   souèet položek 139, 140 a 203
_________________________________________________________________________________________________________
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTØEDKÙ ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ
    Financování výdajù OSS                           /201/ 142              X                            
    Financování výdajù ÚSC                           /211/ 143              X                            
    Bankovní úèty k limitùm OSS                      /223/ 144              X                            
    Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti OSS      /205/ 145              X                            
    Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti ÚSC      /215/ 146              X                            
    Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku OSS  /206/ 147              X                            
    Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku ÚSC  /216/ 148              X                            
    Zúètování pøíjmù ÚSC                             /217/ 149              X                            
    Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty /272/ 150        1.159.462,00            579.728,00 
   Zdroje krytí prostøedkù rozpoèt. hospodaøení celkem     151        1.159.462,00            579.728,00 
   souèet položek 142 až 150
_________________________________________________________________________________________________________
5. VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ
   a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO
       Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období +/-963/152              X              57.191.395,99-
       Nerozdìl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153      427.850.548,66        476.872.988,40 
       Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení  +/-931/154       22.930.108,36                X
   b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let   +/-933/155      256.889.744,37        165.908.444,51 
   c) Saldo výdajù a nákladù                        +/-964/156       34.738.425,76-        29.911.068,45-
   d) Saldo pøíjmù a výnosù                         +/-965/157        3.705.816,77          2.411.847,46 
      souèet položek 152 až 157                            158      676.637.792,40        558.090.815,93 
_________________________________________________________________________________________________________
D. CIZÍ ZDROJE                                             159      377.231.785,55        328.526.333,26 
   souèet položek 160+166+189+196+201
_________________________________________________________________________________________________________
1. REZERVY
   Rezervy zákonné                                   /941/ 160                                           
_________________________________________________________________________________________________________
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
    Vydané dluhopisy                                 /953/ 161                                           
    Závazky z pronájmu                               /954/ 162                                           
    Dlouhodobé pøijaté zálohy                        /955/ 163                                           
    Dlouhodobé smìnky k úhradì                       /958/ 164                                           
    Ostatní dlouhodobé závazky                       /959/ 165       42.172.338,54         37.407.734,43 
   Dlouhodobé závazky celkem                               166       42.172.338,54         37.407.734,43 
   souèet položek 161 až 165
_________________________________________________________________________________________________________


Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012009
IÈO: SOR 3        Období : 13/2009              Okamžik sestavení: 11.03.2013 17h22m12s    Strana:     5
                                                    Úèet Položka  Stav k 1. lednu  Stav k rozvahovému dni
P A S I V A  -  Název položky                             èíslo         3                      4
_________________________________________________________________________________________________________
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
    Dodavatelé                                       /321/ 167       16.158.609,16         18.843.140,93 
    Smìnky k úhradì                                  /322/ 168                                           
    Pøijaté zálohy                                   /324/ 169      109.458.274,16        116.391.921,93 
    Ostatní závazky                                  /325/ 170        6.021.374,86          6.463.555,02 
    Závazky zaniklé ÈKA                              /326/ 223                                           
    Pøijaté zálohy daní                              /327/ 224                                           
    Závazky z výbìru daní a cel                      /328/ 225                                           
    Závazky ze sdílených daní a cel                  /329/ 226                                           
    Závazky z pevných termínových operací a opcí     /373/ 171                                           
   souèet položek 167 až 171 a 223 až 226                  172      131.638.258,18        141.698.617,88 
    Závazky z upsan.nesplacených cen.papírù a podílù /367/ 173                                           
    Závazky k úèastníkùm sdružení                    /368/ 174                                           
   souèet položek 173 a 174                                175                                           
    Zamìstnanci                                      /331/ 176           54.020,00             64.083,00 
    Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm                /333/ 177                                           
   souèet položek 176 a 177                                178           54.020,00             64.083,00 
    Závazky ze sociál.zabezpeèení a zdrav.pojištìní  /336/ 179        3.224.461,00          3.443.509,00 
    Daò z pøíjmù                                     /341/ 180                                           
    Ostatní pøímé danì                               /342/ 181          871.737,00          1.036.831,00 
    Daò z pøidané hodnoty                            /343/ 182        2.152.492,00            934.994,00 
    Ostatní danì a poplatky                          /345/ 183                                           
   souèet položek 180 až 183                               184        3.024.229,00          1.971.825,00 
    Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost.závazkù se SR  /347/ 185                                           
    Vypoø.pøeplatkù dotací a ost.záv.s rozpoètem ÚSC /349/ 186       52.286.037,01          4.271.209,19 
   souèet položek 185 a 186                                187       52.286.037,01          4.271.209,19 
    Jiné závazky                                     /379/ 188       70.979.360,59         67.321.797,63 
   Krátkodobé závazky celkem                               189      261.206.365,78        218.771.041,70 
   souèet položek 172+175+178+179+184+187+188
_________________________________________________________________________________________________________
4. BANKOVNÍ ÚVÌRY A PÙJÈKY
    Dlouhodobé bankovní úvìry                        /951/ 190                                           
    Krátkodobé bankovní úvìry                        /281/ 191                                           
    Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky)        /282/ 192                                           
    Vydané krátkodobé dluhopisy                      /283/ 193                                           
    Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci)   /289/ 194                                           
   souèet položek 193 a 194                                195                                           
   Bankovní úvìry a pùjèky celkem                          196                                           
   souèet položek 190+191+192+195
_________________________________________________________________________________________________________
5. PØECHODNÉ ÚÈTY PASIVNÍ
    Výdaje pøíštích období                           /383/ 197                                           
    Výnosy pøíštích období                           /384/ 198       72.680.126,83         68.074.151,14 
    Kurzové rozdíly pasivní                          /387/ 199                                           
    Dohadné úèty pasivní                             /389/ 200        1.172.954,40          4.273.405,99 
   Pøechodné úèty pasivní celkem                           201       73.853.081,23         72.347.557,13 
   souèet položek 197 až 200
_________________________________________________________________________________________________________
P A S I V A   C E L K E M - souèet položek 126+159         202    5.357.464.983,78      5.433.245.622,71 
_________________________________________________________________________________________________________
                                           *** Konec sestavy ***

Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA61 01012009
Zpracoval: Suchá Marie                        Okamžik sestavení: 11.03.2013  17h22m16s     Strana:      1
                            
                               VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY     za období : 13/2009  
                            
                                                  (v Kè)
I È O                :SOR 3     
NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY:
Mìstská èást Praha 2                                                                                          
                                                                                                              
                                                          Položka   Hlavní èinnost    Hospodáøská èinnost
 Úèet              Název položky                           èíslo -----------------------------------------
                                                                         1                     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501    Spotøeba materiálu                                    1                              1.106.159,58 
 502    Spotøeba energie                                      2                              7.139.241,62 
 503    Spotøeba ostatních neskladovatelných dodávek          3                                           
 504    Prodané zboží                                         4                                           
__________________________________________________________________________________________________________
 511    Opravy a udržování                                    5                            311.028.717,22 
 512    Cestovné                                              6                                  6.186,00 
 513    Náklady na reprezentaci                               7                                           
 518    Ostatní služby                                        8                             65.127.624,20 
__________________________________________________________________________________________________________
 521    Mzdové náklady                                        9                             10.317.210,00 
 524    Zákonné sociální pojištìní                           10                              3.507.847,00 
 525    Ostatní sociální pojištìní                           11                                 32.253,00 
 527    Zákonné sociální náklady                             12                                317.083,00 
 528    Ostatní sociální náklady                             13                                           
__________________________________________________________________________________________________________
 531    Daò silnièní                                         14                                           
 532    Daò z nemovitostí                                    15                                           
 538    Ostatní danì a poplatky                              16                                838.475,75 
__________________________________________________________________________________________________________
 541    Smluvní pokuty a úroky z prodlení                    17                                           
 542    Ostatní pokuty a penále                              18                                           
 543    Odpis pohledávky                                     19                              3.760.486,05 
 544    Úroky                                                20                                           
 545    Kursové ztráty                                       21                                           
 546    Dary                                                 22                                           
 548    Manka a škody                                        23                                           
 549    Jiné ostatní náklady                                 24                             21.836.271,35 
__________________________________________________________________________________________________________
 551    Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    25                             81.042.694,94 
 552    Zùstatková cena prodaného DNM a DHM                  26                                514.744,50 
 553    Prodané cenné papíry a podíly                        27                                           
 554    Prodaný materiál                                     28                                           
 556    Tvorba zákonných rezerv                              29                                           
 559    Tvorba zákonných opravných položek                   30                                           
__________________________________________________________________________________________________________
 Náklady celkem                      souèet položek 1 až 30  31                            506.574.994,21 
__________________________________________________________________________________________________________

Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA61 01012009
IÈO: SOR 3        Období : 13/2009              Okamžik sestavení: 11.03.2013 17h22m16s    Strana:     2
                                                          Položka   Hlavní èinnost    Hospodáøská èinnost
 Úèet              Název položky                           èíslo -----------------------------------------
                                                                         1                     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601    Tržby za vlastní výrobky                             32                                           
 602    Tržby z prodeje služeb                               33                            412.595.627,84 
 604    Tržby za prodané zboží                               34                                           
__________________________________________________________________________________________________________
 611    Zmìna stavu zásob nedokonèené výroby                 35                                           
 612    Zmìna stavu zásob polotovarù                         36                                           
 613    Zmìna stavu zásob výrobkù                            37                                           
 614    Zmìna stavu zvíøat                                   38                                           
__________________________________________________________________________________________________________
 621    Aktivace materiálu a zboží                           39                                           
 622    Aktivace vnitroorganizaèních služeb                  40                                           
 623    Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku             41                                           
 624    Aktivace dlouhodobého hmotného majetku               42                                           
__________________________________________________________________________________________________________
 641    Smluvní pokuty a úroky z prodlení                    43                              1.930.865,43 
 642    Ostatní pokuty a penále                              44                                           
 643    Platby za odepsané pohledávky                        45                                           
 644    Úroky                                                46                              6.808.869,54 
 645    Kursové zisky                                        47                                           
 648    Zúètování fondù                                      48                                           
 649    Jiné ostatní výnosy                                  49                             11.975.373,53 
__________________________________________________________________________________________________________
 651    Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM                 50                             11.605.000,00 
 652    Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku             51                              3.740.989,48 
 653    Tržby z prodeje cenných papírù a podílù              52                                           
 654    Tržby z prodeje materiálu                            53                                           
 655    Výnosy z krátkodobého finanèního majetku             54                                           
 656    Zúètování zákonných rezerv                           55                                           
 659    Zúètování zákonných opravných položek                56                                726.872,40 
__________________________________________________________________________________________________________
 691    Pøíspìvky a dotace na provoz                         57                                           
__________________________________________________________________________________________________________
 Výnosy celkem                      souèet položek 32 až 57  58                            449.383.598,22 
__________________________________________________________________________________________________________
 Výsledek hospodaøení pøed zdanìním    rozdíl položek 58-31  59                             57.191.395,99-
__________________________________________________________________________________________________________
 591    Daò z pøíjmù                                         60                                           
 595    Dodateèné odvody danì z pøíjmù                       61                                           
__________________________________________________________________________________________________________
 Výsledek hospodaøení po zdanìní     položka 59-60-61 (+/-)  62                             57.191.395,99-
__________________________________________________________________________________________________________
                                           *** Konec sestavy ***

Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUB62 01012009
Zpracoval: Suchá Marie                        Okamžik sestavení: 11.03.2013  17h22m24s     Strana:      1
                           
                              PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY     za období : 13/2009  
                           
  organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad
                                 *** verze pro územní samosprávné celky ***
                                                  (v Kè)
I È O                :SOR 3     
NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY:
Mìstská èást Praha 2                                                                                          
                                                                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Položka    Stav k 1. 1.          Stav k 13/2009
                     Název položky                         èíslo  ----------------------------------------
                                                                         1                     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví
   - úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze
2. INFORMACE o stavu položek podle Pøílohy è.3 vyhlášky 505/2002 Sb.
2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému
     dni v uspoøádání :
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.(z AÚ k úètu 346) 1          X                                
     z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek           2          X                                
             z toho na: výzkum a vývoj                        3          X                                
                        vzdìlávání pracovníkù                 4          X                                
                        informatiku                           5          X                                
             individuální dotace na jmenovité akce            6          X                                
Pøijaté prostø.ze zahr.na dlouh.majetek     (z AÚ k úètu 916) 7          X                                
Pøij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC    (z AÚ k úètu 348) 8          X                                
Pøij.pøísp.a dot.na provoz ze stát. rozpoètu(z AÚ k úètu 691) 9          X                                
     z toho: pøij.pøísp.na provoz od zøizov.(z AÚ k úètu 691)10          X                                
             z toho: výzkum a vývoj                          11          X                                
                     vzdìlávání pracovníkù                   12          X                                
                     informatiku                             13          X                                
             pøij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programù
             evid.v ISPROFIN od zøizovatele (z AÚ k úètu 691)14          X                                
             pøij.prostø.na výzk.a výv.od posk.jiných než
             od zøizovatele                 (z AÚ k úètu 691)15          X                                
Pøij.prostø.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celkù
                                            (z AÚ k úètu 691)16          X                                
Pøij.prostø.na výzk.a výv.od pøíjemcù úèelové podpory
                                            (z AÚ k úètu 691)17          X                                
Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí   (z AÚ k úètu 691)18          X                                
Pøij.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC(z AÚ k úètu 691)19          X                                
Pøij.pøísp.a dot.na provoz z rozp. st.fondù (z AÚ k úètu 691)50          X                                
Pøij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondù         51          X                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUB62 01012009
Zpracoval: Suchá Marie                        Okamžik sestavení: 11.03.2013  17h22m25s     Strana:      2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Položka    Stav k 1. 1.          Stav k 13/2009
                     Název položky                         èíslo  ----------------------------------------
                                                                         1                     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky
      nebo k rozvahovému dni v uspoøádání:
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úøadu (úèet 271)  20                                           
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci       (úèet 271)  21                                           
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.(úèet 272)  22        1.159.462,00            579.728,00 
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úøadu(úèet 272)  23                                           
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce      (úèet 272)  24                                           
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondù(úèet 272)  25                                           
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veø.r.(úèet 272)  26                                           
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - org.sl.státu  (úèet 273)  27                                           
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - kraj.úøadem   (úèet 273)  28                                           
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - obcí          (úèet 273)  29                                           
Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské               (úèet 281)  30                                           
Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní             (úèet 281)  31                                           
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku           (úèet 283)  32                                           
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí          (úèet 283)  33                                           
Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) tuzemské   (úèet 289)  34                                           
Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289)  35                                           
Smìnky k úhradì tuzemské                         (úèet 322)  36                                           
Smìnky k úhradì zahranièní                       (úèet 322)  37                                           
Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské               (úèet 951)  38                                           
Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní             (úèet 951)  39                                           
Vydané dluhopisy tuzemské                        (úèet 953)  40                                           
Vydané dluhopisy zahranièní                      (úèet 953)  41                                           
Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské              (úèet 958)  42                                           
Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní            (úèet 958)  43                                           
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské              (úèet 959)  44       42.172.338,54         37.407.734,43 
Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní            (úèet 959)  45                                           
Nakoup.dluh.a smìnky k inkasu celkem(z AÚ úètù 063,253a312)  46                                           
 z toho:krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC    (z AÚ úètù 253a312)  47                                           
        komunální dluhopisy ÚSC                (z úètu 063)  48                                           
        ost.dluh.a smìnky veø.rozp. (z AÚ úètù 063,253,312)  49                                           
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení
a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti                 52        2.259.321,00          2.388.406,00 
Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní              53          965.140,00          1.055.103,00 
Evidované daòové nedopl.u místnì pøísl. finanèních orgánù    54        3.024.229,00          1.971.825,00 
__________________________________________________________________________________________________________
2.III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20,21 a 27 pøílohy úèetní závìrky.
       Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky è. 46 až 49 pøílohy
       úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20 až 49 pøílohy úèetní
       závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39
       pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace. Stavy položek è. 51 až
       54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS.

Licence:MP1L             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUB62 01012009
Zpracoval: Suchá Marie                        Okamžik sestavení: 11.03.2013  17h22m25s     Strana:      3
3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro
   posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které
   stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel.
   - INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KNIHY PODROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Stav k 1. 1.          Stav k 13/2009
    SU  AU  Název úètu                                            ----------------------------------------
                                                                         1                     2
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   972 0002                                                              114.743,88            114.743,88 
   972 0003                                                            1.023.540,00          1.023.540,00 
   972 0004                                                            3.129.479,00                       
   972 0006                                                               57.500,00             57.500,00 
   972 0007                                                                7.561,10              7.561,10 
   972 0008                                                            5.414.743,00          5.414.743,00 
   972 0009                                                                                    647.751,06 
   972 0010                                                                                    618.800,00 
   972                                                                 9.747.566,98          7.884.639,04 
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   981 0028                                                            2.967.040,80          3.775.875,66 
   981                                                                 2.967.040,80          3.775.875,66 
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   992 0000                                                              972.970,41-           972.970,41-
   992                                                                   972.970,41-           972.970,41-
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   993 0030                                                               89.884,73             28.455,73 
   993                                                                    89.884,73             28.455,73 
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   Celkem                                                             11.831.522,10         10.716.000,02 
   - ostatní údaje úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze
                                           *** Konec sestavy ***