Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

                                                    * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                                        Strana:     1
**************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                                          Èas  :   16:58:52
                                                                                                                                             Datum: 11.03.2013
                                     VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC  za období 13/2011 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa                                      
                                                                                                                                       UCRGUVUA 05012012 10:24
**************************************************************************************************************************************************************
                                                                  
                                                                  
                                                                     VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                                                                     
                                                                  
                                                                  
                            organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad                             
                                                          (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)                                                          
                                                                sestavený k  31. prosinci 2011                                                                
                           
                            
                                I È O     Název a sídlo úèetní jednotky              Název nadøízeného orgánu, právní forma                                   
                           
                            
                              00063461    Mìstská èást Praha 2                                                                                                
                                          Praha, Nám. Míru 20/600                    mìstská èást                                                             
                           
                            
Položka                                                                Syntetický          B Ì Ž N É   O B D O B Í                M I N U L É   O B D O B Í
 èíslo           Název položky                                            úèet      Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost      Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost
                                                                                            1                   2                   3                   4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A.  NÁKLADY CELKEM                                                                367 369 373,45      570 311 721,85      445 113 200,00      303 527 910,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  I.  Náklady z èinnosti                                                            243 808 607,64      570 311 721,85      315 246 870,00      303 527 910,00
  1.  Spotøeba materiálu                                                   501        5 164 577,97          251 914,66       10 699 610,00           25 100,00
  2.  Spotøeba energie                                                     502        5 897 173,06        7 365 311,32        5 286 080,00                0,00
  3.  Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek                            503                0,00                0,00                0,00                0,00
  4.  Prodané zboží                                                        504                0,00                0,00                0,00                0,00
  5.  Opravy a udržování                                                   511       30 729 616,88      401 923 632,83       32 597 300,00      202 775 090,00
  6.  Cestovné                                                             512          852 148,00                0,00          879 720,00            1 990,00
  7.  Náklady na reprezentaci                                              513          700 789,00                0,00          901 780,00                0,00
  8.  Ostatní služby                                                       518       90 060 493,84       91 135 491,87       90 862 430,00       55 634 590,00
  9.  Mzdové náklady                                                       521       76 725 985,00       10 342 824,00       81 325 140,00       13 011 520,00
 11.  Zákonné sociální pojištìní                                           524       25 495 358,00        3 666 561,00       26 573 310,00        2 906 510,00
 12.  Jiné sociální pojištìní                                              525          321 784,00           47 633,00          322 180,00           46 980,00
 13.  Zákonné sociální náklady                                             527        4 248 229,00          316 405,00                0,00          255 960,00
 14.  Jiné sociální náklady                                                528          535 560,00                0,00                0,00                0,00
 15.  Daò silnièní                                                         531            2 700,00                0,00                0,00                0,00
 16.  Daò z nemovitostí                                                    532                0,00                0,00                0,00                0,00
 17.  Jiné danì a poplatky                                                 538               70,00        2 241 083,80                0,00        1 332 830,00
 19.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                    541                0,00                0,00                0,00                0,00
 20.  Jiné pokuty a penále                                                 542          123 119,00                0,00                0,00           21 400,00
 21.  Dary                                                                 543        1 180 874,50                0,00          795 180,00                0,00
 22.  Prodaný materiál                                                     544                0,00                0,00                0,00                0,00
 23.  Manka a škody                                                        547          393 080,00                0,00          284 210,00                0,00
 24.  Tvorba fondù                                                         548                0,00                0,00                0,00                0,00
 25.  Odpisy dlouhodobého majetku                                          551                0,00                0,00                0,00                0,00
 26.  Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku            552                0,00                0,00                0,00                0,00
 27.  Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku              553                0,00       14 777 660,00                0,00        7 064 450,00
 28.  Prodané pozemky                                                      554                0,00                0,00                0,00                0,00
 29.  Tvorba a zúètování rezerv                                            555                0,00                0,00                0,00                0,00
 30.  Tvorba a zúètování opravných položek                                 556         -185 609,30        2 572 806,86                0,00           63 280,00
 31.  Náklady z odepsaných pohledávek                                      557          185 609,30       11 779 140,88                0,00        1 250 280,00
 32.  Ostatní náklady z èinnosti                                           549        1 377 049,39       23 891 256,63       64 719 930,00       19 137 930,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II.  Finanèní náklady                                                                  211 643,61                0,00                0,00                0,00
  1.  Prodané cenné papíry a podíly                                        561                0,00                0,00                0,00                0,00

                                                    * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                                        Strana:     2
**************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                                          Èas  :   16:58:53
                                                                                                                                             Datum: 11.03.2013
                                     VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC  za období 13/2011 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa                                      
                                                                                                                                       UCRGUVUA 05012012 10:24
**************************************************************************************************************************************************************
Položka                                                                Syntetický          B Ì Ž N É   O B D O B Í                M I N U L É   O B D O B Í
 èíslo           Název položky                                            úèet      Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost      Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost
                                                                                            1                   2                   3                   4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  Úroky                                                                562                0,00                0,00                0,00                0,00
  3.  Kurzové ztráty                                                       563                0,00                0,00                0,00                0,00
  4.  Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou                                 564                0,00                0,00                0,00                0,00
  5.  Ostatní finanèní náklady                                             569          211 643,61                0,00                0,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.  Náklady na transfery                                                          123 349 122,20                0,00      129 866 330,00                0,00
  2.  Náklady územních rozpoètù na transfery                               572      123 349 122,20                0,00      126 497 880,00                0,00
==============================================================================================================================================================
  B.  VÝNOSY CELKEM                                                                 363 573 190,62      479 057 260,67      536 863 090,00      636 902 120,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  I.  Výnosy z èinnosti                                                             122 144 383,53      470 350 681,69      228 460 670,00      629 041 780,00
  1.  Výnosy z prodeje vlastních výrobkù                                   601           11 670,20                0,00                0,00                0,00
  2.  Výnosy z prodeje služeb                                              602            3 600,00        3 352 202,76            3 600,00        1 742 110,00
  3.  Výnosy z pronájmu                                                    603                0,00      433 681 321,42                0,00        3 087 930,00
  4.  Výnosy z prodaného zboží                                             604                0,00                0,00                0,00                0,00
  5.  Výnosy ze správních poplatkù                                         605        9 338 744,00                0,00       13 910 810,00                0,00
  6.  Výnosy z místních poplatkù                                           606       28 897 580,31                0,00       28 872 410,00                0,00
  8.  Jiné výnosy z vlastních výkonù                                       609                0,00                0,00                0,00      558 371 650,00
  9.  Zmìna stavu nedokonèené výroby                                       611                0,00                0,00                0,00                0,00
 10.  Zmìna stavu polotovarù                                               612                0,00                0,00                0,00                0,00
 11.  Zmìna stavu výrobkù                                                  613                0,00                0,00                0,00                0,00
 12.  Zmìna stavu ostatních zásob                                          614                0,00                0,00                0,00                0,00
 13.  Aktivace materiálu a zboží                                           621                0,00                0,00                0,00                0,00
 14.  Aktivace vnitroorganizaèních služeb                                  622                0,00                0,00                0,00                0,00
 15.  Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku                             623                0,00                0,00                0,00                0,00
 16.  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku                               624                0,00                0,00                0,00                0,00
 17.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                    641          117 795,00        3 815 884,33            2 210,00           16 490,00
 18.  Jiné pokuty a penále                                                 642        1 519 209,00                0,00        3 002 920,00                0,00
 19.  Výnosy z odepsaných pohledávek                                       643                0,00                0,00                0,00                0,00
 20.  Výnosy z prodeje materiálu                                           644                0,00                0,00                0,00                0,00
 21.  Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku                     645                0,00                0,00                0,00                0,00
 22.  Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù         646          170 000,00       17 221 710,00                0,00       58 309 600,00
 23.  Výnosy z prodeje pozemkù                                             647                0,00                0,00                0,00                0,00
 24.  Èerpání fondù                                                        648       81 361 161,99                0,00                0,00                0,00
 25.  Ostatní výnosy z èinnosti                                            649          724 623,03       12 279 563,18      182 668 720,00        7 514 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II.  Finanèní výnosy                                                                   521 658,34        8 706 578,98        1 459 210,00        7 860 340,00
  1.  Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù                             661                0,00                0,00                0,00                0,00
  2.  Úroky                                                                662          521 658,34        1 801 905,74        1 459 210,00        3 273 970,00
  3.  Kurzové zisky                                                        663                0,00                0,00                0,00                0,00
  4.  Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou                                  664                0,00                0,00                0,00                0,00
  5.  Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku                             665                0,00        6 904 673,24                0,00        4 586 370,00
  6.  Ostatní finanèní výnosy                                              669                0,00                0,00                0,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.  Výnosy z daní a poplatkù                                                       23 058 908,51                0,00       24 329 700,00                0,00
  1.  Výnosy z danì z pøíjmù fyzických osob                                631                0,00                0,00                0,00                0,00

                                                    * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                                        Strana:     3
**************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                                          Èas  :   16:58:53
                                                                                                                                             Datum: 11.03.2013
                                     VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC  za období 13/2011 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa                                      
                                                                                                                                       UCRGUVUA 05012012 10:24
**************************************************************************************************************************************************************
Položka                                                                Syntetický          B Ì Ž N É   O B D O B Í                M I N U L É   O B D O B Í
 èíslo           Název položky                                            úèet      Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost      Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost
                                                                                            1                   2                   3                   4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  Výnosy z danì z pøíjmù právnických osob                              632                0,00                0,00                0,00                0,00
  3.  Výnosy ze sociálního pojištìní                                       633                0,00                0,00                0,00                0,00
  4.  Výnosy z danì z pøidané hodnoty                                      634                0,00                0,00                0,00                0,00
  5.  Výnosy ze spotøebních daní                                           635                0,00                0,00                0,00                0,00
  6.  Výnosy z majetkových daní                                            636       23 058 908,51                0,00       23 764 690,00                0,00
  7.  Výnosy z energetických daní                                          637                0,00                0,00                0,00                0,00
  9.  Výnosy z ostatních daní a poplatkù                                   639                0,00                0,00          565 010,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV.  Výnosy z transferù                                                            217 848 240,24                0,00      282 613 510,00                0,00
  2.  Výnosy územních rozpoètù z transferù                                 672      217 848 240,24                0,00      161 960 480,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI.  VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ                                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
  1.  Výsledek hospodaøení pøed zdanìním                                    -        -3 796 182,83      -91 254 461,18       91 749 890,00      333 374 210,00
  2.  Daò z pøíjmù                                                         591                0,00                0,00                0,00                0,00
  3.  Dodateèné odvody danì z pøíjmù                                       595                0,00                0,00                0,00                0,00
  4.  Výsledek hospodaøení po zdanìní                                       -        -3 796 182,83      -91 254 461,18       91 749 890,00      333 374 210,00
Odesláno dne:      Razítko:      Podpis odpovìdné      Podpis osoby odpovìdné      Okamžik sestavení:
                                 osoby:                za sestavení:               11.03.2013    16:58:53
                                 
                                 Tel.:                 Tel.:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
Topologické omezení:
   IÈO: 00063461
Pevné omezení dat: