Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

                                                     * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                            Strana:     1
*******************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                                               Èas  :   16:57:59
                                                                                                                                                  Datum: 11.03.2013
                                              ROZVAHA ÚSC  za období 13/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                                              
                                                                                                                                            UCRGURUA 06012012 07:30
*******************************************************************************************************************************************************************
                                                                      
                                                                      
                                                                              ROZVAHA                                                                              
                                                                      
                                                                      
                               organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad                               
                                                            (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)                                                             
                                                                  sestavená k  31. prosinci 2011                                                                   
                              
                              
                                   I È O     Název a sídlo úèetní jednotky              Název nadøízeného orgánu, právní forma                                     
                              
                              
                                 00063461    Mìstská èást Praha 2                                                                                                  
                                             Praha, Nám. Míru 20/600                    mìstská èást                                                               
                              
                              
Èíslo      Název položky                                                       Syntetický                                   O B D O B Í
položky                                                                           úèet                            B Ì Ž N É                                 MINULÉ
                                                                                                BRUTTO             KOREKCE               NETTO
                                                                                                   1                   2                   3                   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA CELKEM                                                                          8 736 040 869,76      733 751 829,52    8 002 289 040,24    5 847 696 840,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A. Stálá aktiva                                                                       8 109 664 055,83      690 476 639,40    7 419 187 416,43    4 649 123 860,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                                         35 628 566,43        8 242 774,90       27 385 791,53       29 370 440,00
      1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     012        3 603 894,70          145 962,00        3 457 932,70        1 777 300,00
      2. Software                                                               013       28 649 061,33        5 292 172,00       23 356 889,33       26 034 770,00
      3. Ocenitelná práva                                                       014          270 040,00           75 117,00          194 923,00          270 040,00
      4. Povolenky na emise a preferenèní limity                                015                0,00                0,00                0,00                0,00
      5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     018        2 729 523,90        2 729 523,90                0,00                0,00
      6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    019                0,00                0,00                0,00                0,00
      7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek                                041          376 046,50                0,00          376 046,50        1 288 330,00
      8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044                0,00                0,00                0,00                0,00
      9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       051                0,00                0,00                0,00                0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Dlouhodobý hmotný majetek                                                        8 067 050 834,40      682 233 864,50    7 384 816 969,90    4 612 842 540,00
      1. Pozemky                                                                031      605 523 048,50                0,00      605 523 048,50      466 997 310,00
      2. Kulturní pøedmìty                                                      032        2 755 019,75                0,00        2 755 019,75        2 755 020,00
      3. Stavby                                                                 021    7 049 709 211,32      587 024 304,00    6 462 684 907,32    3 755 199 310,00
      4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí                         022      159 212 636,00       49 020 686,00      110 191 950,00      149 590 020,00
      5. Pìstitelské celky trvalých porostù                                     025        1 140 854,61          374 822,00          766 032,61        1 140 850,00
      6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       028       45 814 052,50       45 814 052,50                0,00                0,00
      7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      029                0,00                0,00                0,00                0,00
      8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek                                  042      202 896 011,72                0,00      202 896 011,72      237 160 030,00
      9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku  045                0,00                0,00                0,00                0,00
     10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         052                0,00                0,00                0,00                0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III. Dlouhodobý finanèní majetek                                                          6 906 080,00                0,00        6 906 080,00        6 906 080,00
      1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       061                0,00                0,00                0,00                0,00
      2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem                         062        6 906 080,00                0,00        6 906 080,00        6 906 080,00
      3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                              063                0,00                0,00                0,00                0,00
      4. Pùjèky osobám ve skupinì                                               066                0,00                0,00                0,00                0,00
      5. Jiné dlouhodobé pùjèky                                                 067                0,00                0,00                0,00                0,00
      6. Termínované vklady dlouhodobé                                          068                0,00                0,00                0,00                0,00
      7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek                                    069                0,00                0,00                0,00                0,00
      8. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek                                 043                0,00                0,00                0,00                0,00
      9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek                       053                0,00                0,00                0,00                0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                            Strana:     2
*******************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                                               Èas  :   16:57:59
                                                                                                                                                  Datum: 11.03.2013
                                              ROZVAHA ÚSC  za období 13/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                                              
                                                                                                                                            UCRGURUA 06012012 07:30
*******************************************************************************************************************************************************************
Èíslo      Název položky                                                       Syntetický                                   O B D O B Í
položky                                                                           úèet                            B Ì Ž N É                                 MINULÉ
                                                                                                BRUTTO             KOREKCE               NETTO
                                                                                                   1                   2                   3                   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  IV. Dlouhodobé pohledávky                                                                   78 575,00                0,00           78 575,00            4 800,00
      1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé                       462                0,00                0,00                0,00                0,00
      2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù                             464                0,00                0,00                0,00                0,00
      3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                           465           78 575,00                0,00           78 575,00            1 000,00
      4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení                                         466                0,00                0,00                0,00                0,00
      5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí       468                0,00                0,00                0,00                0,00
      6. Ostatní dlouhodobé pohledávky                                          469                0,00                0,00                0,00            3 800,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B. Obìžná aktiva                                                                        626 376 813,93       43 275 190,12      583 101 623,81    1 198 572 980,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   I. Zásoby                                                                                       0,00                0,00                0,00                0,00
      1. Poøízení materiálu                                                     111                0,00                0,00                0,00                0,00
      2. Materiál na skladì                                                     112                0,00                0,00                0,00                0,00
      3. Materiál na cestì                                                      119                0,00                0,00                0,00                0,00
      4. Nedokonèená výroba                                                     121                0,00                0,00                0,00                0,00
      5. Polotovary vlastní výroby                                              122                0,00                0,00                0,00                0,00
      6. Výrobky                                                                123                0,00                0,00                0,00                0,00
      7. Poøízení zboží                                                         131                0,00                0,00                0,00                0,00
      8. Zboží na skladì                                                        132                0,00                0,00                0,00                0,00
      9. Zboží na cestì                                                         138                0,00                0,00                0,00                0,00
     10. Ostatní zásoby                                                         139                0,00                0,00                0,00                0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Krátkodobé pohledávky                                                              320 807 333,39       43 275 190,12      277 532 143,27      731 662 650,00
      1. Odbìratelé                                                             311      168 169 971,31       42 534 382,52      125 635 588,79      143 358 640,00
      2. Smìnky k inkasu                                                        312                0,00                0,00                0,00                0,00
      3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                                 313                0,00                0,00                0,00                0,00
      4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                                           314      121 032 494,42                0,00      121 032 494,42      120 533 090,00
      5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti                                      315        5 802 581,50                0,00        5 802 581,50        6 965 830,00
      6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé                       316                0,00                0,00                0,00                0,00
      7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù                             317                0,00                0,00                0,00                0,00
     10. Pohledávky za zamìstnanci                                              335                0,00                0,00                0,00              500,00
     11. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336                0,00                0,00                0,00                0,00
     12. Daò z pøíjmù                                                           341                0,00                0,00                0,00                0,00
     13. Jiné pøímé danì                                                        342                0,00                0,00                0,00                0,00
     14. Daò z pøidané hodnoty                                                  343                0,00                0,00                0,00                0,00
     15. Jiné danì a poplatky                                                   345                0,00                0,00                0,00                0,00
     16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty                                      346                0,00                0,00                0,00        1 400 000,00
     17. Pohledávky za územními rozpoèty                                        348                0,00                0,00                0,00                0,00
     18. Pohledávky za úèastníky sdružení                                       351                0,00                0,00                0,00                0,00
     19. Krátkodobé pohledávky z ruèení                                         361                0,00                0,00                0,00                0,00
     20. Pevné termínové operace a opce                                         363                0,00                0,00                0,00                0,00
     21. Pohledávky z finanèního zajištìní                                      365                0,00                0,00                0,00                0,00
     22. Pohledávky z vydaných dluhopisù                                        367                0,00                0,00                0,00                0,00
     23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí       371                0,00                0,00                0,00                0,00
     24. Poskytnuté zálohy na transfery                                         373        6 856 500,00                0,00        6 856 500,00                0,00
     25. Náklady pøíštích období                                                381            3 600,00                0,00            3 600,00                0,00
     26. Pøíjmy pøíštích období                                                 385                0,00                0,00                0,00                0,00
     27. Dohadné úèty aktivní                                                   388       15 022 893,97                0,00       15 022 893,97       80 057 300,00
     28. Ostatní krátkodobé pohledávky                                          377        3 919 292,19          740 807,60        3 178 484,59      379 347 290,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                            Strana:     3
*******************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                                               Èas  :   16:57:59
                                                                                                                                                  Datum: 11.03.2013
                                              ROZVAHA ÚSC  za období 13/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                                              
                                                                                                                                            UCRGURUA 06012012 07:30
*******************************************************************************************************************************************************************
Èíslo      Název položky                                                       Syntetický                                   O B D O B Í
položky                                                                           úèet                            B Ì Ž N É                                 MINULÉ
                                                                                                BRUTTO             KOREKCE               NETTO
                                                                                                   1                   2                   3                   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  IV. Krátkodobý finanèní majetek                                                        305 569 480,54                0,00      305 569 480,54      466 910 330,00
      1. Majetkové cenné papíry k obchodování                                   251                0,00                0,00                0,00                0,00
      2. Dluhové cenné papíry k obchodování                                     253                0,00                0,00                0,00                0,00
      3. Jiné cenné papíry                                                      256                0,00                0,00                0,00                0,00
      4. Termínované vklady krátkodobé                                          244                0,00                0,00                0,00                0,00
      5. Jiné bìžné úèty                                                        245       10 899 316,00                0,00       10 899 316,00       30 201 110,00
      9. Bìžný úèet                                                             241      110 264 728,69                0,00      110 264 728,69      275 008 850,00
     11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù                       231      123 653 356,72                0,00      123 653 356,72       20 454 050,00
     12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù                          236       60 717 506,13                0,00       60 717 506,13      141 285 460,00
     15. Ceniny                                                                 263              100,00                0,00              100,00              750,00
     16. Peníze na cestì                                                        262                0,00                0,00                0,00          -72 900,00
     17. Pokladna                                                               261           34 473,00                0,00           34 473,00           33 010,00

                                 * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                        Strana:     4
***************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                       Èas  :   16:57:59
                                                                                                          Datum: 11.03.2013
                          ROZVAHA ÚSC  za období 13/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                          
                                                                                                    UCRGURUA 06012012 07:30
***************************************************************************************************************************
Èíslo      Název položky                                                       Syntetický               O B D O B Í
položky                                                                           úèet           BÌŽNÉ              MINULÉ
                                                                                                   1                   2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASIVA CELKEM                                                                      8 002 289 040,24    5 847 696 840,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 C. Vlastní kapitál                                                                    7 783 299 372,07    5 587 178 870,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky                                       7 103 901 358,78    4 534 158 590,00
      1. Jmìní úèetní jednotky                                                  401    4 299 200 337,34    4 504 377 600,00
      3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku                             403      186 981 317,61       58 402 030,00
      5. Kurzové rozdíly                                                        405            7 424,08          -15 790,00
      6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody                                     406     -686 041 106,58      -52 077 070,00
      7. Jiné oceòovací rozdíly                                                 407    3 303 753 386,33       30 968 950,00
      8. Opravy chyb minulých období                                            408                0,00       -7 497 130,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Fondy úèetní jednotky                                                               60 717 506,13      141 301 250,00
      6. Ostatní fondy                                                          419       60 717 506,13      141 301 250,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III. Výsledek hospodaøení                                                               618 680 507,16      911 719 030,00
      1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období                           493      -95 050 644,01      425 124 100,00
      2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení                            431                0,00      263 699 330,00
      3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                       432      713 731 151,17      222 895 600,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 D. Cizí zdroje                                                                          218 989 668,17      260 517 970,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení                                                       0,00                0,00
      1. Zvláštní výdajový úèet                                                 223                0,00                0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Rezervy                                                                                      0,00                0,00
      1. Rezervy                                                                441                0,00                0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III. Dlouhodobé závazky                                                                  59 484 354,56       28 355 580,00
      1. Dlouhodobé úvìry                                                       451                0,00                0,00
      2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé                          452                0,00                0,00
      3. Vydané dluhopisy                                                       453                0,00                0,00
      4. Závazky z pronájmu                                                     454                0,00                0,00
      5. Dlouhodobé pøijaté zálohy                                              455                0,00                0,00
      6. Dlouhodobé závazky z ruèení                                            456                0,00                0,00
      7. Dlouhodobé smìnky k úhradì                                             457                0,00                0,00
      8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí          458                0,00                0,00
      9. Ostatní dlouhodobé závazky                                             459       59 484 354,56       28 355 580,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  IV. Krátkodobé závazky                                                                 159 505 313,61      232 162 390,00
      1. Krátkodobé úvìry                                                       281                0,00                0,00
      2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky)                              282                0,00                0,00
      3. Vydané krátkodobé dluhopisy                                            283                0,00                0,00
      4. Jiné krátkodobé pùjèky                                                 289                0,00                0,00
      5. Dodavatelé                                                             321       57 249 497,92       17 433 600,00
      6. Smìnky k úhradì                                                        322                0,00                0,00
      8. Krátkodobé pøijaté zálohy                                              324      113 375 501,24      103 136 090,00
      9. Závazky z dìlené správy a kaucí                                        325                0,00                0,00
     10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé                          326                0,00                0,00
     11. Pøijaté zálohy daní                                                    327                0,00                0,00
     14. Zamìstnanci                                                            331           29 916,00           30 540,00

                                 * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                        Strana:     5
***************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                       Èas  :   16:57:59
                                                                                                          Datum: 11.03.2013
                          ROZVAHA ÚSC  za období 13/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                          
                                                                                                    UCRGURUA 06012012 07:30
***************************************************************************************************************************
Èíslo      Název položky                                                       Syntetický               O B D O B Í
položky                                                                           úèet           BÌŽNÉ              MINULÉ
                                                                                                   1                   2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm                                         333                0,00                0,00
     16. Zúètování s institucemi SZ a ZP                                        336        3 133 337,00        3 804 920,00
     17. Daò z pøíjmù                                                           341                0,00                0,00
     18. Jiné pøímé danì                                                        342          906 253,00        1 172 580,00
     19. Daò z pøidané hodnoty                                                  343        1 510 355,00        1 142 990,00
     20. Jiné danì a poplatky                                                   345                0,00                0,00
     21. Závazky k ústøedním rozpoètùm                                          347          992 336,00                0,00
     22. Závazky k územním rozpoètùm                                            349     -152 406 533,41     -138 095 010,00
     23. Závazky k úèastníkùm sdružení                                          352                0,00                0,00
     24. Krátkodobé závazky z ruèení                                            362                0,00                0,00
     25. Pevné termínové operace a opce                                         363                0,00                0,00
     27. Závazky z finanèního zajištìní                                         366                0,00                0,00
     28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù                368                0,00                0,00
     29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí          372                0,00                0,00
     30. Pøijaté zálohy na transfery                                            374       55 595 694,51       89 800 000,00
     31. Výdaje pøíštích období                                                 383        6 222 288,77                0,00
     32. Výnosy pøíštích období                                                 384          303 904,06       67 077 950,00
     33. Dohadné úèty pasivní                                                   389       18 616 733,89       16 676 050,00
     34. Ostatní krátkodobé závazky                                             378       53 976 029,63       69 982 680,00
Odesláno dne:      Razítko:      Podpis odpovìdné      Podpis osoby odpovìdné      Okamžik sestavení:
                                 osoby:                za sestavení:               11.03.2013    16:57:59
                                 
                                 Tel.:                 Tel.:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
Topologické omezení:
   IÈO: 00063461
Pevné omezení dat: