Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:     1
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:08
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
                                                  
                                                   
                                                    PØÍLOHA ÚÈETNÍ ÚZÁVÌRKY                                                     
                                                  
                                                   
             organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad              
                                                                                                                                
                                           (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)                                           
                                                 sestavená k  31. prosinci 2012                                                 
            
             
                 I È O     Název a sídlo úèetní jednotky              Název nadøízeného orgánu, právní forma                    
            
             
               00063461    Mìstská èást Praha 2                                                                                 
                           Praha, Nám. Míru 20/600                    mìstská èást                                              
            
             
A.1.   Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)                                                                              
                                                                                                                              
A.2.   Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)                                                                              
                                                                                                                              
A.3.   Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)                                                                              
                                                                                                                              

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:     2
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:08
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
Èíslo                                  Název položky                             Podrozvahový                ÚÈETNÍ OBDOBÍ      
položky                                                                              úèet              BÌŽNÉ              MINULÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù
  P.I.    Majetek úèetní jednotky                                                             203 385 562,30       12 755 906,22
       1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                    901          256 622,30                0,00
       2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                      902        6 372 845,57        6 479 084,39
       3. Ostatní majetek                                                            903      196 756 094,43        6 276 821,83
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 P.II.    Vyøazené pohledávky a závazky                                                        20 687 311,98        7 153 998,84
       1. Vyøazené pohledávky                                                        911       20 687 311,98        7 153 998,84
       2. Vyøazené závazky                                                           912                0,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.III.    Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou                                    0,00                0,00
       1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou   921                0,00                0,00
           osobou
       2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodou úplatného užívání majetku jinou  922                0,00                0,00
           osobou
       3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na   923                0,00                0,00
           základì smlouvy o výpùjèce
       4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na   924                0,00                0,00
           základì smlouvy o výpùjèce
       5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z    925                0,00                0,00
           jiných dùvodù
       6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z    926                0,00                0,00
           jiných dùvodù
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 P.IV.    Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva                                         0,00                0,00
       1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku    931                0,00                0,00
       2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku    932                0,00                0,00
       3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv                             933                0,00                0,00
       4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv                             934                0,00                0,00
       5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 939                0,00                0,00
       6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 941                0,00                0,00
       7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm                  942                0,00                0,00
       8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm                  943                0,00                0,00
       9. Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní               944                0,00                0,00
      10. Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní               945                0,00                0,00
      11. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a      947                0,00                0,00
           jiných øízení
      12. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a      948                0,00                0,00
           jiných øízení
      13. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva                                        949                0,00                0,00
      14. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva                                        951                0,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  P.V.    Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku                                             0,00                0,00
       1. Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv                          961                0,00                0,00
       2. Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv                          962                0,00                0,00
       3. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na  963                0,00                0,00
           základì jiného dùvodu
       4. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na  964                0,00                0,00
           základì jiného dùvodu

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:     3
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:08
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
Èíslo                                  Název položky                             Podrozvahový                ÚÈETNÍ OBDOBÍ      
položky                                                                              úèet              BÌŽNÉ              MINULÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       5. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì    965                0,00                0,00
           smlouvy o výpùjèce
       6. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì    966                0,00                0,00
           smlouvy o výpùjèce
       7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho     967                0,00                0,00
           pøevzetí z jiných dùvodù
       8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho     968                0,00                0,00
           pøevzetí z jiných dùvodù
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 P.VI.    Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva                                            0,00                0,00
       1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku      971                0,00                0,00
       2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku      972                0,00                0,00
       3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv                                973                0,00                0,00
       4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv                                974                0,00                0,00
       5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí    975                0,00                0,00
       6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí    976                0,00                0,00
       7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z právních pøedpisù a další       978                0,00                0,00
           èinnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
       8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z právních pøedpisù a další       979                0,00                0,00
           èinnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
       9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní                      981                0,00                0,00
      10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní                      982                0,00                0,00
      11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných  983                0,00                0,00
           øízení
      12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných  984                0,00                0,00
           øízení
      13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva                                        985                0,00                0,00
      14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva                                        986                0,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.VII.    Vyrovnávací úèty                                                                    224 072 874,28       19 909 905,06
       1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm                                     999      224 072 874,28       19 909 905,06
Okamžik sestavení: 11.03.2013                                                              Podpisový záznam:                    

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:     4
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:08
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
Èíslo                                  Název položky                                                         ÚÈETNÍ OBDOBÍ      
položky                                                                                                BÌŽNÉ              MINULÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
 1.  Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku         2 097 679,00        2 185 337,00
  zamìstnanosti
 2.  Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní                                              919 050,00          948 000,00
 3.  Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù                         8 115 887,00        2 416 608,00

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:     5
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:08
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
A.6.   Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)                                                                    
                                                                                                                              
A.7.   Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)                                                                    
                                                                                                                              
A.8.   Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)                                                                                    
                                                                                                                              
A.9.   Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)                                                                                    
                                                                                                                              

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:     6
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:08
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
Èíslo                                  Název položky                             Syntetický                  ÚÈETNÍ OBDOBÍ      
položky                                                                              úèet              BÌŽNÉ              MINULÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.1. Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva                         364                0,00                0,00
B.2. Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù                   364                0,00                0,00
B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem                             364                0,00                0,00
B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem                             364                0,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo                                  Název položky                                                         ÚÈETNÍ OBDOBÍ      
položky                                                                                                BÌŽNÉ              MINULÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.1. Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období           60 046 094,93                0,00
C.2. Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové               143 494 977,55                0,00
      souvislosti

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:     7
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:08
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
D.1.   Informace o individuálním referenèním množství mléka (ÈÍSLO A TEXT)                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
D.2.   Informace o individuální produkèní kvótì (ÈÍSLO A TEXT)                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
D.3.   Informace o individuálním limitu prémiových práv (ÈÍSLO A TEXT)                                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                              
D.4.   Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ÈÍSLO A TEXT)                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
D.5.   Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku (ÈÍSLO A TEXT)                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
D.6.   Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem (ÈÍSLO A TEXT)                                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                              
D.7.   Výše ocenìní lesních porostù (ÈÍSLO)                                                                                   
                                                                                                                              

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:     8
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:09
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
D.8.   Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem (ÈÍSLO A TEXT)                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:     9
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:09
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
E.1.   Doplòující informace k položkám rozvahy (TEXT)                                                                         
 Komentáø:                                                                                                                    
                                                                                                                              
   K položce:                                                                                                                 
 Komentáø:                                                                                                                    
   K položce:             Èástka: 0.00                                                                                        
                                                                                                                              
E.2.   Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)                                                           
 Komentáø:                                                                                                                    
                                                                                                                              
   K položce:                                                                                                                 
 Komentáø:                                                                                                                    
   K položce:             Èástka: 0.00                                                                                        
                                                                                                                              
E.3.   Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích (TEXT)                                                     
 Komentáø:                                                                                                                    
                                                                                                                              
   K položce:                                                                                                                 
 Komentáø:                                                                                                                    
   K položce:             Èástka: 0.00                                                                                        
                                                                                                                              
E.4.   Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu (TEXT)                                           
 Komentáø:                                                                                                                    
                                                                                                                              
   K položce:                                                                                                                 
 Komentáø:                                                                                                                    
   K položce:             Èástka: 0.00                                                                                        
                                                                                                                              

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:    10
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:09
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                   Pøíloha (ÚSC) - Ostatní fondy  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                    
                                                    ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY                                                    
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky
                                                  Položka                                                   
Èíslo                                                 Název                                                  BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  G.I.   Poèáteèní stav fondu k 1.1.                                                                               60 717 506,13
 G.II.   Tvorba fondu                                                                                                 836 160,40
      1. Pøebytky hospodaøení z minulých let                                                                                0,00
      2. Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce                                             836 160,40
      3. Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù                                              0,00
      4. Ostatní tvorba fondu                                                                                               0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G.III.   Èerpání fondu                                                                                                  8 852,18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 G.IV.   Koneèný stav fondu                                                                                        61 544 814,35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:    11
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:09
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                             Stavby                                                             
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
                                                                                          OBDOBÍ                                
 Èíslo                Název položky                                               BÌŽNÉ                                   MINULÉ
položky                                                       BRUTTO             KOREKCE               NETTO                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G.   Stavby                                         7 266 277 305,40      627 350 555,00    6 638 926 750,40    6 462 684 907,32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G.1. Bytové domy a bytové jednotky                  4 821 523 398,03      266 564 633,00    4 554 958 765,03    4 470 925 054,45
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu                 1 057 732 445,48      164 113 359,00      893 619 086,48      894 205 313,08
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky           893 342 211,26      134 923 551,00      758 418 660,26      749 363 616,39
G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení                   188 569 252,50       18 566 809,00      170 002 443,50      123 274 682,10
G.5. Jiné inženýrské sítì                              31 957 726,55        2 474 142,00       29 483 584,55       28 717 035,05
G.6. Ostatní stavby                                   273 152 271,58       40 708 061,00      232 444 210,58      196 199 206,25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:    12
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:09
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                            Pozemky                                                             
                                                            ZÁKLADNÍ                                                            
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
                                                                                          OBDOBÍ                                
 Èíslo                Název položky                                               BÌŽNÉ                                   MINULÉ
položky                                                       BRUTTO             KOREKCE               NETTO                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H.   Pozemky                                          623 120 826,50                0,00      623 120 826,50      605 523 048,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H.1. Stavební pozemky                                           0,00                0,00                0,00                0,00
H.2. Lesní pozemky                                              0,00                0,00                0,00                0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky                 52 249 836,00                0,00       52 249 836,00       51 806 811,00
H.4. Zastavìná plocha                                 527 054 081,35                0,00      527 054 081,35      519 812 756,35
H.5. Ostatní pozemky                                   43 816 909,15                0,00       43 816 909,15       33 903 481,15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   * * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                           Strana:    13
********************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                            Èas  :   16:55:09
                                                                                                               Datum: 11.03.2013
                      Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA  za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa                       
                                                                                                         UCRGUPUA 07012013 12:59
********************************************************************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo                                                                                                        ÚÈETNÍ OBDOBÍ      
položky                                Název položky                                                   BÌŽNÉ              MINULÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou                                                               0,00                0,00
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
I.1. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64                         0,00                0,00
I.2. Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou                                                       0,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo                                                                                                        ÚÈETNÍ OBDOBÍ      
položky                                Název položky                                                   BÌŽNÉ              MINULÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J.   Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou                                                       72 421 363,00                0,00
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
J.1. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64                 72 421 363,00                0,00
J.2. Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou                                                        0,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K. Doplòující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo                                                                                                        ÚÈETNÍ OBDOBÍ      
položky                                Název položky                                                   BÌŽNÉ              MINULÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K.   Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji                                        4 171 080 850,00                0,00
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
K.1. Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64                              0,00                0,00
K.2. Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64                    4 171 080 850,00                0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
Topologické omezení:
   IÈO: 00063461
Pevné omezení dat: