Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

                                                      * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                                         Strana:     1
*****************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                                             Èas  :   16:56:17
                                                                                                                                                Datum: 11.03.2013
                             PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU pro ÚSC  za období 12/2012 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa                             
                                                                                                                                          UCRGUKUA 06022013 11:59
*****************************************************************************************************************************************************************
                                                            
                                                             
                                                              PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU                                                               
                                                            
                                                             
                              organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad                              
                                                                                                                                                                 
                                                           (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)                                                            
                                                                 sestavená k  31. prosinci 2012                                                                  
                             
                             
                                  I È O     Název a sídlo úèetní jednotky              Název nadøízeného orgánu, právní forma                                    
                             
                             
                                00063461    Mìstská èást Praha 2                                                                                                 
                                            Praha, Nám. Míru 20/600                    mìstská èást                                                              
                             
                             
Èíslo                                                                                   Minulé období       Zvýšení stavu       Snížení stavu        Bìžné období
položky                   Název položky                                                             1                   2                   3                   4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM                                                      7 783 299 372,07    2 728 948 680,84    2 693 151 771,52    7 819 096 281,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.       Jmìní úèetní jednotky a upravující položky                                  7 103 901 358,78      370 810 465,06      250 090 773,68    7 224 621 050,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.I.    Jmìní úèetní jednotky                                                       4 299 200 337,34      174 275 002,28       11 406 723,30    4 462 068 616,32
    1.   Zmìna, vznik nebo zánik pøíslušnosti hospodaøit s majetkem státu                           -         -520 721,73       10 874 399,00                   -
    2.   Svìøení majetku pøíspìvkové organizaci                                                     -           78 960,00          419 791,60                   -
    3.   Bezúplatné pøevody                                                                         -          585 183,00          112 532,70                   -
    4.   Investièní transfery                                                                       -                0,00                0,00                   -
    5.   Dary                                                                                       -                0,00                0,00                   -
    6.   Ostatní                                                                                    -      174 131 581,01                0,00                   -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.II.   Fond privatizace                                                                        0,00                0,00                0,00                0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.III.  Transfery na poøízení dlouhodobého majetku                                    186 981 317,61       60 046 094,93      143 494 977,55      103 532 434,99
    1.   Svìøení majetku pøíspìvkové organizaci                                                     -                0,00                0,00                   -
    2.   Bezúplatné pøevody                                                                         -                0,00                0,00                   -
    3.   Investièní transfery                                                                       -       60 046 094,93                0,00                   -
    4.   Dary                                                                                       -                0,00                0,00                   -
    5.   Snížení investièních transferù ve vìcné a èasové souvislosti                               -                   -      143 494 977,55                   -
    6.   Ostatní                                                                                    -                0,00                0,00                   -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.IV.   Kurzové rozdíly                                                                     7 424,08                0,00            7 424,08                0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.V.    Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody                                -686 041 106,58                0,00       12 451 261,23     -698 492 367,81
    1.   Opravné položky k pohledávkám                                                              -                0,00        4 482 232,89                   -
    2.   Odpisy                                                                                     -                0,00        7 969 028,34                   -
    3.   Ostatní                                                                                    -                0,00                0,00                   -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.VI.   Jiné oceòovací rozdíly                                                      3 303 753 386,33      136 489 367,85       82 730 387,52    3 357 512 366,66
    1.   Oceòovací rozdíly u cenných papírù a podílù                                                -                0,00                0,00                   -
    2.   Oceòovací rozdíly u majetku urèeného k prodeji                                             -      136 489 367,85       82 730 387,52                   -
    3.   Ostatní                                                                                    -                0,00                0,00                   -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                                         Strana:     2
*****************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                                             Èas  :   16:56:17
                                                                                                                                                Datum: 11.03.2013
                             PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU pro ÚSC  za období 12/2012 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa                             
                                                                                                                                          UCRGUKUA 06022013 11:59
*****************************************************************************************************************************************************************
Èíslo                                                                                   Minulé období       Zvýšení stavu       Snížení stavu        Bìžné období
položky                   Název položky                                                             1                   2                   3                   4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.VII.  Opravy minulých období                                                                  0,00                0,00                0,00                0,00
    1.   Opravy minulého úèetního období                                                            -                0,00                0,00                   -
    2.   Opravy pøedchozích úèetních období                                                         -                0,00                0,00                   -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.       Fondy úèetní jednotky                                                          60 717 506,13          836 160,40            8 852,18       61 544 814,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.       Výsledek hospodaøení                                                          618 680 507,16    2 357 302 055,38    2 443 052 145,66      532 930 416,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D.       Pøíjmový a výdajový úèet rozpoètového hospodaøení                                       0,00                0,00                0,00                0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
Topologické omezení:
   IÈO: 00063461
Pevné omezení dat: