Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

                                                      * * *    G O R D I C   s o f t w a r e - U C R  * * *                                         Strana:     1
*****************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461  Mìstská èást Praha 2                                                                                                             Èas  :   16:59:58
                                                                                                                                                Datum: 11.03.2013
                             PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU pro ÚSC  za období 13/2011 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa                             
                                                                                                                                          UCRGUKUA 26032012 14:23
*****************************************************************************************************************************************************************
                                                            
                                                             
                                                              PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU                                                               
                                                            
                                                             
                              organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad                              
                                                                                                                                                                 
                                                           (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)                                                            
                                                                 sestavená k  31. prosinci 2011                                                                  
                             
                             
                                  I È O     Název a sídlo úèetní jednotky              Název nadøízeného orgánu, právní forma                                    
                             
                             
                                00063461    Mìstská èást Praha 2                                                                                                 
                                            Praha, Nám. Míru 20/600                    mìstská èást                                                              
                             
                             
Èíslo                                                                                   Minulé období       Zvýšení stavu       Snížení stavu        Bìžné období
položky                   Název položky                                                             1                   2                   3                   4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.       Vlastní kapitál                                                             5 587 178 850,73    5 389 156 725,35    3 193 036 204,01    7 783 299 372,07
C.I.     Jmìní úèetní jednotky a upravující položky                                  4 534 158 593,63    3 363 895 216,93      794 152 451,78    7 103 901 358,78
C.II.    Fondy úèetní jednotky                                                         141 301 246,21          787 107,68       81 370 847,76       60 717 506,13
C.III.   Výsledek hospodaøení                                                          911 719 010,89    2 024 474 400,74    2 317 512 904,47      618 680 507,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
Topologické omezení:
   IÈO: 00063461
Pevné omezení dat: