Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání po'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
odbor kontroly a komunikace 
 
Doručovací adresa:  foi+request-3182-

 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Váš dopis zn.:              
 
Naše značka:   SZ  P10-101382/2014 
Vyřizuje linka:     
V Praze dne:  
8. 10. 2014 
 
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace, obdržel 
dne  24.  9.  2014  Vaši  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:  
 
„Vážená paní, vážený pane, 
 
děkuji za zaslanou odpověď včetně příloh. 
 

Rád bych ale ještě požádal o doplnění odpovědi o: 
a) detailnější přehled, kolik z 655 podnětů občanů se přesně týkalo jakých otázek 
b) proč byla referenda rozdělena na 3 termíny, když se dala sloučit v jeden termín (např. při 
komunálních  volbách)?  Jak  vyplývá  z  materiálů,  které  jste  mi  zaslali,  tak  by  se  ušetřilo 
minimálně 3,5 milionu Kč! 

 
Děkuji za odpověď.“ 
 
Úvodem Vám sdělujeme, že InfZ institut doplnění formulace žádosti ze strany žadatele nijak 
neupravuje,  resp.  neumožňuje  následné  upřesnění  žádosti  bez  předchozí  výzvy  povinného 
subjektu  (srov.  §  14  odst.  5  písm.  b)  InfZ).  Vaše  podání  bylo  tedy  posuzováno  jako  nová 
žádost o poskytnutí informací v režimu InfZ. V této souvislosti pak povinný subjekt poukazuje 
na  skutečnost,  že  Vaše  žádost  neobsahuje  všechny  formální  náležitosti  stanovené  v 
ustanovení  §  14  odst.  2  InfZ.  Přesněji  v ní  není  uvedeno  Vaše  datum  narození  a  adresa 
trvalého pobytu. Povinný subjekt posoudil obsah Vaší žádosti a dospěl k závěru, že v tomto 
konkrétním případě chybějící údaje nebrání vyřízení a není tedy nezbytné vyzývat žadatele k 
doplnění údajů ve smyslu § 14 odst. 5 písm. a) InfZ.  
 
V souladu  s ustanovením  §  14  InfZ  Vám  tímto  požadované  informace  poskytujeme 
v následující formě:  

 
K otázce a)  
 
okruh (zaměření) 
počet  
problematika radnice (rekonstrukce stávající budovy, výstavba nové radnice, úpravy a 
198 
zkvalitnění, dostupnost pro občany) 
problematika parkování
 (parkovací zóny, parkovací domy, modernizace parkovacích 
96 
ploch) 
problematika bezpečnosti
 (bezdomovci, narkomani, sprejeři, drobné krádeže a vloupání, 
83 
kamerový systém) 
problematika sociální služby (rozšíření služeb, podpora bydlení pro sociálně slabé, 
68 
bezplatné právní služby, podpora a prevence proti toxikomanii, domy pro seniory, hospic) 
problematika hazardu (plošný zákaz, regulace či omezení provozní doby, stanovení vyšší 
44 
vzdálenosti od školských a zdravotnických zařízení) 
problematika chodníků (oprav a úklid, psí exkrementy, znečišťování prostranství holuby, 
37 
zábor veřejného prostranství) 
problematika privatizace (privatizace majetku - byty/nebytové prostory) 
36 
problematika stadionu Ďolíček (rekonstrukce, prodej) 
19 
problematika MHD (kvalita, četnost dopravního spojení, zastávky)  
14 
problematika zeleň a ekologie (lavičky, hřiště, květinová výzdoba, seč trávníků, veřejná 
11 
WC, Trojmezí, hluk) 
ostatní témata, která v souhrnu nepřesáhla více než šest hlasů 
49 
 
K otázce b)  
 
Termíny  konání  místních  referend  byly  určeny  Zastupitelstvem  městské  části  Praha  10  v 
souladu  s  §  5  odst.  1  zákona  č.  22/2004  Sb.,  o  místním  referendu  (dále  jen  „ZoMR“),  a  se 
zřetelem  k  probíhajícímu  zadávacímu  řízení  za  účelem  vytvoření  vhodných  prostor  pro 
fungování úřadu povinného subjektu.  
Koná-li  se  hlasování  v  místním  referendu  souběžně  s  volbami  do  zastupitelstev  obcí,  do 
zastupitelstev  krajů,  do  některé  z  komor  Parlamentu  České  republiky  nebo  do  Evropského 
parlamentu,  koná  se  místní  referendum  dle  §  5  odst.  1  ZoMR  ve  stejnou  dobu,  která  je 
stanovena pro konání voleb.  
Všechny termíny konání referend byly proto stanoveny na termíny souběžné s volbami, ať již 
s termíny I. a II. kola voleb Senátu Parlamentu České republiky nebo do zastupitelstev obcí. 
Zvolením  termínů  pro  místní  referendum  v termínu  voleb  bylo  občanům  Prahy  10 
umožněno,  aby  nemuseli  hlasovat  k  otázkám  místního  referenda  v dalším  termínu. 
Stanovením  termínů  referend  usnesením  Zastupitelstva  městské  části  Praha  10  nedošlo 
k porušení ZoMR, ani k omezení práva občanů vyjádřit se k otázkám v referendu.  
V pátek 10. a v sobotu 11. října je vyhlášen termín  voleb do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy a do zastupitelstva příslušných městských částí hl. m. Prahy.  Z hlediska procesního je 
orientace  ve volebních  arších  pro  voliče  poměrně  složitá.  Při  volbě  je  umožněno  vybírat 
z více variant včetně tzv. ,,panašování“. Konání referenda ke všem patnácti otázkám v tomto 
termínu by pro občany znamenalo nutnost zorientovat se nejen v málo přehledném systému 

volebních lístků a rozdílných komisích, ale i v odlišných podmínkách pro volby a pro hlasování 
v referendu.  
Rozložením  otázek  do  více  termínů  došlo  k jednoznačnému  zpřehlednění  a  zjednodušení 
celého  systému  a  zároveň  byl  občanům  Prahy  10  poskytnut  adekvátní  čas  získat  k dané 
problematice  dostatek  informací  a  byla  jim  dána  možnost  vyjádřit  postoj  k  otázkám,  které 
považují za důležité, a to s možností výběru vhodného termínu.  
 
Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  InfZ  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.  
 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Pospěch 
vedoucí odboru kontroly a komunikace                                      ,,otisk razítka“ 
,,podepsáno elektronicky“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267 093       
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  Pondělí  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420 2           
IČ: 00063941 
Středa  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx 
Bankovní spojení:            
 
www.praha10.cz