Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGUB62 / A62  (16022010 14:34 / 201004210034)
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

územních samosprávných celků
(v Kč)
Období: 12 / 2009
IČO:
00241687
Název: Městská část Praha 13 
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví
   - účetní jednotka uvede v samostatné příloze
2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.
2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k
rozvahovému dni v uspořádání:
Název položky
Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.
(z AÚ k účtu 346)
1

 
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek
2

 
z toho na: výzkum a vývoj
3

 
vzdělávání pracovníků
4

 
informatiku
5

 
individuální dotace na jmenovité akce
6

 
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek
(z AÚ k účtu 916)
7

 
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC
(z AÚ k účtu 348)
8

 
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu
(z AÚ k účtu 691)
9

 
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov.
(z AÚ k účtu 691)
10

 
z toho :
výzkum a vývoj
11

 
vzdělávání pracovníků
12

 
informatiku
13

 
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů
(z AÚ k účtu 691)
14

 
evid.v ISPROFIN od zřizovatele
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od (z AÚ k účtu 691)
15

 
zřiz.
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC
(z AÚ k účtu 691)
16

 
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory
(z AÚ k účtu 691)
17

 
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí
(z AÚ k účtu 691)
18

 
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC
(z AÚ k účtu 691)
19

 
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond…
(z AÚ k účtu 691)
50

 
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů
51

 
07.03.2013 15:24:31
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 3

Licence: MC13
XCRGUB62 / A62  (16022010 14:34 / 201004210034)
2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky
nebo k rozvahovému dni v uspořádání:
Název položky
Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu
(účet 271)
20
 
 
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci
(účet 271)
21
 
 
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.
(účet 272)
22
 
 
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu
(účet 272)
23
 
 
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce
(účet 272)
24
 
 
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů
(účet 272)
25
 
 
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.
(účet 272)
26
 
 
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu
(účet 273)
27
 
 
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem
(účet 273)
28
 
 
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí
(účet 273)
29
 
 
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 281)
30
 
 
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 281)
31
 
 
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
(účet 283)
32
 
 
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí
(účet 283)
33
 
 
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské
(účet 289)
34
 
 
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční
(účet 289)
35
 
 
Směnky k úhradě tuzemské
(účet 322)
36
 
 
Směnky k úhradě zahraniční
(účet 322)
37
 
 
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 951)
38
110 322 576,00 
98 709 672,00 
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 951)
39
 
 
Vydané dluhopisy tuzemské
(účet 953)
40
 
 
Vydané dluhopisy zahraniční
(účet 953)
41
 
 
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské
(účet 958)
42
 
 
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční
(účet 958)
43
 
 
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské
(účet 959)
44
3 102 092,96 
3 311 878,51 
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční
(účet 959)
45
 
 
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem
(z AÚ účtů
46
 
 
063,253a312)
z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC
(z AÚ účtů 253a312)
47
 
 
komunální dluhopisy ÚSC
(z účtu 063)
48
 
 
ost.dluh.a směnky veř.rozp.
(z AÚ účtů 063,253,312)
49
 
 
Spl. záv. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.
52
2 142 607,00 
2 918 013,00 
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
53
915 110,00 
1 266 689,00 
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních
54
764 332,00 
1 297 538,00 
orgánů
2. III.
Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační
složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy
údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a
35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují
ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.
07.03.2013 15:24:31
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 3

Licence: MC13
XCRGUB62 / A62  (16022010 14:34 / 201004210034)
3.
DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení
majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo
zřizovatel.
Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):
SU
AU
Název účtu
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
1
2
971 0005 závazky z leas.sml.č.608110
 
193 400,12-
971 0006 závazky z leas.sml.č.608101
 
207 132,44-
971 0007 závazky z elas.sml.č.608099
 
207 132,44-
971 0009 závazky z leas.sml.č.608111
 
258 783,44-
971 Podrozvahový účet 971
 
866 448,44-
972 0010 Přísně zúčtovatelné tiskopisy-pokutové bloky
1 086 000,00 
1 086 000,00 
972 0020 odepsané pohl. - popl. ze psů
63 548,00 
106 601,00 
972 0023 odepsané pohl. za zábor veř.prostr.
 
81 940,00 
972 0030 odepsané pohl. OSPaZ
18 400,00 
18 400,00 
972 0040 POE - OHS
7 388 016,59 
7 388 016,59 
972 0044 POE Školství
2 175 247,19 
2 175 247,28 
972 0050 DDNM do 7000,-
926 793,95 
926 793,95 
972 Podrozvahový účet 972
11 658 005,73 
11 782 998,82 
974 0014 podrozvahový účet 974; školství
171 596 759,30 
90 659 604,00 
974 Podrozvahový účet 974
171 596 759,30 
90 659 604,00 
975 0010 majetek zapůjčený od MPSV
4 123 560,00 
632 174,00 
975 Podrozvahový účet 975
4 123 560,00 
632 174,00 
977 0020 cizí majetek - investice, pozemky
 
130 533,00 
977 0030 MV-správní a dopr.správ.evidence
53 725,74 
53 725,74 
977 Podrozvahový účet 977
53 725,74 
184 258,74 
996 0010 majetek MV - pasy+OP
7 826,00 
7 826,00 
996 Podrozvahový účet 996
7 826,00 
7 826,00 
997 0001 auto-sml.č.608111
907 917,00 
907 917,00 
997 0002 auto-sml.č.608110
670 721,10 
670 721,10 
997 0003 auto-sml.č.608101
720 221,00 
720 221,00 
997 0004 auto-sml.č.608099
720 221,00 
720 221,00 
997 Podrozvahový účet 997
3 019 080,10 
3 019 080,10 
Celkem
190 458 956,87 
105 419 493,22 
- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze
* Konec sestavy *
07.03.2013 15:24:31
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 3